Suvestinė redakcija nuo 2018-12-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 29-1371, i. k. 11020DMISAK00V.1-25

 

Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus

ĮSAKYMAS

 

Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatų patvirtinimo

 

2010 m. vasario 26 d. Nr. V.1-25

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061) ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. liepos 7 d. įsakymą Nr. ĮV-345 „Dėl pavedimo Lietuvos dailės muziejui vykdyti projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ ir lėšų skyrimo Lietuvos dailės muziejui 2009 metais investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ parengimui“,

tvirtinu Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                Romualdas Budrys

 

Patvirtinta

Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus

2018 m. lapkričio 29 d.

įsakymu Nr. V.1-127 nauja

2010 m. vasario 26 d.

įsakymo Nr. V.1-25

redakcija

 

LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS

SISTEMOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (toliau – LIMIS) nuostatai reglamentuoja LIMIS steigimo pagrindą, tikslą, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimo, naudojimo ir saugojimo tvarką, reikalavimus duomenų saugai, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą;

2. LIMIS steigimo teisinis pagrindas yra:

2.1. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933, I straipsnio 2 punktas;

2.2. Lietuvos dailės muziejaus statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-95, 8.5 ir 8.8 punktai;

3. LIMIS tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu  (toliau – Išteklių įstatymas);

3.2. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu  (toliau – Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas);

3.3. Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu;

3.4. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

3.5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

3.6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

3.7. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180  (toliau – Aprašas);

3.8. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Saugos dokumentų turinio gairių aprašu ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

3.9. Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416Ū1.5E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

3.10. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

3.11. Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493  (toliau – Strategija);

3.12. Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros naudojimo ir veiklos tęstinumo laikinosios tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1051 „Dėl Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo“;

3.13. 2010 m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-6 „Dėl skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų bei norminių aktų dokumentų sąrašo patvirtinimo“;

3.14. 2011 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-384 „Dėl skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijų patvirtinimo“;

3.15. 2015 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-153 „Dėl skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos patvirtinimo“;

3.16. Šiais nuostatais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais;

4. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Išteklių įstatyme, Apraše, Strategijoje, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 (toliau – Bendrieji elektroninės informacijos saugos reikalavimai), Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijoje, patvirtintoje 2005 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-716, kituose įstatymuose ir teisės aktuose;

5. LIMIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis vykdoma Lietuvos muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų automatizuota apskaita, duomenų apie muziejuose kaupiamus ir saugomus kultūros paveldo objektus kaupimas, išsaugojimas, sklaidai skirtų duomenų integravimas į nacionalinę ir tarptautinę virtualią kultūros paveldo erdvę, el. paslaugų teikimas;

6. LIMIS uždaviniai yra šie:

6.1. Automatizuoti Lietuvos muziejų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų, kaupiančių duomenis apie turimus kultūros paveldo objektus LIMIS duomenų bazėse, kultūros paveldo objektų apskaitą, centralizuotą susijusių duomenų kaupimą, apdorojimą, teikimą valstybės įstaigoms ir institucijoms bei jų ilgalaikį išsaugojimą, vadovaujantis vienodais standartais, viešinti ir į nacionalinę bei tarptautinę virtualią kultūros paveldo erdvę integruoti sklaidai skirtus duomenis, teikti visuomenei el. paslaugas;

6.2. Teikti šias elektronines paslaugas:

6.2.1. Virtualus muziejaus turas;

6.2.2. Kultūros paveldo objektų restauravimas;

6.2.3. Skaitmeniniai pasakojimai / Virtualios parodos;

6.2.4. Didelių parametrų skaitmeninių vaizdų teikimas;

6.2.5. Registracija, bilietų įsigijimas į muziejų renginius;

6.2.6. Audiogidas vaikams;

6.2.7. Interaktyvių virtualių pasakojimų platforma „Mano ir mūsų istorija“;

6.2.8. „Meno kūriniai, moksliniai tyrimai ir jų autorių paieška“;

6.2.9. Po Vilniaus pilių teritoriją virtualiai;

6.2.10 Lietuvių kalba per priemones, kultūros paveldo objektus bei ekspozicijas;

6.2.11. „E-gidas“;

7. LIMIS funkcijos:

7.1. Kaupti ir saugoti kultūros paveldo objektų metaduomenis bei skaitmeninius vaizdus, vaizdo, garso įrašus ir kitas skaitmenines bylas;

7.2. Formuoti vieningas klasifikavimo sistemas (klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių ir personalijų žodynus), reikalingas kultūros paveldo objektų metaduomenims aprašyti;

7.3. Teikti kultūros paveldo objektų metaduomenis ir su jais susietas skaitmenines bylas (vaizdų, vaizdo, garso įrašų ir kt.) LIMIS duomenų gavėjams, į kitas išorines informacines sistemas ir registrus elektronine forma;

7.4. Teikti el. paslaugas LIMIS duomenų gavėjams;

7.5. Formuoti ataskaitas, kultūros paveldo objektų apskaitos ir kitus dokumentus;

8. LIMIS asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti fizinių asmenų, dirbančių pagal sutartis LIMIS tvarkytojų įstaigose ir teikiančių duomenis į LIMIS duomenų bazes (DB), identifikavimą, prieigos teisių administravimą, veiklų kontrolę ir apskaitą bei paslaugų gavėjų identifikavimą, prieigos teisių administravimą ir informavimą; duomenų rinkinių, būtinų sklaidai skirtos informacijos ir elektroninėms paslaugoms teikti, susiejimui tiesioginės krypties būdu.

 

II SKYRIUS

LIMIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. LIMIS valdytojas (toliau – Valdytojas) ir LIMIS pagrindinis tvarkytojas (toliau – Tvarkytojas yra Lietuvos dailės muziejus (toliau – LDM);

10. LIMIS asmens duomenų valdytojas (toliau – Asmens duomenų valdytojas) yra LDM.

11. Valdytojas ir Tvarkytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas;

12. Valdytojas ir Tvarkytojas vykdo šias funkcijas:

12.1. Organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas, susijusias su LIMIS eksploatavimu, priežiūra, modernizavimu, plėtra, el. paslaugų teikimu;

12.2. Užtikrina centralizuotą klasifikavimo sistemų (klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų), ataskaitų, apskaitos aktų, inventorinių knygų ir kitų muziejuose naudojamų dokumentų formų, metaduomenų mainų schemų tvarkymą;

12.3. Vykdo kitas Išteklių įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas;

13. Asmens duomenų valdytojas vykdo šias funkcijas:

13.1. Užtikrina, kad LIMIS kaupiami asmens duomenys būtų gaunami ir teikiami vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teikimą ir gavimą;

13.2. Vykdo kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu;

14. Kiti LIMIS tvarkytojai yra Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, sudarę duomenų tvarkymo sutartis su LIMIS valdytoju. LIMIS tvarkytojų sąrašas yra tvirtinamas Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymu;

15. Kiti LIMIS tvarkytojai vykdo šias funkcijas:

15.1. Kaupia savo elektroninių katalogų duomenis LIMIS duomenų bazėse;

15.2. Viešina sklaidai skirtus duomenis LIMIS viešosiose prieigose;

15.3. Teikia LIMIS saugomą skaitmeninį turinį į kitas duomenų bazes;

16. LIMIS duomenų teikėjai yra institucijos, teikiančios duomenis iš valstybės informacinių sistemų ar registrų, įregistruotų Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre:

16.1. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, teikiantis duomenis iš Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP);

16.2. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, teikianti duomenis iš Virtualios kultūros paveldo informacines sistemos (VEPIS);

16.3. Lietuvių kalbos institutas, teikiantis duomenis iš Lietuvių kalbos instituto informacinių išteklių sistemos (LKI IS);

16.4. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, teikiantis duomenis iš Kultūros vertybių registro (KVR).

 

III SKYRIUS

LIMIS INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

17.       LIMIS informacinę struktūrą sudaro:

17.1.    Kultūros paveldo objektų duomenų bazė;

17.2.    LIMIS naudotojų duomenų bazė;

17.3.    Elektroninių paslaugų duomenų bazė;

17.4.    Statistinė duomenų bazė;

17.5.    Administracinė duomenų bazė;

18.       Kultūros paveldo objektų duomenų bazėje tvarkomi duomenys:

18.1.    Istorijos, kultūros, dailės kultūros paveldo objektų duomenų grupės:

18.2.    Apskaitos duomenys:

18.2.1.     Pagrindinio aprašo duomenys:

18.2.1.1. Pavadinimas;

18.2.1.2. Eksponato tipas;

18.2.1.3. Sritis;

18.2.1.4. Autentiškumas;

18.2.1.5. Sudedamųjų dalių kiekis;

18.2.1.6. Struktūrinių dalių kiekis;

18.2.1.7. Medžiaga;

18.2.1.8. Atlikimo, pagaminimo technika;

18.2.1.9. Matmenys;

18.2.1.10. Būklė;

18.2.1.11. Būklės išsamus aprašymas;

18.2.2.     Sukūrimo duomenys;

18.2.3.     Pagaminimo duomenys;

18.2.4.     Užsakymo duomenys;

18.2.5.     Išsamus aprašymas ir kita informacija;

18.2.6.     Publikavimo duomenys (varnele pažymima, ar duomenis galima publikuoti į LIMIS-C, LIMIS-K; Kitas duomenų bazes („Epaveldas“, „Europeaną“, „Kita“);

18.2.7.     Pavadinimų duomenys:

18.2.7.1.  Pagrindinis pavadinimas;

18.2.7.2.  Papildomi pavadinimai;

18.2.8.     Saugojimo  / judėjimo duomenys;

18.2.9.     Papildomi duomenys:

18.2.9.1.     Apžiūros būklės tyrimų duomenys:

18.2.9.1.1.    Apžiūros būklės tyrimo informacija;

18.2.9.1.2.    Pažeidimų informacija;

18.2.9.2.     Audiogido informacija:

18.2.9.2.1.    Informacija apie kultūros paveldo objektą (lietuvių ir užsienio kalbomis);

18.2.9.2.2.    Įrašų (garso, vaizdo) bylų duomenys;

18.2.9.3.     Dalių duomenys:

18.2.9.3.1.    Dalies tipas;

18.2.9.3.2.    Pavadinimas;

18.2.9.3.3.    Kiekis;

18.2.9.3.4.    Aprašymo duomenys;

18.2.9.4.     Įrašų, ženklų, signatūrų duomenys:

