Suvestinė redakcija nuo 2015-09-01 iki 2018-02-02

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 48-2315, i. k. 1101100NUTA00000429

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo IR jos nuostatų patvirtinimo

 

2010 m. balandžio 21 d. Nr. 429

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4, 5 dalimis ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

1. Sudaryti šią Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją (toliau – komisija):

vidaus reikalų ministras (komisijos pirmininkas);

vidaus reikalų viceministras (komisijos pirmininko pavaduotojas);

aplinkos viceministras arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kancleris;

energetikos viceministras arba Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kancleris;

finansų viceministras arba Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kancleris;

krašto apsaugos viceministras arba Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos kancleris;

kultūros viceministras arba Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kancleris;

socialinės apsaugos ir darbo viceministras arba Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris;

susisiekimo viceministras arba Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kancleris;

sveikatos apsaugos viceministras arba Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kancleris;

švietimo viceministras arba Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos kancleris;

teisingumo viceministras arba Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kancleris;

užsienio reikalų viceministras arba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kancleris;

ūkio viceministras arba Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleris;

žemės ūkio viceministras arba Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kancleris;

Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo viršininkas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

policijos generalinis komisaras;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius;

Valstybės saugumo departamento direktorius arba jo pavaduotojas;

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pavesti vidaus reikalų ministrui iki 2010 m. gegužės 10 d. patvirtinti personalinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudėtį.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą Nr. 916 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo, jos nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2009, Nr. 103-4314).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 429

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija (toliau – komisija) sudaryta siekiant koordinuoti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

2. Komisija atskaitinga Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė).

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir šiais nuostatais.

4. Komisijos pagal kompetenciją priimti sprendimai yra privalomi civilinės saugos sistemos subjektams ir gyventojams.

5. Komisija savo darbą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

6. Komisiją ūkiškai ir techniškai aptarnauja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD).

7. Komisijos posėdžių protokolų skaitmeninės versijos skelbiamos PAGD interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

8. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

II. SKYRIUS KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

9. Komisija atlieka šias funkcijas:

9.1. ne rečiau kaip kartą per metus aptaria šalies civilinės saugos sistemos būklę, vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti;

9.2. teikia valstybės rezervo koordinatoriui siūlymus dėl valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų kaupimo; 

9.3. svarsto valstybinį ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia PAGD siūlymus dėl jo tobulinimo.

10. Komisija, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai:

10.1. atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 2, 3 ir 4 punktuose;

10.2. priima sprendimus, kaip galima veiksmingiau ir su mažiausiais ištekliais sustabdyti ekstremaliosios situacijos grėsmę, atlikti gelbėjimo darbus ir pašalinti padarinius;

10.3. informuoja Vyriausybę apie gresiančią arba susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, numatomus jos padarinius, taikomas ar siūlomas taikyti priemones valstybės lygio ekstremaliajai situacijai suvaldyti;

10.4. teikia Vyriausybei siūlymus skelbti arba atšaukti ekstremaliąją situaciją, civilinės saugos parengties lygius šalyje;

10.5. teikia Ministrui Pirmininkui siūlymus dėl valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo kandidatūros;

10.6. nurodo PAGD sušaukti valstybės operacijų centro pasitarimą;

10.7. teikia Vyriausybei siūlymus dėl valstybės rezervo panaudojimo ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti;

10.8. teikia Vyriausybei siūlymus dėl kreipimosi pagalbos į užsienio valstybes ar tarptautines organizacijas.

11. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:

11.1. gauti iš civilinės saugos sistemą sudarančių subjektų išsamią informaciją ekstremaliųjų situacijų prevencijos, parengties, pajėgų, materialinių išteklių ir kitais klausimais;

11.2. prireikus kviestis Lietuvos ūkio ir mokslo specialistus pavojingų objektų veiklos ekspertizės atlikti, ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo tvarkos nustatyti, taip pat avarijų ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijos patikslinti;

11.3. priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo