Nutarimas skelbtas: Žin., 2008, Nr. 85-3381

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOMS ATASKAITOMS RENGTI sąrašo PATVIRTINIMO

 

2008 m. liepos 16 d. Nr. 730

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370) 15 straipsnio 2 dalimi ir 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1004, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4592 (2009-09-11)

 

1.   Patvirtinti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sąrašą (pridedama).

2.   Nustatyti, kad:

2.1. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius rengia Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sąraše (toliau vadinama – konsolidavimo schema) nurodyti atsakingi už I, II ir III konsolidavimo lygių atitinkamų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą viešojo sektoriaus subjektai.

2.2. Prie viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui rengti priskiriamas atitinkamai už I, II arba III konsolidavimo lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą atsakingas viešojo sektoriaus subjektas ir jo kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai (III ir žemesniems konsolidavimo lygiams), taip pat šių subjektų kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai (IV ir žemesniems konsolidavimo lygiams). Šiame nutarime viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojamu viešojo sektoriaus subjektu laikomas viešojo sektoriaus subjektui atskaitingas ir (arba) pavaldus viešojo sektoriaus subjektas ir (arba) viešojo sektoriaus subjektas, kuriame kitas viešojo sektoriaus subjektas atlieka steigėjo funkcijas, taip pat viešojo sektoriaus subjektas, kuriam kitas viešojo sektoriaus subjektas daro lemiamą poveikį teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3. Viešojo sektoriaus subjektas, atsakingas už III konsolidavimo lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimą, privalo Finansų ministerijai raštu nurodyti jo kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus ir šių subjektų kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus (pagal III ir žemesnius konsolidavimo lygius) iki tų metų, kurių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo pirmą kartą parengti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, spalio 1 dienos. Vėliau apie viešojo sektoriaus subjektų grupėje per ataskaitinius metus įsteigtus naujus, likviduotus, reorganizuotus viešojo sektoriaus subjektus, pavaldumą ar kitą svarbią konsolidavimui informaciją, nustatytą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose, patvirtintuose finansų ministro įsakymais, viešojo sektoriaus subjektas Finansų ministerijai privalo raštu pranešti iki kitų ataskaitinių metų sausio 15 dienos.

2.4. Už savo ir tvarkomo išteklių fondo finansinių ataskaitų rinkinių, priskiriamų III konsolidavimo lygiui ir konsoliduojamų tiesiogiai į valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, parengimą atsako atskirai kiekvienas nurodytas atsakingas už tų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą viešojo sektoriaus subjektas.

2.5. Viešojo sektoriaus subjektų grupė atitinkamos savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui rengti susideda iš savivaldybės iždo, Privatizavimo fondo ir kitų išteklių fondų, jeigu jie sudaryti, savivaldybės administracijos ir visų tos savivaldybės kontroliuojamų subjektų.

2.6. Viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius rengia viešojo sektoriaus subjektas, kurio vadovas yra asignavimų valdytojas. Prie viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniui rengti priskiriamas viešojo sektoriaus subjektas, kurio vadovas yra asignavimų valdytojas, ir viešojo sektoriaus subjektai, kuriems jis perdavė gautus asignavimus.

3. Šis nutarimas taikomas rengiant 2010 metų ir vėlesnių metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                                        Algirdas Butkevičius

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m.
liepos 16 d. nutarimu Nr. 730

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI sąrašas

Eil. Nr.

Konsolidavimo lygiai

Viešojo sektoriaus subjektas (biudžetinė įstaiga), atsakingas už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir (arba) finansinių ataskaitų rinkinio parengimą (nuo I iki III lygio)

I lygis

II lygis

III lygis

1.

Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys

Finansų ministerija

1.1.

 

Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansų ministerija

1.1.1.

 

 

Valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys

Finansų ministerija

1.1.2.

 

 

Privatizavimo fondo  finansinių  ataskaitų rinkinys

Finansų ministerija

1.1.3.

 

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

1.1.4.

 

 

Muitinės mokesčių fondo finansinių ataskaitų rinkinys

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

1.1.5.

 

 

Rezervinio (stabilizavimo) fondo finansinių ataskaitų rinkinys

Finansų ministerija

1.1.6.

 

 

1990 metų blokados fondo finansinių ataskaitų rinkinys

Finansų ministerija

1.1.7.

 

 

Garantinio fondo finansinių ataskaitų rinkinys

Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracija

1.1.8.

 

 

Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

Ūkio ministerija

1.1.9.

 

 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo finansinių ataskaitų rinkinys

Žemės ūkio ministerija

1.1.10.

 

 

Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

Žemės ūkio ministerija

1.1.11.

 

 

Europos Sąjungos finansinės paramos žemės ūkio paskolų garantinių įsipareigojimų vykdymo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

Žemės ūkio ministerija

1.1.12.

 

 

Aplinkos ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Aplinkos ministerija

1.1.13.

 

 

Finansų ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansų ministerija

1.1.14.

 

 

Krašto apsaugos ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Krašto apsaugos ministerija

1.1.15.

 

 

Kultūros ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kultūros ministerija

1.1.16.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.1.17.

 

 

Susisiekimo ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Susisiekimo ministerija

1.1.18.

 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Sveikatos apsaugos ministerija

1.1.19.

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Švietimo ir mokslo ministerija

1.1.20.

 

 

Teisingumo ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Teisingumo ministerija

1.1.21.

 

 

Ūkio ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Ūkio ministerija

1.1.22.

 

 

Užsienio reikalų ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Užsienio reikalų ministerija

1.1.23.

 

 

Vidaus reikalų ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vidaus reikalų ministerija

1.1.24.

 

 

Žemės ūkio ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Žemės ūkio ministerija

1.1.25.

 

 

Alytaus apskrities viršininko administracijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Alytaus apskrities viršininko administracija

1.1.26.

 

 

Kauno apskrities viršininko administracijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno apskrities viršininko administracija

1.1.27.

 

 

Klaipėdos apskrities viršininko administracijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Klaipėdos apskrities viršininko administracija

1.1.28.

 

 

Marijampolės apskrities viršininko administracijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Marijampolės apskrities viršininko administracija

1.1.29.

 

 

Panevėžio apskrities viršininko administracijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Panevėžio apskrities viršininko administracija

1.1.30.

 

 

Šiaulių apskrities viršininko administracijos konsoliduotųjų finansinių  ataskaitų rinkinys

Šiaulių apskrities viršininko administracija

1.1.31.

 

 

Tauragės apskrities viršininko administracijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Tauragės apskrities viršininko administracija

1.1.32.

 

 

Telšių apskrities viršininko administracijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Telšių apskrities viršininko administracija

1.1.33.

 

 

Utenos apskrities viršininko administracijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Utenos apskrities viršininko administracija

1.1.34.

 

 

Vilniaus apskrities viršininko administracijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus apskrities viršininko administracija

1.1.35.

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

1.1.36.

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

1.1.37.

 

 

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys 
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba.“

1.1.38.

 

 

Generalinės prokuratūros finansinių ataskaitų rinkinys

Generalinė prokuratūra

1.1.39.

 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

1.1.40.

 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

1.1.41.

 

 

Nacionalinės teismų administracijos finansinių ataskaitų rinkinys

Nacionalinė teismų administracija

1.1.42.

 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

1.1.43.

 

 

Lietuvos apeliacinio teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos apeliacinis teismas

1.1.44.

 

 

Akmenės rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Akmenės rajono apylinkės teismas

1.1.45.

 

 

Alytaus rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Alytaus rajono apylinkės teismas

1.1.46.

 

 

Anykščių rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Anykščių rajono apylinkės teismas

1.1.47.

 

 

Biržų rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Biržų rajono apylinkės teismas

1.1.48.

 

 

Druskininkų miesto apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Druskininkų miesto apylinkės teismas

1.1.49.

 

 

Ignalinos rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Ignalinos rajono apylinkės teismas

1.1.50.

 

 

Jonavos rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Jonavos rajono apylinkės teismas

1.1.51.

 

 

Joniškio rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio rajono apylinkės teismas

1.1.52.

 

 

Jurbarko rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Jurbarko rajono apylinkės teismas

1.1.53.

 

 

Kaišiadorių rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas

1.1.54.

 

 

Kauno apygardos administracinio teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno apygardos administracinio teismas

1.1.55.

 

 

Kauno apygardos teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno apygardos teismas

1.1.56.

 

 

Kauno miesto apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno miesto apylinkės teismas

1.1.57.

 

 

Kauno rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno rajono apylinkės teismas

1.1.58.

 

 

Kėdainių rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Kėdainių rajono apylinkės teismas

1.1.59.

 

 

Kelmės rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Kelmės rajono apylinkės teismas

1.1.60.

 

 

Klaipėdos apygardos administracinio teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Klaipėdos apygardos administracinio teismas

1.1.61.

 

 

Klaipėdos apygardos teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Klaipėdos apygardos teismas

1.1.62.

 

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Klaipėdos miesto apylinkės teismas

1.1.63.

 

 

Klaipėdos rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Klaipėdos rajono apylinkės teismas

1.1.64.

 

 

Kretingos rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Kretingos rajono apylinkės teismas

1.1.65.

 

 

Kupiškio rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Kupiškio rajono apylinkės teismas

1.1.66.

 

 

Lazdijų rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Lazdijų rajono apylinkės teismas

1.1.67.

 

 

Marijampolės rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Marijampolės rajono apylinkės teismas

1.1.68.

 

 

Mažeikių rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Mažeikių rajono apylinkės teismas

1.1.69.

 

 

Molėtų rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Molėtų rajono apylinkės teismas

1.1.70.

 

 

Pakruojo rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Pakruojo rajono apylinkės teismas

1.1.71.

 

 

Palangos miesto apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Palangos miesto apylinkės teismas

1.1.72.

 

 

Panevėžio apygardos administracinio teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Panevėžio apygardos administracinis teismas

1.1.73.

 

 

Panevėžio apygardos teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Panevėžio apygardos teismas

1.1.74.

 

 

Panevėžio miesto apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Panevėžio miesto apylinkės teismas

1.1.75.

 

 

Pasvalio rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Pasvalio rajono apylinkės teismas

1.1.76.

 

 

Plungės rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Plungės rajono apylinkės teismas

1.1.77.

 

 

Prienų rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Prienų rajono apylinkės teismas

1.1.78.

 

 

Radviliškio rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Radviliškio rajono apylinkės teismas

1.1.79.

 

 

Raseinių rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Raseinių rajono apylinkės teismas

1.1.80.

 

 

Rokiškio rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Rokiškio rajono apylinkės teismas

1.1.81.

 

 

Skuodo rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Skuodo rajono apylinkės teismas

1.1.82.

 

 

Šakių rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Šakių rajono apylinkės teismas

1.1.83.

 

 

Šalčininkų rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Šalčininkų rajono apylinkės teismas

1.1.84.

 

 

Šiaulių apygardos administracinio teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių apygardos administracinis teismas

1.1.85.

 

 

Šiaulių apygardos teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių apygardos teismas

1.1.86.

 

 

Šiaulių miesto apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių miesto apylinkės teismas

1.1.87.

 

 

Šiaulių rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių rajono apylinkės teismas

1.1.88.

 

 

Šilalės rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Šilalės rajono apylinkės teismas

1.1.89.

 

 

Šilutės rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Šilutės rajono apylinkės teismas

1.1.90.

 

 

Širvintų rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Širvintų rajono apylinkės teismas

1.1.91.

 

 

Švenčionių rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Švenčionių rajono apylinkės teismas

1.1.92.

 

 

Tauragės rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Tauragės rajono apylinkės teismas

1.1.93.

 

 

Telšių rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Telšių rajono apylinkės teismas

1.1.94.

 

 

Trakų rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Trakų rajono apylinkės teismas

1.1.95.

 

 

Ukmergės rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Ukmergės rajono apylinkės teismas

1.1.96.

 

 

Utenos rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Utenos rajono apylinkės teismas

1.1.97.

 

 

Varėnos rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono apylinkės teismas

1.1.98.

 

 

Vilkaviškio rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Vilkaviškio rajono apylinkės teismas

1.1.99.

 

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus apygardos administracinis teismas

1.1.100.

 

 

Vilniaus apygardos teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus apygardos teismas

1.1.101.

 

 

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

1.1.102.

 

 

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

1.1.103.

 

 

Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas

1.1.104.

 

 

Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas

1.1.105.

 

 

Vilniaus rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus rajono apylinkės teismas

1.1.106.

 

 

Visagino miesto apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Visagino miesto apylinkės teismas

1.1.107.

 

 

Zarasų rajono apylinkės teismo finansinių ataskaitų rinkinys

Zarasų rajono apylinkės teismas

1.1.108.

 

 

Kauno technologijos universiteto konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno technologijos universitetas

1.1.109.

 

 

Lietuvos žemės ūkio universiteto  finansinių  ataskaitų rinkinys

Lietuvos žemės ūkio universitetas

1.1.110.

 

 

Mykolo Romerio universiteto finansinių ataskaitų rinkinys

Mykolo Romerio universitetas

1.1.111.

 

 

Šiaulių universiteto finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių universitetas

1.1.112.

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1.1.113.

 

 

Vilniaus pedagoginio universiteto  finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus pedagoginis universitetas

1.1.114.

 

 

Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus universitetas

1.1.115.

 

 

Vytauto Didžiojo universiteto konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vytauto Didžiojo universitetas

1.1.116.

 

 

Lietuvos kūno kultūros akademijos finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos kūno kultūros akademija

1.1.117.

 

 

Lietuvos mokslų akademijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos mokslų akademija

1.1.118.

 

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

1.1.119.

 

 

Vilniaus dailės akademijos finansinių ataskaitų rinkinys 

Vilniaus dailės akademija

1.1.120.

 

 

Kauno medicinos universiteto finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno medicinos universitetas

1.1.121.

 

 

Klaipėdos universiteto finansinių ataskaitų rinkinys

Klaipėdos universitetas

1.1.122.

 

 

Lietuvos veterinarijos akademijos finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos veterinarijos akademija

1.1.123.

 

 

Lietuvos istorijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos istorijos institutas

1.1.124.

 

 

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas

1.1.125.

 

 

Lietuvos žemdirbystės instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos žemdirbystės institutas

1.1.126.

 

 

Matematikos ir informatikos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Matematikos ir informatikos institutas

1.1.127.

 

 

Puslaidininkių fizikos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Puslaidininkių fizikos institutas

1.1.128.

 

 

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

1.1.129.

 

 

Biochemijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Biochemijos institutas

1.1.130.

 

 

Biotechnologijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Biotechnologijos institutas

1.1.131.

 

 

Botanikos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Botanikos institutas

1.1.132.

 

 

Chemijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Chemijos institutas

1.1.133.

 

 

Fizikos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Fizikos institutas

1.1.134.

 

 

Geologijos ir geografijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Geologijos ir geografijos institutas

1.1.135.

 

 

Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas

1.1.136.

 

 

Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos institutas

1.1.137.

 

 

Kauno medicinos universiteto Kardiologijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas

1.1.138.

 

 

Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas

1.1.139.

 

 

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas

1.1.140.

 

 

Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos institutas

1.1.141.

 

 

Kauno technologijos universiteto Maisto instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno technologijos universiteto Maisto institutas

1.1.142.

 

 

Kultūros, filosofijos ir meno instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Kultūros, filosofijos ir meno institutas

1.1.143.

 

 

Lietuvių kalbos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvių kalbos institutas

1.1.144.

 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

1.1.145.

 

 

Lietuvos energetikos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos energetikos institutas

1.1.146.

 

 

Lietuvos miškų instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos miškų institutas

1.1.147.

 

 

Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas

1.1.148.

 

 

Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos institutas

1.1.149.

 

 

Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio institutas

1.1.150.

 

 

Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos institutas

1.1.151.

 

 

Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas

1.1.152.

 

 

Socialinių tyrimų instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Socialinių tyrimų institutas

1.1.153.

 

 

Vilniaus universiteto Ekologijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus universiteto Ekologijos institutas

1.1.154.

 

 

Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

1.1.155.

 

 

Vilniaus universiteto Imunologijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus universiteto Imunologijos institutas

1.1.156.

 

 

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

1.1.157.

 

 

Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1.1.158.

 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondo finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas

1.1.159.

 

 

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

1.1.160.

 

 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1.1.161.

 

 

Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1.1.162.

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

1.1.163.

 

 

Lietuvos technikos bibliotekos finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos technikos biblioteka

1.1.164.

 

 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1.1.165.

 

 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansinių ataskaitų rinkinys

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1.1.166.

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1.1.167.

 

 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansinių ataskaitų rinkinys

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1.1.168.

 

 

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

1.1.169.

 

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

1.1.170.

 

 

Lietuvos mokslo tarybos finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos mokslo taryba

1.1.171.

 

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

1.1.172.

 

 

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

1.1.173.

 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

1.1.174.

 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

1.1.175.

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos finansinių  ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

1.1.176.

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

1.1.177.

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

1.1.178.

 

 

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

1.1.179.

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija

1.1.180.

 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

1.1.181.

 

 

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansinių ataskaitų rinkinys

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1.1.182.

 

 

Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansinių ataskaitų rinkinys

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1.1.183.

 

 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato finansinių ataskaitų rinkinys

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

1.1.184.

 

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

1.1.185.

 

 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

1.1.186.

 

 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

1.1.187.

 

 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

1.1.188.

 

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

1.1.189.

 

 

Valstybinės lošimų priežiūros komisijos finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinė lošimų priežiūros komisija

1.1.190.

 

 

Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1.1.191.

 

 

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansinių ataskaitų rinkinys

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1.1.192.

 

 

Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos finansinių ataskaitų rinkinys

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

1.1.193.

 

 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos finansinių ataskaitų rinkinys

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

1.1.194.

 

 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

1.2.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1.2.1.

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamo išteklių fondo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1.2.2.

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1.3.

 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

1.3.1.

 

 

Valstybinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo administruojamo išteklių fondo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

1.3.2.

 

 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

1.4.

 

Akmenės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Akmenės rajono savivaldybės administracija

1.5.

 

Alytaus miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Alytaus miesto savivaldybės administracija

1.6.

 

Alytaus rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Alytaus rajono savivaldybės administracija

1.7.

 

Anykščių rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Anykščių rajono savivaldybės administracija

1.8.

 

Birštono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Birštono savivaldybės administracija

1.9.

 

Biržų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Biržų rajono savivaldybės administracija

1.10.

 

Druskininkų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Druskininkų savivaldybės administracija

1.11.

 

Elektrėnų savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Elektrėnų savivaldybės administracija

1.12.

 

Ignalinos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

1.13.

 

Jonavos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Jonavos rajono savivaldybės administracija

1.14.

 

Joniškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Joniškio rajono savivaldybės administracija

1.15.

 

Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

1.16.

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

1.17.

 

Kalvarijos savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kalvarijos savivaldybės administracija

1.18.

 

Kauno miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno miesto savivaldybės administracija

1.19.

 

Kauno rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kauno rajono savivaldybės administracija

1.20.

 

Kazlų Rūdos savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

1.21.

 

Kėdainių rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

1.22.

 

Kelmės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kelmės rajono savivaldybės administracija

1.23.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

1.24.

 

Klaipėdos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

1.25.

 

Kretingos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kretingos rajono savivaldybės administracija

1.26.

 

Kupiškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

1.27.

 

Lazdijų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

1.28.

 

Marijampolės savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Marijampolės savivaldybės administracija

1.29.

 

Mažeikių rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

1.30.

 

Molėtų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Molėtų rajono savivaldybės administracija

1.31.

 

Neringos savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Neringos savivaldybės administracija

1.32.

 

Pagėgių savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Pagėgių savivaldybės administracija

1.33.

 

Pakruojo rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

1.34.

 

Palangos miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Palangos miesto savivaldybės administracija

1.35.

 

Panevėžio miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

1.36.

 

Panevėžio rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

1.37.

 

Pasvalio rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

1.38.

 

Plungės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Plungės rajono savivaldybės administracija

1.39.

 

Prienų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Prienų rajono savivaldybės administracija

1.40.

 

Radviliškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

1.41.

 

Raseinių rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Raseinių rajono savivaldybės administracija

1.42.

 

Rietavo savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Rietavo savivaldybės administracija

1.43.

 

Rokiškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

1.44.

 

Šakių rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Šakių rajono savivaldybės administracija

1.45.

 

Šalčininkų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

1.46.

 

Šiaulių miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

1.47.

 

Šiaulių rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

1.48.

 

Šilalės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Šilalės rajono savivaldybės administracija

1.49.

 

Šilutės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Šilutės rajono savivaldybės administracija

1.50.

 

Širvintų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Širvintų rajono savivaldybės administracija

1.51.

 

Skuodo rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Skuodo rajono savivaldybės administracija

1.52.

 

Švenčionių rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

1.53.

 

Tauragės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Tauragės rajono savivaldybės administracija

1.54.

 

Telšių rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Telšių rajono savivaldybės administracija

1.55.

 

Trakų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Trakų rajono savivaldybės administracija

1.56.

 

Ukmergės rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

1.57.

 

Utenos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Utenos rajono savivaldybės administracija

1.58.

 

Varėnos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Varėnos rajono savivaldybės administracija

1.59.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

1.60.

 

Vilniaus miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

1.61.

 

Vilniaus rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

1.62.

 

Visagino savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Visagino savivaldybės administracija

1.63.

 

Zarasų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Zarasų rajono savivaldybės administracija

 

Sąrašo pakeitimai:

Nr. 1004, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4592 (2009-09-11)(įsigalioja nuo 2009-09-15)

 

 

––––––––––––––––––––

 


 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1004, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4592 (2009-09-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 16 D. NUTARIMO NR. 730 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOMS ATASKAITOMS RENGTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2009-09-14)

                  aubodi@lrs.lt