Suvestinė redakcija nuo 2013-01-01 iki 2013-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 88-3521, i. k. 10700GKISAK05-V-522

 

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO NUOSTATŲ IR STRUKTŪROS SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 5-V-522

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 90-2777) 11 straipsnio 4 dalimi, 12 straipsnio 2 dalies 2, 4 punktais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322) 5 straipsniu, siekdamas užtikrinti Lietuvos policijos sistemos plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. X-1010 „Dėl Lietuvos policijos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 144-5466), įgyvendinimą bei vykdydamas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 5-V-324 „Dėl Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnybos ir Lietuvos policijos liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnybos reorganizavimo bei Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos valdybos funkcijų perskirstymo plano patvirtinimo ir komisijos reorganizavimo planui įgyvendinti sudarymo“ ir 2007 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 5-V-502 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 5-V-324 „Dėl Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnybos ir Lietuvos policijos liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnybos reorganizavimo bei Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės policijos valdybos funkcijų perskirstymo plano patvirtinimo ir komisijos reorganizavimo planui įgyvendinti sudarymo“ pakeitimo“ nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatus;

1.2. Lietuvos kriminalinės policijos biuro struktūros schemą;

1.3. Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnybos ir Lietuvos policijos liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnybos reorganizavimo sąlygas, paskelbtas Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnybos, Lietuvos policijos liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnybos 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 38-V-44/139-V-24/134-V-4 „Dėl Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnybos, Lietuvos policijos liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnybos reorganizavimo prijungimo būdu prie Lietuvos kriminalinės policijos biuro sąlygų paskelbimo“ („Informaciniai pranešimai“, 2007, Nr. 42-634).

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-533, 2007-08-08, Žin., 2007, Nr. 90-3609 (2007-08-18), i. k. 10700GKISAK05-V-533

 

2. Nusprendžiu nuo 2007 m. spalio 1 d. reorganizuoti Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnybą ir Lietuvos policijos liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnybą prijungimo būdu prie Lietuvos kriminalinės policijos biuro.

Papildyta punktu:

Nr. 5-V-533, 2007-08-08, Žin., 2007, Nr. 90-3609 (2007-08-18), i. k. 10700GKISAK05-V-533

 

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. 5-V-300 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 5-V-533, 2007-08-08, Žin., 2007, Nr. 90-3609 (2007-08-18), i. k. 10700GKISAK05-V-533

 

4. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1, 1.2 ir 3 punktai įsigalioja nuo 2007 m. spalio 1 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-533, 2007-08-08, Žin., 2007, Nr. 90-3609 (2007-08-18), i. k. 10700GKISAK05-V-533

 

5. Skelbiu šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 5-V-533, 2007-08-08, Žin., 2007, Nr. 90-3609 (2007-08-18), i. k. 10700GKISAK05-V-533

 

 

 

 

L. E. POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO PAREIGAS                          KĘSTUTIS TUBIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-522

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymo

Nr. 5-V-807 redakcija)

 

LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kriminalinės policijos biuras (toliau – Biuras) yra specializuota policijos įstaiga. Biuro paskirtis yra apsaugoti visuomenės interesus nuo nusikalstamo poveikio užkardant, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas.

2. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 90-2777), Baudžiamuoju kodeksu (Žin., 2000, Nr. 89-2741), Baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Vidaus tarnybos statutu (Žin., 2003, Nr. 42-1927), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, taip pat šiais Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatais (toliau – Biuro nuostatai).

3. Biuro savininkas yra valstybė. Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendina Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris koordinuoja ir kontroliuoja Biuro veiklą, priima sprendimus dėl Biuro reorganizavimo ir likvidavimo, buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Biuras yra juridinis asmuo, turintis sąskaitas bankuose, antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu „Lietuvos kriminalinės policijos biuras“, ženklą.

5. Biuras yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų. Biurui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojas yra policijos generalinis komisaras. Biuras gali turėti nebiudžetinių lėšų ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą.

6. Biuro adresas: Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius.

7. Biuro vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje (www.policija.lt), Biuro interneto tinklalapyje (http://lkpb.policija.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

8. Biuro nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. BIURO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

9. Biuro veiklos tikslas yra stiprinti visuomenės saugumą atskleidžiant, užkardant ir ištiriant sunkius ir labai sunkius tarpregioninius ar tarptautinio pobūdžio nusikaltimus, taip pat nusikalstamas veikas, sukeliančias platų atgarsį visuomenėje ar darančias didelę žalą valstybei ir asmenims.

10. Biuras, siekdamas šių nuostatų 9 punkte nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1. Organizuoto nusikalstamumo tyrimo padaliniai užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, susijusias su nusikalstamų susivienijimų ar organizuotų nusikalstamų grupių veikla ir nariais. Užkardo, atskleidžia ir tiria tarpregioninio ar tarptautinio pobūdžio sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, taip pat nusikalstamas veikas, sukėlusias platų atgarsį šalyje, teroro išpuolius, nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėta narkotikų apyvarta. Renka, kaupia, apdoroja ir analizuoja duomenis apie organizuotas grupes ir nusikalstamus susivienijimus, jų neteisėtą veiklą, lyderius, narius ir ryšius. Nustato organizuotų nusikalstamų grupių ir nusikalstamų susivienijimų lyderių ir narių ekonominį potencialą ir neteisėtai įgytą turtą bei imasi priemonių jį išieškoti.

10.2. Nusikaltimų tyrimo padaliniai užkardo, atskleidžia ir tiria sunkius, labai sunkius tarpregioninio ar tarptautinio pobūdžio nusikaltimus, taip pat nusikalstamas veikas elektroninėje erdvėje, intelektinei ir pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslui, finansų sistemai. Organizuoja asmenų, padariusių labai sunkius nusikaltimus, paiešką, taip pat padariusių nusikalstamas veikas, sukėlusias atgarsį visuomenėje, organizuotų nusikalstamų grupių lyderių ir jų narių paiešką. Koordinuoja nusikalstamų veikų tyrimą, teritorinių policijos įstaigų veiksmus, vykdydami ieškomų įtariamų, kaltinamų ar nuteistų bei dingusių be žinios asmenų paiešką šalyje. Renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją.

10.3. Specialiųjų užduočių padaliniai, įgyvendindami kriminalinės žvalgybos uždavinius, organizuoja ir atlieka kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimą, užtikrina Kriminalinės žvalgybos informacinės sistemos funkcionavimą, tobulinimą šalies mastu, atlieka vadovaujančiojo tvarkytojo funkcijas. Administruoja policijos ir kitų įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos kriminalinės žvalgybos subjektų centralizuotas slaptųjų bendradarbių ir kriminalinės žvalgybos tyrimo bylų apskaitos tvarkymo sistemas. Pagal policijos ir kitų kriminalinės žvalgybos subjektų užduotis vykdo kriminalinę žvalgybą pagal kompetenciją.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-810, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 136-7014 (2012-11-24), i. k. 11200GKISAK05-V-810

Nr. 5-V-909, 2012-12-14, Žin., 2012, Nr. 151-7732 (2012-12-21), i. k. 11200GKISAK05-V-909

 

10.4. Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdyba vykdo asmens ir jo turto apsaugą nuo nusikalstamo poveikio, siekdama apsaugoti šalies baudžiamojo proceso bei kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnus ir kitus su baudžiamąja byla susijusius asmenis ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pagrindu perkeltų kitų šalių saugomus asmenis, jų turtą. Renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie realią grėsmę saugomų asmenų gyvybei ir jų turtui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-810, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 136-7014 (2012-11-24), i. k. 11200GKISAK05-V-810

 

10.5. Tarptautinių ryšių valdyba vykdo 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendime 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo nustatytus Europolo nacionalinio padalinio uždavinius bei koordinuoja Lietuvos policijos ir kitų vidaus reikalų sistemos įstaigų bei šalies teisėsaugos institucijų praktinį bendradarbiavimą su Interpolu, Europolu, kitų šalių Interpolo, SIRENE ir Europolo nacionaliniais biurais. Įgyvendina praktinį bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikoje akredituotais užsienio šalių policijos ir muitinės ryšių karininkais, kitomis teisėsaugos institucijomis, kurių kompetencijai priklauso veikla, susijusi su nusikalstamų veikų tyrimu ir prevencija. Atlieka Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazės vartotojų administravimo funkcijas. Organizuoja ir vykdo ekstradicijas.

10.6. Vykdo susižinojimą ir bendradarbiavimą tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kompetentingų įstaigų dėl nusikalstamu būdu įgyto turto paieškos ir nustatymo.

10.7. Informacijos analizės valdyba tvarko informaciją, susijusią su policijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu, vertina kriminogeninių procesų įtaką valstybei, atlieka jos strateginę ir taktinę analizę. Siekdama nustatyti rizikos veiksnius ir jų kontrolės būdus, stebi ir analizuoja kriminogeninę situaciją bei teikia informaciją ir siūlymus suinteresuotoms institucijoms.

10.8. Veiklos organizavimo valdyba padeda Biuro vadovybei organizuoti Biuro padalinių administravimo veiklą, vykdo Biuro veiklos planavimą ir kontrolę, rengia teisės aktų projektus, kontroliuoja Biuro vadovybės bei aukštesniųjų institucijų pavedimų vykdymą per nustatytus terminus, dalyvauja darbo grupių veikloje, organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius. Vykdo ikiteisminio tyrimo pradžios ir pabaigos registravimą. Padeda Biuro viršininkui formuoti įstaigos personalo politiką, atlieka personalo administravimo funkcijas. Organizuoja Biuro dokumentų valdymą, užtikrina įslaptintos informacijos naudojimo reikalavimų laikymąsi, vykdo dokumentų kaupimą ir saugojimą. Vykdo viešuosius pirkimus ir kitas logistikos funkcijas.

10.9. Finansų skyrius formuoja, įgyvendina ir kontroliuoja Biuro finansinę politiką, tvarko Biuro buhalterinę apskaitą, rengia Biuro biudžeto projektą, analizuoja darbo užmokesčio fondo, kitų programos sąmatos straipsnių lėšų panaudojimą Biure, įvertina įsiskolinimų kreditoriams ir debitoriams dinamiką, sudaro finansinę ir statistinę atskaitomybę, rengia organizacinių ir kitų dokumentų projektus, tvarko turto apskaitą.

10.10. Biuro padaliniai pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje.

 

III. BIURO TEISĖS

 

11. Biuras, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją ir dokumentus iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų;

11.2. kaupti ir tvarkyti informaciją policijos įslaptintose ir kitose informacinėse sistemose ir žinybiniuose registruose;

11.3. gauti iš teritorinių policijos įstaigų viešą ir kriminalinės žvalgybos tarnybinėms funkcijoms vykdyti skirtą informaciją bei ataskaitas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-810, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 136-7014 (2012-11-24), i. k. 11200GKISAK05-V-810

 

11.4. teikti policijos generaliniam komisarui pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Biuro veikla ir funkcijomis, tobulinimo;

11.5. skirti lėšas policijos įstaigų kriminalinę žvalgybą vykdantiems padaliniams, pagal kompetenciją kontroliuoti šių lėšų panaudojimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 5-V-810, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 136-7014 (2012-11-24), i. k. 11200GKISAK05-V-810

 

11.6. teikti paslaugas ir gautas pajamas naudoti teisės aktų nustatyta tvarka;

11.7. Biuras turi ir kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių.

 

IV. BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Biuro veikla planuojama ir organizuojama vadovaujantis Policijos įstaigų veiklos (rezultatų) planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 5-V-237, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos strateginiu veiklos planu, Biuro veiklos planu, Biuro darbo reglamentu.

13. Valdybos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Biuro viršininko tvirtinami darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, šie Biuro nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

14. Biurui vadovauja viršininkas, kurį nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų policijos generalinis komisaras.

15. Biuro viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas policijos generaliniam komisarui ir policijos generalinio komisaro pavaduotojui, atsakingam už kriminalinės policijos veiklos ir ikiteisminio tyrimo įgyvendinimo organizavimą policijos sistemoje.

16. Biuro viršininkas turi pavaduotojus. Juos policijos generalinio komisaro sutikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Biuro viršininkas. Biuro viršininko pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs Biuro viršininkui. Laikinai nesant Biuro viršininko, jo pareigas eina vienas iš jo pavaduotojų.

17. Biuro viršininkas:

17.1. atsako už Biurui nustatyto veiklos tikslo pasiekimą ir funkcijų atlikimą, taip pat už Biuro veiklos organizavimą;

17.2. užtikrina, kad Biuro veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

17.3. teikia policijos generaliniam komisarui tvirtinti Biuro nuostatų, struktūros schemos projektus, tvirtina Biuro struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų pareigybių aprašymus, priskiria pareigybes lygiams ir kategorijoms, tvirtina Biuro struktūrinių padalinių nuostatus ir schemas;

17.4. atstovauja Biurui ir bendradarbiauja su kitomis šalies teisėsaugos, tarptautinėmis ir kitų šalių teisėtvarkos institucijomis;

17.5. leidžia įsakymus, nurodymus, pasirašo siunčiamus, vidaus ir kitus dokumentus;

17.6. Biuro viršininko pavaduotojų ir padalinių viršininkų teikimu skatina valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, skiria tarnybines nuobaudas, sprendžia valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo klausimus, teikia siūlymus Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl struktūros, pareigybių pakeitimų, sprendžia kitus su Biuro veikla susijusius klausimus;

17.7. pagal gautus pareiškimus, pranešimus, skundus Biuro darbuotojams pagal kompetenciją paveda atlikti ikiteisminį tyrimą ir tarnybinius patikrinimus;

17.8. teikia policijos generaliniam komisarui Biuro biudžeto, veiklos plano projektus, atsako už racionalų lėšų panaudojimą bei Biuro veiklos plano įgyvendinimą;

17.9. atsako už efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, įgyvendinimą, jos veikimą ir tobulinimą.

18. Viršininko pavaduotojas, kuruojantis organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinius, planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už organizuoto nusikalstamumo tyrimo padaliniams numatytų funkcijų įgyvendinimą.

19. Viršininko pavaduotojas, kuruojantis nusikaltimų tyrimo padalinius, planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už nusikaltimų tyrimo padaliniams numatytų funkcijų įgyvendinimą.

20. Viršininko pavaduotojas, kuruojantis specialiųjų užduočių ir liudytojų bei nukentėjusiųjų apsaugos padalinius, planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už šiems padaliniams numatytų funkcijų įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 5-V-810, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 136-7014 (2012-11-24), i. k. 11200GKISAK05-V-810

Nr. 5-V-909, 2012-12-14, Žin., 2012, Nr. 151-7732 (2012-12-21), i. k. 11200GKISAK05-V-909

 

V. BIURO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

21. Biuro veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Biuro viršininkas.

22. Biuro finansų kontrolė atliekama Biuro viršininko tvirtinamų Biuro finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

23. Biuro valstybės auditą atlieka Valstybės kontrolė, o vidaus auditą atlieka Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Biurą steigia, reorganizuoja ir likviduoja policijos generalinis komisaras.

 

_________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-522

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2012 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 5-V-810

redakcija)

 

 

 

 

 

Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas organizuoto nusikalstamumo tyrimo padaliniams

 

 

Viršininko pavaduotojas nusikaltimų tyrimo padaliniams

 

Viršininko pavaduotojas kriminalinės žvalgybos ir liudytojų bei nukentėjusiųjų apsaugos padaliniams

 

 

 

Tarptautinių ryšių valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 1-oji valdyba

 

 

Nusikaltimų tyrimo 1-oji valdyba

 

Kriminalinės žvalgybos 1-oji valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos analizės valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdyba

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 2-oji valdyba

 

 

Nusikaltimų tyrimo 2-oji valdyba

 

Kriminalinės žvalgybos 2-oji valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos organizavimo valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialiojo parengimo skyrius

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3-oji valdyba

 

 

Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdyba

 

Kriminalinės žvalgybos 3-oji valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansų skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-oji valdyba

 

 

Nusikaltimų tyrimo 3-oji valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-533, 2007-08-08, Žin., 2007, Nr. 90-3609 (2007-08-18), i. k. 10700GKISAK05-V-533

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 "Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-23, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 6-202 (2009-01-17), i. k. 10900GKISAK005-V-23

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 "Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-255, 2009-04-06, Žin., 2009, Nr. 41-1611 (2009-04-11), i. k. 10900GKISAK05-V-255

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 "Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-402, 2009-06-09, Žin., 2009, Nr. 72-2953 (2009-06-18), i. k. 10900GKISAK05-V-402

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 "Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo" papildymo

 

5.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-992, 2009-12-31, Žin., 2010, Nr. 2-116 (2010-01-07), i. k. 10900GKISAK05-V-992

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 "Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-807, 2011-09-07, Žin., 2011, Nr. 113-5353 (2011-09-15), i. k. 11100GKISAK05-V-807

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 "Dėl Kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-810, 2012-11-20, Žin., 2012, Nr. 136-7014 (2012-11-24), i. k. 11200GKISAK05-V-810

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 "Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. 5-V-909, 2012-12-14, Žin., 2012, Nr. 151-7732 (2012-12-21), i. k. 11200GKISAK05-V-909

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-522 "Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo" pakeitimo