Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2017-08-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 50-1676, i. k. 103301MISAK00000710

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 710

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2000, Nr. 90-2276; 2002, Nr. 13-475) 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 6.10 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 292 patvirtintu Teisės derinimo priemonių 2003 m. planu (Žin., 2003 Nr. 25-1019) bei įgyvendindamas 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių,

1. Tvirtinu Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šios taisyklės įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

3. Nustatau, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. netenka galios aplinkos apsaugos ministro 1998 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 55 patvirtintos „Kelių transporto priemonių demontavimo aikštelių įrengimo ir naudojimo laikinosios taisyklės“ (Žin., 1998, Nr. 31-833).

4. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai sudaryti ir tvarkyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių duomenų bazę.

5. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-173, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1361 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-173

 

6. Neteko galios nuo 2010-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-173, 2010-03-04, Žin. 2010, Nr. 29-1361 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-173

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710

 

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

TAR pastaba. Taisyklių nuostatos nustatytos M2, M3, N2, N3 klasės transporto priemonėms įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus, kurių tikslas – transporto priemonių atliekų susidarymo prevencija, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių bei jų dalių pakartotinis naudojimas, perdirbimas. Šios Taisyklės taikomos transporto priemonėms ir eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms bei jų dalims ir medžiagoms nepriklausomai nuo to, kaip transporto priemonė prižiūrima arba remontuojama ją naudojant, ar ji surinkta iš gamintojo pateiktų dalių, ar iš kitų dalių, kurios, kaip atsarginės arba keičiamosios dalys, atitinka šiai sričiai taikomus reikalavimus.

2. Šios Taisyklės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su transporto priemonių gamyba, importu (įvežimu), eksportu (išvežimu), eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimu ir apdorojimu, ir institucijoms, pagal kompetenciją vykdančioms šių veiklų kontrolę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-798, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27523

 

3. Įmonė, užsiimanti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimu ir apdorojimu, be šių Taisyklių turi laikytis visų atliekų tvarkytojams taikomų reikalavimų bei kitais teisės aktais nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

4. Šios Taisyklės taikomos visoms L, M (M1, M2, M3), N (N1, N2, N3), G, O kategorijos transporto priemonėms [6.95.].

4.1. L kategorijos dviratėms ir triratėms motorinėms, O kategorijos transporto priemonėms taikomi tik šių Taisyklių 9 ir 10 punktų bei V skyriaus reikalavimai;

4.2. M2, M3, N2, N3, G klasės transporto priemonėms netaikomi šių Taisyklių 12, 13, 14, 15, 16, 43 ir VI skyriaus reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

5. Europos Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos perkeltos į Taisykles:

5.1. 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 224);

5.2. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/112/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 76/768/EEB, 88/378/EEB, 1999/13/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/53/EB, 2002/96/EB ir 2004/42/EB, siekiant suderinti jas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2008 L 345, p. 68).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-173, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1361 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-173

 

6. Taisyklėse yra pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

6.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) [6.1.];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.2. Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 (Žin., 2009, Nr. 49-1997) [6.2.];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.3. Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721) [6.3.];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.4. Metodinius reikalavimus monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui, patvirtintus Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1-156 (Žin., 2011, Nr. 107-5092) [6.4.];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.5. Metodines rekomendacijas „Požeminio vandens monitoringas“, patvirtintas Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 1999 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 28 [6.5.];

6.6. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) [6.6.];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.61. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) [6.61.];

Papildyta punktu:

Nr. D1-173, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1361 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-173

 

6.7. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501) [6.7.];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.8. Neteko galios nuo 2011-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin. 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.9. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829) [6.9.];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.91. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594) [6.91.];

Papildyta punktu:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.92. Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentą, patvirtintą 2006 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-412 (Žin., 2006, Nr. 99-3852) [6.92.];

Papildyta punktu:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.93. Nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522) [6.93.];

Papildyta punktu:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.94. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720) [6.94.];

Papildyta punktu:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.95. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606) [6.95.];

Papildyta punktu:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

6.96. Statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2003, Nr. 58-2611) [6.96.].

Papildyta punktu:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

7. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. Apdorojimas – veikla, vykdoma atidavus (siekiant išvengti aplinkos užteršimo) eksploatuoti netinkamą transporto priemonę į įmonę išmontuoti, sukarpyti (sulaužyti), susmulkinti, naudoti arba paruošti šalinti (smulkinimo atliekas), ir visi kiti veiksmai, susiję su eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir jos dalių naudojimu ir (arba) šalinimu;

7.2. Eksploatuoti netinkama transporto priemonė – transporto priemonė, priskiriama atliekoms, apibrėžtoms [6.1.] įstatyme ir atitinkanti Taisyklių 2 priede nustatytus kriterijus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-798, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27523

 

7.3. Ekonominės veiklos vykdytojai – gamintojai, tiekėjai, surinkėjai, autotransporto priemonių draudimo kompanijos, išmontuotojai, smulkintojai, naudotojai, perdirbėjai ir kiti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių bei jų dalių ir medžiagų apdorotojai;

7.4. Informacija apie išmontavimą – informacija, reikalinga eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms apdoroti tinkamu ir aplinkai saugiu būdu. Transporto priemonių ir jų dalių gamintojai šią informaciją pateikia leidimą turinčioms apdorojimo įmonėms kaip spausdintas instrukcijas arba elektroninėmis ryšių priemonėmis (pvz., pastoviosios atminties kompaktinis diskas, internetas);

7.5. Pavojinga medžiaga – cheminė medžiaga, kuri atitinka Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede nustatytus bet kurios iš pateikiamų pavojingumo klasių ar kategorijų kriterijus:

7.5.1. 2.1–2.4, 2.6 ir 2.7 pavojingumo klasių, 2.8 klasės A ir B tipų, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 klasių 1 ir 2 kategorijų, 2.14 klasės 1 ir 2 kategorijų, 2.15 klasės A–F tipų;

7.5.2. 3.1–3.6 pavojingumo klasių, 3.7 klasės – neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba palikuonių vystymuisi, 3.8 klasės – ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 klasių;

7.5.3. 4.1 pavojingumo klasės;

7.5.4. 5.1 pavojingumo klasės;

7.6. Pakartotinis naudojimas – eksploatuoti netinkamos transporto priemonės dalių naudojimas tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos;

7.7. Perdirbimas – atliekų perdirbimas gamybos proceso metu, kad jos būtų panaudotos pirminiam tikslui arba kitiems tikslams, išskyrus energijos gavybą. Energijos gavyba – tai degiųjų atliekų naudojimas energijai gauti, jas deginant atskirai arba kartu su kitomis atliekomis ir naudojant gautą šilumą;

7.8. Smulkintuvas – įrenginys, susmulkinantis eksploatuoti netinkamas transporto priemones į gabalus arba dalis, įskaitant pakartotinai naudojamam metalo laužui gauti;

7.9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka [6.1.] įstatyme vartojamas sąvokas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

II. PREVENCIJA

 

8. Skatinant atliekų susidarymo prevenciją ir mažinant eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kenksmingą poveikį aplinkai:

8.1. transporto priemonių ir medžiagų bei įrangos gamintojai turi riboti pavojingų medžiagų naudojimą transporto priemonėse ir nuolat, pradedant nuo naujos transporto priemonės koncepcijos, mažinti jų kiekį, siekiant išvengti jų patekimo į aplinką, palengvinti perdirbimą ir sumažinti pavojingų atliekų šalinimo poreikį;

8.2. naujos transporto priemonės turi būti projektuojamos ir gaminamos, atsižvelgiant į galimybę palengvinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, jų dalių ir medžiagų išmontavimą, pakartotinį naudojimą, naudojimą ir perdirbimą;

8.3. transporto priemonių ir medžiagų bei įrangos gamintojai turi siekti išplėsti perdirbtų medžiagų rinką ir didinti į transporto priemones ir kitus gaminius integruojamų perdirbtų medžiagų kiekį.

 

III. SURINKIMAS

 

9. Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Visos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turi būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią Taisyklėse nustatytus reikalavimus. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas ir apdorojimas turi būti vykdomas negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse), sandėliavimo paskirties pastatuose, kitos (fermų, ūkio) paskirties pastatuose [6.96].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-173, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1361 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-173

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

Nr. D1-209, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 34-1661 (2013-03-30), i. k. 113301MISAK00D1-209

 

10. Apdorojimo įmonė gali pagal sutartį įgalioti jos vardu priimti eksploatuoti netinkamas transporto priemones ir išduoti sunaikinimo pažymėjimą kitą panašia veikla (pavyzdžiui, automobilių remontu) užsiimančią įmonę. Tokia eksploatuoti netinkančias transporto priemones priimanti įmonė turi turėti Atliekas tvarkančių įmonių registracijos numerį pagal [6.3.] reikalavimus, o sutartyje turi būti apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo, laikymo ir pervežimo į apdorojimo įmonę sąlygos, atitinkančios šių Taisyklių reikalavimus. Sutarties kopija turi būti pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – Regiono aplinkos apsaugos departamentas), kuris išdavė taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą pagal [6.9.] reikalavimus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonei.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

11. Įmonėje, surenkančioje eksploatuoti netinkamas transporto priemones pagal apdorojimo įmonės įgaliojimą, nurodytą šių Taisyklių 10 punkte, turi būti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir laikymo zona, įrengta pagal šių Taisyklių 19 punkto reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

12. Apdorojimo įmonė arba jos pagal šių Taisyklių 10 punktą įgaliota surinkimo įmonė, priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklalapyje http://www.regitra.lt patikrinusi, ar ši transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą, kurio forma pateikta šių Taisyklių 1 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

 

13. Apdorojimo įmonė arba jos pagal šių Taisyklių 10 punktą įgaliota surinkimo įmonė:

13.1. užpildo tris Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimo egzempliorius, iš kurių pirmasis atiduodamas savininkui, kurį gavęs eksploatuoti netinkamos transporto priemonės savininkas pateikia transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai, registravimo dokumentus išduodančiai ir registravimo duomenis tvarkančiai valstybės įmonei „Regitra“, antrasis laikomas pažymėjimą išdavusioje įmonėje, o trečiasis (per 10 dienų nuo praėjusio ketvirčio pabaigos) pateikiamas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą pagal [6.9.] reikalavimus išdavusiam Regiono aplinkos apsaugos departamentui;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

13.2. perduoda informaciją apie transporto priemonės priėmimą jos apdorojimui į centrinę kelių transporto priemonių duomenų bazę naudojantis atitinkamų sutarčių pagrindu valstybės įmonės „Regitra“ programinėmis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

 

14. Lietuvos Respublikoje galioja Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas, išduotas kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. rugsėjo 18 d. direktyvos 2000/53/EC dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių reikalavimus.

15. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo ar surinkimo įmonė, priimdama eksploatuoti netinkamas transporto priemones, neturi teisės reikalauti užmokesčio už priėmimą, išskyrus šių Taisyklių 16 punkte numatytus atvejus.

16. Surinkimo ar apdorojimo įmonė gali atsisakyti nemokamai priimti netinkamą eksploatuoti transporto priemonę, jei:

16.1. Neteko galios nuo 2010-03-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-173, 2010-03-04, Žin. 2010, Nr. 29-1361 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-173

 

16.2. eksploatuoti netinkama transporto priemonė neturi transporto priemonės veikimui būtinų pagrindinių dalių ir agregatų, visų pirma variklio, kėbulo ir pan.;

16.3. eksploatuoti netinkamoje transporto priemonėje yra pašalinių atliekų.

 

IV. APDOROJIMO ĮMONĖS

 

17. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės turi laikytis pavojingųjų atliekų naudojimo ir šalinimo veiklai nustatytų [6.3.] reikalavimų, apdorojant eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekas, įdiegti ir taikyti geriausius atliekų apdorojimo būdus. Šioms įmonėms rekomenduojama savanoriškai dalyvauti 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1) įsteigtoje Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-173, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1361 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-173

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

18. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėje turi būti įrengtos šios zonos:

18.1. personalo;

18.2. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo;

18.3. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo;

18.4. metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo;

18.5. mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo;

18.6. pavojingųjų atliekų laikymo;

18.7. naudotų padangų laikymo;

18.8. kitų nepavojingųjų atliekų laikymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

19. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo (įskaitant laikiną laikymą) zona, nurodyta šių Taisyklių 18.2 punkte, turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti:

19.1. nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo;

19.2. nuotekų, tarp jų – paviršinių, tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti [6.91–6.93].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

20. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo ir pavojingųjų atliekų laikymo zonos, nurodytos šių Taisyklių 18.3 ir 18.6 punktuose, turi būti padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti:

20.1. sandarias talpas alyvomis ar kitais pavojingais skysčiais užterštoms išmontuotoms dalims saugoti;

20.2. sandarias talpas arba konteinerius laikyti akumuliatoriams, filtrams bei polichlorintų bifenilų ar polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintiems kondensatoriams;

20.3. sandarias talpas izoliuotai laikyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skysčius – degalus, variklių alyvą, pavarų dėžės alyvą, transmisinę alyvą, hidraulinę alyvą, aušinimo skysčius, antifrizą, stabdžių skysčius, akumuliatorių elektrolitus, oro kondicionavimo sistemos skysčius ir kitus naudoti netinkamoje transporto priemonėje esančius skysčius;

20.4 nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo;

20.5. nuotekų, tarp jų – paviršinių, tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti [6.91–6.93].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

21. Iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pašalinti skysčiai, nurodyti šių Taisyklių 20.3 punkte, turi būti surenkami ir laikomi atskirai, jų negalima maišyti tarpusavyje ar su kitais skysčiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

22. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo metu surinktos pavojingosios atliekos turi būti laikomos ir ženklinamos pagal [6.3.] reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

23. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimas turi būti atliekamas uždarose patalpose.

24. Pavojingųjų atliekų laikymo zona turi būti patalpa arba aptverta, apšviesta ir saugoma teritorija, uždengta lengvų konstrukcijų stogeliu, saugančiu nuo atmosferos kritulių ir tiesioginių saulės spindulių.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

25. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėje turi būti įrengta požeminio vandens kokybės monitoringo sistema, išskyrus tuos atvejus, kai veikla vykdoma pastate ir yra įdiegtos šių Taisyklių 19–20 punktuose numatytos priemonės. Požeminio vandens monitoringas turi būti vykdomas pagal monitoringo programą, parengtą pagal [6.4.] reikalavimus ir metodines [6.5.] rekomendacijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

 

26. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėje turi būti specialiosios priemonės ir sorbentai, kurie nedelsiant turi būti panaudojami pavojingiems skysčiams ištekėjus jų plitimui lokalizuoti. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas turi būti tvarkingai surenkami ir laikomi pavojingųjų atliekų laikymo zonoje iki perdavimo atitinkamas pavojingąsias atliekas tvarkančioms įmonėms. Deginti sorbentus arba vežti juos į sąvartyną draudžiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

V. APDOROJIMAS

 

27. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turi būti apdorojamos taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų ir būtų galimas tolesnis šių transporto priemonių dalių panaudojimas. Susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos.

28. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėje turi būti atliekamos tokios operacijos, kuriomis būtų užtikrinama, kad eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir jų dalys neterš aplinkos:

28.1. akumuliatorių ir suskystintų dujų balionų išėmimas;

28.2. potencialiai sprogių dalių (pvz., oro pagalvių) išėmimas arba nukenksminimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

 

28.3. degalų, variklio alyvų, pavarų dėžės alyvų, hidraulinių alyvų, aušinimo skysčių, stabdžių skysčių, akumuliatorių rūgščių, oro kondicionavimo sistemų skysčių ir kitų eksploatuoti netinkamose transporto priemonėse esančių skysčių pašalinimas, atskiras surinkimas ir laikymas. Šie skysčiai gali likti pakartotinai naudojamose dalyse tik tuo atveju, jei jų pašalinimas pakenktų šių dalių funkcionalumui;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

28.4. gyvsidabrio turinčių dalių, kiek jas įmanoma identifikuoti, pašalinimas.

29. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nukenksminimo operacijos, nurodytos šių Taisyklių 28 punkte, turi būti atliekamos iš karto priėmus eksploatuoti netinkamą transporto priemonę arba kiek galima greičiau, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo eksploatuoti netinkamos transporto priemonės priėmimo datos.

30. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėje turi būti atliekamos operacijos, užtikrinančios eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių pakartotinį naudojimą ir perdirbimą:

30.1. katalizatorių išėmimas;

30.2. vario, aliuminio, magnio turinčių dalių išėmimas ir atskiras surinkimas, jei šie metalai neatskiriami eksploatuoti netinkamų transporto priemonių smulkinimo metu;

30.3. ratų ir stambių plastikinių dalių (bamperių, armatūros plokščių, skysčių talpų ir pan.) nuėmimas taip, kad jų medžiagas būtų galima perdirbti, jei šios medžiagos neatskiriamos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių smulkinimo metu;

30.4. stiklų išėmimas.

31. Operacijos, nurodytos šių Taisyklių 28 ir 30 punktuose, turi būti aprašytos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės techniniame reglamente.

32. Išmontuotos dalys turi būti saugomos taip, kad nebūtų pažeidžiamos skysčių turinčios dalys arba dalys, kurias galima naudoti, bei atsarginės dalys.

33. Siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai, įmonės, užsiimančios eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimu, turi užtikrinti, kad:

33.1. eksploatuoti netinkamos transporto priemonės prieš jas toliau apdorojant išrenkamos arba imamasi kitų lygiaverčių priemonių, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai;

33.2. medžiagos, paženklintos pagal [6.7.] reikalavimus, prieš tolesnį apdorojimą išimamos;

33.3. pavojingos medžiagos ir dalys išimamos ir atskiriamos atrankos būdu taip, kad neužterštų vėliau į smulkintuvą patenkančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų;

33.4. dalys išrenkamos ir saugomos taip, kad būtų užtikrintas jų tinkamumas pakartotiniam naudojimui ir naudojimui, o ypač perdirbimui.

34. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės išmontavimo metu po ja turi būti pastatomos talpyklos arba naudojami specialūs skysčių ištraukimo įrenginiai.

 

VI. IŠMONTAVIMO INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

35. Transporto priemonių gamintojai kartu su medžiagų ir įrangos gamintojais turi taikyti transporto priemonių dalių ir medžiagų kodavimo standartus, kad būtų galima nustatyti, kurios dalys ir medžiagos tinka pakartotiniam naudojimui ir naudojimui.

36. Gamintojai per šešis mėnesius nuo naujo transporto priemonės modelio išleidimo į rinką turi pateikti informaciją, prieinamą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonėms, apie kiekvieno išleidžiamo į rinką transporto priemonės tipo išmontavimą. Pateikiama informacija turi būti pakankama, kad apdorojimo įmonės galėtų laikytis šių Taisyklių reikalavimų. Informacijoje turi būti nurodytos transporto priemonių dalys ir medžiagos bei tos vietos, kuriose yra pavojingų medžiagų.

37. Naujų transporto priemonių ekonominės veiklos vykdytojai turi skelbti informaciją apie:

37.1. transporto priemonių ir jų dalių konstrukciją, siekiant šias dalis panaudoti ar perdirbti;

37.2. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimą aplinkai saugiu būdu, visų pirma išmontavimą ir skysčių bei dujų išleidimą;

37.3. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir naudojimo būdų tobulinimą ir optimizavimą;

37.4. pažangą siekiant padidinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių dalių ir medžiagų naudojimą bei perdirbimą ir mažinti šalintinų atliekų kiekį.

38. Gamintojai turi užtikrinti, kad informacija, nurodyta šių Taisyklių 37 punkte, būtų prieinama būsimiems transporto priemonių pirkėjams. Ji turi būti įtraukiama į reklaminę literatūrą, naudojamą parduodant naujas transporto priemones.

39. Transporto priemonių dalių gamintojai, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonei paprašius, turi suteikti informaciją apie dalių, kurios gali būti pakartotinai naudojamos, išmontavimą, saugojimą ir išbandymą, jei tai nėra konfidenciali komercinė informacija.

 

VII. ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR TVARKYMO APSKAITA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

40. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės privalo vykdyti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse [6.94] nustatytais reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

41. Neteko galios nuo 2011-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin. 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

VIII. ATASKAITOS

 

42. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonės privalo teikti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitas vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse [6.94] nustatytais reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

43. Kartu su atliekų susidarymo ir/ar tvarkymo apskaitos ataskaitomis, nurodytomis šių Taisyklių 42 punkte, priklausomai nuo vykdytos apdorojimo veiklos kiekviena eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo įmonė papildomai turi pateikti informaciją, kurios pateikimo forma nurodyta šių Taisyklių 4 ir (ar) 5 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

44. Naujų transporto priemonių gamintojai iki kiekvienų metų kovo 1 dienos turi pateikti ataskaitą Aplinkos apsaugos agentūrai apie transporto priemonės išmontavimą, pagal šių Taisyklių 36, 37 ir 38 punktuose nustatytus reikalavimus, bei tokios informacijos pateikimo būdus.

 

IX. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ

 

45. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

tvarkymo taisyklių

1 priedas

 

(Pažymėjimo formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________

(eksploatuoti netinkamas transporto priemones surenkančios įmonės arba apdorojimo įmonės pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(įmonės kodas, registracijos numeris Atliekas tvarkančių įmonių registre, adresas)

________________________________________________________________________________

(gamtos išteklių naudojimo arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr., išdavimo data, kas išdavė)

 

EKSPLOATUOTI NETINKAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS SUNAIKINIMO PAŽYMĖJIMAS

 

_______________________  Nr. ______

(data)

 

Šiuo pažymėjimu patvirtiname, kad

________________________________________________________________________________

(savininko vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, arba įmonės pavadinimas, registracijos numeris, adresas)

atidavė, o _______________________________________________ priėmė išmontuoti ir sunaikinti

                                                                    (įmonės pavadinimas)

________________________________________________________________________________

                                                           (transporto priemonės pavadinimas, markė, modelis)

 

valstybinis Nr.______________________________ ,

kėbulo Nr._________________________________ ,

važiuoklės Nr.______________________________ ,

kategorija, klasė____________________________ .

 

Transporto priemonės registravimą patvirtinantis dokumentas Nr.____________________________

 

Transporto priemonę atidavė

 

_______________________           __________________                                                                   

                (pareigų pavadinimas[1])                              (parašas)                                                 (vardas, pavardė)

 

Transporto priemonę priėmė

 

_______________________         .______________                                                                            

                 (pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                                              (vardas, pavardė)

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-106, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-766 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-106

 


 

Eksploatuoti netinkamų transporto

priemonių tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIPAŽINIMO EKSPLOATUOTI NETINKAMOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KRITERIJAI

 

Transporto priemonė pripažįstama eksploatuoti netinkama transporto priemone, jeigu atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1. Nustatyta tvarka transporto priemonei išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.

2. Transporto priemonė išregistruota iš kitos šalies kelių transporto priemonių registro, kaip nebeatitinkanti transporto priemonei keliamų reikalavimų, ir dėl to kompetentingos institucijos yra paėmusios transporto priemonės registravimo dokumentą ar jo dalį arba yra palikusios atitinkamą žymą transporto priemonės registravimo dokumente, arba Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkymo įstaiga tai nustatė tarptautinėse transporto priemonių duomenų bazėse ar kitais būdais.

3. Transporto priemonė išmontuota sudėtinių dalių naudojimui tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos.

4. Transporto priemonė supjaustyta į dalis.

5. Sunkiai pažeistos pagrindinės transporto priemonės dalys ir būtinos remonto išlaidos viršija dabartinę jos vertę arba remontuoti ekonomiškai netikslinga, išskyrus istorines transporto priemones.

6. Transporto priemonė neturi identifikavimo numerio (išskyrus istorines transporto priemones) arba transporto priemonė turi identifikavimo numerį, bet jos savininkas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nenustatytas.

7. Transporto priemonė laikoma nenaudojama pagal paskirtį ir kenkia aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai ir per aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pakartotinai duotame privalomajame nurodyme nustatytą terminą nepašalinti privalomajame nurodyme nustatyti neigiamo poveikio aplinkai ir (ar) žmonių sveikatai pažeidimai.

 

Papildyta priedu:

Nr. D1-798, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27523

 

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

tvarkymo taisyklių

3 priedas

 

3 priedas neteko galios nuo 2011-12-02

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

Nr. D1-106, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-766 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-106

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

 

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

tvarkymo taisyklių

4 priedas

 

                                                                     _______________________________________

                                                                                                                  (įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

 

INFORMACIJA  APIE MEDŽIAGŲ (ATLIEKŲ), GAUNAMŲ APDOROJUS EKSPLOATUOTI NETINKAMAS TRANSPORTO PRIEMONES, TVARKYMĄ ŠALYJE

_____________m.

 

Medžiagos, gaunamos susmulkinus*

Atliekų sąrašo kodas

Perdirbimas ar kitoks panaudojimas

Naudojimas kurui ar kitais būdais energijai gauti

Šalinimas

kiekis, t

1

2

3

4

5

Geležis, plienas

 

 

 

 

Ne geležis (aliuminis, varis, cinkas, švinas ir kt.)

 

 

 

 

Smulkintuvo lengvoji frakcija (SLF)

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

PASTABA. * Išvardytos medžiagos ir kitos smulkinimo metu gautos medžiagos (atliekos) turi būti pažymėtos Atliekų sąrašo šešių skaitmenų kodu pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą.

 

_______________________________     _____________                   ________________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                       (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

(informaciją užpildžiusiojo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)

______________

Papildyta priedu:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-106, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-766 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-106

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 


 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

tvarkymo taisyklių

5 priedas

 

                                                                     _______________________________________

                                                                                                                  (įmonės pavadinimas, kodas, adresas)

 

INFORMACIJA APIE EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ (DALIŲ), ATSIRANDANČIŲ ŠALYJE, EKSPORTĄ TOLESNIAM APDOROJIMUI

_____________m.

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios yra eksportuojamos, dalių pavadinimas*

Atliekų sąrašo kodas

Perdirbimui

Naudojimui kurui ar kitais būdais energijai gauti

Šalinimui

kiekis, t

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

PASTABA. * Dalys (atliekos) turi būti pažymėtos Atliekų sąrašo šešių skaitmenų kodu pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą.

 

______________________________ .    _____________                   ________________________

(vadovo pareigų pavadinimas)                       (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

(informaciją užpildžiusiojo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)

______________

Papildyta priedu:

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-106, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-766 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-106

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-420, 2005-08-29, Žin., 2005, Nr. 106-3931 (2005-08-31), i. k. 105301MISAK00D1-420

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 "Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-173, 2010-03-04, Žin., 2010, Nr. 29-1361 (2010-03-13), i. k. 110301MISAK00D1-173

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 "Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-106, 2011-02-02, Žin., 2011, Nr. 16-766 (2011-02-08), i. k. 111301MISAK00D1-106

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 "Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-919, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6910 (2011-12-01), i. k. 111301MISAK00D1-919

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 "Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-209, 2013-03-19, Žin., 2013, Nr. 34-1661 (2013-03-30), i. k. 113301MISAK00D1-209

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 "Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-798, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27523

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Pildo tik juridiniai asmenys.