Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2018-12-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 16-688, i. k. 1032055ISAK0000V-45

 

Nauja redakcija nuo 2012-02-26:

Nr. VA-16, 2012-02-17, Žin. 2012, Nr. 24-1140 (2012-02-25), i. k. 1122055ISAK000VA-16

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAMOS GAVĖJAMS IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS FR0512 FORMOS, PAPILDOMO LAPO FR0512P FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. vasario 7 d. Nr. V-45

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. VA-115, 2016-09-20, paskelbta TAR 2016-09-20, i. k. 2016-23812

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2011, Nr. 153-7206) 34 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 (Žin., 2012, Nr. 21-981) patvirtinto Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo 3 punktu bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2011, Nr. 97-4590), 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisykles.

1.2. Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos ir papildomo lapo FR0512P formos 02 versiją (toliau –FR0512 formos 02 versija).

2. Nustatau, kad:

2.1. Iki 2012 m. gegužės 2 d. gali būti teikiama FR0512 formos 01 versija, išskyrus atvejus, kai šios formos versija yra tikslinama pateikta FR0512 formos 02 versija.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-39, 2012-03-30, Žin., 2012, Nr. 41-2039 (2012-04-05), i. k. 1122055ISAK000VA-39

 

2.2. Nuo 2012 m. gegužės 3 d. turi būti teikiama tik FR0512 formos 02 versija.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-39, 2012-03-30, Žin., 2012, Nr. 41-2039 (2012-04-05), i. k. 1122055ISAK000VA-39

 

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2003 m. vasario 7 d.

įsakymu Nr. V-45

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo

Nr. VA-115 redakcija)

 

 

 

PRAŠYMO PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAMOS GAVĖJAMS IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS FR0512 FORMOS, PAPILDOMO LAPO FR0512P FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo (toliau – gyventojas), pageidaujančio skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turintiems teisę gauti paramą, ir politinėms partijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra (toliau – politinės partijos), prašymo užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 34 straipsnio 3 ir 4 dalimis, LPĮ, Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. paramos gavėjai - vienetai ir meno kūrėjai, pagal LPĮ turintys teisę gauti paramą;

3.2. vienetai, pagal LPĮ turintys teisę gauti paramą, – labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos, religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Šie vienetai (išskyrus religines bendruomenes, bendrijas, religinius centrus) paramos gavėjais tampa, LPĮ nustatyta tvarka įgiję paramos gavėjo statusą;

3.3. meno kūrėjai, pagal LPĮ turintys teisę gauti paramą, – fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas ir kurie yra įregistruoti paramos gavėjais Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, kurios tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

4. Taisyklių nustatyta tvarka užpildytoje Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formoje (toliau – prašymas) paramos gavėjams iki 2 procentų pajamų mokesčio suma ir (ar) politinei partijai iki 1 procento pajamų mokesčio pervestina suma apskaičiuojama nuo:

4.1. gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuotos mokėtinos pajamų mokesčio sumos, kai šio gyventojo metinė pajamų mokesčio deklaracija yra pateikta;

4.2. nuo mokestį išskaičiuojančio asmens per mokestinį laikotarpį išskaičiuotos pajamų mokesčio sumos, kai gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia ir neprivalo teikti.

 

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO IR JO PAPILDOMO LAPO FR0512P UŽPILDYMO REIKALAVIMAI

 

5. Turi būti užpildoma Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) interneto svetainėje pateikta 03 versijos prašymo forma FR0512, skirta užpildyti kompiuteriu, arba popierinė šio prašymo forma.

Nustatytos formos reikalavimų neatitinkantys (negaliojančios formos versijos ar laisvos formos) prašymai, teikiami tiesiogiai mokesčių administratoriui ar elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS), arba atsiųsti paštu, nenagrinėjami. Apie tai prašymą teikiančiam gyventojui turi būti pranešama:

5.1. iš karto žodžiu, kai prašymas teikiamas tiesiogiai mokesčių administratoriui;

5.2. per 3 darbo dienas EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o jei šis adresas nenurodytas, pranešimas pateikiamas tik EDS, kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu;

5.3. per 30 dienų EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o kai šis adresas nenurodytas – telefonu arba gyventojo gyvenamosios vietos adresu, žinomu mokesčių administratoriui, kai prašymas atsiųstas paštu.

6. Prašymas turi būti užpildomas, laikantis tokių reikalavimų:

6.1. turi būti užpildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);

6.2. tekstas turi būti įrašytas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

6.3. raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;

6.4. brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašyti atskiruose langeliuose;

6.5. kai įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek kairėje, tiek dešinėje laukelio pusėse;

6.6. neužpildomuose laukeliuose neturi būti rašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių;

6.7. kompiuteriu užpildytame prašyme turi išlikti originalo formos proporcijos.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO UŽPILDYMAS

 

7. Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas).

8. Prašymo 2 laukelyje turi būti įrašomas telefono (laidinio ar mobiliojo telefono) kodas ir numeris. Jei telefono numeris yra registruotas užsienio valstybėje, tai prieš skaitmenis turi būti įrašomas ženklas „+“.

9. Prašymo 3V laukelyje turi būti įrašomas gyventojo vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, turi būti įrašomas pirmasis vardas.

10. Prašymo 3P laukelyje turi būti įrašoma gyventojo pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė.

11. Prašymo 4 laukelyje turi būti įrašomas adresas (gatvės pavadinimas, namo, buto numeriai, miesto ar vietovės pavadinimai), kuriuo gyventojas pageidauja gauti korespondenciją.

12. Prašymo 5 laukelyje turi būti įrašoma:

12.1. mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), už kurį nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti, kai gyventojas nusprendė skirti tik vieno mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalį (t. y. kai prašymo E5 laukelis neužpildytas);

12.2. mokestinis laikotarpis, už kurį nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį nusprendė skirti ilgiau kaip vienerius metus (t. y. kai yra užpildytas prašymo E5 laukelis).

13. Atsižvelgiant į tai, ar gyventojas nusprendė skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui (gavėjams), ar jo (jų) neberemti, gali būti užpildomas tik vienas – 6S arba 6A – laukelis:

13.1. prašymo 6S laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį skiria paramos gavėjui (gavėjams) arba jį (juos) pakeičia kitu (kitais), taip pat kai keičia paskirtosios pajamų mokesčio dalies dydį ar paskirtį. Tokiu atveju 6S laukelyje turi būti įrašomas „X“ ženklas.

Užpildžius 6S laukelį, ankstesniame prašyme (kai buvo pateiktas ankstesnio mokestinio laikotarpio prašymas pervesti paramą ilgiau kaip vienerius metus arba kai pateikiamas vėlesnis to paties mokestinio laikotarpio prašymas) nurodytam (nurodytiems) paramos gavėjui (gavėjams) pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama, t. y. mokesčio dalis bus pervedama tik vėliausiai pateiktame prašyme nurodytam (nurodytiems) paramos gavėjui (gavėjams);

13.2. prašymo 6A laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas, ankstesniu (ankstesnio mokestinio laikotarpio ar to paties mokestinio laikotarpio anksčiau pateiktu) prašymu paskyręs pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui (gavėjams), nusprendžia neberemti nei to (tų), nei bet kurio kito paramos gavėjo. Tokiu atveju prašymo 6A laukelyje turi būti įrašomas „X“ ženklas. Užpildžius 6A laukelį, visiems ankstesniame prašyme nurodytiems paramos gavėjams pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama.

14. Atsižvelgiant į tai, ar gyventojas nusprendė skirti pajamų mokesčio dalį politinei partijai (politinėms partijoms), ar jos (jų) neberemti, gali būti užpildomas tik vienas – 7S arba 7A – laukelis:

14.1. prašymo 7S laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį skiria politinei partijai (politinėms partijoms) arba ją (jas) pakeičia kita politine partija (kitomis politinėmis partijomis), taip pat kai keičia paskirtosios pajamų mokesčio dalies dydį ar paskirtį. Tokiu atveju 7S laukelyje turi būti įrašomas „X“ ženklas.

Užpildžius 7S laukelį, ankstesniame prašyme (kai buvo pateiktas ankstesnio mokestinio laikotarpio prašymas pajamų mokesčio dalį skirti ilgiau kaip vienerius metus arba kai pateikiamas vėlesnis to paties mokestinio laikotarpio prašymas) nurodytai politinei partijai (nurodytoms politinėms partijoms) pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama, t. y. mokesčio dalis bus pervedama tik vėliausiai pateiktame prašyme nurodytai politinei partijai (nurodytoms politinėms partijoms);

14.2. prašymo 7A laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas, ankstesniu (ankstesnio mokestinio laikotarpio ar to paties mokestinio laikotarpio anksčiau pateiktu) prašymu paskyręs pajamų mokesčio dalį politinei partijai (politinėms partijoms), nusprendžia neberemti nei tos (tų), nei bet kurios kitos politinės partijos. Tokiu atveju prašymo 7A laukelyje turi būti įrašomas „X“ ženklas. Užpildžius 7A laukelį, visoms ankstesniame prašyme nurodytoms politinėms partijoms pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama.

15. Prašymo 8 laukelyje turi būti įrašomas papildomų lapų skaičius, kai prie prašymo pridedami užpildyti jo papildomi lapai FR0512P arba nulis (0), kai papildomi lapai nepridėti.

16. Prašyme gali būti nurodyta:

16.1. vienas arba keli paramos gavėjai, turintys teisę gauti paramą, ir (ar)

16.2. viena arba kelios politinės partijos.

17. Prašymo eilutės E1E5 laukeliai turi būti užpildomos, kai gyventojas pageidauja skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ir (arba) politinei partijai (t. y. prašymo E1–E5 laukeliai turi būti užpildomi, kai yra užpildyti 6S ir (ar) 7S laukeliai).

Kai gyventojas, ankstesniu prašymu paskyręs pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui (gavėjams) ir (arba) politinei partijai, nusprendžia jų neberemti ir nepageidauja paremti kitų paramos gavėjų ar politinių partijų, tai prašymo eilutės (E1–E5 laukeliai) neturi būti užpildomos (t. y. kai prašymo 6S ir 7S laukeliai neužpildyti, E1–E5 laukeliai neturi būti užpildomi).

18. Kai pageidaujama pajamų mokesčio dalį paskirti keliems paramos gavėjams ir (arba) kelioms politinėms partijoms, tai kiekvieno paramos gavėjo ir (ar) kiekvienos politinės partijos duomenys turi būti įrašomi atskirose prašymo eilutėse.

Meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą, gali būti skiriama pajamų mokesčio dalis, sumokėta nuo 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio gyventojo gautų pajamų.

19. Prašymo E1 laukelyje turi būti įrašoma:

1 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti politinei partijai,

2 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti paramos gavėjui.

20. Prašymo E2 laukelyje turi būti įrašomas vieneto, turinčio teisę gauti paramą, arba politinės partijos identifikacinis numeris (kodas), kurį jiems suteikė Juridinių asmenų registro tvarkytojas. Kai pajamų mokesčio dalis yra skiriama meno kūrėjui, turinčiam teisę gauti paramą, E2 laukelyje turi būti įrašomas jo identifikacinis numeris, kurį jam suteikė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-140, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27278

 

21. Prašymo E3 laukelis užpildomas, kai gyventojas pageidauja, kad vienetui, turinčiam teisę gauti paramą, ar politinei partijai skiriama pajamų mokesčio dalis būtų panaudota konkrečiam tikslui. Tokiu atveju turi būti įrašomas atitinkamos programos, meno ar sporto kolektyvo, politinės partijos padalinio pavadinimas, kuris gali būti įrašomas sutrumpintas. Kaip skiriamos pajamų mokesčio dalies panaudojimo tikslas negali būti įrašoma gyventojo vardas, pavardė, sąskaitos numeris, taip pat negali būti įrašyti daugiau kaip du skaitmenys.

Kai gyventojas pageidauja pajamų mokesčio dalį skirti keliems skirtingiems to paties vieneto ar politinės partijos tikslams, užpildomos kelios eilutės, kurių E2 laukelyje įrašomas to paties vieneto ar politinės partijos identifikacinis numeris (kodas), o E3 laukeliuose – tikslai, kuriems skiriama pajamų mokesčio dalis.

E3 laukelis neužpildomas, kai pajamų mokesčio dalis skiriama meno kūrėjui, turinčiam teisę gauti paramą.

22. Prašymo E4 laukelyje turi būti įrašoma E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui ar politinei partijai prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Kai pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) yra skiriama keliems paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą) ar keliems to paties vieneto, turinčio teisę gauti paramą, tikslams, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė kaip 2 procentai. Kai pajamų mokesčio dalis (iki 1 procento) yra skiriama kelioms politinėms partijoms ar keliems tos pačios partijos padaliniams ar tikslams, bendra joms tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė kaip 1 procentas.

23. Prašymo E5 laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui ir (ar) tai pačiai politinei partijai pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2016 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2020 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2017–2020 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

24. Prašymą pasirašyti, taip pat nurodyti savo vardą ir pavardę turi gyventojas, kuris teikia prašymą, arba jo atstovas. Kai užpildyti ir pasirašyti prašymą įstatymų nustatyta tvarka yra pavesta atstovui, jį pasirašyti ir nurodyti savo vardą bei pavardę turi atstovas.

Kai įstatymų nustatyta tvarka prašymą užpildyti ir pasirašyti yra pavesta įgaliotam atstovui, tai prie prašymo turi būti pridedamas ir įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

Elektroniniu būdu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba kitu būdu, nurodytu Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, ir užtikrinančiu jį pateikusio asmens tapatybę.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO PAPILDOMO LAPO FR0512P UŽPILDYMAS

 

25. Kai įrašytini duomenys netelpa į prašymą, turi būti užpildomas prašymo papildomas lapas FR0512P (03 versija, toliau – prašymo papildomas lapas).

26. Prašymo papildomo lapo 1 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo identifikacinis numeris, kuris turi sutapti su prašymo 1 laukelyje nurodytu identifikaciniu numeriu.

27. Prašymo papildomo lapo 5 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis, kuris turi sutapti su prašymo 5 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu.

28. Kai užpildomi prašymo papildomi lapai, tai laukelyje „Papildomo lapo Nr.“ turi būti įrašomas kiekvieno pridedamo papildomo lapo eilės numeris.

29. Prašymo papildomo lapo E1–E5 laukeliai turi būti užpildomi taip pat, kaip ir prašymo E1–E5 laukeliai.

 

V SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

30. Gyventojas turi teisę pateikti mokesčių administratoriui prašymą, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, už kurį nuo gautų pajamų pageidaujama skirti (pradėti skirti) dalį sumokėto pajamų mokesčio, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos. Prašymą pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms, arba jo atstovas, turintis teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventojui Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

31. Gyventojas (jo atstovas) mokesčių administratoriui turi pateikti:

31.1. vieną tinkamai užpildytą prašymą (vieną jo egzempliorių), kuriame būtų įrašyti pasirinkti paramos gavėjai ir (ar) politinės partijos, arba

31.2. du atskirus prašymus (po vieną egzempliorių), kurių viename būtų įrašyti tik paramos gavėjai, o kitame – tik politinės partijos, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ir paramos gavėjams, ir politinėms partijoms.

32. Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:

32.1. centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka – elektroniniu būdu per EDS;

32.2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;

32.3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu:

Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

33. Prašymą teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turi pateikti:

33.1. savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia pats gyventojas;

33.2. savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia gyventojo atstovas;

33.3. notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.

34. Kai kartu su prašymu nepateikiami taisyklių 33.1, 33.2 ar 33.3 papunktyje nurodyti dokumentai, įskaitant atvejus, kai prašymą už gyventoją teikia kitas asmuo, neturintis tokios teisės, tai prašymas nenagrinėjamas ir apie tai prašymą teikiančiam asmeniui turi būti pranešama taisyklių 5.1−5.3 papunkčiuose nustatyta tvarka. Kai dviejų ar daugiau gyventojų prašymai atsiunčiami paštu viename voke, o nustatyta tvarka išduoti įgaliojimai jame nepridėti, apie tai, kad prašymai nebus nagrinėjami, pranešama siuntėjui (kai siuntėjo adresas nurodytas) arba gyventojams, kurių vardu prašymai pateikti (kai siuntėjo adresas nenurodytas).

35. Prašymas taip pat nenagrinėjamas, kai:

35.1. nustatytos formos reikalavimus atitinkantis prašymas (03 versijos FR0512 forma) yra pateiktas, pasibaigus taisyklių 30 punkte nurodytam terminui;

35.2. klaidingas ar nevisiškai užpildytas nustatytos formos prašymas nebuvo patikslintas iki taisyklių 44 punkte nustatyto termino pabaigos;

35.3. pagal GPMĮ 27 straipsnio nuostatas gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos iki GPMĮ 27 ar 28 straipsnyje nustatyto termino nebuvo pateikęs.

Apie tai, kad prašymas dėl šių priežasčių nebus nagrinėjamas, gyventojui turi būti pranešama taisyklių 5.1−5.3 papunkčiuose nustatyta tvarka per 30 dienų nuo pajamų mokesčio dalies pervedimo termino (lapkričio 15 d.) pabaigos.

36. Prašymu paskirta pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ir (ar) politinei partijai nepervedama, o pervestoji perskaičiuojama, kai mokesčių administratoriui pateikiami (paties gyventojo, kurio vardu pateiktas prašymas, ar teisėsaugos institucijų) duomenys apie tai, kad prašymas pateiktas gyventojo vardu be jo sutikimo, neteisėtai pasinaudojus jo asmens duomenimis.

Apie tai, kad prašyme nurodyta pajamų mokesčio dalis nebus pervedama, o pervestoji – bus perskaičiuota, gyventojui turi būti pranešama taisyklių 5.1−5.3 papunkčiuose nustatyta tvarka per 30 dienų nuo pajamų mokesčio dalies pervedimo termino (lapkričio 15 d.) pabaigos.

37. Siekiant užkirsti kelią neteisėtam asmens duomenų naudojimui, tais atvejais, kai paštu atsiųstame gyventojo prašyme yra nurodyti kiti paramos gavėjai ir (ar) kitos politinės partijos nei ankstesnių metų prašymuose, gyventojui, kurio vardu pateiktas prašymas, apie tokį pajamų mokesčio dalies paskyrimą turi būti pranešta:

37.1. EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o jei šis adresas nenurodytas, pranešimas pateikiamas tik EDS, kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu;

37.2. informacinį pranešimą išsiunčiant paštu mokesčių administratoriui žinomu gyventojo gyvenamosios vietos adresu, kai prašymas atsiunčiamas paštu.

Pranešimai gyventojams išsiunčiami po to, kai paštu gauti prašymai baigiami skenuoti, nuo einamųjų metų liepos 20 dienos iki rugpjūčio 31 dienos.

38. Nustačius, kad prašymo 1 laukelyje mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas) nenurodytas arba nurodytas neteisingas, prašymas laikomas nepateiktu. Apie tai turi būti pranešama:

38.1. jį pateikusiam gyventojui žodžiu, kai prašymas teikiamas tiesiogiai mokesčių administratoriui;

38.2. informacinį pranešimą išsiunčiant paštu prašyme nurodytu gyventojo gyvenamosios vietos adresu, kai prašymas atsiunčiamas paštu;

38.3. EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o jei šis adresas nenurodytas, pranešimas pateikiamas tik EDS, kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu.

Pranešimai gyventojams išsiunčiami per 30 dienų po to, kai EDS užfiksuojamas trūkumas.

39. VMI prie FM interneto tinklapyje (adresu www.vmi.lt) skelbiama prašymo forma, kurią gyventojas gali atsispausdinti arba užpildyti kompiuteriu.

40. Prašymo pateikimo data laikoma:

40.1. data, nurodyta gavimo žymoje, kai prašymas pateiktas taisyklių 32.2 papunktyje nurodytu būdu;

40.2. išsiuntimo data, kuri nustatoma pagal paslaugų teikėjo antspaudą, kai prašymas atsiųstas paštu;

40.3. data, nustatyta programinėmis priemonėmis, kai prašymas pateiktas elektroniniu būdu.

41. Kai pateikiamas nepasirašytas ar nustatytos formos reikalavimų neatitinkantis prašymas (01 ar 02 versijos FR0512 forma ar laisvos formos prašymas) ir (ar) kartu su prašymu nepateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai prašymas teikiamas mokesčių administratoriui tiesiogiai) ir (arba) atstovavimą patvirtinantis įgaliojimas (kai prašymą teikia gyventojo atstovas), tai prašymas kartu su asmens tapatybės dokumentu arba atstovavimą patvirtinančiu įgaliojimu taisyklių nustatyta tvarka turi būti teikiamas pakartotinai, tačiau ne vėliau kaip iki taisyklių 30 punkte nurodyto termino pabaigos. Prašymo pateikimo data tokiu atveju laikoma pakartotinai kartu su šiais dokumentais teikiamo prašymo pateikimo data.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYMO TIKSLINIMAS

 

42. Nustatytos formos (03 versijos FR0512 forma) prašymas, kuriame nurodyti ne visi duomenys arba nurodyti klaidingi, turi būti patikslintas iki taisyklių 44 punkte nurodyto termino, taisyklių nustatyta tvarka pateikiant naują visiškai užpildytą prašymą. Apie tai, kad prašymas yra klaidingas ar ne visiškai užpildytas, gyventojui ar jo atstovui turi būti pranešama taisyklių 5.1−5.3 papunkčiuose nustatyta tvarka.

43. Gyventojas, nusprendęs:

43.1. pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui arba pakeisti paskirtosios mokesčio dalies dydžius ar mokesčio dalies paskirtį, turi užpildyti prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S laukelius, o E1–E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis;

43.2. pajamų mokesčio dalies nebeskirti jokiam paramos gavėjui, turi užpildyti prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6A laukelius;

43.3. pajamų mokesčio dalį skirti kitai politinei partijai arba pakeisti paskirtosios mokesčio dalies dydžius ar mokesčio dalies paskirtį, turi užpildyti prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7S laukelius, o E1–E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis;

43.4. pajamų mokesčio dalies nebeskirti jokiai politinei partijai, turi užpildyti prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7A laukelius.

Kai prie patikslinto prašymo pridedami papildomi lapai, turi būti užpildytas ir prašymo 8 laukelis.

44. Gyventojas pateiktą nustatytos formos (03 versijos FR0512 formą) prašymą, kuriame nurodyti ne visi duomenys arba nurodyti klaidingi, turi teisę patikslinti iki mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, už kurį nuo gautų pajamų prašoma pervesti (pradėti pervesti) sumokėto pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 dienos.

Gyventojas, nusprendęs pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui ir (ar) kitai politinei partijai arba jos nebeskirti jokiam paramos gavėjui ir (ar) jokiai politinei partijai, arba pakeisti paskirtosios mokesčio dalies dydžius ir (ar) paskirtį, nustatytos formos prašymą turi teisę patikslinti:

44.1. iki mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, už kurį nuo gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 d., kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta vienerius metus;

44.2. iki mokestinio laikotarpio, einančio po tikslinančiojo prašymo 5 laukelyje nurodyto mokestinio laikotarpio (ne vėlesnio už nurodytą tikslinamojo prašymo E5 laukelyje), rugpjūčio 20 d., kai pajamų mokesčio dalis tam pačiam paramos gavėjui ir (ar) tai pačiai politinei partijai buvo paskirta ilgiau kaip vienerius metus.

Pavyzdžiui, gyventojas, 2017 m. nusprendęs neberemti pasirinkto vieneto, pateiktą prašymą, kuriuo buvo paskirta 2014–2017 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalis, gali patikslinti laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 20 dienos. Pagal patikslintą prašymą pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama nuo jo 2016 ir 2017 m. mokestinių laikotarpių pajamų.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Mokesčių administratorius pateiktų prašymų duomenis ir kitą susijusią informaciją privalo laikyti paslaptyje. Prašymų duomenys tretiesiems asmenims teikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

______________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-16, 2012-02-17, Žin., 2012, Nr. 24-1140 (2012-02-25), i. k. 1122055ISAK000VA-16

Nr. VA-141, 2014-11-17, paskelbta TAR 2014-11-17, i. k. 2014-16977

Nr. VA-115, 2016-09-20, paskelbta TAR 2016-09-20, i. k. 2016-23812

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

VA-45 pakeitimo VA-115 forma FR0512

Papildyta priedu:

Nr. VA-115, 2016-09-20, paskelbta TAR 2016-09-20, i. k. 2016-23812

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. V-336, 2003-12-22, Žin., 2003, Nr. 122-5559 (2003-12-27), i. k. 1032055ISAK000V-336

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 "Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-200, 2004-12-21, Žin., 2004, Nr. 185-6879 (2004-12-27), i. k. 1042055ISAK00VA-200

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 "Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-87, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 2-88 (2008-01-05), i. k. 1072055ISAK000VA-87

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 "Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-16, 2012-02-17, Žin., 2012, Nr. 24-1140 (2012-02-25), i. k. 1122055ISAK000VA-16

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 "Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-39, 2012-03-30, Žin., 2012, Nr. 41-2039 (2012-04-05), i. k. 1122055ISAK000VA-39

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 "Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-71, 2012-07-19, Žin., 2012, Nr. 89-4672 (2012-07-26), i. k. 1122055ISAK000VA-71

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 "Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms fr0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-141, 2014-11-17, paskelbta TAR 2014-11-17, i. k. 2014-16977

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-113, 2015-12-16, paskelbta TAR 2015-12-16, i. k. 2015-19829

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-115, 2016-09-20, paskelbta TAR 2016-09-20, i. k. 2016-23812

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-140, 2016-11-22, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27278

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. VA-115 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo