Nutarimas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 109-4089

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

2004 m. liepos 12 d. Nr. 881

Vilnius

 

Nuaja nutarimo redakcija:

Nr. 537, 2008-05-28, Žin., 2008, Nr. 67-2530 (2008-06-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERMINŲ BANKO
ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2007, Nr. 72-2831) 22 straipsnio 2 punktu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo (Žin., 2004, Nr. 7-129) 8 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti:

1.1. ministerijas ir Vyriausybės įstaigas – Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo 9 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta tvarka teikti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai terminų straipsnius pagal įstatymų ir kitų teisės aktų joms pavestas veiklos sritis;

1.2. valstybės mokslinių tyrimų įstaigas:

1.2.1. Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo 9 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta tvarka teikti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai terminų straipsnius pagal teisės aktuose nustatytas mokslo kryptis;

1.2.2. iki 2008 m. spalio 1 d. sudaryti terminijos komisijas ir paskirti asmenis, atsakingus už terminų straipsnių tvarkymą ir terminijos komisijų veiklą;

1.2.3. iki 2008 m. lapkričio 15 d. parengti ir suderinus su Valstybine lietuvių kalbos komisija patvirtinti terminų straipsnių teikimo Valstybinei lietuvių kalbos komisijai tvarkos aprašus.

2. Rekomenduoti valstybiniams universitetams Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo nustatyta tvarka teikti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai terminų straipsnius pagal teisės aktuose nustatytas mokslo kryptis.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                     Algirdas Brazauskas

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                           Roma Žakaitienė

 

_______________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 537, 2008-05-28, Žin., 2008, Nr. 67-2530 (2008-06-12)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. LIEPOS 12 D. NUTARIMO NR. 881 "DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERMINŲ BANKO ĮSTATYMĄ" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušra Bodin (2008-06-12)

                  ausra.bodin@lrs.lt