Suvestinė redakcija nuo 2015-12-22 iki 2016-05-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 103-5357, i. k. 1102230ISAK00A1-397

 

Nauja redakcija nuo 2015-12-22:

Nr. A1-773, 2015-12-21, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20129

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ATSTOVŲ SKYRIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMISIJĄ

 

2010 m. rugpjūčio 31 d. Nr. A1-397

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13 „Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatų patvirtinimo“, 4 punktu,

s k i r i u į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisiją šiuos valstybės institucijų ir įstaigų atstovus:

Raimondą Eičinaitę-Lingienę – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovę;

Arūną Lupeiką – Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotoją;

Karolį Ruzgį – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Pramonės politikos skyriaus vyriausiąjį specialistą;

Arūną Šileiką – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktoriaus pavaduotoją;

Vladislovą Vaišnorą – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo aplinkos skyriaus vedėją.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-459, 2011-10-28, Žin., 2011, Nr. 131-6264 (2011-11-04), i. k. 1112230ISAK00A1-459

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 "Dėl valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisiją" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-447, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-15, i. k. 2014-12308

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisiją“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-773, 2015-12-21, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20129

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-397 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų atstovų skyrimo į Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos darbe komisiją“ pakeitimo