18.2.9.4.1.    Informacija apie įrašą, ženklą, signatūrą:

18.2.9.4.1.1. Skaitmeninė byla;

18.2.9.4.1.2. Įrašo tekstas, transkripcija;

18.2.9.4.1.3. Signatūros tipas;

18.2.9.4.1.4. Įrašo autorius (duomenys iš Personalijų žodyno):

18.2.9.4.1.4.1. Vardas;

18.2.9.4.1.4.2. Pavardė;

18.2.9.4.1.5. Įrašo vieta;

18.2.9.4.1.6. Įrašo data;

18.2.9.4.2.    Skaitmeninė byla ir informacija apie ją;

18.2.9.5.     Įsigijimo ir vertinimo duomenys:

18.2.9.5.1.    Informacija apie įsigijimą:

18.2.9.5.1.1.    Pagrindas;

18.2.9.5.1.2.    Įsigijimo vieta (duomenys iš Vietovių klasifikatoriaus);

18.2.9.5.1.3.    Įsigijimo būdas;

18.2.9.5.1.4.    Įsigijimo atvejis;

18.2.9.5.1.5.    Įsigijimo kaina;

18.2.9.5.1.6.    Įsigijimo dokumento numeris;

18.2.9.5.1.7.    Įsigijimo dokumento data;

18.2.9.5.1.8.    Įsigijimo dokumento pavadinimas;

18.2.9.5.1.9.    Eksponato pateikėjas (duomenys iš nebendramuziejinio Fizinio asmenų klasifikatoriaus, Juridinių asmenų klasifikatoriaus):

18.2.9.5.1.9.1.     Vardas;

18.2.9.5.1.9.2.     Pavardė;

18.2.9.5.1.9.3.     Pareigos darbovietėje (tik muziejų darbuotojų);

18.2.9.5.1.9.4.     Įgaliojimo numeris;

18.2.9.5.1.9.5.     Gyvenamosios vietos adresas (tik muziejuje nedirbančių fizinių asmenų);

18.2.9.5.1.9.6.     Darbovietės / įstaigos pavadinimas;

18.2.9.5.1.9.7.     Darbovietės / įstaigos adresas;

18.2.9.5.1.9.8.   Pastabos;

18.2.9.5.1.9.9.   Nuorodos;

18.2.9.5.2.    Vertės įvertinimo duomenys:

18.2.9.5.2.1.    Vertė;

18.2.9.5.2.2.    Įvertinimo data;

18.2.9.5.2.3.    Įvertinimo komisijos nariai (ranka įrašomi duomenys):

18.2.9.5.2.3.1.     Vardas;

18.2.9.5.2.3.2.     Pavardė;

18.2.9.5.2.3.3.     Asmens pareigos komisijoje;

18.2.9.5.2.4.    Įvertinimo dokumento numeris;

18.2.9.5.2.5.    Įvertinimo dokumento pavadinimas;

18.2.9.5.2.6.    Įvertinimo dokumento data;

18.2.9.5.2.7.    Pastabos;

18.2.9.5.2.8.    Nuorodos;

18.2.9.5.3.  Draudimo vertė:

18.2.9.5.3.1.    Vertė;

18.2.9.5.3.2.    Įvertinimo data;

18.2.9.6.     Literatūros, šaltinių duomenys:

18.2.9.6.1.    Literatūros, šaltinio pagrindiniai duomenys;

18.2.9.6.2.    Patikslinanti informacija;

18.2.9.7.     Pakeitimų duomenys:

18.2.9.7.1.    Pakeistų laukų duomenys;

18.2.9.7.2.    Pakeitimo datos;

18.2.9.8.     Parodų duomenys:

18.2.9.8.1.    Pavadinimas;

18.2.9.8.2.    Tipas;

18.2.9.8.3.    Veikimo vieta;

18.2.9.8.4.    Veikimo laikotarpis (pradžios data – pabaigos data);

18.2.9.8.5.    Parodos kuratorius:

18.2.9.8.5.1. Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus:

18.2.9.8.5.1.1.   Vardas;

18.2.9.8.5.1.2.   Pavardė;

18.2.9.8.5.1.3.   Pareigos darbovietėje;

18.2.9.8.5.1.4.   Darbovietės / įstaigos pavadinimas;

18.2.9.8.5.2.      Duomenys iš Personalijų žodyno:

18.2.9.8.5.2.1. Vardas;

18.2.9.8.5.2.2. Pavardė;

18.2.9.8.6.    Parodos organizatorius:

18.2.9.8.6.1. Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus:

18.2.9.8.6.1.1.   Vardas;

18.2.9.8.6.1.2.   Pavardė;

18.2.9.8.6.1.3.   Pareigos darbovietėje;

18.2.9.8.6.1.4.   Darbovietės / įstaigos pavadinimas;

18.2.9.8.6.2.      Duomenys iš Personalijų žodyno:

18.2.9.8.6.2.1. Vardas;

18.2.9.8.6.2.2. Pavardė;

18.2.9.8.6.3. Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.8.6.3.1. Įmonės pavadinimas;

18.2.9.8.6.3.2. Įmonės adresas;

18.2.9.8.7. Rėmėjas:

18.2.9.8.7.1. Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus:

18.2.9.8.7.1.1. Vardas;

18.2.9.8.7.1.2. Pavardė;

18.2.9.8.7.2.      Duomenys iš Personalijų žodyno:

18.2.9.8.7.2.1. Vardas;

18.2.9.8.7.2.2. Pavardė;

18.2.9.8.7.3. Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.8.7.3.1. Įmonės pavadinimas;

18.2.9.8.8.    Paroda veikia:

18.2.9.8.8.1.    Muziejuje (duomenys iš Muziejų klasifikatoriaus):

18.2.9.8.8.1.1. Muziejaus pavadinimas;

18.2.9.8.8.1.2. Muziejaus adresas;

18.2.9.8.8.2.    Kitoje vietoje (duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus):

18.2.9.8.8.2.1. Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.8.8.2.2. Juridinio asmens adresas;

18.2.9.8.9.  Parodos veikimo vieta (duomenys iš Vietų klasifikatoriaus);

18.2.9.8.10.     Pastabos;

18.2.9.8.11.  Nuorodos;

18.2.9.9.     Publikacijų apie kultūros paveldo objektą duomenys:

18.2.9.9.1.    Literatūros, šaltinio duomenys:

18.2.9.9.1.1.    Antraštė;

18.2.9.9.1.2.    Autorius (duomenys iš Personalijų žodyno):

18.2.9.9.1.2.1.    Vardas;

18.2.9.9.1.2.2.    Pavardė;

18.2.9.9.1.2.3.    Slapyvardis;

18.2.9.9.1.3.    Sudarytojas (duomenys iš Personalijų žodyno):

18.2.9.9.1.3.1.    Vardas;

18.2.9.9.1.3.2.    Pavardė;

18.2.9.9.1.3.3.    Slapyvardis;

18.2.9.9.1.4.    Vertėjas (duomenys iš Personalijų žodyno):

18.2.9.9.1.4.1.    Vardas;

18.2.9.9.1.4.2.    Pavardė;

18.2.9.9.1.4.3.    Slapyvardis;

18.2.9.9.1.5.    Redaktorius (duomenys iš Personalijų žodyno):

18.2.9.9.1.5.1.    Vardas;

18.2.9.9.1.5.2.    Pavardė;

18.2.9.9.1.5.3.    Slapyvardis;

18.2.9.9.1.6.    Kitas asmuo (duomenys iš Personalijų žodyno):

18.2.9.9.1.6.1.    Vardas;

18.2.9.9.1.6.2.    Pavardė;

18.2.9.9.1.6.3.    Slapyvardis;

18.2.9.9.1.7.    Išleidimo vietovės adresas (duomenys iš Vietovių klasifikatoriaus);

18.2.9.9.1.8.    Leidykla (duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus);

18.2.9.9.1.9.    Išleidimo / pateikimo data;

18.2.9.9.1.10.    ISBN;

18.2.9.9.1.11.    ISSN;

18.2.9.9.1.12.    ISRC:

18.2.9.9.1.13.    Nukopijuota iš (nuoroda į nacionalines ir tarptautines duomenų bazes):

18.2.9.9.1.14.    Ieškoti: leidinių / dokumentų įrašų;

18.2.9.9.2.  Patikslinanti informacija;

18.2.9.10.   Radimo aplinkybių duomenys:

18.2.9.10.1.  Radimo duomenys:

18.2.9.10.1.1.    Radimo data;

18.2.9.10.1.2.    Radimo būdas;

18.2.9.10.1.3.    Radimo atvejis;

18.2.9.10.1.4.    Tyrinėtojas:

18.2.9.10.1.4.1. Duomenys iš Muziejų darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.10.1.4.1.1. Vardas;

18.2.9.10.1.4.1.2. Pavardė;

18.2.9.10.1.4.2. Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.10.1.4.2.1. Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.10.1.4.2.2. Juridinio asmens adresas;

18.2.9.10.2.     Archeologijos paminklo duomenys:

18.2.9.10.2.1.    Rasta (pasirinkimo galimybės: archeologijos paminklas, archeologinė vietovė, kita vieta);

18.2.9.10.2.2.    Archeologijos paminklas;

18.2.9.10.2.3.    Lauko pavadinimas;

18.2.9.10.2.4.    Eksponato lauko numeris;

18.2.9.10.2.5.    Kasinėjimo vietos sektorius;

18.2.9.10.2.6.    Plotas / kvadratas;

18.2.9.10.2.7.    Archeologinė struktūra;

18.2.9.10.2.8.    Kultūrinis sluoksnis;

18.2.9.10.2.9.    Horizontas;

18.2.9.10.2.10.    Gylis;

18.2.9.10.2.11.    Nuolydis;

18.2.9.10.2.12.    Geografinės koordinatės;

18.2.9.10.2.13.    Kasinėjimų data;

18.2.9.10.3.     Kita informacija:

18.2.9.10.3.1.      Susijęs istorinis įvykis arba laikotarpis;

18.2.9.10.3.2.      Archeologinis kontekstas;

18.2.9.10.3.3.      Išsami informacija apie radimo aplinkybes ir radimo vietą;

18.2.9.10.3.4.      Radėjas:

18.2.9.10.3.4.1.   Duomenys iš Personalijų žodyno:

18.2.9.10.3.4.1.1.    Vardas;

18.2.9.10.3.4.1.2.    Pavardė;

18.2.9.10.3.4.2.   Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus, Lietuvos muziejų klasifikatoriaus:

18.2.9.10.3.4.2.1.    Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.10.3.4.2.2.    Juridinio asmens adresas;

18.2.9.10.3.5.    Pastabos;

18.2.9.10.3.6.    Nuorodos;

18.2.9.11.   Restauravimo duomenys:

18.2.9.11.1.     Restauravimo paso numeris;

18.2.9.11.2.     Darbų pradžios – pabaigos datos;

18.2.9.11.3.     Restauravimo vieta;

18.2.9.12.   Skaitmeniniai objektai:

18.2.9.12.1.     Skaitmeninės bylos tipas;

18.2.9.12.2.     Autorius:

18.2.9.12.2.1.    Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.12.2.1.1.      Vardas;

18.2.9.12.2.1.2.      Pavardė;

18.2.9.12.2.2.         Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.12.2.2.1.      Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.12.2.2.2.      Juridinio asmens adresas;

18.2.9.12.3.     Gamintojas:

18.2.9.12.3.1.    Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.12.3.1.1.      Vardas;

18.2.9.12.3.1.2.      Pavardė;

18.2.9.12.3.2.         Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.12.3.2.1.      Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.12.3.2.2.      Juridinio asmens adresas;

18.2.9.12.4.     Sukūrimo, pagaminimo data;

18.2.9.12.5.     Užsakovas:

18.2.9.12.5.1.    Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.12.5.1.1.   Vardas;

18.2.9.12.5.1.2.   Pavardė;

18.2.9.12.5.2.      Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.12.5.2.1.   Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.12.5.2.2.   Juridinio asmens adresas;

18.2.9.12.6.     Laikmenos rūšis;

18.2.9.12.7.     Tema;

18.2.9.12.8.     Žanras;

18.2.9.12.9.     Turinio aprašymas;

18.2.9.12.10.   Siužetas;

18.2.9.12.11.   Pastabos;

18.2.9.12.12.   Nuorodos;

18.2.9.12.13.   Skaitmeninio objekto savininkai ir turtinės teisės:

18.2.9.12.13.1.    Savininkas:

18.2.9.12.13.1.1.    Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.12.13.1.1.1.     Vardas;

18.2.9.12.13.1.1.2.     Pavardė;

18.2.9.12.13.1.2.     Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.12.13.1.2.1.     Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.12.13.1.2.2.     Juridinio asmens adresas;

18.2.9.12.14.   Autorių turtinių teisių turėtojas:

18.2.9.12.14.1.    Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.12.14.1.1.    Vardas;

18.2.9.12.14.1.2.    Pavardė;

18.2.9.12.14.2.       Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.12.14.2.1.    Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.12.14.2.2.    Juridinio asmens adresas;

18.2.9.12.15.   Autorių turtinių teisių istorija:

18.2.9.12.15.1.    Ankstesnių savininkų duomenys:

18.2.9.12.15.1.1. Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.12.15.1.1.1.      Vardas;

18.2.9.12.15.1.1.2.      Pavardė;

18.2.9.12.15.1.1.3.      Nuosavybės teisė (data nuo–iki);

18.2.9.12.15.1.2. Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.12.15.1.2.1.      Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.12.15.1.2.2.      Juridinio asmens adresas;

18.2.9.12.15.1.2.3.      Nuosavybės teisė (data nuo–iki);

18.2.9.12.16. Suskaitmeninto objekto pavadinimas;

18.2.9.12.17. Autorius:

18.2.9.12.17.1.    Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.12.17.1.1.    Vardas;

18.2.9.12.17.1.2.    Pavardė;

18.2.9.12.17.2.       Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.12.17.2.1.    Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.12.17.2.2.    Juridinio asmens adresas;

18.2.9.12.18.   Gamintojas:

18.2.9.12.18.1.    Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.12.18.1.1.    Vardas;

18.2.9.12.18.1.2.    Pavardė;

18.2.9.12.18.2.    Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.12.18.2.1.    Juridinio asmens pavadinimas; Juridinio asmens adresas;

18.2.9.12.18.2.2.    Juridinio asmens adresas;

18.2.9.12.19.   Užsakovas:

18.2.9.12.19.1.    Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.12.19.1.1.    Vardas;

18.2.9.12.19.1.2.    Pavardė;

18.2.9.12.19.2.       Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.12.19.2.1.    Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.12.19.2.2. Juridinio asmens adresas;

18.2.9.12.20. Skaitmeniniame objekte įamžinti kūriniai;

18.2.9.13.   Struktūrinių dalių duomenys:

18.2.9.13.1. Struktūrinės dalies tipas;

18.2.9.13.2.     Pavadinimas;

18.2.9.13.3.     Kiekis;

18.2.9.13.4.     Aprašymo duomenys;

18.2.9.14.   Susiformavimo duomenys:

18.2.9.14.1.     Susiformavimo adresas;

18.2.9.14.2.     Data;

18.2.9.14.3.     Pastabos apie susiformavimą;

18.2.9.14.4.     Nuorodos;

18.2.9.15.   Susijusių kultūros paveldo objektų duomenys:

18.2.9.15.1.     Skaitmeninė byla;

18.2.9.15.2.     Susijusio kultūros paveldo objekto duomenys;

18.2.9.15.3.     Ryšio tipas;

18.2.9.15.4.     Sąsajos data;

18.2.9.15.5.     Pastabos;

18.2.9.16.   Susijusių įvykių ir asmenų duomenys:

18.2.9.16.1.     Įvykio pavadinimas;

18.2.9.16.2.     Įvykio data;

18.2.9.16.3.     Susijusio įvykio adresas;

18.2.9.16.4.     Susijusi vieta;

18.2.9.16.5.     Susijęs asmuo (duomenys iš Personalijų žodyno):

18.2.9.16.5.1.  Vardas;

18.2.9.16.5.2.  Pavardė;

18.2.9.16.6.     Susijusių asmenų vaidmuo;

18.2.9.16.7.     Susijusi įmonė, organizacija (duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus):

18.2.9.16.7.1.  Susijusio juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.16.7.2.  Susijusio juridinio asmens adresas;

18.2.9.16.8.     Susijusių įmonių, organizacijų vaidmuo;

18.2.9.16.9.     Istorinis laikotarpis, įvykis;

18.2.9.16.10.   Istorinė vertė;

18.2.9.16.11.   Kultūrinis renginys;

18.2.9.16.12.   Architektūrinis kontekstas;

18.2.9.16.13.   Istorinis kontekstas;

18.2.9.16.14.   Kultūrinis kontekstas;

18.2.9.16.15.   Statinio vietos kontekstas;

18.2.9.16.16.   Statinio dalies išdėstymo kontekstas;

18.2.9.16.17.   Pastabos;

18.2.9.17.   Turtinių teisių ir savininkų duomenys:

18.2.9.17.1.  Savininkas:

18.2.9.17.1.1.    Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.17.1.1.1.   Vardas;

18.2.9.17.1.1.2.   Pavardė;

18.2.9.17.1.2.    Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.17.1.2.1.   Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.17.1.2.2.   Juridinio asmens adresas;

18.2.9.17.2.     Autorių turtinių teisių turėtojas:

18.2.9.17.2.1.    Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.17.2.1.1.   Vardas;

18.2.9.17.2.1.2.   Pavardė;

18.2.9.17.2.2.    Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.17.2.2.1.   Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.17.2.2.2.   Juridinio asmens adresas;

18.2.9.17.3.     Autorių turtinių teisių istorija;

18.2.9.17.4.     Ankstesnių savininkų duomenys:

18.2.9.17.4.1.    Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.2.9.17.4.1.1.   Vardas;

18.2.9.17.4.1.2.   Pavardė;

18.2.9.17.4.1.3.   Nuosavybės teisė (data nuo–iki);

18.2.9.17.4.2.    Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.2.9.17.4.2.1.   Juridinio asmens pavadinimas;

18.2.9.17.4.2.2.   Juridinio asmens adresas;

18.2.9.17.4.2.3.   Nuosavybės teisė (data nuo–iki);

18.3.    Spec. aprašo duomenų grupės, atsižvelgiant į kultūros paveldo objekto sritis / ypatybes:

18.3.1.     Leidinių, dokumentų, spaudinių duomenys:

18.3.1.1.     Dokumento, leidinio tipas;

18.3.1.2.     Koduota informacija;

18.3.1.3.     Antraštiniai duomenys;

18.3.1.4.     Leidimo / publikavimo duomenys;

18.3.1.5.     Fiziniai duomenys;

18.3.1.6.     Autorių / vertėjų / sudarytojų duomenys:

18.3.1.6.1.  Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.3.1.6.1.1. Vardas;

18.3.1.6.1.2. Pavardė;

18.3.1.6.2.  Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.3.1.6.2.1.    Juridinio asmens pavadinimas;

18.3.1.6.2.2.    Juridinio asmens adresas;

18.3.1.7.     Dalykas, tema, žanras;

18.3.1.8.     Nuorodos;

18.3.1.9.     Pastabos;

18.3.1.10.   Svarbūs įrašai;

18.3.1.11.   Kita informacija;

18.3.1.12.   Saugojimo / nurašymo duomenys;

18.3.2.        Fotodokumentų duomenys:

18.3.2.1.     Pavadinimas;

18.3.2.2.     Fotodokumento tipas;

18.3.2.3.     Fotofiksacijos momentas;

18.3.2.4.     Fiziniai duomenys;

18.3.2.5.     Sukūrimo / pagaminimo / užsakymo duomenys;

18.3.2.6.     Fotodokumente įamžinti kūriniai;

18.3.2.7.     Turinio aprašymas;

18.3.2.8.     Duomenys apie reprodukavimą;

18.3.2.9.     Autorių turtinių teisių duomenys:

18.3.2.9.1.  Savininkas:

18.3.2.9.1.1. Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.3.2.9.1.1.1.     Vardas;

18.3.2.9.1.1.2.     Pavardė;

18.3.2.9.1.2. Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.3.2.9.1.2.1.     Juridinio asmens pavadinimas;

18.3.2.9.1.2.2.     Juridinio asmens adresas;

18.3.2.9.2.  Autorių turtinių teisių turėtojas:

18.3.2.9.2.1. Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.3.2.9.2.1.1.     Vardas;

18.3.2.9.2.1.2.     Pavardė;

18.3.2.9.2.1.3.     Nuosavybės teisė (data nuo–iki);

18.3.2.9.2.2. Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.3.2.9.2.2.1.     Juridinio asmens pavadinimas;

18.3.2.9.2.2.2.     Juridinio asmens adresas;

18.3.2.9.2.2.3.     Nuosavybės teisė (data nuo–iki);

18.3.2.10.   Kita informacija:

18.3.2.10.1.     Susiję kultūros paveldo objektai:

18.3.2.10.1.1.    Pavadinimas;

18.3.2.10.1.2.    Apskaitos numeris;

18.3.2.11.   Saugojimo / nurašymo duomenys;

18.3.3.        Archyvo dokumentų duomenys:

18.3.3.1.     Fondo / apyrašo / archyvo bylos duomenys;

18.3.3.2.     Archyvo vertybės tipas;

18.3.3.3.     Archyvo vertybės pavadinimas;

18.3.3.4.     Data, chronologinės ribos;

18.3.3.5.     Fiziniai duomenys;

18.3.3.6.     Autorių turtinių teisių duomenys;

18.3.3.7.     Gretutinių teisių duomenys;

18.3.3.8.     Kita informacija;

18.3.3.9.     Saugojimo / nurašymo duomenys;

18.3.4.        Zoologinės medžiagos duomenys:

18.3.4.1.     Zoologinės medžiagos tipas;

18.3.4.2.     Gavimo / įsigijimo duomenys:

18.3.4.2.1.    Pagrindas;

18.3.4.2.2.    Įsigijimo vieta;

18.3.4.2.3.    Įsigijimo būdas;

18.3.4.2.4.    Įsigijimo atvejis;

18.3.4.2.5.    Įsigijimo kaina;

18.3.4.2.6.    Įsigijimo dokumento numeris;

18.3.4.2.7.    Įsigijimo dokumento data;

18.3.4.2.8.    Įsigijimo dokumento pavadinimas;

18.3.4.2.9.    Zoologinės medžiagos pateikėjas:

18.3.4.2.9.1. Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.3.4.2.9.1.1.     Vardas;

18.3.4.2.9.1.2.     Pavardė;

18.3.4.2.9.2. Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.3.4.2.9.2.1.     Juridinio asmens pavadinimas;

18.3.4.2.9.2.2.     Juridinio asmens adresas;

18.3.4.2.10.     Pastabos;

18.3.4.2.11.     Nuorodos;

18.3.4.3.  Taksonominiai duomenys;

18.3.4.4.  Rūšies nustatymo duomenys;

18.3.4.5.  Gyvūno tyrimo/rinkimo duomenys;

18.3.4.6.  Papildomi duomenys;

18.3.4.7.  Saugojimo / nurašymo duomenys;

18.3.5.     Archeologinės medžiagos duomenys:

18.3.5.1.  Archeologinės medžiagos tipai;

18.3.5.2.  Radimo / įsigijimo duomenys;

18.3.5.3.  Sudedamųjų dalių duomenys;

18.3.5.4.  Kita informacija;

18.3.5.5.  Saugojimo / nurašymo duomenys;

18.4.    Aktų ir patikrinimo aktų duomenys:

18.4.1.     Perdavimo/priėmimo duomenys;

18.4.2.     Grąžinimo/atsiėmimo duomenys;

18.4.3.     Perduodamų kultūros paveldo objektų duomenys;

18.4.4.     Patikrinimo aktų duomenys;

18.4.5.     Pagrindimo duomenys;

18.5.    Kultūros paveldo objektų apskaitos duomenys;

18.6.    Tyrimų duomenys:

18.6.1.     Tyrimo pavadinimas;

18.6.2.     Tyrimo tipas;

18.6.3.     Tyrimo data / laikotarpis;

18.6.4.     Tyrimo vietos adresas;

18.6.5.     Tyrimo vietos geografinės koordinatės;

18.6.6.     Tyrėjai:

18.6.6.1.       Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.6.6.1.1.    Vardas;

18.6.6.1.2.    Pavardė;

18.6.6.1.3.    Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

18.6.6.1.3.1. Juridinio asmens pavadinimas;

18.6.6.1.3.2. Juridinio asmens adresas;

18.6.6.2.          Autorių turtinių teisių turėtojas:

18.6.6.2.1.    Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

18.6.6.2.1.1. Vardas;

18.6.6.2.1.2. Pavardė;

18.6.7. Tyrimo išsamus aprašymas;

18.6.8.     Tyrimo ataskaitos ir kiti dokumentai;

18.6.9.     Tyrimą iliustruojančios skaitmeninės bylos;

18.6.10.   Literatūriniai šaltiniai;

18.6.11.   Nuorodos;

18.6.12.   Pastabos;

19.    LIMIS naudotojų duomenų bazėje tvarkomi duomenys:

19.1.    Vardas;

19.2.    Pavardė;

19.3.    Asmens kodas;

19.4.    Prisijungimo vardas;

19.5.    Užšifruotas prisijungimo slaptažodis;

19.6.    Elektroninio pašto adresas;

19.7.    Institucijos, kuriai atstovauja LIMIS naudotojas, adresas (duomenys iš Muziejų klasifikatoriaus);

19.8.    Darbo su LIMIS teisės;

19.9.    Prisijungimo prie LIMIS data ir laikas;

20.       Elektroninių paslaugų duomenų bazėje tvarkomi duomenys:

20.1.    Skaitmeninių vaizdų užsakymo ir teikimo duomenys;

20.2.    Virtualių turų / parodų / pasakojimų sudarymo duomenys;

20.3.    Maršrutų sudarymo duomenys:

20.3.1. Turizmo maršruto duomenys;

20.3.2. Turizmo maršruto aprašymas;

20.4.    Naujienų el. paštu siuntimo duomenys (el. pašto adresas) – duomenys iš LIMIS naudotojų duomenų bazės;

20.5.    Asmeninių kolekcijų sudarymo duomenys:

20.5.1. Informacija apie kultūros paveldo objektą;

20.5.2. Kultūros paveldo objekto apskaitos duomenys;

20.5.3. Susijusios skaitmeninės bylos;

20.6.    Registracijos į renginius duomenys:

20.6.1. Renginio pavadinimas;

20.6.2. Organizatorius:

20.6.2.1.     Duomenys iš Muziejaus darbuotojų klasifikatoriaus, Personalijų žodyno:

20.6.2.1.1.  Vardas;

20.6.2.1.2.  Pavardė;

20.6.2.2.     Duomenys iš Juridinių asmenų klasifikatoriaus:

20.6.2.2.1.  Juridinio asmens pavadinimas;

20.6.2.2.2.  Juridinio asmens adresas;

20.6.3.   Data;

20.6.4.   Vieta;

20.6.5.   Aprašymas;

20.6.6.   Kontaktinė informacija (aktualūs duomenys iš Muziejų klasifikatoriaus):

20.6.6.1.     Pavadiniams;

20.6.6.2.     Adresas;

20.6.6.3.     El. pašto adresas;

20.6.6.4.     Telefono numeris);

20.6.7.   Kiti renginio duomenys;

20.7.      Interaktyvių žaidimų duomenys:

20.7.1.     Virtualaus lietuvių kalbos muziejaus ekspozicijų duomenys;

20.8.      Elektroninių paslaugų teikimo techniniai duomenys:

20.8.1.   Kultūros vertybių registre saugomų objektų identifikatoriai;

21.         Statistinėje duomenų bazėje tvarkomi duomenys:

21.1.      Portalo lankomumo;

21.2.      Elektroninių paslaugų naudojimo;

21.3.      Duomenų teikimo ir naudojimo;

22.         Administracinėje duomenų bazėje tvarkomi duomenys:

22.1.      LIMIS prieigos teisės ir įgaliojimai;

22.2.      Bendrieji LIMIS parametrai;

22.3.      Metaduomenų mainų schemos;

22.4.      Pagalbos naudotojui duomenys;

22.5.      Ataskaitų, apskaitos aktų, inventorinių knygų ir kitų muziejuose naudojamų dokumentų formos/šablonai;

22.6.      Naujienlaiškio šablonų duomenys;

22.7.      Sutarčių administravimo duomenys;

22.8.      Užsakymų administravimo duomenys;

22.9.      Renginių administravimo duomenys;

22.10.      Techniniai duomenys;

22.11.      LIMIS pakeitimų, procesų veiklos ir veiklos įvykių žurnalo (audito) duomenys;

22.12.      Klasifikavimo sistemos (tezaurai, klasifikatoriai, kontroliuojami žodynai):

22.12.1. Aparatų tipai;

22.12.2. Apdovanojimai;

22.12.3. Archeologinės radimvietės;

22.12.4. Atlikimo, pagaminimo technikos;

22.12.5. Augalų ir gyvūnų mokslinė klasifikacija;

22.12.6. Autentiškumas;

22.12.7. Autoriaus, gamintojo vaidmenys;

22.12.8. Bibliotekoje saugomos vertybės finansavimo šaltinis;

22.12.9. Bibliotekoje saugomos vertybės gavimo būdas;

22.12.10. Bibliotekos fondai;

22.12.11. Bylų tipai;

22.12.12. Buveinė;

22.12.13. Dalykai, temos, siužetai;

22.12.14. Darbuotojai (LIMIS duomenų tvarkytojų darbuotojų, dirbančių su LIMIS, duomenys):

22.12.14.1.   Vardas;

22.12.14.2.   Pavardė;

22.12.14.3.   Identifikavimo numeris (laisva forma įrašomas numeris, suteikiamas tą patį vardą, pavardę, lytį turintiems asmenims arba asmenims, tuo pat metu dirbantiems kelių skirtingų LIMIS duomenų tvarkytojų įstaigose, siekiant, kad LIMIS sistemoje juos būtų galima identifikuoti);

22.12.14.4.   Muziejaus pavadinimas;

22.12.15. Dokumentų pavyzdžiai;

22.12.16. Kultūros paveldo objekto būklė;

22.12.17. Kultūros paveldo objekto dalys;

22.12.18. Kultūros paveldo objekto pažeidimai;

22.12.19. Kultūros paveldo objekto saugojimo sąlygos;

22.12.20. Kultūros paveldo objekto struktūrinės dalys;

22.12.21. Kultūros paveldo objektų apžiūros būdai ir tikslai;

22.12.22. Kultūros paveldo objektų ir komplektų tipai;

22.12.23. Kultūros paveldo objektų ryšių tipai;

22.12.24. Faktūra;

22.12.25. Fiziniai asmenys (duomenys iš nebendramuziejinio Fizinių asmenų klasifikatoriaus):

22.12.25.1.   Vardas;

22.12.25.2.   Pavardė;

22.12.25.3.   Vardas originalo kalba;

22.12.25.4.   Pavardė originalo kalba;

22.12.25.5.   Adresas (darbovietės / gyvenamosios vietos);

22.12.25.6.   Darbovietė;

22.12.25.7.   Pareigos;

22.12.25.8.   Pareigos originalo kalba;

22.12.26. Forma;

22.12.27. Fotofiksacijos momentai;

22.12.28. Fotofiksacijos režimai;

22.12.29. Garso ir vaizdo dokumentų bylų formatai;

22.12.30. Garso ir vaizdo dokumentų laikmenų rūšys;

22.12.31. Gintaro fizinės savybės;

22.12.32. Gintaro rūšys;

22.12.33. Gyvenviečių tipai;

22.12.34. Gyvūno amžius;

22.12.35. Gyvūno lytis;

22.12.36. Gyvūno organai;

22.12.37. Gyvūno radimo aplinkybės;

22.12.38. Gyvūno tipai;

22.12.39. Gyvūno vystymosi stadija;

22.12.40. Gyvūnų tipinis egzempliorius;

22.12.41. Įmonės (Juridinių asmenų klasifikatorius):

22.12.41.1.   Pavadinimas (pagrindinis terminas);

22.12.41.2.   Pavadinimas originalo kalba;

22.12.41.3.   Veiklos laikotarpis;

22.12.41.4.   Ankstesni įmonės pavadinimai (pagal įmonės veikimo laikotarpius);

22.12.41.5. Adresas (-ai);

22.12.41.6. Telefonas;

22.12.41.7. Interneto svetainės adresas;

22.12.41.8. El. pašto adresas;

22.12.41.9. Įgaliotas asmuo:

22.12.41.9.1.   Vardas;

22.12.41.9.2.   Pavardė;

22.12.41.10.    Įgalioto asmens pareigos;

22.12.42. Įmonių veiklos sritys;

22.12.43. Įrašų, signatūrų, ženklų tipai;

22.12.44. Įsigijimo būdas;

22.12.45. Istorinių įvykių, laikotarpių ir kultūrinių renginių klasifikatorius;

22.12.46. Juridiniai asmenys (nebendramuziejinis Juridinių asmenų klasifikatorius):

22.12.46.1. Pavadinimas;

22.12.46.2. Pavadinimas originalo kalba;

22.12.46.3. Adresas;

22.12.46.4. Telefonas;

22.12.46.5. Interneto svetainės adresas;

22.12.46.6. El. pašto adresas;

22.12.46.7. Įgaliotas asmuo:

22.12.46.7.1.   Vardas;

22.12.46.7.2.   Pavardė;

22.12.46.8. Įgalioto asmens pareigos;

22.12.47. Kalbos;

22.12.48. Kiti rūšies sąrašai;

22.12.49. Kolekcijos;

22.12.50. Konstrukcija;

22.12.51. Lietuvos muziejai, jų struktūriniai padaliniai (duomenys iš Muziejų klasifikatoriaus):

22.12.51.1.   Pavadinimas;

22.12.51.2.   Pavadinimas anglų kalba;

22.12.51.3.   Adresas;

22.12.51.4.   Geografinės koordinatės;

22.12.51.5.   Telefonas;

22.12.51.6.   E. paštas;

22.12.51.7.   Faksas;

22.12.51.8.   Interneto svetainė;

22.12.51.9.   Muziejaus rūšis pagal steigėją;

22.12.51.10. Muziejaus rūšis pagal tematiką;

22.12.51.11. Muziejaus administracinio pastato ir struktūrinių padalinių pastatų nuotraukos (miniatiūros);

22.12.51.12. Muziejaus administracinio pastato ir struktūrinių pastatų nuotraukos (didelės);

22.12.51.13. Muziejaus ženklas (logotipas);

22.12.51.14. Kita informacija apie muziejų:

22.12.51.14.1.  Muziejaus vadovas:

22.12.51.14.1.1. Vardas;

22.12.51.14.1.2. Pavardė;

22.12.51.14.1.3. Biografija;

22.12.51.14.2.  Muziejaus ir jo struktūrinių padalinių aktualiausia informacija;

22.12.51.14.3. Rinkiniai;

22.12.51.14.4.  Edukacinė veikla;

22.12.51.14.5.  Renginiai;

22.12.51.14.6.  Ekspozicijos;

22.12.51.14.7.  Parodos;

22.12.51.14.8.  Muziejaus struktūra;

22.12.51.14.9.  Muziejaus kontaktai;

22.12.51.14.10.  Nuostatai;

22.12.51.14.11.  Leidiniai;

22.12.51.14.12.  Informacija žiniasklaidai;

22.12.51.14.13.  Muziejaus istorija;

22.12.51.14.14.  Veiklos sritys;

22.12.51.14.15.  Virtuali galerija;

22.12.52. Lietuvos RK kategorijos;

22.12.53. Literatūros, šaltinių duomenys;

22.12.54. Matavimo prietaisai;

22.12.55. Matavimo prietaisų skalių tipai;

22.12.56. Matavimo tipai;

22.12.57. Matavimo vienetai;

22.12.58. Medžiagos;

22.12.59. Meno stiliai ir periodai;

22.12.60. Mineralų klasifikacija;

22.12.61. Mokyklos;

22.12.62. Morfologija;

22.12.63. Motyvai;

22.12.64. Muziejaus eksponatų ir komplektų tipai;

22.12.65. Muziejaus rūšys pagal steigėją;

22.12.66. Muziejaus rūšys pagal tematiką;

22.12.67. Muziejų darbuotojų pareigos;

22.12.68. Muziejus vienijančios organizacijos, įstaigos;

22.12.69. Naudojimo būdai;

22.12.70. Nukentėjusiųjų  už dalyvavimą rezistenciniame judėjime statusas;

22.12.71. Orientacija;

22.12.72. Ornamentai;

22.12.73. Parodų tipai;

22.12.74. Pavadinimų tipai;

22.12.75. Pažeidimų ir įrašų vietos;

22.12.76. Personalijų žodynas (asmenų, susijusių su muziejuose įsigyjamais ir saugomais objektais, duomenys):

22.12.76.1.   Vardas;

22.12.76.2.   Pavardė;

22.12.76.3.   Vardas originalo kalba;

22.12.76.4.   Pavardė originalo kalba;

22.12.76.5.   Originalo pavadinimo kalba;

22.12.76.6.   Kiti vardo, pavardės variantai;

22.12.76.7.   Mergautinė pavardė;

22.12.76.8.   Slapyvardis;

22.12.76.9.   Inicialai;

22.12.76.10.    Viešinami asmenvardžiai;

22.12.76.11.    Nuotrauka;

22.12.76.12.    Gimimo data;

22.12.76.13.    Gimimo vieta;

22.12.76.14.    Mirties data;

22.12.76.15.    Mirties vieta;

22.12.76.16.    Atminimo įamžinimas;

22.12.76.17.    Gimtoji kalba;

22.12.76.18.    Kalbos, kurias mokėjo;

22.12.76.19.    Kalbos, kuriomis kūrė / rašė;

22.12.76.20.    Profesijos;

22.12.76.21.    Visuomeninis statusas;

22.12.76.22.    Mokslinis laipsnis;

22.12.76.23.    Karinis laipsnis;

22.12.76.24.    Nukentėjusiojo už dalyvavimą rezistenciniame judėjime statusas (duomenys iš Nukentėjusiųjų  už dalyvavimą rezistenciniame judėjime statuso klasifikatoriaus);

22.12.76.25.    Kultūrinė terpė;

22.12.76.26.    Išsami biografija;

22.12.76.27.    Pastabos;

22.12.76.28.    Ar personalijos aprašo duomenis, išskyrus vardą (-us), pavardę (-es), inicialą (-us), slapyvardį (-ius), galima viešinti:

22.12.76.28.1.     Taip;

22.12.76.28.2.     Ne;

22.12.76.29.    Susiję asmenys ir įmonės (duomenys iš Personalijų žodyno, Juridinių asmenų klasifikatoriaus);

22.12.76.30.    Šaltiniai (duomenys iš Literatūros šaltinių duomenų bazės);

22.12.77. Piniginiai vienetai;

22.12.78. Profesijos;

22.12.79. Radimo būdai;

22.12.80. Raktažodžiai;

22.12.81. Raktažodžių žodynas;

22.12.82. Rašmenys;

22.12.83. Restauratoriai (ne muziejų darbuotojai) – duomenys iš Personalijų žodyno:

22.12.83.1.      Vardas;

22.12.83.2.      Pavardė;

22.12.84. Restauravimo medžiagos;

22.12.85. Restauravimo procedūrų ir užduočių tipai;

22.12.86. Rinkiniai;

22.12.87. Saugojimo vietų tipai;

22.12.88. Spalva;

22.12.89. Šriftai;

22.12.90. Sritys;

22.12.91. Taksono autorius (duomenys iš Personalijų žodyno):

22.12.91.1. Vardas;

22.12.91.2. Pavardė;

22.12.92. Tarptautinės RK kategorijos;

22.12.93. Tyrimų metodai;

22.12.94. Tyrimų tikslai;

22.12.95. Uolienos;

22.12.96. Veiklos sritys;

22.12.97. Vietos;

22.12.98. Vietovės (Vietovių klasifikatorius);

22.12.99. Vietovių tipai;

22.12.100.  Vietų tipai;

22.12.101.  Zoologinės medžiagos būklė;

22.12.102.  Zoologinės medžiagos tipai;

22.12.103.  Zoologiniai matavimo tipai;

22.12.104.  Z39.50 teikėjai;

22.12.105.  Žanrai;

22.12.106.  Archeologinės masinės medžiagos tipai;

22.12.107.  Archeologinės masinės medžiagos rūšys;

22.12.108.  Kultūros renginių ir įvykių tipai;

22.12.109.  Kultūros renginių ir įvykių paskirtis;

22.12.110.  Restauravimo centrai;

22.12.111.  Restauratorių specializacija / kvalifikacija;

22.12.112.  Objektų tipai;

22.12.113.  Naujienlaiškio paskirtis;

22.12.114.  Bendras asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos tezauras (BAVIC);

23.    Į kitas valstybines informacines sistemas teikiami LIMIS duomenys:

23.1.      Į VEPIS teikiami duomenys:

23.1.1.   Kultūros paveldo objekto tipas;

23.1.2.   Pavadinimas;

23.1.3.   Sukūrimo / pagaminimo / išleidimo / parengimo informacija:

23.1.3.1.  Data;

23.1.3.2.  Vietovės pavadinimas;

23.1.3.3.  Autorius:

23.1.3.3.1.    Vardas;

23.1.3.3.2.    Pavardė;

23.1.3.4.     Gamintojas:

23.1.3.4.1.  Vardas;

23.1.3.4.2.  Pavardė;

23.1.3.5.     Rengėjas:

23.1.3.5.1.    Vardas;

23.1.3.5.2.    Pavardė;

23.2.    Kultūros paveldo objekto tema;

23.3.    Medžiaga;

23.4.    Atlikimo / pagaminimo technika;

23.5.      Inventorinis apskaitos numeris;

23.6.      Su metaduomenimis susietos skaitmeninės bylos duomenys:

23.6.1.   Sukūrimo / pagaminimo informacija:

23.6.1.1.     Data;

23.6.1.2.     Vietovės pavadinimas;

23.6.1.3.     Autorius:

23.6.1.3.1.    Vardas;

23.6.1.3.2.    Pavardė;

23.6.1.4.       Gamintojas:

23.6.1.4.1.    Vardas;

23.6.1.4.2.    Pavardė;

23.7.      Kultūros paveldo objekto unikalus kodas / identifikacinis numeris.

 

IV SKYRIUS

LIMIS FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

24.    LIMIS funkcinę struktūrą sudaro trys posistemiai: LIMIS-C, LIMIS-M ir LIMIS-K (portalo);

25.      LIMIS-M posistemyje realizuotos duomenų valdymo, administravimo, paieškos ir duomenų teikimo komponentės:

25.1.        Duomenų valdymo komponentė, atliekanti:

25.1.1.     Duomenų pildymui reikalingos naudotojo sąsajos suformavimą;

25.1.2.     Įvedamų duomenų kontrolę;

25.1.3.     Duomenų išsaugojimą;

25.1.4.     Ataskaitų, aktų ir kt. apskaitos dokumentų formavimą;

25.1.5.     Asmeninių kolekcijų duomenų saugojimą ir valdymą;

25.2.        Administravimo komponentė, atliekanti:

25.2.1.     Vidinių ir išorinių duomenų srautų valdymą;

25.2.2.     Posistemio prieigos teisių valdymą;

25.2.3.     Posistemio veikimo parametrų valdymą;

25.2.4.     Posistemio klasifikavimo sistemų valdymą;

25.2.5.     Posistemio naudotojų duomenų valdymą;

25.2.6.     Pagalbos naudotojui valdymą;

25.2.7.     Posistemio formų ir šablonų valdymą;

25.2.8.     Posistemio audito ir techninių duomenų kaupimą ir atvaizdavimą;

25.3.        Paieškos komponentė, atliekanti:

25.3.1.     Duomenų paiešką ir paieškos rezultatų pateikimą;

25.4.        Duomenų teikimo ir mainų komponentė, atliekanti:

25.4.1.     Duomenų eksportavimą;

25.4.2.     Prieigos prie eksportuotų duomenų valdymą;

25.4.3.     Asinchroninius duomenų mainus su LIMIS-C posistemiu;

26.           LIMIS-C posistemyje realizuotos klasifikavimo sistemų valdymo, administravimo, duomenų mainų ir archyvavimo komponentės:

26.1.        Klasifikavimo sistemų valdymo komponentė, atliekanti:

26.1.1.     Duomenų kaupimą, valdymą ir kontrolę;

26.1.2.     Duomenų paiešką ir atvaizdavimą;

26.1.3.     Duomenų centralizuotą išsaugojimą;

26.2.      Administravimo komponentė, atliekanti:

26.2.1.   Ataskaitų, aktų, inventorinių knygų ir kitų dokumentų formų/šablonų saugojimą ir valdymą;

26.2.2.   Metaduomenų mainų schemų šablonų saugojimą ir valdymą;

26.2.3.   LIMIS prieigos ir naudojimo teisių valdymą;

26.2.4.   LIMIS naudotojų ir paslaugų gavėjų duomenų valdymą;

26.2.5.   Bendrųjų LIMIS veikimo parametrų saugojimą;

26.2.6.   Pagalbos naudotojui duomenų saugojimą ir valdymą;

26.2.7.   LIMIS statistinių duomenų (teikimo ir naudojimo) kaupimą ir atvaizdavimą;

26.2.8.   LIMIS bendrųjų audito duomenų kaupimą ir atvaizdavimą;

26.3.      Duomenų mainų ir archyvavimo komponentė, atliekanti:

26.3.1.   LIMIS-M asinchroniškai teikiamų duomenų kaupimą ir išsaugojimą;

26.3.2.   Klasifikavimo sistemų duomenų ir išeities duomenų asinchroninį teikimą į LIMIS-M;

26.3.3.   Visų LIMIS-C saugomų duomenų kopijavimą į rezervinę saugyklą (archyvavimą);

26.3.4.   Duomenų teikimą į kitas informacines sistemas;

26.3.5.   Metaduomenų ir skaitmenintų objektų gavimą iš kitų informacinių sistemų ir duomenų bazių;

27.    LIMIS-K (portalo) posistemyje realizuotos viešinamų duomenų valdymo ir administravimo, duomenų ir teikimo duomenų gavėjams komponentės:

27.1.      Viešinamų duomenų administravimo komponentė,  atliekanti:

27.1.1.   Viešinimui skirto turinio pateikimo valdymą;

27.1.2.   Duomenų gavėjų audito (elgsenos LIMIS) duomenų kaupimą;

27.1.3.   Duomenų gavėjų teisių valdymą;

27.1.4.   Virtualių turų / parodų / pasakojimų valdymą;

27.1.5.   Maršrutų sudarymo valdymą:

27.1.6.   Naujienų ir naujienlaiškio siuntimo valdymą;

27.1.7.   Asmeninių kolekcijų valdymą;

27.1.8.   Sutarčių valdymą;

27.1.9.   Užsakymų priėmimo ir vykdymo valdymą;

27.1.10. Registracijos į renginius valdymą;

27.1.11. Restauratorių duomenų valdymą;

27.1.12.     Žaidimų valdymą;

27.1.13.     Posistemio statistinių duomenų kaupimą ir valdymą;

27.2.    Elektroninių paslaugų teikimo komponentė, atliekanti:

27.2.1.   Elektroninių paslaugų teikimo inicijavimą;

27.2.2.   Duomenų paiešką ir paieškos rezultatų atvaizdavimą portale;

27.2.3.   Duomenų paiešką ir paieškos rezultatų atvaizdavimą mobiliajame įrenginyje (E-gidas);

27.2.4.    Didelės raiškos kultūros paveldo objektų vaizdų užsakymą ir pateikimą el. priemonėmis;

27.2.5.     Elektroninių paslaugų gavėjų personalizuotų duomenų gavimą ir valdymą;

27.2.6.     Elektroninių paslaugų gavėjų identifikavimą;

27.2.7.     Naujienlaiškio siuntimą el. paštu;

27.2.8.     Interaktyvių žaidimų pateikimą;

27.2.9.     Registraciją į renginių kalendoriuje pateikiamus renginius;

27.2.10.   Restauratorių duomenų pateikimą per portalą;

27.3.    Elektroninių paslaugų gavėjų atgalinio ryšio komponentė, atliekanti:

27.3.1.   Viešinamo turinio ir elektroninių paslaugų vertinimų, reitingų, atsiliepimų tvarkymą ir valdymą.

 

V SKYRIUS

LIMIS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

28.    Sklaidai skirti LIMIS duomenys yra vieši ir teikiami duomenų gavėjams:

28.1.    LIMIS portale www.limis.lt:

28.1.1. Muziejaus pavadinimas;

28.1.2. Kultūros paveldo objekto pavadinimas;

28.1.3. Eksponato tipas;

28.1.4. Sritys;

28.1.5. Apskaitos duomenys:

28.1.5.1.  Fondas;

28.1.5.2.  Pirminės apskaitos numeris;

28.1.5.3.  Inventorinis numeris;

28.1.6. Matmenys;

28.1.7. Medžiagos;

28.1.8. Atlikimo, pagaminimo technika;

28.1.9. Autorius:

28.1.9.1.  Vardas;

28.1.9.2.  Pavardė;

28.1.10.   Tyrėjas:

28.1.10.1.     Vardas;

28.1.10.2.     Pavardė;

28.1.11.    Gamintojas:

28.1.11.1.     Vardas;

28.1.11.2.     Pavardė;

28.1.11.3.     Įmonės pavadinimas;

28.1.12.   Sukūrimo / pagaminimo data;

28.1.13.   Kiti kultūros paveldo objekto pavadinimai;

28.1.14.   Išsamus kultūros paveldo aprašas;

28.1.15.   Informacija apie kūrinio autoriaus turtinių teisių turėtoją:

28.1.15.1.   Įmonės pavadinimas;

28.1.15.2.   Asmens duomenys:

28.1.15.2.1.     Vardas;

28.1.15.2.2.     Pavardė;

28.1.16.   Kultūros paveldo objektą identifikuojanti skaitmeninė byla;

28.1.17.   Kultūros paveldo objekto identifikavimo numeris;

28.2.      LIMIS duomenų tvarkytojų elektroninių katalogų viešosiose prieigose (interneto svetainėse):

28.2.1. Muziejaus pavadinimas;

28.2.2. Kultūros paveldo objekto pavadinimas;

28.2.3.     Eksponato tipas;

28.2.4.     Sritys;

28.2.5.     Apskaitos duomenys:

28.2.5.1.  Fondas;

28.2.5.2.  Pirminės apskaitos numeris;

28.2.5.3.  Inventorinis numeris;

28.2.6.     Matmenys;

28.2.7.     Medžiagos;

28.2.8.     Atlikimo, pagaminimo technika;

28.2.9.     Autorius:

28.2.9.1.  Vardas;

28.2.9.2.  Pavardė;

28.2.10.   Tyrėjas:

28.2.10.1.     Vardas;

28.2.10.2.     Pavardė;

28.2.11.        Gamintojas:

28.2.11.1.   Vardas;

28.2.11.2.   Pavardė;

28.2.11.3.   Įmonės pavadinimas;

28.2.12.   Sukūrimo / pagaminimo data;

28.2.13.   Kiti kultūros paveldo objekto pavadinimai;

28.2.14.   Išsamus kultūros paveldo aprašas;

28.2.15.   Informacija apie kūrinio autoriaus turtinių teisių turėtoją:

28.2.15.1.   Įmonės pavadinimas;

28.2.15.2.   Asmens duomenys:

28.2.15.2.1.     Vardas;

28.2.15.2.2.  Pavardė;

28.2.16.   Kultūros paveldo objektą identifikuojanti skaitmeninė byla;

28.2.17.   Kultūros paveldo objekto unikalus kodas;

28.3.    LIMIS el. paslaugų viešosiose prieigose:

28.3.1.   Muziejaus pavadinimas;

28.3.2. Kultūros paveldo objekto pavadinimas;

28.3.3. Eksponato tipas;

28.3.4. Sritys;

28.3.5. Apskaitos duomenys:

28.3.5.1.  Fondas;

28.3.5.2.  Pirminės apskaitos numeris;

28.3.5.3.  Inventorinis numeris;

28.3.6. Matmenys;

28.3.7. Medžiagos;

28.3.8. Atlikimo, pagaminimo technika;

28.3.9. Autorius:

28.3.9.1.  Vardas;

28.3.9.2.  Pavardė;

28.3.10.   Tyrėjas:

28.3.10.1.   Vardas;

28.3.10.2.   Pavardė;

28.3.11.   Gamintojas:

28.3.11.1.   Vardas;

28.3.11.2.   Pavardė;

28.3.11.3.   Įmonės pavadinimas;

28.3.12.   Sukūrimo / pagaminimo data;

28.3.13.   Kiti kultūros paveldo objekto pavadinimai;

28.3.14.   Išsamus kultūros paveldo aprašas;

28.3.15.   Informacija apie kūrinio autoriaus turtinių teisių turėtoją:

28.3.15.1.   Įmonės pavadinimas;

28.3.15.2.   Asmens duomenys:

28.3.15.2.1.     Vardas;

28.3.15.2.2.  Pavardė;

28.3.16.    Kultūros paveldo objektą identifikuojanti skaitmeninė byla;

28.3.17.    Kultūros paveldo objekto identifikavimo numeris;

28.4.    Virtualios elektroninės paveldo informacinės sistemos (VEPIS) portale www.epaveldas.lt:

28.4.1.        Muziejaus pavadinimas;

28.4.2.        Kultūros paveldo objekto pavadinimas;

28.4.3.        Eksponato tipas;

28.4.4.        Sritys;

28.4.5.        Apskaitos duomenys:

28.4.5.1.     Fondas;

28.4.5.2.     Pirminės apskaitos numeris;

28.4.5.3.     Inventorinis numeris;

28.4.6. Matmenys;

28.4.7. Medžiagos;

28.4.8. Atlikimo, pagaminimo technika;

28.4.9. Autorius:

28.4.9.1.     Vardas;

28.4.9.2.     Pavardė;

28.4.10.      Tyrėjas:

28.4.10.1.   Vardas;

28.4.10.2.   Pavardė;

28.4.11.      Gamintojas:

28.4.11.1.   Vardas;

28.4.11.2.   Pavardė;

28.4.11.3.   Įmonės pavadinimas;

28.4.12.   Sukūrimo / pagaminimo data;

28.4.13.   Kiti kultūros paveldo objekto pavadinimai;

28.4.14.   Išsamus kultūros paveldo aprašas;

28.4.15.   Informacija apie kūrinio autoriaus turtinių teisių turėtoją:

28.4.15.1.   Įmonės pavadinimas;

28.4.15.2.   Asmens duomenys:

28.4.15.2.1.     Vardas;

28.4.15.2.2.  Pavardė;

28.4.16.   Kultūros paveldo objektą identifikuojanti skaitmeninė byla;

28.4.17.   Kultūros paveldo objekto identifikavimo numeris;

28.5.      Europos kultūros paveldo portale „Europeana“ www.europeana.eu:

28.5.1. Muziejaus pavadinimas;

28.5.2. Kultūros paveldo objekto pavadinimas;

28.5.3. Eksponato tipas;

28.5.4. Sritys;

28.5.5. Apskaitos duomenys:

28.5.5.1.     Fondas;

28.5.5.2.     Pirminės apskaitos numeris;

28.5.5.3.     Inventorinis numeris;

28.5.6. Matmenys;

28.5.7. Medžiagos;

28.5.8. Atlikimo, pagaminimo technika;

28.5.9. Autorius:

28.5.9.1.     Vardas;

28.5.9.2.     Pavardė;

28.5.10.   Tyrėjas:

28.5.10.1.   Vardas;

28.5.10.2.   Pavardė;

28.5.11.      Gamintojas:

28.5.11.1.   Vardas;

28.5.11.2.   Pavardė;

28.5.11.3.   Įmonės pavadinimas;

28.5.12.   Sukūrimo / pagaminimo data;

28.5.13.   Kiti kultūros paveldo objekto pavadinimai;

28.5.14.   Išsamus kultūros paveldo aprašas;

28.5.15.   Informacija apie kūrinio autoriaus turtinių teisių turėtoją:

28.5.15.1.   Įmonės pavadinimas;

28.5.15.2.   Asmens duomenys:

28.5.15.2.1.     Vardas;

28.5.15.2.2.  Pavardė;

28.6.    Kultūros paveldo objektą identifikuojanti skaitmeninė byla;

28.7.      Kultūros vertybių registre https://kvr.kpd.lt/#/:

28.7.1. Muziejaus pavadinimas;

28.7.2. Kultūros paveldo objekto pavadinimas;

28.7.3. Eksponato tipas;

28.7.4. Sritys;

28.7.5. Apskaitos duomenys:

28.7.5.1.  Fondas;

28.7.5.2.  Pirminės apskaitos numeris;

28.7.5.3.  Inventorinis numeris;

28.7.6. Matmenys;

28.7.7. Medžiagos;

28.7.8. Atlikimo, pagaminimo technika;

28.7.9. Autorius:

28.7.9.1.  Vardas;

28.7.9.2.  Pavardė;

28.7.10.   Tyrėjas:

28.7.10.1.     Vardas;

28.7.10.2.     Pavardė;

28.7.11.   Gamintojas:

28.7.11.1.   Vardas;

28.7.11.2.   Pavardė;

28.7.11.3.   Įmonės pavadinimas;

28.7.12.   Sukūrimo / pagaminimo data;

28.7.13.   Kiti kultūros paveldo objekto pavadinimai;

28.7.14.   Išsamus kultūros paveldo aprašas;

28.7.15.   Informacija apie kūrinio autoriaus turtinių teisių turėtoją:

28.7.15.1.   Įmonės pavadinimas;

28.7.15.2.   Asmens duomenys:

28.7.15.2.1.     Vardas;

28.7.15.2.2.  Pavardė;

28.7.16.      Kultūros paveldo objektą identifikuojanti skaitmeninė byla;

28.7.17.      Kultūros paveldo objekto identifikavimo numeris;

29.       LIMIS DB kaupiami ir saugomi duomenys teikiami nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka. Atsisakymas teikti LIMIS saugomus duomenis turi būti motyvuotas. LIMIS DB kaupiamų duomenų, tarp jų ir asmens duomenų, teikimo tvarka skelbiama LIMIS viešųjų prieigų skyriuje „Informacija naudotojui“, pažymint, kad:

29.1.    Viešiesiems informacijos naudotojams LIMIS viešosiose prieigose teikiama tik sklaidai skirta informacija;

29.2.    LIMIS viešosiose prieigose neviešinami duomenys asmeniui gali būti pateikti tik  gavus ir išnagrinėjus jo pasirašytą prašymą ir jei šios informacijos pateikimas nepažeidžia galiojančių teisės aktų, kitų asmenų teisių ir privatumo;

29.3.    LIMIS duomenų valdytojas prašymus išnagrinėja, sprendimą dėl duomenų pateikimo priima ir paraiškovui atsakymą jo nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu  pateikia ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų;

29.4.    LIMIS duomenų valdytojui atsisakius pateikti duomenis, Paraiškovas turi teisę jį apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Administraciniam teismui Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka; 

30.       Duomenys, dėl kurių dažniausiai kreipiasi pareiškėjai arba kurie yra aktualūs vykdant viešąsias funkcijas ar gali būti aktualūs pareiškėjams pakartotinai naudoti, gali būti susisteminami ir sudaromi dokumentų rinkiniai. Į dokumentų rinkinius susisteminti dokumentai turi būti tinkami pakartotinai naudoti. Pakartotiniam naudojimui gali būti sudaromi šie LIMIS duomenų bazėse saugomų duomenų dokumentų rinkiniai:

30.1.    Eksponatų pagrindinio aprašo duomenys;

30.2.    Eksponatų įvertinimo duomenys;

30.3.    Muziejų kontaktiniai duomenys;

30.4.    Muziejų renginių duomenys;

30.5.    Muziejų ekspozicijų duomenys;

30.6.    Autorių kūrinių turtinių teisių duomenys;

30.7.    Mokslinių tyrimų duomenys;

31. Duomenų gavėjai turi naudoti LIMIS teikiamus duomenis, nepažeisdami Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų. Duomenų gavėjai negali keisti iš LIMIS gautų duomenų, o juos naudodami privalo nurodyti duomenų šaltinį;

32. Duomenys duomenų gavėjams, jei šiems duomenims nereikalingas papildomas apdorojimas, teikiami tokio turinio ir tokios formos, kokia jie saugomi LIMIS duomenų bazėse. Asmens duomenys duomenų gavėjams teikiami tik gavus duomenų subjektų sutikimą. Teikiant duomenis naudojami Išteklių įstatyme numatyti informacijos teikimo būdai. Dokumentų rinkinio pavadinimą, jo sudarymo ir duomenų atnaujinimo datą, atsakingo asmens kontaktinius duomenis, kitus metaduomenis ir prieigą prie dokumentų rinkinių institucija teikia valstybės informacinei sistemai, skirtai dokumentų rinkiniams ir jų metaduomenims sisteminti ir skelbti naudojant vienodą metaduomenų aprašymo formatą, taip pat vieno langelio principu institucijų sudarytiems dokumentų rinkiniams ir jų metaduomenims ieškoti, gauti ir su jais susijusioms paslaugoms teikti. LIMIS valdytojas užtikrina sudarytų dokumentų rinkinių prieinamumą per portalą jo tvarkytojo nustatyta tvarka ir priemonėmis;

33. Daugkartinio teikimo atveju duomenys, tarp jų ir asmens duomenys, teikiami pagal duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodyta teiktinų duomenų apimtis, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, duomenų teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, duomenų teikimo sutarties keitimo tvarka;

34. Vienkartinio teikimo atveju duomenys, tarp jų ir asmens duomenys, teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame nurodomas prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis, gavimo būdai, teikiamų duomenų formatas;

35. Duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai;

36. Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka;

37. Duomenų gavėjas, duomenų subjektas, registro ir kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius, klaidingus ir neišsamius duomenis;

38. Tvarkytojas, gavęs informaciją apie netikslius duomenis, privalo nedelsdamas patikrinti duomenis, ištaisyti neteisingus, netikslius, papildyti neišsamius duomenis ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus ir apie tai raštu informuoti duomenų gavėją, duomenų subjektą ar kitą asmenį, taip pat ir netikslius duomenis į LIMIS pateikusį Kitą duomenų tvarkytoją.

 

VI SKYRIUS

LIMIS DUOMENŲ SAUGA

 

39. LIMIS duomenų saugą reglamentuoja:

39.1. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimai, taikomi ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 387 „Dėl organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašo patvirtinimo“;

39.2. Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. IV-832 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės saugos reikalavimų patvirtinimo“;

39.3. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

39.4. Valdytojo tvirtinami LIMIS duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

40. Užtikrinant informacijos saugą, vadovaujamasi Lietuvos standartais LST ISO/IEC „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“, LST ISO/IEC „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo priemonių praktikos nuostatai“, taip pat kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų LIMIS duomenų tvarkymą, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu;

41. Už LIMIS duomenų saugą atsako Valdytojas ir Tvarkytojas;

42. Valdytojas užtikrina efektyvų ir spartų LIMIS funkcijų pokyčių (toliau vadinama – pokyčiai) valdymo planavimą, apimantį pokyčių identifikavimą, suskirstymą į kategorijas, įtakos vertinimą ir pokyčių prioritetų nustatymo procesus. Su tuo susijusios nuostatos numatomos Valdytojo tvirtinamoje LIMIS pokyčių valdymo tvarkoje arba Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse;

43. LIMIS duomenų tvarkymas LIMIS-C, LIMIS-M posistemiuose:

43.1. LIMIS duomenys aktyviose LIMIS-M ir LIMIS-C posistemių duomenų bazėse saugomi neterminuotai. Asmens duomenys LIMIS aktyviose LIMIS-M ir LIMIS-C posistemių duomenų bazėse saugomi tokia tvarka:

43.1.1. LIMIS sistemoje užregistruotų duomenų teikėjų, kurie teikė duomenis į LIMIS, ir kitų asmenų, kurie yra susiję su LIMIS sistemoje aprašytais kultūros paveldo objektais ir jų apskaita, – kol veikia į LIMIS duomenų bazes teikiantys muziejai ir kol LIMIS sistemos duomenų bazėse kaupiami asmens duomenys yra reikalingi sistemai formuojant jos duomenų bazėse aprašytų kultūros paveldo objektų apskaitos aktus,  knygas bei darbo su LIMIS ataskaitas;

43.1.2. LIMIS sistemoje užregistruotų duomenų teikėjų, nė karto neprisijungusių prie LIMIS, duomenys saugomi ne ilgiau, negu 3 mėnesius;

43.2. Pasibaigus p. 43.1 nurodytam terminui, LIMIS duomenys ir asmens duomenys perkeliami į pasyviąją duomenų bazę (archyvą), kurioje saugomi 5 metus;

44. LIMIS duomenys ir LIMIS asmens duomenys, kai yra nutraukiama muziejaus, kuris teikė duomenis į LIMIS duomenų bazes, veikla, kai LIMIS duomenų bazėse nebereikia saugoti duomenų, naudojamų LIMIS sistema formuojant LIMIS duomenų bazėse aprašytų kultūros paveldo objektų apskaitos aktus, knygas, darbo su LIMIS ataskaitas, ir kai pasibaigia šių duomenų saugojimas LIMIS pasyviojoje duomenų bazėje (archyve), yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams;

45. LIMIS darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši prievolė galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams;

46. Valdytojui ir Tvarkytojui, pažeidusiems šių nuostatų ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.

 

VII SKYRIUS

LIMIS FINANSAVIMAS

 

47. LIMIS kūrimas, eksploatavimas, priežiūra, modernizavimas ir plėtra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų, lėšų ir savivaldybių biudžetų lėšų.

 

VIII SKYRIUS

LIMIS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

48. LIMIS modernizuojama ir likviduojama Išteklių įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka;

49. Likviduojamos LIMIS duomenys perduodami kitai informacinei sistemai, sunaikinami arba perduodami valstybiniam archyvui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Duomenų subjektas turi šias teises:

50.1. Teisę susipažinti su asmens duomenimis, tvarkomais LIMIS, ir gauti šią informaciją:

50.1.1. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus;

50.1.2. Tvarkomų asmens duomenų turinį;

50.1.3. Duomenų gavėjus ir (arba) duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo ar yra teikiami asmens duomenys;

50.1.4. Nustatytas asmens duomenų saugojimo laikotarpis;

50.1.5. Visa turima informacija apie jų šaltinius tuo atveju, kai asmens duomenys yra surinkti ir (arba) renkami ne iš duomenų subjekto;

50.1.6. Teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs, neteisingi su asmeniu susiję duomenys ir (arba) papildyti neišsamūs asmens duomenys;

50.1.7. Teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, esant bent vienai iš šių sąlygų:

50.1.7.1. Jei asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, pasiekti;

50.1.7.2. Jei asmens duomenų subjektas atšaukia anksčiau duotą sutikimą tvarkyti jo duomenis;

50.1.7.3. Jei asmens duomenys duomenų bazėse tvarkomi neteisėtai, nesąžiningu ir neskaidriu būdu;

50.1.7.4. Jei asmens duomenys turi būti ištrinti iš duomenų bazių laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės;

50.1.8. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

50.1.8.1. Asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

50.1.8.2. Nesunaikinti su asmens duomenų subjektu susijusių duomenų, saugomų LIMIS duomenų bazėse, tuo atveju, kai šie duomenys jų tvarkymo tikslams nebereikalingi duomenų valdytojui, tačiau jie reikalingi asmens duomenų subjektui, siekiant jam pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

50.2. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susisteminto, įprastai naudojamo ir kompiuterio skaitomo formato, ir teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Lietuvos dailės muziejus, kuriam tokie asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti kliūčių tuos duomenis gauti duomenų subjektui ir juos, duomenų subjektui paprašius, persiųsti tiesiogiai kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma;

51. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas atliekamas, kai asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas funkcijas arba tvarkyti būtina siekiant teisėtų LIMIS duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, įskaitant profiliavimą, remiantis tomis nuostatomis;

52. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Lietuvos dailės muziejui turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį arba elektroninių ryšių priemonėmis;

53. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyta duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš Nuostatų IX skyriuje nurodytų teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti;

54. Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

54.1. Pateikdamas prašymą  Lietuvos dailės muziejaus darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

54.2. Pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;

54.3Pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu;

55. Duomenų subjektas savo teises Lietuvos dailės muziejuje gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į Lietuvos dailės muziejų kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš Nuostatų IX skyriuje nurodytų duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

56. Lietuvos dailės muziejus duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas nesilaikant LIMIS nuostatų 52–54 punktuose nustatytų reikalavimų, turi teisę nenagrinėti;

57.  Lietuvos dailės muziejus nedelsdamas, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui ar jo atstovui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą. Tas laikotarpis prireikus gali būti muziejaus direktoriaus pratęstas  dar 15 kalendorinių dienų, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gaunamų jų skaičių. Lietuvos dailės muziejus per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo informuoja duomenų subjektą ar jo atstovą apie tokį pratęsimą ir pratęsimo priežastis. Lietuvos dailės muziejus atsakymą duomenų subjektui ar jo atstovui pateikia valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu: registruotu paštu, įteikiant asmeniškai atvykus į Lietuvos dailės muziejų arba elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikiant elektroninį dokumentą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Lietuvos dailės muziejus, dėl objektyvių priežasčių negalėdamas pateikti atsakymo duomenų subjektui ar jo atstovui jo pasirinktu būdu, atsakymą pateikia registruota korespondencijos siunta;

58. Jei LIMIS duomenų valdytojas nenagrinėja duomenų subjekto prašymo, jis nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo, informuoja duomenų subjektą ar jo atstovą apie nenagrinėjimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai ir pasinaudoti kita teisių gynimo priemone;

59. Duomenų subjekto teisės Lietuvos dailės muziejuje įgyvendinamos neatlygintinai;

60. Lietuvos dailės muziejus, atsisakydamas vykdyti duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo, kaip duomenų subjekto, teises, pateikia jam tokio atsisakymo motyvus;

61. Lietuvos dailės muziejaus atsisakymas įgyvendinti duomenų subjekto teises gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui;

62. Lietuvos dailės muziejus, įgyvendindamas duomenų subjekto teises, pateikdamas jam tvarkomų asmens duomenų kopiją, turi garantuoti, kad tai nedaro neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms;

63. Už Nuostatų pažeidimus fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

__________________

 

SUDERINTA                                                             SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komitetas               Valstybinė duomenų apsaugos

prie Susisiekimo ministerijos                                       inspekcijos
2018 m. rugpjūčio 1 d. raštu Nr. S-597                      2018 m. lapkričio 28 d. raštu

Nr. 2R-6170(3.33.E)

 

SUDERINTA                                                             Vidaus reikalų ministerijos

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro                  2018 m. kovo 24 d. raštu

prie Krašto apsaugos ministerijos                                Nr. 1D-1613

2018 m. balandžio 25 d. raštu Nr. 6K-237-(4.2)

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos dailės muziejus, Įsakymas

Nr. V.1-16, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 56-2810 (2012-05-16), i. k. 11220DMISAK00V.1-16

Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatų pakeitimo

 

2.

Lietuvos dailės muziejus, Įsakymas

Nr. V.1-47, 2017-05-08, paskelbta TAR 2018-10-17, i. k. 2018-16287

Dėl Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V.1-25 „Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos dailės muziejus, Įsakymas

Nr. V.1-127, 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-04, i. k. 2018-19654

Dėl Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus 2010 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V.1-25 „Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo