Suvestinė redakcija nuo 2018-01-23 iki 2019-01-25

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 132-6708, i. k. 1121100NUTA00001354

 

Nauja redakcija nuo 2013-12-22:

Nr. 1203, 2013-12-11, Žin. 2013, Nr. 133-6776 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001203

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. lapkričio 7 d. Nr. 1354

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 1–3 ir 13 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

1. Patvirtinti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti 5 metams nuo suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas) operatoriaus viešai paskelbtos paskirstytų SGD terminalo pajėgumų naudojimo pirmojo laikotarpio pradžios minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį – nuo 325 mln. kub. metrų iki 502,902 mln. kub. metrų gamtinių dujų per metus, esant šioms norminėms sąlygoms: matavimo temperatūra – 0 °C, slėgis – 1,01325 bar (arba nuo 3 867 500 000 kWh iki 5 984 533 800 kWh, kai gamtinių dujų viršutinio šilumingumo reikšmė – 11,9 kWh/m3).

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Nr. 973, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24620

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. lapkričio 7 d.

nutarimu Nr. 1354

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. gruodžio 11 d.

nutarimo Nr. 1203

redakcija)

 

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimus, jų vykdymo tvarką, paskirtojo tiekėjo skyrimo tvarką ir reikalavimus, gamtines dujas vartojančių energetikos įmonių teises ir pareigas, susijusias su gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimų vykdymu, informavimo apie įpareigojimų dėl gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo įgyvendinimą tvarką.

2.       Apraše nustatyti reikalavimai taikomi teisiniams santykiams, susijusiems su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatyto SGD terminalo būtinojo kiekio vartojimu, taip pat suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, patiekimo užtikrinimu ir pardavimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011,  Nr. 160-7576), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186), Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme (Žin., 2012, Nr. 68-3466) ir kituose teisės aktuose.

 

IIGAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO REIKALAVIMAI

 

4. Valstybės reguliuojamai elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybai Lietuvos Respublikoje užtikrinti pirmumo tvarka privalo būti vartojamos SGD terminalo būtinojo kiekio gamtinės dujos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

41. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodytų energijos gamintojų gamtinių dujų vartojimo poreikį, energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus, paskirtojo tiekėjo į SGD terminalą pristatomų suskystintų gamtinių dujų kiekį ir kokybę, taip pat suskystintų gamtinių dujų suvartojimą SGD terminalo technologinėms reikmėms, SGD terminalo būtinasis kiekis, paskirtajam tiekėjui suderinus su SGD terminalo operatoriumi, gali būti nedujinamas, jeigu yra techninių galimybių laikinai neatliekant dujinimo užtikrinti SGD terminalo techninę būklę, leidžiančią prireikus pradėti dujinimą nedelsiant po to, kai SGD terminale dujinimas laikinai nebuvo atliekamas, ir tiekti energetikos ministro patvirtintus gamtinių dujų kokybės reikalavimus atitinkančios kokybės gamtines dujas į gamtinių dujų perdavimo sistemą, ir taip neribojamos esamų SGD terminalo naudotojų galimybės naudotis SGD terminalu.

Papildyta punktu:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

42. SGD terminalo būtinasis kiekis patvirtinamas ne ilgiau nei 5 metams. SGD terminalo būtinajam kiekiui patvirtinti SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus užtikrinti SGD terminalo dujinimo technologijos procesą ir SGD terminalo techninės būklės palaikymą, ne vėliau nei prieš 12 mėnesių, iki pasibaigiant SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo laikotarpis, pateikia Energetikos ministerijai su paskirtuoju tiekėju ir Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) suderintą informaciją apie SGD terminalo būtinąjį kiekį, reikalingą liekančiam pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, kuris nustatytas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje.

Papildyta punktu:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

43. Energetikos ministerija, įvertinusi Aprašo 42 punkte nurodytą SGD terminalo operatoriaus pateiktą informaciją, gamtinių dujų poreikį šalies ūkiui ir visas jų tiekimo galimybes, per 20 darbo dienų inicijuoja SGD terminalo būtinojo kiekio tvirtinimą liekančiam pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, kuris nustatytas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje.

Papildyta punktu:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

5. Valstybės reguliuojama elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamyba, kuriai užtikrinti privalomai taikomas Aprašo 4 punkte nurodytas įpareigojimas, laikoma:

5.1. elektros energijos gamyba teikiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas elektros energetikos sektoriuje, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis paskirstoma remtinos elektros energijos gamybos apimtis ir (ar) kurią vykdant taikomos valstybės reguliuojamos energijos kainos;

5.2. šilumos energijos gamybos veikla, kurią vykdant teisės aktuose nustatyta tvarka taikomos valstybės reguliuojamos šilumos energijos kainos.

6. Aprašo 4 punkte nurodytas įpareigojimas taikomas Aprašo 5 punkte nurodytą valstybės reguliuojamos elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklą vykdančioms energetikos įmonėms (toliau – energijos gamintojai), kurios Aprašo 5 punkte nurodytai veiklai naudoja gamtines dujas. Energijos gamintojų, kurie Aprašo 5 punkte nurodytai veiklai naudoja gamtines dujas ir kuriems reikia gamtinių dujų vartojimo pajėgumų, sąrašą savo interneto tinklalapyje skelbia ir atnaujina Komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

7. SGD terminalo būtinąjį kiekį Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis paskirtasis tiekėjas:

7.1. paskirsto ir parduoda energijos gamintojams, o Aprašo 18 punkte nurodytus gamtinių dujų tiekimo grafikus gali tikslinti atsižvelgdamas į kitų savo gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarčių nuostatas;

7.2. ir (ar) sutarčių pagrindu tiekia kitiems rinkos dalyviams ir (ar) jį grąžina, o tokių sutarčių pagrindu gautą kiekį realizuoja Aprašo 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytais būdais ir (ar) parduoda kitiems rinkos dalyviams ir vartotojams dvišalių sutarčių pagrindu arba biržoje;

7.3. ir (ar) tam tikrą laiką saugo gamtinių dujų saugykloje, o vėliau šis kiekis grąžinamas paskirtajam tiekėjui ir realizuojamas šiame Aprašo punkte išvardytais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

 

8. Jeigu atsižvelgiant į energijos gamintojų gamtinių dujų vartojimo prognozes arba faktinį gamtinių dujų vartojimą SGD terminalo būtinojo kiekio dalį parduoti energijos gamintojams nėra galimybės, paskirtasis tiekėjas SGD terminalo būtinojo kiekio dalį realizuoja Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais ir (ar) Aprašo VIII skyriuje nurodyta tvarka, vadovaujantis Aprašo 19 punkto nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

IIIGAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ VYKDYMAS

 

9. SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimą užtikrina paskirtasis tiekėjas, skirtas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

10. Energijos gamintojai ir paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 1 d., o nauji energijos gamintojai (tai yra energetikos įmonės, kurios po šios datos, tačiau iki einamųjų metų gegužės 1 d., tampa energijos gamintojais, nurodytais Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje ir Aprašo 6 punkte) arba energijos gamintojai, kuriems einamaisiais metais pasibaigia sutartis su paskirtuoju tiekėju, – iki einamųjų metų gegužės 1 d. sudaro sutartis, kurių pagrindu energijos gamintojai pagal galiojančius teisės aktus pirmiausia perka SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį, o trūkstamą gamtinių dujų kiekį, būtiną jų vartojimo poreikiui užtikrinti, įsigyja Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytais būdais. Energetikos įmonės, tampančios naujais energijos gamintojais po einamųjų metų gegužės 1 d., privalo nedelsdamos, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai tampa naujais energijos gamintojais, deklaruoti Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą prognozuojamą 5 ateinančių metų vartojimo poreikį ir kreiptis į paskirtąjį tiekėją dėl šiame punkte nurodytų sutarčių sudarymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

11. Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo sutarčių sąlygos standartinės, jas rengia ir tvirtina paskirtasis tiekėjas, suderinęs su Komisija. Esant objektyvioms pagrįstoms aplinkybėms, sutartyje gali būti individualiai šalių aptartų sąlygų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

12. Energijos gamintojai privalo deklaruoti Komisijai ir paskirtajam tiekėjui gamtinių dujų, skirtų sunaudoti Aprašo 5 punkte numatytai veiklai:

12.1. prognozuojamą 5 ateinančių metų vartojimo poreikį, kuris tikslintinas kasmet;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

12.2. konkretų vartojimo poreikį ateinančiais metais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

13. Energijos gamintojai Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą poreikį privalo deklaruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 d., o nauji energijos gamintojai – ne vėliau kaip sutarties su paskirtuoju tiekėju sudarymo dieną. Energijos gamintojai, vykdydami šiame punkte nurodytą įpareigojimą, kiekvienų metų prognozuojamą vartojimo poreikį nurodo atskirai. Energijos gamintojai kitų 5 ateinančių metų prognozę atnaujina kasmet, deklaruodami konkretų ateinančių metų vartojimo poreikį Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

14. Energijos gamintojai Aprašo 12.2 papunktyje nurodytą konkretų ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį privalo deklaruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 1 dienos. Energijos gamintojai, vykdydami šiame punkte nurodytą įpareigojimą, kiekvieno mėnesio planuojamo suvartojimo duomenis nurodo atskirai. Deklaruodami konkretų ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį, energijos gamintojai taip pat pateikia paskirtajam tiekėjui ir Komisijai informaciją apie praėjusiais 36 mėnesiais (jeigu energijos gamintojas veiklą vykdė mažiau nei 36 mėnesius, – laikotarpiu nuo veiklos pradžios) faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius, nurodydami, kiek suvartota kiekvieną mėnesį. Jeigu deklaruojamas ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis daugiau negu 10 procentų skiriasi nuo praėjusiais 12 mėnesių atitinkamo energijos gamintojo faktiškai suvartoto gamtinių dujų kiekio, šį skirtumą energijos gamintojas privalo pagrįsti paskirtajam tiekėjui ir Komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

15. Paskirtasis tiekėjas nustato, ar energijos gamintojų deklaruotas konkretus ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis pagrįstas ir atitinka per praėjusius 12 mėnesių faktiškai suvartotus gamtinių dujų kiekius, atsižvelgdamas į energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas. Energijos gamintojui nedeklaravus paskirtajam tiekėjui gamtinių dujų vartojimo poreikio arba nepagrindus Aprašo 14 punkte nurodyto vartojimo poreikio skirtumo, paskirtasis tiekėjas pats nustato pagrįstą tokio energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikį. Paskirtasis tiekėjas, nustatydamas energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikį, atsižvelgia į faktiškai energijos gamintojo praėjusiais metais suvartotą gamtinių dujų kiekį, energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas. Paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų balandžio 15 d. informuoja Komisiją apie visų energijos gamintojų konkrečius ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikius, paskelbia juos viešai savo interneto svetainėje ir jais vadovaujasi skirstydamas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį. Energijos gamintojas, nesutinkantis su šiame punkte nurodyta tvarka paskirtojo tiekėjo nustatytu gamtinių dujų vartojimo poreikiu, per 5 darbo dienas gali kreiptis į Komisiją, pateikdamas jai rašytinę pretenziją, pagrindžiančią nesutikimo motyvus. Komisija per 7 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, atsižvelgdama į energijos gamintojo praėjusiais 12 mėnesių faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius, energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas, priima sprendimą pritarti paskirtojo tiekėjo nustatytam gamtinių dujų vartojimo poreikiui arba nurodo, kaip šis poreikis turi būti paskirstytas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

16. Paskirtasis tiekėjas Aprašo 77 punkte nurodyta tvarka suderintą dujintiną SGD terminalo būtinojo kiekio dalį paskirsto kiekvienam energijos gamintojui proporcingai, nustatydamas, kokią visiems energijos gamintojams vienodą procentinę dalį (toliau – procentinė dalis) energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą, per ateinančius metus turi sudaryti SGD terminalo būtinojo kiekio dalis, ir procentinę dalį paskelbia viešai savo interneto svetainėje. Procentinė dalis nustatoma dujintiną SGD terminalo būtinojo kiekio dalį padalijus iš suminio energijos gamintojų vartojimo poreikio ateinantiems metams, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą. Procentinė dalis negali būti didesnė už 1. Paskirtasis tiekėjas gamtines dujas tiekia laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos. Paskirtasis tiekėjas prieš kiekvieno mėnesio pradžią, laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos, patikslina paskirstyto SGD terminalo būtinojo kiekio dalies tiekimo mėnesio grafiką, atsižvelgdamas į atnaujintą energijos gamintojų prognozuojamą vartojimo poreikį mėnesiui ir einamųjų metų faktinį suvartojimą, išlaikydamas paskirtojo tiekėjo einamiesiems metams nustatytą procentinę SGD terminalo būtinojo kiekio dalį. SGD terminalo būtinojo kiekio dalies tiekimo grafiko tikslinimas neturi pažeisti SGD terminalo techninių galimybių ir SGD terminalo naudotojų teisių naudotis SGD terminalu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

Nr. 973, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24620

 

17. Jeigu energijos gamintojas nesudaro sutarties su paskirtuoju tiekėju, jam skirtai SGD terminalo būtinojo kiekio daliai taikomos Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytos priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

18. Per 10 kalendorinių dienų nuo Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka atliktos dujintino SGD terminalo būtinojo kiekio dalies suderinimo ir jos paskirstymo energijos gamintojams paskirtasis tiekėjas savo interneto svetainėje viešai skelbia apie atitinkamiems energijos gamintojams ateinantiems metams paskirstytą SGD terminalo būtinojo kiekio dalį ir suderina su energijos gamintojais gamtinių dujų tiekimo grafikus. Paskirtasis tiekėjas tiekia energijos gamintojams jiems paskirstytą SGD terminalo būtinojo kiekio dalį pagal tolygų mėnesio grafiką, nebent sutartyse nustatyta kitaip. Šalių suderinti gamtinių dujų tiekimo grafikai gali būti tikslinami sutartyse nustatytais atvejais ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

Nr. 973, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24620

 

19. Jeigu šiame skyriuje nustatyta tvarka energijos gamintojams paskirstyto gamtinių dujų kiekio faktinis suvartojimas mažesnis už Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintą dujintiną SGD būtinojo kiekio dalį, paskirtasis tiekėjas tokį SGD terminalo būtinojo kiekio skirtumą, atsižvelgdamas į energijos gamintojų galimą vartojimo poreikio kaitą, realizuoja Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais, vadovaudamasis ekonominio naudingumo principu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

20. Energijos gamintojų turėtos gamtinių dujų įsigijimo vykdant Aprašo 4 ir 10–14 punktuose nustatytus reikalavimus sąnaudos laikomos pagrįstomis energijos gamintojų kuro įsigijimo sąnaudomis ir įtraukiamos į jiems taikomas valstybės reguliuojamas energijos kainas.

21. Paskirtasis tiekėjas teisę naudotis paskirstytais SGD terminalo pajėgumais įgyja naudojimosi SGD terminalu taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į tai, kad SGD terminalo pajėgumai, kurių reikia SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimui užtikrinti, paskirstomi pirmumo tvarka.

22. Energijos gamintojai, planuodami gamtinių dujų poreikį ir derindami gamtinių dujų tiekimo grafiką, užtikrina Aprašo 10 punkte nurodytų sutarčių su paskirtuoju tiekėju tinkamą vykdymą ir nesudaro naujų sutarčių, kuriomis būtų pažeidžiamas privalomas reikalavimas energijos gamintojui pirmiausia įsigyti SGD terminalo būtinojo kiekio dalį.

23. Energijos gamintojai, įsigiję gamtines dujas iš paskirtojo tiekėjo, su gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriais sudaro dujų transportavimo iki jų vartojimo ar pardavimo vietos sutartis, nebent sutartyje su paskirtuoju tiekėju numatyta kitaip.

24. Paskirtojo tiekėjo energijos gamintojams parduodamo SGD terminalo būtinojo kiekio ar jo dalies gamtinių dujų kaina reguliuojama Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatyta tvarka. Pagrįstos sąnaudos, kurių paskirtasis tiekėjas turėjo tiekdamas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį energijos gamintojams, įskaitant finansavimo sąnaudas, teigiamas arba neigiamas skirtumas tarp Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos ir Komisijos patvirtintos tikslinės ateinančių metų gamtinių dujų kainos, už kurią paskirtasis tiekėjas pardavė SGD terminalo būtinąjį kiekį energijos gamintojams, arba kainos, už kurią paskirtasis tiekėjas realizavo SGD terminalo būtinąjį kiekį Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, taip pat susidaręs skirtumas tarp faktinių ir prognozuojamų pajamų ankstesniais laikotarpiais, Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinami nustatant Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – papildoma dedamoji).

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

Nr. 67, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-22, i. k. 2018-00950

 

IVGAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMAS SGD TERMINALO PALEIDIMO DERINIMO DARBAMS ATLIKTI

 

25. Paskirtasis tiekėjas užtikrina suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, tiekimą į SGD terminalą dujinti su projekto įgyvendinimo bendrove suderintomis sąlygomis. Paskirtasis tiekėjas užtikrina gamtinių dujų kiekio, kuris išdujinamas atliekant SGD terminalo paleidimo derinimo darbus, taip pat kiekio, kuris nesunaudojamas atliekant SGD terminalo paleidimo derinimo darbus, pardavimą, nesvarbu, ar paskirtasis tiekėjas pats tiekia šias dujas į SGD terminalą dujinti.

26. Paskirtasis tiekėjas ir projekto įgyvendinimo bendrovė ne vėliau nei per mėnesį nuo paskirtojo tiekėjo skyrimo sudaro suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, tiekimo sutartį.

27. Paskirtasis tiekėjas per 2 mėnesius nuo jo skyrimo, bet ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 1 d., privalo pateikti projekto įgyvendinimo bendrovei dokumentus, patvirtinančius, kad jis įvykdys savo prievolę ir patieks suskystintas gamtines dujas, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti nurodytu laiku.

28. Paskirtajam tiekėjui nesiėmus visų būtinų priemonių, užtikrinančių suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, patiekimą į SGD terminalą, suskystintų gamtinių dujų patiekimą į SGD terminalą užsitikrina projekto įgyvendinimo bendrovė. Šalys viena kitai atlygina žalą, patirtą dėl to, kad neįvykdyti ar netinkamai vykdyti įsipareigojimai sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

29. Jeigu paskirtasis tiekėjas gamtinių dujų kiekį, kuris išdujinamas atliekant SGD terminalo paleidimo derinimo darbus, ir (ar) dujų kiekį, kuris nesunaudojamas atliekant SGD terminalo paleidimo derinimo darbus, parduoda už kainą, mažesnę nei šių dujų įsigijimo kaina, tai yra patiria tiesiogines sąnaudas, jas Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis pripažinus pagrįstomis, atlygina SGD terminalo operatorius ar projekto įgyvendinimo bendrovė. SGD terminalo operatoriaus ar projekto įgyvendinimo bendrovės paskirtajam tiekėjui atlygintos lėšos yra SGD terminalo operatoriaus ar projekto įgyvendinimo bendrovės kapitalizuojamos ir Komisijos vertintinos kaip pagrįstų investicijų dalis.

 

VINFORMAVIMAS APIE PRIVALOMŲ ĮPAREIGOJIMŲ DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO VYKDYMĄ

 

30. Energijos gamintojai visais atvejais nedelsdami privalo Komisiją ir paskirtąjį tiekėją informuoti apie numatomą ar galimą Apraše nustatytų įpareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, nurodyti tai lemiančias priežastis ir kitas svarbias aplinkybes.

31. Paskirtasis tiekėjas pateikia Komisijai informaciją apie nupirktas ir į SGD terminalą patiektas suskystintas gamtines dujas, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, taip pat SGD terminale išdujintas, patiektas į gamtinių dujų perdavimo sistemą ir paskirtojo tiekėjo parduotas gamtines dujas, taip pat ir  informaciją apie tiesiogines sąnaudas, nurodytas Aprašo 29 punkte.

32. Komisijos interneto svetainėje viešai skelbiama ir kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jų pabaigos atnaujinama informacija apie privalomų įpareigojimų dėl gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo neįvykdymą, nurodomos ir šių reikalavimų neįvykdžiusios energetikos įmonės, neįvykdymo priežastys ir taikomos poveikio priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

VI. PASKIRTOJO TIEKĖJO SKYRIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

33. Paskirtasis tiekėjas skiriamas, kad užtikrintų gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimų vykdymą ir suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, patiekimą ir pardavimą.

34. Paskirtajam tiekėjui taikomi Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai gamtinių dujų tiekimo įmonei.

35. Įmonė, siekianti tapti paskirtuoju tiekėju ir vykdyti paskirtojo tiekėjo veiklą, privalo atitikti šiuos reikalavimus, būtinus paskirtojo tiekėjo veiklai tinkamai vykdyti:

35.1. turėti galiojantį gamtinių dujų tiekimo leidimą, išduotą Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-22, i. k. 2018-00950

 

35.2. atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje.

36. Paskirtasis tiekėjas skiriamas konkurso būdu.

37. Paskirtojo tiekėjo skyrimo konkursą (toliau – konkursas) organizuoja Energetikos ministerija pagal Apraše nustatytus reikalavimus. Konkurso procedūros pradedamos nuo informacijos apie rengiamą konkursą viešo paskelbimo. Informacija apie rengiamą konkursą, jo procedūras, terminus ir kita su konkursu susijusi informacija (konkurso sąlygos) viešai skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Energetikos ministerijos interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki įmonių prašymų dalyvauti konkurse ir dokumentų, patvirtinančių įmonių atitiktį Apraše nurodytiems reikalavimams, pateikimo termino pabaigos.

38. Konkursas paskelbiamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Aprašo įsigaliojimo.

39. Energetikos ministro įsakymu sudaroma konkurso komisija iš 5 asmenų (iš kurių du – Energetikos ministerijos atstovai, vienas – Ūkio ministerijos atstovas, vienas – Vyriausybės kanceliarijos atstovas, vienas – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovas). Konkurso komisijos veiklai vadovauja konkurso komisijos pirmininkas. Konkurso komisijos pirmininku energetikos ministro įsakymu skiriamas Energetikos ministerijos atstovas. Konkurso komisijos nariai, prieš pradėdami eiti pareigas, privalo pasirašyti įsipareigojimą neatskleisti konkurso dalyvių teikiamos konfidencialios informacijos.

40. Konkurso komisija:

40.1. vykdo konkurso procedūras;

40.2. prireikus prašo dalyvių paaiškinti ir (ar) patikslinti pateiktus duomenis;

40.3. vertina gautų prašymų dalyvauti konkurse ir pateiktų dokumentų atitiktį nustatytiems reikalavimams;

40.4. teikia Energetikos ministerijai siūlymą priimti sprendimą dėl konkurso laimėtojo;

40.5. atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.

41. Asmenys raštu gali kreiptis į Energetikos ministeriją su prašymu paaiškinti konkurso sąlygas. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti teikiami raštu ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie konkursą. Jeigu prašymas paaiškinti konkurso sąlygas pateikiamas nepasibaigus šiame punkte nustatytam prašymų paaiškinti konkurso sąlygas pateikimo terminui, Energetikos ministerija konkurso sąlygų paaiškinimus turi pateikti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo prašymo paaiškinti konkurso sąlygas gavimo. Energetikos ministerija atsakymus į asmenų klausimus, susijusius su konkurso procedūromis, ir konkurso sąlygų paaiškinimus pateikia raštu asmenims, kurie kreipiasi su prašymu paaiškinti konkurso sąlygas, taip pat viešai skelbia Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

42. Energetikos ministerija negali atskleisti pateiktos konkurso dalyvio informacijos, kurios konfidencialumą nurodo konkurso dalyvis. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė paslaptis ir konfidencialieji konkursinių pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu Energetikos ministerija turi juos supažindinti su kitų dalyvių konkursiniais pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodo kaip konfidencialią.

43. Įmonės, siekiančios tapti paskirtuoju tiekėju, per skelbime apie konkursą nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, pateikia Energetikos ministerijai jos nustatytos formos prašymą, dokumentus, įrodančius įmonės atitiktį Aprašo 35 punkte nustatytiems reikalavimams, 47 punkte nurodytus dokumentus ir laisvos formos aprašymą su Aprašo 49.2.1–49.2.3 papunkčiuose nurodytais prašomais pateikti duomenimis (toliau visi kartu – konkursinis pasiūlymas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

44. Įmonė, pageidaujanti dalyvauti konkurse, konkursinius pasiūlymus Energetikos ministerijai pateikia užklijuotame ir įmonės vadovo ar įgalioto asmens parašu pažymėtame voke taip, kad konkursinių pasiūlymų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai“, konkurso pavadinimas, įmonės pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys, taip pat žodžiai „konkursinis pasiūlymas“ ir „neatplėšti iki konkurso komisijos posėdžio“. Pateikiami konkursinio pasiūlymo dokumentai turi būti susegti ar kitais būdais sutvirtinti ir pasirašyti taip, kad nebūtų galima išimti, įdėti ar pakeisti dokumentų lapų, nepažeidus susegimo ar sutvirtinimo. Visi vokai, konkursinio pasiūlymo dokumentai Energetikos ministerijai turi būti pateikti lietuvių kalba ar su vertėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. Vokai atplėšiami per konkurso komisijos posėdį.

45. Vokai su konkursiniais pasiūlymais registruojami tik skelbime apie konkursą nurodytu šių konkursinių pasiūlymų registravimo laiku. Konkursinius pasiūlymus Energetikos ministerija registruoja jų gavimo dieną.

46. Pasibaigus skelbime nurodytam terminui, konkursiniai pasiūlymai nepriimami ir grąžinami juos pateikusioms įmonėms.

47. Įmonė konkursiniame pasiūlyme turi pateikti šiuos dokumentus:

47.1. valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentus, patvirtinančius, kad įmonė nėra bankrutavusi, jai nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba vykdomos analogiškos procedūros, apribojančios jos veiklą;

47.2. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą apie tai, kad įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), išduotą ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki prašymų dalyvauti konkurse pateikimo termino pabaigos;

47.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymą apie tai, kad įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondui, arba lygiavertį kompetentingos institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki prašymų dalyvauti konkurse pateikimo termino pabaigos;

47.4. konkurso dalyvio ar jo patronuojančios bendrovės praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo dalyvio įregistravimo (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduota finansinė atskaitomybė.

48. Konkurso komisijos posėdis, skirtas prašymams dalyvauti konkurse vertinti, turi įvykti Energetikos ministerijos skelbiamoje informacijoje apie rengiamą konkursą nurodytu laiku. Prireikus konkurso komisija gali numatyti papildomų posėdžių ir apie jų laiką paskelbti Energetikos ministerijos interneto svetainėje. Konkurso komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti tik konkurso komisijos nariai.

49. Konkurso komisija vertina konkursinius pasiūlymus tokia tvarka:

49.1. Vertinama, ar pateikti prašymai ir dokumentai atitinka formalius jų reikalavimus, tai yra ar pateiktas prašymas atitinka nustatytus reikalavimus, ar jame pateikta visa reikalaujama informacija, ar pateikti visi dokumentai, patvirtinantys atitiktį Aprašo 35 ir 47 punktuose nurodytiems reikalavimams, ir patikrinami konkurso dalyvių pateikti duomenys. Jeigu kyla klausimų dėl prašymų ir dokumentų turinio ir konkurso komisija paprašo, konkurso dalyviai privalo per konkurso komisijos nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami konkursinio pasiūlymo.

49.2. Vertinami reikalavimus atitinkantys konkurso dalyvių pateikti konkursiniai pasiūlymai dėl skyrimo paskirtuoju tiekėju. Konkurso dalyvių pateikti konkursiniai pasiūlymai vertinami ir laimėtojas atrenkamas vadovaujantis šiais kriterijais:

49.2.1. finansinės galimybės nupirkti diversifikavimo reikalavimams vykdyti reikalingas suskystintas gamtines dujas – vertinamas konkurso dalyvio ar jo patronuojančios bendrovės (atsižvelgiant į tai, kuria konsoliduota finansine atskaitomybe dalyvis grindžia savo konkursinį pasiūlymą) pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA); (atitiktį kriterijui vertinti pateikiama konkurso dalyvio ar jo patronuojančios bendrovės praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo dalyvio įregistravimo (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduota finansinė atskaitomybė, taip pat gali būti pateikta kita susijusi informacija);

49.2.2. konkurso dalyvio komercinės galimybės nustatytu laiku pradėti vykdyti paskirtojo tiekėjo pareigas (atitiktį kriterijui vertinti konkurso dalyvis gali pateikti informaciją ar dokumentus, susitikimų protokolus ar kitokią korespondenciją, įrodančius turimus susitarimus ar pradėtas derybas dėl suskystintų gamtinių dujų įsigijimo, numatomų paskirtojo tiekėjo įpareigojimų vykdymo veiksmų planą ir kitą susijusią informaciją);

49.2.3. konkurso dalyvio turima suskystintų gamtinių dujų rinkoje patirtis (atitiktį kriterijui vertinti konkurso dalyvis gali pateikti informaciją apie bet kurios formos įmonės turimą veiklos suskystintų gamtinių dujų rinkoje patirtį ir kitą susijusią informaciją).

50. Konkurso komisija, vertindama konkurso dalyvių konkursinius pasiūlymus pagal Aprašo 49.2 papunktyje nurodytus vertinimo kriterijus, vadovaujasi tokiais šių kriterijų lyginamaisiais svoriais, kurie išreikiamai balais: 49.2.1 papunkčio kriterijus – 0–50 balų; 49.2.2 papunkčio kriterijus – 0–25 balai; 49.2.3 papunkčio kriterijus – 0–25 balai. Maksimalus balas pagal kiekvieną vertinimo kriterijų bus suteikiamas geriausias galimybes ir didžiausią patirtį pagal kiekvieną nurodytą kriterijų turinčiam dalyviui. Kitų dalyvių galimybės ir patirtis pagal kiekvieną kriterijų bus vertinamos lyginant jų pasiūlymus su geriausiu pasiūlymu ir suteikiant atitinkamai proporcingą balų skaičių. Konkurso komisija teikia Energetikos ministerijai pasiūlymą priimti sprendimą dėl konkurso laimėtojo skyrimo, atsižvelgdama į tai, kuris konkurso dalyvis surinko daugiausiai balų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

51. Konkurso komisija atmeta konkursinį pasiūlymą, jeigu:

51.1. konkursinis pasiūlymas neatitiko nustatytų jo pateikimo reikalavimų;

51.2. konkurso dalyvis nepateikia nors vieno reikalaujamo konkursinio pasiūlymo dokumento, pateikia netikslius ar neišsamius duomenis arba melagingą informaciją ir konkurso komisijos prašomas per jos nustatytą protingą terminą šių trūkumų nepašalina;

51.3. konkurso dalyvis neatitinka Aprašo 35 punkte nustatytų reikalavimų.

52. Konkurso komisijos sprendimai priimami posėdžiuose, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių ir už sprendimus balsuoja daugiau nei pusė dalyvaujančių komisijos narių. Konkurso komisija priima sprendimus atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, konkurso komisijos pirmininko balsas lemiamas. Konkurso komisijos narys privalo nusišalinti nuo sprendimo priėmimo, jeigu tai gali sukelti interesų konfliktą.

53. Konkurso komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę konkurso komisijos nariai. Protokolą rašo vienas iš konkurso komisijos pirmininko paskirtų konkurso komisijos narių (sekretorius). Protokole nurodomi konkurso komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno konkurso komisijos nario atskiroji nuomonė, jeigu ji yra.

54. Konkurso komisijos pirmininkas, dėl svarbių priežasčių negalintis dalyvauti posėdyje, skiria jį pavaduojantį konkurso komisijos narį.

55. Paskirtasis tiekėjas energetikos ministro sprendimu skiriamas ne vėliau kaip per 50 dienų nuo konkurso paskelbimo. Konkurso rezultatus skirti konkrečią įmonę paskirtuoju tiekėju Energetikos ministerija praneša raštu visoms konkursinius pasiūlymus pateikusioms įmonėms. Jeigu nė viena iš konkurse dalyvaujančių įmonių neatitinka visų Aprašo 35 punkte nustatytų reikalavimų, nepateikia 47 punkte reikalaujamų konkursinio pasiūlymo dokumentų arba nepateikiamas nė vienas konkursinis pasiūlymas, Energetikos ministerijos nustatytu laiku skelbiamas naujas paskirtojo tiekėjo skyrimo konkursas.

56. Atliekantis savo funkcijas paskirtasis tiekėjas privalo raštu informuoti Energetikos ministeriją apie bet kokias aplinkybes, galinčias turėti įtakos tinkamam paskirtojo tiekėjo pareigų vykdymui, ar apie tai, kad jis neatitinka bent vieno kurio iš Aprašo 35 punkte nustatytų reikalavimų, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai tokios aplinkybės paaiškėja.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

 

561. Jeigu paskirtąjį tiekėją numatoma reorganizuoti, paskirtasis tiekėjas raštu praneša apie tai Energetikos ministerijai, pateikdamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, taip pat pagrindimus, kad paskirtojo tiekėjo teisių ir pareigų perėmėjas po reorganizavimo atitiks Aprašo 35 punkte nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

 

562. Jeigu Energetikos ministerija nustato, kad paskirtasis tiekėjas neatitinka bent vieno iš Aprašo 35 punkte nustatytų reikalavimų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios neatitikties nustatymo, raštu apie tai įspėja paskirtąjį tiekėją ir nurodo laiką, per kurį paskirtasis tiekėjas turi pašalinti nustatytą neatitiktį. Jeigu per nustatytą laiką paskirtasis tiekėjas neatitikties nepašalina, Energetikos ministerija priima sprendimą dėl naujo paskirtojo tiekėjo skyrimo konkurso organizavimo. Visą laikotarpį iki naujo paskirtojo tiekėjo skyrimo konkurso pabaigos turi būti užtikrinama, kad paskirtojo tiekėjo funkcijos būtų atliekamos nepertraukiamai. Prieš priimdama tokį sprendimą, Energetikos ministerija privalo apie tai informuoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

Papildyta punktu:

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

 

57. Paskirtasis tiekėjas skiriamas 10 metų laikotarpiui nuo SGD terminalo eksploatavimo pradžios, išskyrus Aprašo 562 punkte nurodytus atvejus, kai gali būti organizuojamas naujas paskirtojo tiekėjo skyrimo konkursas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

 

VII. GAMTINIŲ DUJŲ sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų VARTOJIMO pajėgumų nustatymas

 

58.  Gamtinių dujų vartojimo pajėgumai (toliau – vartojimo pajėgumai) – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje.

59.     Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai. Jeigu sistemos naudotojas gamtines dujas transportuoja daugiau nei į vieną gamtinių dujų pristatymo vietą, jo vartojimo pajėgumai lygūs visų pristatymo vietų vartojimo pajėgumų sumai. Vartojimo pajėgumai nustatomi gamtinių dujų pristatymo vietose, kuriose sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų įrenginiai prijungti prie perdavimo sistemos ar skirstymo sistemų, į kurias gamtinės dujos tiesiogiai ar netiesiogiai transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos.

60. Vartojimo pajėgumus nustato:

60.1.  sistemos naudotojų gamtinių dujų pristatymo vietoms, į kurias gamtinės dujos skirstomos buitiniams vartotojams, – skirstymo sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta buitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, atsižvelgdamas į skirstymo sistemos operatoriaus turimus duomenis apie paskirstytus gamtinių dujų kiekius;

60.2.  sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų pristatymo vietoms, į kurias gamtinės dujos skirstomos nebuitiniams vartotojams (išskyrus energijos gamintojus) į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, kaip jos apibrėžtos energetikos ministro tvirtinamame Gamtinių dujų apskaitos tvarkos apraše, – skirstymo sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, atsižvelgdamas į skirstymo sistemos operatoriaus turimus duomenis apie paskirstytus dujų kiekius;

60.3.    sistemos naudotojų ir (ar) vartotojų gamtinių dujų pristatymo vietoms, į kurias gamtinės dujos transportuojamos nebuitiniams vartotojams (išskyrus energijos gamintojus) į kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, kaip jos apibrėžtos energetikos ministro tvirtinamame Gamtinių dujų apskaitos tvarkos apraše, – sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas; jeigu gamtinių dujų pristatymo vietoje įrengta ir kasdienė, ir nekasdienė gamtinių dujų apskaita, ši pristatymo vieta laikoma kasdienės gamtinių dujų apskaitos vieta; jeigu sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema;

60.4.    visiems energijos gamintojams (išskyrus Aprašo 60.7 papunktyje nurodytus energijos gamintojus), kuriems gamtinės dujos transportuojamos į nekasdienės ir kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, – energijos gamintojas; jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema;

60.5.    skirstymo sistemų, prijungtų prie perdavimo sistemos, technologiniams ir kitiems poreikiams tenkinti – skirstymo sistemos operatoriai;

60.6.    gamtinių dujų pristatymo vietoms, kurios jungiamos prie gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos, ar gamtinių dujų pristatymo vietoms, kuriose esamas vartotojas pageidauja didinti dujų suvartojimą tiek, kad neužtenka esamos gamtinių dujų sistemos techninio pajėgumo (toliau – nauja pristatymo vieta):

60.6.1.    jeigu į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos buitiniam vartotojui, – gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungiama nauja buitinio vartotojo pristatymo vieta;

60.6.2.    jeigu į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos nebuitiniam vartotojui, – naujas nebuitinis vartotojas;

60.6.3.    jeigu į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos energijos gamintojui, – energijos gamintojas;

60.7. energijos gamintojams, kurių nustatytose elektrinėse elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir (ar) teikia rezervinės galios užtikrinimo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriui, – energijos gamintojas; jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo gamtinių dujų sistema.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

Nr. 854, 2017-10-18, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16698

 

61.     Vartojimo pajėgumai ateinantiems metams, kaip metai apibrėžti Komisijos tvirtinamoje Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje, nustatomi iki einamųjų metų spalio 1 dienos.

62.     Vartojimo pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.1 papunktyje, nustatomi taip:

62.1.  Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui, apibrėžtam Komisijos tvirtinamoje Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje, atskirai ir atsižvelgiant į vartotojų skaičių atitinkamame pogrupyje apskaičiuojami kiekvienam to buitinių vartotojų pogrupio vartotojui.

62.2.    Skirstymo sistemos operatorius vertina per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, kiekvieno buitinių vartotojų pogrupio transportuotą gamtinių dujų kiekį (metams, einantiems prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, vertinti naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys).

62.3.    Buitinių vartotojų pogrupio vartojimo pajėgumai prilyginami šio vartotojų pogrupio maksimaliam per parą transportuotam gamtinių dujų kiekiui; jeigu skirstymo sistemos operatorius duomenų apie kiekvieną parą transportuotą gamtinių dujų kiekį tam tikrais metais neturi, tais metais per parą transportuotas maksimalus dujų kiekis apskaičiuojamas padalijant visų to buitinių vartotojų pogrupio maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį iš to mėnesio parų skaičiaus.

62.4. Neteko galios nuo 2016-11-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

63.     Vartojimo pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.2 papunktyje, nustatomi taip:

63.1.    Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai.

63.2.    Skirstymo sistemos operatorius vertina per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, transportuotą gamtinių dujų kiekį (metams, einantiems prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, vertinti naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys).

63.3.    Vartojimo pajėgumai prilyginami į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotam maksimaliam gamtinių dujų kiekiui. Jeigu skirstymo sistemos operatorius duomenų apie tam tikrais metais kiekvieną parą transportuotą gamtinių dujų kiekį neturi, tais metais per parą transportuotas maksimalus dujų kiekis apskaičiuojamas maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį padalijant iš to mėnesio parų skaičiaus.

63.4. Neteko galios nuo 2016-11-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

64.     Vartojimo pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.3 papunktyje, nustatomi taip:

64.1.    Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai.

64.2.  Sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja reikiamus kiekvienos gamtinių dujų pristatymo vietos, kurioje įrengta kasdienė gamtinių dujų apskaita, vartojimo pajėgumus. Sistemos naudotojas reikiamus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta gamtinių dujų vartotojo sistema, jeigu su gamtinių dujų sistemos operatoriais yra sudaręs gamtinių dujų transportavimo sutartis; vartotojas reikiamus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų tiekimo įmonei, jeigu vartotojui gamtinių dujų transportavimo paslaugos teikiamos netiesiogiai iš gamtinių dujų sistemos operatorių. Gamtinių dujų tiekimo įmonė ar kitos skirstymo sistemos operatorius vartotojams reikalingus vartojimo pajėgumus deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, su kuriuo yra sudaręs dujų skirstymo paslaugų sutartį, iki rugsėjo 20 dienos.

64.3. Sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas, nustatydamas vartojimo pajėgumus, įvertina maksimalų gamtinių dujų poreikį, galimus energijos gamybos ir (ar) kitų įrenginių sutrikimus ir kitus svarbius veiksnius, nuo kurių galėtų priklausyti, koks maksimalus gamtinių dujų kiekis suvartojamas per parą. Gamtinių dujų įmonės konsultuoja sistemos naudotojus ir (ar) vartotojus, siekdamos padėti nustatyti optimalius vartojimo pajėgumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

64.4.    Jeigu sistemos naudotojas ir (ar) vartotojas nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumai prilyginami per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotam maksimaliam gamtinių dujų kiekiui (metams, einantiems prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, vertinti naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys). Šį gamtinių dujų kiekį nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema.

64.5. Neteko galios nuo 2016-11-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

65.     Vartojimo pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.4 papunktyje, nustatomi taip:

65.1.    Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai energijos gamintojo pristatymo vietai atskirai.

65.2.    Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja elektros energijai ir (ar) šilumos energijai gaminti reikalingus (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) vartojimo pajėgumus kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje, kurioje įrengta kasdienė ir nekasdienė gamtinių dujų apskaitos vieta, gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema. Energijos gamintojas šilumos energijai gaminti reikalingus vartojimo pajėgumus (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) prognozuoja vadovaudamasis Komisijos patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatomis. Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų (įskaitant rezervinį gamtinių dujų poreikį) nustatymo, šių pajėgumų poreikio nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.

65.3. Energijos gamintojas, nustatydamas vartojimo pajėgumus, įvertina maksimalų gamtinių dujų poreikį, galimus kitų energijos gamybos įrenginių sutrikimus, esamą elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos poreikį ir kitus svarbius veiksnius, nuo kurių gali priklausyti, koks maksimalus gamtinių dujų kiekis suvartojamas per parą. Energijos gamintojai, vykdantys šilumos energijos gamybos veiklą, nustatydami vartojimo pajėgumus, privalo atsižvelgti į Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą tikslą mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

65.4.    Jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumai prilyginami per paskutinius 3 metus, einančius prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotam maksimaliam gamtinių dujų kiekiui (metams, einantiems prieš metus, kuriems nustatomi vartojimo pajėgumai, vertinti naudojami pirmų 6 mėnesių duomenys). Gamtinių dujų pristatymo vietų, kuriose gamtinės dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, vartojimo pajėgumai prilyginami į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotam maksimaliam gamtinių dujų kiekiui. Jeigu skirstymo sistemos operatorius duomenų apie kiekvieną parą transportuotą gamtinių dujų kiekį tam tikrais metais neturi, tais metais maksimalus per parą transportuotas dujų kiekis apskaičiuojamas maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį padalijant iš to mėnesio parų skaičiaus. Į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotą maksimalų gamtinių dujų kiekį nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema.

65.5. Neteko galios nuo 2016-11-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

66.     Vartojimo pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.5 papunktyje, nustatomi taip:

66.1.    Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai skirstymo sistemai atskirai;

66.2.    gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius iki rugsėjo 15 d. deklaruoja perdavimo sistemos operatoriui jam reikalingus vartojimo pajėgumus kiekvienoje skirstymo sistemoje atskirai;

66.3. Neteko galios nuo 2016-11-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

67.     Vartojimai pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.6 papunktyje, nustatomi taip:

67.1.    vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai naujai pristatymo vietai atskirai;

67.2.    kai į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos buitiniam vartotojui, vartojimo pajėgumai nustatomi buitiniam vartotojui priskiriant vartojimo pajėgumų dydį, apskaičiuotą vadovaujantis Aprašo 62 punkto nuostatomis;

67.3.  kai į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos nebuitiniam vartotojui (išskyrus energijos gamintojus), vartojimo pajėgumai nustatomi:

67.3.1. metams, kai prijungiama nauja pristatymo vieta, ir po jų einantiems vieniems metams – pagal gamtinių dujų skirstymo paslaugų ar gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties sudarymo metu gamtinių dujų įmonei naujo vartotojo nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

67.3.2. vėlesniems metams – vadovaujantis Aprašo 63 punkto nuostatomis, jeigu gamtinės dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, arba Aprašo 64 punkto nuostatomis, jeigu gamtinės dujos skirstomos į kasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas;

67.4.    kai į naują pristatymo vietą gamtinės dujos transportuojamos energijos gamintojui, vartojimo pajėgumai nustatomi:

67.4.1. metams, kai prijungiama nauja pristatymo vieta, – pagal gamtinių dujų skirstymo paslaugų ar gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties sudarymo metu energijos gamintojo gamtinių dujų įmonei nurodytą maksimalų per parą reikalingą transportuoti gamtinių dujų kiekį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

67.4.2. vėlesniems metams – vadovaujantis Aprašo 65 punkto nuostatomis;

67.5.    vartojimo pajėgumai naujoje pristatymo vietoje taikomi nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prijungta nauja pristatymo vieta, pradžios;

67.6. Neteko galios nuo 2016-11-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

68.     Vartojimo pajėgumai, nurodyti Aprašo 60.7 papunktyje, nustatomi taip:

68.1.    Vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai.

68.2. Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo įrenginių, kurie naudojami Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms teikti, bendrą instaliuotą galią. Šis vartojimo pajėgumas turi būti skirtas tik Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti ir negali sutapti su šilumos energijai gaminti reikalingu vartojimo pajėgumu (ar jo dubliuoti). Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

Nr. 854, 2017-10-18, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16698

 

68.3.    Jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja jam reikalingų vartojimo pajėgumų, vartojimo pajėgumus nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, pagal turimą informaciją apie tokiam energijos gamintojui reikiamus techninius pajėgumus. Gamtinių dujų sistemos operatorius, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.

68.4. Neteko galios nuo 2016-11-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

69. Vartojimo pajėgumai energijos gamintojo (išskyrus energijos gamintojus, vykdančius Aprašo 60.7 papunktyje nurodytas veiklas) gamtinių dujų pristatymo vietoms, kuriose gaminama šilumos energija tiekiama į hidrauliškai atskirą centralizuoto šilumos tiekimo sistemą (toliau – CŠT sistema), ir skirtingose CŠT sistemos pristatymo vietose esantys šilumos gamybos įrenginiai, skirti dubliuoti kitus CŠT sistemos šilumos energijos gamybos įrenginius, kuriuos naudoti numatyta tik sutrikus kitiems CŠT sistemos šilumos energijos gamybos įrenginiams, nustatomi atsižvelgiant į CŠT sistemos vartojimo pajėgumus, kuriais energijos gamintojas gali pasinaudoti vienu metu. CŠT sistemos vartojimo pajėgumai, kuriais energijos gamintojas gali pasinaudoti vienu metu, nustatomi taip:

69.1. energijos gamintojas (išskyrus energijos gamintojus, vykdančius Aprašo 60.7 papunktyje nurodytas veiklas), deklaruodamas reikiamus vartojimo pajėgumus, papildomai nurodo:

69.1.1. kuriose gamtinių dujų pristatymo vietose šilumos energija gaminama ir tiekiama į CŠT sistemą; jeigu yra daugiau nei viena CŠT sistema, energijos gamintojas nurodo kiekvieną CŠT sistemą atskirai;

69.1.2. CŠT sistemos šilumos energijos gamybos įrenginių vartojimo pajėgumus, kuriais kiekvienoje CŠT sistemoje energijos gamintojas negali vienu metu pasinaudoti dėl Aprašo 69 punkte nurodytos šilumos gamybos įrenginių dubliavimo paskirties;

69.2. sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, nustato bendrą CŠT sistemos pristatymo vietų vartojimo pajėgumą ir pajėgumus sumažina Aprašo 69.1.2 papunktyje energijos gamintojo nurodytu dydžiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

70.     Pagal Aprašo 63–68 punktų reikalavimus nustatyti pajėgumai pasibaigus metams vertinami taip:

70.1. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą arba CŠT sistemą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis už nustatytus vartojimo pajėgumus, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuoti papildomos dedamosios mokėjimai už šiuos metus, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

70.2. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą arba CŠT sistemą, kurios savininkas (ar teisėtas valdytojas) yra pasikeitęs, maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis už nustatytus vartojimo pajėgumus, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuoti papildomos dedamosios mokėjimai už metus, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį tik už laikotarpį nuo gamtinių dujų pristatymo vietos savininko (ar teisėto valdytojo) pasikeitimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

70.3. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad:

70.3.1. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už energijos gamintojo pagal Aprašo 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1;

70.3.2. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 papunktį deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus kasdienės apskaitos vietoms nustatytus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį papildoma dedamoji taikoma taip:

70.3.2.1. už pajėgumų viršijimą per penkias didžiausio vartojimo paras yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05. Šių didžiausio vartojimo parų viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas sumuojant skirtumus tarp kiekvienos iš šių parų faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio arba šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumų dydžio, jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai yra didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus;

70.3.2.2. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo ne daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1. Pagal šį punktą nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio;

70.3.2.3. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1. Pagal šį punktą nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio padauginto iš koeficiento 1,05.

Punkto pakeitimai:

Nr. 854, 2017-10-18, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16698

 

70.4. Faktiškai į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą arba CŠT sistemą per parą transportuotą maksimalų gamtinių dujų kiekį per 20 kalendorinių dienų nuo metų pabaigos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, ir apibendrintą informaciją apie perskaičiuotus vartojimo pajėgumus pagal sistemos naudotojus už kiekvieną mėnesį pateikia perdavimo sistemos operatoriui ir sistemos naudotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

70.5.    Pagal perskaičiuotus vartojimo pajėgumus papildomai mokėtiną papildomos dedamosios sumą už praėjusius metus perdavimo sistemos operatorius apskaičiuoja ir pateikia patikslintą sąskaitą sistemos naudotojui ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų metams pasibaigus. Sistemos naudotojas pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo.

71.     Pagal Aprašo 63–68 punktų reikalavimus nustatyti pajėgumai pasikeitus pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) vertinami taip:

71.1. Jeigu pasikeičia gamtinių dujų vartotojo sistemos, prijungtos prie gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemos, savininkas ar teisėtas valdytojas (toliau – pristatymo vietos savininkas), gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta nebuitinio vartotojo gamtinių dujų sistema, per 5 darbo dienas nuo kalendorinio mėnesio, kurį keitėsi pristatymo vietos savininkas, pabaigos įvertina, ar faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni nei nustatyti, tai yra ar į konkrečią pristatymo vietą arba CŠT sistemą maksimalus per parą transportuotas gamtinių dujų kiekis buvo didesnis už nustatytus vartojimo pajėgumus. Jeigu pasikeičia pristatymo vietos, kuri yra CŠT sistemos dalis, savininkas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų naujasis savininkas privalo pateikti atnaujintą informaciją, kuri buvo pateikta pagal Aprašo 69.1 papunktį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

71.2.  Jeigu paaiškėja, kad faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti. Papildomos dedamosios mokėjimai už laikotarpį nuo einamųjų metų pradžios iki mėnesio, kurį pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas), įskaitytinai turi būti perskaičiuoti taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį, o naujam pristatymo vietos savininkui (ar teisėtam valdytojui) patikslinti vartojimo pajėgumai taikomi nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įvyko pokyčiai, pradžios.

71.3. Jeigu paaiškėja, kad:

71.3.1. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už energijos gamintojo pagal Aprašo 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1;

71.3.2. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 papunktį deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus kasdienės apskaitos vietoms nustatytus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį papildoma dedamoji taikoma taip:

71.3.2.1. už pajėgumų viršijimą per penkias didžiausio vartojimo paras yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05. Šių didžiausio vartojimo parų viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas sumuojant skirtumus tarp kiekvienos iš šių parų faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio arba šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumų dydžio, jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai yra didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus;

71.3.2.2. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo ne daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1. Pagal šį punktą nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio;

71.3.2.3. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1. Pagal šį punktą nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio padauginto iš koeficiento 1,05.

Punkto pakeitimai:

Nr. 854, 2017-10-18, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16698

 

71.4.    Jeigu vartojimo pajėgumai turi būti tikslinami, ne vėliau nei iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį pasikeičia pristatymo vietos savininkas (ar teisėtas valdytojas), pabaigos, informacija apie patikslintus vartojimo pajėgumus už kiekvieną mėnesį pateikiama perdavimo sistemos operatoriui.

71.5.    Pagal patikslintus vartojimo pajėgumus papildomai mokėtiną papildomos dedamosios sumą už einamuosius metus perdavimo sistemos operatorius apskaičiuoja ir pateikia patikslintą sąskaitą sistemos naudotojui. Sistemos naudotojas pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo.

72.     Skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai perdavimo sistemos operatorių informuoja apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose nustatytus vartojimo pajėgumus:

72.1.    ne vėliau nei iki einamųjų metų spalio 15 d. – apie metams nustatytus vartojimo pajėgumus;

72.2.    ne vėliau nei kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną – apie sistemos naudotojo vartojimo pajėgumų pokyčius, kurie įvyko prieš tai buvusį mėnesį, jeigu vartojimo pajėgumai keičiasi dėl to, kad kinta sistemos naudotojo gamtinių dujų pristatymo vietų skaičius.

721. Perdavimo sistemos operatorius ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 20 d. pateikia Komisijai apibendrintą informaciją apie ateinantiems metams nustatytus vartojimo pajėgumus, vėliau Komisijos prašymu teikia Komisijai atnaujintą informaciją.

Papildyta punktu:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

73.     Gamtinių dujų pristatymo vietoje maksimalus per parą reikalingas gamtinių dujų kiekis, kuris naudojamas vartojimo pajėgumams nustatyti, nustatomas tokia tvarka:

73.1.    įvertinamas 100 procentų maksimalus per parą reikalingas (transportuotas) gamtinių dujų kiekis lapkričio–kovo mėnesiais;

73.2. įvertinamas gamtinių dujų kiekis, atitinkantis 25 procentus maksimalaus per parą reikalingo (transportuoto) gamtinių dujų kiekio balandžio–spalio mėnesiais; šis papunktis netaikomas energijos gamintojams;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

73.3.    vartojimo pajėgumai prilyginami pagal Aprašo 73.1 ir 73.2 papunkčius nustatytam didžiausiam dydžiui.

74.     Vartojimo pajėgumai turi būti keičiami sistemos naudotojams – tiekimo įmonėms – tuo atveju, kai jų vartotojai keičia tiekimo įmonę. Vartotojams, kurie keičia tiekimo įmonę, priskirti vartojimo pajėgumai perkeliami kitam sistemos naudotojui – tiekimo įmonei.

75. Jeigu vartojimo pajėgumai kinta dėl to, kad pasikeičia sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pristatymo vietos skirstymo sistemoje ir (ar) pristatymo vietos savininkas, pasikeitęs vartojimo pajėgumų dydis taikomas nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį įvyko pasikeitimas, pradžios. Sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, esant objektyvioms aplinkybėms, gali deklaruoti patikslintus vartojimo pajėgumus (išskyrus Aprašo 60.1 papunkčio nustatyta tvarka nustatytus vartojimo pajėgumus), aplinkybių pagrindimą pateikdami gamtinių dujų sistemos operatoriui ar tiekimo įmonei ir Komisijai. Objektyviomis laikomos šios aplinkybės:

75.1. keičiasi pristatymo vietos savininkas;

75.2. pasibaigus metams ar keičiantis pristatymo vietos savininkui, nustatoma, kad vartojimo pajėgumai buvo didesni;

75.3. akivaizdžios techninės (žmogiškojo faktoriaus) klaidos vartojimo pajėgumų deklaracijoje, jeigu prašymas tikslinti duomenis pateikiamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo vartojimo pajėgumų deklaravimo dienos;

75.4. pasireiškia nenugalima jėga (force majeure);

75.5. Vyriausybės ir (ar) elektros perdavimo sistemos operatoriaus sprendimu energijos gamintojas įpareigojamas teikti Aprašo 60.7 papunktyje nurodytas paslaugas ar keičiasi Aprašo 60.7 papunktyje nurodytų paslaugų apimtis, jeigu prašymas tikslinti duomenis pateikiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šių aplinkybių susidarymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

VIII. SGD TERMINALO BŪTINOJO KIEKIO DALIES REALIZAVIMAS RINKOJE

 

76.     Paskirtasis tiekėjas, Aprašo III skyriuje nurodyta tvarka nustatęs energijos gamintojų ateinančių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį ir įvertinęs Aprašo 41 punkte nurodytas sąlygas, kreipiasi į SGD terminalo operatorių dėl SGD terminalo būtinojo kiekio dujinimo ateinančiais metais suderinimo.

77.     SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Aprašo 41 punkte nurodytas sąlygas, įvertina Aprašo 76 punkte nurodytą paskirtojo tiekėjo pateiktą informaciją ir vadovaudamasis naudojimosi SGD terminalu taisyklėmis su paskirtuoju tiekėju suderina dujintiną SGD terminalo būtinojo kiekio dalį. SGD terminalo operatorius informuoja Komisiją ir Energetikos ministeriją apie suderintą su paskirtuoju tiekėju dujintiną SGD terminalo būtinojo kiekio dalį ir pateikia informaciją apie šio sprendimo motyvus.

78. Jeigu Komisija ir (ar) Energetikos ministerija per 10 darbo dienų nuo SGD terminalo operatoriaus rašto įregistravimo šiose institucijose nepateikia pastabų dėl Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies SGD terminalo operatoriui ir (ar) paskirtajam tiekėjui, skirtumą tarp Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderintos dujintinos SGD terminalo būtinojo kiekio dalies ir Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka energijos gamintojams paskirstyto SGD terminalo būtinojo kiekio faktinio suvartojimo (toliau – SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius) paskirtasis tiekėjas gali realizuoti šiame skyriuje nustatyta tvarka Lietuvos gamtinių dujų ar (ir) tarptautinėje suskystintų gamtinių dujų rinkoje. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą Komisija ir (ar) Energetikos ministerija pateikia SGD terminalo operatoriui ir (ar) paskirtajam tiekėjui pastabų, susijusių su Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinta dujintina SGD terminalo būtinojo kiekio dalimi, naujas 10 darbo dienų terminas papildomoms Komisijos ir (ar) Energetikos ministerijos pastaboms pateikti skaičiuojamas nuo paskutinio gauto SGD terminalo operatoriaus ir (ar) paskirtojo tiekėjo atsakymo įregistravimo šiose institucijose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24620

 

79. Paskirtasis tiekėjas, įvertinęs energijos gamintojams paskirstytą SGD terminalo būtinąjį kiekį ir energijos gamintojų galimą gamtinių dujų vartojimo poreikio kaitą, dalį arba visą SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių realizuoja Aprašo 80 punkte nustatyta tvarka. Likęs SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius, taip pat SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius, nerealizuotas Aprašo 80 punkte nustatyta tvarka, gali būti realizuojamas Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11  straipsnio 7 dalyje nustatytais reikalavimais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nurodytą Komisijos patvirtintą tikslinę gamtinių dujų kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24620

Nr. 67, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-22, i. k. 2018-00950

 

80. SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius realizuojamas tokia tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24620

80.1.    Išdujinto SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo aukcioną (toliau – aukcionas) organizuoja rinkos operatorius, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, vadovaudamasis Aprašo nuostatomis, Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėmis ir rinkos operatoriaus parengtais ir su Komisija suderintais aukciono organizavimo nuostatais, kuriuose nustatoma procedūrinė aukciono organizavimo tvarka. Rinkos operatoriaus veikloje turėtoms aukciono organizavimo sąnaudoms padengti rinkos operatorius, suderinęs su Komisija, nustato paskirtajam tiekėjui taikomus paslaugų įkainius.

80.2.    Paskirtasis tiekėjas, Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinęs su SGD terminalo operatoriumi dujintiną SGD terminalo būtinojo kiekio dalį ir nustatęs SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių, paskelbia jį savo interneto tinklalapyje, išplatina šią informaciją ir kreipiasi į rinkos operatorių su prašymu organizuoti aukcioną. Šiame prašyme rinkos operatoriui pateikiamos aukciono sąlygos turi būti suderintos su Komisija.

80.3.    Paskirtasis tiekėjas prašyme organizuoti aukcioną nurodo šias sąlygas:

80.3.1.    išdujinto SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių (kiekį), kuris gali būti skaidomas į dalis;

80.3.2.    priimtinas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo priemones;

80.3.3.    pasiūlymų kainodarą;

80.3.4. pradinę minimalią SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo kainą, kurią nustato paskirtasis tiekėjas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka Komisijos patvirtintą tikslinę gamtinių dujų kainą ir kitus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius, taip pat ir jos mažinimo sąlygas, nepavykus realizuoti SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus ir kartojant SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 67, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-22, i. k. 2018-00950

 

80.3.5.    kitą informaciją, reikalingą aukcionui įvykdyti.

80.4.    Rinkos operatorius, gavęs paskirtojo tiekėjo prašymą organizuoti aukcioną, per 5 darbo dienas nuo Aprašo 80.3 papunktyje nurodyto prašymo gavimo paskelbia aukciono organizavimo sąlygas savo interneto svetainėje.

80.5.    Rinkos operatorius registruoja per aukcioną gautus pasiūlymus. Paskirtasis tiekėjas, norintis dalyvauti aukcione kaip aukciono dalyvis, prieš Aprašo 80.7 papunktyje nustatyta tvarka paskelbdamas apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimą suskystintų gamtinių dujų pavidalu, gali pateikti rinkos operatoriui pageidaujamą kiekį ir kainą, už kurią paskirtasis tiekėjas visą išdujinto SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių (ar jo dalį) Aprašo 82 punkte nustatyta tvarka realizuotų komerciniais pagrindais, ne paskirtojo tiekimo veiklos apimties (toliau – paskirtojo tiekėjo pasiūlymas). Rinkos operatorius privalo užtikrinti pateiktos informacijos, kurios konfidencialumą nurodė dalyvis, slaptumą ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija negali būti laikoma konfidencialia pagal įstatymus arba tokios informacijos atskleidimą numato teisės aktai ar aukciono organizavimo sąlygos.

80.6.    Rinkos operatorius nešališkai, objektyviai, nediskriminaciniais pagrindais įvertina pateiktus pasiūlymus (taip pat ir paskirtojo tiekėjo pasiūlymą), sudaro pasiūlymų eilę ir informaciją apie pasiūlytą (-as) kainą (-as) ir kiekį (-ius) paskelbia per 11 darbo dienų nuo aukciono organizavimo sąlygų paskelbimo Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka, bet ne anksčiau, nei paskirtasis tiekėjas rinkos operatoriui pateikia suskystintų gamtinių dujų tiekėjų apklausos rezultatus.

80.7.    Paskirtasis tiekėjas, Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinęs su SGD terminalo operatoriumi ateinančių metų dujintino SGD terminalo būtinojo kiekio dalį ir nustatęs SGD terminalo būtinojo kiekio perteklių, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo Aprašo 80.4 papunktyje nurodytų aukciono organizavimo sąlygų paskelbimo apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus suskystintų gamtinių dujų pavidalu pardavimą skelbia savo interneto svetainėje.

80.8. Paskirtasis tiekėjas atlieka suskystintų gamtinių dujų tiekėjų, su kuriais sudarytos bendrosios suskystintų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartys, apklausą apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus suskystintų gamtinių dujų pavidalu pardavimą. Ši apklausa atliekama SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliui esant lygiam ar didesniam nei paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtines dujas tiekiančio tiekėjo suderintas sutartinis suskystintų gamtinių dujų krovinys. Paskirtasis tiekėjas, atlikdamas apklausą apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimą potencialiems SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pirkėjams, nurodo sąlygas, susijusias su kainodara, siūlomų parduoti suskystintų gamtinių dujų krovinio (-ių) dydžiu (vienas krovinys turi būti ne mažesnis už paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtines dujas tiekiančio tiekėjo suderintą sutartinį suskystintų gamtinių dujų krovinį), pradinę minimalią SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pardavimo kainą, taip pat kitas sąlygas, kaip nurodyta organizuojant aukcioną Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka paskelbtose aukciono organizavimo sąlygose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24620

 

80.9.    Paskirtasis tiekėjas įvertina gautus pasiūlymus dėl SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus suskystintų gamtinių dujų pavidalu pardavimo ir sudaro pasiūlymų eilę, vadovaudamasis ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi, taip pat laikydamasis mažiausių sąnaudų ir mažiausio neigiamo poveikio gamtinių dujų kainai vartotojams, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų ir užtikrindamas tokią pat kainodarą, kaip ir organizuojant aukcioną Aprašo 80.4 papunktyje nustatyta tvarka. Jeigu gauti keli vienodi pasiūlymai, pirmenybė teikiama anksčiau gautam pasiūlymui. Aprašo 80.8 papunktyje nurodyta apklausa turi būti atlikta, šiame papunktyje nurodyta pasiūlymų eilė sudaryta ir pasiūlymų vertinimo rezultatai (pasiūlyta (-os) kaina (-os) ir kiekis (-iai) rinkos operatoriui pateikti (perskaičiuoti į išdujintų gamtinių dujų kainą) per 10 darbo dienų nuo Aprašo 80.4 papunktyje nurodytų aukciono organizavimo sąlygų paskelbimo. Paskirtasis tiekėjas, teikdamas rezultatus rinkos operatoriui, neprivalo nurodyti pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimų.

80.10.    Pagal Aprašo 80.6–80.9 papunkčiuose nustatyta tvarka nustatytus pasiūlymų vertinimo rezultatus rinkos operatorius per 3 darbo dienas sudaro galutinę pasiūlymų eilę ir pateikia rezultatus paskirtajam tiekėjui. Paskirtasis tiekėjas per 3 darbo dienas nustato SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pirkimo laimėtoją (-us) ir pateikia šią informaciją rinkos operatoriui. Rinkos operatorius apie paskirtojo tiekėjo sprendimą informuoja aukciono dalyvius ir paskelbia savo interneto svetainėje, nurodydamas SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus pirkimo laimėtoją (-us) ir perkamą SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus dalį (kiekį) per 2 darbo dienas nuo pirmiau nurodytos informacijos iš paskirtojo tiekėjo gavimo.

81.     Paskirtasis tiekėjas Aprašo 80 punkte nurodytai būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrai atlikti privalo sudaryti komisiją (toliau – SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija) ir suteikti jai įgaliojimus, kurių reikia Aprašo 80.7–80.10 papunkčiuose nurodytoms užduotims atlikti. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija sudaroma paskirtojo tiekėjo vadovo sprendimu ne mažiau kaip iš 5 fizinių asmenų, iš kurių ne daugiau kaip 3 asmenys gali būti ne paskirtojo tiekėjo darbuotojai. Skiriant paskirtojo tiekėjo SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos pirmininką ir narius, turi būti atsižvelgiama į jų kompetenciją analizuoti gamtinių dujų ir tarptautinę suskystintų gamtinių dujų rinką, ekonomines, technines ar teisines žinias. Paskirtasis tiekėjas turi teisę kviestis ekspertus, kurių reikia SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos darbui užtikrinti, konsultuotis klausimais, kuriems reikia specialių žinių. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu. Jeigu SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, komisijos pirmininko balsas yra lemiamas. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija sprendimus gali priimti, kai balsavime dalyvauja ne mažiau nei 4/5 šios komisijos narių. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisija veikia ją sudariusio paskirtojo tiekėjo vardu, vadovaudamasi Aprašu ir SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos darbo reglamentu, kuris tvirtinamas paskirtojo tiekėjo vadovo sprendimu. SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos posėdžiai protokoluojami: nurodomi svarstyti klausimai, priimti sprendimai, jų motyvai, pateikiami paaiškinimai ir (ar) SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos narių atskirosios nuomonės. Protokolą pasirašo visi SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos posėdyje dalyvavę jos nariai. Už SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos veiksmus atsako ją sudaręs paskirtasis tiekėjas.

82.     Jeigu Aprašo 80.10 papunktyje nustatyta tvarka SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus ar jo dalies pirkimo laimėtoju nustatomas paskirtojo tiekėjo pasiūlymas, minėtasis kiekis už paskirtojo tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą panaudojamas kitoms bendrovės, vykdančios paskirtąjį tiekimą, veikloms komerciniais pagrindais vykdyti.

83.     Su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu dalyviu (-iais) paskirtasis tiekėjas sudaro suskystintų gamtinių dujų ir (ar) gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį dėl SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus tiekimo, išskyrus Aprašo 82 punkte nurodytą atvejį. Jeigu laimėtojas (-ai), kuriam (-iems) pasiūlyta sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo (jeigu to reikalauta), arba iki paskirtojo tiekėjo nurodyto laiko sutarties nepasirašo, laikoma, kad laimėtojas (-ai) atsisako sudaryti sutartį. Tokiu atveju paskirtojo tiekėjo prašymu rinkos operatorius pasiūlymą pateikia kitam dalyviui (-iams), kurio pasiūlymas (-ai) eilėje buvo po to dalyvio (-ių), kuris (-ie) atsisakė sudaryti sutartį pasiūlymo, o jeigu ir šis dalyvis (-iai) atsisako sudaryti sutartį, SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūra, nurodyta Aprašo 80 punkte, kartojama paskirtajam tiekėjui pateikus rinkos operatoriui prašymą.

84.     SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūra, nurodyta Aprašo 80 punkte, kartojama ir paskirtajam tiekėjui pateikus rinkos operatoriui prašymą, jeigu per einamuosius metus patikslinama Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka suderinta dujintina SGD terminalo būtinojo kiekio dalis ir dėl to patikslintas nerealizuotas SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius pasidaro ne mažesnis nei vieno paskirtojo tiekėjo ir jam suskystintas gamtines dujas tiekiančio tiekėjo suderinto sutartinio suskystintų gamtinių dujų krovinio apimtis. Kitu atveju toks patikslintas nerealizuotas SGD terminalo būtinojo kiekio perteklius realizuojamas Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais.

85. Paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo einamųjų kalendorinių metų pabaigos pateikia Energetikos ministerijai ir Komisijai SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrų ataskaitą ir joje nurodo:

85.1. pardavimo objektą (trumpas jo aprašymas, įskaitant kiekius);

85.2. taikytus pardavimo būdus (aukcionas, apklausa, Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodyti būdai) ir atitinkamu būdu realizuotus kiekius;

85.3. kai taikytas aukcionas ir (ar) apklausa, pasiūlymus pateikusių dalyvių rekvizitus (pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys);

85.4. kiekvieno pasiūlymo kainą ar kainodaros taisyklę;

85.5. kai taikytas aukcionas ir (ar) apklausa, pasiūlymų vertinimo ir palyginimo aprašymą, SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos sprendimą dėl pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo;

85.6. jeigu taikant aukcioną ir (ar) apklausą buvo atmestų pasiūlymų, – jų atmetimo priežastis;

85.7. dalyvį, su kuriuo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, jos sudarymo ir įsigaliojimo datas (jeigu taikytas aukcionas ir (ar) apklausa);

85.8. kitą informaciją apie SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūros eigą ir rezultatus, sprendimo dėl pasirinkto realizavimo būdo motyvus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 973, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24620

 

851. Energetikos ministerijos ir (ar) Komisijos prašymu paskirtasis tiekėjas per 5 darbo dienas pateikia patvirtintas SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo komisijos protokolų kopijas ir (ar) kitą prašomą informaciją.

Papildyta punktu:

Nr. 973, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24620

 

86.     Komisijos nariai ir visi asmenys, kurie turi teisę susipažinti su SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūrų ataskaita, neturi teisės atskleisti konfidencialios informacijos ir informacijos, susijusios su SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus realizavimo procedūromis, nebent tokia informacija pagal įstatymus nebūtų laikoma konfidencialia, taip pat tais atvejais, jeigu jos atskleidimas sukelia (ar gali sukelti) žalą arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp dalyvių.

87.     SGD terminalo būtinojo kiekio pertekliaus išdujintu pavidalu tiekimo grafikams pagal gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį (-tis) įvykdyti paskirtasis tiekėjas gali naudoti kitas gamtinių dujų ar (ir) suskystintų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartis, jeigu tokiais veiksmais mažinamos SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo sąnaudos.

88.     Perkančiosioms organizacijoms, kurios gamtinių dujų pirkimus, skirtus energijai ar kurui, reikalingiems energijai gaminti, įsigyti, atlieka šio Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka, netaikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

 

58. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 9 dalies nuostatų įgyvendinimo tikslais SGD terminalo eksploatavimo pradžia laikoma SGD terminalo operatoriaus viešai paskelbta paskirstytų SGD terminalo pajėgumų panaudojimo pirmojo laikotarpio pradžia. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas, įskaitant paskirtojo tiekėjo pareigas, susijusias su SGD terminalo būtinojo kiekio patiekimu, taikomas 10 metų laikotarpiu nuo šiame punkte nurodytos SGD terminalo eksploatavimo pradžios, kuris gali būti sustabdytas ar nutrauktas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatyta tvarka. Priimant sprendimą sustabdyti ar nutraukti gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimų taikymą, atsižvelgiama ir į paskirtojo tiekėjo sudarytų SGD pirkimo sutarčių galiojimo terminą.

59. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius (toliau – operatorius) užtikrina pakankamą gamtinių dujų perdavimo sistemos pralaidumą, kurio reikia SGD terminalo būtinajam kiekiui nepertraukiamai persiųsti. Perdavimo sistemos operatorius atsako už naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ribojimus, dėl kurių paskirtasis tiekėjas ir (ar) energijos gamintojai negali įgyvendinti visų ar dalies privalomų įpareigojimų dėl gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo, išskyrus tuos atvejus, kai galimybė pasinaudoti gamtinių dujų perdavimo sistema ribojama laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos, sąlygų ir terminų arba perdavimo sistemos operatorius atleidžiamas nuo atsakomybės esant teisės aktuose nustatytoms aplinkybėms.

60. Ginčai, kylantys iš Aprašo reguliuojamų teisinių santykių, sprendžiami Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir kituose įstatymuose nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1203, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 133-6776 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001203

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1203, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 133-6776 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001203

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 "Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1224, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-03, i. k. 2015-19295

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 973, 2016-10-05, paskelbta TAR 2016-10-05, i. k. 2016-24620

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1132, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27111

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 854, 2017-10-18, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16698

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 67, 2018-01-17, paskelbta TAR 2018-01-22, i. k. 2018-00950

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo