Suvestinė redakcija nuo 2018-07-21 iki 2019-04-16

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 97-4295, i. k. 1021100NUTA00001575

 

Nauja redakcija nuo 2016-08-18:

Nr. 823, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22417

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, TIESIOGIAI DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (IŠTIRIANT) NUSIKALTIMUS IR KITUS TEISĖS PAŽEIDIMUS, KURIAIS PADARYTA (GALĖJO BŪTI PADARYTA) TURTINĖ ŽALA VALSTYBEI, SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. spalio 4 d. Nr. 1575

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 30 straipsnio 4 dalimi, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įgyvendindama Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1366 „Dėl Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo“, 11 punktą ir siekdama pagerinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų pajamų surinkimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 237, 2018-03-14, paskelbta TAR 2018-03-20, i. k. 2018-04210

 

Patvirtinti Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1575
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 823 
redakcija)

 

 

 

PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, TIESIOGIAI DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (IŠTIRIANT) NUSIKALTIMUS IR KITUS TEISĖS PAŽEIDIMUS, KURIAIS PADARYTA (GALĖJO BŪTI PADARYTA) TURTINĖ ŽALA VALSTYBEI, SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta vienkartinių piniginių išmokų Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos policijos, Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir prokuratūros pareigūnams ir valstybės tarnautojams (toliau – pareigūnai ir valstybės tarnautojai), tiesiogiai dalyvavusiems išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei (toliau – teisės pažeidimai), mokėjimo tvarka.

 

II SKYRIUS

VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS DYDIS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

2. Vienkartinė piniginė išmoka pareigūnui ar valstybės tarnautojui negali viršyti jo vidutinio darbo užmokesčio ir gali būti mokama ne dažniau kaip kas kalendorinių metų ketvirtį, jeigu pareigūno ar valstybės tarnautojo tarnybą reglamentuojantys įstatymai ar statutai nenustato kitaip. Vienkartinių piniginių išmokų pareigūnui ar valstybės tarnautojui dydis per metus negali viršyti 4 jo vidutinių darbo užmokesčių.

3. Vienkartinė piniginė išmoka, išskyrus tuos atvejus, kai skatinimui naudojamos pagal Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1366 „Dėl Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), paskirstytos lėšos, gali būti mokama išaiškinus (ištyrus) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) ne mažesnė kaip 10 000 eurų turtinė žala valstybei, ir esant vienai iš šių sąlygų:

3.1. ikiteisminio tyrimo metu nustatyta valstybei padaryta turtinė žala ir byla su kaltinamuoju aktu arba pareiškimu dėl proceso baigimo baudžiamuoju įsakymu perduota teismui;

3.2. ikiteisminio tyrimo metu savanoriškai atlyginama valstybei padaryta turtinė žala arba ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, kai kaltininkas ir valstybės institucijos atstovas susitaiko kaltininkui atlyginus padarytą žalą;

3.3. įsiteisėja mokesčių administratoriaus sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, o kilus mokestiniam ginčui Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;

3.4. įsiteisėja teismo sprendimas (nutartis) civilinėje ar administracinėje byloje pagal prokuroro ginant viešąjį interesą pateiktą ieškinį, prašymą, pareiškimą, kai šiuo sprendimu (nutartimi) tenkinamas prokuroro ieškinys, pareiškimas, prašymas ir panaikinamas neteisėtas administracinis aktas ar neteisėtas sandoris, kuriuo padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei.

4. Vienkartinė piniginė išmoka, kai pareigūnams ir valstybės tarnautojams skatinti naudojamos pagal Nuostatus paskirstytos lėšos, gali būti mokama pareigūnui ar valstybės tarnautojui, jeigu jis tiesiogiai dalyvavo sulaikant (paimant) neteisėtoje apyvartoje esančius tabako gaminius ir dėl sulaikytų (paimtų) neteisėtoje apyvartoje esančių tabako gaminių pradedamas ikiteisminis tyrimas arba pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą – administracinio nusižengimo teisena, arba pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą pradėta administracinio teisės pažeidimo bylos teisena.

Punkto pakeitimai:

Nr. 823, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22417

 

III SKYRIUS

SPRENDIMŲ DĖL SKATINIMO PRIĖMIMAS

 

5. Vienkartinė piniginė išmoka konkrečiam pareigūnui ar valstybės tarnautojui mokama jį į pareigas priėmusio asmens sprendimu:

5.1. Aprašo 3 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią Aprašo 13 ir 14 punktuose nustatyta tvarka gaunami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai pareigūnams ir valstybės tarnautojams, dalyvavusiems išaiškinant (ištiriant) teisės pažeidimus, skatinti;

5.2. Aprašo 4 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kalendorinio ketvirčio, per kurį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą pradėta administracinio nusižengimo teisena arba pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą – administracinio teisės pažeidimo byla dėl sulaikytų (paimtų) neteisėtoje apyvartoje esančių tabako gaminių, pabaigos. 

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 823, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22417

 

6. Jeigu skatinamų pareigūnų ar valstybės tarnautojų yra daugiau nei jiems skatinti skirtų lėšų, priimdamas sprendimą dėl vienkartinės piniginės išmokos pagal Aprašo 3 punktą, pareigūną ar valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo prioritetą teikia vienam iš šių atvejų:

6.1. išaiškinama organizuota grupė ar nusikalstamas susivienijimas;

6.2. teisės pažeidimas išaiškinamas (ištiriamas) bendradarbiaujant kelioms Aprašo 1 punkte nurodytoms institucijoms;

6.3. nustatomas ir konfiskuojamas neteisėtai įgytas turtas.

7. Jeigu skatinamų pareigūnų ar valstybės tarnautojų yra daugiau nei jiems skatinti skirtų lėšų, priimdamas sprendimą dėl vienkartinės piniginės išmokos pagal Aprašo 4 punktą, pareigūną ar valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo prioritetą teikia vienam iš šių atvejų:

7.1. išaiškinama organizuota grupė ar nusikalstamas susivienijimas;

7.2. teisės pažeidimas išaiškinamas (ištiriamas) bendradarbiaujant kelioms Aprašo 1 punkte nurodytoms institucijoms.

8. Jeigu skatinamų pareigūnų ar valstybės tarnautojų yra daugiau nei jiems skatinti skirtų lėšų ir keli pareigūnai ar valstybės tarnautojai atitinka bent po vieną iš Aprašo 6 punkte (kai skatinama pagal Aprašo 3 punktą) ar 7 punkte (kai skatinama pagal Aprašo 4 punktą) nurodytų atvejų, vienkartinė piniginė išmoka išmokama visiems bent po vieną Aprašo 6 ar 7 punkte nurodytą atvejį atitinkantiems pareigūnams ar valstybės tarnautojams, jiems skatinti skirtų lėšų sumą padalijant proporcingai tokių skatintinų pareigūnų ar valstybės tarnautojų skaičiui.

9. Kiekvienu Aprašo 3 punkte nurodytu atveju pareigūnams ir valstybės tarnautojams skatinti apskaičiuojamos sumos dydis – 1 procentas padarytos turtinės žalos ar žalos, kuri galėjo būti padaryta valstybei, – visiems dalyvavusiems išaiškinant konkrečius teisės pažeidimus skatinti, tačiau vienkartinė piniginė išmoka pareigūnui ar valstybės tarnautojui negali viršyti šio Aprašo 2 punkte nustatyto dydžio.

10. Jeigu Aprašo 3 punkte nurodytu atveju išaiškinant (ištiriant) teisės pažeidimus dalyvauja kelių Aprašo 1 punkte nurodytų institucijų pareigūnai ir valstybės tarnautojai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai kiekvienai institucijai skiriami proporcingai jos pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) minėtus teisės pažeidimus, skaičiui.

11. Teikimą Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijai, sudarytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (toliau – Komisija), išskyrus Aprašo 4 punkte nurodytą atvejį, dėl pareigūnų ir valstybės tarnautojų, dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) teisės pažeidimus, skatinimo (toliau – teikimas) rengia ir kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 d. Komisijai pateikia Aprašo 1 punkte nurodytų institucijų vadovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 699, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-20, i. k. 2018-12240

 

12. Teikime turi būti:

12.1. siūlomo (-ų) skatinti pareigūno (-ų) ir valstybės tarnautojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigos; jeigu šių asmenų tapatybės atskleisti negalima, nurodomas jų skaičius;

12.2. Aprašo 3 punkte nurodyta sąlyga ir jos aplinkybės;

12.3. padarytos turtinės žalos ar žalos, kuri galėjo būti padaryta valstybei, dydis;

12.4. informacija apie tai, ar nėra Aprašo 15 ir 16 punktuose nurodytų apribojimų skatinti pareigūną (-us) ir valstybės tarnautoją (-us).

13. Komisija per 20 darbo dienų nuo Aprašo 11 punkte nurodyto termino pabaigos išnagrinėja Aprašo nuostatas atitinkančius teikimus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pareigūnams ir valstybės tarnautojams, dalyvavusiems išaiškinant (ištiriant) teisės pažeidimus, skatinti paskirstymo projektą, kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Jeigu teikimas neatitinka Aprašo 12 punkte nustatytų reikalavimų, Komisija per 20 darbo dienų nuo Aprašo 11 punkte nurodyto termino pabaigos kreipiasi į teikimą pateikusį asmenį prašydama pašalinti teikimo trūkumus. Jeigu teikimą pateikęs asmuo per 5 darbo dienas nuo Komisijos kreipimosi gavimo nepašalina teikimo trūkumų, Aprašo 12 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkantis teikimas nesvarstomas ir grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

14. Sprendimą dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pareigūnams ir valstybės tarnautojams, dalyvavusiems išaiškinant (ištiriant) teisės pažeidimus, skatinti paskirstymo Aprašo 1 punkte nurodytų institucijų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, išskyrus Aprašo 4 punkte nurodytą atvejį.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Pareigūnai ir valstybės tarnautojai du kartus už to paties teisės pažeidimo išaiškinimą (ištyrimą) negali būti skatinami. Jeigu išaiškinus (ištyrus) teisės pažeidimus Aprašo 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais pareigūnai ir valstybės tarnautojai skatinami piniginėmis išmokomis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, už to paties teisės pažeidimo išaiškinimą (ištyrimą) Apraše nurodytos vienkartinės piniginės išmokos jiems nemokamos.

16. Pagal Aprašo nuostatas neskatinami galiojančias tarnybines (drausmines) nuobaudas turintys pareigūnai ir valstybės tarnautojai.

17. Sprendimai dėl skatinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių  bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Papildyta priedu:

Nr. 823, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22417

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 216, 2003-02-13, Žin., 2003, Nr. 17-723 (2003-02-19), i. k. 1031100NUTA00000216

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 "Dėl pareigūnų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (nustatant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 167, 2011-02-09, Žin., 2011, Nr. 20-963 (2011-02-17), i. k. 1111100NUTA00000167

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 "Dėl pareigūnų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (nustatant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 557, 2011-05-11, Žin., 2011, Nr. 58-2768 (2011-05-14), i. k. 1111100NUTA00000557

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 "Dėl pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1038, 2011-08-31, Žin., 2011, Nr. 110-5200 (2011-09-06), i. k. 1111100NUTA00001038

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 "Dėl pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 823, 2016-08-11, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22417

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 237, 2018-03-14, paskelbta TAR 2018-03-20, i. k. 2018-04210

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 699, 2018-07-18, paskelbta TAR 2018-07-20, i. k. 2018-12240

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo