Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 29-1378, i. k. 1112080ISAK00ĮV-147

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL DOKUMENTŲ ĮSIGIJIMO VIEŠOSIOSE BIBLIOTEKOSE IR DUOMENŲ BAZIŲ CENTRALIZUOTOS PRENUMERATOS FINANSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO, SUTARČIŲ, ATASKAITOS IR PROJEKTO ĮVYKDYMO FAKTINES IŠLAIDAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 28 d. Nr. ĮV-147

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431) 4 straipsnio 1 ir 7 punktais ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansų kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-531, 15 punktu bei įgyvendindamas Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454 (Žin., 2002, Nr. 92-3943):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą;

1.2. Dokumentų įsigijimo sutarties formą;

1.3. Dokumentų įsigijimo ataskaitos formą;

1.4. Duomenų bazių sutarties formą;

1.5. Duomenų bazių ataskaitos formą;

1.6. Projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formą.

2. Laikau netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. ĮV-100 „Dėl Dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, sutarčių ir ataskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 24-891);

2.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. ĮV-641 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. ĮV-100 „Dėl Dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, sutarčių ir ataskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 150-6109);

2.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. ĮV-167 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. ĮV-100 „Dėl Dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, sutarčių ir ataskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 34-1624).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras,

pavaduojantis kultūros ministrą                    Gintaras Steponavičius


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2011 m. vasario 28 d.

įsakymu Nr. ĮV-147

 

dokumentų įsigijimo VIEŠOSIOSE BIBLIOTEKOSe ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų TVARKOS APRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dokumentų įsigijimo bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato dokumentų įsigijimo ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos bibliotekose finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų (toliau – lėšos) skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas bendruosius reikalavimus.

2. Skiriamo finansavimo pagrindinis tikslas yra aprūpinti visuomenę informacija, užtikrinant kokybišką bibliotekų fondų komplektavimą dokumentais ir elektroniniais ištekliais.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-265 (Žin., 2007, Nr. 50-1981), apibrėžtas sąvokas.

4. Lėšos dokumentų įsigijimo bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimui numatomos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) biudžete. Ministerijos strateginio plano programos priemonės išlaidų planą tvirtina kultūros ministras ar jo įgaliotas asmuo.

5. Programos priemonių, skirtų dokumentų įsigijimo bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimui, lėšos skiriamos šiems tikslams:

5.1. ne mažiau kaip 85 procentų visų dokumentų įsigijimo bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimui skirtų lėšų skiriama dokumentams įsigyti viešosiose bibliotekose. Iš jų:

5.1.1. apskričių viešosiose bibliotekose periodiniams ir neperiodiniams dokumentams įsigyti ir (ar) prenumeruoti – 11 procentų visų dokumentams įsigyti viešosiose bibliotekose skirtų lėšų;

5.1.2. savivaldybių viešosiose bibliotekose naujiems neperiodiniams dokumentams įsigyti, pirmenybę teikiant originaliajai, vaikų ir klasikinei literatūrai bei informaciniams leidiniams įsigyti – 89 procentai visų dokumentams įsigyti viešosiose bibliotekose skirtų lėšų;

5.2. duomenų bazių centralizuotai prenumeratai bibliotekoms – ne daugiau kaip 14 procentų visų dokumentų įsigijimo bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimui skirtų lėšų. Šios lėšos gali būti naudojamos:

5.2.1. finansuoti Lietuvos duomenų bazių viešosioms bibliotekoms prenumeratą (iki 100 procentų);

5.2.2. iš dalies finansuoti užsienio duomenų bazių Lietuvos bibliotekoms prenumeratą, skiriant tam ne daugiau kaip 116 000 eurų;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-978, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20288

 

5.3. ne daugiau kaip 1 procentas visų programos priemonei skirtų lėšų, bet ne daugiau kaip 14 500 eurų – su ministerijos programos priemonės įgyvendinimu susijusioms ekspertų paslaugoms ir kitoms su bibliotekų veiklos valstybinio valdymo funkcijomis susijusioms išlaidoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-978, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20288

 

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-105, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 23-1093 (2012-02-22), i. k. 1122080ISAK00ĮV-105

Nr. ĮV-104, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01565

 

6. Ministerija šio aprašo 5.1–5.2 punktuose numatytiems tikslams vykdyti įpareigoja ir lėšas skiria apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms, Lietuvos Martyno Mažvydo nacionalinei bibliotekai, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijai bei kitiems teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, centralizuotai prenumeruojantiems duomenų bazes bibliotekoms (toliau – vykdytojai).

7. Pagrindinis lėšų, nurodytų šio aprašo 5.1 punkte, paskirstymo apskričių ir savivaldybių viešosioms bibliotekoms kriterijus yra gyventojų skaičius apskrityse ir savivaldybėse. Vieno gyventojo informaciniam aprūpinimui viešosiose bibliotekose skiriamų lėšų vidurkis (toliau – vidurkis) gaunamas padalijus atitinkamų metų dokumentams įsigyti bibliotekose numatytas lėšas iš bendro Lietuvos gyventojų skaičiaus (pagal naujausius viešai prieinamus Statistikos departamento duomenis). Aprašo 5.1.1 punkte apibrėžta lėšų dalis paskirstoma pagal apskričių viešosioms bibliotekoms pagal gyventojų skaičių veiklos teritorijose, nustatytose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-372 „Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“ (Žin., 2010, Nr. 47-4087), likusioji 5.1 punkte nurodytų lėšų dalis – savivaldybių viešosioms bibliotekoms pagal gyventojų skaičių savivaldybėse.

Lietuvos bibliotekų taryba mažų savivaldybių (mažiau kaip 15 000 gyventojų), didžiųjų miestų (daugiau kaip 100 000 gyventojų) bei kitoms savivaldybių viešųjų bibliotekų grupėms gali nustatyti už vidurkį didesnį ar mažesnį vienam gyventojui skiriamų lėšų kiekį.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-105, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 23-1093 (2012-02-22), i. k. 1122080ISAK00ĮV-105

 

8. Lietuvos bibliotekų taryba (toliau – taryba), vadovaudamasi Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatais, patvirtintais kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-367 (Žin., 2005, Nr. 105-3890), ir šiuo aprašu, bei atsižvelgdama į bibliotekų poreikius, numatytus Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 1454 (Žin., 2002, Nr. 92-3943), 1 ir 2 prieduose, kasmet ne vėliau nei sausio mėnesį svarsto ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus parengtus pasiūlymus dėl lėšų bibliotekoms ir duomenų bazių centralizuotai prenumeratai paskirstymo.

9. Vykdytojai, remdamiesi lėšų duomenų bazių centralizuotai prenumeratai bibliotekose poreikiu, numatytu Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 m. programos 2 priede, kasmet sausio mėnesį pateikia ministerijai pagrįstus pasiūlymus dėl patikslinto lėšų poreikio.

Pasiūlyme nurodomos planuojamos prenumeruoti duomenų bazės, kurios bus prieinamos viešosioms bibliotekoms, numatoma kaina ir finansavimo šaltiniai bei iš Kultūros ministerijos prašomo bendrafinansavimo dalis.

Papildyta pastraipa:

Nr. ĮV-105, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 23-1093 (2012-02-22), i. k. 1122080ISAK00ĮV-105

 

10. Taryba priimtą sprendimą dėl lėšų dokumentams įsigyti ir duomenų bazių bibliotekoms centralizuotai prenumeratai paskirstymo pateikia kultūros ministrui. Šio aprašo 7 punkto 2 pastraipoje numatytoms bibliotekoms skiriamų lėšų dokumentams įsigyti vidurkio (kiekio) gyventojui sumažinimo ar padidinimo priežastys bei kiti lėšų skyrimo principai turi būti aiškiai suformuluoti tarybos sprendime.

11. Lėšų skyrimas vykdytojams įforminamas kultūros ministro įsakymu, kuris skelbiamas ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

12. Ministerija ir vykdytojai, kuriems skiriamos lėšos dokumentams įsigyti ar duomenų bazių bibliotekoms centralizuotai prenumeratai, sudaro kultūros ministro patvirtintos formos sutartį, kurioje nurodoma finansavimo tvarka, atsiskaitymo būdai, šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą ir kitos sąlygos. Prie sutarties pridedama detali išlaidų sąmata (toliau – sąmata), kuri yra neatskiriama sutarties dalis.

13. Su ministerijos tiesioginio reguliavimo sričiai priklausančiomis apskričių viešosiomis bibliotekomis sutartys nesudaromos. Paskelbus kultūros ministro įsakymą dėl lėšų skyrimo, apskričių viešosioms bibliotekoms ministerijos Finansų ir turto valdymo skyrius teisės aktų nustatyta tvarka patikslina atitinkamos programos sąmatą.

14. Valstybės biudžeto lėšos vykdytojams pervedamos į atskirą tik valstybės biudžeto lėšoms skirtą banko sąskaitą, pagal nustatytas valstybės iždo valdymo procedūras.

15. Pagal Ministerijos patvirtintą sąmatą planuotos išlaidų rūšys netikslinamos, jeigu skirtumas tarp planuotų ir faktiškai panaudotų lėšų pagal atskirą sąmatos straipsnį neviršija 20 procentų gautos sumos. Jei skirtumas viršija 20 procentų, Vykdytojas ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki sutartyje nurodyto termino pabaigos turi raštu kreiptis į ministeriją dėl jos patikslinimo, nurodydamas priežastis.

16. Vykdytojui praleidus sąmatos tikslinimo terminą ar kitaip pažeidus sąmatos tikslinimo tvarką, sąmata netikslinama. Tokiu atveju išlaidos, viršijančios leidžiamus nukrypimus, yra pripažįstamos netinkamomis ir netinkamai panaudotos valstybės biudžeto lėšos privalo būti grąžintos į ministerijos nurodytą sąskaitą iki einamųjų biudžetinių metų pabaigos. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Skiriamos lėšos negali būti perkeltos į kitus biudžetinius metus ir naudojamos kitiems tikslams, nei nurodyta su ministerija pasirašytoje sutartyje.

18. Už gautas valstybės biudžeto lėšas vykdytojai atsiskaito ministerijai sutartyje numatyta tvarka ir terminais, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 20 d., pateikdami ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriui:

18.1. kultūros ministro patvirtintos formos dokumentų įsigijimo arba duomenų bazių ataskaitą;

18.2. kultūros ministro patvirtintos formos projekto faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-105, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 23-1093 (2012-02-22), i. k. 1122080ISAK00ĮV-105

 

19. Ministerijos tiesioginio reguliavimo sričiai priklausančios apskričių viešosios bibliotekos teikia tik kultūros ministro įsakymu patvirtintos formos dokumentų įsigijimo ataskaitą. Ataskaita teikiama metams pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 10 d.

20. Išlaidos laikomos tinkamomis ir panaudotomis pagal paskirtį, jeigu jos teisės aktų nustatyta tvarka yra įtrauktos į vykdytojo buhalterinę apskaitą ir gali būti identifikuojamos, pagrįstos ir patvirtintos atitinkamais išlaidas pateisinančiais ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais, turinčiais visus apskaitos dokumentams privalomus rekvizitus.

21. Ministerija nesudaro naujos sutarties su vykdytoju, kuris nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais finansiniais metais skirtas lėšas.

22. Tarybos posėdžių protokolai, sutartys, vykdytojų ataskaitos saugomi trejus metus ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriuje. Projektų įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašai saugomi ministerijos Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriuje teisės aktų nustatyta tvarka

 

_________________


 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2011 m. vasario 28 d.

įsakymu Nr. ĮV-147

 

(Dokumentų įsigijimo sutarties forma)

 

VIEŠOSIOS  BIBLIOTEKOS FINANSAVIMO IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ DOKUMENTAMS ĮSIGYTI

SUTARTIS

 

20___ m.                 d. Nr._____

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Ministerija), atstovaujama

_______________________________, ir ______________________________ (toliau – Viešoji biblioteka), atstovaujama _____________________________ (toliau kartu – šalys), sudarė šią sutartį:

 

1. Sutarties dalykas

 

1.1. Šios sutarties dalykas yra naujų dokumentų įsigijimas viešosiose bibliotekose, skiriant valstybės biudžeto lėšų finansavimą pagal Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431) 4 straipsnio 1 ir 7 punktus bei vykdant Ministerijos programos ___________________________

priemonę ___________________________________________________________________ .

1.2. Priemonės kodas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio veiklos plano 1 formą ______________________.

 

2. Šalių įsipareigojimai

 

2.1. Ministerija įsipareigoja:

2.1.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 4 straipsnio 7 punktu ir atsižvelgdama į kultūros ministro 20__ m.              d. įsakymą Nr.            bei pateiktą sąmatą (kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis), skirti Viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti

 valstybės biudžeto finansavimą _________ ____________________________________ Eur;“.

(suma skaičiais)                                        (suma žodžiais)          

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-978, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20288

 

2.1.2. lėšas pervesti ketvirčiais pagal iš valstybės biudžeto atidengiamų kreditų apimtį Viešajai bibliotekai (juridinio asmens kodas _______________) į atskirą valstybės biudžeto lėšoms skirtą sąskaitą Nr.             ,

___________________________________________________________________________ .

(banko pavadinimas, banko kodas)

2.2. Viešoji biblioteka įsipareigoja:

2.2.1. sutarties 2.1.1 punkte nurodytą sumą naudoti pagal 1.1 punkte įvardytą paskirtį ir pateiktą sąmatą, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis;

2.2.2. sudaryti sutartis su tiekėjais, laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų;

2.2.3. skirtas lėšas panaudoti iki _________________;

2.2.4. ne vėliau negu iki einamųjų metų gruodžio 20 dienos Ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriui pateikti:

2.2.4.1. kultūros ministro nustatytos formos ataskaitą apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir dokumentų įsigijimo rezultatus;

2.2.4.2. kultūros ministro nustatytos formos projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-105, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 23-1093 (2012-02-22), i. k. 1122080ISAK00ĮV-105

 

2.2.5. projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų apskaitą vykdyti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais;

2.2.6. nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas grąžinti į Ministerijos sąskaitą ne vėliau kaip iki _________________.

 

3. Papildomos sutarties sąlygos

 

3.1. Pagal Ministerijos patvirtintą sąmatą planuotos išlaidų rūšys netikslinamos, jeigu skirtumas tarp planuotų ir faktiškai panaudotų lėšų pagal atskirą sąmatos straipsnį neviršija 20 procentų gautos sumos. Jei skirtumas viršija 20 procentų, Viešoji biblioteka (ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki sutarties 2.2.3 punkte nurodyto termino pabaigos) raštu informuoja Ministeriją, pridėdama patikslintą sąmatą.

3.2. Praleidus sąmatos tikslinimo terminą ar kitaip pažeidus sąmatos tikslinimo tvarką, sąmata netikslinama. Tokiu atveju išlaidos, viršijančios leidžiamus nukrypimus, pripažįstamos netinkamomis ir turi būti gražintos Ministerijai iki einamųjų biudžetinių metų pabaigos. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.4. Ministerija neatsako už sutarties vykdymo nesklandumus, kylančius dėl sutartyje neteisingai nurodytų Viešosios bibliotekos rekvizitų bei kitų duomenų. Už jų tikslumą ir teisingumą atsako Viešoji biblioteka.

3.5. Jeigu viena iš šalių dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors šios sutarties punkto, nedelsdama raštu kreipiasi į kitą šalį dėl sutarties papildymo, pakeitimo  ar nutraukimo.

3.6. Sutarties papildymai, pakeitimai arba sutarties nutraukimas galioja tik raštu sutikus abiem šalims.

3.7. Sutartis gali būti nutraukta:

3.7.1. rašytiniu šalių susitarimu;

3.7.2. vienos iš sutarties šalių rašytiniu reikalavimu, jei kita šalis nevykdo ar netinkamai vykdo šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, apie tai raštu informuojant kaltąją sutarties šalį ne vėliau nei prieš 14 dienų iki numatomo sutarties nutraukimo.

3.8. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.9. Sutartį nutraukus dėl Viešosios bibliotekos kaltės, ji privalo per 15 darbo dienų grąžinti Ministerijai visą pagal šią sutartį gautą iš valstybės biudžeto sumą.

3.10. Sutartį nutraukus dėl Ministerijos kaltės, Ministerija pagal Viešosios bibliotekos pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka sąmatoje numatytas išlaidas, padarytas iki nutraukimo dienos, neviršydama šios sutarties 2.1.1 punkte numatytos sumos.

3.11. Sutartis sudaryta 2 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

3.12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, iki šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal šią sutartį.

 

4. Šalių rekvizitai:

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

____________________________

Juridinio asmens kodas 188683671

____________________________

J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius

____________________________

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

____________________________

LT44 7300 0100 0245 6468

____________________________

Tel. (8 5) 219 3416

____________________________

Faks. (8 5) 262 3120

____________________________

 

 

__________________

__________________

A. V.

A.V.

 

_________________


 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-147

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-978 redakcija)

 

 

(Dokumentų įsigijimo ataskaitos forma)

 

___________________________________________________

(viešosios bibliotekos pavadinimas)

_______________________________________________________

(viešosios bibliotekos kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas)

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

Kultūros politikos departamento

Informacinės visuomenės plėtros skyriui

J. Basanavičiaus g. 5

01118 Vilnius

                                               

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ,

SKIRTŲ BIBLIOTEKOMS DOKUMENTAMS ĮSIGYTI,

PANAUDOJIMO 20__ M. 

ATASKAITA

 

____________ Nr. _____

(data)       

Programa*______________________________

(Kultūros ministerijos programos pavadinimas)

 

Priemonės kodas*_________________

(Priemonės kodas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio veiklos plano 1 formą)

Sutarties (____________, Nr. _____) 2.2.3 punkte nurodytas lėšų panaudojimo terminas: 20__ m. ____ __ d.

 (data)

Sutarties įvykdymo kiekybiniai rezultatai:

Eil. Nr.

Apskaitos kriterijus

Pavadinimų (vnt.)

Egzempliorių (vnt.)

1.

Iš viso už valstybės biudžeto lėšas įsigyta dokumentų

 

 

2.

Iš jų:

2.1.

pagal UDK skyrius

0 Bendras skyrius

 

 

1 Filosofija. Psichologija

 

 

2 Religija. Teologija

 

 

3 Visuomenės mokslai

 

 

5 Matematika. Gamtos mokslai

 

 

6 Taikomieji mokslai

 

 

7 Menas. Fotografija

 

 

8 Kalbotyra. Literatūros mokslas. Grožinė literatūra

 

 

9 Geografija. Biografijos istorija

 

 

2.2.

pagal kalbą

Lietuvių

 

 

Anglų

 

 

Prancūzų

 

 

Rusų

 

 

Vokiečių

 

 

Kitomis kalbomis

 

 

2.3.

pagal vartotojus

Vaikams

 

 

Suaugusiesiems

 

 

2.4.

pagal formą

Spausdintų dokumentų

 

 

Garso ir vaizdo dokumentų

 

 

Elektroninių dokumentų

 

 

 

Kitų

 

 

2.5.

Senų (antikvarinių) dokumentų **

 

 

2.6.

Periodinių leidinių**

 

 

2.7

Informacija apie iš kitų šaltinių gautas lėšas dokumentams įsigyti (šaltinis, skirta lėšų, tikslas, pvz., knygoms,  periodikos prenumerata)

 

 

Patvirtiname, kad viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti skirtos valstybės biudžeto lėšos _________ Eur

(______________________ eurų) panaudotos pagal paskirtį išlaidų sąmatoje prie 20__ m. _____ mėn. __ d.

 (suma skaičiais ir žodžiais)

sutarties Nr. _________ nurodytoms išlaidoms padengti:

Išlaidų pavadinimas pagal sąmatą

Planuotos išlaidos pagal sąmatą (Eur)

Faktinės išlaidos (Eur)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

(Nepanaudotos lėšos __________ Eur (______________________ eurų) grąžintos į Lietuvos Respublikos

(suma skaičiais ir žodžiais)

kultūros ministerijos sąskaitą _____________________________________).

(grąžinimo dokumento data ir Nr.)

Išlaidų sumos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus, nurodytus faktines projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše. Visos ministerijos skirtos lėšos panaudotos projekto tikslui pasiekti.

 

Viešosios bibliotekos vadovas ___________ ___________________________________________________ 

                                                                  (parašas)                                                            (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris (finansininkas) __________ ____________________________________________

                                                                                  (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

Ataskaitą užpildęs asmuo:__________________________________________________________________

 (Vardas ir pavardė, tel., el. pašto adresas)

ATASKAITĄ PRIĖMĖ:

______________________________________________________________________

(Kultūros ministerijos valstybės tarnautojo, atsakingo už priemonės vykdymą, pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

__________________________________

(vardas ir pavardė)

 

* Kaip nurodyta sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose.

** Taikoma tik  apskričių viešosioms bibliotekoms.

 

 

_____________________________


 

 

Formos pakeitimai:

Nr. ĮV-978, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20288

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2011 m. vasario 28 d.

įsakymu Nr. ĮV-147

 

(Duomenų bazių sutarties forma)

 

DUOMENŲ BAZIŲ CENTRALIZUOTOS PRENUMERATOS BIBLIOTEKOMS FINANSAVIMO
SUTARTIS

 

20___ m. _________________ d. Nr.      

 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Ministerija), atstovaujama _________________________, ir _______________________________ (toliau – Vykdytojas), atstovaujamas(-a)_____________________________ (toliau kartu – šalys), sudarė šią sutartį:

 

1. Sutarties dalykas

1.1. Šios sutarties dalykas yra elektroninės informacijos prieigos Lietuvos bibliotekose užtikrinimas, skiriant finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų pagal Ministerijos programos
___________________________________________________________________ priemonę

________________________________________ ir pavedant Vykdytojui 20_______ metams

centralizuotai prenumeruoti bibliotekoms __________________________________________

duomenų bazes (elektroninius dokumentus).

1.2. Priemonės kodas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio veiklos plano 1 formą ______________________.

 

2. Šalių įsipareigojimai

2.1. Ministerija įsipareigoja:

2.1.1. finansuoti šios sutarties 1.1 punkte nurodytos duomenų bazės(-ių) (elektroninių dokumentų) centralizuotą prenumeratą bibliotekoms ir skirti, atsižvelgiant į pateiktą

sąmatą, šiam tikslui _________          _______________________________________ Eur;“.

(suma skaičiais)                                                     (suma žodžiais)       

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-978, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20288

 

2.1.2. lėšas pervesti į atskirą valstybės biudžeto lėšoms skirtą sąskaitą Nr._________________________,   .

(banko pavadinimas, banko kodas)

2.2. Vykdytojas įsipareigoja:

2.2.1. gautas valstybės biudžeto lėšas naudoti pagal paskirtį;

2.2.2. sudaryti sutartis su tiekėjais vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;

2.2.3. sumokėti tiekėjui už _________________________________________  duomenų

bazės(-ių) (elektroninių dokumentų) 20________ metų centralizuotą prenumeratą bibliotekoms – ____________________ litų;

2.2.4. skirtas lėšas panaudoti iki _________________;

2.2.5. metams pasibaigus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 10 d., Ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriui pateikti:

2.2.5.1. kultūros ministro nustatytos formos duomenų bazių prenumeratos projekto įvykdymo ataskaitą;

2.2.5.2. kultūros ministro nustatytos formos projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą už visus metus;

2.2.6. projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų apskaitą vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

2.2.7. nepanaudojus valstybės biudžeto lėšų iki _____________________d., jas grąžinti į Ministerijos sąskaitą Nr. LT44 7300 0100 0245 6468.

 

3. Papildomos sutarties sąlygos

3.1. Pagal Ministerijos patvirtintą sąmatą planuotos išlaidų rūšys netikslinamos, jeigu skirtumas tarp planuotų ir faktiškai panaudotų lėšų pagal atskirą sąmatos straipsnį neviršija 20 procentų gautos sumos. Jei skirtumas viršija 20 procentų, Vykdytojas (ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki sutarties 2.2.4 punkte nurodyto termino pabaigos) raštu informuoja Ministeriją, pridėdamas patikslintą sąmatą.

3.2. Praleidus sąmatos tikslinimo terminą ar kitaip pažeidus sąmatos tikslinimo tvarką, sąmata netikslinama. Tokiu atveju išlaidos, viršijančios leidžiamus nukrypimus, pripažįstamos netinkamomis ir turi būti gražintos Ministerijai iki einamųjų biudžetinių metų pabaigos. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.4. Ministerija neatsako už sutarties vykdymo nesklandumus, kylančius dėl sutartyje neteisingai nurodytų Vykdytojo rekvizitų bei kitų duomenų. Už jų tikslumą ir teisingumą atsako Vykdytojas.

3.5. Jeigu viena iš šalių dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors šios sutarties punkto, nedelsdama raštu kreipiasi į kitą šalį dėl sutarties papildymo, pakeitimo ar nutraukimo.

3.6. Sutarties papildymai, pakeitimai galioja tik raštu sutikus abiem šalims.

3.7. Sutartis gali būti nutraukta:

3.7.1. rašytiniu šalių susitarimu;

3.7.2. vienos iš sutarties šalių rašytiniu reikalavimu, jei kita šalis nevykdo ar netinkamai vykdo šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, apie tai raštu informuojant kaltąją sutarties šalį ne vėliau nei prieš 14 dienų iki numatomo sutarties nutraukimo.

3.8. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.9. Sutartį nutraukus dėl tiekėjo kaltės, Vykdytojas privalo per 15 darbo dienų grąžinti Ministerijai visą pagal šią sutartį gautą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sumą.

3.10. Sutartį nutraukus dėl Ministerijos kaltės, Ministerija pagal Vykdytojo pateiktus atsiskaitymo dokumentus padengia sąmatoje numatytos ir sutarties 2.2.3 punkte išvardytų duomenų bazių (elektroninių dokumentų) centralizuotos prenumeratos išlaidas, padarytas iki sutarties nutraukimo dienos, neviršydama šios sutarties 2.1.1 punkte numatytos sumos.

3.11. Sutartis sudaryta 2 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

3.12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, iki šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal šią sutartį.

 

4. Šalių rekvizitai:

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

____________________________

Juridinio asmens kodas 188683671

____________________________

J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

____________________________

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

____________________________

LT44 7300 0100 0245 6468

____________________________

Tel. (8 5) 219 3416

____________________________

Faks. (8 5) 262 3120

____________________________

__________________

__________________

A. V.

A. V.

 


 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. ĮV-147

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-978 redakcija)

                          

(Duomenų bazių ataskaitos forma)

 

___________________________________________________

(projekto vykdytojo pavadinimas)

 

_______________________________________________________

(projekto vykdytojo kodas, adresas, telefonas, el. pašto adresas)

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

Kultūros politikos departamento

Informacinės visuomenės plėtros skyriui

J. Basanavičiaus g. 5

01118 Vilnius

                                               

DUOMENŲ BAZIŲ CENTRALIZUOTOS PRENUMERATOS PROJEKTO ĮVYKDYMO

(projekto pavadinimas *)

20__ M. 

ATASKAITA

 

____________ Nr. _____

(data)       

Programa*______________________________

(Kultūros ministerijos programos pavadinimas)

 

Priemonės kodas* _________________

(Priemonės kodas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio veiklos plano 1 formą)

 

Sutartyje (_______________, Nr. _____) nurodytas projekto įgyvendinimo terminas: 20__ m. ______ __ d.

 (data)

Projekto įvykdymo rezultatai:

Projekto trumpas aprašymas

 

Projekto tikslai ir uždaviniai

 

Pasiekti rezultatai skaičiais (užprenumeruotų duomenų bazių skaičius,

vartotojų skaičius,

kiti kiekybiniai ar kokybiniai rodikliai)

 

 

Projekto sklaida ir tęstinumo perspektyvos

 

 

 

Informacija apie kitus projekto finansavimo šaltinius

 

 

 

Patvirtiname, kad projekto vykdymui skirtos valstybės biudžeto lėšos ___________________ Eur

(______________________ eurų) panaudotos pagal paskirtį išlaidų sąmatoje prie 20__ m. _____ mėn. __ d.

(suma skaičiais ir žodžiais)

sutarties Nr. _________ nurodytoms išlaidoms padengti.

 

(Nepanaudotos lėšos _______Eur (___________________________ eurų) grąžintos į Lietuvos Respublikos

(suma skaičiais ir žodžiais)

kultūros ministerijos sąskaitą _____________________________________).

(grąžinimo dokumento data ir Nr.)

Išlaidų sumos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus, nurodytus faktines projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše. Visos ministerijos skirtos lėšos panaudotos projekto tikslui pasiekti.

 

Projekto vykdytojo vadovas ___________ ___________________________________________________

                                 (parašas)                          (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris (finansininkas) __________ ____________________________________________

                                         (parašas)                              (vardas ir pavardė)

Ataskaitą užpildęs asmuo:__________________________________________________________________

                                                                        (Vardas ir pavardė, tel., el. pašto adresas)

ATASKAITĄ PRIĖMĖ:

______________________________________________________________________

(Kultūros ministerijos valstybės tarnautojo, atsakingo už priemonės vykdymą, pareigų pavadinimas)

_______________

(parašas)

__________________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kaip nurodyta sutarties 1.1 ir 1.2 punktuose.

 

________________________________

 

Formos pakeitimai:

Nr. ĮV-978, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20288

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

ĮV-147 formos Projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo forma pakeitimas

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-500, 2011-07-14, Žin., 2011, Nr. 95-4477 (2011-07-23), i. k. 1112080ISAK00ĮV-500

Nr. ĮV-978, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20288

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-500, 2011-07-14, Žin., 2011, Nr. 95-4477 (2011-07-23), i. k. 1112080ISAK00ĮV-500

Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymų pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-105, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 23-1093 (2012-02-22), i. k. 1122080ISAK00ĮV-105

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 147 "Dėl Dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, sutarčių, ataskaitos ir projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-104, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-14, i. k. 2014-01565

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, sutarčių, ataskaitos ir projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-978, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-22, i. k. 2014-20288

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. ĮV-147 „Dėl dokumentų įsigijimo viešosiose bibliotekose ir duomenų bazių centralizuotos prenumeratos finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, sutarčių, ataskaitos ir projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašo formų patvirtinimo“ pakeitimo