Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 16-688, i. k. 1032055ISAK0000V-45

 

Nauja redakcija nuo 2022-01-01:

Nr. VA-76, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22984

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. vasario 7 d. Nr. V-45

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 punktu:

1.   Tvirtinu pridedamas:

1.1.    Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisykles.

1.2.    Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 05 versiją (toliau – FR0512 formos 05 versija).

2.    Nustatau, kad pagal šiuo įsakymu pakeistas taisykles užpildyta Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 05 versija mokesčių administratoriui teikiama nuo 2022 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                   VIOLETA LATVIENĖ

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo

Nr. VA-76 redakcija)

 

 

PRAŠYMO PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAMOS GAVĖJAMS IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS FR0512 FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo (toliau – gyventojas), pageidaujančio skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turintiems teisę gauti paramą, politinėms partijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra (toliau – politinės partijos), prašymo užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 34 straipsnio 3 ir 4 dalimis, LPĮ, Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. paramos gavėjai – vienetai ir meno kūrėjai, profesinės sąjungos ir profesinių sąjungų susivienijimai, pagal LPĮ turintys teisę gauti paramą;

3.2. vienetai, pagal LPĮ turintys teisę gauti paramą – labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos, religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Šie vienetai (išskyrus religines bendruomenes, bendrijas, religinius centrus) paramos gavėjais tampa, LPĮ nustatyta tvarka įgiję paramos gavėjo statusą;

3.3. meno kūrėjai, pagal LPĮ turintys teisę gauti paramą – fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas ir kurie yra įregistruoti paramos gavėjais Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, kurios valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – meno kūrėjai);

3.4. profesinės sąjungos ir profesinių sąjungų susivienijimai – savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios darbuotojų profesinėms, darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir interesams ir juos ginančios, LPĮ nustatyta tvarka įgijusios paramos gavėjo statusą;

3.5. politinės partijos pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą įsteigti pavadinimą turintys viešieji  juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti reikšti jų politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę.

4. Taisyklių nustatyta tvarka užpildytoje Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formoje (toliau – prašymas) paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus) iki 1,2 procento pajamų mokesčio suma ir (ar) politinėms partijoms iki 0,6 procento pajamų mokesčio suma, ir (ar) profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams iki 0,6 procento pajamų mokesčio pervestina suma apskaičiuojama nuo:

4.1. gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos mokėtinos pajamų mokesčio sumos, kai šio gyventojo metinė pajamų mokesčio deklaracija yra pateikta;

4.2. nuo mokestį išskaičiuojančio asmens per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos, kai gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia ir neprivalo teikti.

5. Taisyklės taikomos gyventojams, per praėjusį mokestinį laikotarpį, už kurį nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti, gavusiems apmokestinamų pajamų, įskaitant gautas pagal verslo liudijimą, apmokestintas fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO UŽPILDYMAS

 

6. Prašymas užpildomas elektroniniu būdu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (toliau – EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku) adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

7. Užpildomas vienas prašymo egzempliorius, kuriame nurodomi visi gyventojo pasirinkti pajamų mokesčio dalies gavėjai (paramos gavėjai ir politinės partijos).

8. Kiekvieno pajamų mokesčio dalies gavėjo duomenys, jam skiriama pajamų mokesčio dalis (procentais), mokestiniai laikotarpiai (kalendoriniai metai), už kuriuos skiriama pajamų mokesčio dalis, bei panaudojimo paskirtis turi būti įrašomi atskirose prašymo eilutėse.

9. Skiriant pajamų mokesčio dalį gavėjui, pakeičiant ankstesniame prašyme nurodytą gavėją ar jam paskirtą pajamų mokesčio dalį, ar paskirtį, prašyme turi būti pateikiami šie duomenys:

9.1. paskutinis praėjęs mokestinis laikotarpis, už kurį prašoma pervesti pajamų mokesčio dalį, kai gyventojas nusprendė skirti tik vieno mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalį, arba paskutinis praėjęs mokestinis laikotarpis, už kurį prašoma pradėti pervesti, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį nusprendė skirti ilgiau nei vienerius metus;

9.2. pajamų mokesčio dalį skiriančio gyventojo vardas (vardai), pavardė (pavardės) ir identifikacinis numeris, kuris turi sutapti su jo asmens kodu, o jei gyventojas asmens kodo neturi, tai turi būti įrašomas jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

9.3. gavėjo tipas (paramos gavėjas (išskyrus profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų susivienijimą), politinė partija ar profesinė sąjunga ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimas);

9.4. gavėjo duomenys:

9.4.1. vieneto, pagal LPĮ turinčio teisę gauti paramą, pavadinimas ir identifikacinis numeris (kodas);

9.4.2. meno kūrėjo vardas (vardai), pavardė (pavardės) ir jam Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje suteiktas paramos gavėjo kodas;

9.4.3. politinės partijos pavadinimas ir identifikacinis numeris (kodas);

9.4.4. profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų susivienijimo pavadinimas ir identifikacinis numeris (kodas);

9.5. pajamų mokesčio dalis:

9.5.1. iki 1,2 procento, kai ji skiriama vienam ar keliems vienetams ir (ar) meno kūrėjams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą;

9.5.2. iki 0,6 procento, kai ji skiriama politinei partijai ar kelioms politinėms partijoms;

9.5.3. iki 0,6 procento, kai ji skiriama profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui, ar kelioms profesinėms sąjungoms, ar keliems profesinių sąjungų susivienijimams;

9.6. mokestinis laikotarpis, iki kurio (įskaitytinai) skiriama pajamų mokesčio dalis.

Kai skiriama vieno mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalis, įrašomi praėję kalendoriniai metai.

Skiriant pajamų mokesčio dalį už ilgesnį nei vieną mokestinį laikotarpį, turi būti įrašomas paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. Įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo antraštėje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2021, 2022, 2023, 2024 ir 2025 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pateikiamame 2021 m. prašyme mokestinis laikotarpis, iki kurio skiriama pajamų mokesčio dalis, yra 2025 kalendoriniai metai. Pagal tokį prašymą pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2021, 2022, 2023, 2024 ir 2025 m. mokestinių laikotarpių pajamų;

9.7. paskirtis, kai gyventojas pageidauja, kad skiriama pajamų mokesčio dalis būtų panaudota konkrečiam tikslui. Tokiu atveju turi būti įrašomas atitinkamos programos, meno ar sporto kolektyvo, politinės partijos padalinio pavadinimas, kuris gali būti įrašomas sutrumpintas. Kaip skiriamos pajamų mokesčio dalies panaudojimo tikslas negali būti įrašomi gyventojo vardas, pavardė, sąskaitos kredito įstaigoje numeris, taip pat negali būti įrašyti daugiau kaip trys skaitmenys.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

10. Prašymas mokesčių administratoriui teikiamas ir jo duomenys tikslinami realiu laiku prisijungus prie EDS, remiantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010  m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

11. Gyventojas turi teisę pateikti mokesčių administratoriui prašymą, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, už kurį nuo gautų pajamų pageidaujama skirti (pradėti skirti) dalį sumokėto pajamų mokesčio, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos. Prašymą pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį, arba jo atstovas, turintis teisę atstovauti gyventojui EDS.

12. Prašymo pateikimo mokesčių administratoriui data laikoma programinėmis priemonėmis nustatyta data.

13. Prašymas nenagrinėjamas, kai:

13.1. prašymas yra pateiktas, pasibaigus taisyklių 11 punkte nurodytam terminui, ir (arba)

13.2. klaidingas ar nevisiškai užpildytas nustatytos formos prašymas nebuvo patikslintas iki taisyklių 17 punkte nustatyto termino pabaigos, ir (arba)

13.3. pagal GPMĮ 27 straipsnio nuostatas gyventojas privalėjo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos iki GPMĮ 27 ar 28 straipsnyje nustatyto termino nepateikė.

Apie tai, kad prašymas nebus nagrinėjamas, gyventojui turi būti pranešama per 30 darbo dienų nuo pajamų mokesčio dalies pervedimo termino pabaigos (lapkričio 15 d.) EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO TIKSLINIMAS

 

14. Prašymas tikslinamas, pateikiant naują visiškai užpildytą prašymą, prisijungus prie EDS.

15. Jeigu gyventojas pateikia naują prašymą skirti pajamų mokesčio dalį, tai pajamų mokesčio dalis pervedama tik vėliausiai pateiktame prašyme nurodytiems pajamų mokesčio dalies gavėjams.

16. Gyventojas, ankstesnio mokestinio laikotarpio ar to paties mokestinio laikotarpio anksčiau pateiktu prašymu paskyręs pajamų mokesčio dalį, nusprendęs neberemti nei to, nei bet kurio kito paramos gavėjo, nei bet kurios kitos politinės partijos, turi pateikti naują tuščią prašymą, tikslinamajame prašyme panaikinęs visų nurodytų gavėjų duomenis. Pateikus prašymą iki einamųjų metų birželio 30 d., ankstesniu prašymu paskirta pajamų mokesčio dalis už paskutinį mokestinį laikotarpį nebus pervedama, o jei ji buvo paskirta už ilgesnį laikotarpį, – tai ir už vėlesnius mokestinius laikotarpius.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-74, 2022-10-04, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20162

 

17. Gyventojas turi teisę prašymą patikslinti iki mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, už kurį nuo gautų pajamų prašoma pervesti (pradėti pervesti) pajamų mokesčio dalį, birželio 30 dienos.

Gyventojas, nusprendęs pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui ir (ar) kitai politinei partijai, arba pakeisti paskirtosios mokesčio dalies dydžius ir (ar) paskirtį, nustatytos formos prašymą turi teisę patikslinti:

17.1. iki mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, nuo kurį gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, birželio 30 d., kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta už vienerius metus;

17.2. iki mokestinio laikotarpio, einančio po tikslinančiojo prašymo nurodytų metų (ne vėlesnių už nurodytą tikslinamojo prašymo laukelyje „Mokesčio dalis, skiriama iki mokestinio laikotarpio (20.. m.)“, birželio 30 d., kai pajamų mokesčio dalis tam pačiam gavėjui buvo paskirta už ilgesnį nei vieną mokestinį laikotarpį. Pavyzdžiui, gyventojas, 2022 m. nusprendęs neberemti pasirinkto paramos gavėjo, pateiktą prašymą, kuriuo pajamų mokesčio dalis buvo paskirta iki 2024 m. (įskaitytinai), turi šį prašymą patikslinti laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d. Pagal patikslintą prašymą pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama nuo gyventojo 2022 m., 2023 m. ir 2024 m. mokestinių laikotarpių pajamų.

Jeigu prašymas yra patikslinamas po einamųjų kalendorinių metų birželio 30 d., pagal patikslintą prašymą pajamų mokesčio dalis yra nebepervedama nuo kito mokestinio laikotarpio. Gyventojas, nepatikslinęs prašymo iki atitinkamo mokestinio laikotarpio birželio 30 d., jį gali tikslinti nuo kitų metų sausio 1 dienos. Pavyzdžiui, jeigu gyventojas, paskyręs pajamų mokesčio dalį už 2022 m. ir 2023 m. mokestinius laikotarpius, prašymo skirti mokesčio dalį už 2022 m. mokestinį laikotarpį nepatikslino iki 2023 m. birželio 30 d., tai jį patikslinti gali nuo 2024 m. sausio 1 dienos iki birželio 30 dienos. Pagal patikslintą prašymą nuo 2023 m. mokestinio laikotarpio gyventojo gautų pajamų apskaičiuota pajamų mokesčio dalis 2024 m. nebus pervedama.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-74, 2022-10-04, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20162

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Gyventojai, teikę prašymus už 2018 m. mokestinį laikotarpį, pagal kuriuos pajamų mokesčio dalis turi būti skiriama ir už 2021 m. ir (ar) už 2022 m. mokestinius laikotarpius, vien dėl nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio įsigaliojusių skirtingų procentinių pajamų mokesčio dalies dydžių, naujų prašymų teikti neprivalo. Tokiu atveju pervestina pajamų mokesčio dalis bus automatiškai konvertuojama pagal aktualiu mokestiniu laikotarpiu galiojančius procentinės pajamų mokesčio dalies dydžius.

19. Pajamų mokesčio dalis pagal gyventojo pateiktą prašymą pervedama nuo kito mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, už kurį skiriama pajamų mokesčio dalis, liepos 1 dienos iki lapkričio 15 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-74, 2022-10-04, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20162

 

20. Prašymu paskirta pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ir (ar) politinei partijai nepervedama, o pervestoji perskaičiuojama, kai mokesčių administratoriui pateikiami (paties gyventojo, kurio vardu pateiktas prašymas, ar teisėsaugos institucijų) duomenys apie tai, kad prašymas pateiktas gyventojo vardu be jo sutikimo, neteisėtai pasinaudojus jo asmens duomenimis.

Apie tai, kad prašyme nurodyta pajamų mokesčio suma nebus pervedama, o pervestoji bus perskaičiuota, gyventojui turi būti pranešta taisyklių 13.3 papunktyje nustatyta tvarka.

21. Mokesčių administratorius pateiktų prašymų duomenis ir kitą susijusią informaciją privalo laikyti paslaptyje. Prašymų duomenys tretiesiems asmenims teikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

________________________

 

part_e6bbef95c5714e86b5fae81cdf664127_end


 

FR0512 forma (05 versija)

patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu

Nr. V- 45 (Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo

Nr. VA-76 redakcija)

 

 

prašymAS pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms

 

 

1. Mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), už kurį prašoma pervesti pajamų mokesčio (toliau – mokestis) dalį.

2. Mokesčio dalį skiriančio nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas (vardai), pavardė (pavardės), identifikacinis numeris.

3. Paramos gavėjo (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turinčio teisę gauti paramą:

3.1. pavadinimas ir identifikacinis numeris (kodas), kai mokesčio dalis skiriama vienetui;

3.2. vardas (vardai), pavardė (pavardės) ir paramos gavėjo kodas, kai mokesčio dalis skiriama meno kūrėjui.

4. Paramos gavėjui skiriama mokesčio dalis (procentais).

5. Paramos gavėjui mokesčio dalis skiriama iki mokestinio laikotarpio (20.. m.).

6. Paramos gavėjui skiriamos mokesčio dalies paskirtis.

7. Politinės partijos pavadinimas ir identifikacinis numeris (kodas).

8. Politinei partijai skiriama mokesčio dalis (procentais).

9. Politinei partijai mokesčio dalis skiriama iki mokestinio laikotarpio (20.. m.).

10. Politinei partijai skiriamos mokesčio dalies paskirtis.

11. Profesinės sąjungos ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimo pavadinimas ir identifikacinis numeris (kodas).

12. Profesinei sąjungai ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimui skiriama mokesčio dalis (procentais).

13. Profesinei sąjungai ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimui mokesčio dalis skiriama iki mokestinio laikotarpio (20.. m.).

14. Profesinei sąjungai ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimui skiriamos mokesčio dalies paskirtis.

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. V-336, 2003-12-22, Žin., 2003, Nr. 122-5559 (2003-12-27), i. k. 1032055ISAK000V-336

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 "Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-200, 2004-12-21, Žin., 2004, Nr. 185-6879 (2004-12-27), i. k. 1042055ISAK00VA-200

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 "Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-87, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-88 (2008-01-05), i. k. 1072055ISAK000VA-87

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 "Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-16, 2012-02-17, Žin., 2012, Nr. 24-1140 (2012-02-25), i. k. 1122055ISAK000VA-16

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 "Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-39, 2012-03-30, Žin., 2012, Nr. 41-2039 (2012-04-05), i. k. 1122055ISAK000VA-39

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 "Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-71, 2012-07-19, Žin., 2012, Nr. 89-4672 (2012-07-26), i. k. 1122055ISAK000VA-71

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 "Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms fr0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-141, 2014-11-17, paskelbta TAR 2014-11-17, i. k. 2014-16977

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-113, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19829

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-115, 2016-09-20, paskelbta TAR 2016-09-20, i. k. 2016-23812

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-140, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27278

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. VA-115 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

11.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-94, 2018-12-10, paskelbta TAR 2018-12-10, i. k. 2018-20144

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-99, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21503

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-70, 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-17, i. k. 2019-14697

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-102, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20320

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

15.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-76, 2021-11-04, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22984

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-74, 2022-10-04, paskelbta TAR 2022-10-04, i. k. 2022-20162

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_8cb3ae32a4304e7e876910c72850b41e_end