Suvestinė redakcija nuo 2010-10-10

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 108-3143, i. k. 0991100NUTA00001407

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1999 m. gruodžio 15 d. Nr. 1407

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 13 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

1. Patvirtinti Anykščių regioninio parko nuostatus (pridedama).

2. Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 855 „Dėl Anykščių, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 72-1728; 1999, Nr. 39-1227):

2.1. išbraukti nutarimo antraštėje ir 1 punkte žodį „Anykščių“;

2.2. pripažinti netekusiais galios nurodytuoju nutarimu patvirtintus Anykščių regioninio parko nuostatus.

3. Pavesti Miškų ir saugomų teritorijų departamentui prie Aplinkos ministerijos iki 2000 m. sausio 1 d. įsteigti Anykščių regioninio parko direkciją, taip pat patvirtinti jos nuostatus.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Andrius Kubilius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Danius Lygis

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1999 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1407

 

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Anykščių regioninis parkas (toliau vadinama – regioninis parkas) yra saugoma teritorija, įsteigta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I-2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30-913), siekiant išsaugoti vertingiausius Anykščių krašto gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti.

2. Regioninio parko ir jo zonų ribas tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

3. Veiklą regioniniame parke reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544), Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2002, Nr. 123-5507), kiti įstatymai, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43), Anykščių regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 410 (Žin., 2002, Nr. 86-3709; 2008, Nr. 141-5593), kiti teisės aktai ir šie nuostatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

4. Regioninis parkas tvarkomas pagal regioninio parko tvarkymo planą (planavimo schemą) ir patvirtintus bendruosius planus, specialiojo planavimo žemėtvarkos dokumentus, nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo, miškotvarkos, vandentvarkos, rekreacijos, inžinerinių komunikacijų ir kitus projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

5. Atkuriant nuosavybės teises pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, regioninio parko žemė, vandens telkiniai ir miškai savininkams grąžinami arba perduodami nuosavybėn neatlygintinai ribotam tiksliniam naudojimui. Žemė regioniniame parke parduodama ar nuomojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

II. REGIONINIO PARKO PASKIRTIS

 

6. Regioninio parko paskirtis yra:

6.1. išsaugoti Šventosios slėnį su senvagėmis, eroziniais atragiais ir raguvomis, Kurklių eroziniu cirku, Anykščių šilelį su Šventosios salpinėmis pievomis ir Budragaidžio liūninio tipo ežerėliu, Rubikių–Mūšėjaus ežeryną su salomis, Anykštos ir Virintos senslėnius, Storių takoskyrinį moreninį masyvą;

6.2. išsaugoti kultūros vertybes, iš jų Šeimyniškėlių, Liudiškių, Piliakalnio, Buivydų, Bijeikių piliakalnius, Burbiškių dvaro sodybą, Anykščių senamiestį;

6.3. išsaugoti gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją, natūralius žuvų migracijos kelius ir nerštavietes;

6.4. atkurti sunaikintus ir pažeistus gamtos, kultūros kompleksus bei objektus;

6.5. vykdyti tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją gamtosaugos, kultūros vertybių apsaugos ir kitose srityse;

6.6. vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros vertybes ir jų apsaugą.

7. Regioninio parko teritorijoje skatinama:

7.1. veikla, padedanti pagausinti arba išryškinti saugomus objektus bei atkurianti būdingus arba unikalius kraštovaizdžio elementus;

7.2. ekologinė, tausojanti žemdirbystė;

7.3. pažintinis turizmas nustatytais maršrutais arba įrengtais takais;

7.4. esamų sodybų pritaikymas (išsaugant jų tradicinę išvaizdą) turizmui ir lankytojų aptarnavimui.

 

III. REGIONINIO PARKO APSAUGA

 

8. Ūkinė veikla negali prieštarauti regioninio parko paskirčiai, keisti parko kraštovaizdžio, teršti aplinkos, pažeisti ekologinės pusiausvyros.

9. Regioninio parko žemė valdoma ir naudojama Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Neteko galios nuo 2010-10-10

Punkto naikinimas:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin. 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

11. Statiniai projektuojami, statomi, rekonstruojami ir remontuojami pagal teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, atsižvelgiant į vietovės kraštovaizdžio pobūdį, kultūros vertybių, etnografinius planavimo ir architektūros savitumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

12. Regioninio parko teritorijos lankymas gali būti ribojamas. Statyti palapines, kurti laužus, važinėti ir statyti transporto priemones leidžiama tik nustatytose vietose, tam gali būti įvedami mokami leidimai, kurie išduodami Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. REGIONINIO PARKO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Veiklą regioniniame parke organizuoja biudžetinė įstaiga – Anykščių regioninio parko direkcija (toliau – Direkcija). Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba). Direkcija yra juridinis asmuo, turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitų banke.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

14. Direkcijai vadovauja regioninio parko direktorius (toliau vadinama – Direktorius), kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Tarnybos direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

15. Direkcijoje gali būti mokslo, gamtos, kultūros vertybių apsaugos, rekreacijos, informacijos ir kiti padaliniai. Direkcijos nuostatus tvirtina Tarnybos direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

16. Direkcija atsako už parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų apsaugą, organizuoja jų priežiūrą ir tvarkymą, skatina pažintinį turizmą, racionalų gamtos išteklių naudojimą, pagal kompetenciją kontroliuoja, kad fizinių ir juridinių asmenų veikla parko teritorijoje atitiktų nustatytą parko apsaugos ir naudojimo tvarką, taip pat turi kitų direkcijos nuostatais reglamentuotų teisių ir pareigų.

17. Tyrimus ir stebėjimus regioniniame parke pagal Tarnybos tvirtinamą tyrimų programą vykdo Direkcijos valstybės tarnautojai, pagal darbo sutartis dirbantys ir gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto darbuotojai arba kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, suderinę su Direkcija, kuriai pateikiamos tyrimų ir stebėjimų ataskaitos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

18. Prie Direkcijos gali būti sudaroma Jungtinė taryba (toliau vadinama – Taryba). Taryba koordinuoja santykius tarp Direkcijos ir savivaldybės institucijų. Sprendimą dėl Tarybos sudarymo tikslingumo priima Direktorius, suderinęs su Tarnybos direktoriumi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

19. Tarybos nariai yra Direktorius ir Direktoriaus pavaduotojai, Anykščių rajono savivaldybės meras ir (ar) mero pavaduotojai jų sutikimu arba kiti savivaldybės tarybos skiriami savivaldybės atstovai. Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

20. Taryba analizuoja regioninio parko būklę ir teikia Direkcijai ir Tarnybai, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms atitinkamus pasiūlymus parko apsaugos, naudojimo ir tvarkymo klausimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

21. Regioninio parko teritorijoje valstybinę gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolę pagal kompetenciją vykdo direkcija, kitos įgaliotos institucijos.

 

V. REGIONINIO PARKO VEIKLOS EKONOMINIAI PAGRINDAI

 

22. Regioninio parko funkcijoms atlikti ir programoms vykdyti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Taip pat gali būti naudojamos Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, kitų programų ir fondų lėšos, kitos teisėtai įgytos lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

23. Regioninio parko finansiniai ištekliai naudojami:

23.1. direkcijai išlaikyti;

23.2. regioniniam parkui tvarkyti, gamtos ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms išsaugoti;

23.3. pažeistiems gamtos, kultūros kompleksams bei objektams atkurti;

23.4. tyrimams ir stebėjimams vykdyti;

23.5. švietėjiškai ir kultūrinei veiklai, pažintinei rekreacijai plėtoti, regioninio parko vertybėms, jų apsaugai populiarinti, parkui reklamuoti;

23.6. regioninio parko paskirties uždavinių įgyvendinimo priemonėms ir tikslinėms programoms finansuoti.

 

VI. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PAREIGOS

 

24. Regioninio parko žemės savininkai, naudotojai ir valdytojai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis veiklos apribojimų, nustatytų šių nuostatų 3 ir 4 punktuose išvardytuose teisės aktuose ir teritorijų planavimo dokumentuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

 

25. Pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą žemės naudotojai negali trukdyti pažintiniais tikslais lankyti parko kraštovaizdžio kompleksų ir objektų.

26. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių nuostatų reikalavimus, traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1418, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 120-6122 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001418

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1407 "Dėl Anykščių regioninio parko nuostatų patvirtinimo" pakeitimo