Suvestinė redakcija nuo 2021-02-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 46-1756, i. k. 1072330ISAK003D-179

 

Nauja redakcija nuo 2020-04-07:

Nr. 3D-263, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07117

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ FINANSŲ ĮSTAIGAI UŽ PASKOLAS APYVARTINĖMS LĖŠOMS PAPILDYTI IR (AR) BIOLOGINIAM TURTUI ĮSIGYTI BE UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJOS, KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-179

Vilnius

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos 2007-04-03 raštu Nr.

((1.16-0203)-5K-0710479)-6K-0703731

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos

tarybos 2007-03-30 raštu

Nr. (9.8-10)-6V-302

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2007-04-03 raštu Nr. (18VSD-271

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-179

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-263

redakcija)

 

PALŪKANŲ, SUMOKĖTŲ FINANSŲ ĮSTAIGAI UŽ PASKOLAS APYVARTINĖMS LĖŠOMS PAPILDYTI IR (AR) BIOLOGINIAM TURTUI ĮSIGYTI BE UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJOS, KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos, kompensuojant ūkio subjektams finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) garantijos suteiktas paskolas, įskaitant kredito linijas, trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui, nurodytam Taisyklių 1 priede (toliau – trumpalaikis ir (ar) biologinis turtas), įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams (toliau – darbo užmokestis) mokėti (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje su visais pakeitimais,  2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi bei Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios administravimo taisyklės), nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Kaimo vietovėje veikiantis subjektas – ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

3.2. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) – kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu).

3.3. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS)prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valdymo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

3.4. Žemės ūkio produktas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardyti produktai, išskyrus 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 su visais pakeitimais, I priede išvardytus žvejybos ir akvakultūros produktus.

3.5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Pagalbos teikimo tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas ūkio subjektams pasinaudoti  paskolomis trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti.

5. Tuo atveju, kai vykdoma pirminė žemės ūkio produktų gamyba, pagalba teikiama vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1408/2013, kai vykdomas žemės ūkio produktų perdirbimas ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais, pagalba teikiama vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1407/2013.

 

II SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS ŪKIO SUBJEKTAMS, UŽSIIMANTIEMS PIRMINE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBA

 

6. Vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis pagalba teikiama kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba (toliau – kaimo vietovėje veikiantys subjektai).

7. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams:

7.1. paėmusiems iki 2020 m. kovo 15 d. iš finansų įstaigų paskolas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui, kuris būtinas veiklai, nurodytai Taisyklių 6 punkte, vykdyti, įsigyti, kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų;

7.2. paėmusiems nuo 2020 m. kovo 16 d. iš finansų įstaigų paskolas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui, kuris būtinas veiklai, nurodytai Taisyklių 6 punkte, vykdyti, įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti:

7.2.1 už palūkanas, sumokėtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., kompensuojama 100 proc. sumokėtų palūkanų;

7.2.2. už palūkanas, sumokėtas nuo 2021 m. sausio 1 d., kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų;

7.3. finansų įstaigai sumokėtos palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, jei dėl paskolos palūkanų kompensavimo jau yra priimtas sprendimas pagal kitą teisės aktą, palūkanos pagal Taisykles gali būti kompensuojamos tik už tuos šiame papunktyje nurodyto laikotarpio mėnesius, už kuriuos jos nėra kompensuojamos pagal anksčiau priimtą sprendimą dėl palūkanų kompensavimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14303

 

8. Finansų įstaigai sumokėtos palūkanos kompensuojamos, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas (fizinis asmuo) ir jo sutuoktinis nedalyvauja ir nėra dalyvavę Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano, patvirtinto Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2004) 2949, priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. C(2007) 5076, priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

9. Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, pagal šias Taisykles, negali būti didesnė kaip:

9.1. 6 proc., išskyrus Taisyklių 9.2 papunktyje nurodytą atvejį. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos (6 proc.);

9.2. 8 proc., kai paskolos sutartis sudaryta nuo 2020 m. kovo 16 d. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos (8 proc.). Ši palūkanų norma taikoma iki 2020 m. gruodžio 31 d.

10. Palūkanos kompensuojamos tik nuo finansų įstaigai sumokėtų palūkanų sumos. Finansų įstaigos apskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už pradelsto termino paskolas nekompensuojami.

11. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 nuostatomis, suma vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui (įskaitant ir su šiuo kaimo vietovėje veikiančiu subjektu reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 25 000 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-67, 2021-02-01, paskelbta TAR 2021-02-01, i. k. 2021-01881

 

12. Jei kaimo vietovėje veikiančiam subjektui suteikus pagalbą būtų viršytos Taisyklių 11 arba 13 punkte nurodytos ribos, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas reglamentas (ES) Nr. 1408/2013.

13. Bendra pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje veiklą vykdančioms įmonėms skiriamos nereikšmingos (de minimis) pagalbos, skiriamos vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1408/2013, suma per bet kuriuos trejus finansinius metus neturi viršyti reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos. De minimis pagalbos priemonėms, naudingoms tik vieno atskiro produkto sektoriui, kaip jis apibrėžtas reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 3 dalyje, bendra teikiamos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 50 proc. reglamento (ES) Nr. 1408/2013 II priede nurodytos nacionalinės ribos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-67, 2021-02-01, paskelbta TAR 2021-02-01, i. k. 2021-01881

 

14. Jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas veiklą vykdo keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis.

15. Jei dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą arba kai viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių, apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą kaimo vietovėje veikiančiam subjektui nebus viršyta atitinkama viršutinė riba, turi būti taikomos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

16. Pagalba negali būti teikiama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu suteikus pagalbą pagal šias Taisykles būtų viršytas paramos intensyvumas arba paramos suma, numatyta kituose paramos toms pačioms išlaidoms skyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

17. Teikiant pagalbą turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 1408/2013 1 straipsnio nuostatos.

171. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, paėmusiems kreditus nuo 2020 m. liepos 1 d., pagalba kompensuojant palūkanas pagal Taisykles nebeteikiama, t. y. sprendimai dėl pagalbos suteikimo nėra priimami. Pagal anksčiau priimtus sprendimus dėl pagalbos pagal Taisykles suteikimo pagalba administruojama pagal Taisyklėse nustatytas pagalbos administravimo nuostatas. 

 

Papildyta punktu:

Nr. 3D-487, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14303

 

III SKYRIUS

PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS ŪKIO SUBJEKTAMS, UŽSIIMANTIEMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMU IR (AR) PREKYBA ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS

 

18. Vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis pagalba teikiama žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais.

19. Žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams):

19.1. paėmusioms iki 2020 m. kovo 15 d. iš finansų įstaigų paskolas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, kompensuojama 80 proc. finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų;

19.2. paėmusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iš finansų įstaigų paskolas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti:

19.2.1 už palūkanas, sumokėtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., kompensuojama 100 proc. sumokėtų palūkanų;

19.2.2. už palūkanas, sumokėtas nuo 2021 m. sausio 1 d., kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų;

19.3. finansų įstaigai sumokėtos palūkanos kompensuojamos už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, jei dėl paskolos palūkanų kompensavimo jau yra priimtas sprendimas pagal kitą teisės aktą, palūkanos pagal Taisykles gali būti kompensuojamos tik už tuos šiame papunktyje nurodyto laikotarpio mėnesius, už kuriuos jos nėra kompensuojamos pagal anksčiau priimtą sprendimą dėl palūkanų kompensavimo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14303

 

20. Finansų įstaigai sumokėtos palūkanos kompensuojamos, jei žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas):

20.1. užsiima bent viena iš nurodytų veiklų ir atitinka nurodytas sąlygas:

20.1.1. užsiima žemės ūkio produktų perdirbimu, kai perdirbusi žemės ūkio produktą taip pat gauna žemės ūkio produktą;

20.1.2. užsiima prekyba žemės ūkio produktais;

20.2. paskolos sutarties sudarymo metu yra žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) ir įsipareigoja iki laikotarpio, už kurį kompensuojamos palūkanos, pabaigos išlaikyti žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statusą. Tuo atveju, kai žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) dėl pagalbos kreipiasi pasibaigus  paskolos grąžinimo terminui (kai sutartis trumpesnė nei 24 mėn.) ar praėjus 24 mėn. (kai sutartis ilgesnė nei 24 mėn.), kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) nuo paskolos sutarties sudarymo dienos iki laikotarpio, už kurį kompensuojamos palūkanos, pabaigos buvo žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas).

21. Metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, pagal Taisykles, negali būti didesnė kaip:

21.1. 6 proc., išskyrus Taisyklių 21.2 papunktyje nurodytą atvejį. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos (6 proc.);

21.2. 8 proc., kai paskolos sutartis sudaryta nuo 2020 m. kovo 16 d. Jeigu metinė palūkanų norma viršija nustatytą didžiausią palūkanų normą, pagalba skaičiuojama nuo nustatytos didžiausios metinės palūkanų normos (8 proc.). Ši palūkanų norma taikoma iki 2020 m. gruodžio 31 d.

22. Palūkanos kompensuojamos tik nuo finansų įstaigai sumokėtų palūkanų sumos. Finansų įstaigos apskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai už pradelsto termino paskolas nekompensuojami.

23. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatomis, suma vienai žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) (įskaitant ir su šia žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 200 000 eurų.

24. Jei žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) suteikus pagalbą būtų viršyta Taisyklių 23 punkte nurodyta riba, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas reglamentas (ES) Nr. 1407/2013.

25. Jei žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) veiklą vykdo keliuose sektoriuose, teikiama pagalba sumuojama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

26. Jei dvi žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) susijungia arba viena įsigyja kitą arba kai viena žemės ūkio kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), apskaičiuojant, ar suteikus pagalbą žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) nebus viršyta atitinkama viršutinė riba, turi būti taikomos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalies nuostatos.

27. Pagalba negali būti teikiama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu suteikus pagalbą pagal Taisykles būtų viršytas paramos intensyvumas arba paramos suma, numatyta kituose paramos toms pačioms išlaidoms skyrimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

28. Teikiant pagalbą turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio nuostatos.

281. Žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), paėmusioms kreditus nuo 2020 m. liepos 1 d., pagalba kompensuojant palūkanas pagal Taisykles nebeteikiama, t. y. sprendimai dėl pagalbos suteikimo nėra priimami. Pagal anksčiau priimtus sprendimus dėl pagalbos pagal Taisykles suteikimo pagalba administruojama pagal Taisyklėse nustatytas pagalbos administravimo nuostatas. 

 

Papildyta punktu:

Nr. 3D-487, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14303

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO IR FINANSAVIMO TVARKA

 

29. Ūkio subjektai, nurodyti Taisyklių II ir III skyriuose (toliau – ūkio subjektai), dėl pagalbos į savivaldybės administraciją (toliau – Savivaldybė) gali kreiptis:

29.1. jei paskolos sutarties trukmė yra ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai:

29.1.1. panaudoję visas paskolos lėšas ar jų dalį bet kuriuo metu iki paskolos grąžinimo termino pabaigos;

29.1.2. pasibaigus paskolos grąžinimo terminui, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų;

29.2. jei paskolos sutarties trukmė yra ilgesnė negu 24 mėnesiai:

29.2.1. panaudoję visas paskolos lėšas ar jų dalį bet kuriuo metu nepraėjus 24 mėnesiams nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos;

29.2.2. ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų praėjus 24 mėnesiams nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos;

29.3. jei sudaryta kredito linijos sutartis:

29.3.1. ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų pasibaigus kredito linijos limito grąžinimo terminui, jei kredito linijos grąžinimo terminas trumpesnis negu 24 mėnesiai;

29.3.2. ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų praėjus 24 mėnesiams nuo kredito linijos sutarties sudarymo pradžios, jei kredito linijos limito grąžinimo terminas ilgesnis negu 24 mėnesiai.

30. Ūkio subjektai, norėdami gauti pagalbą, Savivaldybei pateikia asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta (dokumentų kopijos tvirtinamos ūkio subjekto parašu ir įrašu „Kopija tikra“):

30.1. Paraišką dėl finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo (toliau – paraiška), kurios forma nustatyta Taisyklių 2 priede (turi būti pildoma lietuvių kalba);

30.2. trumpalaikio ir (ar) biologinio turto, kuris gali būti įgytas anksčiau, nei paimta paskola, įsigijimo ir apmokėjimo ir (ar) darbo užmokesčio apmokėjimo patvirtinimo dokumentų originalus (parodyti) ir jų kopijas (minėti dokumentai po Savivaldybės priimto sprendimo dėl pagalbos skyrimo dienos nepriimami);

30.3. paskolos sutarties originalą (parodyti) ir jos kopiją;

30.4. dokumentą, patvirtinantį žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių sąrašą;

30.5. juridinio asmens įstatus;

30.6. finansų įstaigos Pažymą apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas paskolas (3 priedas) (pakartotinai minėta pažyma teikiama ne rečiau kaip kartą per pusę metų tai Savivaldybei, kuriai buvo pateikta paraiška, tuo atveju, kai paraiška pateikta nepasibaigus paskolos grąžinimo terminui);

30.7. finansų įstaigos Pažymą apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas kredito linijas (4 priedas).

31. Pagalba ūkio subjektams išmokama:

31.1. dalimis, t. y. kas ketvirtį, arba, už palūkanas, sumokėtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. birželio 30 d., kas mėnesį – 29.1.1 ir 29.2.1 papunkčiuose nurodytais atvejais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-67, 2021-02-01, paskelbta TAR 2021-02-01, i. k. 2021-01881

 

31.2. per vieną kartą – 29.1.2, 29.2.2 ir 29.3 papunkčiuose nurodytais atvejais.

32. Ūkio subjektui pasirinkus pagalbą gauti dalimis (Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytu atveju), pagalbos suma visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, neviršijančiam nurodytojo Taisyklių 7 ar 19 punkte, tuo atveju, jei kartu su paskolos sutartimi pateikiamas palūkanų mokėjimo grafikas, apskaičiuojama nuo palūkanų sumos, kuri pagal palūkanų mokėjimo grafiką turės būti sumokėta per palūkanų kompensavimo laikotarpį, atsižvelgiant į Taisyklių 9 ir 21 punktuose nurodytą didžiausią palūkanų normą ir Taisyklių 7.3 ir 19.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. Tuo atveju, jei kartu su paskolos sutartimi palūkanų mokėjimo grafikas su mokėtinomis palūkanų sumomis per visą palūkanų kompensavimo laikotarpį nepateiktas, pagalbos suma visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui apskaičiuojama nuo palūkanų sumos, kuri apskaičiuojama atsižvelgiant į paskolos sutartyje nurodytą paskolos sumą, metinę palūkanų normą (neviršijant Taisyklių 9 ar 21 punkte nurodytos didžiausios palūkanų normos) ir palūkanų kompensavimo laikotarpį, atsižvelgiant į Taisyklių 7.3 ir 19.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, darant prielaidą, kad paskola bus grąžinama vienodomis dalimis visą paskolos grąžinimo laikotarpį. Jei trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti panaudojama tik dalis paskolos, apskaičiuota pagalbos suma mažinama proporcingai nepanaudotai paskolos, skirtos trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti, daliai. Faktiškai išmokėta pagalbos suma neturi viršyti šiame punkte nustatyta tvarka apskaičiuotos pagalbos sumos visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14303

 

33. Ūkio subjektui išmokant pagalbą per vieną kartą (Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytu atveju) pagalbos suma apskaičiuojama pagal faktiškai sumokėtas palūkanas pagal  paskolos sutartį, atsižvelgiant į Taisyklių 9 ir 21 punktuose nurodytą didžiausią palūkanų normą. Tuo atveju, jei trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti panaudojama tik dalis paskolos, apskaičiuota pagalbos suma mažinama proporcingai nepanaudotai paskolos, skirtos trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti, daliai.

34. Vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 6 dalies ir reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis, keliomis dalinėmis išmokomis teikiama pagalba diskontuojama pagalbos skyrimo dieną (Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytu atveju). Diskontuota pagalbos vertė apskaičiuojama pagal Valstybės pagalbos ar nereikšmingos (de minimis) pagalbos sumos (eurais) per visą pagalbos mokėjimo laikotarpį apskaičiavimą, nurodytą Bendrųjų administravimo taisyklių 3 priede.

35. Pakeitus paskolos sutarties sąlygas po Savivaldybės priimto sprendimo dėl pagalbos skyrimo, pagalbos suma visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, apskaičiuota vadovaujantis Taisyklių 31.1 papunkčiu, neperskaičiuojama.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMO IR LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

36. Savivaldybė, gavusi 30 punkte nurodytus dokumentus:

36.1. patikrina, ar ūkio subjektai yra įregistravę jiems priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (ar) kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) žemės ūkio ministro nustatyta tvarka faktą;

36.2. pagal ūkio subjektų pateiktus dokumentus ir pagal valstybės registruose ar kitose valstybės informacinėse sistemose esančią informaciją įvertina jų tinkamumą pagalbai gauti;

36.3. apskaičiuoja pagalbos sumą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui, kuris yra ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos, ir diskontuotą pagalbos vertę (Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytu atveju), arba apskaičiuoja mokėtiną pagalbos sumą (Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytu atveju);

36.4. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės), patikrina informaciją, ar bendra per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį ūkio subjektui (įskaitant ir su šiuo ūkio subjektu reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) suteikta nereikšminga (de minimis) pagalba, įskaitant pagal Taisykles apskaičiuotą diskontuotą pagalbos vertę (Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytu atveju) arba mokėtiną pagalbos sumą (Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytu atveju), neviršija nustatytų nereikšmingos (de minimis) pagalbos ribų;

36.5. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų priimti sprendimui dėl pagalbos skyrimo, priima sprendimą dėl pagalbos pagal Taisykles skyrimo. Į 10 darbo dienų sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo terminą neįskaičiuojami paklausimų pareiškėjui ar kitoms institucijoms dėl papildomos informacijos pateikimo ir atsakymų gavimo terminai. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, ūkio subjektas tampa pagalbos gavėju;

36.6. per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dėl pagalbos pagal Taisykles skyrimo raštu informuoja pagalbos gavėjus apie mokėtiną pagalbos sumą, apskaičiuotą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui (nediskontuotą), ir diskontuotą pagalbos vertę, atkreipdama dėmesį į tai, kad pagalbos gavėjui faktiškai sumokėta pagalbos suma negali būti didesnė už apskaičiuotą pagalbos sumą visam palūkanų kompensavimo laikotarpiui (kai pagalba išmokama Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytu atveju) ar mokėtiną pagalbos sumą (kai pagalba išmokama Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytu atveju). Taip pat nurodo, kad pagalba yra nereikšminga (de minimis), ir pateikia aiškią nuorodą į reglamentą (ES) Nr. 1408/2013 arba reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, t. y. jo pavadinimą bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį;

36.7. vadovaudamasi Registro nuostatais, per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjams apskaičiuotą diskontuotą pagalbos vertę (Taisyklių 31.1 papunktyje nurodytu atveju) arba už visą palūkanų kompensavimo laikotarpį mokėtiną nereikšmingą (de minimis) pagalbą (Taisyklių 31.2 papunktyje nurodytu atveju). Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateikta informacija apie suteiktą pagalbą tikslinama Registro nuostatuose nustatyta tvarka.

37. Savivaldybės pagal pagalbos gavėjų pateiktas finansų įstaigų pažymas apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas paskolas apskaičiuoja lėšų poreikį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas į ŽŪMIS suveda Taisyklių 5 priede nurodytus duomenis apie lėšų poreikį finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas  paskolas kompensuoti.

38. Agentūra:

38.1. pagal ŽŪMIS Savivaldybių pateiktus duomenis patikrina, ar nėra pateikta duomenų iš skirtingų Savivaldybių dėl pagalbos išmokėjimo tam pačiam pagalbos gavėjui (tikrinami Savivaldybių pateikti duomenys per praėjusių dviejų metų laikotarpį nuo paskutinio Savivaldybių duomenų pateikimo termino pabaigos). Nustačiusi tokių atvejų ir siekdama įsitikinti, ar pagal skirtingų Savivaldybių pateiktus duomenis pagalba nebus išmokėta toms pačioms pagalbos gavėjo patirtoms išlaidoms kompensuoti, Agentūra savo nustatyta tvarka ir terminais iš Savivaldybės gali prašyti su pagalbos teikimu susijusios informacijos ir (arba) dokumentų kopijų;

38.2. iš pateiktų duomenų atrinkusi ne mažiau kaip 5 proc. nurodytų pagalbos gavėjų, patikrina, ar pagalbos gavėjas atitinka Taisyklėse nurodytas pagalbos gavimo sąlygas, ar lėšų poreikis finansų įstaigoms sumokėtoms palūkanoms kompensuoti apskaičiuotas teisingai. Patikrai atlikti Agentūra savo nustatyta tvarka ir terminais iš Savivaldybės gali prašyti su pagalbos teikimu susijusios informacijos ir (arba) dokumentų kopijų;

38.3. ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, o už palūkanas, sumokėtas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. birželio 30 d., kartą per mėnesį užsako lėšas ir išmoka jas pagalbos gavėjams Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Patikrai atrinktiems pagalbos gavėjams, atitikusiems Taisyklėse nurodytas pagalbos gavimo sąlygas, bei nustačius, kad lėšų poreikis finansų įstaigoms sumokėtoms palūkanoms apmokėti apskaičiuotas teisingai, lėšos išmokamos tą patį arba kitą ketvirtį, kai mokama pagalba kartą per ketvirtį pagalbos gavėjams, nurodytiems tą ketvirtį ŽŪMIS, arba tą patį arba kitą mėnesį, kai mokama pagalba kartą per mėnesį pagalbos gavėjams, nurodytiems tą mėnesį ŽŪMIS;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-67, 2021-02-01, paskelbta TAR 2021-02-01, i. k. 2021-01881

 

38.4. nustačiusi, kad pagalbos gavėjas neatitinka nors vienos iš Taisyklėse nurodytų sąlygų ir (ar) pagalbos suma apskaičiuota neteisingai, praneša apie tai Savivaldybei. Savivaldybė priima sprendimą pagalbą nutraukti, sumažinti ar padidinti ir apie tai informuoja Agentūrą ir pagalbos gavėją.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Siekdama viešo ir skaidraus pagalbai išmokėti skirtų lėšų panaudojimo, Agentūra skelbia bendrą informaciją apie išmokėtas pagalbos lėšas už praėjusius metus (pažymų, pareiškėjų skaičių, išmokėtų lėšų sumą). Informacija paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Agentūros interneto puslapyje.

40. Pažeidimų nustatymas ir pagalbos gavėjams neteisėtai ar nepagrįstai išmokėtų pagalbos lėšų susigrąžinimas administruojamas vadovaujantis Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

41. Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), kurių pripažinimas žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) panaikinamas laikotarpiu nuo  paskolos sutarties sudarymo dienos iki palūkanų kompensavimo laikotarpio pabaigos, privalo grąžinti visą pagal Taisykles joms išmokėtą pagalbą.

42. Kiti klausimai, susiję su pagalbos pagal Taisykles teikimu, sprendžiami vadovaujantis Bendrosiomis administravimo taisyklėmis.

43. Už Taisyklių nuostatų pažeidimus asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-281, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 60-2278 (2008-05-27), i. k. 1082330ISAK003D-281

Nr. 3D-97, 2011-02-08, Žin., 2011, Nr. 19-928 (2011-02-14), i. k. 1112330ISAK0003D-97

Nr. 3D-392, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09474

Nr. 3D-690, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-16, i. k. 2015-13885

Nr. 3D-258, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10638

Nr. 3D-263, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07117

 

 

Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolas apyvartinėms

lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti be UAB

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo

taisyklių

1 priedas

 

 

TRUMPALAIKIO IR (AR) BIOLOGINIO TURTO, KURĮ ĮSIGIJUS KOMPENSUOJAMOS UŽ FINANSŲ ĮSTAIGOS SUTEIKTAS PASKOLAS SUMOKĖTOS PALŪKANOS, SĄRAŠAS

 

 

1. Trumpalaikio ir (ar) biologinio turto, kurį įsigijus kompensuojamos už finansų įstaigos suteiktas paskolas sumokėtos palūkanos, sąrašas ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba:

1.1. kuras ir elektros energija ūkio reikmėms;

1.2. trąšos;

1.3. augalų apsaugos priemonės;

1.4. dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti, ir kt.);

1.5. auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti;

1.6. pašarai ir (ar) jų priedai;

1.7. medžiagos, skirtos pašarams ruošti;

1.8. žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys;

1.9. biologinis turtas;

1.10. veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.).

2. Trumpalaikis ir (ar) biologinis turtas, kurį įsigijus kompensuojamos už finansų įstaigos suteiktas paskolas sumokėtos palūkanos pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais, – žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) perkama iš savo narių jų pagaminta žemės ūkio produkcija.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-687, 2017-10-30, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17117

Nr. 3D-961, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21538

Nr. 3D-263, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07117

 

 

Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už

paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar)

biologiniam turtui įsigyti be UAB Žemės ūkio

paskolų garantijų fondo garantijos,

kompensavimo taisyklių

2 priedas

 

 

(Paraiškos dėl finansų įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo forma)

 

Pildo savivaldybės administracijos tarnautojas

Paraiška

registruojama / neregistruojama

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dokumento gavimo registracijos žymos vieta)

Registracijos Nr. /__/__/__/__/

Registracijos data: 2/0/__/__/-__/__/-__/__/

Atsakingas tarnautojas

(vardas, pavardė, parašas)

 

________________________________________________________________

(ūkio subjekto vardas ir pavardė / pavadinimas)

 

________________________________________________________________

(ūkio subjekto kodas)

 

 

____________________________ savivaldybės administracijai

 

PARAIŠKA DĖL FINANSŲ ĮSTAIGAI SUMOKĖTŲ PALŪKANŲ KOMPENSACIJOS IŠMOKĖJIMO

 

_____________

(data)

 

1. Ūkio subjekto duomenys

 

Rekvizitai

Vardas ir pavardė / pavadinimas

 

Teisinė forma (pildo tik juridiniai asmenys)

 

Vadovo vardas, pavardė, tel. Nr. (pildo tik juridiniai asmenys)

 

Finansininko vardas, pavardė, tel. Nr. (pildo tik juridiniai asmenys)

 

Adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

Tel. Nr.

 

El. p. adresas

 


 

Banko pavadinimas

 

Banko kodas

 

Sąskaitos numeris

 

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą

Paštu 

 

Elektroniniu paštu 

 

2. Informacija apie atitiktį reglamento (ES) Nr. 1408/2013 2 straipsnio 2 dalyje arba reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams

 

Eil.

Nr.

Taikant šį reglamentą, „viena įmonė“ apima visas įmones (susijusias per vieną ar daugiau įmonių), kurių tarpusavio santykiai yra bent vienos rūšies iš žemiau išvardytų*

Pažymėti

1.

Viena įmonė turi kitos įmonės akcininkų arba narių balsų daugumą

Taip £ 

Ne £

2.

Viena įmonė turi teisę paskirti arba atleisti daugumą kitos įmonės administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių

Taip £  

Ne £ 

3.

Pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienai įmonei suteikiama teisė daryti kitai įmonei lemiamą įtaką

Taip £  

Ne £

4.

Viena įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė arba narė, vadovaudamasi su tos įmonės kitais akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, viena kontroliuoja tos kitos įmonės akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą

Taip £

Ne £

Jeigu nors vienoje eilutėje yra pažymėta teigiamai, prašome nurodyti visus susijusių įmonių pavadinimus ir jų kodus:

1.

 

2.

 

3.

 

* dauguma dalyvių balsų suprantama kaip daugiau nei 50 proc. dalyvių balsų, o lemiama įtaka suprantama kaip turima teisė, neturint įmonės akcininkų ar narių balsų daugumos, skirti (atšaukti) įmonės valdymo organų narius, veto teisė priimant įmonei svarbius sprendimus ar pan.

 

3. Informacija, reikalinga užtikrinti, kad nebūtų pažeistos pagalbos teikimo sąlygos, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 1408/2013 5 straipsnio 1 ir 2 dalyje ir reglamento (ES) Nr. 1408/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalyje ar reglamento (ES) Nr. 1407/2013 5 straipsnio 1 dalyje ir reglamento (ES) Nr. 1407/2013 3 straipsnio 8 ir 9 dalyje

 

Eil. Nr.

 

Pažymėti tinkamą*

1.

Ūkio subjektas per praėjusių trejų finansinių metų laikotarpį buvo pertvarkomas – kai dvi įmonės susijungia arba viena įsigyja kitą arba kai viena įmonė suskaidoma į dvi ar daugiau atskirų įmonių

Taip £

Ne £

* tuo atveju, jei pažymima „taip“, pateikiama tai pagrindžianti informacija.

 

 

4. Informacija apie bet kokią palūkanoms kompensuoti suteiktą (pagal priimtą sprendimą planuojamą suteikti) paramą:

 

1.

Suteikta (planuojama suteikti) parama



2.

Nesuteikta parama



 

Jei suteikta (arba planuojama suteikti) parama palūkanoms kompensuoti, pateikiama ši informacija:

 

Paramą suteikusios (planuojančios suteikti) institucijos pavadinimas

Paramos suteikimo data

Suteiktos (planuojamos suteikti) paramos suma, Eur

Paramos suteikimo pagrindas (teisės aktas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-487, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14303

 

5. Informacija apie vykdomą veiklą (pildo žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu):

 

Eil. Nr.

Veiklos sritis

Pažymėti

 

1.

Žemės ūkio produktų perdirbimas:

Jeigu pažymėjote, jog užsiimate žemės ūkio produktų perdirbimu, prašome nurodyti, kokį perdirbtą produktą gaunate:

1.

 

...

 

 

 

6. Informacija apie supirktos žemės ūkio produkcijos vertę per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą (pildo žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), užsiimančios prekyba žemės ūkio produktais):

 

6.1. informacija apie visą supirktą žemės ūkio produkciją:

Eil. Nr.

Supirktos žemės ūkio produkcijos pavadinimas

Supirktos žemės ūkio produkcijos kiekis, t

Žemės ūkio produkcijos vertė, Eur:

Iš viso:

Supirktos iš žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui)  priklausančių  narių:

Supirktos iš kitų ūkio subjektų:

1.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

6.2. informacija apie iš žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) priklausančių narių supirktą žemės ūkio produkciją:

Eil. Nr.

Nario, priklausančio žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui), vardas ir pavardė / pavadinimas

Supirktos žemės ūkio produkcijos pavadinimas

Supirktos žemės ūkio produkcijos kiekis, t

Supirktos žemės ūkio produkcijos vertė, Eur

1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

7. Pridedami dokumentai (dokumentų kopijos tvirtinamos ūkio subjekto parašu ir įrašu „Kopija tikra“):

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti

Lapų skaičius

1.

Paskolos sutarties kopija (originalą parodyti)

__/__/__/__/

2.

Trumpalaikio ir (ar) biologinio turto įsigijimo ir (ar) darbo užmokesčio apmokėjimo patvirtinimo dokumentų kopijos (originalą parodyti)

__/__/__/__/

3.

Finansų įstaigos pažyma apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas paskolas

__/__/__/__/

4.

Finansų įstaigos pažyma apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas kredito linijas

__/__/__/__/

5.

Pažymėjimas, patvirtinantis kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimą žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu)

__/__/__/__/

6.

Juridinio asmens įstatai

__/__/__/__/

7.

Dokumentas apie žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) priklausantį narių sąrašą

__/__/__/__/

8.

Kiti dokumentai

__/__/__/__/

 

 

 

8. Ūkio subjekto deklaracija

 

Aš, pretenduojantis gauti nereikšmingą (de minimis) pagalbą, kompensuojant finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas paskolas (toliau – pagalba), pagal Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisykles (toliau – Taisyklės), pasirašydamas šioje paraiškoje:

1. Patvirtinu, kad:

1.1. paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;

1.2. esu susipažinęs su Taisyklių reikalavimais;

1.3. nesu gavęs paramos iš kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos programų palūkanoms, kurioms skiriama pagalba pagal Taisykles, finansuoti;

1.4. nesu gavęs neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinta visa jos suma, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

1.5. aš (fizinis asmuo) ir mano sutuoktinis (jei sutuoktinis yra) nesame ir nebuvome patvirtinti paramos gavėjais pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

2. Esu informuotas (-a), kad:

2.1. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a), kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir (arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku;

2.2. informacija apie mano prašomą ir skirtą (gautą) pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus;

2.3. duomenų valdytojas yra Agentūra;

2.4. paraiškoje ir kituose teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens duomenys / juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, juridinio asmens atstovo ir kiti duomenys bus apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gaus su paramos administravimu susijusios institucijos mano / juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais;

2.5. turiu teisę žinoti apie savo duomenų / savo atstovo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo arba savo atstovo asmens duomenis ar apriboti savo arba savo atstovo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano (ir atstovo) duomenys, teisę į duomenų perkėlimą;

2.6. Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

2.7. mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

2.8. mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės tikslu, paramos viešinimo tikslu vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrosiomis administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“, Taisyklėmis.

3. Įsipareigoju:

3.1. vykdyti Taisyklių sąlygas tiksliai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

3.2. nesiekti paramos iš kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos programų palūkanoms, kurioms skiriama pagalba pagal Taisykles, kompensuoti;

3.3. bendradarbiauti su Taisyklių įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis: laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas susipažinti su informacija ir (ar) dokumentais, susijusiais su pagalbos gavimu, atlikti patikras vietoje;

3.4. teikti informaciją ir dokumentus, susijusius su pagalbos gavimu, Taisyklėse, savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) ir (ar) Agentūros nustatytais terminais;

3.5. gavęs Savivaldybės ir (ar) Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos (jos dalies) ir (arba) permokėtos pagalbos (jos dalies) grąžinimo, per reikalavime nurodytą terminą grąžinti Agentūrai jos išmokėtą ir (ar) permokėtą pagalbą (jos dalį);

3.6. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti Savivaldybei ir (ar) Agentūrai apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paraiškoje ar prie jos pridedamuose dokumentuose, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus;

3.7. ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo paskutinės finansų įstaigos pažymos apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas paskolas ir (ar) finansų įstaigos pažymos apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas kredito linijas pateikimo Savivaldybei saugoti visą su pagalbos skyrimu susijusią medžiagą ir dokumentus;

3.8. nuo  paskolos sutarties sudarymo dienos iki laikotarpio, už kurį kompensuojamos palūkanos, pabaigos išlaikyti žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statusą (taikoma Taisyklių III skyriuje nurodytiems ūkio subjektams, kai pagalba išmokama dalimis).

 

 

_____________________               _______________                    _____________________

(pareigų pavadinimas)                            (parašas)                                 (vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-687, 2017-10-30, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17117

Nr. 3D-437, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10914

Nr. 3D-961, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21538

Nr. 3D-455, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12552

Nr. 3D-263, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07117

 

 

Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už

paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar)

biologiniam turtui įsigyti be UAB Žemės ūkio

paskolų garantijų fondo garantijos,

kompensavimo taisyklių

3 priedas

 

 

(Pažymos apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas paskolas forma)

 

__________________________________________________________________________

(finansų įstaigos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE FINANSŲ ĮSTAIGAI SUMOKĖTAS PALŪKANAS UŽ TRUMPALAIKIAM IR (AR) BIOLOGINIAM TURTUI ĮSIGYTI IR AR DARBO UŽMOKESČIUI MOKĖTI SUTEIKTAS PASKOLAS

 

______________ Nr. ______

(data)

________________________

(sudarymo vieta)

 

___________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas arba

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, įregistravimo data)

 

 

Paskolos suma, Eur

Paskolos suteikimo data ir tikslas, sutarties numeris

Paskolos grąžinimo terminas

Palūkanų norma, proc.

Sumokėta palūkanų* iki 2020 m. kovo 15 d. per laikotarpį nuo ______ iki _________, Eur

Sumokėta palūkanų* nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. per laikotarpį  nuo ____iki ______,

Eur

Sumokėta palūkanų* nuo 2021 m. sausio 1 d.  per laikotarpį nuo ______ iki _________, Eur

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

* neįskaičiuojant palūkanų bei delspinigių už pradelsto termino paskolas.

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                   (Parašas)                                         (Vardas ir pavardė)

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-919, 2011-12-15, Žin., 2011, Nr. 157-7435 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-919

Nr. 3D-961, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21538

Nr. 3D-263, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07117

 

 

Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už

 paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti

 ir (ar) biologiniam turtui įsigyti be UAB

 Žemės ūkio paskolų garantijų fondo

 garantijos, kompensavimo taisyklių

4 priedas

 

 

(Pažymos apie finansų įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir (ar) darbo užmokesčiui mokėti suteiktas kredito linijas forma)

 

__________________________________________________________________________

(finansų įstaigos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE FINANSŲ ĮSTAIGAI SUMOKĖTAS PALŪKANAS UŽ TRUMPALAIKIAM IR (AR) BIOLOGINIAM TURTUI ĮSIGYTI IR AR DARBO UŽMOKESČIUI MOKĖTI SUTEIKTAS KREDITO LINIJAS

 

______________ Nr. ______

(data)

________________________

(sudarymo vieta)

 

___________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas arba

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, įregistravimo data)

 

 

Kredito linijos suma, Eur

Kredito linijos suteikimo data ir tikslas, sutarties numeris

Kredito linijos grąžinimo terminas

Palūkanų norma, proc.

Panaudota kredito linijos dalis**, Eur

Sumokėta palūkanų* iki 2020 m. kovo 15 d. per laikotarpį nuo ______ iki _________, Eur

Sumokėta palūkanų* nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. per laikotarpį  nuo ____iki ______,

Eur

Sumokėta palūkanų* nuo 2021 m. sausio 1 d.  per laikotarpį nuo ______

iki _________, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* neįskaičiuojant palūkanų bei delspinigių už pradelsto termino paskolas.

** įskaitant grąžintas ir vėl panaudotas kredito linijos dalis.

 

(Pareigų pavadinimas)                                                                              (Parašas)                                                                                            (Vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-961, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21538

Nr. 3D-263, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07117

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2017-10-31

Priedo naikinimas:

Nr. 3D-687, 2017-10-30, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17117

 

 

Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolas

apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui

įsigyti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo

garantijos, kompensavimo taisyklių

5 priedas

 

 

DUOMENŲ APIE LĖŠŲ POREIKĮ FINANSŲ ĮSTAIGAI SUMOKĖTOMS PALŪKANOMS UŽ TRUMPALAIKIAM IR (AR) BIOLOGINIAM TURTUI ĮSIGYTI IR (AR) DARBO UŽMOKESČIUI MOKĖTI SUTEIKTAS PASKOLAS KOMPENSUOTI SUVESTINĖ

 

_______________ Nr. __________

(data)                                 

 

Eil. Nr.

Asmens / juridinio asmens kodas

Asmens vardas

Asmens pavardė / juridinio asmens pavadinimas

Banko kodas

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

Nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydis, Eur

Kompensacijos suma, Eur

Savivaldybės kodas

Kompensacijos kodas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

24022

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)                                                                          (Parašas)                                                                                                                                   (Vardas ir pavardė)

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

Papildyta priedu:

Nr. 3D-263, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07117

 

6 priedas. Neteko galios nuo 2020-04-07

Priedo naikinimas:

TAR pastaba. Nauja teisės akto redakcija

Nr. 3D-263, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07117

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-687, 2017-10-30, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17117

Nr. 3D-961, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21538

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-379, 2007-08-10, Žin., 2007, Nr. 90-3597 (2007-08-18), i. k. 1072330ISAK003D-379

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 "Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-281, 2008-05-20, Žin., 2008, Nr. 60-2278 (2008-05-27), i. k. 1082330ISAK003D-281

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 "Dėl Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-420, 2008-07-25, Žin., 2008, Nr. 89-3556 (2008-08-05), i. k. 1082330ISAK003D-420

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 "Dėl Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-97, 2011-02-08, Žin., 2011, Nr. 19-928 (2011-02-14), i. k. 1112330ISAK0003D-97

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 "Dėl Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-919, 2011-12-15, Žin., 2011, Nr. 157-7435 (2011-12-23), i. k. 1112330ISAK003D-919

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 "Dėl Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-429, 2012-06-15, Žin., 2012, Nr. 69-3551 (2012-06-21), i. k. 1122330ISAK003D-429

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 "Dėl Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-392, 2014-06-30, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09474

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-593, 2014-09-11, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12280

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-785, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14582

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-375, 2015-05-11, paskelbta TAR 2015-05-12, i. k. 2015-07119

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-690, 2015-09-16, paskelbta TAR 2015-09-16, i. k. 2015-13885

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-258, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-04-28, i. k. 2016-10638

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-687, 2017-10-30, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17117

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-437, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10914

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 "Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-961, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21538

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-455, 2019-07-30, paskelbta TAR 2019-07-30, i. k. 2019-12552

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-263, 2020-04-06, paskelbta TAR 2020-04-06, i. k. 2020-07117

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-487, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14303

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-67, 2021-02-01, paskelbta TAR 2021-02-01, i. k. 2021-01881

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Palūkanų, sumokėtų finansų įstaigai už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo