Suvestinė redakcija nuo 2016-03-15

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 36-1006, i. k. 1001100NUTA00000478

 

Nauja redakcija nuo 2016-03-15:

Nr. 213, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04647

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2000 m. balandžio 28 d. Nr. 478

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 7 straipsnio 5 dalimi ir 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai – patvirtinti keleivinį transportą kontroliuojančių pareigūnų nemokamo važiavimo keleiviniu transportu tvarką;

2.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – patvirtinti transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų mokėjimo sutrikusią judėjimo funkciją turintiems neįgaliesiems ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia, tvarką;

2.3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai – pateikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dokumentų (pažymėjimų), kuriais suteikiama teisė Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nurodytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius.

3. Rekomenduoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui pateikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dokumentų (pažymėjimų), kuriais suteikiama teisė Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nurodytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Andrius Kubilius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                   Rimantas Didžiokas

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 478
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 213
redakcija)

 

 

 

KELEIVINIO TRANSPORTO VEŽĖJŲ IŠLAIDŲ (NEGAUTŲ PAJAMŲ), SUSIJUSIŲ SU TRANSPORTO LENGVATŲ TAIKYMU, KOMPENSAVIMO (ATLYGINIMO) TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1.  Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų, nustatytų Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme, taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarką.

2.  Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatų kompensuojamos (atlyginamos) iš savivaldybių biudžetų pagal sutartis, sudarytas tarp vežėjų ir savivaldybių arba jų įgaliotų įstaigų. Pagal šias sutartis kiekvienas vežėjas, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 10 d. pateikia:

2.1. savivaldybei arba jos įgaliotai įstaigai, kurioje įregistruota vežėjo įmonė, – ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietus (Aprašo 1 priedas);

2.2. savivaldybei arba jos įgaliotai įstaigai, išdavusiai vežėjui leidimus vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų ir troleibusų maršrutais, – ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietus (Aprašo 2 priedas) ir ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (Aprašo 3 priedas).

3Savivaldybės arba jų įgaliotos įstaigos, įvertinusios vežėjų ataskaitas, iki to paties mėnesio 22 d. kompensuoja (atlygina) vežėjų išlaidas (negautas pajamas) dėl praėjusį mėnesį keleiviams taikytų transporto lengvatų.

4Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais lengvatų kompensuojamos (atlyginamos) taip:

4.1. akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 10 d. pateikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (toliau – Susisiekimo ministerija) pagal sudarytą su ja sutartį ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniais traukiniais bilietus (Aprašo 4 priedas);

4.2. Susisiekimo ministerija per 5 darbo dienas įvertina gautas ataskaitas ir finansų ministro nustatyta tvarka pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai paraiškas (kartu su ataskaitomis), kad gautų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoje programoje numatytų biudžeto lėšų; gautos lėšos per 3 darbo dienas pervedamos akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“.

5Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensuojamos (atlyginamos) taip:

5.1. vežėjai, turintys Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) išduotas licencijas verstis keleivių vežimu ir leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 10 d. pateikia Inspekcijai pagal sudarytas su ja sutartis ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (Aprašo 5 priedas);

5.2. Inspekcija, pasibaigus ataskaitų pateikimo terminui, per 10 darbo dienų jas įvertina ir finansų ministro nustatyta tvarka pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai paraiškas kompensuoti (atlyginti) šių vežėjų išlaidas (negautas pajamas) dėl transporto lengvatų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytomis lėšomis; gautos lėšos per 3 darbo dienas pervedamos vežėjams.

6Vežėjas ataskaitas gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipdamasis į savivaldybę arba jos įgaliotą įstaigą, Susisiekimo ministeriją ar Inspekciją.

7Aprašo 1–5 prieduose pateiktų ataskaitų formų pavyzdžių neatitinkančios, nevisiškai užpildytos, nepasirašytos, su skaičiavimo ir kitokiomis įforminimo klaidomis pateiktos ataskaitos, įvertinus visų vežėjų to paties ataskaitinio mėnesio ataskaitas, per 3 darbo dienas grąžinamos (nurodžius priežastis raštu) vežėjui, kuris gali jas ištaisyti ir pateikti kartu su kito ataskaitinio kalendorinio mėnesio ataskaitomis.

8Kad įsitikintų ataskaitų apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniu transportu bilietus duomenų teisingumu, savivaldybės arba jų įgaliotos įstaigos, Susisiekimo ministerija ir Inspekcija gali iš vežėjų pareikalauti papildomų ataskaitų ar dokumentų (pavyzdžiui, kasos aparatų kontrolinių juostų, kasos aparatų ataskaitų, bilietų pardavimo apskaitos knygų, bilietų pardavimo žiniaraščių, bilietų kontrolės lapų ir panašiai) kopijų, kurių pagrindu sudarytos ataskaitos, arba teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti reikiamus dokumentus vežėjų patalpose. Savivaldybės arba jų įgaliotos įstaigos, Susisiekimo ministerija ir Inspekcija kompensuoja (atlygina) šių vežėjų išlaidas (negautas pajamas) dėl transporto lengvatų tik po to, kai vežėjai pateikia reikalaujamas papildomas ataskaitas ar dokumentų kopijas, arba tik patikrinusios reikiamus dokumentus vežėjų patalpose ir įsitikinusios ataskaitų duomenų teisingumu.

9Savivaldybės arba jų įgaliotos įstaigos, Susisiekimo ministerija ar Inspekcija, nustačiusios, kad per ataskaitinį kalendorinį mėnesį vežėjui dėl transporto lengvatų kompensuota (atlyginta) daugiau, negu turėjo būti kompensuota (atlyginta), nedelsdamos apie tai raštu informuoja vežėją, o permokėta turėtų išlaidų (negautų pajamų) dėl transporto lengvatų kompensacijos (atlyginimo) suma išskaičiuojama iš ateinančio (-ių) ataskaitinio (-ių) kalendorinio (-ių) mėnesio (-ių) kompensuotinos (-ų) (atlygintinos (-ų) sumos (-ų).

10Savivaldybės arba jų įgaliotos įstaigos, Susisiekimo ministerija ar Inspekcija, nustačiusios, kad per ataskaitinį kalendorinį mėnesį vežėjui dėl transporto lengvatų kompensuota (atlyginta) mažiau, negu turėjo būti kompensuota (atlyginta), nedelsdamos apie tai raštu informuoja vežėją, o neprimokėta turėtų išlaidų (negautų pajamų) dėl transporto lengvatų kompensacijos (atlyginimo) suma pridedama prie ateinančio ataskaitinio kalendorinio mėnesio kompensuotinos (atlygintinos) sumos.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Nr. 213, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04647

 


 

Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų

pajamų), susijusių su transporto lengvatų

taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos

aprašo
1 priedas

 

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

 

___________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

_______________ savivaldybei

 

 

ATASKAITA APIE PARDUOTUS SU NUOLAIDA VAŽIAVIMO REGULIARAUS SUSISIEKIMO LAIVAIS IR KELTAIS BILIETUS

PER 20 __ M. __________ MĖNESĮ

 

20__-__-__ Nr. ____

 

Maršruto numeris ir pavadinimas

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, eurais

Išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams suteiktų važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) dydis, eurais

 

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Terminuoti vardiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Iš viso

Vienkartiniai

50

 

 

 

 

80

 

 

 

 

Terminuoti vardiniai

50

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

 

(Įmonės vyriausiasis finansininkas (buhalteris)             (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

Nr. 112, 2008-02-06, Žin., 2008, Nr. 20-736 (2008-02-19), i. k. 1081100NUTA00000112

Nr. 213, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04647

 


 

Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų

pajamų), susijusių su transporto lengvatų

taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos

aprašo
2 priedas

 

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

 

___________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

_______________ savivaldybei

 

 

ATASKAITA APIE PARDUOTUS SU NUOLAIDA VAŽIAVIMO VIETINIO (MIESTO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS IR TROLEIBUSAIS BILIETUS

PER 20 __ M. __________ MĖNESĮ

 

20__-__-__ Nr. ____

 

Maršruto numeris ir pavadinimas

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, eurais

Išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams suteiktų važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) dydis, eurais

 

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Terminuoti vardiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Iš viso

Vienkartiniai

50

 

 

 

 

80

 

 

 

 

Terminuoti vardiniai

50

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

 

(Įmonės vyriausiasis finansininkas (buhalteris)             (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

Nr. 112, 2008-02-06, Žin., 2008, Nr. 20-736 (2008-02-19), i. k. 1081100NUTA00000112

Nr. 213, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04647

 


 

Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų

pajamų), susijusių su transporto lengvatų

taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos

aprašo
3 priedas

 

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

 

___________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

_______________ savivaldybei

 

 

ATASKAITA APIE PARDUOTUS SU NUOLAIDA VAŽIAVIMO VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS BILIETUS

PER 20 __ M. __________ MĖNESĮ

 

20__-__-__ Nr. ____

 

Maršruto numeris ir pavadinimas

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, eurais

Išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams suteiktų važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) dydis, eurais

 

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Terminuoti vardiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Iš viso

Vienkartiniai

50

 

 

 

 

80

 

 

 

 

Terminuoti vardiniai

50

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

 

(Įmonės vyriausiasis finansininkas (buhalteris)             (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

Nr. 112, 2008-02-06, Žin., 2008, Nr. 20-736 (2008-02-19), i. k. 1081100NUTA00000112

Nr. 213, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04647

 


 

Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų

pajamų), susijusių su transporto lengvatų

taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos

aprašo
4 priedas

 

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

 

___________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

 

 

ATASKAITA APIE PARDUOTUS SU NUOLAIDA VAŽIAVIMO KELEIVINIAIS TRAUKINIAIS BILIETUS

PER 20 __ M. __________ MĖNESĮ

 

20__-__-__ Nr. ____

 

Maršruto numeris ir pavadinimas

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, eurais

Išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams suteiktų važiavimo keleiviniais traukiniais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) dydis, eurais

 

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Terminuoti vardiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Iš viso

Vienkartiniai

50

 

 

 

 

80

 

 

 

 

Terminuoti vardiniai

50

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

 

(Įmonės vyriausiasis finansininkas (buhalteris)             (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 361, 2001-03-30, Žin., 2001, Nr. 30-974 (2001-04-06), i. k. 1011100NUTA00000361

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

Nr. 112, 2008-02-06, Žin., 2008, Nr. 20-736 (2008-02-19), i. k. 1081100NUTA00000112

Nr. 213, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04647

 


 

Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų

pajamų), susijusių su transporto lengvatų

taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos

aprašo
5 priedas

 

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

 

 

___________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

Valstybinei kelių transporto inspekcijai

prie Susisiekimo ministerijos

 

 

ATASKAITA APIE PARDUOTUS SU NUOLAIDA VAŽIAVIMO TOLIMOJO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS BILIETUS

PER 20 __ M. __________ MĖNESĮ

 

20__-__-__ Nr. ____

 

Maršruto numeris ir pavadinimas

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, eurais

Išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams suteiktų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) dydis, eurais

 

Vienkartiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

Terminuoti vardiniai

50

 

 

 

80

 

 

 

                 Iš viso

Vienkartiniai

50

 

 

 

 

80

 

 

 

 

Terminuoti vardiniai

50

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

 

(Įmonės vyriausiasis finansininkas (buhalteris)             (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

Nr. 112, 2008-02-06, Žin., 2008, Nr. 20-736 (2008-02-19), i. k. 1081100NUTA00000112

Nr. 213, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04647

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 361, 2001-03-30, Žin., 2001, Nr. 30-974 (2001-04-06), i. k. 1011100NUTA00000361

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1078, 2002-07-08, Žin., 2002, Nr. 71-2986 (2002-07-12), i. k. 1021100NUTA00001078

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 700, 2003-06-03, Žin., 2003, Nr. 55-2440 (2003-06-06), i. k. 1031100NUTA00000700

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1286, 2003-10-14, Žin., 2003, Nr. 98-4412 (2003-10-17), i. k. 1031100NUTA00001286

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 13, 2007-01-05, Žin., 2007, Nr. 4-165 (2007-01-11), i. k. 1071100NUTA00000013

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 112, 2008-02-06, Žin., 2008, Nr. 20-736 (2008-02-19), i. k. 1081100NUTA00000112

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1252, 2008-11-24, Žin., 2008, Nr. 140-5548 (2008-12-06), i. k. 1081100NUTA00001252

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 213, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-14, i. k. 2016-04647

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo