Suvestinė redakcija nuo 2015-05-09

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 26-1036, i. k. 1031100NUTA00000299

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 10 d. Nr. 299

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 12 straipsnio 6 dalimi, 13 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 2 tomas, p. 262), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 218, 2005-02-25, Žin., 2005, Nr. 30-941 (2005-03-03), i. k. 1051100NUTA00000218

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

1. Patvirtinti Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatus (pridedama).

2. Pavesti Aplinkos ministerijai per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sudėties ir jos nuostatų projektą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2003 m. kovo 10 d. nutarimu

Nr. 299

 

ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių (toliau – angliavandeniliai) išteklių naudojimo konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

2. Konkursas organizuojamas, kai ketinama išduoti leidimą tam tikrame plote ar angliavandenilių išteklių telkinyje naudoti tradicinių ir (arba) išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius (toliau – leidimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

3. Neteko galios nuo 2014-10-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. angliavandenilių išteklių naudojimo konkursas (toliau – konkursas) – leidimo išdavimo procedūros dalis, leidžianti parinkti tinkamiausią dalyvį iš konkursinius pasiūlymus pateikusių konkurso dalyvių;

4.2. konkurso dalyvis – juridinis ar fizinis asmuo arba pagal jungtinės veiklos sutartį veikianti šių asmenų grupė, norintys gauti leidimą, Nuostatų nustatyta tvarka pateikę konkursinį pasiūlymą;

4.3. konkurso rengėjas – Aplinkos ministerija arba jos pavedimu – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 218, 2005-02-25, Žin., 2005, Nr. 30-941 (2005-03-03), i. k. 1051100NUTA00000218

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

5. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

 

II. KONKURSO KOMISIJA

 

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudaro angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisiją (toliau – Konkurso komisija) iš 5–7 asmenų (Aplinkos ministerijos, Energetikos ministerijos, Ūkio ministerijos ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovų) ir patvirtina jos nuostatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

7. Konkurso komisija:

7.1. derina konkurso sąlygas;

7.2. prireikus siūlo aplinkos ministrui sudaryti iš atitinkamų mokslo sričių, valstybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų ekspertų grupę konkursinių pasiūlymų techninei, finansinei, ekologinei dalims įvertinti ir rekomendacijoms parengti; ekspertų grupė sudaroma aplinkos ministro įsakymu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

7.3. šių Nuostatų nustatyta tvarka nustato konkurso laimėtoją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

7.4. skelbia konkurso rezultatus;

7.5. rekomenduoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti sprendimą dėl leidimo išdavimo;

7.6. vykdo kitas Konkurso komisijos nuostatuose numatytas funkcijas.

 

III. KONKURSO RENGĖJAS

 

8. Konkurso rengėjas:

8.1. pagal strateginio planavimo dokumentus ir (arba) juridinių ar fizinių asmenų arba šių asmenų grupių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, prašymus Nuostatų nustatyta tvarka organizuoja konkursus, rengia, derina su Konkurso komisija ir tvirtina konkurso sąlygas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

8.2. priima sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo siekiant skelbti konkursą, išskyrus Nuostatų 8.3 papunktyje numatytą atvejį; strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

8.3. kreipiasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl sprendimo leisti atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, siekiant skelbti konkursą tuo atveju, kai žemės gelmių išteklių naudojimas konkrečioje vietoje gali veikti kitos valstybės žemės gelmių būklę;

8.4. rengia konkursui siūlomo ploto (telkinio) geologinių duomenų informacinį paketą, nustato jo naudojimo sąlygas;

8.5. ne vėliau kaip prieš 120 kalendorinių dienų iki paskutinės konkursinių pasiūlymų pateikimo dienos skelbia konkursą viename iš nacionalinių laikraščių, konkurso rengėjo interneto svetainėje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

Nr. 462, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07037

 

8.6. konkursinių pasiūlymų priėmimo laikotarpiu konsultuoja būsimuosius konkurso dalyvius konkursinių pasiūlymų rengimo klausimais, aiškina konkurso sąlygas ir konkurso vykdymo tvarką;

8.7. priima ir registruoja pateiktus vokus su konkursiniais pasiūlymais;

8.8. išduoda įregistruotiems konkurso dalyviams konkurso dalyvio pažymėjimus, kurių formą įsakymu tvirtina Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius;

8.9. nagrinėja konkursinius pasiūlymus ir ekspertų grupės (jeigu ji sudaryta) rekomendacijas;

8.10. pagal aplinkos ministro patvirtintą angliavandenilių išteklių naudojimo tipinę sutartį rengia konkursui siūlomo ploto (telkinio) angliavandenilių išteklių naudojimo sutarties projektą;

8.11. praneša registruotu laišku konkurso rezultatus visiems jo dalyviams;

8.12. pagal kompetenciją atlieka kitas funkcijas, susijusias su konkurso organizavimu ir vykdymu.

8.3. Neteko galios nuo 2005-03-04

Punkto naikinimas:

Nr. 218, 2005-02-25, Žin. 2005, Nr. 30-941 (2005-03-03), i. k. 1051100NUTA00000218

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

 

IV. KONKURSO SKELBIMAS

 

9. Konkurso rengėjas, gavęs bent vieno juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, prašymą organizuoti konkursą, įvertina visą turimą geologinę informaciją ir konkurso rengėjo finansines, organizacines ir technines galimybes ir per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo organizuoti konkursą gavimo priima sprendimą dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo organizavimo (neorganizavimo) plotuose, kurie siūlomi konkursui, išskyrus atvejus, nurodytus šių Nuostatų 8.3 punkte. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 218, 2005-02-25, Žin., 2005, Nr. 30-941 (2005-03-03), i. k. 1051100NUTA00000218

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

10. Šių Nuostatų 8.3 punkte nurodytu atveju konkurso rengėjas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo organizuoti konkursą gavimo pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl sprendimo leisti (neleisti) atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą, siekiant skelbti konkursą, projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

101. Konkurso rengėjas, gavęs strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rezultatus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą organizuoti konkursą arba jo neorganizuoti. Jeigu priimamas sprendimas organizuoti konkursą arba Nuostatų 32 ir 40 punktuose nustatyta tvarka Konkurso komisija priima sprendimą skelbti pakartotinį konkursą, jis turi būti skelbiamas ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo konkurso sąlygų patvirtinimo.

Papildyta punktu:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

Nr. 462, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07037

 

11. Konkurso rengėjas Nuostatų 8.5 papunktyje nurodytuose leidiniuose skelbia šią informaciją:

11.1. kokios rūšies angliavandenilių ištekliams naudoti skelbiamas konkursas, kokiai veiklai bus išduodamas leidimas;

11.2. trumpą konkursui siūlomo ploto (telkinio), kurio ištekliams naudoti bus išduodamas leidimas, aprašymą;

11.3. datą, iki kada numatoma užbaigti leidimo išdavimo procedūrą;

11.4. datą ir valandą, iki kada turi būti pateikti konkursiniai pasiūlymai (terminas turi būti ne trumpesnis kaip 120 kalendorinių dienų nuo paskutinio skelbimo paskelbimo), konkursinių pasiūlymų pateikimo vietą (adresą);

11.5. konkursinių pasiūlymų vertinimo kriterijus (ar nuorodą į šaltinį, kuriame jie paskelbti);

11.6. nuorodą į konkurso rengėjo interneto svetainę, kurioje paskelbtos konkurso sąlygos;

11.7. terminą, iki kada galima teikti prašymus patikslinti konkurso sąlygas;

11.8. telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, kuriais galima gauti papildomos informacijos apie konkursą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

12. Konkurso rengėjas savo interneto svetainėje paskelbia konkurso sąlygas. Juridiniai ar fiziniai asmenys arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, raštu gali kreiptis į konkurso rengėją su motyvuotu prašymu patikslinti konkurso sąlygas. Prašymų patikslinti konkurso sąlygas pateikimo terminas nustatomas konkurso sąlygose ir turi būti ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo paskutinio skelbimo, nurodyto Nuostatų 11 punkte, paskelbimo. Prašymai patikslinti konkurso sąlygas, pateikti vėliau, nei nustatyta konkurso sąlygose, nenagrinėjami. Konkurso rengėjas grąžina tokius prašymus juos pateikusiems juridiniams ar fiziniams asmenims arba šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartį. Konkurso rengėjas laiku pateiktą prašymą patikslinti konkurso sąlygas išnagrinėja ir suderinęs su Konkurso komisija konkurso sąlygas patikslina arba motyvuotu sprendimu atmeta prašymą patikslinti konkurso sąlygas. Prašymas patikslinti konkurso sąlygas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią konkurso rengėjas gauna prašymą patikslinti konkurso sąlygas. Informacija apie laiku pateiktus prašymus patikslinti konkurso sąlygas ir konkurso rengėjo priimti sprendimai (patikslinti konkurso sąlygas arba atmesti prašymą patikslinti konkurso sąlygas) skelbiami konkurso rengėjo interneto svetainėje.

Juridiniai ar fiziniai asmenys arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, gali raštu kreiptis į konkurso rengėją su prašymu paaiškinti konkurso sąlygas. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti teikiami raštu ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki konkursinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas konkurso rengėjas atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki konkursinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Konkurso rengėjo pateikti atsakymai į juridinių ar fizinių asmenų arba šių asmenų grupių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, klausimus, susijusius su konkurso vykdymu, ir konkurso sąlygų paaiškinimai skelbiami konkurso rengėjo interneto svetainėje.

Konkurso rengėjas, paaiškindamas ar patikslindamas konkurso sąlygas, privalo užtikrinti juridinių ar fizinių asmenų arba šių asmenų grupių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, anonimiškumą – užtikrinti, kad juridiniai ar fiziniai asmenys arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, nesužinotų kitų asmenų, dalyvaujančių konkurse, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 218, 2005-02-25, Žin., 2005, Nr. 30-941 (2005-03-03), i. k. 1051100NUTA00000218

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

 

V. KONKURSINIAI PASIŪLYMAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

13. Juridiniam ar fiziniam asmeniui arba šių asmenų grupei, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį, norintiems gauti leidimą, geologinių duomenų informacinis paketas teikiamas konkurso rengėjo patvirtintų konkurso sąlygų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 218, 2005-02-25, Žin., 2005, Nr. 30-941 (2005-03-03), i. k. 1051100NUTA00000218

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

14. Juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, norintys dalyvauti konkurse, per skelbime nurodytą terminą turi pateikti konkurso rengėjui konkursinį pasiūlymą. Konkursinio pasiūlymo lapai turi būti sunumeruoti, susegti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, arba jų įgalioto asmens parašu, nurodytas ir konkursinį pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu konkursinis pasiūlymas didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai konkursinio pasiūlymo daliai.

Konkursinis pasiūlymas pateikiamas voke. Vokas turi būti užklijuotas ir pasirašytas, ant jo užrašyti konkurso pavadinimas ir juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, pavadinimas, buveinė arba fizinio asmens vardas, pavardė ir adresas. Mechaniškai pažeisti ir neatitinkantys šių reikalavimų vokai nepriimami ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 218, 2005-02-25, Žin., 2005, Nr. 30-941 (2005-03-03), i. k. 1051100NUTA00000218

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

141. Pasibaigus skelbime nurodytam terminui, konkursiniai pasiūlymai nepriimami ir neatplėšti grąžinami juos pateikusiems juridiniams ar fiziniams asmenims arba šių asmenų grupėms, veikiančiom pagal jungtinės veiklos sutartį.

Papildyta punktu:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

142. Juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, teikiantys konkursinį pasiūlymą, turi atitikti šiuos minimalius ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimus ir pateikti konkurso sąlygose nustatytus tai patvirtinančius dokumentus:

142.1. Juridinio asmens ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, pastarųjų dvejų kalendorinių metų metinės finansinės atskaitomybės ataskaita arba laikotarpio nuo juridinio asmens ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, dalyvių įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos finansinės atskaitomybės ataskaita (jeigu juridinis asmuo ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, dalyviai vykdė veiklą mažiau nei 2 finansinius metus) turi būti teigiama.

142.2. Juridinis asmuo arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, dalyviai nėra bankrutavę, nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra likviduojami arba nėra pradėta likvidavimo procedūra ar kitaip nėra apribota juridinio asmens veikla.

142.3. Juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, turi ne mažesnę už nustatytą konkurso sąlygose angliavandenilių išteklių rūšies, kurią planuoja tirti ir (ar) naudoti, tyrimo ir (ar) naudojimo patirtį. Jeigu juridinis asmuo ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, dalyviai vykdė veiklą trumpiau nei konkurso sąlygose nustatytas angliavandenilių išteklių rūšies, kurią planuoja tirti ir (ar) naudoti, tyrimo ir (ar) naudojimo patirties terminas, vertinama patronuojančios įmonės patirtis.

Papildyta punktu:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

15. Konkursiniame pasiūlyme turi būti nurodyta:

15.1. Konkursinį pasiūlymą pateikusio juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, pavadinimas, buveinė, atsiskaitomosios sąskaitos numeris arba fizinio asmens vardas, pavardė, adresas ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris.

15.2. Prašomas plotas (telkinys);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

15.3. Informacija, kad juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, teikiantys konkursinį pasiūlymą, atitinka minimalius ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimus, nustatytus šių Nuostatų 142 punkte ir konkurso sąlygose.

15.4. Siūlomas įmokos dydis (nurodoma eurais; jeigu konkursiniame pasiūlyme įmokos dydis nurodytas užsienio valiuta, įmoka perskaičiuojama eurais pagal Europos centrinio banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę konkursinių pasiūlymų pateikimo dieną). Minimalus įmokos dydis nurodomas konkurso sąlygose. Konkurso rengėjas jį apskaičiuoja pagal Nuostatų priede nustatytus principus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

15.5. Konkursinį pasiūlymą pateikusio juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, įsipareigojimas laimėjus konkursą konkurso rengėjui pateikti banko garantiją pagal Nuostatų 152 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

15.6. Konkurso sąlygas atitinkančios angliavandenilių tyrimo ir gavybos gręžinių įrengimo technologijos ir ne mažesnė už nustatytą konkurso sąlygose tyrimo gręžinių įrengimo apimtis, taip pat pasiūlymą pateikusio juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, arba pasiūlymą pateikusio juridinio ar fizinio asmens ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, rangovo turimi įrankiai, įrenginiai ir techninės priemonės, kurių reikia angliavandeniliams tirti ir gavybos gręžiniams įrengti.

15.7. Ne mažesnės už nustatytas konkurso sąlygose investicijos, skirtos geologinio tyrimo darbams atlikti ir (arba) plote esančio (-ių) telkinio (-ių) išteklių gavybos vystymui ir (arba) aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti. Turi būti nurodyta tiksli investicijų suma eurais bendrai ir kiekvienai daliai. Jeigu suma nurodyta užsienio valiuta, ji perskaičiuojama eurais pagal Europos centrinio banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio užsienio valiutos ir euro santykio Europos centrinis bankas neskelbia, pagal Lietuvos banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę konkursinių pasiūlymų pateikimo dieną;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

15.8. Konkursui siūlomo ploto (telkinio) geologinės sandaros vertinimu pagrįsta žemės gelmių geologinio tyrimo darbų metodika, tyrimo darbų terminai, atitinkantys teisės aktų reikalavimus, ir (arba) konkursui siūlomo ploto (telkinio) angliavandenilių išteklių gavybos metodika (jeigu išduodamas leidimas tik naudoti).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 218, 2005-02-25, Žin., 2005, Nr. 30-941 (2005-03-03), i. k. 1051100NUTA00000218

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

151. Konkursiniame pasiūlyme esantys (įrašyti) duomenys ir kita informacija turi atitikti šiuose Nuostatuose ir konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, būti teisingi, tikslūs, išsamūs, pakankami konkursiniam pasiūlymui pagrįsti ir įrodyti, taip pat turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad konkurso dalyvis, laimėjęs konkursą, pajėgs vykdyti pateiktus konkursinius įsipareigojimus.

Konkursinis pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba. Jeigu kai kurie dokumentai, esantys konkursiniame pasiūlyme, surašyti kita kalba, kartu su šiais dokumentais ar jų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis turi būti pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą, pasirašytas vertėjo, o jo parašo tikrumas paliudytas notaro, arba vertimas, kurio tikrumas paliudytas notaro.

Konkursiniame pasiūlyme turi būti nurodyta, kuri konkursiniame pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (jeigu jos yra). Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji konkursinio pasiūlymo aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti juridinio ar fizinio asmens arba šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, nurodoma kaip konfidenciali, todėl juridiniam ar fiziniam asmeniui arba šių asmenų grupei, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį, nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, Konkurso komisija ir (ar) konkurso rengėjas turi teisę ją skelbti ir (ar) teikti teisės aktų nustatyta tvarka. Konfidencialia taip pat negali būti laikoma informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei. Konkurso komisija ir (ar) konkurso rengėjas gali kreiptis į juridinį ar fizinį asmenį arba šių asmenų grupę, veikiančią pagal jungtinės veiklos sutartį, prašydami pagrįsti informacijos konfidencialumą. Konkurso rengėjas, Konkurso komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali tretiesiems asmenims atskleisti konkursiniame pasiūlyme nurodytos informacijos, kurią juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pagrįstai nurodo kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus, esančius konkursiniame pasiūlyme, juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pažymi žyma „konfidencialu“.

Jeigu konkursinį pasiūlymą pateikia juridinių ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai laimėjus konkursą ir šių įsipareigojimų vertės dalis. Jungtinės veiklos sutartis turi nustatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už leidime numatytų įpareigojimų vykdymą. Be to, jungtinės veiklos sutartyje turi būti nustatyta, kuris asmuo atstovauja grupei.

Papildyta punktu:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

152. Konkursinį pasiūlymą pateikęs juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, konkursiniame pasiūlyme privalo įsipareigoti laimėję konkursą pateikti konkurso rengėjui banko garantiją, užtikrinančią tinkamą konkursiniame pasiūlyme nustatytų įsipareigojimų vykdymą.

Banko garantijos tikslas – užtikrinti, kad būtų atliktos konkursiniame pasiūlyme numatytos investicijos, skirtos geologinio tyrimo darbams. Banko garantijos dydis lygus konkursiniame pasiūlyme numatytų investicijų, skirtų geologinio tyrimo darbams atlikti, lėšų sumai pinigine išraiška eurais.

Galiojančios banko garantijos originalą konkurso laimėtojas pateikia konkurso rengėjui prieš leidimo išdavimą. Jeigu banko garantija surašyta ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą, pasirašytas vertėjo, o jo parašo tikrumas paliudytas notaro, arba vertimas, kurio tikrumas paliudytas notaro. Banko garantija turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso banko garantijai keliamus reikalavimus. Leidimo turėtojas privalo turėti galiojančią banko garantiją, kol bus atliktos konkursiniame pasiūlyme numatytos investicijos, skirtos geologinio tyrimo darbams. Leidimo turėtojui neįvykdžius konkursiniame pasiūlyme nustatytų įsipareigojimų, kurie lygūs banko garantijos dydžiui, arba įvykdžius juos netinkamai, skirtumas tarp įvykdytų įsipareigojimų ir banko garantijos dydžio atitenka Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui.

Banko garantijos teikėjui taikomi patikimumo reikalavimai nurodomi konkurso sąlygose.

Leidimo galiojimo laikotarpiu leidimo turėtojo rašytiniu prašymu banko garantijos suma gali būti tikslinama atsižvelgiant į įvykdytų įsipareigojimų apimtį. Prašymas tikslinti garantijos sumą teikiamas konkurso rengėjui.

Reikalavimas išlaikyti banko garantiją turi būti nustatytas angliavandenilių išteklių naudojimo sutartyje.

Papildyta punktu:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

16. Konkurso rengėjo paskirtas atsakingas asmuo priima ir atskirame dokumentų registre registruoja vokus su konkursiniais pasiūlymais. Jis ant vokų užrašo jų registravimo eilės numerį, gavimo datą, laiką, būdą ir pasirašo. Užregistruoti vokai su konkursiniais pasiūlymais dedami į specialią užplombuotą dėžę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

17. Vokas su konkursiniu pasiūlymu gali būti siunčiamas paštu, per pasiuntinį ar pristatomas skelbime ir konkurso sąlygose nurodytu adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

18. Juridiniam ar fiziniam asmeniui arba šių asmenų grupei, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį, laiku pateikusiems Nuostatų 14 punkte nurodytomis sąlygomis voką su konkursiniu pasiūlymu, išduodamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodyta voko su konkursiniu pasiūlymu gavimo data ir laikas, registravimo eilės numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

19. Neteko galios nuo 2012-02-03

Punkto naikinimas:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin. 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

 

VI. KONKURSINIŲ PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR REZULTATŲ PASKELBIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

20. Konkurso komisijos posėdis, skirtas vokams su pasiūlymais atplėšti, turi įvykti per 15 darbo dienų nuo konkursinių pasiūlymų teikimo termino pabaigos. Apie posėdžio vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas raštu informuojami konkurso dalyviai, gavę konkurso dalyvio pažymėjimą. Vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimo procedūrą (toliau – vokų atplėšimo procedūra) pradeda Konkurso komisijos pirmininkas pranešdamas, kokio teritorijos ploto (telkinio) angliavandenilių ištekliams naudoti organizuojamas konkursas, kiek gauta konkursinių pasiūlymų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 218, 2005-02-25, Žin., 2005, Nr. 30-941 (2005-03-03), i. k. 1051100NUTA00000218

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

21. Konkurso komisijos pirmininkas leidžia į vokų atplėšimo procedūrą atvykusiems konkurso dalyviams ir Konkurso komisijos nariams įsitikinti, kad užplombuota dėžė ir vokai su konkursiniais pasiūlymais nepažeisti. Atplėšus voką su konkursiniu pasiūlymu, posėdžio protokole nurodoma, koks konkursinio pasiūlymo turinys, lapų skaičius, kad konkursinis pasiūlymas patvirtintas konkurso dalyvio parašu, taip pat pranešama, kokio dydžio įmoka ir investicijos nurodytos konkursiniame pasiūlyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

22. Neteko galios nuo 2012-02-03

Punkto naikinimas:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin. 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

23. Kiekvieno konkursinio pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys Konkurso komisijos nariai. Tai įrašoma vokų atplėšimo procedūros protokole. Posėdžio protokolą pasirašo Konkurso komisijos pirmininkas, posėdyje dalyvavę Konkurso komisijos nariai ir sekretorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

24. Po vokų atplėšimo procedūros Konkurso komisija perduoda konkursinius pasiūlymus konkurso rengėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

25. Konkurso rengėjas ne vėliau kaip po 60 kalendorinių dienų nuo vokų atplėšimo procedūros pabaigos išnagrinėja konkursinius pasiūlymus, nustato, ar jie atitinka šiuose Nuostatuose ir konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, ir įvertina konkurso dalyvio atitiktį minimaliems ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimams, nurodytiems šių Nuostatų 142 punkte ir konkurso sąlygose. Vertindamas konkursinius pasiūlymus, konkurso rengėjas gali atsižvelgti į ekspertų grupės (jeigu ji sudaryta) rekomendacijas. Konkurso rengėjas atmeta konkursinį pasiūlymą, jeigu:

25.1. konkurso dalyvis neatitinka šių Nuostatų 142 punkte nurodytų minimalių ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimų;

25.2. konkursinis pasiūlymas neatitinka kitų šiuose Nuostatuose ir konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

26. Konkurso rengėjas per 5 darbo dienas po to, kai išnagrinėjami konkursiniai pasiūlymai ir įvertinama konkurso dalyvio atitiktis minimaliems ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimams:

26.1. apie tai, kad konkursiniai pasiūlymai išnagrinėti ir įvertinta konkurso dalyvio atitiktis minimaliems ekonominės ir finansinės būklės ir patirties reikalavimams, raštu praneša Konkurso komisijai ir konkurso dalyviams;

26.2. pateikia Konkurso komisijai neatmestus konkursinius pasiūlymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

27. Konkurso komisija, gavusi neatmestus konkursinius pasiūlymus, ne anksčiau kaip po mėnesio uždarame posėdyje nustato konkurso laimėtoją. Konkurso komisijos posėdis, skirtas konkurso laimėtojui nustatyti, laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Konkurso komisijos narių.

Jeigu konkurso rengėjo sprendimas atmesti konkursinį pasiūlymą dėl jo neatitikimo Nuostatų 25 punkto reikalavimams apskundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, konkurso procedūra sustabdoma, kol bus išnagrinėtas ginčas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

28. Konkurso komisija konkurso laimėtoju pripažįsta tą konkurso dalyvį, kuris pasiūlė didžiausią pasiūlymo vertę, apskaičiuotą pagal formulę:

V = V1 x 0,6 + V2 x 0,4;

čia:

V – pasiūlymo vertė;

V1 – pasiūlytos įmokos dydis;

V2 – pasiūlytų investicijų dydis.

Jeigu įvertinus konkursinius pasiūlymus nustatoma, kad kelių konkurso dalyvių pasiūlymo vertės yra vienodo dydžio, laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, kurio vokas su konkursiniu pasiūlymu įregistruotas anksčiausiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

29. Neteko galios nuo 2012-02-03

Punkto naikinimas:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin. 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

30. Komisijos sprendimas ir pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti sprendimą dėl leidimo išdavimo įforminami protokolu, jame nurodomi sprendimo priėmimo motyvai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

31. Jeigu konkurso rengėjui Nuostatų 25 punkte nustatyta tvarka išnagrinėjus konkursinius pasiūlymus lieka neatmestas tik vienas konkurso dalyvio konkursinis pasiūlymas, Konkurso komisija pripažįsta jį konkurso laimėtoju.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

32. Jeigu negauta konkursinių pasiūlymų arba visi pateikti konkursiniai pasiūlymai Nuostatų 25 punkte nustatyta tvarka atmetami, Konkurso komisija priima sprendimą skelbti pakartotinį konkursą arba nutraukti konkurso procedūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

33. Konkurso komisijos posėdis ir rezultatai įforminami protokolu. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Konkurso komisijos posėdžio. Protokolą pasirašo Konkurso komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

34. Neteko galios nuo 2014-10-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

 

VII. LEIDIMO IŠDAVIMAS IR NAUDOJIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

35. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Konkurso komisijos sprendimo priėmimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei turi būti pateiktas nutarimo dėl leidimo išdavimo projektas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

36. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą dėl leidimo išdavimo, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų sudaro su konkurso laimėtoju angliavandenilių išteklių naudojimo sutartį, išduoda jam nustatytos formos leidimą ir jį įregistruoja.

Punkto pakeitimai:

Nr. 990, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4379 (2010-07-14), i. k. 1101100NUTA00000990

 

37. Apie angliavandenilių išteklių naudojimo sutarties pasirašymo vietą ir laiką Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos iš anksto raštu praneša konkurso laimėtojui. Jeigu konkurso rezultatai Nuostatų nustatyta tvarka skundžiami teismui, sutarties sudarymas ir leidimo išdavimas atidedami, kol įsiteisės teismo sprendimas. Sutartis įsigalioja konkursiniame pasiūlyme nurodytos įmokos sumokėjimo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 990, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4379 (2010-07-14), i. k. 1101100NUTA00000990

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

38. Jeigu konkurso laimėtojas atsisako pasirašyti angliavandenilių išteklių naudojimo sutartį arba per 30 kalendorinių dienų nuo angliavandenilių išteklių naudojimo sutarties pasirašymo nesumoka konkursiniame pasiūlyme nurodytos įmokos, arba prieš tai, kai išduodamas leidimas, nepateikia konkursiniame pasiūlyme numatytos banko garantijos originalo, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos per 5 darbo dienas apie tai raštu praneša Konkurso komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 990, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4379 (2010-07-14), i. k. 1101100NUTA00000990

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

39. Šių Nuostatų 38 punkte numatytu atveju Konkurso komisija ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos susirenka į posėdį. Apie rengiamą papildomą posėdį Konkurso komisija laišku informuoja konkurso dalyvius.

40. Per Nuostatų 39 punkte nurodytą posėdį Konkurso komisija, vadovaudamasi Nuostatų VI skyriaus reikalavimais, nustato kitą konkurso laimėtoją arba, kai daugiau konkurso dalyvių nėra, priima sprendimą skelbti pakartotinį konkursą arba nutraukti konkurso procedūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

41. Konkurso komisijos posėdžio metu rašomas protokolas pagal šių Nuostatų 33 punkto reikalavimus.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Konkurso organizavimo išlaidas padengia konkurso rengėjas.

43. Išduoto leidimo galiojimas sustabdomas, panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo nuostatomis.

44. Konkurso dalyvis Konkurso komisijos sprendimą gali apskųsti teismui. Apskundęs Konkurso komisijos sprendimą teismui, jis privalo nedelsdamas apie tai raštu informuoti konkurso rengėją.

45. Teismui pripažinus konkurso rezultatus negaliojančiais, skelbiamas naujas konkursas šių Nuostatų nustatyta tvarka.

46. Konkurso dokumentai saugomi Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


Angliavandenilių išteklių

naudojimo konkurso nuostatų

priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 92 redakcija)

 

ĮMOKOS apskaičiavimo ir mokėjimo PRINCIPAI

 

1. Minimalus įmokos dydis priklauso nuo ploto (telkinio), teikiamo teisės naudoti angliavandenilių išteklius konkursui, dydžio. Į minimalų įmokos dydį taip pat įskaitomos valstybės lėšomis iki konkurso atliktų ploto (telkinio) tyrimo darbų sąnaudos (jeigu tokie tyrimai buvo atliekami 1995 ar vėlesniais metais) ir konkurso parengiamųjų darbų, organizavimo ir vykdymo išlaidos. Minimalų įmokos dydį apskaičiuoja konkurso rengėjas ir pateikia Konkurso komisijai derinti. Minimalus įmokos dydis įrašomas į konkurso sąlygas.

2. Konkurso sąlygose nurodytas minimalus įmokos dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

Įmin = (P x 288,9) + V, Eur

čia:

Įmin – minimalus įmokos dydis, eurais;

288,9 – valstybinių geologinių tyrimų sąnaudų koeficientas, eurais;

P – telkinio plotas ir (arba) santykinis teritorijos plotas, kuriame suteikiama teisė nustatyta tvarka tirti ir naudoti angliavandenilių išteklius; į santykinį teritorijos plotą neįskaitomas saugomų ir urbanizuotų teritorijų plotas;

V – valstybės lėšomis iki konkurso atliktų ploto (telkinio) tyrimo darbų sąnaudos ir konkurso parengiamųjų darbų organizavimo ir vykdymo sąnaudų vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

3. Konkurso parengiamųjų darbų, organizavimo ir vykdymo sąnaudų vertė nustatoma pagal faktines konkurso rengimo, organizavimo ir vykdymo išlaidas. Išlaidos, priskiriamos prie konkurso parengiamųjų darbų, organizavimo ir vykdymo išlaidų, yra:

3.1. strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo išlaidos;

3.2. konkurso ploto geologinės informacijos paketo parengimo ir konkurso skelbimo išlaidos;

3.3. konkurso vykdymo išlaidos.

4. Konkurso laimėtojas pasiūlytą įmoką per 30 kalendorinių dienų nuo angliavandenilių išteklių naudojimo sutarties pasirašymo turi sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

 

5. Nustačius, kad sumokėta per maža įmoka, trūkstama suma įstatymų nustatyta tvarka išieškoma į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

6. Nustačius, kad sumokėta per didelė įmoka, jos permoka įstatymų nustatyta tvarka grąžinama įmoką sumokėjusiam asmeniui.

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 218, 2005-02-25, Žin., 2005, Nr. 30-941 (2005-03-03), i. k. 1051100NUTA00000218

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 299 "Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 990, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4379 (2010-07-14), i. k. 1101100NUTA00000990

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 299 "Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 92, 2012-01-25, Žin., 2012, Nr. 15-647 (2012-02-02), i. k. 1121100NUTA00000092

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 299 "Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1044, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13620

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 299 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 462, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-07037

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 299 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo