Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2018-07-16

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 77-3309, i. k. 1022310ISAK00000338

 

Nauja redakcija nuo 2009-11-25:

Nr. 1V-624, 2009-11-19, Žin. 2009, Nr. 139-6133 (2009-11-24), i. k. 1092310ISAK001V-624

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO FORMOS IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. liepos 11 d. Nr. 338

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u pridedamas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

1. Valstybės tarnautojo pažymėjimo formą;

2. Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisykles.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2002 m. liepos 11 d.

įsakymu Nr. 338

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. lapkričio 19 d.

įsakymo Nr. 1V-624 redakcija)

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO FORMA

 

1. Valstybės tarnautojo pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) blanko (toliau – kortelė) pirmoji pusė:

 

 

 

2. Kortelės antroji pusė:

 

pazymejimo antra puse

 

 

 

 

3. Pažymėjimas valstybine kalba spausdinamas ant specialaus pavyzdžio kortelės. Kortelė – atitinkamo dizaino polikarbonatinė ar specialaus plastiko kortelė su joje įdiegtomis kontaktine ir nekontaktine elektroninėmis laikmenomis. Kontaktinėje elektroninėje laikmenoje generuojamos privataus ir viešo kriptografinių raktų poros bei įrašomi viešuosius raktus patvirtinantys Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudaryti valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas, kuriuose, be kitų Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme nurodytų duomenų, įrašomi tokie pasirašančio asmens duomenys bei specialūs atributai: valstybės tarnautojo vardas (-ai), pavardė, pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas, kodas Valstybės tarnautojų registre ir valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos (toliau – įstaiga), kurioje jis eina pareigas, pavadinimas. Nekontaktinėje laikmenoje įrašytas elektroninės laikmenos gamyklinis numeris. Kita nekontaktinės elektroninės laikmenos atmintis yra skirta naudoti praėjimo ir kitose kontrolės sistemose įstaigos nuožiūra.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

4. Kortelės formatas yra 85,6 x 53,98 mm ir atitinka ID–1 formatą pagal Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos dokumente Doc9303 nustatytą formatų klasifikaciją.

5. Pažymėjimai numeruojami aštuoniaženkliais numeriais.

6. Kortelės technologinės apsaugos priemonės nustatomos ir kortelės gaminamos Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2002 m. liepos 11 d.

įsakymu Nr. 338

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. lapkričio 19 d.

įsakymo Nr. 1V-624 redakcija)

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

1. Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja valstybės tarnautojo pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) išdavimą.

2. Pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir kad asmuo, kuriam jis išduotas, eina pareigas valstybės tarnyboje. Pažymėjimas suteikia valstybės tarnautojui galimybę pasirašyti elektroninius dokumentus saugiu elektroniniu parašu, taip pat galimybę valstybės informacinėms sistemoms, valstybės ir žinybiniams registrams identifikuoti valstybės tarnautoją jam jungiantis prie šių sistemų ir registrų, siunčiant duomenis saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu ir bendro naudojimo duomenų perdavimo tinklais (internetu).

 

II SKYRIUS
PRAŠYMO IŠDUOTI PAŽYMĖJIMĄ PILDYMAS IR PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO PAGRINDAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

3. Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos (toliau – įstaiga), kurioje asmuo yra priimtas į valstybės tarnautojo pareigas, o kai priimama į įstaigos vadovo pareigas, jo vadovaujamos įstaigos valstybės tarnautojas, vykdantis personalo administravimo funkcijas (toliau – įstaigos personalo administravimo tarnyba), Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas dienos užpildo prašymą išduoti pažymėjimą (šių taisyklių 1 priedas), išskyrus, kai šių taisyklių 21 punkte nustatytu atveju valstybės tarnautojas yra negrąžinęs pažymėjimo

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-447, 2011-06-13, Žin., 2011, Nr. 74-3574 (2011-06-18), i. k. 1112310ISAK001V-447

Nr. 1V-304, 2013-04-05, Žin., 2013, Nr. 38-1876 (2013-04-13), i. k. 1132310ISAK001V-304

 

4. Įstaigos personalo administravimo tarnyba per VATIS patikrina, ar Gyventojų registro duomenų bazėje (toliau – Gyventojų registras) yra valstybės tarnautojo amžių atitinkantis veido atvaizdas. Jeigu tokio atvaizdo Gyventojų registre nėra, įstaigos personalo administravimo tarnyba nuskenuoja valstybės tarnautojo nuotrauką. Nuotrauka turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“. Jeigu Gyventojų registre yra keli valstybės tarnautojo veido atvaizdai, Gyventojų registras teikia valstybės tarnautojui vėliausiai išduotame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente įrašytą veido atvaizdą. Valstybės tarnautojo, kuriam išduodamas pažymėjimas, iš Gyventojų registro gautas veido atvaizdas arba nuskenuota nuotrauka patalpinama prašymo išduoti pažymėjimą nustatytoje vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

5. Naujo pažymėjimo vietoj turimo pažymėjimo išdavimo pagrindai ir jų kodai:

5.1. 02 – pasikeičia asmens vardas ir (ar) pavardė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-447, 2011-06-13, Žin., 2011, Nr. 74-3574 (2011-06-18), i. k. 1112310ISAK001V-447

 

5.2. 03 – pažymėjime yra netikslių įrašų;

5.3. 12 – pažymėjimas tampa netinkamas naudoti;

5.4. 14 – pažymėjimas prarandamas;

5.5. 13 – pasibaigia pažymėjimo galiojimo laikas;

5.6. 50 – pažymėjimas išduodamas vietoj pažymėjimo, išduoto iki 2008 m. rugsėjo 20 d.;

5.7. 65 – įstaigos personalo administravimo tarnybos techninė klaida arba Valstybės tarnybos departamento valstybės tarnautojų techninė klaida, atliekant šių taisyklių 9 punkte nustatytus veiksmus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

5.8. 75 – Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) techninis brokas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

5.9. 80 – valstybės tarnautojas pradeda eiti pareigas kitoje įstaigoje.

6. Jeigu valstybės tarnautojui išduodamas naujas pažymėjimas vietoj turimo ar prarasto pažymėjimo, įstaigos personalo administravimo tarnyba prašyme išduoti pažymėjimą nurodo atitinkamą (-us) naujo pažymėjimo išdavimo pagrindo (-ų) kodą (-us).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

 

7. Prašymai išduoti pažymėjimą saugomi valstybės tarnautojų asmens bylose 3 metus nuo pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu šių taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka dienos

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

Nr. 1V-304, 2013-04-05, Žin., 2013, Nr. 38-1876 (2013-04-13), i. k. 1132310ISAK001V-304

 

8. Įstaigos personalo administravimo tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną prašymą išduoti pažymėjimą per VATIS perduoda Valstybės tarnybos departamentui, o valstybės tarnautojui, kuriam prašoma išduoti pažymėjimą, iš VATIS jo elektroninio pašto adresu yra išsiunčiamas automatinis pranešimas, kuriame yra pateikiamos Valstybės tarnautojo sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygos, kurių formą tvirtina Asmens dokumentų išrašymo centro direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-447, 2011-06-13, Žin., 2011, Nr. 74-3574 (2011-06-18), i. k. 1112310ISAK001V-447

Nr. 1V-304, 2013-04-05, Žin., 2013, Nr. 38-1876 (2013-04-13), i. k. 1132310ISAK001V-304

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

9. Valstybės tarnybos departamente, gavus per VATIS įstaigos prašymą išduoti pažymėjimą, šis prašymas užregistruojamas VATIS ir patikrinus valstybės tarnautojo, kuriam prašoma išduoti pažymėjimą, duomenis Valstybės tarnautojų registre ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti pažymėjimą gavimo Valstybės tarnybos departamente dienos suformuojamas VATIS prašymas Asmens dokumentų išrašymo centrui dėl pažymėjimo išrašymo.

10. Jeigu prašyme išduoti pažymėjimą yra netikslumų, apie tai Valstybės tarnybos departamentas per VATIS ir elektroniniu paštu nedelsdamas praneša šį prašymą pateikusiai įstaigai. Tokiu atveju įstaiga ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio pranešimo gavimo iš naujo užpildo prašymą išduoti pažymėjimą bei atlieka kitus šių taisyklių 7 ir 8 punktuose nustatytus veiksmus.

11. Šių taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka Valstybės tarnybos departamento suformuoti užsakymai Asmens dokumentų išrašymo centrui dėl pažymėjimo išrašymo formuojami ir išrašyti pažymėjimai įstaigai perduodami Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

12. Asmens dokumentų išrašymo centras išrašo pažymėjimą, į jame įdiegtą kontaktinę elektroninę laikmeną įrašo duomenis, nurodytus Valstybės tarnautojo pažymėjimo formoje, valstybės tarnautojo atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatą ir valstybės tarnautojo elektroninio parašo kvalifikuotą sertifikatą (toliau – valstybės tarnautojo sertifikatai), sudaro pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį), spausdina vokus su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu), nuskaito pažymėjimo nekontaktinės elektroninės laikmenos gamyklinį numerį ir perduoda jį VATIS.

Valstybės tarnautojo sertifikatai sudaromi ir atnaujinami, jų galiojimas sustabdomas arba nutraukiamas, galiojimo sustabdymas atšaukiamas ir kiti su valstybės tarnautojo sertifikatų tvarkymu susiję veiksmai atliekami Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

Įstaiga, teikdama Asmens dokumentų išrašymo centrui valstybės tarnautojo sertifikatų atnaujinimui valstybės tarnautojo pažymėjimą su galiojančiais kvalifikuotais sertifikatais, sudarytais ne Gyventojų registro tarnybos ar Asmens dokumentų išrašymo centro, apie tai nedelsiant informuoja sertifikavimo paslaugų teikėją, sudariusį ir įrašiusį minėtus sertifikatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-447, 2011-06-13, Žin., 2011, Nr. 74-3574 (2011-06-18), i. k. 1112310ISAK001V-447

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

13. Į pažymėjimą ir jame įdiegtą elektroninę kontaktinę laikmeną Valstybės tarnautojo pažymėjimo formoje nurodyti duomenys įrašomi pagal Valstybės tarnautojų registro duomenis.

Nekontaktinės elektroninės laikmenos gamyklinis numeris fiksuojamas VATIS.

14. Šių taisyklių 5.1 papunktyje nurodytu pagrindu naujas pažymėjimas išduodamas tik po to, kai valstybės tarnautojo vardas ar pavardė yra pakeisti Valstybės tarnautojų registre Valstybės tarnautojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

III SKYRIUS
PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS IR GALIOJIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

15. Pažymėjimas išrašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Valstybės tarnybos departamento suformuoto prašymo išrašyti pažymėjimą gavimo Asmens dokumentų išrašymo centre dienos.

16. Valstybės tarnautojas, įstaigos personalo administravimo tarnyboje atsiimdamas pažymėjimą ir voką su pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu), pasirašo prašymo išduoti pažymėjimą 8 punkte ir nurodo datą. Prieš pasirašant, įstaigos personalo administravimo tarnyba sudaro valstybės tarnautojui sąlygas pasitikrinti, ar valstybės tarnautojo sertifikatuose įrašyti asmens duomenys yra teisingi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-447, 2011-06-13, Žin., 2011, Nr. 74-3574 (2011-06-18), i. k. 1112310ISAK001V-447

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

17. Pažymėjimo galiojimo laikas – 8 metai nuo jo išdavimo dienos.

18. Pažymėjimas tampa negaliojantis:

18.1. valstybės tarnautojui šių taisyklių nustatyta tvarka išdavus naują pažymėjimą;

18.2. paskelbus pažymėjimą negaliojančiu šių taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka;

18.3. valstybės tarnautojui mirus;

18.4. atleidus valstybės tarnautoją iš pareigų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

 

19. Pažymėjimui tapus negaliojančiam pasibaigus jo galiojimo laikui, pažymėjimas per VATIS skelbiamas negaliojančiu automatiniu būdu. Pažymėjimui tapus negaliojančiam kitais šių taisyklių 18.1, 18.3 ir 18.4 papunkčiuose nustatytais pagrindais, per VATIS jį negaliojančiu skelbia įstaigos personalo administravimo tarnyba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

20. Praradęs pažymėjimą, valstybės tarnautojas per tris darbo dienas užpildo ir įstaigos personalo administravimo tarnybai pateikia pranešimą apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą (2 priedas). Pranešimas apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą saugomas asmens byloje 1 metus nuo prarastojo pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu.

Įstaigos personalo administravimo tarnyba nedelsdama paskelbia negaliojančiu prarastą pažymėjimą VATIS ir pranešime apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą nurodo prarastojo pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu datą. Įstaigos personalo administravimo tarnyba ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo pranešimo apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą VATIS užpildo prašymą išduoti naują pažymėjimą vietoj prarasto.

Paskelbtas negaliojančiu rastas pažymėjimas turi būti sunaikinamas Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

 

201. Valstybės tarnautojas, praradęs pažymėjimą dėl savo kaltės, privalo atlyginti naujo pažymėjimo gamybos išlaidas – 23,17 Eurų, šią pinigų sumą sumokėdamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 7290 (Kitos įplaukos į valstybės biudžetą) ir mokėjimo paskirtyje įrašant „už prarastą valstybės tarnautojo pažymėjimą“.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

202. Laikoma, kad valstybės tarnautojas prarado pažymėjimą ne dėl savo kaltės, jei pažymėjimas prarastas dėl nuo valstybės tarnautojo nepriklausančių aplinkybių ir jeigu įstaigos personalo administravimo tarnybai pateikiami kompetentingų institucijų išduoti tai patvirtinantys dokumentai

Papildyta punktu:

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

 

203. Praradęs pažymėjimą, valstybės tarnautojas įstaigos personalo administravimo tarnybai ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimą dienos pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėjo naujo pažymėjimo gamybos išlaidas (mokėjimo nurodymo kopiją su mokėjimo paslaugų teikėjo žyma arba kvitą) arba kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad valstybės tarnautojas pažymėjimą prarado ne dėl savo kaltės.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

204. Valstybės tarnautojui nepateikus šių taisyklių 203 punkte nurodytų dokumentų per nustatytus terminais, įstaigos personalo administravimo tarnyba nedelsdama raštu praneša įstaigos finansų tarnybai apie valstybės tarnautojo nesumokėtą šių taisyklių 201 punkte nurodytą įmoką ir apie būtinybę ją išskaityti iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio. Įstaigos finansų tarnyba pinigų sumą, nurodytą šių taisyklių 201 punkte, išskaito iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio ir perveda į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą bei apie tai informuoja įstaigos personalo administravimo tarnybą

Papildyta punktu:

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

 

205. Įstaigos personalo administravimo tarnyba, gavusi šių taisyklių 203 punkte nurodytus dokumentus arba informaciją apie pinigų sumos, nurodytos šių taisyklių 201 punkte, išskaitymą iš valstybės tarnautojo darbo užmokesčio, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įveda šią informaciją į VATIS

Papildyta punktu:

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

 

206. Klaidingai į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtos lėšos už naujo pažymėjimo pagaminimą vietoj prarasto grąžinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

 

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

 

21. Valstybės tarnautojas, atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų, įstaigos nustatyta tvarka grąžina pažymėjimą įstaigos personalo administravimo tarnybai.

Kai valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų dieną yra įsigaliojęs įstaigos vadovo sprendimas priimti šį asmenį į tas pačias arba kitas pareigas toje pačioje įstaigoje, valstybės tarnautojas pažymėjimo negrąžina.

Įstatymų nustatytais pagrindais nušalintas nuo pareigų valstybės tarnautojas privalo laikinai grąžinti pažymėjimą įstaigos personalo administravimo tarnybai. Pasibaigus nušalinimo nuo pareigų terminui, valstybės tarnautojui pažymėjimas yra grąžinamas, jeigu dėl nušalinimo neatsirado pagrindas atleisti valstybės tarnautoją iš pareigų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-447, 2011-06-13, Žin., 2011, Nr. 74-3574 (2011-06-18), i. k. 1112310ISAK001V-447

 

22. Įstaigos personalo administravimo tarnyba šių taisyklių 16 ir 21 punktuose nurodytus grąžintus negaliojančius arba neįteiktus pažymėjimus ne dažniau kaip kartą per 3 mėnesius siunčia Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti, o neįteiktus vokus su pažymėjimų kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu) privalo sunaikinti nedelsiant.

23. Valstybės tarnybos departamentas pakuotes su įstaigų neatsiimtais pažymėjimais ir pažymėjimų kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (slaptažodžiu) siunčia Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti, jei įstaigos jų neatsiima per 6 mėnesius nuo pranešimo, kad pažymėjimas yra pagamintas, paskelbimo VATIS dienos.

 

_________________

 


 

Valstybės tarnautojo pažymėjimo

išdavimo taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2013 m. balandžio 5 d.

įsakymo Nr. 1V-304 redakcija)

 

 

(Prašymo išduoti pažymėjimą forma)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMĄ

 

1. Valstybės tarnautojo veido atvaizdas

2. Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos pavadinimas ___________________

3. Valstybės tarnautojo kodas Valstybės tarnautojų registre _______________________

4. Valstybės tarnautojo vardas(-ai), pavardė ___________________________________

5. Valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas ___________________________________

6. Valstybės tarnautojo elektroninio pašto adresas ______________________________

7. Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo pagrindo(-ų) kodas(-ai) _______________

 

Prašymą užpildė

 

______________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________

Prašymą užpildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

 

8. Valstybės tarnautojo pažymėjimą ir pažymėjimo kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį) gavau, su Valstybės tarnautojo sertifikatų sudarymo ir tvarkymo sąlygų dokumentu susipažinau ir sutinku:

 

_________________________

(parašas)

 

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________________

(data)

 

 

 

___________________

 


 

Valstybės tarnautojo pažymėjimo

išdavimo taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. lapkričio 19 d.

įsakymo Nr.1V-624 redakcija)

 

(Pranešimo forma)

 

_____________________________________________

(vardas, pavardė)

_____________________________________________

(valstybės tarnautojo užimamos pareigos)

 

_________________________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS

APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMĄ

 

______________

(data)

______________

(vieta)

 

Pranešu, kad prarastas valstybės tarnautojo pažymėjimas Nr. _______________, išduotas ____________________________________________________.

(išdavimo data ir išdavusios įstaigos pavadinimas)

Šis dokumentas prarastas ________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

(praradimo data, aplinkybės)

Valstybės tarnautojo pažymėjime buvo įrašyti šie duomenys:

vardas (-ai) _______________________, pavardė _________________________________ ,

valstybės tarnautojo kodas Valstybės tarnautojų registre _____________________________ .

Prašau prarastą valstybės tarnautojo pažymėjimą paskelbti negaliojančiu ir išduoti naują valstybės tarnautojo pažymėjimą.

Atsiradus prarastam valstybės tarnautojo pažymėjimui, įsipareigoju nedelsdamas jį grąžinti išdavusiai įstaigai.

 

_____________

(asmens parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

Pranešimą priėmė:

____________________

(pareigų pavadinimas)

____________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

_____________

(data)

 

Prarastas valstybės tarnautojo pažymėjimas

Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje paskelbtas negaliojančiu

_____________

(data)

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 452, 2002-09-23, Žin., 2002, Nr. 96-4235 (2002-10-04), i. k. 1022310ISAK00000452

Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-82, 2003-03-17, Žin., 2003, Nr. 28-1157 (2003-03-21), i. k. 1032310ISAK0001V-82

Dėl vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-166, 2006-05-02, Žin., 2006, Nr. 51-1902 (2006-05-11), i. k. 1062310ISAK001V-166

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-448, 2007-12-27, Žin., 2008, Nr. 1-25 (2008-01-03), i. k. 1072310ISAK001V-448

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-624, 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 139-6133 (2009-11-24), i. k. 1092310ISAK001V-624

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-447, 2011-06-13, Žin., 2011, Nr. 74-3574 (2011-06-18), i. k. 1112310ISAK001V-447

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-883, 2012-12-07, Žin., 2012, Nr. 145-7494 (2012-12-14), i. k. 1122310ISAK001V-883

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-304, 2013-04-05, Žin., 2013, Nr. 38-1876 (2013-04-13), i. k. 1132310ISAK001V-304

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 "Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1026, 2015-12-18, paskelbta TAR 2015-12-18, i. k. 2015-19983

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo