Suvestinė redakcija nuo 2014-07-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 132-6291, i. k. 1112020ISAK0004-766

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ GARANTIJOS ATLYGINIMO DALINIO SUBSIDIJAVIMO nuostatų patvirtinimo

 

2011 m. spalio 20 d. Nr. 4-766

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 (Žin., 1998, Nr. 67-1957; 2010, Nr. 125-6400), 8.1 punktu:

1. T v i r t i n u Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų garantijos atlyginimo dalinio subsidijavimo nuostatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. 4-739 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų garantijos atlyginimo dalinio subsidijavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 124-5901).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Rimantas Žylius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2011 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 4-766

 

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ GARANTIJOS ATLYGINIMO DALINIO SUBSIDIJAVIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų garantijos atlyginimo dalinio subsidijavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reguliuoja garantijos atlyginimo už uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) suteikiamas garantijas dalinio subsidijavimo tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Finansinės nuomos (lizingo) gavėjas – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, sudaręs finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl turto įsigijimo finansinės nuomos (lizingo) būdu, kuriai suteikiama garantija.

Garantija – INVEGOS suteikta garantija, užtikrinanti paskolos gavėjo paimto kredito (paskolos) dalies grąžinimą ar finansinės nuomos (lizingo) gavėjo lizingo būdu įsigyjamo turto lizingo sutartyje nurodytos kainos dalies sumokėjimą.

Garantijos atlyginimas – paskolos gavėjo ar finansinės nuomos (lizingo) gavėjo INVEGAI mokėtinas atlyginimas už suteikiamą garantiją.

Garantijos gavėjas – Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje veikianti kredito įstaiga ar finansinės nuomos (lizingo) bendrovė – paskolos gavėjo ar finansinės nuomos (lizingo) gavėjo kreditorius, suteikęs paskolos gavėjui paskolą, ar sudaręs finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl turto įsigijimo finansinės nuomos (lizingo) būdu, kuriai suteikiama garantija.

Garantijos suma – maksimali INVEGOS mokėtina suma garantijos gavėjui pagal suteiktą garantiją.

Paskolos gavėjas – smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, imantis iš garantijos gavėjo kreditą (paskolą), kurio grąžinimui užtikrinti yra suteikiama garantija.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354).

3. Pagal Nuostatus garantijos atlyginimas dalinai subsidijuojamas iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai patvirtintų bendrųjų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

II. GARANTIJOS ATLYGINIMO DALINIO SUBSIDIJAVIMO SĄLYGOS IR DYDIS

 

4. Garantijos atlyginimo dydį ir (ar) jo apskaičiavimo taisykles nustato INVEGOS valdyba.

5. Pagal Nuostatus paskolos gavėjui ar finansinės nuomos (lizingo) gavėjui iš dalies subsidijuojamas garantijos atlyginimas, jei atitinka šias sąlygas:

5.1. yra suteikta garantija;

5.2. garantijos suma neviršija 2 000 000,00 Lt (dviejų milijonų litų) (jei garantijos suma ar visų suteiktų garantijų suma, atsižvelgiant į atliktą paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) grąžinimą, yra didesnė kaip 2 000 000,00 Lt (du milijonai litų), nuo 2 000 000,00 Lt (dviejų milijonų litų) viršijančios sumos apskaičiuotas garantijos atlyginimas paskolos gavėjui ar finansinės nuomos (lizingo) gavėjui nėra subsidijuojamas);

5.3. Neteko galios nuo 2014-07-10

Punkto naikinimas:

Nr. 4-470, 2014-07-09, paskelbta TAR 2014-07-09, i. k. 2014-09954

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-297, 2014-05-21, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05563

 

5.4. vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatomis, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti suteikta atitinkamo dydžio de minimis valstybės pagalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-297, 2014-05-21, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05563

Nr. 4-470, 2014-07-09, paskelbta TAR 2014-07-09, i. k. 2014-09954

 

6. Garantijos atlyginimo subsidijos dydis nustatomas šia tvarka:

6.1. paskolos gavėjui ar finansinės nuomos (lizingo) gavėjui, kuris prašymo suteikti garantiją pateikimo (registravimo) dieną veikė trumpiau nei 36 mėnesius, subsidijuojama 3/4 garantijos atlyginimo sumos, bet ne daugiau kaip 3 procentai nuo garantijos sumos;

6.2. paskolos gavėjui ar finansinės nuomos (lizingo) gavėjui, kuris prašymo suteikti garantiją pateikimo (registravimo) dieną veikė 36 mėnesius ir ilgiau ir atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme labai mažai ar mažai įmonei nustatytus reikalavimus, subsidijuojama 2/3 garantijos atlyginimo sumos, bet ne daugiau kaip 2 procentai nuo garantijos sumos;

6.3. paskolos gavėjui ar finansinės nuomos (lizingo) gavėjui, kuris prašymo suteikti garantiją pateikimo (registravimo) dieną veikė 36 mėnesius ir ilgiau ir atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme vidutinei įmonei nustatytus reikalavimus, subsidijuojama 1/2 garantijos atlyginimo sumos, bet ne daugiau kaip 1,5 procento nuo garantijos sumos.

7. Pagal Nuostatus paskolos gavėjui ar finansinės nuomos (lizingo) gavėjui tuo pačiu dydžiu (tarifu) kaip ir garantijos suteikimo atveju iš dalies subsidijuojamas garantijos atlyginimas, mokamas už garantijos sumos (kuri neturi viršyti Nuostatų 5.2 papunktyje nustatytų visų suteiktų garantijų sumos) padidinimą ar garantijos galiojimo termino pratęsimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-470, 2014-07-09, paskelbta TAR 2014-07-09, i. k. 2014-09954

 

III. GARANTIJOS ATLYGINIMO DALINIO SUBSIDIJAVIMO ADMINISTRAVIMAS IR APSKAITA

 

8. Garantijos atlyginimo dalinį subsidijavimą INVEGA administruoja sutarties, sudarytos su Ūkio ministerija (toliau – Sutartis), pagrindu.

9. Garantijos atlyginimas dalinai subsidijuojamas kas mėnesį pagal INVEGOS pateiktą ataskaitą.

10. INVEGA Ūkio ministerijai Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia metinę garantijos atlyginimo dalinio subsidijavimo administravimo ataskaitą.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-297, 2014-05-21, paskelbta TAR 2014-05-21, i. k. 2014-05563

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 4-766 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų garantijos atlyginimo dalinio subsidijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 4-470, 2014-07-09, paskelbta TAR 2014-07-09, i. k. 2014-09954

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 4-766 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų garantijos atlyginimo dalinio subsidijavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo