Nutarimas skelbtas: Žin., 2008, Nr. 85-3381

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

2008 m. liepos 16 d. Nr. 730

Vilnius

 

Nauja nutarimo redakcija (nuo 2011-02-06):

Nr. 118, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 15-668 (2011-02-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SUDĖTIES, LYGIŲ, KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ RENGIMO TVARKOS IR UŽ JŲ PARENGIMĄ ATSAKINGŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ NUSTATYMO

Antraštės pakeitimai:

Nr. 464, 2014-05-22, paskelbta TAR 2014-05-28 i. k. 2014-05744

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370) 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 

1.   Įgalioti finansų ministrą nustatyti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtį, lygius ir atsakingus už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą viešojo sektoriaus subjektus (toliau konsolidavimo schema).

Punkto pakeitimai:

Nr. 464, 2014-05-22, paskelbta TAR 2014-05-28 i. k. 2014-05744

 

2.   Nustatyti, kad:

2.1.  Konsolidavimo schema sudaroma tokiu būdu, kad finansinės ataskaitos būtų konsoliduojamos taip:

2.1.1.      I konsolidavimo lygis: nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.2.      II konsolidavimo lygis:

2.1.2.1.    valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.2.2.    Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.2.3.    Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.2.4.    savivaldybių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai;

2.1.2.5.    kitų valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas, finansinių ataskaitų rinkiniai

2.1.3.      III konsolidavimo lygis:

2.1.3.1.    valstybės išteklių fondų, išskyrus nurodytus šio nutarimo 2.1.2.5 papunktyje, ir mokesčių fondų finansinių ataskaitų rinkiniai, valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, turinčių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai ir valstybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, neturinčių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, finansinių ataskaitų rinkiniai;

2.1.3.2.    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamo išteklių fondo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.3.3.    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.3.4.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamo išteklių fondo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.3.5.    Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

2.1.3.6.    savivaldybės išteklių fondų finansinių ataskaitų rinkiniai, savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniai;

2.1.4.      IV ir žemesnieji konsolidavimo lygiai: viešojo sektoriaus subjektų, kurių grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai priskiriami prie III konsolidavimo lygio pagal šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčius:

2.1.4.1.    kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, turinčių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai;

2.1.4.2.    kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, neturinčių kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, finansinių ataskaitų rinkiniai.

2.2.  Šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčiuose nurodytus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius rengia viešojo sektoriaus subjektas, kurio grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys priskiriamas prie III konsolidavimo lygio. Šio nutarimo 2.1.4.1 papunktyje nurodytus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius rengia viešojo sektoriaus subjektas, kurio grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys priskiriamas prie IV konsolidavimo lygio.

2.3.  Viešojo sektoriaus subjektas, atsakingas už šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčiuose nustatytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, privalo:

2.3.1.      patvirtinti savo kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą ir jį raštu pateikti Finansų ministerijai:

2.3.1.1.    2010 metų konsolidavimo schemai parengti – iki 2011 m. vasario 15 dienos;

2.3.1.2.    2011 metų ir vėlesnių metų konsolidavimo schemai parengti – iki kiekvienų einamųjų metų lapkričio 15 dienos;

2.3.2.      raštu pranešti Finansų ministerijai apie planuojamus prijungti prie viešojo sektoriaus subjektų grupės naujus viešojo sektoriaus subjektus, viešojo sektoriaus subjektų grupėje numatomus įsteigti naujus ar likviduoti, reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektus, taip pat apie kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų pasikeitimą ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl viešojo sektoriaus subjektų steigimo, likvidavimo, reorganizavimo arba pavaldumo pakeitimo priėmimo pateikti kitą finansų ministro nustatytą konsolidavimui svarbią informaciją.

2.4.  Valstybės išteklių fondai, kurių finansinių ataskaitų rinkiniai pagal šio nutarimo 2.1.2.5 papunktį priskiriami prie II konsolidavimo lygio, taip pat valstybės išteklių fondai, mokesčių fondai ir valstybės kontroliuojami viešojo sektoriaus subjektai, neturintys kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų, kurių finansinių ataskaitų rinkiniai pagal šio nutarimo 2.1.3.1 papunktį priskiriami prie III konsolidavimo lygio, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl jų likvidavimo arba reorganizavimo priėmimo privalo Finansų ministerijai raštu pranešti apie numatomą likvidavimą arba reorganizavimą.

2.5.  Patvirtintą savivaldybės išteklių fondų ir savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą šio nutarimo 2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka Finansų ministerijai raštu teikia ir apie šio nutarimo 2.3.2 papunktyje nustatytas aplinkybes praneša savivaldybės administracija.

2.6.  Finansų ministerija:

2.6.1.      skelbia patvirtintą 2010 metų konsolidavimo schemą Finansų ministerijos interneto svetainėje www.finmin.lt per 60 kalendorinių dienų nuo 2010 finansinių metų pabaigos;

2.6.2.      skelbia patvirtintą 2011 metų ir vėlesnių metų konsolidavimo schemą Finansų ministerijos interneto svetainėje www.finmin.lt per 30 kalendorinių dienų nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos.

2.7.  Visų konsolidavimo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai rengiami naudojantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau – informacinė sistema), sukurta įgyvendinant Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 718 (Žin., 2005, Nr. 81-2966; 2008, Nr. 86-3414). Informacinės sistemos nuostatus tvirtina finansų ministras.

2.8.  Viešojo sektoriaus subjektas teikia į informacinę sistemą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti reikalingą informaciją, kurios turinį, pateikimo terminus ir tvarką nustato finansų ministras.

2.9.  Viešojo sektoriaus subjektui, atsakingam už atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, informacinėje sistemoje patvirtinus šį rinkinį, atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės finansinės ataskaitos negali būti keičiamos.

2.10.              Jeigu informacija parengta ir pateikta į informacinę sistemą nesilaikant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų reikalavimų ataskaitoms ir gali iškreipti rengiamas konsoliduotąsias finansines ataskaitas ir paveikti informacijos vartotojų priimamus sprendimus ir jeigu jos neįmanoma pataisyti taip, kad ji atitiktų minėtus reikalavimus, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų rengiamų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pateikimo terminų, ji neįtraukiama į konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį viešojo sektoriaus subjekto, atsakingo už parengimą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, priskiriamo:

2.10.1. prie IV konsolidavimo lygio pagal šio nutarimo 2.1.4.1 papunktį, tik suderinus su viešojo sektoriaus subjektu, atsakingu už atitinkamo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, priskiriamo prie III konsolidavimo lygio pagal šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčius, parengimą, ir Finansų ministerija;

2.10.2. prie III konsolidavimo lygio pagal šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčius ir (arba) prie II konsolidavimo lygio pagal šio nutarimo 2.1.2.2–2.1.2.4 papunkčius, tik suderinus su Finansų ministerija.

2.11. Jeigu informacija parengta ir pateikta į informacinę sistemą nesilaikant Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų reikalavimų ataskaitoms ir gali iškreipti rengiamas ataskaitas ir paveikti informacijos vartotojų priimamus sprendimus ir jeigu šios informacijos neįmanoma pataisyti taip, kad ji atitiktų minėtus reikalavimus, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų rengiamų ataskaitų pateikimo terminų, Finansų ministerija neįtraukia pateiktos informacijos į rengiamus:

2.11.1. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį – šio nutarimo 2.1.3.1 papunktyje nurodytų viešojo sektoriaus subjektų pateiktos informacijos;

2.11.2. nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį – šio nutarimo 2.1.2.5 papunktyje nurodytų viešojo sektoriaus subjektų pateiktos informacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1482, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 158-7471 (2011-12-24)(papildyta nauju 2.9 punktu)

Pastaba: šis nutarimas taikomas rengiant 2011 metų ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

Nr. 464, 2014-05-22, paskelbta TAR 2014-05-28 i. k. 2014-05744

 

3.   Šis nutarimas taikomas rengiant 2010 metų ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                              Andrius Kubilius

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                      Ingrida Šimonytė

 

 

_______________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1004, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4592 (2009-09-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 16 D. NUTARIMO NR. 730 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOMS ATASKAITOMS RENGTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1597, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 134-6848 (2010-11-16)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 16 D. NUTARIMO NR. 730 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOMS ATASKAITOMS RENGTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 118, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 15-668 (2011-02-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 16 D. NUTARIMO NR. 730 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOMS ATASKAITOMS RENGTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2011-02-06.

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1482, 2011-12-21, Žin., 2011, Nr. 158-7471 (2011-12-24)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 16 D. NUTARIMO NR. 730 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SUDĖTIES IR VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ, ATSAKINGŲ UŽ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ RENGIMĄ, NUSTATYMO" PAKEITIMO

Pastaba: šis nutarimas taikomas rengiant 2011 metų ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 464, 2014-05-22, paskelbta TAR 2014-05-28 i. k. 2014-05744

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 16 D. NUTARIMO NR. 730 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPIŲ FINANSINĖMS ATASKAITOMS KONSOLIDUOTI SUDĖTIES IR VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ, ATSAKINGŲ UŽ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ RENGIMĄ, NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2014-05-29)

                  aubodi@lrs.lt