Suvestinė redakcija nuo 2018-08-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 47-1891, i. k. 10911IKISAK0000T-30

 

Nauja redakcija nuo 2018-08-02:

Nr. T-88, 2018-07-31, paskelbta TAR 2018-08-01, i. k. 2018-12681

 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 17 d. Nr. T-30

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 10 punktu,

tvirtinu Informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektų derinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                      AURIMAS MATULIS

 

 

PATVIRTINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymu

Nr. T-30

(Informacinės visuomenės plėtros komiteto

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. T-88 redakcija)

 

 

INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ investicijų projektų derinimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) tikslas – nustatyti informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektų (toliau – Investicijų projektas) teikimo derinti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) ir vertinimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo”, vartojamas sąvokas.

3. Tvarkos aprašas yra taikomas valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, taip pat kitiems ūkio subjektams (toliau – institucijos), kurie rengia Investicijų projektus.

 

II SKYRIUS

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS DERINIMUI

 

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais dėl atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planais ir Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, Investicijų projektai turi būti suderinti su Komitetu.

5. Investicijų projektai turi būti parengti vadovaujantis Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 „Dėl Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir teikiami derinti Komitetui Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

6. Parengtus Investicijų projektus institucijos Komitetui teikia derinti ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose dėl atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių rengimo planų tvirtinimo numatyto Investicijų projektų pateikimo Finansų ministerijai termino.

 

III SKYRIUS

PATEIKTŲ DERINIMUI INVESTICIJŲ PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

7. Pateiktus Investicijų projektus Komitetas vertina vadovaudamasis Investicijų projektų tinkamumo vertinimo metodika (Tvarkos aprašo priedas).

8. Investicijų projektų tinkamumo vertinimo kriterijai ir paaiškinimai, kaip bus nustatoma Investicijų projektų atitiktis šiems kriterijams, pateikiami Tvarkos aprašo priede. Investicijų projektų tinkamumo vertinimo metu nustatoma Investicijų projektų atitiktis tinkamumo vertinimo kriterijams.

9. Pateiktus Investicijų projektus vertina ne mažiau kaip du Komiteto darbuotojai.

10. Komitetas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Investicijų projekto arba patikslinto Investicijų projekto gavimo dienos, o kai pateikiamas didelės apimties (20 ir daugiau puslapių) Investicijų projektas – per 14 darbo dienų nuo gavimo dienos:

10.1. informuoja institucijas, kad Investicijų projektas suderintas;

10.2. informuoja institucijas, kad Investicijų projektas nesuderintas ir nurodo nesuderinimo priežastis;

10.3. informuoja institucijas, kad Investicijų projektas tikslintinas, paprašo papildomos informacijos apie Investicijų projektą ir nurodo pastabas ir/arba pasiūlymus, kaip Investicijų projektas turėtų būti patikslintas.

11. Komitetas, gavęs elektroninių ryšių Investicijų projektus, juos įvertina ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gavimo dienos, kartu su parengtais pasiūlymais, pateikia Susisiekimo ministerijai.

12. Susisiekimo ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 11 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos pateikia Komitetui savo išvadą dėl elektroninių ryšių Investicijų projekto.

13. Komitetas, gavęs Susisiekimo ministerijos išvadą dėl elektroninių ryšių Investicijų projekto, atlieka vieną iš Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų veiksmų.

14. Suderinęs Investicijų projektą, Komitetas institucijai pateikia tai patvirtinantį raštą, kurį institucijos kartu su Investicijų projektais teikia Finansų ministerijai.

15. Po asignavimų Investicijų projektui skyrimo arba dėl kitų priežasčių pasikeitus suderintų Investicijų projektų apimtims (Investicijų projekto tikslams, uždaviniams, vertinimo kriterijams ar asignavimų dydžiams), Investicijų projektai su Komitetu turi būti suderinti pakartotinai.

_________________

 

Informacinių ir ryšių technologijų

Investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

 

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ TINKAMUMO VERTINIMO METODIKA

 

Kriterijus

Kriterijaus vertinimo aspektai

Vertinimo klausimai ir (ar) teiginiai, paaiškinimai

Taip (ne)

Komentarai

1

2

3

4

5

1. Investicijų projekto atitiktis strateginio planavimo dokumentams.

1.1.    Investicijų projektas prisideda prie asignavimų valdytojo programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Atitinka kitus asignavimų valdytojo, investicijų projektų vykdytojo planavimo dokumentus.

 

1.1.1.    Investicijų projekte nurodytas ryšys su asignavimų valdytojo programa.

 

Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad Investicijų projekte nurodytas ryšys su asignavimų valdytojo programoje nustatytais tikslais ir uždaviniais, taip pat atitinka kitus asignavimų valdytojo, investicijų projektų vykdytojo planavimo dokumentus: institucijos, valdančios ypatingos svarbos valstybės informacinius išteklius, patvirtintą atitinkamų metų informacinių technologijų plėtros planą.

 

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 „Dėl Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašas), 1 priedas.

 

 

2. Investicijų projekto atitiktis valstybės informacinių išteklių valdymą reglamentuojantiems teisės aktams.

2.1. Investicijų projektas prisideda prie Vyriausybės numatytų valstybės informacinių išteklių valdymo tobulinimo ir plėtros krypčių.

2.1.1.    Investicijų projekte planuojamos investicijos atitinka Vyriausybės numatytas valstybės informacinių išteklių valdymo tobulinimo ir plėtros kryptis.

 

Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad Investicijų projektas atitinka: Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo organizavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 498 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo organizavimo“, nuostatas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1051 „Dėl valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo“ nuostatas.

Kriterijus taikomas investicijų projektams, kuriais kuriami arba modernizuojami valstybės informaciniai ištekliai.

 

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas.

 

 

3. Investicijų projekto tikslingumo nustatymas.

3.1. Investicijų projekto tikslai, uždaviniai bei siekiami įgyvendinti rezultatai.

 

3.1.1.     Investicijų projekto tikslas nusako rezultatą, kurį tikimasi pasiekti per Investicijų projekto įgyvendinimo laikotarpį. Investicijų projekto uždaviniai yra specifiniai, išmatuojami, pasiekiami ir susieti.

 

Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad Investicijų projekto tikslas nusako rezultatus, kuriuos tikimasi pasiekti įgyvendinus Investicijų projektą. Investicijų projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus: specifiniai, išmatuojami ir pasiekiami.

Įsitikinti, kad Investicijų projekto tikslo/uždavinių rezultatai nurodo teigiamą poveikį visuomenei ir/arba šalies ūkio plėtrai, ir/arba viešajam ir privačiam sektoriui, ir asignavimų valdytojo veiklai.

 

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo 1 priedas.

 

 

3.2. Investicijų projekto vertinimo kriterijai yra kiekybiniai, kokybiniai ir / arba efektyvumo rodikliai.

3.2.1.     Investicijų projekto vertinimo kriterijai yra išmatuojami, pasiekiami ir atspindintys rezultatus, t. y. vertinimo kriterijai turi būti suformuluoti aiškiai ir leisti įvertinti Investicijų projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimo lygį. Aprašyta, kokiu būdu bus galima įsitikinti, kad įvykdyti nustatyti Investicijų projekto vertinimo kriterijai.

 

Paaiškinimas: būtina įsitikinti, kad Investicijų projekto vertinimo kriterijai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

- išmatuojami, t. y. matuojami absoliučiu skaičiumi arba procentine išraiška;

- pasiekiami, t. y. realūs;

- atspindintys rezultatus, t. y. adekvatūs vykdomoms Investicijų projekto veikloms.

Įsitikinti, kad aprašyta, kokiu būdu bus galima įsitikinti, kad įvykdyti nustatyti Investicijų projekto vertinimo kriterijai.

 

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo 1 priedas.

 

 

4. Investicijų projekto racionalaus kapitalo ir kitų išteklių poreikio nustatymas.

4.1. Investicijų projekto kapitalo investicijų poreikis.

4.1.1. Investicijų projekte planuojamas kapitalo investicijų poreikis atitinka racionalumo, optimalumo ir proporcingumo principus.

 

Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad  investicijų projekte planuojamas kapitalo investicijų poreikis adekvatus siekiamiems rezultatams bei rinkos tendencijoms.

 

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo 1 ir 2 priedai.

 

 

4.2. Išlaidų poreikis įgyvendinant /įgyvendinus investicijų projektą.

4.2.1. Investicijų projekte nurodytas išlaidų poreikis įgyvendinant ir / ar įgyvendinus investicijų projektą, atitinka racionalumo, optimalumo ir proporcingumo principus.

 

Paaiškinimai: būtina įsitikinti, kad Investicijų projekto įgyvendinimo metu ir / ar įgyvendinus investicijų projektą planuojamas išlaidų padidėjimas yra adekvatus siekiamiems rezultatams bei rinkos tendencijoms, asignavimų valdytojas, planuodamas savo veiklą, atsižvelgia į planuojamą išlaidų padidėjimą ir nurodo realius, pagrįstus šių išlaidų finansavimo šaltinius įgyvendinant ir / ar įgyvendinus (t. y. būtina įsitikinti ar asignavimų valdytojas nurodo, kad valstybės lėšų bus prašoma skirti papildomai arba planuoja išlaidų padidėjimą padengti mažinant kitas išlaidas) investicijų projektą.

 

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo 1, 2, 3 ir 4 priedai.

 

 

5. Investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų nustatymas.

5.1. Investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė.

5.1.1. Atlikta Investicijų projekto įgyvendinimo alternatyvų analizė. Analizės rezultatai turi rodyti palyginamąjį skirtumą tarp alternatyvų.

 

Paaiškinimai: vertinama, koks bus poveikis asignavimų valdytojo veiklai įgyvendinus Investicijų projektą arba, jeigu bus atsisakyta jį įgyvendinti ir / arba vertinama, koks bus poveikis asignavimų valdytojo veiklai įgyvendinus Investicijų projektą vienu iš kelių analizuotų būdų.

 

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas.

 

 

6. Investicijų projektu numatytų diegti ar modernizuoti valstybės registrų (kadastrų), valstybės informacinės sistemos ir kitos informacinės sistemos diegimo ar modernizavimo tinkamumas, racionalumas ir optimalumas.

6.1. Investicijų projekto įgyvendinimas apibrėžtas ir išsamiai paaiškintas.

6.1.1. Investicijų projekte nurodytas numatytų diegti ar modernizuoti valstybės registrų (kadastrų), valstybės informacinės sistemos ir kitos informacinės sistemos diegimo ar modernizavimo tinkamumas, racionalumas ir optimalumas.

 

Paaiškinimai: Investicijų projektas turi techninių sprendimų apibūdinimą, pateiktas diegimo planas, atsižvelgiama į technologinių sprendimų diegimo specifiką: laikotarpis, pagrindinių darbų atlikimo etapai ir tarpusavio sąsajos, eksploatacijos ypatybės (reikalingi ištekliai, žinios, kiti reikalavimai), integralumas esamos techninės bazės požiūriu, patikimumo, saugos aspektai.

Kriterijus taikomas Investicijų prijektams, kuriais numatyta diegti ar modernizuoti valstybės registrus (kadastrus), valstybės informacines sistemas ar kitas informacines sistemas.

 

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas.

 

 

7. Investicijų projekto atitikimas valstybės registrų (kadastrų) / valstybės informacinių sistemų įsteigimą reglamentuojantiems teisės aktams.

7.1. Investicijų projektas planuojamas įgyvendinti vadovaujantis valstybės registrų (kadastrų) / valstybės informacinių sistemų įsteigimą reglamentuojančiais teisės aktais.

7.1.1. Nurodytas investicijų projekto ryšys su valstybės registro (kadastro) / valstybės informacinės sistemos įsteigimo dokumentais.

 

Paaiškinimai: būtina įsitikinti, ar nurodytas ryšys su valstybės registro (kadastro) / valstybės informacinės sistemos įsteigimo dokumentais (kriterijus taikomas Investicijų projektams, kuriais kuriami arba modernizuojami valstybės registrai (kadastrai), valstybės informacinės sistemos), ar buvo parengta valstybės registro (kadastro) / valstybės informacinės sistemos kūrimo arba modernizavimo galimybių studija, jeigu ne, ar Investicijų projekto turinys atitinka galimybių studijai keliamus reikalavimus, numatytus Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje, patvirtintoje Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl valstybės informacinių sistemų gyvavimo valdymo metodikos patvirtinimo“ (kriterijus taikomas Investicijų projektams, kuriais kuriami arba modernizuojami valstybės registrai (kadastrai), valstybės informacinės sistemos ir kurių vertė lygi arba didesnė lėšų dydžiui, nurodytam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.2 punkte.

 

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas.

 

 

8. Investicijų projekto įgyvendinimo trukmės pagrįstumas.

8.1. Investicijų projekto įgyvendinimo trukmė užtikrina rezultatų pasiekimą laiku.

8.1.1. Investicijų projekto įgyvendinimo trukmė reali, racionali ir optimali siekiant įgyvendinti projektą.

 

Paaiškinimai: vertinama, ar Investicijų projekto vykdytojas tinkamai įvertinęs projekto įgyvendinimo trukmę, atsižvelgiant į finansinius, žmogiškuosius ir kitus išteklius bei šio projekto rezultatų aktualumą ateityje.

 

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas, Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo 1 priedas.

 

 

9. Užtikrintas Investicijų projekto suderinamumas su Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamais projektais.

9.1. Investicijų projekto veiklos nėra, nebuvo ir jų neplanuoja finansuoti Europos Sąjungos paramos lėšomis (pagal paaiškinime nurodytas priemones).

9.1.1. Užtikrintas Investicijų projektų suderinamumas su Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamais projektais.

 

Paaiškinimai: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos  užtikrina derinamų Investicijų projektų suderinamumą su Europos Sąjungos paramos lėšomis finansuojamais projektais pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemones, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemones, pagal kurias finansuojami projektai buvo derinami su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos, taip pat 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2.3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemones.

 

Informacijos šaltinis: Investicijų projekto aprašymas.

 

 

 

_______________

 

Tinkamumo vertinimą atliko:

Pareigos                                                                                                                                                                                                                                                         Vardas Pavardė

Tinkamumo vertinimui pritarta/nepritarta:

Pareigos                                                                                                                                                                                                                                                                       Vardas Pavardė

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Įsakymas

Nr. T-57, 2010-04-07, Žin., 2010, Nr. 44-2166 (2010-04-17), i. k. 11011IKISAK0000T-57

Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. T-30 "Dėl Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. T-122, 2010-07-02, Žin., 2010, Nr. 81-4285 (2010-07-10), i. k. 11022VPISAK000T-122

Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. T-30 "Dėl Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. T-77, 2011-06-08, Žin., 2011, Nr. 72-3493 (2011-06-14), i. k. 11122VPISAK0000T-77

Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. T-30 "Dėl Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

 

4.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. T-205, 2014-12-08, paskelbta TAR 2014-12-08, i. k. 2014-19110

Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. T-30 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. T-55, 2016-09-08, paskelbta TAR 2016-09-08, i. k. 2016-23372

Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. T-30 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. T-88, 2018-07-31, paskelbta TAR 2018-08-01, i. k. 2018-12681

Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. T-30 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo