Suvestinė redakcija nuo 2006-10-07

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 126-2966, i. k. 0965010NUTA00000058

 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

 

N U T A R I M A S

DĖL LEIDINIO „LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA IR SKYRYBA“

 

1996 m. gruodžio 19 d. Nr. 58

Vilnius

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. N-5(106), 2006-09-28, Žin., 2006, Nr. 107-4087 (2006-10-06), i. k. 10610LKNUTAN-5(106)

 

Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. Vilnius: Mokslas, 1992) I dalį „Rašyba“ laikyti normine.

Pastraipos pakeitimai:

Nr. N-5(106), 2006-09-28, Žin., 2006, Nr. 107-4087 (2006-10-06), i. k. 10610LKNUTAN-5(106)

 

 

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                                                        A. ROSINAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Nutarimas

Nr. N-4(93), 2004-04-01, Žin., 2004, Nr. 52-1785 (2004-04-08), i. k. 10410LKNUTA0N-4(93)

Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 58 pakeitimo

 

2.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Nutarimas

Nr. N-5(106), 2006-09-28, Žin., 2006, Nr. 107-4087 (2006-10-06), i. k. 10610LKNUTAN-5(106)

Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 58 "Dėl leidinio "Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba" pakeitimo