Suvestinė redakcija nuo 2011-02-27 iki 2012-06-23

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 37-1251, i. k. 1011100NUTA00000478

 

Nauja redakcija nuo 2011-02-27:

Nr. 205, 2011-02-23, Žin. 2011, Nr. 24-1155 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000205

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS, PLANAVIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. balandžio 26 d. Nr. 478

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2127) 14 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatyti, kad per 5 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos:

2.1. Finansų ministerija patikslina teisės aktus, reikalingus Taisyklėms įgyvendinti;

2.2. Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos prireikus parengia ir patikslina teisės aktus, reikalingus Taisyklėms įgyvendinti.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                   JONAS LIONGINAS

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. balandžio 26 d.

nutarimu Nr. 478

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. vasario 23 d.

nutarimo Nr. 205 redakcija)

 

VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS, PLANAVIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų (iš jų ir specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms), Privatizavimo fondo lėšų, iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų teikiamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų (toliau – valstybės lėšos), skiriamų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti (toliau – valstybės kapitalo investicijos) valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, taip pat kitiems ūkio subjektams, planavimą, tikslinimą, naudojimą, apskaitą ir kontrolę.

2. Taisyklėse vartojama sąvoka:

Investicijų projektų įgyvendinimo programa – programa, jungianti du ir daugiau investicijų projektų, pagal kuriuos investuojama į prie vienos investavimo srities priskiriamus vienarūšius investavimo objektus ir kuriems įgyvendinti valstybės lėšos (tarp jų ir Europos Sąjungos finansinė parama ir kita gaunama finansinė parama) numatomos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, o naudos gavėjai gali būti valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2127), Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) ir Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279).

3. Valstybės investicijų programa rengiama atsižvelgiant į:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) programą, Vyriausybės veiklos prioritetų projektą, vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus, aplinkos analizės išvadas ir planuojamus pasiekti rezultatus;

3.2. Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos dokumentus ir Lietuvos Respublikos įsipareigojimus Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai (NATO);

3.3. valstybės įsipareigojimus valstybės lėšomis iš dalies finansuoti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kuriems įgyvendinti naudojama negrąžintina finansinė parama, valstybės vardu pasiskolintos lėšos arba valstybės garantuotos paskolos;

3.4. tam tikriems metams valstybės kapitalo investicijoms numatomas skirti valstybės lėšas ir valstybės lėšų investavimo į atitinkamą sritį prioritetus.

4. Reikalavimus, taikomus investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms), kurie gali būti įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, nustato finansų ministras. Investicijų projektams, kuriuos įgyvendinant statybos darbų vertė mažesnė kaip 590 tūkst. litų, nustatomi supaprastinti reikalavimai. Investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, pagrįsti turi būti taikomi grynosios dabartinės vertės, sąnaudų ir naudos (rezultatų), sąnaudų efektyvumo, taip pat kiti finansiniai (ekonominiai) ir socialiniai investicijų projektų pagrindimo būdai.

5. Teikiamas įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą naujas investicijų projektas, kai iš investavimo objekto numatoma gauti pelno (pajamų) ir (arba) kurio planuojama vertė viršija 50 000 tūkst. litų, turi būti parengtas pagal Europos Komisijos 2008 m. parengto dokumento „Investicijų projektų kaštų-naudos analizės gairės“ (angl. Guide to Cost‑benefit analysis of investment projects) (dokumentas skelbiamas interneto tinklalapyje www.finmin.lt/veiklos kryptys/biudžetas/valstybės kapitalo investicijos) nuostatas, kurios leidžia nustatyti investicijų projekto sąnaudas ir naudą, taip pat įvertinti jį ekonominiu požiūriu. Taisyklių 13 punkte nurodytų valstybės institucijų, įstaigų, savivaldybių institucijų vadovų pavedimu Europos Komisijos 2008 m. parengto dokumento „Investicijų projektų kaštų-naudos analizės gairės“ (angl. Guide to Cost‑benefit analysis of investment projects) nuostatos gali būti taikomos ir mažesnės nei nurodyta vertės investicijų projektams pagrįsti. Šio punkto nuostatos netaikomos krašto apsaugos ir saugumo plėtojimo investicijų projektams pagrįsti.

6. Valstybės lėšos, reikalingos darbo vietų kompiuterių įrangai (asmeniniams kompiuteriams, spausdintuvams, skeneriams, kopijavimo įrangai) ir (arba) jai skirtai programinei įrangai (operacinei, standartinei ir biuro), taip pat šios programinės įrangos licencijoms, fiksuotojo ir judriojo ryšio telefonų aparatams, baldams, buitinei technikai, tarnybiniams lengviesiems automobiliams ir ūkiniam inventoriui įsigyti, atnaujinti arba modernizuoti, Valstybės investicijų programoje neplanuojamos. Šio punkto nuostatos netaikomos planuojant valstybės lėšas specialiosioms transporto priemonėms įsigyti, vykdant naujo statinio statybos arba statinio rekonstravimo investicijų projektą, kai pagal projektinę dokumentaciją numatyta įsigyti ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, taip pat planuojant valstybės biudžeto lėšas bendrai iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos finansuojamiems investicijų projektams, išskyrus ilgalaikio turto įsigijimą iš techninės paramos lėšų.

 

II. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ) RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

7. Investicijų projektus rengia valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, kurių įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktiems įgaliojimams vykdyti, strateginiuose planavimo dokumentuose nustatytiems siektiniems rezultatams pasiekti, taip pat viešojo administravimo funkcijoms atlikti reikia sukurti, įsigyti ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą arba padidinti jo vertę.

Investicijų projektų įgyvendinimo programas rengia (sudaro) valstybės biudžeto asignavimų valdytojai.

8. Valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybės įstaigoms siūlomus įgyvendinti socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, kultūros, kūno kultūros ir sporto, o prireikus ir kitus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) rekomenduojama aptarti (paskelbus atitinkamos institucijos arba įstaigos interneto svetainėje arba visuomenės informavimo priemonėse) su verslo organizacijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais.

9. Bendrai iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos finansuojami investicijų projektai rengiami ir atrenkami laikantis Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių sutarčių nustatytų reikalavimų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

10. Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektai, teikiami įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, turi būti suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Informacinės visuomenės plėtros komitetas). Informacinės visuomenės plėtros komitetas sudaro suderintų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų sąrašą pagal svarbą ir teikia jį Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisijai.

11. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai parengtus investicijų projektus teikia Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytoms valstybės institucijoms arba įstaigoms, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta formuoti arba dalyvauti formuojant atitinkamos srities valstybės politiką (toliau – valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos), jų nustatytais terminais pagal valdymo sritis, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai – savivaldybių institucijoms. Savivaldybių institucijoms priėmus sprendimus dėl gautų investicijų projektų įgyvendinimo, šie investicijų projektai teikiami valstybės politiką formuojančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms jų nustatytais terminais.

12. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, rengdami investicijų projektus, privalo atsižvelgti į Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytų valstybės institucijų ir įstaigų, kurių valdymo sričiai jie priskirti, pateiktas rekomendacijas ir pastabas ir patikslinti investicijų projektus.

13. Siūlomus įgyvendinti investicijų projektus ir (arba) investicijų projektų įgyvendinimo programas, kad jie Taisyklių nustatyta tvarka būtų įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane, kurį tvirtina Vyriausybė, nustatytais terminais Finansų ministerijai teikia:

13.1. valstybės institucijos – ministerijos, teisminės valdžios, kontrolės (priežiūros), teisėsaugos institucijos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai;

13.2. valstybės įstaigos – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba, Vyriausybės įstaigos (suderinusios su atitinkamu ministru), kitos Taisyklių 13.1 punkte nepaminėtos Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei atskaitingos įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai.

14. Kartu su siūlomu įgyvendinti investicijų projektu (investicijų projektų įgyvendinimo programa) turi būti nurodomi numatomų nacionalinio biudžeto asignavimų išlaidoms metinių pokyčių, kurių gali atsirasti įgyvendinus investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą), skaičiavimai ekonomiškai pagrįstam investicijos naudojimo laikotarpiui, taip pat nurodomi planuojami šių išlaidų padengimo šaltiniai.

 

III. VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS RENGIMAS IR TIKSLINIMAS

 

15. Finansų ministerija tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais informuoja valstybės politiką formuojančias valstybės institucijas apie ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti valstybės kapitalo investicijų preliminarius limitus, o kitas Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytas institucijas ir įstaigas – apie joms numatomus skirti valstybės kapitalo investicijų preliminarius limitus.

16. Valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos patvirtina atitinkamos srities investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes, o kitos Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytos institucijos ir įstaigos – savo institucijos arba įstaigos investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes. Nustatant atrankos kriterijus ir jų reikšmes, investicijų projektams vertinti rekomenduojama taikyti balų sistemą, kuri leistų palyginti planuojamus įgyvendinti investicijų projektus ir nustatyti vienų investicijų projektų pirmenybę prieš kitus investicijų projektus. Analogiškiems pagal investavimo pobūdį investicijų projektams vertinti šiame punkte nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos turi taikyti tuos pačius investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes.

17. Investicijų projektus, vadovaudamosi patvirtintais investicijų projektų atrankos kriterijais ir atsižvelgdamos į jų reikšmes, atrenka valstybės politiką formuojančiose institucijose ir įstaigose, Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytose valstybės institucijose ir įstaigose sudarytos investicijų projektų atrankos komisijos (toliau – atrankos komisijos), kurios sudaromos iš atitinkamos valstybės institucijos ar įstaigos specialistų, prireikus pasitelkiant suinteresuotų institucijų ir įstaigų, kitų socialinių ir ekonominių partnerių atstovus.

Valstybės politiką formuojančiose valstybės institucijose ir įstaigose sudarytos atrankos komisijos, vadovaudamosi pagal Taisyklių 16 punktą patvirtintais atitinkamos srities investicijų projektų atrankos kriterijais, jų reikšmėmis ir iš valdymo srities valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, kitų ūkio subjektų, kurie pretenduoja gauti valstybės lėšų investicijų projektams įgyvendinti, gautais investicijų projektais, atrenka atitinkamos srities investicijų projektus, o kitose valstybės institucijose ir įstaigose, nurodytose Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, sudarytos atrankos komisijos – savo institucijos arba įstaigos investicijų projektus, kurie bus siūlomi įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą.

18. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai atrinktus investicijų projektus, kai jie atitinka investicijų projektų įgyvendinimo programos požymius, sujungia į investicijų projektų įgyvendinimo programas.

19. Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai:

19.1. atitinkamos srities ir savo institucijos arba įstaigos investavimo trejų metų prioritetus, jų pagrindimo dokumentus, nurodydami pagal kiekvieną prioritetą siūlomų skirti lėšų sumą;

19.2. neviršydami Taisyklių 15 punkte nurodytų valstybės kapitalo investicijų preliminarių limitų, pasiūlymus dėl valstybės kapitalo investicijų į atitinkamą sritį trejų metų limito paskirstymo: valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos – pagal valstybės institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas, taip pat kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti valstybės lėšų, ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), o kitos Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos – pagal investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas). Kartu pateikiami atrinkti investicijų projektai (investicijų projektus asignavimų valdytojų nurodymu gali teikti valstybės įstaigos ir savivaldybių institucijos, kurioms numatoma skirti valstybės lėšų);

19.3. informaciją apie tęstinius investicijų projektus, kuriems nesiūloma skirti lėšų;

19.4. informaciją apie naujus investicijų projektus, kuriems siūloma skirti lėšų.

20. Valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos apie Taisyklių 19.2 punkte nurodytus pasiūlymus taip pat informuoja srities, kurioje įstatymais ir kitais teisės aktais joms pavesta formuoti valstybės politiką, valdymo sričių institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas, kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti valstybės lėšų investicijų projektams įgyvendinti.

21. Ministerijos ir Vyriausybės įstaigos, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos ir Finansų ministerijos, o kiti asignavimų valdytojai – į Finansų ministerijos pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų strateginių veiklos planų projektų, patikslina pagal Taisyklių 19 punktą pateiktą informaciją ir medžiagą ir tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais ją teikia Finansų ministerijai.

22. Finansų ministerija, atsižvelgdama į Vyriausybės patvirtintame tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais pateiktus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kartu su Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytomis valstybės institucijomis arba įstaigomis rengia Valstybės investicijų programos projektą ir teikia jį Vyriausybei.

23. Vyriausybė Valstybės investicijų programos projektą teikia Lietuvos Respublikos Seimui kartu su tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu. Kartu teikiama informacija apie tęstinius investicijų projektus, kuriems nesiūloma skirti lėšų tų biudžetinių metų Valstybės investicijų programos projekte, nurodžius neskyrimo priežastis ir ekonominį pagrindimą.

24. Vyriausybei pateikus Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat kitos valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, kartu su strateginiais veiklos planais patvirtina valstybės kapitalo investicijų į atitinkamą sritį trejų metų paskirstymą pagal valstybės institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas, taip pat kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti lėšų, ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) arba savo institucijos, įstaigos investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), taip pat atitinkamos srities arba savo institucijos, įstaigos investavimo trejų metų prioritetus, nurodydamos pagal kiekvieną prioritetą siūlomų skirti lėšų sumą, ir skelbia šią informaciją interneto svetainėse.

25. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir patvirtinus Valstybės investicijų programą (pagal investavimo sritis), valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos prireikus patikslina patvirtintiems biudžetiniams metams numatytų lėšų valstybės kapitalo investicijoms paskirstymą pagal valstybės institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas, taip pat kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti lėšų, ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), taip pat pagal investavimo prioritetus, o kitos valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, prireikus patikslina savo institucijos arba įstaigos investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), taip pat lėšų paskirstymą pagal investavimo prioritetus ir per 10 dienų šią informaciją paskelbia interneto svetainėse. Prireikus patvirtintiems biudžetiniams metams numatytų lėšų valstybės kapitalo investicijoms paskirstymas tikslinamas atsižvelgiant į Taisyklių 17 punkte nurodytų atrankos komisijų pateiktus pasiūlymus.

26. Valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, pagal Taisyklių 25 punktą patikslinusios lėšų paskirstymą pagal investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), taip pat investicijų projektų įgyvendinimo programai numatytų valstybės lėšų paskirstymą pagal investicijų projektus, per 5 darbo dienas:

26.1. informuoja Finansų ministeriją apie tam tikriems biudžetiniams metams numatytų valstybės lėšų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas);

26.2. valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos informuoja valdymo srities, kurioje įstatymais ir kitais teisės aktais joms pavesta formuoti valstybės politiką, valstybės institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas ir kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti valstybės lėšų investicijų projektams įgyvendinti.

27. Finansų ministerija kaupia informaciją apie tam tikriems biudžetiniams metams numatytų valstybės lėšų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), taip pat informaciją apie numatomas tam tikriems metams skirti lėšas pagal kiekvieną investavimo prioritetą ir skelbia ją ministerijos interneto svetainėje.

28. Valstybės kapitalo investicijoms numatytos skirti lėšos negali būti skiriamos investavimo objektams, dėl kurių nėra pateikti pagal finansų ministro nustatytus investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų), kurie gali būti įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, reikalavimus ir Europos Komisijos 2008 m. parengto dokumento „Investicijų projektų kaštų-naudos analizės gairės“ (angl. Guide to Cost‑benefit analysis of investment projects) nuostatas parengti investicijų projektai.

29. Tikslinant einamųjų metų lėšų paskirstymą pagal investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), taip pat investicijų projektų įgyvendinimo programai numatytų valstybės lėšų paskirstymą pagal investicijų projektus, naujų investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) finansavimas turi būti derinamas su Finansų ministerija.

 

IV. VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ NAUDOJIMAS

 

30. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai tam tikriems metams valstybės kapitalo investicijoms numatytas lėšas naudoja sumokėti už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes, neviršydami tam tikram laikotarpiui investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti numatyto lėšų dydžio.

31. Investicijų projektų įgyvendinimo sutartys su tiekėjais (prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais, rangovais) turi būti sudaromos dėl visų darbų, prekių ar paslaugų vertės arba techniškai priimtinos jų dalies taip, kad:

31.1. už darbus, prekes ar paslaugas būtų mokama neviršijant einamiesiems biudžetiniams metams atitinkamam investicijų projektui nustatyta tvarka patvirtintos (patikslintos) asignavimų sumos;

31.2. jose būtų nustatyta, kad tuo atveju, jeigu einamaisiais biudžetiniais metais teisės aktais bus apribotas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, perkančioji organizacija turi teisę einamaisiais biudžetiniais metais atsisakyti tam tikrų sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų atlikimo, nesuteiktų paslaugų arba nepatiektų prekių pirkimo ir privalo apie tai informuoti tiekėją (prekių tiekėją, paslaugų teikėją, rangovą). Ši nuostata netaikoma ilgalaikiams pirkimams NATO tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti.

32. Valstybės lėšos negali būti investuojamos į fizinių asmenų veiklą ar privačius juridinius asmenis, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse.

33. Einamaisiais biudžetiniais metais sutaupyti asignavimai išlaidoms gali būti naudojami vykdyti tik tiems investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms), kuriems pagal tam tikrų metų Valstybės investicijų programą buvo skirta lėšų.

34. Finansų ministerijai teikiamoje informacijoje apie papildomų lėšų skyrimą investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) vykdyti iš sutaupytų asignavimų išlaidoms turi būti nurodomas investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos), kuriam vykdyti numatoma skirti šias lėšas, pavadinimas, jo kodas, suteiktas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS), jo ryšys su valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vykdomomis programomis ir išlaidos pagal finansų ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją.

 

V. VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ IR APSKAITA

 

35. Už valstybės kapitalo investicijų naudojimo apskaitos tvarkymą, jų naudojimą pagal paskirtį, naudojimo kontrolę ir sutartyse su rangovais (tiekėjais) numatytas kainas atsakingos valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai).

36. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai), įgyvendinantys ir (ar) įgyvendinę investicijų projektus, pasibaigus pirmajam pusmečiui ir biudžetiniams metams, pagal valdymo sritis teikia valstybės politiką formuojančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms šią informaciją:

36.1. ar taupiai ir nepažeidžiant sudarytų sutarčių naudojamos jiems skirtos valstybės kapitalo investicijos;

36.2. apie valstybės kapitalo investicijų naudojimą pagal kiekvieną investavimo prioritetą;

36.3. apie investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) vertinimo kriterijų įvykdymą įgyvendinus investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą);

36.4. apie nustatytus pažeidimus įgyvendinant investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas).

37. Kitos valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, pasibaigus pirmajam pusmečiui ir biudžetiniams metams, renka Taisyklių 36.1–36.4 punktuose nurodytą informaciją apie joms numatytų valstybės kapitalo investicijų panaudojimą.

38. Finansų ministro nustatyta informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą teikimo tvarka ir terminais duomenis ir kitą informaciją teikia:

38.1. valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, taip pat Informacinės visuomenės plėtros komitetas apibendrintą informaciją – Finansų ministerijai;

38.2. valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, kiti ūkio subjektai (užsakovai), įgyvendinantys ir (ar) įgyvendinę informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus, – Informacinės visuomenės plėtros komitetui.

39. Finansų ministerija:

39.1. renka iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų duomenis apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą finansų ministro nustatyta valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo tvarka ir terminais;

39.2. pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos apibendrina gautus duomenis ir kitą informaciją apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą ir prireikus teikia juos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai;

39.3. kaupia duomenis apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą ir apie jų naudojimą pagal kiekvieną investavimo prioritetą ir skelbia juos ministerijos interneto svetainėje.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 205, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1155 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000205

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1068, 2001-09-10, Žin., 2001, Nr. 79-2754 (2001-09-14), i. k. 1011100NUTA00001068

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1186, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 136-5323 (2008-11-27), i. k. 1081100NUTA00001186

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 491, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 66-2622 (2009-06-04), i. k. 1091100NUTA00000491

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1005, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4593 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001005

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 205, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1155 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000205

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo