Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 79-4011, i. k. 1131100NUTA00000645

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SAUSIO 22 D. NUTARIMO NR. 69 „DĖL ADVOKATAMS UŽ ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMĄ IR KOORDINAVIMĄ MOKAMO UŽMOKESČIO DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 17 d. Nr. 645

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimą Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 8‑231; 2005, Nr. 54-1857; 2012, Nr. 88-4577):

1.1. Išbraukti antraštėje žodį „advokatams“.

1.2. Išdėstyti nauja redakcija nurodytu nutarimu patvirtintas Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžius ir mokėjimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti 11,58 euro užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą bazinį dydį, kuris taikomas apskaičiuojant užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą šio nutarimo 1 punkte nurodytų taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 903, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12121

 

3. Nustatyti, kad:

3.1. Teisingumo ministerija kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d., įvertinusi Lietuvos advokatūros nuomonę, praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, peržiūri užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą bazinį dydį ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl užmokesčio už antrinės teisinės pagalbos teikimą bazinio dydžio pakeitimo. Naujas užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė.

3.2. Užmokestis už antrinę teisinę pagalbą, pradėtą teikti pagal sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, priimtus iki šio nutarimo įsigaliojimo, mokamas vadovaujantis iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusių Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių nuostatomis, išskyrus šio nutarimo 3.3 papunktyje nurodytą atvejį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1373, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19409

 

3.3. Jeigu antrinės teisinės pagalbos, pradėtos teikti pagal sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, priimtus iki šio nutarimo įsigaliojimo, teikimas yra tęsiamas po šio nutarimo įsigaliojimo dienos, apskaičiuojant užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą taikomas Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių 11 punktas.

Papildyta punktu:

Nr. 1373, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19409

 

4. Šis nutarimas, išskyrus Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių nuostatas, taikomas advokatų padėjėjams, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą, įsigalioja 2013 m. rugsėjo 1 dieną.

5. Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių nuostatos, taikomos advokatų padėjėjams, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą, įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Juozas Bernatonis

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 69

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 645

redakcija)

 

UŽ ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMĄ IR KOORDINAVIMĄ MOKAMO UŽMOKESČIO DYDŽIAI IR MOKĖJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžiai ir mokėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato advokatams, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, advokatams, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą (toliau – advokatai), advokatų padėjėjams, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą (toliau – advokatų padėjėjai), ir advokatams, kurie koordinuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose (toliau – koordinatoriai), mokamo užmokesčio dydžius ir mokėjimo tvarką.

2. Taisyklėse nurodyti užmokesčio dydžiai nedidinami pridėtinės vertės mokesčio suma, jeigu advokatai įsiregistruoja pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

3. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas – advokato procesiniams veiksmams atlikti skirtas laikas (laikas, skirtas konsultacijoms teikti, susipažinti su bylos medžiaga, įrodymams rinkti, procesiniams dokumentams rengti, dalyvauti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas, institucijų posėdžiuose, dalyvauti teismo posėdžiuose), pagalbiniams veiksmams atlikti skirtas laikas (laikas, skirtas pranešimams apie antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimą ar pabaigimą rengti, išvadoms dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ar neteikimo rengti, prašymams apskaičiuoti antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydį rengti, taip pat laikas, skirtas laukti teisminėse ir kitose institucijose, kuriose atliekami procesiniai veiksmai) ir kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirtas laikas.

Užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą bazinis dydis (toliau – UBD) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas dydis, pagal kurį apskaičiuojamas advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamo užmokesčio dydis.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 30-827; 2005, Nr. 18-572).

 

II. ADVOKATAMS, KURIE NUOLAT TEIKIA ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, MOKAMO UŽMOKESČIO DYDŽIAI

 

4. Advokatams, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, kiekvieną mėnesį už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokami 163,6 UBD, išskyrus antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartyse nustatytus laikotarpius, kuriuos antrinė teisinė pagalba nebuvo teikiama. Advokatams, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, už budėjimą ne darbo dienomis papildomas užmokestis nemokamas. Jeigu advokatas nevykdo Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos arba teisės aktų nustatyta tvarka nepateikia teismui duomenų apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba) priima sprendimą sumažinti jam užmokestį nuo 10 iki 30 procentų arba jo nemokėti. Advokatams, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, tarnyba apmoka Taisyklių 30 punkte nurodytas išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu.

5. Apskaičiuojant advokatams, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, kiekvieną mėnesį už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamą užmokestį ir įvertinant faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką:

5.1. susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga gali būti skiriama ne daugiau kaip viena valanda;

5.2. kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvas apskaičiuojamas teisingumo ministro nustatyta tvarka.

6. Apskaičiuojant antrinės teisinės pagalbos išlaidas, kai teisės aktų nustatyta tvarka šios išlaidos turi būti grąžinamos ar išieškomos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, advokato, kuris nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, vienos profesinio darbo valandos užmokesčio dydis prilyginamas 1 UBD.

 

III. ADVOKATAMS, KURIE PRIREIKUS TEIKIA ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, IR ADVOKATŲ PADĖJĖJAMS MOKAMO UŽMOKESČIO DYDŽIAI

 

7. Advokatams, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, užmokestis mokamas už faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką vienoje bylos stadijoje arba atliekant atskirus procesinius veiksmus, jeigu šie procesiniai veiksmai nurodyti Taisyklėse, ir už išvados dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ar neteikimo rengimą neviršijant Taisyklėse nustatytų dydžių.

8. Advokatų padėjėjams mutadis mutandis taikomos šių Taisyklių nuostatos, nustatančios advokatams, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, mokamo užmokesčio dydžius ir mokėjimo tvarką. Antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatų padėjėjams mokama 80 procentų advokatams, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamo užmokesčio.

9. Apskaičiuojant advokatams, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamą užmokestį ir įvertinant faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką:

9.1. susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga gali būti skiriama ne daugiau kaip viena valanda;

9.2. kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvas apskaičiuojamas teisingumo ministro nustatyta tvarka.

10. Taisyklėse vienos advokato profesinio darbo valandos užmokesčio dydis prilyginamas 1 UBD.

11. Jeigu advokato faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas pusantro karto viršija Taisyklėse nustatytą bylos stadijai (procesiniam veiksmui) skirtą laiką, advokatas turi teisę kreiptis į tarnybą su prašymu priimti sprendimą dėl papildomo užmokesčio. Prašymą skirti papildomą užmokestį advokatas turi pagrįsti. Tarnyba, išnagrinėjusi advokato prašymą, gali priimti sprendimą dėl papildomo užmokesčio skyrimo. Už kiekvieną papildomą suteiktos antrinės teisinės pagalbos valandą advokatui skiriamas papildomas 1 UBD užmokestis. Papildomas užmokestis bylos stadijoje negali viršyti 80 UBD, išskyrus tuos atvejus, kai bylos stadija nebaigta. Jeigu advokato faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas per teismo posėdžius viršija 80 valandų, advokatui skiriamas 0,5 UBD užmokestis už kiekvieną papildomą per teismo posėdžius suteiktos antrinės teisinės pagalbos valandą. Tokiu atveju advokato faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas per teismo posėdžius patvirtinamas bet kurio bylą nagrinėjančio teisėjo parašu.

12. Jeigu nustatomi antrinės teisinės pagalbos neteikimo ar nutraukimo pagrindai, advokatui sumokama už faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką, neviršijant Taisyklėse nustatytų dydžių.

13. Jeigu advokatas nevykdo Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos arba teisės aktų nustatyta tvarka nepateikia teismui duomenų apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas, jam mokama 50 procentų Taisyklėse nustatytų dydžių arba užmokestis už antrinės teisinės pagalbos teikimą neišmokamas.

14. Baudžiamosiose bylose už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (Žin., 2000, Nr. 89-2741) numatytą nusikalstamos veikos pavojingumą ir kaltės formą, taip pat už šiuos procesinius veiksmus:

14.1. tyčiniai labai sunkūs ir tyčiniai sunkūs nusikaltimai – 31 UBD (31 valanda):

14.1.1. ikiteisminis tyrimas – 7 UBD (7 valandos);

14.1.2. bylos procesas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 12 UBD (12 valandų):

14.1.2.1. bylos procesas pirmosios instancijos teisme – 8 UBD (8 valandos);

14.1.2.2. apeliacinio skundo parengimas – 4 UBD (4 valandos);

14.1.3. gynyba apeliacinės instancijos teisme – 5 UBD (5 valandos);

14.1.4. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 7 UBD (7 valandos):

14.1.4.1. kasacinio skundo parengimas – 4 UBD (4 valandos);

14.1.4.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 3 UBD (3 valandos);

14.2. tyčiniai apysunkiai ir tyčiniai nesunkūs nusikaltimai – 24 UBD (24 valandos):

14.2.1. ikiteisminis tyrimas – 5 UBD (5 valandos);

14.2.2. bylos procesas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 10 UBD (10 valandų):

14.2.2.1. bylos procesas pirmosios instancijos teisme – 7 UBD (7 valandos);

14.2.2.2. apeliacinio skundo parengimas – 3 UBD (3 valandos);

14.2.3. gynyba apeliacinės instancijos teisme – 3 UBD (3 valandos);

14.2.4. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 5 UBD (5 valandos):

14.2.4.1. kasacinio skundo parengimas – 3 UBD (3 valandos);

14.2.4.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

14.3. neatsargūs nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai – 16 UBD (16 valandų):

14.3.1. ikiteisminis tyrimas – 4 UBD (4 valandos);

14.3.2. bylos procesas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 6 UBD (6 valandos):

14.3.2.1. bylos procesas pirmosios instancijos teisme – 4 UBD (4 valandos);

14.3.2.2. apeliacinio skundo parengimas – 2 UBD (2 valandos);

14.3.3. gynyba apeliacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

14.3.4. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 4 UBD (4 valandos):

14.3.4.1. kasacinio skundo parengimas – 2 UBD (2 valandos);

14.3.4.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

14.4. atstovavimas nukentėjusiojo, civilinio ieškovo interesams baudžiamojoje byloje – 16 UBD (16 valandų):

14.4.1. civilinio ieškinio ir kitų procesinių dokumentų baudžiamojoje byloje rengimas – 4 UBD (4 valandos);

14.4.2. atstovavimas ikiteisminiame tyrime – 2 UBD (2 valandos);

14.4.3. atstovavimas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 4 UBD (4 valandos):

14.4.3.1. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

14.4.3.2. apeliacinio skundo parengimas – 2 UBD (2 valandos);

14.4.4. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

14.4.5. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 4 UBD (4 valandos):

14.4.5.1. kasacinio skundo parengimas – 3 UBD (3 valandos);

14.4.5.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 1 UBD (1 valanda);

14.5. privataus kaltinimo bylos – 10 UBD (10 valandų):

14.5.1. skundo (pareiškimo) parengimas – 4 UBD (4 valandos);

14.5.2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

14.5.3. apeliacinio skundo parengimas – 2 UBD (2 valandos);

14.5.4. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

14.6. baudžiamosios bylos atnaujinimas – 4 UBD (4 valandos);

14.7. sprendžiant su nuosprendžio vykdymu susijusius klausimus, už kiekvieną tokį klausimą – 2 UBD (2 valandos).

15. Už kriminalinės žvalgybos subjektų veiksmų apskundimą mokama 6 UBD (6 valandos).

16. Už antrinę teisinę pagalbą sprendžiant teismo įpareigojimų pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą (Žin., 1997, Nr. 69-1731; 2001, Nr. 60-2138) skyrimo klausimą ir sprendimo, kuriuo paskirti teismo įpareigojimai, apskundimą mokama 4 UBD (4 valandos).

17. Už antrinę teisinę pagalbą sprendžiant asmens išdavimo iš Lietuvos Respublikos (ekstradicijos) arba perdavimo Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui ar pagal Europos arešto orderį klausimą mokama 6 UBD (6 valandos).

18. Už antrinę teisinę pagalbą vykdant užsienio valstybių įstaigų ir tarptautinių organizacijų prašymus atlikti proceso veiksmus pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341) 67 straipsnį mokama 2 UBD (2 valandos).

19. Už antrinę teisinę pagalbą teisme sprendžiant priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo klausimą mokama 2 UBD (2 valandos).

20. Už antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, nagrinėjamose pagreitinto proceso tvarka, mokama 2 UBD (2 valandos).

21. Jeigu padarytos kelios nusikalstamos veikos, advokatui mokama tik už pavojingiausią nusikalstamą veiką.

22. Jeigu nusikalstama veika perkvalifikuojama, advokatui mokama pagal proceso stadijos pradžioje buvusią nusikalstamos veikos kvalifikaciją, išskyrus Taisyklių 23 punkte nurodytus atvejus. Kitoje proceso stadijoje mokama pagal naują nusikalstamos veikos kvalifikaciją.

23. Jeigu nusikalstamos veikos kvalifikacija žymiai pasikeičia, tarnyba priima sprendimą, pagal kurią nusikalstamos veikos kvalifikaciją skaičiuojamas advokato užmokesčio dydis. Priimant sprendimą, atsižvelgiama į tai, kaip nusikalstama veika kvalifikuota didesnę proceso stadijos dalį, kokius veiksmus atliko advokatas, ir kitas svarbias aplinkybes. Žymiu nusikalstamos veikos kvalifikacijos pasikeitimu laikomi atvejai, kai:

23.1. baudžiamasis nusižengimas ar neatsargus nusikaltimas perkvalifikuojamas į labai sunkų, sunkų ar apysunkį nusikaltimą ir atvirkščiai;

23.2. nesunkus nusikaltimas perkvalifikuojamas į labai sunkų ar sunkų nusikaltimą ir atvirkščiai;

23.3. apysunkis nusikaltimas perkvalifikuojamas į labai sunkų nusikaltimą ir atvirkščiai.

24. Civilinėse bylose už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (Žin., 2002, Nr. 36-1340) numatytą bylų kategoriją ir teiseną, taip pat už šiuos procesinius veiksmus:

24.1. taikus ginčo išsprendimas nesikreipiant dėl ginčo į teismą – 8 UBD (8 valandos);

24.2. privalomas išankstinis ginčo sprendimas ne teisme – 8 UBD (8 valandos);

24.3. procesas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo (atskirojo skundo) parengimas:

24.3.1. ypatingoji teisena:

24.3.1.1. bylos dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo ir kitos bylos, kurios pagal įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka, – 2 UBD (2 valandos);

24.3.1.2. kitos ypatingosios teisenos bylos – 10 UBD (10 valandų);

24.3.2. bylos dėl teismo įsakymų išdavimo – 2 UBD (2 valandos);

24.3.3. dokumentinio proceso bylos 7 UBD (7 valandos);

24.3.4. santuokos nutraukimo bylos, kuriose nėra ginčo, – 6 UBD (6 valandos);

24.3.5. pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo parengimas – 2 UBD (2 valandos);

24.3.6. kitos ginčo teisena nagrinėjamos bylos – 15 UBD (15 valandų):

24.3.6.1. dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų pirmosios instancijos teismui parengimas – 6 UBD (6 valandos);

24.3.6.2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 4 UBD (4 valandos);

24.3.6.3. apeliacinio skundo parengimas – 5 UBD (5 valandos);

24.4. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 6 UBD (6 valandos);

24.5. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 8 UBD (8 valandos):

24.5.1. kasacinio skundo parengimas – 6 UBD (6 valandos);

24.5.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

24.6. proceso atnaujinimas – 6 UBD (6 valandos);

24.7. vykdymo procesas – 6 UBD (6 valandos);

24.8. kiti prašymai (prašymas išaiškinti teismo sprendimą ir panašiai) – 3 UBD (3 valandos).

25. Jeigu civilinėje byloje ginčo teisenoje pirmojoje instancijoje iki teismo sprendimo priėmimo (dokumentiniame procese – iki teismo sprendimo priėmimo po to, kai atsakovas pareiškia prieštaravimus) sudaroma taikos sutartis arba kitais būdais ginčas baigiasi taikiai, Taisyklėse nurodyti užmokesčių už tą bylos stadiją (procesinį veiksmą) dydžiai didinami 20 procentų, išskyrus Taisyklių 26 punkte nurodytą atvejį. Apskaičiuojant antrinės teisinės pagalbos išlaidas, kai teisės aktų nustatyta tvarka šios išlaidos turi būti grąžinamos ar išieškomos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, šiame punkte nustatytais atvejais grąžinamų ar išieškomų antrinės teisinės pagalbos išlaidų suma nedidinama 20 procentų.

26. Jeigu civilinėje byloje ginčo teisenoje atsakovas pripažįsta ieškovo reikalavimus ir advokatas nepateikia tarnybai įrodymų, kad ėmėsi veiksmų ginčą išspręsti taikiai prieš kreipiantis į teismą, už tokią bylą užmokestis advokatui nemokamas.

27. Administracinėse bylose už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) IV skyriuje ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) numatytas bylų teisenas ir procesinius veiksmus:

27.1. administracinės bylos dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, – 26 UBD (26 valandos):

27.1.1. išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka – 6 UBD (6 valandos);

27.1.2. administracinių bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 8 UBD (8 valandos):

27.1.2.1. procesinių dokumentų parengimas pirmosios instancijos teismui – 4 UBD (4 valandos);

27.1.2.2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

27.1.2.3. apeliacinio skundo parengimas – 2 UBD (2 valandos);

27.1.3. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 3 UBD (3 valandos);

27.1.4. atskirojo skundo parengimas – 1 UBD (1 valanda);

27.1.5. proceso atnaujinimas – 2 UBD (2 valandos);

27.1.6. vykdymo procesas – 6 UBD (6 valandos);

27.2. administracinių teisės pažeidimų bylos – 21 UBD (21 valanda):

27.2.1. administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas ne teisme ir skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje parengimas – 5 UBD (5 valandos):

27.2.1.1. administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas ne teisme – 3 UBD (3 valandos);

27.2.1.2. skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje parengimas – 2 UBD (2 valandos);

27.2.2. administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme ir skundo dėl teismų nutarimų (nutarčių), priimtų nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, parengimas – 4 UBD (4 valandos):

27.2.2.1. administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme – 3 UBD (3 valandos);

27.2.2.2. skundo dėl teismų nutarimų (nutarčių), priimtų nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, parengimas – 1 UBD (1 valanda);

27.2.3. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

27.2.4. vykdymo procesas – 6 UBD (6 valandos);

27.2.5. proceso atnaujinimas – 4 UBD (4 valandos).

28. Už pareiškimų Europos Žmogaus Teisių Teismui arba kitoms tarptautinėms institucijoms, įgaliotoms nagrinėti asmens pareiškimus, parengimą mokama 4 UBD (4 valandos).

29. Už budėjimą ne darbo dieną, jeigu budėdamas advokatas neteikė antrinės teisinės pagalbos, – 1 UBD.

30. Advokatams Taisyklėse nurodyti užmokesčio dydžiai gali būti didinami išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, suma tik po to, kai pateikiami šias išlaidas patvirtinantys dokumentai. Išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu, sudaro:

30.1. kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus taksi, transporto išlaidos, jeigu advokatas turi vykti į kitą Lietuvos Respublikos gyvenamąją vietovę, kurioje atliekamas procesinis veiksmas ar turi būti suteikta antrinė teisinė pagalba; jeigu vykstama taksi, apmokama vidutinė kelionės maršrutiniu autobusu kaina; jeigu buvo važiuojama išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone arba advokato transporto priemone, apmokama pagal kelionės atstumą ir tarnybos patvirtintas degalų sunaudojimo normas (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

30.2. įrodymų rinkimo (dokumentų kopijavimo, įforminimo, vertimo ar ekspertų paslaugų ir panašiai) išlaidos.

31. Už išvados dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ar neteikimo rengimą mokama 3 UBD (3 valandos).

 

IV. UŽMOKESČIO UŽ ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMĄ MOKĖJIMAS

 

32. Advokatai, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, kas mėnesį teikia tarnybai teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos ataskaitas teisingumo ministro nustatyta tvarka. Taisyklių 4 punkte nurodytas užmokestis jiems išmokamas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo ataskaitų pateikimo tarnybai.

33. Advokatai, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, pateikia tarnybai, priėmusiai sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, prašymą išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą (toliau – prašymas), dokumentus, patvirtinančius antrinės teisinės pagalbos suteikimą (procesinius dokumentus, teismo sprendimus ir panašiai) ir patirtas Taisyklių 30 punkte nurodytas išlaidas, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo bylos stadijos (procesinio veiksmo), kurioje suteikta antrinė teisinė pagalba, pabaigos. Jeigu advokatas dokumentų, patvirtinančių antrinės teisinės pagalbos suteikimą, pateikti negali, antrinės teisinės pagalbos teikimą gali patvirtinti antrinę teisinę pagalbą gavęs asmuo, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teisėjas. Prašymo formą tvirtina teisingumo ministras. Prašymą advokatas gali atsiųsti paštu. Prašyme turi būti nurodytas sprendimas, kurio pagrindu buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, aprašyta advokato suteikta antrinė teisinė pagalba ir nurodytas faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas. Sprendimą dėl užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą išmokėjimo tarnyba priima ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo. Užmokestis išmokamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

34. Jeigu bylos stadija arba procesinis veiksmas, už kuriuos advokatams mokamo užmokesčio dydžiai nustatyti Taisyklėse, trunka daugiau kaip 3 mėnesius, advokatui, kuris prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, jo prašymu išmokamas 30 procentų Taisyklėse nustatyto dydžio išankstinis užmokestis už tą bylos stadiją arba procesinį veiksmą.

35. Užmokestis advokatams už suteiktą antrinę teisinę pagalbą pervedamas į advokato nurodytą sąskaitą banke.

36. Jeigu bylos stadijoje (procesiniame veiksme) tam pačiam asmeniui antrinę teisinę pagalbą teikia ne vienas advokatas, Taisyklėse nustatytą užmokestį kiekvienam advokatui, pasibaigus bylos stadijai, išmoka tarnyba, įvertinusi advokatų pateiktuose prašymuose (teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos ataskaitoje) pateiktą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius antrinės teisinės pagalbos suteikimą. Taisyklėse nustatytas užmokestis išmokamas proporcingai advokatų skirtam laikui antrinei teisinei pagalbai teikti neviršijant Taisyklių 11, 14–20, 24, 25, 27, 28 punktuose bylos stadijai (procesiniam veiksmui) numatytų dydžių. Jeigu advokatų bendras faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas viršija Taisyklių 11, 14–20, 24, 25, 27, 28 punktuose numatytus dydžius bylos stadijai (procesiniam veiksmui), pagal Taisyklių nuostatas skirtinas maksimalus užmokesčio dydis padalijamas advokatams proporcingai jų sugaištam laikui toje bylos stadijoje (procesiniame veiksme).

37. Tarnybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

V. UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS KOORDINATORIAMS

 

38. Koordinatoriams mokamas teisingumo ministro nustatyta tvarka su tarnyba sudarytoje sutartyje nurodyto dydžio užmokestis.

39. Užmokestis koordinatoriams pervedamas į jų nurodytą sąskaitą banke.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 903, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12121

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1373, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19409

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo