Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 69-3457, i. k. 1131100NUTA00000567

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS ATRANKOS IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. birželio 20 d. Nr. 567

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. 57-2828) 4.84 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                   Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                       Valentinas Mazuronis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567

 

BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS ATRANKOS IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką.

2. Aprašas taikomas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams ir asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Bendrojo naudojimo objektų administratorius (toliau – administratorius) – Aprašo nustatyta tvarka atrinktas, butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktas ir (ar) savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtas asmuo bendrojo naudojimo objektams administruoti.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440) ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

 

II. ADMINISTRATORIAUS ATRANKA

 

4. Asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka savivaldybės vykdomoji institucija. Vykdydama asmenų atranką, savivaldybės vykdomoji institucija savivaldybės interneto svetainėje skelbia informaciją dėl administratorių atrankos savivaldybės teritorijoje (toliau – informacija).

5. Prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje (toliau – prašymas) gali teikti Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką, dydžio (toliau – asmuo).

6. Kartu su prašymu savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiama užpildyta Aprašo priede nurodyta Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija (toliau – deklaracija). Už prašyme ir deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą ir teisėtumą atsako prašymą pateikęs asmuo.

7. Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, prašymus savivaldybės vykdomajai institucijai gali teikti kreipdamiesi tiesiogiai, siųsdami paštu ar elektroniniu paštu savivaldybės vykdomosios institucijos interneto svetainėje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu arba elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 153-6901) nurodytą kontaktinį centrą. Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi prašymą paštu, elektroniniu paštu ar elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, praneša apie tai prašymą pateikusiam asmeniui per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo prašymo gavimo būdu arba asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, nurodytu būdu (paštu, elektroniniu paštu ar elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą).

8. Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi prašymą, įvertina, ar prašymą pateikusio asmens deklaracijoje nurodyta informacija atitinka Aprašo 5 punkte nurodytas sąlygas, ir jei atitinka, per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą šį asmenį įtraukti į savivaldybės vykdomosios institucijos sudaromą Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą (toliau – sąrašas) ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašo šį asmenį į sąrašą. Savivaldybės vykdomoji institucija apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu, elektroniniu paštu arba elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą (priklausomai nuo prašymo gavimo būdo) praneša prašymą pateikusiam asmeniui.

9. Jeigu prašymą pateikusio asmens deklaracijoje nurodyta informacija neatitinka Aprašo 5 punkte nurodytų sąlygų, savivaldybės vykdomoji institucija per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima motyvuotą sprendimą neįrašyti šio asmens į sąrašą, sprendime nurodo, kokių reikalavimų asmuo neatitinka, ir apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu, elektroniniu paštu arba elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą (priklausomai nuo prašymo gavimo būdo) praneša prašymą pateikusiam asmeniui ir išsiunčia jam sprendimo kopiją.

10. Jeigu asmuo, pretenduojantis teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, teikdamas prašymą savivaldybės vykdomajai institucijai nepateikė deklaracijos arba pateikė nevisiškai užpildytą deklaraciją, savivaldybės vykdomoji institucija per 5 kalendorines dienas nuo prašymo gavimo raštu, elektroniniu paštu arba elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą (priklausomai nuo prašymo gavimo būdo) kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį prašydama per 10 darbo dienų pateikti deklaraciją arba ją patikslinti, jeigu pateikta deklaracija užpildyta nevisiškai. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą deklaracijos nepateikia arba jos nepatikslina, asmens pateiktas prašymas nebenagrinėjamas.

11. Savivaldybės vykdomosios institucijos interneto svetainėje skelbiamame sąraše turi būti nurodyta:

11.1. asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, vardas ir pavardė arba pavadinimas;

11.2. asmens, pretenduojančio teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje;

11.3. asmens nurodytas bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas (priklausomai nuo daugiabučio namo naudingojo ploto: iki 1 000 kv. metrų; nuo 1 000 iki 3 000 kv. metrų; 3 000 ir daugiau kv. metrų);

11.4. kita naudinga papildoma informacija, galinti lemti butų ir kitų patalpų savininkų sprendimą pasirenkant administratorių (nurodoma informacija iš asmens pateiktos deklaracijos II skyriaus 4 pastraipos).

12. Sąrašas nuolat papildomas. Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, turi teisę savivaldybės vykdomajai institucijai teikti prašymus, o savivaldybės vykdomoji institucija privalo šiuos prašymus priimti, Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatyta tvarka juos įvertinti ir šiuos prašymus pateikusius asmenis, atitinkančius Aprašo 5 punkte nustatytas sąlygas, įtraukti į sąrašą.

13. Jeigu į sąrašą įtrauktas asmuo neketina teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų arba pasikeitė deklaracijoje nurodyti jo duomenys, arba jis nebeatitinka Aprašo 5 punkte nurodytų sąlygų, šis asmuo per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo privalo raštu, elektroniniu paštu arba elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją su prašymu išbraukti jį iš sąrašo arba patikslinti jame nurodytus duomenis.

14. Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi Aprašo 13 punkte nurodytą asmens prašymą, per 5 darbo dienas, atsižvelgdama į prašymo turinį, priima sprendimą išbraukti prašymą pateikusį asmenį iš sąrašo arba patikslina jame nurodytus prašymą pateikusio asmens duomenis.

15. Savivaldybės vykdomoji institucija priima sprendimą išbraukti asmenį iš sąrašo šiais atvejais:

15.1. gavusi informaciją apie įrašyto į sąrašą asmens mirtį arba pripažinimą neveiksniu ar ribotai veiksniu;

15.2. gavusi informaciją apie asmens (juridinio asmens) likvidavimą ar jam iškeltą bankroto bylą;

15.3. paaiškėjus, kad į sąrašą įtrauktas asmuo nebeatitinka Aprašo 5 punkte nurodytų sąlygų.

16. Priėmusi Aprašo 15 punkte nurodytą sprendimą, savivaldybės vykdomoji institucija per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo raštu, elektroniniu paštu arba elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą (priklausomai nuo prašymo gavimo būdo) praneša iš sąrašo išbraukiamam asmeniui ir išsiunčia jam šio sprendimo kopiją.

 

III. ADMINISTRATORIAUS SKYRIMAS

 

17. Administratorius daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams administruoti skiriamas daugiabučiuose namuose, kuriuose butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigė daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarė jungtinės veiklos sutarties, taip pat jeigu bendrija yra likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis.

18. Savivaldybės vykdomoji institucija, organizuodama butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar susirinkimą dėl administratoriaus pasirinkimo, kartu su balsavimo raštu ar šaukiamo susirinkimo dokumentais (balsavimo biuletenis, jeigu organizuojamas balsavimas raštu, arba skelbimas apie šaukiamą susirinkimą ir jo darbotvarkė, jeigu šaukiamas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas) pateikia butų ir kitų patalpų savininkams Aprašo 8 punkte nurodytą sąrašą.

19. Pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pirmąjį balsavimą raštu ar susirinkime balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų arba už kurį per pakartotinį butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkime, jeigu pirmasis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar susirinkimas neįvyko, balsavo daugiau kaip 50 procentų balsavime raštu ar susirinkime dalyvavusių butų ir kitų patalpų savininkų, tačiau ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų. Jeigu nė vienas iš savivaldybės sąraše nurodytų administratorių nesurenka šiame punkte nurodyto butų ir kitų patalpų savininkų balsų skaičiaus, laikoma, kad butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirinko.

20. Administratorius šiame skyriuje nurodytais atvejais savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu skiriamas per 20 darbo dienų nuo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu ar jų susirinkimo arba per 20 darbo dienų nuo pakartotinio butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu ar jų susirinkimo, jeigu pirmasis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar jų susirinkimas neįvyko. Prieš skirdama administratorių, savivaldybės vykdomoji institucija raštu, elektroniniu paštu ar elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą (priklausomai nuo prašymo gavimo būdo) kreipiasi į butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktą arba Aprašo 22–24 punktuose nurodytais atvejais savivaldybės vykdomosios institucijos skiriamą administratorių, praneša apie jo skyrimą administruoti bendrojo naudojimo objektus ir prašo per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad skiriamo administratoriaus civilinė atsakomybė už fiziniams ir juridiniams asmenims padarytą žalą atliekant administravimo funkcijas apdrausta civilinės atsakomybės draudimu. Jeigu skiriamas administratorius per nustatytą terminą nepateikia civilinės atsakomybės draudimą patvirtinančio dokumento, savivaldybės vykdomoji institucija iš naujo pradeda procedūras dėl administratoriaus pasirinkimo.

21. Aprašo 20 punkte nurodytame sprendime dėl administratoriaus skyrimo nurodomas teisinis administratoriaus skyrimo pagrindas, daugiabučio namo adresas, šio namo naudingas plotas, gyvenamųjų patalpų (butų) ir kitų patalpų skaičius, daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo plotas ir patalpų savininkų teisės į jį ar jo dalį, informacija apie asmenį, kuris skiriamas administratoriumi (fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens dokumento numeris, deklaruota gyvenamoji vieta, adresas korespondencijai siųsti; juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas), bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas (koks nurodytas deklaracijoje ir sąraše, priklausomai nuo daugiabučio namo naudingo ploto), bendrojo naudojimo objektų administravimo laikotarpis, nurodytas Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalyje, administratoriaus įgaliojimų pabaigos atvejai ir data.

22. Jeigu administratoriaus skyrimo dieną prašymą pateikė tik vienas asmuo, pretenduojantis teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, savivaldybės vykdomoji institucija šį asmenį skiria administratoriumi nesušaukusi butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar nesuorganizavusi jų balsavimo raštu. Apie administratoriaus paskyrimą savivaldybės vykdomoji institucija paskelbia daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams savo interneto svetainėje ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (skelbimų lentoje).

23. Jeigu administratoriaus skyrimo dieną prašymo nepateikė nė vienas asmuo, pretenduojantis teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija, pavesdama bendrojo naudojimo objektų administravimo funkcijas vienai iš savivaldybės valdomų ar kontroliuojamų įmonių, atitinkančiai Aprašo 5 punkte nurodytas sąlygas.

24. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirenka, savivaldybės vykdomoji institucija administratoriumi skiria daugiausia balsų per butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu ar jų susirinkimą surinkusį asmenį. Jeigu neįvyksta pakartotinis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar jų susirinkimas dėl administratoriaus pasirinkimo, administratorių, atsižvelgdama į sąraše nurodytų asmenų pateiktus paslaugų įkainius, jų patirtį ir pasirengimą teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, skiria savivaldybės vykdomoji institucija.

25. Savivaldybės vykdomoji institucija, paskyrusi administratorių, apie tai raštu, elektroniniu paštu arba elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą (priklausomai nuo prašymo gavimo būdo) per 5 darbo dienas nuo administratoriaus paskyrimo praneša paskirtam administratoriui. Apie administratoriaus paskyrimą savivaldybės vykdomoji institucija taip pat paskelbia savo interneto svetainėje ir daugiabučio namo skelbimų lentoje. Bendrojo naudojimo objektų administravimo faktas registruojamas Nekilnojamojo turto registre ir nurodomas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

26. Jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl Aprašo nustatyta tvarka paskirto administratoriaus atitikties Aprašo 5 punkte nurodytoms sąlygoms arba savivaldybės vykdomoji institucija gauna informaciją, kad administratorius pažeidžia minėtas sąlygas, savivaldybės vykdomoji institucija raštu, elektroniniu paštu arba elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą (priklausomai nuo prašymo gavimo būdo) per 5 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo kreipiasi į paskirtą administratorių ir nurodo 20 darbo dienų terminą pateikti informaciją, patvirtinančią, kad paskirtas administratorius atitinka Aprašo 5 punkte nurodytas sąlygas. Jeigu paskirtas administratorius per nurodytą terminą tokios informacijos nepateikia arba pateikia informaciją, pagal kurią nustatoma, kad administratorius neatitinka Aprašo 5 punkte nurodytų sąlygų, savivaldybės vykdomoji institucija visuose daugiabučiuose namuose, kuriuos administruoja sąlygų neatitinkantis administratorius, Aprašo nustatyta tvarka pradeda procedūras dėl administratoriaus pasirinkimo ir priima Aprašo 15 punkte nurodytą sprendimą dėl šio administratoriaus išbraukimo iš sąrašo.

_________________

 


 

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo

priedas

 

Sudarytojo vardas ir pavardė arba pavadinimas

 

BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS DEKLARACIJA

 

________________ Nr._________

(data)

_______________

(vieta)

 

I. BENDROJI INFORMACIJA

 

*Fizinis asmuo

Vardas, pavardė

 

Gimimo data

 

Paso arba asmens tapatybės kortelės Nr.

 

Deklaruota gyvenamoji vieta

 

Individualios veiklos pažymos

išdavimo data

 

Nr.

 

vieta

 

galiojimo terminas

 

Ryšio duomenys

buveinės adresas (jeigu turi)

 

tel.

 

el. paštas

 

interneto svetainė, tinklaraštis ar kita

 

 

*Juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys

Pavadinimas

 

Kodas

 

Šalis, kurioje įsteigtas ar įregistruotas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys

 

Buveinės adresas

 

Registravimo data

 

Steigėjas (nurodoma, jeigu steigėjas yra kitas juridinis asmuo ar organizacija)

 

Ryšio duomenys

tel.

 

el. paštas

 

interneto svetainė, tinklaraštis ar kita

 

 

*nereikalingą išbraukti

 

 

II. VEIKLOS SRITYS, TEIKIAMOS PASLAUGOS IR PATIRTIS

 

Asmens veiklos sričių ir teikiamų paslaugų, susijusių su daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimu, naudojimu ir priežiūra, aprašymas (išskiriant pagrindinę veiklos sritį ir kitas veiklos sritis, susijusias su bendrojo naudojimo objektų administravimu, naudojimu ir priežiūra): _________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

Asmens patirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityje (nurodyti metus, nuo kada asmuo atlieka funkcijas bendrojo naudojimo objektų administravimo ar pastatų naudojimo ir priežiūros srityje): ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

Administruojamų daugiabučių namų ar kitų pastatų skaičius ir plotas: ______________ .

Informacija, ar asmuo taiko Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą (nurodoma, ar asmuo yra susikūręs Būsto valdymo ir priežiūros veiklos elgesio kodeksą, ar yra prisijungęs (ar ketina prisijungti) prie tokį kodeksą susikūrusios asmenų grupės ar organizacijos ir paskyrusios už šio kodekso taikymą atsakingą subjektą), esminės šio kodekso nuostatos, taip pat kita patalpų savininkams reikšminga informacija: ____

__________________________________________________________________________ .

Informacija apie pasirengimą vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimą (išsamiai aprašoma, kaip asmuo planuoja atlikti bendrojo naudojimo objektų administravimo funkcijas, nurodytas Vyriausybės patvirtintuose Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose): _____________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

 

III. INTERESAI

 

Veiklos, dėl kurių asmuo negali vykdyti bendrojo naudojimo objektų administravimo funkcijų

(Pildoma teikiant prašymą skirti bendrojo naudojimo objektų administratoriumi gyvenamosiose vietovėse, kuriose, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena 100 tūkst. ir daugiau gyventojų, išskyrus atvejus, jeigu gyvenamųjų vietovių, kuriose gyvena mažiau negu 100 tūkst. gyventojų, savivaldybių tarybos nenusprendžia kitaip)

Fizinio ar juridinio asmens teikiamos paslaugos

Nurodoma

(taip / ne)

Šilumos tiekimas

 

Elektros energijos tiekimas

 

Dujų tiekimas

 

Geriamojo vandens tiekimas

 

Atliekų vežimo paslaugų teikimas

 

Liftų nuolatinės techninės priežiūros paslaugų teikimas

 

 

Ar fizinis ar juridinis asmuo (įskaitant juridinio asmens vadovą), pretenduojantis teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, ir jo steigėjas yra tiesiogiai ar netiesiogiai pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) susijęs su kitais fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, teikiančiais nurodytas paslaugas savivaldybės teritorijoje, kurioje jis pretenduoja teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas (jeigu taip, nurodoma, su kokiais): ___________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

 

IV. ADMINISTRATORIAUS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

 

Draudėjas

Draudimo sutarties sudarymo data

Draudimo poliso Nr.

Draudimo poliso galiojimo laikotarpis

Draudimo suma, eurais

 

 

 

 

 

 

Jeigu asmuo savo civilinės atsakomybės neapdraudęs, nurodomas įsipareigojimas ją apdrausti iki paskyrimo atlikti bendrojo naudojimo objektų administravimo funkcijas: (įrašomas asmens įsipareigojimas iki paskyrimo atlikti bendrojo naudojimo objektų administravimo funkcijas apdrausti savo veiklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 6 dalimi) _________________________________________ .

Nurodomas įsipareigojimas administratoriaus civilinę atsakomybę drausti civilinės atsakomybės draudimu viso bendrojo naudojimo objektų administravimo laikotarpiu:______________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1421, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20055

 

V. BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFAS

 

 

Nurodomas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas, Eur/m2

 

daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2

 

daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2

 

daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2

 

 

 

 

 

 

________________

(pareigos)

___________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1421, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20055

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1421, 2014-12-15, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20055

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo