Suvestinė redakcija nuo 2023-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 126-4826; Žin. 2008, Nr.130-0, i. k. 1082210ISAK0003-406

 

Nauja redakcija nuo 2022-06-01:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 24 d. Nr. 3-406

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 29 straipsnio 1 dalimi, perkeldamas ir įgyvendindamas 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 9 d. Komisijos deleguotąja direktyva (ES) 2021/1717,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3-363, 2023-08-11, paskelbta TAR 2023-08-11, i. k. 2023-16157

 

t v i r t i n u Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                       ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. vasario 19 d. įsakymo

Nr. 3-79 redakcija)

 

 

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 klasių transporto priemonių, galingųjų keturračių, kurių projektinis greitis yra didesnis kaip 25 km/h, privalomosios techninės apžiūros atlikimo Lietuvos Respublikoje tvarką ir periodiškumą, kurie yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių transporto priemonės ir jų priekabos nustatyta tvarka įregistruotos arba ketinamos įregistruoti Lietuvos Respublikoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-363, 2023-08-11, paskelbta TAR 2023-08-11, i. k. 2023-16157

 

2. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros tikslas – įvertinti transporto priemonių techninę būklę vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintais Techniniais motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimais, siekiant užtikrinti, kad jas būtų saugu naudoti viešajame eisme ir kad jos atitiktų eismo saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus.

3. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros galiojimą kontroliuoja policijos ir Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) pareigūnai. Administracija taip pat vykdo kompetentingos institucijos funkcijas, numatytas 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Įregistruota transporto priemonė – transporto priemonė, kurios duomenys įrašyti į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą arba Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą ir kurios savininkui išduotas įregistravimą patvirtinantis dokumentas.

4.2. Motorinė transporto priemonė – ratinė varikliu varoma savaeigė transporto priemonė, kurios didžiausias projektinis greitis yra didesnis kaip 25 km/h.

4.3. Pakartotinė privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra (toliau – pakartotinė apžiūra) – transporto priemonių techninės būklės tikrinimas siekiant nustatyti, ar pašalinti atliekant ankstesnę privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą nurodyti trūkumai, ar neatsirado naujų trūkumų. Pakartotinė privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra yra laikoma privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dalimi.

4.4Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros kokybės kontrolinis tikrinimas (toliau – kontrolinis tikrinimas) – transporto priemonės techninės būklės atitikties Techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams pakartotinis tikrinimas ir (ar) privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros kontrolieriaus (toliau – kontrolierius) veiklos atliekant privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

4.5. Privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita – transporto priemonės valdytojui išduodamas Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės (toliau – CTADB) išrašas, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė buvo pateikta privalomajai techninei apžiūrai ir (ar) kad jos duomenys įrašyti į CTADB. Privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje pateikiama išvada, ar transporto priemonė atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, ar jų neatitinka, taip pat nurodomas privalomosios techninės apžiūros galiojimo laikas arba naujos transporto priemonės pateikimo pirmajai privalomajai techninei apžiūrai data. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaita gali turėti priedų.

4.6. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros stotis (toliau – stotis) – privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros įmonės pagal teisės aktų reikalavimus įrengta privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo vieta.

4.7. Saugi transporto priemonė – N2, N3, O1, O2, O3, O4 klasių transporto priemonės, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakyme Nr. 3-134 „Dėl sertifikatų išdavimo ekologinius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

4.8. Transporto priemonė – nebėginė motorinė transporto priemonė arba jos priekaba.

4.9. Transporto priemonės tapatumo nustatymas – transporto priemonės faktinių duomenų ir jos duomenų, nurodytų pateiktuose dokumentuose ir (ar) Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre arba Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, tapatumo įvertinimas.

5. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

PRIVALOMOSIOS APŽIŪROS ATLIKIMO TVARKA

 

6. Privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra (toliau – privalomoji apžiūra) atliekama ir ją patvirtinantys dokumentai išrašomi ir išduodami privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros įmonėse (toliau – techninės apžiūros įmonė), kurioms suteikta teisė atlikti tokią apžiūrą, arba stotyse.

7. Transporto priemonės valdytojas (toliau – valdytojas) privalomajai apžiūrai turi pateikti:

7.1. įregistruotą transporto priemonę – Tvarkos apraše nustatytu periodiškumu;

7.2. ketinamą įregistruoti Lietuvos Respublikoje transporto priemonę – prieš jos įregistravimą Lietuvos Respublikoje;

7.3. transporto priemonę, kurios privalomosios apžiūros dokumentų galiojimas yra panaikintas arba CTADB yra įrašas, kad panaikintas transporto priemonės privalomosios apžiūros galiojimas arba privalomoji apžiūra negalioja, – prieš pradedant naudoti transporto priemonę viešajame eisme.

8. Valdytojas turi teisę transporto priemonę, išskyrus istorinę motorinę transporto priemonę, pateikti privalomajai apžiūrai į bet kurią techninės apžiūros įmonę ar stotį nepriklausomai nuo transporto priemonės įregistravimo ar ketinimo registruoti Lietuvos Respublikoje vietos. Istorinė motorinė transporto priemonė privalomajai techninei apžiūrai gali būti pateikta tik atlikus išankstinę registraciją techninės apžiūros įmonės nurodytoje stotyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-51, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01482

 

9. Transporto priemonė privalomajai apžiūrai pateikiama švari, be keleivių, gyvūnų ir krovinių. Transporto priemonėje neturi būti palikta pinigų ar kitų daiktų, kurie nesusiję su transporto priemonės eksploatavimu ir gali būti suprantami kaip bandymas papirkti kontrolierių. Išimtiniais atvejais pakrauta transporto priemonė į privalomąją apžiūrą gali būti pristatyta, kai dėl techninės būklės trūkumų Administracijos ar policijos pareigūnai laikinai paima transporto priemonės registracijos dokumentus arba kai suderinama su techninės apžiūros įmone. Suderinimo faktas patvirtinamas techninės apžiūros įmonės nustatytos formos dokumentu, kurį pasirašo valdytojas ir techninės apžiūros įmonės atsakingas darbuotojas transporto priemonei atvykus į techninės apžiūros įmonę. Pasirašydami dokumentą, valdytojas patvirtina, kad yra susipažinęs su privalomosios apžiūros atlikimo procedūra, ir prisiima atsakomybę dėl krovinio saugumo, techninės apžiūros įmonės atsakingas darbuotojas patvirtina, kad įvertino krovinį ir galima atlikti pakrautos transporto priemonės privalomosios apžiūros procedūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

91. Kontrolierius, prieš pradėdamas privalomąją apžiūrą, privalo įspėti valdytoją, kad pateiktoje transporto priemonėje nebūtų palikta pinigų ar kitų daiktų, kurie nesusiję su transporto priemonės eksploatavimu ir gali būti suprantami kaip bandymas papirkti kontrolierių, ir paaiškinti jam apie tokių reikalavimų nesilaikymo pasekmes.

Papildyta punktu:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

10. Privalomoji apžiūra neatliekama, jeigu:

10.1. iš susijusių registrų gaunama informacija, kad yra paskelbta transporto priemonės paieška; informaciją apie transporto priemonę, kurios paieška paskelbta, techninės apžiūros įmonė perduoda teisėsaugos institucijoms;

10.2. transporto priemonė privalomajai apžiūrai pateikiama su keleiviais ir (ar) gyvūnais;

10.3. transporto priemonė privalomajai apžiūrai pateikiama su kroviniu, jeigu tai nesuderinta su techninės apžiūros įmone.

10.4. pagal įrašus Tvarkos aprašo nustatyta tvarka pateiktuose dokumentuose arba įrašus Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre ar Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre (priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar paskirties) negalima nustatyti transporto priemonės kategorijos ir klasės;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-51, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01482

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

10.5. prieš atliekant privalomąją apžiūrą kontrolieriui transporto priemonėje pastebėjus paliktus pinigus ar kitus daiktus, kurie nesusiję su transporto priemonės eksploatavimu ir gali būti suprantami kaip bandymas papirkti kontrolierių, ir pareikalavus juos išimti, valdytojas nevykto šių kontrolieriaus nurodymų ar bando paveikti kontrolieriaus nešališkumą neteisėta veika (tiesiogiai siūlydamas neteisėtą atlygį ar provokuodamas jį paimti, grasindamas).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

11. Privalomoji apžiūra atliekama vizualios apžiūros ar kitu Techniniuose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose nurodytu metodu. Vizualios apžiūros metu, kontrolierius prireikus ne tik apžiūri tikrinamas transporto priemonės dalis, bet ir pabando jas valdyti, įvertina triukšmą ar patikrina kitomis priemonėmis nenaudodamas įrangos.

111. Privalomosios apžiūros metu turi būti renkami nuo 2021 m. sausio 1 d. registruotų naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių duomenys apie degalų ir (ar) energijos sąnaudas ir pateikiami privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje.

Papildyta punktu:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

12. Privalomoji apžiūra užbaigiama nepatikrinus transporto priemonės pagal visas Techniniuose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose nurodytas tikrinimo pozicijas, susijusias su transporto priemonės konstrukcija, paskirtimi ir (ar) numatomu panaudojimu, jeigu jos metu atsiranda aplinkybių, dėl kurių privalomosios apžiūros atlikimas įprastine tvarka tampa nebegalimas arba nesaugus (pvz., nustoja veikti variklis, nebeveikia pavarų dėžė, nustoja veikti darbiniai stabdžiai, pradeda tekėti eksploatacinis (-iai) skystis (-iai) ir pan.), jeigu tikrintinos dalys labai užterštos, paslėptos panaudojus gamintojo nenumatytas dalis (papildomus gaubtus, skydus) ar padengtos papildomomis medžiagomis (pvz., metalo lakštu uždengtas deginių neutralizatorius, antikorozine danga padengti stabdžių sistemos vamzdeliai) arba privalomosios apžiūros metu paaiškėja, kad pateiktoje privalomajai apžiūrai transporto priemonėje yra palikta pinigų ar kitų daiktų, kurie nesusiję su transporto priemonės eksploatavimu ir gali būti suprantami kaip bandymas papirkti kontrolierių, arba valdytojas bando paveikti kontrolieriaus nešališkumą neteisėta veika (tiesiogiai siūlydamas neteisėtą atlygį ar provokuodamas jį paimti, grasindamas). Transporto priemonė turi būti pateikiama privalomajai apžiūrai iš naujo pašalinus šiame punkte nurodytas aplinkybes. Sumokėtas mokestis už privalomosios apžiūros atlikimą negrąžinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

121. Tuo atveju, kai valdytojas bando paveikti kontrolieriaus nešališkumą neteisėta veika (tiesiogiai siūlydamas neteisėtą atlygį ar provokuodamas jį paimti, grasindamas) arba atsisako išimti iš pateiktos privalomajai apžiūrai transporto priemonės paliktus pinigus ar kitus daiktus, kurie nesusiję su transporto priemonės eksploatavimu ir gali būti suprantami kaip bandymas papirkti kontrolierių, kontrolierius privalo nedelsdamas apie tai pranešti techninės apžiūros įmonės vadovui.

Papildyta punktu:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

13. Naujos transporto priemonės nuo pirmosios transporto priemonės registracijos datos iki pirmosios privalomosios apžiūros datos dalyvauja viešajame eisme be privalomosios apžiūros (išskyrus vienetinės gamybos transporto priemones). Techninės apžiūros rezultatų ataskaita naujos transporto priemonės valdytojui neprivaloma, tačiau, jam pageidaujant, techninės apžiūros rezultatų ataskaitą galima išduoti neatlikus registruotos naujos transporto priemonės privalomosios apžiūros. Naujos saugios transporto priemonės valdytojui motorinės transporto priemonės ir priekabos techninės apžiūros Europos transporto ministrų konferencijos sertifikatas (toliau – ETMK sertifikatas) išduodamas neatlikus privalomosios apžiūros.

14. Pakeitus transporto priemonės valstybinį numerį, kontrolierius pakeistus duomenis įrašo į CTADB ir išduoda naują techninės apžiūros rezultatų ataskaitą.

15. Keičiantis valdytojui, techninės apžiūros rezultatų ataskaita perduodama naujam valdytojui.

16. Valdytojas, pristatydamas privalomajai apžiūrai transporto priemonę, kurią ketinama registruoti Lietuvos Respublikoje, arba iš Lietuvos Respublikos išvežamą ir laikinai įregistruotą transporto priemonę, privalo pateikti:

16.1. vairuotojo pažymėjimą arba galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

16.2. transporto priemonės registracijos liudijimą, atitinkantį 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų nustatytus reikalavimus, arba, jeigu registracijos liudijimas nepateikiamas (negali būti pateiktas), kitą motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą kilmės ir patvirtinimo dokumentą;

16.3. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas mokestis už privalomosios apžiūros atlikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

17. Valdytojas, pristatydamas privalomajai apžiūrai  transporto priemonę, kuri įregistruota Lietuvos Respublikoje, išskyrus iš Lietuvos Respublikos išvežamą ir laikinai įregistruotą transporto priemonę, privalo pateikti:

17.1. Tvarkos aprašo 16.1 ir 16.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus;

17.2. transporto priemonės registracijos dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė yra įregistruota Lietuvos Respublikoje. Šio dokumento pateikti nebūtina, jeigu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre arba Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre (priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar paskirties) yra įrašas, kad transporto priemonė yra įregistruota;

17.3. Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės draudimo įmonės arba tokios įmonės filialo išduotą galiojantį valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą). Šio liudijimo pateikti nebūtina, jeigu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazėje yra įrašas, kad transporto priemonė yra apdrausta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

18. Kai transporto priemonei nustatyta tvarka buvo uždrausta dalyvauti viešajame eisme, valdytojas, pristatydamas transporto priemonę privalomajai apžiūrai, turi pateikti transporto priemonių techninės ekspertizės įmonės išduotą pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir yra nepavojinga žmonių sveikatai ir saugumui.

19. Jeigu transporto priemonė yra įregistruota, kontrolierius privalo saugoti transporto priemonės registracijos dokumentą (jei pateiktas)  privalomosios apžiūros atlikimo metu ir grąžinti jį valdytojui kartu su techninės apžiūros rezultatų ataskaita.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-51, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01482

 

20. Priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar transporto priemonės paskirties, transporto priemonės valdytojas privalo papildomai pateikti:

20.1. N2, N3, O4 klasių transporto priemonių – dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), nustatytas mokestis;

20.2. transporto priemonių, kuriose sumontuoti tam tikri potencialiai pavojingi įrenginiai, – potencialiai pavojingų įrenginių registravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre pažymėjimą arba pažymą, išduotą Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ir akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išduotą techninės būklės tikrinimo dokumentą su išvada, kad potencialiai pavojingi įrenginiai yra tinkami naudoti arba tinkami naudoti ir saugūs žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai (potencialiai pavojingų įrenginių registravimo pažymėjimo arba pažymos pateikti nebūtina, jeigu akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išduotame dokumente yra nurodytas potencialiai pavojingo įrenginio identifikavimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre kodas); tam tikrais potencialiai pavojingais įrenginiais laikomi šie įrenginiai:

20.2.1. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, ir didesnės kaip 25 litrų talpos indas, skirtas pirmos grupės takiosioms medžiagoms, kai indo leidžiamojo slėgio, išreikšto barais, (toliau – Ps) ir tūrio, išreikšto litrais, (toliau – V) sandauga viršija 500, išskyrus mažesnės kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintųjų dujų ir techninių dujų balionus;

20.2.2. didesnio kaip 0,5 baro perteklinio slėgio, nustatyto atmosferos slėgio atžvilgiu, ir didesnės kaip 1 000 litrų talpos indas, skirtas antros grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 10 000;

20.2.3. 1 m3 ir didesnio tūrio beslėgė pavojingų medžiagų ir mišinių talpykla;

20.2.4. darbinė kėlimo platforma, kelianti į didesnį kaip 3 metrai aukštį ir skirta žmonėms į darbo vietą kelti;

20.2.5. 1 t ir didesnės keliamosios galios strėlinio tipo kranas su strėlės siekio keitimo ir (ar) posūkio mechanizmu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-62, 2020-01-30, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02101

Nr. 3-330, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10529

 

20.3. lengvųjų automobilių taksi – akredituotos ar įgaliotos įmonės arba laboratorijos išduotą galiojantį taksometro  metrologinės patikros liudijimą, taip pat taksometro techninį pasą;

20.4. N2, N3 klasių saugių transporto priemonių – gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotus išmetamųjų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikties ir eismo saugumo reikalavimų atitikties sertifikatus, ETMK sertifikatus, kuriais patvirtinama, kad transporto priemonės atitinka techninius ir saugumo reikalavimus;

20.5. O1, O2, O3, O4 klasių saugių transporto priemonių – gamintojo ar jo įgalioto atstovo arba įmonės išduotus ETMK sertifikatus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

20.6 transporto priemonių, kuriomis numatyta vežti tam tikrus pavojinguosius krovinius, – kompetentingos institucijos išduotą transporto priemonių, vežančių tam tikrus pavojinguosius krovinius, patvirtinimo sertifikatą (ADR patvirtinimo sertifikatą) arba kitą oficialų dokumentą (EB atitikties liudijimą, transporto priemonės gamintojo, jo įgaliotojo atstovo Lietuvoje ar vertinimo ir pritaikymo įmonės išduotą deklaraciją), kuriame nurodytas transporto priemonės tipo žymuo pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) B techninio priedo 9.1.1.2 papunktį (EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-62, 2020-01-30, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02101

 

20.7. sportinio automobilio – Lietuvos automobilių sporto federacijos išduotą sportinio automobilio pasą, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai;

20.8. sportinio motociklo – Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotą sportinio motociklo pasą, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai;

20.9. transporto priemonių, kurias teisėtais pagrindais valdo Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos ar jų personalas ir jų šeimos nariai, turintys Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotus galiojančius „A“ ir „B“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus, ir kurias ketinama registruoti Lietuvos Respublikoje (toliau – atstovybės ar jos personalo valdoma transporto priemonė, kurią ketinama registruoti Lietuvos Respublikoje), – Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento direktoriaus vizuotą ir šio departamento antspaudu patvirtintą prašymą dėl motorinės transporto priemonės registravimo.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-62, 2020-01-30, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02101

 

21. Privalomosios apžiūros metu tikrinama:

21.1. jeigu transporto priemonė yra įregistruota, ar įrašai pateiktuose dokumentuose  sutampa su įrašais Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre arba Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre;

21.2. ar transporto priemonei nėra taikomi apribojimai (negalioja valstybinio numerio ženklai, paskelbta transporto priemonės paieška);

21.3. ar įrašai pateiktuose dokumentuose ir CTADB sutampa ir atitinka tikrus transporto priemonės duomenis; jeigu transporto priemonės, už kurią pagal Aprašą turi būti mokamas mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, registravimo liudijime nenurodyta didžiausioji leidžiamoji transporto priemonės masė arba ji nurodyta klaidingai, transporto priemonės savininko ar valdytojo iniciatyva turi būti pakeistas transporto priemonės registravimo liudijimas iki mokesčio mokėjimo ir transporto priemonės pristatymo į privalomąją apžiūrą;

21.4. ar transporto priemonės agregatų numeriai ir kitos žymos atitinka nurodytus transporto priemonės dokumentuose;

21.5. ar transporto priemonės techninė būklė, konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas ir efektyvumas atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, gamintojo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

21.6. ar sportinio automobilio konstrukcija atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, nevertinant Lietuvos automobilių sporto federacijos išduotame sportinio automobilio pase nurodytų konstrukcijos pakeitimų;

21.7. ar sportinio motociklo konstrukcija atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, nevertinant Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotame sportinio motociklo pase nurodytų konstrukcijos pakeitimų;

21.8. ar tinkama transporto priemonės, pagamintos iki 1960 m. sausio 1 d., arba istorinės motorinės transporto priemonės konstrukcija, mazgų ir agregatų veikimas taikant vizualios apžiūros tikrinimo būdą, o stabdžių sistemos veiksmingumas tikrinamas taikant Administracijos nustatytą istorinių motorinių transporto priemonių tikrinimo būdą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-51, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01482

 

21.9. ar tinkama transporto priemonės, kuri paženklinta diplomatiniais registracijos numerio ženklais, arba atstovybės ar jos personalo valdomos transporto priemonės, kurią ketinama registruoti Lietuvos Respublikoje, techninė būklė, mazgų ir agregatų veikimas, nevertinant transporto priemonės konstrukcijos, įskaitant vairo padėtį, stiklų, patenkančių į priekinį 180º vairuotojo matymo lauką, šviesos laidumo, vidaus įrangos ir įprastai transporto priemonės viduje laikomų privalomų saugos priemonių (gesintuvų, trikampio avarinio sustojimo ženklo, pirmosios pagalbos rinkinio).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-62, 2020-01-30, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02101

 

22. Pakartotinė apžiūra negali būti atliekama, jeigu dėl transporto priemonės bendros techninės būklės ir techninių trūkumų skaičiaus (bendras nustatytas didelių trūkumų ir (ar) pavojingų trūkumų skaičius yra daugiau kaip 10) privalomosios apžiūros metu nėra galimybės objektyviai įvertinti transporto priemonės techninės būklės.

221. Kontrolinį tikrinimą Administracijos nustatyta tvarka atlieka Administracijos pareigūnai, vykdydami techninės apžiūros atlikimo tvarkos priežiūrą.

Papildyta punktu:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-363, 2023-08-11, paskelbta TAR 2023-08-11, i. k. 2023-16157

 

IV SKYRIUS

PRIVALOMOSIOS APŽIŪROS ATLIKIMO DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

23. Atlikus privalomąją apžiūrą, duomenys apie šią apžiūrą, rezultatus ir išvadas, privalomosios apžiūros dokumentų išdavimą ar jų keitimą yra įrašomi į CTADB ir, atsižvelgiant į privalomosios apžiūros išvadas, valdytojui išduodami šie dokumentai:

23.1. nenustačius didelių trūkumų ir (ar) pavojingų trūkumų:

23.1.1. visų kategorijų transporto priemonių valdytojams – techninės apžiūros rezultatų ataskaita, kurios dalyje „Išvada“ įrašoma: „Transporto priemonė atitinka techninius reikalavimus“;

23.1.2. tik saugių transporto priemonių valdytojams – techninės apžiūros ETMK sertifikatas;

23.1.3. O1, O2, O3, O4 klasių saugių transporto priemonių valdytojams (kai šių transporto priemonių gamintojo įgaliotojo atstovo nėra), kurie pirmą kartą pateikia transporto priemonę privalomajai apžiūrai, – priekabos, kuri atitinka techninius ir saugumo reikalavimus, ETMK sertifikatas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

23.2. nustačius, kad transporto priemonė yra techniškai netvarkinga, – techninės apžiūros rezultatų ataskaita, kurioje surašyti privalomosios apžiūros metu nustatyti trūkumai ir išvados dėl transporto priemonės neatitikties Techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams.

24. Techninės apžiūros rezultatų ataskaita su joje nurodytais privalomosios apžiūros metu nustatytais dideliais trūkumais ir (ar) pavojingais trūkumais, nesuteikia teisės dalyvauti viešajame eisme.

25. Techninės apžiūros rezultatų ataskaita su joje nurodytais privalomosios apžiūros metu nustatytais dideliais trūkumais ir (ar) pavojingais trūkumais, išskyrus Tvarkos aprašo 12 ir 22 punktuose nustatytus atvejus, suteikia teisę vieną mėnesį, skaičiuojant nuo transporto priemonės pateikimo privalomajai apžiūrai dienos, atlikti pakartotinę (-es) apžiūrą (-as). Nepateikus transporto priemonės pakartotinei apžiūrai ir nepašalinus trūkumų per šiame punkte nustatytą terminą, pakartotinė transporto priemonės apžiūra neatliekama, o transporto priemonė pateikiama privalomajai apžiūrai iš naujo bendra tvarka.

26. Pakartotinės apžiūros metu tikrinama, ar pašalinti techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje nurodyti trūkumai. Jeigu nurodytų trūkumų šalinimas galėjo paveikti kitas transporto priemonės sudedamąsias dalis ir jų savybes, papildomai tikrinama, ar šios sudedamosios dalys ir jų savybės atitinka nustatytus reikalavimus. Valdytojas taip pat privalo pašalinti trūkumus, kurie atsirado iki atvykimo į pakartotinę apžiūrą. Jeigu trūkumai pašalinti ir nenustatyta naujų, pakartotinės apžiūros duomenys suvedami į CTADB ir išduodama nauja techninės apžiūros rezultatų ataskaita, kuria patvirtinama, kad privalomoji apžiūra atlikta.

27. Valdytojui, praradusiam techninės apžiūros rezultatų ataskaitą, jos dublikatą išduoda techninės apžiūros įmonė ar stotis.

28. Techninės apžiūros rezultatų ataskaita yra privaloma naudojant transporto priemonę (išskyrus naują transporto priemonę nuo pirmosios transporto priemonės registracijos datos iki pirmosios privalomosios apžiūros datos) ir nustoja galioti po techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje nurodyto termino. Techninės apžiūros ETMK sertifikatas yra privalomas naudojant saugią transporto priemonę ir galioja iki techninės apžiūros ETMK sertifikate nurodytos datos.

29. Jeigu kontrolinio tikrinimo metu nustatoma, kad kontrolierius privalomosios apžiūros metu nenustatė transporto priemonės trūkumų, nustatė neteisingai ar nustatė neegzistuojančius transporto priemonės trūkumus ar nesilaikė jam keliamų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontrolieriui taikoma teisės aktų numatyta atsakomybė, o privalomosios apžiūros rezultatai anuliuojami. Tokiu atveju yra paimama techninės apžiūros rezultatų ataskaita, o transporto priemonė tikrinama iš naujo.

 

V SKYRIUS

PRIVALOMOSIOS APŽIŪROS ATLIKIMO PERIODIŠKUMAS IR GALIOJIMAS

 

30. Privalomosios apžiūros periodiškumas nustatomas pagal transporto priemonės klasę ar jos paskirtį. Apžiūra atliekama:

30.1. motociklų ir mopedų (L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6e ir L7e klasių) – po trejų metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 24 mėn.;

30.2. galingųjų keturračių – po dvejų metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 24 mėn.;

30.3. M1 klasės transporto priemonių – po trejų metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 24 mėn.;

30.4. medicininės pagalbos automobilių (specialios paskirties kodas SC) – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn;

30.5. mokomųjų transporto priemonių (M1 klasės), jeigu jų eksploatacijos trukmė nuo pirmosios registracijos datos:

30.5.1. iki 10 metų – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn.;

30.5.2. 10 ir daugiau metų – kas 6 mėn.;

30.6. lengvųjų automobilių taksi ir lengvųjų automobilių, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla (M1 klasės), jeigu jų eksploatacijos trukmė nuo pirmosios registracijos datos:

30.6.1. iki 5 metų – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn.;

30.6.2. 5 ir daugiau metų – kas 6 mėn.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-62, 2020-01-30, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02101

 

30.7. troleibusų ir autobusų (M2 ir M3 klasių) – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 6 mėn.;

30.8. N1 klasės krovininių automobilių – po dvejų metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn.;

30.9. N2 ir N3 klasių krovininių automobilių – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn.;

30.10. N ir O kategorijų transporto priemonių, kuriomis numatyta vežti tam tikrus pavojinguosius krovinius (EX/II, EX/III, FL, AT ar MEMU), – kas 12 mėn.; naujos transporto priemonės gali būti patikrinamos tik dėl atitikties Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų 1 priedo XI skyriaus reikalavimams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3-62, 2020-01-30, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02101

 

30.11. O1 ir  O2 klasių priekabų, puspriekabių – po trejų metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 24 mėn.;

30.12. O3 ir O4 klasių priekabų, puspriekabių – po metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 12 mėn.;

30.13. specialios paskirties transporto priemonių, kurios turi specialios paskirties kodą SA, – po dvejų metų nuo pirmosios registracijos datos, po to kas 24 mėn.;

30.14. istorinių transporto priemonių – kas 60 mėn.;

30.15. Neteko galios nuo 2023-08-12

Papunkčio naikinimas:

Nr. 3-363, 2023-08-11, paskelbta TAR 2023-08-11, i. k. 2023-16157

 

31. Pateikimo kitai privalomajai apžiūrai data skaičiuojama nuo transporto priemonės pateikimo privalomajai apžiūrai datos. Jeigu privalomoji apžiūra atliekama likus ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki privalomosios apžiūros galiojimo pabaigos arba pirmosios privalomosios apžiūros datos ir nustatoma, kad transporto priemonė yra techniškai tvarkinga, kitos privalomosios apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas tiek dienų, kiek jų buvo likę atitinkamai iki privalomosios apžiūros galiojimo pabaigos arba pirmosios privalomosios apžiūros datos.

32. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka nauja transporto priemonė pirmajai privalomajai apžiūrai pateikiama anksčiau numatyto termino, tai yra nuo pirmosios registracijos datos nepraėjus šešiems mėnesiams, ir nustatoma, kad transporto priemonė yra techniškai tvarkinga, tokios transporto priemonės pateikimo kitai privalomajai apžiūrai data skaičiuojama nuo pirmosios registracijos datos Tvarkos aprašo 30 punkte nustatytu transporto priemonių privalomosios apžiūros periodiškumu.

33. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka nenauja transporto priemonė pirmajai privalomajai apžiūrai pateikiama anksčiau numatyto termino, tai yra nuo pirmosios registracijos datos praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams, ir nustatoma, kad transporto priemonė yra techniškai tvarkinga, tokios transporto priemonės pateikimo kitai privalomajai apžiūrai data skaičiuojama nuo transporto priemonės pateikimo pirmajai privalomajai apžiūrai datos Tvarkos aprašo 30 punkte nustatytu transporto priemonių privalomosios apžiūros periodiškumu.

34. Transporto priemonės privalomosios apžiūros galiojimo data yra nurodoma CTADB ir techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje.

35. Privalomoji apžiūra laikoma negaliojančia:

35.1. kai pasikeičia transporto priemonės klasė, kodas, degalų rūšis arba galios šaltinis;

35.2. kai įrašai CTADB parodo, kad privalomosios apžiūros galiojimas yra panaikintas;

35.3. kai transporto priemonės eksploatacija baigiama ir transporto priemonė išregistruojama;

35.4. kai paaiškėja, kad privalomajai apžiūrai pateikti transporto priemonės dokumentai buvo suklastoti arba juose pateikta informacija yra klaidinga;

35.5. kai paaiškėja, kad pagal transporto priemonės klasę ar jos paskirtį transporto priemonės techninės apžiūros galiojimo terminas viršija techninės apžiūros atlikimo periodiškumo terminą, nustatytą Tvarkos aprašo 30 punkte;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

35.6. kitais Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytais atvejais.

Papunkčio numeracijos pakeitimas:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

36. Atlikus transporto priemonės privalomąją apžiūrą anksčiau nustatytos privalomosios apžiūros galiojimo datos ir privalomosios apžiūros metu nenustačius didelių trūkumų ir (ar) pavojingų trūkumų, prieš tai atlikta privalomoji apžiūra laikoma negaliojančia, o naujas privalomosios apžiūros galiojimo terminas prasideda nuo privalomosios apžiūros atlikimo datos, išskyrus Tvarkos aprašo 31 punkte nustatytą atvejį. Jeigu privalomosios apžiūros metu nustatoma pavojingų trūkumų, prieš tai atlikta privalomoji apžiūra laikoma negaliojančia.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-62, 2020-01-30, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02101

 

VI SKYRIUS

PRIVALOMOSIOS APŽIŪROS ATLIKIMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI IR KONTROLIERIAUS SPAUDAS

 

37. Privalomosios apžiūros atlikimą patvirtina įrašas CTADB ir išduota techninės apžiūros rezultatų ataskaita.

38. Valdytojui išduodamoje techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje nurodomi privalomosios apžiūros rezultatai, išvados ir kitos privalomosios apžiūros atlikimo data dienos tikslumu. Valdytojui pageidaujant techninės apžiūros įmonė gali informuoti apie artėjančią privalomosios apžiūros galiojimo pabaigą.

39. Kiekvienas kontrolierius privalo turėti kontrolieriaus spaudą (Tvarkos aprašo priedas) su jam priskirtu spaudo numeriu.

40. Kontrolieriaus spaudą sudaro dvi elipsės (išorinė ir vidinė), tarp kurių yra užrašas TECHNINĖ APŽIŪRA (apačioje) ir „Įmonės pavadinimas“ (viršuje), centre – spaudo numeris.

41. Išorinės elipsės ašys yra 20 ir 10 mm, vidinės – 15 ir 5 mm.

42. Spaudo numerį sudaro triženklis arba keturženklis skaičius; triženklio skaičiaus pirmasis skaičius, o keturženklio – pirmasis arba pirmieji du skaičiai nurodo techninės apžiūros įmonei Administracijos suteiktą numerį, kiti skaičiai – spaudo eilės numerį.

43. Techninės apžiūros rezultatų ataskaitos formą, pildymo tvarką ir kontrolierių spaudų naudojimo tvarką nustato Administracija. 

 

VII SKYRIUS

VALDYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

44. Valdytojas, atvykęs į techninės apžiūros stotį ir pateikęs transporto priemonę privalomajai apžiūrai, privalo vykdyti Transporto priemonės valdytojo saugaus elgesio instrukcijos, patvirtintos techninės apžiūros įmonės vadovo, reikalavimus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ir (ar) turtinės žalos, elgtis taip, kad nebūtų trukdoma kontrolieriui atlikti pateiktos transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros ir nebūtų daromas poveikis kontrolieriui dėl jo atliekamo darbo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-51, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01482

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

45. Administracijos pareigūnui arba techninės apžiūros įmonės įgaliotam asmeniui stabdant transporto priemonę techninės apžiūros įmonės ar stoties teritorijoje, valdytojas privalo sustoti ir leisti patikrinti dokumentus, kuriais patvirtinama, kad atlikta privalomoji apžiūra, taip pat atlikti transporto priemonės kontrolinį tikrinimą. Kontrolinio tikrinimo metu valdytojas privalo vykdyti Administracijos pareigūnų nurodymus, savo veiksmais ar neveikimu nekliudyti atlikti kontrolinį tikrinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-363, 2023-08-11, paskelbta TAR 2023-08-11, i. k. 2023-16157

 

46. Valdytojas, prieš pristatydamas transporto priemonę į privalomąją apžiūrą, turi ją tinkamai parengti, kad techninė būklė, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas ir efektyvumas atitiktų gamintojo ir teisės aktų nustatytus reikalavimus. Jeigu transporto priemonė nebuvo tinkamai parengta, už gedimus, atsiradusius privalomosios apžiūros ar kontrolinio tikrinimo metu, techninės apžiūros įmonė neatsako.

47. Privalomosios apžiūros metu nustačius trūkumus, dėl kurių, vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, transporto priemone važiuoti draudžiama, valdytojas turi imtis visų atsargumo priemonių, kad transporto priemonė būtų saugiai nuvežta remontuoti.

48. Valdytojas, turintis ne ilgiau kaip vieną parą galiojantį leidimą nuvykti į techninės apžiūros įmonę atlikti privalomąją apžiūrą, turi užtikrinti, kad transporto priemonė nesukels pavojaus eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai, ir įsipareigoja saugiai nuvykti į techninės apžiūros įmonę.

49. Valdytojas, nesutinkantis su privalomosios apžiūros rezultatais, gali pateikti techninės apžiūros įmonei skundą, kuris nagrinėjamas techninės apžiūros įmonės vadovo nustatyta tvarka. Jeigu valdytojas nesutinka su skundo nagrinėjimo techninės apžiūros įmonėje rezultatais, jis gali pateikti Administracijai skundą, kuris nagrinėjamas Administracijos nustatyta tvarka. Jeigu valdytojas nesutinka su skundo nagrinėjimo Administracijoje rezultatais, skundas teikiamas ir nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-363, 2023-08-11, paskelbta TAR 2023-08-11, i. k. 2023-16157

 

50. Transporto priemonės savininkas turi teisę atsisakyti, kad privalomosios apžiūros metu būtų renkami transporto priemonės duomenys apie degalų ir (ar) energijos sąnaudas. Apie tokį sprendimą valdytojas turi pranešti techninės apžiūros įmonei raštu iš anksto prieš atliekant privalomąją apžiūrą arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis registruodamasis privalomajai apžiūrai.

Papildyta punktu:

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

 

________________________________

part_1f6dbd3ea2e341a1b48d716c142bf4d5_end


Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

KONTROLIERIAUS SPAUDO PAVYZDYS

 

 

 

 

 

Kontrolieriaus spaudo pavyzdys.

 

 

2
 

 

 

 

 

 

 


____________________________

part_28b2760edf254799bcdd18c759e2817f_end

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-301, 2009-06-30, Žin., 2009, Nr. 79-3297 (2009-07-02), i. k. 1092210ISAK0003-301

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 "Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-564, 2009-11-12, Žin., 2009, Nr. 137-6033 (2009-11-19), i. k. 1092210ISAK0003-564

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 "Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-256, 2011-05-02, Žin., 2011, Nr. 55-2675 (2011-05-10), i. k. 1112210ISAK0003-256

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 "Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-90, 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 18-804 (2012-02-09), i. k. 1122210ISAK00003-90

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 "Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-453, 2012-06-28, Žin., 2012, Nr. 77-3994 (2012-07-01), i. k. 1122210ISAK0003-453

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 "Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-875, 2012-12-28, Žin., 2013, Nr. 2-61 (2013-01-05), i. k. 1122210ISAK0003-875

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 "Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-524, 2013-10-14, Žin., 2013, Nr. 109-5398 (2013-10-17), i. k. 1132210ISAK0003-524

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 "Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-267-(E), 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09477

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-102(1.5 E), 2015-03-12, paskelbta TAR 2015-03-12, i. k. 2015-03707

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-287(1.5 E), 2015-07-03, paskelbta TAR 2015-07-03, i. k. 2015-10752

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-70(1.5 E), 2016-03-08, paskelbta TAR 2016-03-08, i. k. 2016-04378

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-219, 2017-05-10, paskelbta TAR 2017-05-10, i. k. 2017-07930

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-79, 2018-02-19, paskelbta TAR 2018-02-20, i. k. 2018-02503

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-62, 2020-01-30, paskelbta TAR 2020-01-30, i. k. 2020-02101

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-177, 2020-04-03, paskelbta TAR 2020-04-03, i. k. 2020-07076

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-330, 2020-05-18, paskelbta TAR 2020-05-18, i. k. 2020-10529

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-51, 2021-01-28, paskelbta TAR 2021-01-28, i. k. 2021-01482

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-165, 2022-03-23, paskelbta TAR 2022-03-23, i. k. 2022-05367

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-363, 2023-08-11, paskelbta TAR 2023-08-11, i. k. 2023-16157

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo