Suvestinė redakcija nuo 2017-05-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 24-1106, i. k. 1122050ISAK001K-062

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 21 d. Nr. 1K-062

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 144 „Dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 4, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30 straipsnių ir ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo“ 1 punktu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1K-177, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-30, i. k. 2016-14238

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

tvirtinu Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-177, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-30, i. k. 2016-14238

 

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS FINANSŲ MINISTRĄ                                         RIMANTAS ŽYLIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2012 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1K-062

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2016 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr.  1K-177

redakcija)

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos biudžetinė įstaiga.

2. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija).

3. Finansų ministerija, įgyvendindama Tarnybos savininko teises ir pareigas, atlieka šias funkcijas:

3.1.  tvirtina, keičia, pildo Tarnybos nuostatus;

3.2. priima sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo;

3.3. priima sprendimą dėl Tarnybos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

3.4. tvirtina Tarnybos metinį veiklos planą;

3.5. atlieka kitas šiuose nuostatuose ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose jos kompetencijai priskirtas funkcijas.

4. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais lošimų ir loterijų veiklos organizavimą, metiniais veiklos planais, tvirtinamais pagal Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir šiais nuostatais.

5. Tarnyba yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Tarnybai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos įstatymų nustatyta tvarka gautos lėšos.

6. Tarnyba yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų bankuose, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Tarnybos buveinės adresas: Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius, Lietuvos Respublika.

7. Vieši Tarnybos pranešimai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje, o įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytais atvejais – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

8. Tarnybos veiklos tikslai yra:

8.1. dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką lošimų ir didžiųjų loterijų srityje;

8.2. vykdyti lošimų priežiūrą, kad būtų užtikrinta sąžininga, skaidri lošimų veikla ir lošėjų teisių bei jų teisėtų interesų apsauga;

8.3. vykdyti didžiųjų loterijų priežiūrą, kad būtų užtikrinta sąžininga, skaidri didžiųjų loterijų veikla, žaidėjų ir didžiųjų loterijų organizatorių interesų ir teisių apsauga.

9. Tarnyba, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

9.1. organizuoja ir vykdo lošimų ir didžiųjų loterijų veiklos licencijavimą: išduoda ir patikslina licencijas organizuoti lošimus ir didžiąsias loterijas, įspėja apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą, sustabdo ir panaikina jų galiojimą, panaikina licencijų sustabdymo galiojimą;

9.2. organizuoja ir vykdo leidimų atidaryti lošimo automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) ar organizuoti nuotolinius lošimus išdavimą: išduoda, papildo ir pakeičia leidimus atidaryti lošimo automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) ar organizuoti nuotolinius lošimus, panaikina jų galiojimą;

9.3. leidžia steigti totalizatoriaus ir lažybų punktus, panaikina arba pakeičia leidimus steigti totalizatoriaus ir lažybų punktus;

9.4. tikrina, kaip lošimų ir didžiųjų loterijų organizatoriai laikosi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų, nuotolinio lošimo reglamento ir lošimo reglamento lošimų organizavimo vietose, taip pat didžiųjų loterijų taisyklių didžiųjų loterijų organizavimo ir bilietų platinimo vietose;

9.5. tikrina lošimus organizuojančių bendrovių finansinę veiklą, susijusią su lošimų organizavimu, ir didžiųjų loterijų organizatorių finansinę veiklą, susijusią su loterijų organizavimu;

9.6. atlieka tyrimus siekdama nustatyti nelegalios lošimų ir loterijų veiklos vykdytojus Lietuvos Respublikoje;

9.7. teikia prašymus Vilniaus apygardos administraciniam teismui išduoti leidimą atlikti veiksmus;

9.8. viešai skelbia ir praneša apie nustatytus nelegalios lošimų veiklos vykdytojus, kurie Lietuvos Respublikoje neteisėtai organizuoja nuotolinius lošimus;

9.9. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, finansų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su lošimų ir loterijų organizavimu;

9.10. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktus, kuriais įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys lošimų ir loterijų organizavimą;

9.11. tvirtina lošimų reglamentą ir nuotolinio lošimo reglamentą, jų pakeitimus ir papildymus;

9.12. priima sprendimus dėl ne Europos Sąjungos valstybėje narėje akredituotų įstaigų išduotų lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių sertifikatų pripažinimo;

9.13. derina didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus;

9.14. tvarko Lietuvos lošimo įrenginių registrą;

9.15. tvarko Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.16. registruoja nuotolinio lošimo įrenginius;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.17. tvirtina lošimo įrenginių tipus;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.18. nustato asmenų, laimėjusių didžiosiose ir mažosiose loterijose, tapatybės nustatymo, informacijos apie šiuos asmenis ir su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.19. nustato loterijos bilietų, loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazių išrašų, pagal kuriuos išmokėti (išduoti) laimėjimai, saugojimo ir sunaikinimo tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.20. nustato neišplatintų didžiųjų ir mažųjų loterijos bilietų sunaikinimo tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.21. nustato komisijos, dalyvaujančios vykstant skaitmeninės ir klasikinės loterijos tiražams, narių skaičių ir sudarymo tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.22. nustato lošimus organizuojančių bendrovių Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatyto dydžio minimalios pinigų sumos, skirtos tik lošimų laimėjimams išmokėti, investavimo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, laikymo banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir (arba) tam skirtose lošimo automatų talpyklose tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.23. nustato lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių ženklinimo tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.24. nustato reikalavimus lošimo įrenginiams ir nuotolinio lošimo įrenginiams;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.25. nustato lošimo įrenginių žurnalų formą ir jų pildymo tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.26. nustato nuotolinio lošimo įrenginių registravimo tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.27. nustato ne Europos Sąjungos valstybėje narėje akredituotų įstaigų ir jų išduotų sertifikatų pripažinimo tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.28. nustato, prie kokios rūšies lošimo priskirti lošimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečios rūšies lošimui nustatytų požymių arba atitinka kelių rūšių lošimams nustatytus požymius, taip pat – prie kokios rūšies loterijos priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečios rūšies loterijai nustatytų požymių arba atitinka kelių rūšių loterijoms nustatytus požymius;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.29. nustato nuotolinio lošimo sutarties formą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.30. nustato finansinių ataskaitų, kurias turi teikti lošimus organizuojančios bendrovės ir didžiųjų loterijų organizatoriai, formas ir pildymo tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.31. nustato įspėjamųjų užrašų turinį, formą ir pateikimo lošimų organizavimo vietose ir lošimų organizatorių interneto svetainėse taisykles;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.32. nustato Tarnybos valstybės tarnautojų, vykdančių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimo priežiūrą, patikrinimų ir tyrimų metu atliekamų lošimų tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.33. nustato atsiskaitymų už dalyvavimą nelegalios lošimų veiklos vykdytojų organizuojamuose nuotoliniuose lošimuose ir laimėjimų išmokėjimo per Lietuvos Respublikoje veikiančius bankus ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.34. nustato galimybių pasiekti informaciją, naudojamą siekiant vykdyti nelegalią nuotolinių lošimų veiklą, panaikinimo užtikrinimo tvarką;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.35. nustato, kokie Tarnybos veiklos srities teisės aktų reikalavimų pažeidimai gali būti laikomi mažareikšmiais;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.36. renka, kaupia ir apibendrina informaciją apie Tarnybos nustatytus lošimų ir didžiųjų loterijų organizatorių padarytus pažeidimus ir taikytas poveikio priemones, analizuoja pažeidimų priežastis ir šią informaciją teikia Finansų ministerijai;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.37. teikia siūlymus Finansų ministerijai dėl lošimų ir loterijų organizavimo ir priežiūros teisinio reglamentavimo tobulinimo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.38. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms metodinę ir informacinę pagalbą lošimų ir loterijų priežiūros organizavimo klausimais;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.39. teikia lošimų ir loterijų organizatoriams rekomendacijas, konsultuoja juos dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių lošimų ir loterijų organizavimą, tinkamo įgyvendinimo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.40. teisės aktų nustatyta tvarka teikia administracines paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.41. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.42. priima asmenų prašymus dėl savanoriško apsisprendimo nelošti ir persiunčia juos lošimų organizatoriams;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.43. konsultuoja problemų dėl azartinių lošimų turinčius asmenis ir jų artimuosius apie galimus pagalbos būdus;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.44. bendradarbiauja su lošimų ir loterijų organizatorių veiklą prižiūrinčiomis institucijomis ir kitomis valstybės bei savivaldybių įstaigomis, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

9.45. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

 

III SKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS

 

10. Tarnyba, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, kitų juridinių ar fizinių asmenų dokumentus, informaciją ir duomenis, kurių reikia jos veiklos tikslams pasiekti bei funkcijoms atlikti;

10.2. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

10.3. inicijuoti Tarnybos nuostatų pakeitimą;

10.4. dalyvauti kitų institucijų ar įstaigų pasitarimuose ir posėdžiuose, svarstant klausimus, susijusius su Tarnybos veiklos tikslais ir atliekamomis funkcijomis;

10.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

11. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

TARNYBOS veiklos ORGANIZAVIMAS

 

12. Tarnybai vadovauja direktorius. Tarnybos direktorius yra vienasmenis Tarnybos valdymo organas.

13. Tarnybos direktorių ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų, skatina, skiria drausmines nuobaudas ir pašalpas, taip pat priedus ir priemokas, nustato jų dydį, suteikia atostogas ir siunčia į komandiruotes finansų ministras.

14. Tarnybos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas finansų ministrui.

15. Tarnybos direktorius:

15.1. vadovauja Tarnybai, sprendžia Tarnybos kompetencijos klausimus ir yra atsakingas už Tarnybos funkcijų atlikimą, siekiant Tarnybos veiklos tikslų;

15.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, finansų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

15.3. tvirtina Tarnybos pareigybių sąrašą, struktūrinių padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

15.4. koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos struktūrinių padalinių veiklą;

15.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos darbuotojus, juos skatina, skiria jiems drausmines nuobaudas ir pašalpas, taip pat priedus ir priemokas, nustato jų dydį, suteikia atostogas ir siunčia į komandiruotes;

15.6. užtikrina, kad savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta tvarka teikiamos veiklos ir kitos ataskaitos būtų teisingos;

15.7. racionaliai ir taupiai naudoja Tarnybos lėšas bei turtą;

15.8.  atsako už veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

15.9. rengia ir teikia finansų ministrui Tarnybos 3, 6, 9 mėnesių ir metinės veiklos ataskaitas; finansų ministrui pareikalavus, atsiskaito už Tarnybos veiklą;

15.10. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

16. Tarnybos direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka finansų ministro nurodytas Tarnybos darbuotojas.

 

V SKYRIUS

TARNYBOS vidaus administravimo KONTROLĖ

 

17. Tarnyba turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Tarnybos finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

19. Tarnybos vidaus auditą atlieka Finansų ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-177, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-30, i. k. 2016-14238

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-177, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-30, i. k. 2016-14238

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1K-062 ,,Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-125, 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07646

Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1K-062 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo