Nutarimas netenka galios 2023-01-01:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1317, 2022-12-29, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27281

Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2020-12-17 iki 2022-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 48-2315, i. k. 1101100NUTA00000429

 

Nauja redakcija nuo 2018-02-03:

Nr. 107, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-02, i. k. 2018-01693

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo IR jos nuostatų patvirtinimo

 

2010 m. balandžio 21 d. Nr. 429

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 15 punktu ir 27 straipsnio 1, 4, 5 dalimis ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sudaryti šią Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją (toliau – komisija):

vidaus reikalų ministras (komisijos pirmininkas);

Vyriausybės kancleris (komisijos pirmininko pavaduotojas);

aplinkos ministras;

energetikos ministras;

finansų ministras;

krašto apsaugos ministras;

kultūros ministras;

socialinės apsaugos ir darbo ministras;

susisiekimo ministras;

sveikatos apsaugos ministras;

švietimo, mokslo ir sporto ministras;

teisingumo ministras;

užsienio reikalų ministras;

ekonomikos ir inovacijų ministras;

žemės ūkio ministras;

Gynybos štabo viršininkas;

policijos generalinis komisaras;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius;

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius;

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1420, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27424

 

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pavesti vidaus reikalų ministrui tvirtinti personalinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudėtį.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                   RAIMUNDAS PALAITIS

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 429

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija (toliau – komisija) sudaryta siekiant koordinuoti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, valdymą, likvidavimą ir padarinių šalinimą gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

2. Komisija atskaitinga Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė).

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir šiais nuostatais.

4. Komisijos pagal kompetenciją priimti sprendimai yra privalomi civilinės saugos sistemos subjektams ir gyventojams.

5. Komisija savo darbą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

6. Komisiją ūkiškai ir techniškai aptarnauja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD).

7. Komisijos posėdžių protokolų skaitmeninės versijos skelbiamos PAGD interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

8. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

II. SKYRIUS KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

 

9. Komisija atlieka šias funkcijas:

9.1. ne rečiau kaip kartą per metus aptaria šalies civilinės saugos sistemos būklę, vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir imasi priemonių šiam pasirengimui gerinti;

9.2. teikia valstybės rezervo koordinatoriui siūlymus dėl valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų kaupimo; 

9.3. svarsto valstybinį ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia PAGD siūlymus dėl jo tobulinimo.

10. Komisija, gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai:

10.1. atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 2, 3 ir 4 punktuose;

10.2. priima sprendimus, kaip galima veiksmingiau ir su mažiausiais ištekliais sustabdyti ekstremaliosios situacijos grėsmę, atlikti gelbėjimo darbus ir pašalinti padarinius;

10.3. informuoja Vyriausybę apie gresiančią arba susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, numatomus jos padarinius, taikomas ar siūlomas taikyti priemones valstybės lygio ekstremaliajai situacijai suvaldyti;

10.4. teikia Vyriausybei siūlymus skelbti arba atšaukti ekstremaliąją situaciją, civilinės saugos parengties lygius šalyje;

10.5. teikia Ministrui Pirmininkui siūlymus dėl valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo kandidatūros;

10.6. nurodo PAGD sušaukti valstybės operacijų centro pasitarimą;

10.7. teikia Vyriausybei siūlymus dėl valstybės rezervo panaudojimo ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti;

10.8. teikia Vyriausybei siūlymus dėl kreipimosi pagalbos į užsienio valstybes ar tarptautines organizacijas.

11. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę:

11.1. gauti iš civilinės saugos sistemą sudarančių subjektų išsamią informaciją ekstremaliųjų situacijų prevencijos, parengties, pajėgų, materialinių išteklių ir kitais klausimais;

11.2. prireikus kviestis Lietuvos ūkio ir mokslo specialistus pavojingų objektų veiklos ekspertizės atlikti, ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo tvarkos nustatyti, taip pat avarijų ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo darbų vykdymo technologijos patikslinti;

11.3. priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 746, 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-08-04, i. k. 2015-11929

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 107, 2018-01-31, paskelbta TAR 2018-02-02, i. k. 2018-01693

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1420, 2020-12-16, paskelbta TAR 2020-12-16, i. k. 2020-27424

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_03f0862f4a59478cb14d3ec116dfbc69_end