Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2023-02-28

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 50-1197, i. k. 0971100NUTA00000537

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO DUOMENŲ PLATINIMO SPECIALIŲJŲ STANDARTŲ TAIKYMO LIETUVOJE

 

1997 m. birželio 2 d. Nr. 537

Vilnius

 

Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos ekonomikos raidą gerokai lemia užsienio investuotojai bei šalies atvirumas tarptautinėms finansų rinkoms, ir siekdama užtikrinti sėkmingą Tarptautinio valiutos fondo patvirtintų duomenų platinimo specialiųjų standartų taikymą šalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 605, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16908

 

1. Pripažinti, kad Lietuvos bankas yra Tarptautinio valiutos fondo patvirtintų duomenų platinimo specialiųjų standartų (toliau – duomenų platinimo specialieji standartai) taikymo Lietuvos Respublikoje koordinatorius (toliau – koordinatorius), taip pat yra atsakingas už duomenų platinimo specialiųjų standartų taikymą juose nustatytiems finansų ir išorės sektorių duomenų kategorijų rodikliams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 605, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16908

 

2. Paskirti atsakingais už duomenų platinimo specialiųjų standartų taikymą Lietuvos Respublikoje:

2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministeriją (toliau – Finansų ministerija) – valdžios sektoriaus finansų, išskyrus skolos, rodikliams;

2.2. Lietuvos statistikos departamentą (toliau – Statistikos departamentas) – valdžios sektoriaus skolos, nacionalinių sąskaitų, produkcijos indekso, perspektyvas įvertinantiems (pasitikėjimo ir ekonominio vertinimo), darbo rinkos (užimtumo, nedarbo, darbo užmokesčio), vartotojų ir gamintojų kainų indeksų, užsienio prekybos ir gyventojų rodikliams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 605, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16908

 

3. Įpareigoti Finansų ministeriją ir Statistikos departamentą:

3.1. sudaryti atitinkamų rodiklių duomenų rengimo ir skelbimo grafikus (kalendorius), juos tikslinti, atnaujinti ir pateikti koordinatoriui;

3.2. iš anksto informuoti koordinatorių apie numatomus rodiklių skaičiavimo metodologijos pakeitimus;

3.3. skelbti paaiškinimus dėl anksčiau paskelbtų duomenų pakeitimų ar patikslinimų;

3.4. pasikeitus rodiklių turiniui, jų skelbimo būdui ar periodiškumui, teikti koordinatoriui atitinkamai patikslintus anksčiau pateiktus duomenis;

3.5. pasikeitus darbuotojui, atsakingam už duomenų platinimo specialiųjų standartų taikymą institucijoje, apie tai pranešti koordinatoriui.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 605, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16908

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                   ALGIRDAS ŠEMETA

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 605, 2016-06-15, paskelbta TAR 2016-06-16, i. k. 2016-16908

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 537 „Dėl Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiųjų standartų taikymo Lietuvoje“ pakeitimo