Suvestinė redakcija nuo 2020-01-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 77-3309, i. k. 1022310ISAK00000338

 

Nauja redakcija nuo 2009-11-25:

Nr. 1V-624, 2009-11-19, Žin. 2009, Nr. 139-6133 (2009-11-24), i. k. 1092310ISAK001V-624

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO FORMOS IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. liepos 11 d. Nr. 338

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 55 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u pridedamas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

Nr. 1V-113, 2019-02-01, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01508

 

1. Valstybės tarnautojo pažymėjimo formą;

2. Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisykles.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2002 m. liepos 11 d.

įsakymu Nr. 338

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. lapkričio 19 d.

įsakymo Nr. 1V-624 redakcija)

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO FORMA

 

1. Valstybės tarnautojo pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) blanko (toliau – kortelė) pirmoji pusė:

 

 

 

2. Kortelės antroji pusė:

 

pazymejimo antra puse

 

 

 

 

3. Pažymėjimas valstybine kalba spausdinamas ant specialaus pavyzdžio kortelės. Kortelė – atitinkamo dizaino polikarbonatinė ar specialaus plastiko kortelė su joje įdiegtomis kontaktine ir nekontaktine elektroninėmis laikmenomis. Kontaktinėje elektroninėje laikmenoje generuojamos privačių ir viešų kriptografinių raktų poros bei įrašomi viešuosius kriptografinius raktus patvirtinantys Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudaryti valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas, kuriuose, be kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų privalomų duomenų, įrašomi tokie pasirašančio asmens duomenys bei specialūs atributai: valstybės tarnautojo vardas (-ai), pavardė, pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas, kodas Valstybės tarnautojų registre ir valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos (toliau – įstaiga), kurioje jis eina pareigas, pavadinimas. Nekontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašytas nekontaktinės elektroninės laikmenos gamyklinis numeris. Kita nekontaktinės elektroninės laikmenos atmintis yra skirta naudoti praėjimo ir kitose kontrolės sistemose įstaigos nuožiūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

Nr. 1V-113, 2019-02-01, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01508

 

4. Kortelės formatas yra 85,6 x 53,98 mm ir atitinka ID–1 formatą pagal Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos dokumente Doc9303 nustatytą formatų klasifikaciją.

5. Pažymėjimai numeruojami aštuoniaženkliais numeriais.

6. Kortelės technologinės apsaugos priemonės nustatomos ir kortelės gaminamos Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2002 m. liepos 11 d.

įsakymu Nr. 338

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2018 m. liepos 13 d.

įsakymo Nr. 1V-500 redakcija)

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklės (toliau – šios taisyklės) reglamentuoja valstybės tarnautojo pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) išdavimą.

2. Pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinantis asmens, kuriam jis išduotas, tapatybę ir kad šis asmuo eina pareigas valstybės tarnyboje. Pažymėjimas suteikia valstybės tarnautojui galimybę pasirašyti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu bei yra elektroninės atpažinties priemonė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-18, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00370

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI PAŽYMĖJIMĄ PILDYMAS IR PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO PAGRINDAI

 

3. Prašymą išduoti pažymėjimą (1 priedas) Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas dienos (išskyrus šių taisyklių 26 punkte nustatytą atvejį, kai valstybės tarnautojas yra negrąžinęs pažymėjimo) užpildo:

3.1. už valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos (toliau – įstaiga), kurioje asmuo yra priimtas į valstybės tarnautojo pareigas, personalo valdymą atsakingas administracijos padalinys ar asmuo, vykdantis personalo administravimo funkcijas (toliau – įstaigos personalo administravimo tarnyba);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-113, 2019-02-01, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01508

 

3.2. kai priimama į įstaigos vadovo pareigas – jo vadovaujamos įstaigos personalo administravimo tarnyba;

3.3. jeigu įstaigoje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai – įstaiga, centralizuotai atliekanti personalo administravimo funkcijas (toliau – Centras).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-113, 2019-02-01, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01508

 

4. Įstaigos personalo administravimo tarnyba arba Centras per VATIS patikrina, ar Gyventojų registro duomenų bazėje (toliau – Gyventojų registras) yra valstybės tarnautojo amžių atitinkantis veido atvaizdas. Jeigu tokio atvaizdo Gyventojų registre nėra, įstaigos personalo administravimo tarnyba arba Centras nuskenuoja valstybės tarnautojo nuotrauką. Nuotrauka turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“. Jeigu Gyventojų registre yra keli valstybės tarnautojo veido atvaizdai, Gyventojų registras teikia valstybės tarnautojui vėliausiai išduotame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente įrašytą veido atvaizdą. Valstybės tarnautojo, kuriam išduodamas pažymėjimas, iš Gyventojų registro gautas veido atvaizdas arba nuskenuota nuotrauka patalpinama prašymo išduoti pažymėjimą nustatytoje vietoje.

5. Naujo pažymėjimo vietoj turimo pažymėjimo išdavimo pagrindai ir jų kodai:

5.1. 02 – pasikeičia asmens vardas ir (ar) pavardė;

5.2. 03 – pažymėjime yra netikslių įrašų;

5.3. 12 – pažymėjimas tampa netinkamas naudoti;

5.4. 14 – pažymėjimas prarandamas;

5.5. 13 – pasibaigia pažymėjimo galiojimo laikas;

5.6. 50 – pažymėjimas išduodamas vietoj pažymėjimo, išduoto iki 2008 m. rugsėjo 20 d.;

5.7. 65 – įstaigos personalo administravimo tarnybos arba Centro techninė klaida, arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) techninė klaida, atliekant šių taisyklių 9 punkte nustatytus veiksmus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-113, 2019-02-01, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01508

Nr. 1V-18, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00370

 

5.875 – Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) techninis brokas;

5.9. 80 – valstybės tarnautojas pradeda eiti pareigas kitoje įstaigoje.

6. Jeigu valstybės tarnautojui išduodamas naujas pažymėjimas vietoj turimo ar prarasto pažymėjimo, įstaigos personalo administravimo tarnyba arba Centras prašyme išduoti pažymėjimą nurodo atitinkamą (-us) naujo pažymėjimo išdavimo pagrindo (-ų) kodą (-us).

7. Prašymai išduoti pažymėjimą saugomi valstybės tarnautojų asmens bylose 3 metus nuo pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu šių taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka dienos.

8. Įstaigos personalo administravimo tarnyba arba Centras ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo išduoti pažymėjimą užpildymo šį prašymą per VATIS perduoda Informatikos ir ryšių departamentui, o valstybės tarnautojui, kuriam prašoma išduoti pažymėjimą, iš VATIS jo elektroninio pašto adresu yra išsiunčiamas automatinis pranešimas, kuriame yra pateikiamos Valstybės tarnautojo sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygos, kurių formą tvirtina Asmens dokumentų išrašymo centro direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-18, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00370

 

9. Informatikos ir ryšių departamente, gavus per VATIS prašymą išduoti pažymėjimą, šis prašymas užregistruojamas VATIS ir patikrinus valstybės tarnautojo, kuriam prašoma išduoti pažymėjimą, duomenis Valstybės tarnautojų registre ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti pažymėjimą arba šių taisyklių 10 punkte nustatyta tvarka iš naujo užpildyto prašymo išduoti pažymėjimą gavimo Informatikos ir ryšių departamente dienos suformuojamas VATIS užsakymas Asmens dokumentų išrašymo centrui dėl pažymėjimo išrašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-18, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00370

 

10. Jeigu prašyme išduoti pažymėjimą yra netikslumų, apie tai Informatikos ir ryšių departamentas per VATIS ir elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti pažymėjimą gavimo praneša šį prašymą pateikusiai įstaigos personalo administravimo tarnybai arba Centrui. Tokiu atveju įstaigos personalo administravimo tarnyba arba Centras ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio pranešimo gavimo iš naujo užpildo prašymą išduoti pažymėjimą bei jį per VATIS perduoda Informatikos ir ryšių departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-18, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00370

 

11. Šių taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka Informatikos ir ryšių departamento suformuoti užsakymai Asmens dokumentų išrašymo centrui dėl pažymėjimo išrašymo formuojami ir išrašyti pažymėjimai įstaigai arba Centrui perduodami Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-18, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00370

 

12. Asmens dokumentų išrašymo centras išrašo pažymėjimą, į jame įdiegtą kontaktinę elektroninę laikmeną įrašo duomenis, nurodytus Valstybės tarnautojo pažymėjimo formoje, valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatą ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą (toliau – valstybės tarnautojo sertifikatai), sudaro pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį), spausdina vokus su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu), nuskaito pažymėjimo nekontaktinės elektroninės laikmenos gamyklinį numerį ir perduoda jį VATIS.

Valstybės tarnautojo sertifikatai sudaromi ir atnaujinami, jų galiojimas sustabdomas arba nutraukiamas, galiojimo sustabdymas atšaukiamas ir kiti su valstybės tarnautojo sertifikatų tvarkymu susiję veiksmai atliekami Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

Įstaiga arba Centras, teikdama(-s) Asmens dokumentų išrašymo centrui valstybės tarnautojo sertifikatų atnaujinimui valstybės tarnautojo pažymėjimą su galiojančiais kvalifikuotais sertifikatais, sudarytais ne Gyventojų registro tarnybos ar Asmens dokumentų išrašymo centro, apie tai nedelsiant informuoja sertifikavimo paslaugų teikėją, sudariusį ir įrašiusį minėtus sertifikatus.

13. Į pažymėjimą ir jame įdiegtą elektroninę kontaktinę laikmeną Valstybės tarnautojo pažymėjimo formoje nurodyti duomenys įrašomi pagal Valstybės tarnautojų registro duomenis.

Nekontaktinės elektroninės laikmenos gamyklinis numeris fiksuojamas VATIS.

14. Šių taisyklių 5.1 papunktyje nurodytu pagrindu naujas pažymėjimas išduodamas tik po to, kai valstybės tarnautojo vardas ar pavardė yra pakeisti Valstybės tarnautojų registre Valstybės tarnautojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS IR GALIOJIMAS

 

15. Pažymėjimas išrašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Informatikos ir ryšių departamento suformuoto užsakymo dėl pažymėjimo išrašymo gavimo Asmens dokumentų išrašymo centre dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-18, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00370

 

16. Valstybės tarnautojas, įstaigos personalo administravimo tarnyboje arba Centre atsiimdamas pažymėjimą ir voką su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu), pasirašo prašymo išduoti pažymėjimą 8 punkte ir nurodo datą. Prieš pasirašant, įstaigos personalo administravimo tarnyba arba Centras sudaro valstybės tarnautojui sąlygas pasitikrinti, ar valstybės tarnautojo sertifikatuose įrašyti asmens duomenys yra teisingi. Pažymėjimas tampa galiojančiu, kai įstaigos personalo administravimo tarnyba arba Centras suveda duomenis į VATIS apie pažymėjimo atsiėmimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-18, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00370

 

17. Pažymėjimo galiojimo laikas – 8 metai nuo jo išdavimo dienos.

18. Pažymėjimas tampa negaliojantis:

18.1. valstybės tarnautojui šių taisyklių nustatyta tvarka išdavus naują pažymėjimą;

18.2. paskelbus pažymėjimą negaliojančiu šių taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka;

18.3. valstybės tarnautojui mirus;

18.4. atleidus valstybės tarnautoją iš pareigų.

19. Pažymėjimui tapus negaliojančiam pasibaigus jo galiojimo laikui, pažymėjimas per VATIS skelbiamas negaliojančiu automatiniu būdu. Pažymėjimui tapus negaliojančiam kitais šių taisyklių 18.1, 18.3 ir 18.4 papunkčiuose nustatytais pagrindais, per VATIS jį negaliojančiu skelbia įstaigos personalo administravimo tarnyba arba Centras.

20. Praradęs pažymėjimą, valstybės tarnautojas per tris darbo dienas užpildo ir įstaigos personalo administravimo tarnybai arba Centrui pateikia pranešimą apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą (2 priedas). Pranešimas apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą saugomas asmens byloje 1 metus nuo prarastojo pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu.

Įstaigos personalo administravimo tarnyba arba Centras nedelsdama(-s) paskelbia negaliojančiu prarastą pažymėjimą VATIS ir pranešime apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą nurodo prarastojo pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu datą. Įstaigos personalo administravimo tarnyba arba Centras ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo pranešimo apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą VATIS užpildo prašymą išduoti naują pažymėjimą vietoj prarasto.

Paskelbtas negaliojančiu rastas pažymėjimas turi būti sunaikinamas Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

21. Valstybės tarnautojas, praradęs pažymėjimą dėl savo kaltės, privalo atlyginti naujo pažymėjimo gamybos išlaidas – 23,17 Eurų, šią pinigų sumą sumokėdamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 7290 (Kitos įplaukos į valstybės biudžetą) ir mokėjimo paskirtyje įrašant „už prarastą valstybės tarnautojo pažymėjimą“.

22. Laikoma, kad valstybės tarnautojas prarado pažymėjimą ne dėl savo kaltės, jei pažymėjimas prarastas dėl nuo valstybės tarnautojo nepriklausančių aplinkybių ir jeigu įstaigos personalo administravimo tarnybai arba Centrui pateikiami kompetentingų institucijų išduoti tai patvirtinantys dokumentai

23. Praradęs pažymėjimą, valstybės tarnautojas įstaigos personalo administravimo tarnybai arba Centrui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą dienos pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėjo naujo pažymėjimo gamybos išlaidas, arba kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad valstybės tarnautojas pažymėjimą prarado ne dėl savo kaltės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-18, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00370

 

24. Valstybės tarnautojui nepateikus šių taisyklių 23 punkte nurodytų dokumentų per nustatytus terminus pinigų sumą, nurodytą šių taisyklių 21 punkte, įstaiga arba Centras išskaičiuoja iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio ir perveda į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Informaciją apie išskaitymą iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo išskaitymo dienos įstaiga arba Centras įveda į VATIS.

25. Klaidingai į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtos lėšos už naujo pažymėjimo pagaminimą vietoj prarasto grąžinamos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Valstybės tarnautojas, atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų, grąžina pažymėjimą įstaigos personalo administravimo tarnybai arba Centrui.

Kai valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų dieną yra įsigaliojęs įstaigos vadovo sprendimas priimti šį asmenį į tas pačias arba kitas pareigas toje pačioje įstaigoje, valstybės tarnautojas pažymėjimo negrąžina.

Įstatymų nustatytais pagrindais nušalintas nuo pareigų valstybės tarnautojas privalo laikinai grąžinti pažymėjimą įstaigos personalo administravimo tarnybai arba Centrui. Pasibaigus nušalinimo nuo pareigų terminui, valstybės tarnautojui pažymėjimas yra grąžinamas, jeigu dėl nušalinimo neatsirado pagrindas atleisti valstybės tarnautoją iš pareigų.

27. Įstaigos personalo administravimo tarnyba arba Centras šių taisyklių 16 ir 26 punktuose nurodytus grąžintus negaliojančius arba neįteiktus pažymėjimus ne dažniau kaip kartą per 3 mėnesius siunčia Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti, o neįteiktus vokus su pažymėjimų kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu) privalo sunaikinti nedelsiant.

28. Neteko galios nuo 2020-01-11

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-18, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00370

 

_______________

 

Valstybės tarnautojo pažymėjimo

išdavimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Prašymo išduoti valstybės tarnautojo pažymėjimą forma)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMĄ

 

1. Valstybės tarnautojo veido atvaizdas

2. Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos pavadinimas ____________________________

3. Valstybės tarnautojo kodas Valstybės tarnautojų registre ________________________________

4. Valstybės tarnautojo vardas(-ai) ________________, pavardė ____________________________

5. Valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas ____________________________________________

6. Valstybės tarnautojo elektroninio pašto adresas ________________________________________

7. Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo pagrindo(-ų) kodas(-ai) _______________________

 

Prašymą užpildė

__________________________________________________________________________

(prašymą užpildžiusio asmens  pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

__________________________________________________________________________

(prašymą užpildžiusio asmens elektroninio pašto adresas)

 

____________________________________________________________________________________

(valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

_____________________

(data)

 

8. Valstybės tarnautojo pažymėjimą ir pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį) gavau, su Valstybės tarnautojo sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygų dokumentu susipažinau ir sutinku:

 

_____________________

(parašas)

__________________________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________

(data)

 

Valstybės tarnautojo pažymėjimo

išdavimo taisyklių

2 priedas

 

(Pranešimo apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą forma)

 

_____________________________________________

(valstybės tarnautojo vardas, pavardė)

_____________________________________________

(valstybės tarnautojo užimamos pareigos)

 

_________________________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS

APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMĄ

______________

(data)

______________

(vieta)

 

Pranešu, kad prarastas valstybės tarnautojo pažymėjimas Nr. __________________________,

išduotas ________________________________________________________.

(išdavimo data ir išdavusios įstaigos pavadinimas)

Šis dokumentas prarastas_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

(praradimo data, aplinkybės)

 

Valstybės tarnautojo pažymėjime buvo įrašyti šie duomenys:

vardas (-ai) ____________________________________, pavardė __________________________,

valstybės tarnautojo kodas Valstybės tarnautojų registre __________________________________ .

 

Prašau prarastą valstybės tarnautojo pažymėjimą paskelbti negaliojančiu ir išduoti naują valstybės tarnautojo pažymėjimą. Atsiradus prarastam valstybės tarnautojo pažymėjimui, įsipareigoju nedelsdamas jį grąžinti išdavusiai įstaigai arba Centrui.

_____________

( parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

Pranešimą priėmė:

____________________

(pareigų pavadinimas)

____________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

_____________

(data)

 

Prarastas valstybės tarnautojo pažymėjimas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje paskelbtas negaliojančiu _________________________.

(data)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 452, 2002-09-23, Žin., 2002, Nr. 96-4235 (2002-10-04), i. k. 1022310ISAK00000452

Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-82, 2003-03-17, Žin., 2003, Nr. 28-1157 (2003-03-21), i. k. 1032310ISAK0001V-82

Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-166, 2006-05-02, Žin., 2006, Nr. 51-1902 (2006-05-11), i. k. 1062310ISAK001V-166

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-448, 2007-12-27, Žin., 2008, Nr. 1-25 (2008-01-03), i. k. 1072310ISAK001V-448

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-624, 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 139-6133 (2009-11-24), i. k. 1092310ISAK001V-624

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-447, 2011-06-13, Žin., 2011, Nr. 74-3574 (2011-06-18), i. k. 1112310ISAK001V-447

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-304, 2013-04-05, Žin., 2013, Nr. 38-1876 (2013-04-13), i. k. 1132310ISAK001V-304

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-500, 2018-07-13, paskelbta TAR 2018-07-16, i. k. 2018-11967

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-113, 2019-02-01, paskelbta TAR 2019-02-01, i. k. 2019-01508

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-18, 2020-01-10, paskelbta TAR 2020-01-10, i. k. 2020-00370

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo