Suvestinė redakcija nuo 2019-06-08

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 37-1251, i. k. 1011100NUTA00000478

 

Nauja redakcija nuo 2011-02-27:

Nr. 205, 2011-02-23, Žin. 2011, Nr. 24-1155 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000205

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS, PLANAVIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. balandžio 26 d. Nr. 478

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

 

1. Patvirtinti Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatyti, kad per 5 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos:

2.1. Finansų ministerija patikslina teisės aktus, reikalingus Taisyklėms įgyvendinti;

2.2. Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos prireikus parengia ir patikslina teisės aktus, reikalingus Taisyklėms įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                   JONAS LIONGINAS

 

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. balandžio 26 d.

nutarimu Nr. 478

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. vasario 23 d.

nutarimo Nr. 205 redakcija)

 

VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS, PLANAVIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (iš jų ir specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms), iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų teikiamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų (toliau – valstybės lėšos), kurios planuojamos tam tikrų metų Valstybės investicijų programoje ir skiriamos valstybės kapitalo investicijoms – naujo statinio statybos arba statinio rekonstravimo darbams atlikti, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, numatytam minėtų statybos darbų projektinėje dokumentacijoje, įsigyti arba analogiškam ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, kai jį įsigyjant padidinamas ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kiekis (išskyrus atvejus, kai turimas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas atnaujinamas, tai yra atkuriamas buvęs jo kiekis ne vėliau kaip tais pačiais biudžetiniais metais), taip pat naujoms informacinių ir ryšių technologijoms įsigyti (sukurti) valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, taip pat kitiems ūkio subjektams (toliau – valstybės kapitalo investicijos), planavimą, tikslinimą, naudojimą, apskaitą ir kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1002, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-14, i. k. 2016-25144

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

2. Taisyklėse vartojama sąvoka „investicijų projektų įgyvendinimo programa“ – programa, jungianti du ir daugiau investicijų projektų, pagal kuriuos investuojama į prie vienos investavimo srities priskiriamus vienarūšius investavimo objektus ir kuriems įgyvendinti valstybės lėšos (tarp jų ir Europos Sąjungos finansinė parama ir kita gaunama tarptautinė finansinė parama) numatomos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, o naudos gavėjai gali būti valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme ir Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

 

3. Nauji investicijų projektai (investicijų projektų įgyvendinimo programos), kuriems ankstesnių metų Valstybės investicijų programoje nebuvo skirta valstybės lėšų, gali būti siūlomi įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, kai jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

3.1. prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) programos nuostatų įgyvendinimo plane numatytų darbų, pirmenybę teikiant Vyriausybės prioritetiniams darbams, įgyvendinimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

3.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos Seimo arba Vyriausybės sprendimus skirti valstybės kapitalo investicijų konkretiems investavimo objektams finansuoti, taip pat prisiimtiems tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti;

3.3. įgyvendina krašto apsaugos sistemos įsipareigojimus NATO (įskaitant NATO saugumo investicijų programą) ir Europos Sąjungai, taip pat kitus įsipareigojimus dalyvauti tarptautinėse operacijose;

3.4. sukuria ilgalaikę socialinę ekonominę naudą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

4. Reikalavimus, taikomus investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms), kurie gali būti įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, nustato finansų ministras. Investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, kuriems ankstesnių metų Valstybės investicijų programoje nebuvo skirta valstybės kapitalo investicijų, pagrįsti turi būti taikomas sąnaudų ir naudos pagrindimo būdas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 70-3605 (2012-06-23), i. k. 1121100NUTA00000715

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

41. Neteko galios nuo 2019-06-08

Punkto naikinimas:

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

Papildyta punktu:

Nr. 1002, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-14, i. k. 2016-25144

 

5. Neteko galios nuo 2015-08-05

Punkto naikinimas:

Nr. 768, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11951

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 70-3605 (2012-06-23), i. k. 1121100NUTA00000715

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

 

6. Valstybės lėšos, reikalingos ginklams ir karinei įrangai, naudojamiems tik kariniams tikslams, infrastruktūrai (iki investuotojui suteikto sklypo ribų) įrengti ir (ar) sutvarkyti, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, nenurodytam Taisyklių 1 punkte, taip pat ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti iki 360 tūkst. eurų, o naujoms informacinių ir ryšių technologijoms įsigyti (sukurti) iki 100 tūkst. eurų, Valstybės investicijų programoje neplanuojamos. Apskaičiuojant valstybės lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti dydį turi būti sumuojamos vieniems planuojamiems metams kiekvienam analogiškam ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti reikalingos lėšos, o valstybės lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti arba jo vertei padidinti dydį – visam darbų atlikimo laikotarpiui. Apskaičiuojant valstybės lėšų naujoms informacinių ir ryšių technologijoms įsigyti (sukurti) dydį sumuojamos tokiai įrangai įsigyti (sukurti) reikalingos lėšos (įskaitant programinei ir aparatinei įrangai reikiamas lėšas) visam jos įsigijimo (sukūrimo) ar atnaujinimo laikotarpiui. Šio punkto nuostatos netaikomos planuojant valstybės biudžeto lėšas bendrai iš Europos Sąjungos finansinės paramos finansuojamiems investicijų projektams.

Valstybės lėšas, reikalingas šiame punkte nurodytam ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti, neviršydami tam tikriems metams tam tikslui numatytų skirti valstybės lėšų sumų, planuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, rengdami tam tikrų metų strateginius veiklos planus. Ministrų valdymo sričių valstybės biudžeto asignavimų valdytojai savo pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti turi suderinti su ministru, kurio valdymo sričiai asignavimų valdytojai priskirti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

 

II. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ) RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

7. Investicijų projektus rengia valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, kurie pretenduoja gauti Taisyklių 1 punkte nurodytų valstybės kapitalo investicijų ir kurių įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktiems įgaliojimams vykdyti, strateginiuose planavimo dokumentuose nustatytiems siektiniems rezultatams pasiekti, taip pat viešojo administravimo funkcijoms atlikti reikia sukurti, įsigyti ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą arba padidinti jo vertę.

Investicijų projektų įgyvendinimo programas rengia (sudaro) valstybės biudžeto asignavimų valdytojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

8. Valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybės įstaigoms siūlomus įgyvendinti socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, kultūros, sporto, o prireikus ir kitus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) rekomenduojama aptarti (paskelbus atitinkamos institucijos arba įstaigos interneto svetainėje arba visuomenės informavimo priemonėse) su verslo organizacijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

9. Bendrai iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos finansuojami investicijų projektai rengiami, atrenkami, jų stebėsena ir vertinimas atliekami, taip pat atsiskaitoma už jų įgyvendinimą laikantis Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą gaunamą tarptautinę finansinę paramą reglamentuojančių teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

10. Informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektai, teikiami įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, turi būti suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

11. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai parengtus investicijų projektus teikia Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytoms valstybės institucijoms arba įstaigoms, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta formuoti arba dalyvauti formuojant atitinkamos srities valstybės politiką (toliau – valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos), jų nustatytais terminais pagal valdymo sritis, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai – savivaldybių institucijoms. Savivaldybių institucijoms priėmus sprendimus dėl gautų investicijų projektų įgyvendinimo, šie investicijų projektai teikiami valstybės politiką formuojančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms jų nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

 

12. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, rengdami investicijų projektus, privalo atsižvelgti į Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytų valstybės institucijų ir įstaigų, kurių valdymo sričiai jie priskirti, pateiktas rekomendacijas ir pastabas ir patikslinti investicijų projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

 

13. Siūlomus įgyvendinti investicijų projektus ir (arba) investicijų projektų įgyvendinimo programas, kad jie Taisyklių nustatyta tvarka būtų įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane, kurį tvirtina Vyriausybė, nustatytais terminais Finansų ministerijai teikia:

13.1. valstybės institucijos – ministerijos, teisminės valdžios, kontrolės (priežiūros), teisėsaugos institucijos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai;

13.2. valstybės įstaigos – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės įstaigos (suderinusios su atitinkamu ministru), kitos Taisyklių 13.1 papunktyje nepaminėtos Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei atskaitingos įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

 

131. Valstybės institucijoms, įstaigoms Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nustatytais atvejais priėmus sprendimą skirti valstybės lėšų kitų valdymo sričių valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, taip pat kitiems ūkio subjektams, privaloma ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos apie tai raštu informuoti tas ministerijas, kurių ministrų valdymo sričių investicijų projektams įgyvendinti numatoma skirti lėšų. Teikiant informaciją turi būti nurodytas investicijų projekto pavadinimas, investavimo tikslas, finansavimo šaltinis, numatomų skirti lėšų dydis ir terminas, per kurį bus skirtos lėšos.

Papildyta punktu:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

14. Kartu su siūlomu įgyvendinti investicijų projektu (investicijų projektų įgyvendinimo programa) turi būti nurodomi numatomų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto asignavimų išlaidoms metinių pokyčių, kurių gali atsirasti įgyvendinus investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą), skaičiavimai ekonomiškai pagrįstam investicijos naudojimo laikotarpiui, taip pat nurodomi planuojami šių išlaidų padengimo šaltiniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

III. VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS RENGIMAS IR TIKSLINIMAS

 

15. Finansų ministerija tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais informuoja valstybės politiką formuojančias valstybės institucijas apie ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti valstybės kapitalo investicijų preliminarius limitus, o kitas Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytas institucijas ir įstaigas – apie joms numatomus skirti valstybės kapitalo investicijų preliminarius limitus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

 

16. Valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos, išskyrus Vyriausybės įstaigas, kurioms investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes tvirtina ministrai pagal pavestas valdymo sritis, patvirtina atitinkamos srities investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes, o kitos Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytos institucijos ir įstaigos – savo institucijos arba įstaigos investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes. Atrankos kriterijai turi būti aiškūs (suformuluoti taip, kad nesudarytų sąlygų skirtingoms interpretacijoms), stabilūs (nauji vertinimo kriterijai gali būti rengiami keičiantis valstybės institucijos ar įstaigos veiklos prioritetams), susieti su atitinkamam ministrui pavestų valdymo sričių, taip pat kitų Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytų valstybės institucijų ir įstaigų veiklos tikslais, įgyvendinamais uždaviniais ir planuojamais pasiekti rezultatais. Atrankos kriterijų ir jų reikšmių projektas turi būti suderintas su Finansų ministerija. Nustatant atrankos kriterijus ir jų reikšmes, investicijų projektams vertinti turi būti taikoma balų sistema, kuri leistų palyginti planuojamus įgyvendinti investicijų projektus ir nustatyti vienų investicijų projektų pirmenybę prieš kitus investicijų projektus, turi būti nustatomas minimalus investicijų projekto vertinimo balas, kad investicijų projektas būtų siūlomas įtraukti į Valstybės investicijų programą. Analogiškiems pagal investavimo pobūdį investicijų projektams vertinti šiame punkte nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos turi taikyti tuos pačius investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes.

Vertinant savivaldybių investicijų projektus, taip pat turi būti atsižvelgiama į jiems įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto planuojamas skirti lėšas. Nustatant investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes savivaldybių investicijų projektams vertinti, atsižvelgus į iš savivaldybės biudžeto investicijų projektui įgyvendinti planuojamų skirti lėšų dydį pagal intervalus – nuo 15 iki 30 procentų arba daugiau nei 30 procentų, atitinkamai didėjančia tvarka turi būti skiriami papildomi investicijų projekto vertinimo balai.

Papildomi balai taip pat turi būti skiriami tęstiniams investicijų projektams, kuriems ankstesnių metų Valstybės investicijų programoje buvo skirta valstybės lėšų, ir kurortuose arba kurortinėse teritorijose įgyvendinamiems investicijų projektams, kurie sumažintų sezoniškumo įtaką ir užtikrintų finansinę grąžą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Nr. 794, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13219

TAR pastaba. Punkto nuostatos taikomos rengiant Valstybės investicijų 2020–2022 ir vėlesnių metų programų projektus.

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

161. Neteko galios nuo 2018-08-22

Punkto naikinimas:

TAR pastaba. Taikoma rengiant Valstybės investicijų 2019–2021 ir vėlesnių metų programų projektus.

Nr. 794, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13219

Papildyta punktu:

Nr. 768, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11951

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

17. Investicijų projektus, vadovaudamosi patvirtintais investicijų projektų atrankos kriterijais ir atsižvelgdamos į jų reikšmes, atrenka Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytose valstybės institucijose ir įstaigose sudarytos investicijų projektų atrankos komisijos (toliau – atrankos komisijos), kurios sudaromos iš atitinkamos valstybės institucijos ar įstaigos specialistų, prireikus pasitelkiant suinteresuotų institucijų ir įstaigų, kitų socialinių ir ekonominių partnerių atstovus ir tam tikros srities ekspertus. Tais atvejais, kai ministerijų vidiniuose teisės aktuose reglamentuota, kad iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems investicijų projektams, atrenkamiems valstybės projektų planavimo būdu, atrinkti ministerijose turi būti sudaromos valstybės projektų atrankos komisijos, o Taisyklių nustatyta tvarka atrenkamiems investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) turi būti sudaromos atrankos komisijos, rekomenduojama projektus atrinkti vienoje atrankos komisijoje.

Valstybės politiką formuojančiose valstybės institucijose ir įstaigose sudarytos atrankos komisijos, vadovaudamosi pagal Taisyklių 16 punktą patvirtintais atitinkamos srities investicijų projektų atrankos kriterijais, jų reikšmėmis ir iš valdymo srities valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, kitų ūkio subjektų, kurie pretenduoja gauti valstybės lėšų investicijų projektams įgyvendinti, gautais investicijų projektais, atrenka atitinkamos srities investicijų projektus (ir nustato jų įgyvendinimo terminus metais), o kitose valstybės institucijose ir įstaigose, nurodytose Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose, sudarytos atrankos komisijos – savo institucijos arba įstaigos investicijų projektus (ir nustato jų įgyvendinimo terminus metais), kurie bus siūlomi įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą. Atrankos komisijos sprendimas dėl kiekvieno svarstyto investicijų projekto, kuriame, be kita ko, turi būti nurodyti taikyti atrankos kriterijai ir suteikti balai, taip pat trumpas investicijų projekto aprašymas per 10 darbo dienų nuo įvykusio atrankos komisijos posėdžio dienos skelbiami valstybės institucijos arba įstaigos, kuri sudarė atrankos komisiją, interneto svetainėje.

TAR pastaba. 17 punkto nuostatos taikomos rengiant Valstybės investicijų 2020–2022 ir vėlesnių metų programų projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

18. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai atrinktus investicijų projektus, kai jie atitinka investicijų projektų įgyvendinimo programos požymius, sujungia į investicijų projektų įgyvendinimo programas.

19. Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai:

19.1. Neteko galios nuo 2017-09-26

Punkto naikinimas:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

19.2. neviršydami Taisyklių 15 punkte nurodytų valstybės kapitalo investicijų preliminarių limitų, pasiūlymus dėl valstybės kapitalo investicijų į atitinkamą sritį trejų metų limito paskirstymo: valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos – pagal valstybės institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas, taip pat kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti valstybės lėšų, ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (kartu nurodydamos jų įgyvendinimo terminus metais), o kitos Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos – pagal investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (kartu nurodydamos jų įgyvendinimo terminus metais). Taip pat pateikiamas pasiūlymas dėl investicijų projektų įgyvendinimo programai numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal investicijų projektus (kartu nurodant jų įgyvendinimo terminus metais) (jeigu nustatytu terminu lėšų paskirstyti pagal investicijų projektus nėra galimybės, pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių lėšų paskirstymo). Kartu pateikiami atrinkti investicijų projektai (investicijų projektus valstybės biudžeto asignavimų valdytojų nurodymu gali teikti valstybės įstaigos ir savivaldybių institucijos, kurioms numatoma skirti valstybės lėšų);

TAR pastaba. 19. 2 papunkčio nuostatos taikomos rengiant Valstybės investicijų 2020–2022 ir vėlesnių metų programų projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

19.3. informaciją apie tęstinius investicijų projektus, kuriems nesiūloma skirti lėšų;

19.4. informaciją apie naujus investicijų projektus, kuriems siūloma skirti lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

 

20. Valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos apie Taisyklių 19.2 papunktyje nurodytus pasiūlymus taip pat informuoja srities, kurioje įstatymais ir kitais teisės aktais joms pavesta formuoti valstybės politiką, institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas, kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti valstybės lėšų investicijų projektams įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

21. Ministerijos ir Vyriausybės įstaigos, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos, o kiti valstybės biudžeto asignavimų valdytojai – į Finansų ministerijos pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų strateginių veiklos planų projektų, patikslina pagal Taisyklių 19 punktą pateiktą informaciją ir dokumentus ir tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais juos teikia Finansų ministerijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

22. Finansų ministerija, atsižvelgdama į Vyriausybės patvirtintame tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais pateiktus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kartu su Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytomis valstybės institucijomis arba įstaigomis rengia Valstybės investicijų programos projektą ir teikia jį Vyriausybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

 

23. Vyriausybė Valstybės investicijų programos projektą teikia Lietuvos Respublikos Seimui kartu su tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu. Kartu teikiama informacija apie tęstinius investicijų projektus, kuriems nesiūloma skirti lėšų Valstybės investicijų programos projekte, nurodžius neskyrimo priežastis ir ekonominį pagrindimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

24. Vyriausybei pateikus Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat kitos valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose, strateginiuose veiklos planuose nustato preliminarų valstybės kapitalo investicijų trejų metų paskirstymą pagal ministrams pavestų valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas, taip pat kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti lėšų, ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (kartu nurodydamos jų įgyvendinimo terminus metais) arba savo institucijos, įstaigos investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (kartu nurodydamos jų įgyvendinimo terminus metais) ir skelbia šią informaciją savo interneto svetainėse.

TAR pastaba. 24 punkto nuostatos taikomos rengiant Valstybės investicijų 2020–2022 ir vėlesnių metų programų projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

25. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir patvirtinus Valstybės investicijų programą (pagal investavimo sritis), valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose, atsižvelgdamos į atrankos komisijų pateiktus pasiūlymus, kartu su programų sąmatomis teikia Finansų ministerijai pasiūlymus dėl Valstybės investicijų programoje trejiems metams numatytų lėšų paskirstymo pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (kartu nurodydamos jų įgyvendinimo terminus metais).

TAR pastaba. 25 punkto nuostatos taikomos rengiant Valstybės investicijų 2020–2022 ir vėlesnių metų programų projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Nr. 13, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00350

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

251. Finansų ministerija, vadovaudamasi iš valstybės institucijų ir įstaigų, nurodytų Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose, gautais pasiūlymais, rengia trejų metų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (kartu nurodydama jų įgyvendinimo terminus metais) projektą ir teikia jį Vyriausybei.

TAR pastaba. 251 punkto nuostatos taikomos rengiant Valstybės investicijų 2020–2022 ir vėlesnių metų programų projektus.

Papildyta punktu:

Nr. 13, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00350

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

252. Neteko galios nuo 2017-09-26

Punkto naikinimas:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

253. Finansų ministerija Taisyklių 251 punkte nurodytą paskirstymo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl patvirtintų tam tikrų metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas projektu.

Papildyta punktu:

Nr. 13, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00350

 

254. Neteko galios nuo 2017-09-26

Punkto naikinimas:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Papildyta punktu:

Nr. 13, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00350

 

255. Vyriausybės patvirtintas investicijų projekto (investicijų projekto įgyvendinimo programos) įgyvendinimo terminas gali būti ilginamas, jeigu įgyvendinant investicijų projektą (investicijų projekto įgyvendinimo programą) susiklostė šios aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti nustatant įgyvendinimo terminus:

255.1. tam tikram laikotarpiui apribojamas numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, kai nevykdomas valstybės biudžetas ir piniginiai ištekliai naudojami vadovaujantis valstybės piniginių išteklių naudojimo prioritetais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1014 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės piniginių išteklių naudojimo prioritetų nustatymo“;

255.2. ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės neįvyksta viešasis pirkimas arba užsitęsia viešojo pirkimo procedūros;

255.3. paaiškėja, kad investicijų projektui baigti įgyvendinti reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įtraukti į investicijų projektą ir kurių techniškai neįmanoma atskirti nuo kitų darbų arba paslaugų, numatytų investicijų projekte, ir kuriuos būtinai reikia atlikti norint baigti įgyvendinti investicijų projektą;

255.4. darbų rangovas arba paslaugų teikėjas laiku neįvykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų;

255.5. vykdomi Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės arba Lietuvos Respublikos valstybės gynimo tarybos sprendimai dėl įgyvendinamų investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų);

255.6. tam tikram laikotarpiui sumažinamos valstybės lėšos valstybės kapitalo investicijoms dėl išskirtinių aplinkybių, nustatytų Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka.

TAR pastaba. 255 punkto nuostatos taikomos rengiant Valstybės investicijų 2020–2022 ir vėlesnių metų programų projektus.

Papildyta punktu:

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

26. Neteko galios nuo 2017-09-26

Punkto naikinimas:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Nr. 13, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00350

 

261. Pasiūlymus pakeisti Taisyklių 251 punkte nurodytus duomenis Vyriausybei gali teikti Finansų ministerija arba ministerijos, kurios teikia savo, joms pavaldžių biudžetinių įstaigų ir pagal ministrams pavestas valdymo sritis kitų ūkio subjektų patvirtintų valstybės kapitalo investicijoms numatytų lėšų paskirstymo pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) (kartu nurodydamos jų įgyvendinimo terminus metais) pakeitimus, atsižvelgdamos į atrankos komisijų pateiktus pasiūlymus. Teikiamus Vyriausybei valstybės kapitalo investicijoms numatytų lėšų paskirstymo pagal investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir (arba) jų įgyvendinimo terminus metais pakeitimus būtina suderinti su Finansų ministerija.

TAR pastaba. 261 punkto nuostatos taikomos rengiant Valstybės investicijų 2020–2022 ir vėlesnių metų programų projektus.

Papildyta punktu:

Nr. 13, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00350

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

27. Finansų ministerija kaupia informaciją apie tam tikriems biudžetiniams metams numatytų valstybės lėšų paskirstymą pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir skelbia ją ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

28. Valstybės kapitalo investicijoms numatytos skirti lėšos negali būti skiriamos investavimo objektams, dėl kurių nėra pateikti pagal finansų ministro nustatytus investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų), kurie gali būti įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, reikalavimus parengti investicijų projektai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 715, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 70-3605 (2012-06-23), i. k. 1121100NUTA00000715

TAR pastaba. Nuostatos taikomos rengiant Valstybės investicijų 2016–2018 ir vėlesnių metų programų projektus.

Nr. 768, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11951

 

29. Neteko galios nuo 2017-09-26

Punkto naikinimas:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00350

 

IV. VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ NAUDOJIMAS

 

30. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai tam tikriems metams valstybės kapitalo investicijoms numatytas lėšas (įskaitant Taisyklių 33 punkte nurodytu atveju naudojamus sutaupytus asignavimus išlaidoms ir turtui įsigyti) naudoja sumokėti už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes, neviršydami tam tikram laikotarpiui investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti numatyto lėšų dydžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

31. Investicijų projektų įgyvendinimo sutartys su tiekėjais (prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais, rangovais) turi būti sudaromos dėl visų darbų, prekių ar paslaugų vertės arba techniškai priimtinos jų dalies taip, kad:

31.1. už darbus, prekes ar paslaugas būtų mokama neviršijant einamiesiems biudžetiniams metams atitinkamam investicijų projektui nustatyta tvarka patvirtintos (patikslintos) asignavimų sumos;

31.2. jose būtų nustatyta, kad tuo atveju, jeigu einamaisiais biudžetiniais metais teisės aktais bus apribotas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, perkančioji organizacija turi teisę einamaisiais biudžetiniais metais atsisakyti tam tikrų sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų atlikimo, nesuteiktų paslaugų arba nepatiektų prekių pirkimo ir privalo apie tai informuoti tiekėją (prekių tiekėją, paslaugų teikėją, rangovą). Ši nuostata netaikoma ilgalaikiams pirkimams NATO tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti.

32. Valstybės kapitalo investicijoms skirtos lėšos negali būti investuojamos į fizinių asmenų veiklą ar privačius juridinius asmenis, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

 

33. Einamaisiais biudžetiniais metais sutaupyti asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti gali būti naudojami vykdyti tik tiems investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms), kuriems pagal tam tikrų metų Valstybės investicijų programą buvo skirta lėšų. Šie asignavimai valstybės institucijų ir įstaigų, nurodytų Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose, paskirstomi investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) atsižvelgiant į atrankos komisijų pateiktus pasiūlymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

34. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, įgyvendinantys investicijų projektą, jo įgyvendinimo laikotarpiu ir 5 metus po jo įgyvendinimo be Vyriausybės ar savivaldybės tarybos sprendimo, priklausomai nuo nuosavybės teisių į investavimo objektą, negali keisti šio objekto veiklos paskirties ar jos nutraukti. Savivaldybės taryba apie priimtą šiame punkte nurodytą sprendimą informuoja Taisyklių 13.1 arba 13.2 papunktyje nurodytas valstybės institucijas ir įstaigas, priėmusias sprendimą skirti valstybės lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

V. VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ IR APSKAITA

 

35. Už valstybės kapitalo investicijų naudojimo apskaitos tvarkymą, jų naudojimą pagal paskirtį, naudojimo kontrolę ir sutartyse su rangovais (tiekėjais) numatytas kainas, taip pat už investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įgyvendinimą nustatytais terminais atsakingos valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai).

TAR pastaba. 35 punkto nuostatos taikomos rengiant Valstybės investicijų 2020–2022 ir vėlesnių metų programų projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

36. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai), įgyvendinantys ir (ar) įgyvendinę investicijų projektus, pasibaigus biudžetiniams metams, pagal valdymo sritis teikia valstybės politiką formuojančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms šią informaciją:

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. Taikoma teikiant informaciją apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą 2018 ir vėlesniais metais.

Nr. 794, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13219

36.1. ar taupiai ir nepažeidžiant sudarytų sutarčių naudojamos jiems skirtos valstybės kapitalo investicijos;

36.2. Neteko galios nuo 2017-09-26

Punkto naikinimas:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

36.3. apie investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) vertinimo kriterijų įvykdymą 5 metus po investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) įgyvendinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

36.4. apie nustatytus pažeidimus įgyvendinant investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas).

37. Kitos valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose, pasibaigus biudžetiniams metams, renka Taisyklių 36.1–36.4 papunkčiuose nurodytą informaciją apie joms numatytų valstybės kapitalo investicijų panaudojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

TAR pastaba. Taikoma teikiant informaciją apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą 2018 ir vėlesniais metais.

Nr. 794, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13219

 

38. Finansų ministro nustatyta informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą teikimo tvarka ir terminais duomenis ir kitą informaciją teikia:

38.1. valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos Taisyklių 13.1 ir 13.2 papunkčiuose, taip pat Informacinės visuomenės plėtros komitetas (pagal Taisyklių 38.2 papunktyje nurodytą informaciją) apibendrintą informaciją – Finansų ministerijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

 

38.2. valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, kiti ūkio subjektai (užsakovai), įgyvendinantys ir (ar) įgyvendinę informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektus, – Informacinės visuomenės plėtros komitetui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

39. Finansų ministerija:

39.1. renka iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų duomenis apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą finansų ministro nustatyta valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo tvarka ir terminais;

39.2. pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos apibendrina gautus duomenis ir kitą informaciją apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą ir prireikus teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

 

39.3. kaupia duomenis apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą ir apie investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) vertinimo kriterijų įvykdymą įgyvendinus investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) ir skelbia juos ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1186, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 136-5323 (2008-11-27), i. k. 1081100NUTA00001186

Nr. 205, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1155 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000205

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1068, 2001-09-10, Žin., 2001, Nr. 79-2754 (2001-09-14), i. k. 1011100NUTA00001068

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1186, 2008-11-19, Žin., 2008, Nr. 136-5323 (2008-11-27), i. k. 1081100NUTA00001186

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 491, 2009-05-20, Žin., 2009, Nr. 66-2622 (2009-06-04), i. k. 1091100NUTA00000491

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1005, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4593 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001005

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 205, 2011-02-23, Žin., 2011, Nr. 24-1155 (2011-02-26), i. k. 1111100NUTA00000205

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 715, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 70-3605 (2012-06-23), i. k. 1121100NUTA00000715

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 "Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1117, 2014-10-15, paskelbta TAR 2014-10-21, i. k. 2014-14426

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 13, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00350

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 768, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11951

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1002, 2016-10-12, paskelbta TAR 2016-10-14, i. k. 2016-25144

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 749, 2017-09-20, paskelbta TAR 2017-09-25, i. k. 2017-15032

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 794, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13219

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 540, 2019-06-05, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09327

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo