Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 31-1539, i. k. 1132330ISAK003D-211

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOJIMO, BŪKLĖS VERTINIMO IR MELIORACIJOS DARBŲ FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 21 d. Nr. 3D-211

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 7 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas gerinti melioracijos statinių būklę bei racionalų valstybės lėšų melioracijai naudojimą:

1. T v i r t i n u Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo, melioracijos darbų finansavimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 4 d. įsakymą Nr. 3D-188 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 42-1562);

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. 3D-481 „Dėl Valstybės finansinės paramos, teikiamos melioruotos žemės savininkams melioracijos statinių statybos, remonto ir priežiūros darbams atlikti, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 129-4635).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2012-10-02 raštas Nr. (18)-SD-749

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

2012-10-19 raštas Nr. (13-2)-D8-8947

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2012-11-14 raštas Nr. ((1.16-0203)-5K-1220698)-6K-1209314

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211

 

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOJIMO, BŪKLĖS VERTINIMO IR MELIORACIJOS DARBŲ FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti reikalavimus ir tvarką vykdant melioruotoje žemėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimą, jų būklės vertinimą, priežiūrą, remontą, rekonstravimą, šių darbų finansavimą, siekiant užtikrinti gerą melioracijos statinių techninę būklę, atitinkančią teisės aktų ir melioracijos techninių reglamentų reikalavimus.

2. Šios Taisyklės privalomos:

2.1. savivaldybėms, kurios patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius;

2.2. žemės sklypo savininkams ar kitiems naudotojams, kurių žemės sklype yra valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai.

3. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į šiuos teisės aktus:

3.1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 71‑1326; 2004, Nr. 28‑877);

3.2. Lietuvos Respublikos vandens įstatymą (Žin., 1997, Nr. 104‑2615; 2003, Nr. 36‑1544);

3.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32‑788; 2001, Nr. 101‑3597);

3.4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymą (Žin., 1994, Nr. 34‑620; 2004, Nr. 28‑868);

3.5. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290);

3.6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą (Žin., 1993, Nr. 63‑1188; 2001, Nr. 108‑3902);

3.7. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 54‑1492; 2002, Nr. 60‑2412);

3.8. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymą (Žin., 2001, Nr. 62‑2226; 2010, Nr. 54-2649);

3.9. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymą (Žin., 1997, Nr. 108‑2726; 2010, Nr. 81‑4218);

3.10. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą (Žin., 2002, Nr. 65‑2634);

3.11. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą;

3.12. Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22‑652; 1996, Nr. 2‑43);

3.13. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41‑1539; 2005, Nr. 80‑2899);

3.14. Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2011, Nr. 24-1155);

3.15. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D‑51 (Žin., 2006, Nr. 19‑662);

3.16. Lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti, apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3D-240 (Žin., 2006, Nr. 68-2518; 2008, Nr. 87-3504; 2009, Nr. 117-5052);

3.17. Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-345 (Žin., 2011, Nr. 48-2319; 2012, Nr. 29-1354);

3.18. Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje ir kaimo vietovėje projektuoti išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1996 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 283 (Žin., 1996, Nr. 69‑1681);

3.19. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D‑243 (Žin., 2004, Nr. 77‑2685);

3.20. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D‑228 (Žin., 2004, Nr. 77‑2684);

3.21. Melioracijos techninį reglamentą MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D‑35 (Žin., 2006, Nr. 15‑542);

3.22. Melioracijos techninį reglamentą MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D‑2 (Žin., 2006, Nr. 6‑227);

3.23. Melioracijos techninį reglamentą MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 (Žin., 2008, Nr. 46-1738);

3.24. Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1‑262 (Žin., 2004, Nr. 83‑3028; 2006, Nr. 112‑4293; 2009, Nr. 145-6460);

3.25. Pavyzdinius melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinės priežiūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D‑36 (Žin., 2006, Nr. 15‑543; 2010, Nr. 122-6216);

3.26. Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D‑564 (Žin., 2004, Nr. 15‑481; 2010, Nr. 92-4868);

3.27. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Žin., 2001, Nr. 95‑3372; 2007, Nr. 23‑892);

3.28. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 (Žin., 2002, Nr. 97‑4303);

3.29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. 265 „Dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo“ (Žin., 2003, Nr. 55‑2467; 2010, Nr. 56-2797);

3.30. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. liepos 7 d. įsakymą Nr. 27 „Dėl Techninių reikalavimų topografiniams žemėlapiams M 1:10000 reglamento patvirtinimo (Žin., 1999, Nr. 61‑2030);

3.31. Techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.11.02:2000 „Sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai“, patvirtintą Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 (Žin., 2000, Nr. 52‑1518).

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Melioracijos sistemos priežiūra – visuma administracinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama, kad melioracijos sistemos techninė būklė būtų gera visą naudojimo laiką.

Melioracijos statinio pažaida – į melioracijos sistemą įeinančio statinio konstrukcinių dalių ir jo projekto ar normatyvų reikalavimų nesutapimas, atsiradęs dėl išorinių veiksnių poveikio naudojant šį statinį.

Periodinė melioracijos sistemos patikra – nustatytu dažnumu atliekamas melioracijos sistemos būklės ir naudojimo sąlygų tikrinimas.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Melioracijos techniniame reglamente MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, Melioracijos techniniame reglamente MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ ir Melioracijos techniniame reglamente MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“.

 

III. MELIORACIJOS STATINIŲ IR SISTEMŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

 

6. Valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius naudoja ir priežiūrą organizuoja savivaldybės.

7. Melioracijos sistemų, kuriose yra valstybei nuosavybės teise priklausančių ir privačių melioracijos statinių, naudojimą ir priežiūrą organizuoja savivaldybė bei melioruotos žemės sklypo savininkai ar kiti naudotojai.

8. Melioracijos sistemų naudojimo ir priežiūros specialistų (toliau – specialistai) skaičius bei lėšų poreikis jų darbo užmokesčiui apskaičiuojamas Lėšų, skirtų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti, apskaičiavimo metodikoje nustatyta tvarka.

9. Savivaldybės administracija nustatyta tvarka organizuoja savivaldybėse dirbančių specialistų kvalifikacijos kėlimą ir mokymą.

10. Savivaldybės specialistų teises ir pareigas rekomenduojama nustatyti vadovaujantis Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakingų už melioraciją, pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 3D‑44 (Žin., 2006, Nr.18‑638).

11. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių naudojimas ir priežiūra vykdoma pagal melioracijos statinių būklės patikrinimo duomenis, sudarytus bei savivaldybės patvirtintus metinius priežiūros planus ir pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus prioritetus.

 

IV. MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS SISTEMŲ BŪKLĖS VERTINIMAS IR MELIORACIJOS DARBŲ APIMČIŲ NUSTATYMAS

 

12. Melioracijos statinių ir melioracijos sistemų būklės vertinimas (apžiūra) atliekamas kasmet.

13. Melioracijos statinių kasmetinei apžiūrai atlikti savivaldybė patvirtina grafiką ir paskiria atsakingus asmenis.

14. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės kasmetinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodika ir Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patikslinant:

14.1. nusausintų ir drėkinamų žemių plotus;

14.2. nusausintų ir drėkinamų žemių melioracijos būklę ir neefektyviai veikiantį sausinamąjį tinklą;

14.3. duomenis apie Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančiose melioruotose žemėse esančius melioracijos statinius ir jų būklę;

14.4. analoginius ir skaitmeninius melioruotos žemės ir melioracijos statinių inventorizavimo planus (kartografinę medžiagą).

15. Kasmetinio vertinimo metu:

15.1. specialistai po potvynių apžiūri valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę ir duomenis surašo į šių taisyklių 16.8 ir 17.4 punktuose nustatytos formos aktus arba fiksuoja skaitmeninėje duomenų bazėje MelGIS;

15.2. prireikus specialistai atlieka geodezinius matavimus naudodami geodezinius matavimo prietaisus (GPS imtuvai, elektroniniai tacheometrai, elektroniniai teodolitai ir kt.), panaudoja Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikaciją ir MelGIS specifikaciją bei bazinės kartografinės medžiagos specifikacijas;

15.3. lauko darbų duomenims apdoroti, kartografuoti, vertei apskaičiuoti specialistai naudoja kompiuterines programas;

15.4. apibendrinti duomenys pateikiami melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojui;

15.5. visa pirminė medžiaga, lauko darbų matavimų duomenys ir originalūs dokumentai (su parašais) saugomi savivaldybėse;

15.6. apžiūros metu (vegetacijos laikotarpio pradžia) turi būti įvertinta melioracijos statinių būklė pagal melioracijos statinių būklės vertinimo kriterijus (pagal 16.8 ir 17.4 punktuose nustatytus priedus, arba fiksuoja skaitmeninėje duomenų bazėje MelGIS);

15.7. detalioji apžiūra vykdoma šalinant didelius avarinius gedimus melioracijos sistemose, vertinant melioracijos statinių būklę, matuojant nuotėkio modulius, gruntinio vandens lygius, atliekant sausinamojo tinklo atkasimo darbus ir t. t.;

15.8. melioracijos statinių apžiūrų išvadose turi būti duomenys apie prognozuojamas remonto ar rekonstravimo darbų datas ir apimtis atsižvelgiant į nustatytus prioritetus.

16. Griovių techninės būklės vertinimas, priežiūros, remonto ir rekonstravimo darbų apimčių nustatymas:

16.1. grioviai ir juose esantys kiti melioracijos statiniai patikrinami po potvynių ir nustatomi gedimai bei preliminarios darbų apimtys;

16.2. šlaitų šienavimo apimtys nustatomos, įvertinant, kad visi griovių šlaitai ir apsauginės juostos kasmet turi būti nušienaujamos iki rugsėjo 30 d., jeigu nenumatoma kitaip pagal patvirtintus projektus ar programas;

16.3. dugno valymas privalomas, kai dėl sąnašų susikaupimo kyla pavojus, kad įprastinis vandens lygis patvenks žemiausiai esančias žiotis;

16.4. kai griovio dugnas tvirtas, valymo apimtys nustatomos matuojant charakteringose vietose sąnašų sluoksnį kas 100 m. Numatomuose valyti ruožuose darbų apimtys apskaičiuojamos pagal vidutinį sąnašų sluoksnio storį ir projektinį griovio dugno plotį;

16.5. kai griovio dugnas netvirtas (sapropelis, klampi durpė), nustatomi esamo dugno ir vandens lygiai kas 100 m niveliuojant nuo reperių. Sąnašų sluoksnis nustatomas kaip skirtumas tarp esamo faktinio ir suprojektuoto dugno aukščio;

16.6. grioviuose, kurių dugno plotis didesnis kaip 2 m, sąnašų sluoksniui nustatyti kas 100 m sudaromi skersinai profiliai;

16.7. melioracijos statinių, esančių grioviuose (pralaidų, tiltų, slenksčių ir kt.), priežiūros, remonto, rekonstravimo darbų apimtys nustatomos pagal atliktus faktinius matavimus ir projektinius parametrus pagal galiojančius statinių projektavimo, statybos ir techninės būklės reikalavimus;

16.8. griovių techninės būklės įvertinimas surašomas nustatytos formos aktuose (1, 2 priedai) arba fiksuojamas skaitmeninėje duomenų bazėje MelGIS;

16.9. nuslinkusių šlaitų iki 100 m2 1 km griovio, išplautų latakų, kitų melioracijos statinių smulkiems gedimams sutaisyti (plyšiams, įtrūkimams užbetonuoti, išplautoms vietoms šlaituose užtaisyti gruntu ir akmenimis, šlaitams šienauti, krūmams pašalinti, reperiams, piketams, sargšuliams atstatyti bei kitiems gedimams sutvarkyti) sudaroma sąmata, parengiamas objekto planas M 1:2000, pažymimi esami ir numatyti tvarkyti grioviai, melioracijos statiniai, pridedami patvirtinti nustatyta tvarka techninės būklės patikrinimo aktai, tyrinėjimo ir niveliacijos duomenys, griovių profiliai su pažymėtu projektiniu ir faktiniu dugnu, vandens lygiu, drenažo žiotimis, pralaidomis;

16.10. projektiniams matmenims, nuolydžiams, sugriautiems šlaitams ir jų sutvirtinimams atstatyti, kai darbų apimtis didesnė kaip 100 m2 1 km griovio, atskirų barų trasoms pakeisti, melioracijos statiniams atstatyti nustatyta tvarka rengiami remonto ir rekonstravimo projektai;

16.11. rengiant remonto ir rekonstravimo projektą numatomi darbai, nustatyti 16.8 punkto prieduose, ir kiti projektui įgyvendinti reikalingi atlikti parengiamieji darbai;

16.12. avariniu remontu laikomas potvynių ir kitų veiksnių padarytų sugriovimų, dėl kurių nustojo funkcionuoti griovys ir jame esantys statiniai, padarinių likvidavimas, kuris vykdomas neplanine tvarka;

16.13. suremontuoti grioviai ir statiniai turi atitikti techniniame projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus;

16.14. krūmai naikinami rankiniu ar mechanizuotu būdu ir pašalinami išvežant arba kitokiu būdu;

16.15. stambiastiebės ir kitokios piktžolės ir krūmų atžalos gali būti apdorojamos cheminiais preparatais vadovaujantis Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklėmis;

16.16. piktžolės ir krūmų atžalos naikinamos vegetacijos laikotarpiu;

16.17. dirbant su preparatais, būtina naudotis tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kurios nurodytos produktų etiketėse.

17. Drenažo techninės būklės vertinimas, priežiūros, remonto ir rekonstravimo darbų apimčių nustatymas:

17.1. patikrinama, ar vanduo griovyje netvenkia drenažo žiočių, įvertinama drenažo žiočių, latakų, kontrolinių šulinių būklė;

17.2. pažymimi drenažo plane M 1:2000 visi rinktuvų trasoje pastebėti išoriniai gedimai, gruntinio vandens šaltiniai, paviršinio vandens susikaupimo vietos, grunto suslūgimai, įsiurbimai, duobės, naujai pastatyti melioracijos statiniai, įrengtos požeminių komunikacijų linijos, augantys medžiai ir krūmai, įvertinama privačiuose sklypuose esančio drenažo būklės įtaka gedimams;

17.3. patikrinamas paviršinio vandens pritekėjimas į drenuotą plotą iš gretimų plotų bei į drenažą per vandens nuleistuvus, nustatoma, ar pakanka paviršinio vandens nuleidimo priemonių pagal nustatytus reikalavimus;

17.4. drenažo techninės būklės įvertinimas surašomas nustatytos formos akte (3 priedas) arba fiksuojamas skaitmeninėje duomenų bazėje MelGIS;

17.5. surašoma užduotis drenažo remonto ar rekonstravimo projektui sudaryti;

17.6. sudarant projektą privaloma atsižvelgti į privačiuose sklypuose esančio drenažo gedimus bei jų įtaką remontuojamam ar rekonstruojamam drenažui ir pasiūlyti savininkui ar jo įgaliotajam asmeniui imtis priemonių gedimams pašalinti arba projektuojant priimti tokius techninius sprendimus, kad nebūtų pažeisti kitų naudotojų ar valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai;

17.7. pagal nustatytą tvarką numatomas projekto vykdymas.

18. Melioracijos statinių ir melioracijos sistemų priežiūros, remonto ir rekonstravimo darbų kokybė tikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintais melioracijos techniniais reglamentais ir turi atitikti techniniame projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

 

V. MELIORACIJOS DARBŲ PLANAVIMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

19. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbų planavimas:

19.1. savivaldybės parengia ir patvirtina melioracijos programą 3 metams;

19.2. melioracijos sistemų ir jų statinių priežiūrai, remontui ir rekonstravimui reikalingos lėšos įvertinamos atsižvelgiant į melioracijos statinių techninę būklę, darbų įkainius ir Žemės ūkio ministerijos patvirtintus prioritetus.

20. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros, paprastojo remonto, rekonstravimo bei melioracijos informacinių sistemų duomenų bazių eksploatavimo finansavimo šaltiniai yra šie:

20.1. valstybės biudžeto lėšos, iš jų ES finansinės paramos lėšos;

20.2. savivaldybių lėšos.

21. Siekiant efektyviai naudoti biudžeto lėšas melioracijai, rengiami melioracijos kompleksiniai projektai, kurie susiejami su planuojamais vykdyti ar vykdomais kaimo vandentvarkos, gyvenviečių sausinimo, melioruotos žemės sklypų savininkų ar kitais naudotojų vykdomais melioracijos projektais, kuriems teikiama valstybės ir ES fondų finansinė parama.

22. Melioracijos darbų investicijų projektai atrenkami ir apjungiami į investicijų projektų įgyvendinimo programą vadovaujantis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis.

 

VI. MELIORACIJOS DARBŲ FINANSAVIMAS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, SKIRTOMIS KAPITALO INVESTICIJOMS, IR ATSKAITOMYBĖ UŽ ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

23. Melioracijos rekonstravimo darbai finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis kapitalo investicijoms, pagal Melioracijos programos investicijų projektus Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.

24. Tinkamos finansuoti šios išlaidos:

24.1. melioracijos statinių rekonstravimo darbai;

24.2. melioracijos statinių tyrinėjimo ir projektavimo darbai;

24.3. melioracijos darbų techninė priežiūra;

24.4. melioracijos projektų ekspertizės išlaidos.

25. Atskaitomybė už lėšų panaudojimą vykdoma Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo taisyklių nustatyta tvarka.

26. Informaciją apie valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis kapitalo investicijoms, atliktus melioracijos darbus savivaldybės perduoda elektroniniu būdu melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojui Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojas pateikia Žemės ūkio ministerijai suvestines žinias iki kiekvieno mėnesio 10 d.

 

VII. MELIORACIJOS DARBŲ FINANSAVIMAS VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOMIS EINAMIESIEMS TIKSLAMS IR ATSKAITOMYBĖ UŽ ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

27. Melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija finansuojama valstybės biudžeto dotacijomis einamiesiems tikslams.

28. Lėšų poreikį melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti savivaldybės įvertina taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.

29. Lėšos skiriamos vadovaujantis Melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika.

30. Tinkamos finansuoti išlaidos:

30.1. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai, įskaitant priešprojektinius tyrinėjimus, techninės-sąmatinės dokumentacijos sudarymą, jos ekspertizę, darbų techninę priežiūrą bei kitus su šių projektų įgyvendinimu susijusius darbus:

30.1.1. avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remontas, neviršijant 20 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų. Avarinių gedimų nustatymai turi būti suderinti su VĮ Valstybės žemės fondu;

30.1.2. tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūra vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 109 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“ (išskyrus išnuomotų ar kitaip perleistų kitiems naudotojams), įskaitant sargšulių bei apsauginių turėklų atnaujinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-886, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19195

 

30.1.3. melioracijos statinių remontas gyvenvietėse (iki 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų);

30.1.4. polderių siurblinių, taip pat kitų sausinimo siurblinių priežiūra, šių sistemų melioracijos ir hidrotechnikos statinių remontas;

30.1.5. melioracijos griovių ir jų statinių priežiūra, įskaitant tiltų ir pralaidų sargšulių bei apsauginių turėklų atnaujinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-886, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19195

 

30.1.6. melioracijos griovių ir jų statinių remontas:

30.1.6.1. dugno valymas iki projektinio gylio sąnašų kaupimosi vietose;

30.1.6.2. drenažo žiočių keitimas;

30.1.6.3. pralaidų remontas nekeičiant vamzdžio.

30.2. bendrojo naudojimo pralaidų ir brastų įrengimasva melioracijos grioviuose (jei suinteresuoti žemės naudotojai savo lėšomis parengia pagal nustatytus reikalavimus būtiną techninę-sąmatinę dokumentaciją), neviršijant 5 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų.

30.3. darbai, susiję su melioracijos sistemų statinių remontu ir rekonstravimu bei jų duomenų bazių priežiūra:

30.3.1. melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų rinkinių tvarkymas bei šiems darbams reikalingos programinės įrangos savivaldybėse įsigijimas, koordinuojant VĮ Valstybės žemės fondui;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-886, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19195

 

30.3.2. techninių ir teisinių dokumentų, reikalingų žemės ūkio paskirties hidrotechnikos kompleksams inventorizuoti ir teisiškai registruoti, parengimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-886, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19195

 

30.3.3. melioracijos projektinės dokumentacijos analoginės medžiagos skenavimas ir archyvavimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-886, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19195

 

30.3.4. duomenų rinkinio rengimas pagal MelGis specifikaciją;

30.3.5. žemių melioracinės būklės M 1:10000 duomenų atnaujinimas kadastro vietovėms;

30.3.6. žemės kadastro vietovių ir savivaldybių teritorijų melioracinės būklės ir apleistų žemių žemėlapių spausdinimas.

30.4. savivaldybėms, kurioms melioracijai skiriama iki 20 tūkst. Eur, taisyklių 30.1.1, 30.1.3 ir 30.2 papunkčiuose nustatyti lėšų limitai netaikomi.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-886, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19195

 

30.5 Valstybei nuosavybės teise priklausiusių ir nurašytų melioracijos statinių demontavimas ir utilizavimas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-613, 2020-08-20, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17605

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-708, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 111-5537 (2013-10-24), i. k. 1132330ISAK003D-708

Nr. 3D-972, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19904

 

31. Atskaitomybė už lėšų panaudojimą vykdoma Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo, patvirtinto žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 3D-486 (žin., 2012, Nr. 72-3752), nustatyta tvarka.

32. Informaciją apie valstybės biudžeto dotacijomis einamiesiems tikslams atliktus melioracijos darbus savivaldybės perduoda elektroniniu būdu melioruotos žemės ir melioracijos statinių duomenų bazės tvarkytojui Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojas pateikia Žemės ūkio ministerijai suvestines žinias iki kiekvieno mėnesio 10 d.

 

VIII. MELIORACIJOS STATINIŲ NURAŠYMAS

 

33. Melioracijos statinių nurašymas, melioruotos žemės išbraukimas iš žemės ūkio paskirties melioruotos žemės apskaitos atliekamas pakeitus žemės paskirtį ir (ar) tik nurašius melioracijos statinius ir tik tais atvejais, kai naikinami melioracijos statiniai nepadaro žalos kitų asmenų interesams ar valstybės turtui ir gamtinei aplinkai.

34. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių nurašymo įforminimą atlieka savivaldybės, kurios patikėjimo teise valdo ir naudoja melioracijos statinius.

35. Polderių melioracijos sistemų siurblinių nurašymas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 54‑1492; 2002, Nr. 60‑2412) ir Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 (Žin., 2001, Nr. 90‑3175).

36. Melioracijos statinių nurašymo faktas fiksuojamas Centriniame melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banke.

 

IX. MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ IR VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA

 

37. Melioracijos statinių naudojimo kontrolė ir valstybinė priežiūra vykdoma vadovaujantis Melioracijos įstatymu.

38. Melioracijos statinių techninė priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

39. Melioracijos statinių projektavimas, statyba ir ekspertizė atliekama Melioracijos įstatymo, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

X. MELIORACIJOS SISTEMŲ APSAUGA

 

40. Siekiant, kad būtų užtikrintas ilgalaikis melioracijos statinių veikimas, melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudotojai privalo:

40.1. melioracijos statinius ir melioracijos sistemas, melioruotą žemę naudoti tik pagal tikslinę paskirtį;

40.2. stebėti, prižiūrėti ir skubiai remontuoti melioracijos statinius ir melioracijos sistemas, jei dėl gedimo gali būti padaryta žalos kitų asmenų turtui;

40.3. vadovautis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu ir kitų žemės naudojimo teisės aktų reikalavimais.

41. Bebrų daroma žala žmogaus ūkinės veiklos objektams, tarp jų ir melioracijos statiniams, atlyginama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Žemės, miško sklypų ir vandens telkinių savininkams, valdytojams ar naudotojams medžiojamųjų gyvūnų (bebrų) padaryta žala žemės ūkio pasėliams, miškui ir melioracijos ir hidrotechnikos statiniams apskaičiuojama pagal Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui metodiką.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS, KONTROLĖ, GINČAI

 

42. Už šių taisyklių pažeidimus asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Ginčai dėl šių taisyklių įgyvendinimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________


Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių

1 priedas

 

(Melioracijos griovių techninės būklės vertinimo akto forma)

 

...................... SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ...................................... SKYRIUS

 

MELIORACIJOS GRIOVIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO

AKTAS

 

201 – Nr.

___________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

____________________ kadastrinė vietovė, melioracijos projektas Nr. _____________

 

Tikrinimo data

Griovio pavad. piketai

Būklė (pažeida)

griovio dugno išplovimas

griovio vagos užnešimas nešmenimis

griovio vagos užaugimas

šlaitų nuslinkimas ir kitos deformacijos

griovio šlaitų apaugimas žoline augalija

griovio šlaitų apaugimas krūmais ir medžiais

griovio vagos patvenkimas

apsauginės juostos vertinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės melioracijos specialistas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

_________________


Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių

2 priedas

 

(Melioracijos statinių grioviuose techninės būklės vertinimo akto forma)

 

...................... SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ...................................... SKYRIUS

 

MELIORACIJOS STATINIŲ GRIOVIUOSE TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO

AKTAS

 

201 - Nr.

_________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

____________________ kadastrinė vietovė, melioracijos projektas Nr. _____________

 

Statinių rūšis, piketas

Būklė

Reikia

Numatomų atlikti darbų trumpas aprašymas

gera

bloga

remonto

rekonstravimo

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Sistemos, griovio pavadinimas

 

 

 

 

 

Pralaidos

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Tiltai

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Lieptai

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Greitvietės, slenksčiai

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Latakai

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Drenažo žiotys

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Kiti statiniai

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

(Kitų statinių grupėje būtina įrašyti kanalizuotos griovio dalies būklę)

 

Savivaldybės melioracijos specialistas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

_________________


Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių

3 priedas

 

(Drenažo sistemos ir jų elementų techninės būklės vertinimo akto forma)

 

...................... SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ...................................... SKYRIUS

 

DRENAŽO SISTEMOS IR JŲ ELEMENTŲ TECHNINĖS BŪKLĖS

VERTINIMO AKTAS

 

201 m. Nr.

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

____________________ kadastrinė vietovė, melioracijos projektas Nr. _____________

 

Sist.

Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Konstrukcija

Būklė

Kita

1

2

3

4

5

6

7

Sistemos pavadinimas

 

 

 

 

 

 

1.

Drenažas

 

 

 

 

 

2.

Šuliniai

 

 

 

 

 

3.

Vandens nuleistuvai

 

 

 

 

 

4.

Kiti melioracijos statiniai

 

 

 

 

 

Sistemos pavadinimas

 

 

 

 

 

 

1.

Drenažas

 

 

 

 

 

2.

Šuliniai

 

 

 

 

 

3.

Vandens nuleistuvai

 

 

 

 

 

4.

Kiti melioracijos statiniai

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės melioracijos specialistas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-708, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 111-5537 (2013-10-24), i. k. 1132330ISAK003D-708

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 "Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-972, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19904

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-886, 2015-12-01, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19195

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-613, 2020-08-20, paskelbta TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17605

Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo