Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 32-1126, i. k. 1061100NUTA00000269

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. 1250, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28715

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ ŽUVUSIŲ PASIPRIEŠINIMO 1940–1990 METŲ OKUPACIJOMS DALYVIŲ ŠEIMOMS SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO BEI ŠIŲ PAŠALPŲ INDEKSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 20 d. Nr. 269

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo
1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi ir 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutaria:

1. Patvirtinti Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo bei šių pašalpų indeksavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija) ar jos įgaliota įstaiga pagal gautas savivaldybių administracijų paraiškas mokėti vienkartines pašalpas žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms (toliau – vienkartinės pašalpos) perveda savivaldybių administracijoms lėšas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete šiam tikslui numatytų lėšų;

2.2. savivaldybių administracijos kas mėnesį ir kas ketvirtį socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka teikia ministerijai ar jos įgaliotai įstaigai šiam tikslui gautų lėšų panaudojimo ataskaitas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                           Vilija Blinkevičiūtė

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1250
redakcija)

 

 

 

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo bei šių pašalpų indeksavimo tvarkos aprašAS

 

 

 

1. Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo bei šių pašalpų indeksavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vienkartinių pašalpų, mokamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu
1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius (toliau kartu – pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvis) (toliau – vienkartinės pašalpos), skyrimo ir išmokėjimo bei indeksavimo tvarką.

2. Vienkartines pašalpas skiria ir išmoka savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio ar mirusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio nuolatinė gyvenamoji vieta, administracija (toliau – savivaldybės administracija).

3. Kad gautų vienkartinę pašalpą, kiekvienas šeimos narys (žuvusiojo tėvai (įtėviai), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudaręs sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), taip pat broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) (toliau – šeimos nariai) arba jo įgaliotas asmuo, arba globėjas, jeigu šeimos narys pripažintas neveiksniu šioje srityje (toliau – teisėtas atstovas), savivaldybės administracijai turi pateikti:

3.1. prašymą skirti vienkartinę pašalpą. Prašyme privalu nurodyti ir visus jam žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), arba pažymėti, kad tokių asmenų, jo žiniomis, nėra. Taip pat prašyme nurodomas vienas iš Aprašo 6 punkte nustatytų vienkartinės pašalpos gavimo būdų, kuriuo pageidaujama gauti vienkartinę pašalpą, ir pažymima, ar pageidaujama, kad savivaldybės administracija dėl dokumentų, nurodytų Aprašo 3.3 ir 3.4 papunkčiuose, pati kreiptųsi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą (toliau – Centras);

3.2. šeimos nario asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją;

3.3. Centro išduotą pažymą arba pažymėjimą, patvirtinantį žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, arba šio dokumento kopiją. Šis dokumentas arba jo kopija neteikiama Aprašo 4 punkte nurodytu atveju;

3.4. Centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimą dėl pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, arba šio dokumento kopiją. Šis dokumentas arba jo kopija neteikiama Aprašo 4 punkte nurodytu atveju;

3.5. giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu patvirtinančius dokumentus – santuokos, gimimo liudijimą, kitus giminystės ryšį įrodančius dokumentus arba šių dokumentų kopijas;

3.6. žuvusio (mirusio) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), – dokumentus, patvirtinančius tėvų mirties faktą, arba šių dokumentų kopijas;

3.7. jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia teisėtas atstovas, – dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti, taip pat teisėto atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;

3.8. jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia šeimos narys, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje, – jo rūpintojo rašytinį sutikimą dėl kreipimosi skirti vienkartinę pašalpą ir dokumentą, patvirtinantį rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą rūpintoju, taip pat rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas.

4. Aprašo 3.3 ir 3.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus savivaldybės administracijai pateikia vienas iš šeimos narių arba teisėtas jo atstovas, išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytą atvejį.

Savivaldybės administracija šeimos nario arba teisėto jo atstovo pageidavimu dėl dokumentų, nurodytų Aprašo 3.3 ir 3.4 papunkčiuose, gavimo pati kreipiasi į Centrą per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo.

5. Per 20 darbo dienų nuo dienos, kurią gavo prašymą ir visus reikiamus dokumentus, savivaldybės administracija:

5.1. patikrina pateiktų duomenų tikrumą ir nustato pretendentų į vienkartinę pašalpą skaičių;

5.2. pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija) ar jos įgaliotai įstaigai paraiškas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms pašalpoms išmokėti.

6. Savivaldybių administracijos iš ministerijos gautas lėšas vienkartinėms pašalpoms išmokėti per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią gavo lėšas iš ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos, perveda į vienkartinės pašalpos gavėjų asmenines sąskaitas per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją. Jeigu vienkartinių pašalpų gavėjai tokių sąskaitų neturi, vienkartinė pašalpa išmokama savivaldybių administracijų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktose mokėjimo įstaigose ar jų padaliniuose.

7. Asmenų pateiktos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno. Pateikus Aprašo 3 punkte nurodytų dokumentų originalus, savivaldybių administracijų tarnautojai ar darbuotojai, įgalioti tvirtinti dokumentų kopijų tikrumą, padaro dokumentų kopijas, patvirtina dokumentų kopijų tikrumą ir dokumentų originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui.

Užsienio valstybių institucijų išduoti asmens dokumentai ir giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse arba Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta kitaip.

8. Aprašo 3.5–3.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai savivaldybės administracijai teikiami tik tuo atveju, jeigu duomenų apie giminystės ryšius ir mirtį nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

9. Asmenys dokumentus, reikalingus vienkartinėms pašalpoms skirti ir išmokėti, gali pateikti tiesiogiai atvykę į savivaldybės administraciją, atsiųsti registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu.

10. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, rengdama ateinančių metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektą, indeksuoja vienkartinių pašalpų dydžius pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą praėjusių kalendorinių metų vidutinę metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal vartotojų kainų indeksą. Apie naujus indeksuotų vienkartinių pašalpų dydžius Lietuvos Respublikos finansų ministerija kasmet iki sausio 20 d. informuoja ministeriją.

11. Iki atitinkamų kalendorinių metų sausio 30 d. indeksuoti vienkartinių pašalpų dydžiai tvirtinami socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1250, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28715

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 612, 2008-06-25, Žin., 2008, Nr. 74-2879 (2008-06-30), i. k. 1081100NUTA00000612

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 269 "Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1190, 2014-10-28, paskelbta TAR 2014-11-04, i. k. 2014-15577

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1250, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28715

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo