Suvestinė redakcija nuo 2015-09-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 85-3432, i. k. 107301MISAK6/ĮV-517

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PETRO ABUKEVIČIAUS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. liepos 26 d. Nr. D1-416/ĮV-517

Vilnius

 

Atsižvelgdami į 1998 m. rugsėjo 8 d. protokolinį susitarimą „Dėl Petro Abukevičiaus premijos įsteigimo už video ir kino filmus apie Lietuvos gamtą ir gamtos apsaugą“, sudarytą tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“:

1. Tvirtiname Petro Abukevičiaus premijos skyrimo nuostatus (pridedama).

2. Nustatome, kad Petro Abukevičiaus premijos skyrimo nuostatai taikomi nuo jų įsigaliojimo dienos.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                   ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                          JONAS JUČAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2007 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-416/ĮV-517

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2015 m. rugsėjo 21 d. Nr. D1-676/ĮV-619 redakcija)

 

PETRO ABUKEVIČIAUS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Petro Abukevičiaus premijos skyrimo nuostatai reglamentuoja Petro Abukevičiaus premijos (toliau – premija) skyrimo tikslą, dydį, tvarką, premijai nominuojamų pretendentų atrankos kriterijus, pretendentų atrankos komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo tvarką.

2. Premiją steigia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija) ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), bendradarbiaudamos su VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – LRT).

3. Premijos tikslas – skatinti videofilmų ar kino filmų apie Lietuvos gamtą ir gamtos apsaugą kūrimą.

4. Premija skiriama kas dvejus metus (lyginiais kalendoriniais metais) video ar kino filmo (ne trumpesnio kaip 10 minučių) apie Lietuvos gamtą ir gamtos apsaugą kūrėjams ir jų kūrybinei grupei.

5. Laureatams įteikiama piniginė premija ir diplomai. Premija mokama iš Aplinkos ir Kultūros ministerijoms skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

6. Premijos dydis – 5000 eurų, iš kurių 3400 eurų skiria Aplinkos ministerija, 1600 eurų – Kultūros ministerija, kuri kiekvienais lyginiais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 dienos perveda savo lėšų dalį į Aplinkos ministerijos biudžetinę sąskaitą.

7. Premija įteikiama kiekvienų lyginių kalendorinių metų spalio mėnesį. Tiksli data paskiriama aplinkos ministro įsakymu.

 

II SKYRIUS

PRETENDENTŲ PREMIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI

 

8. Atrankos kriterijai, taikomi pretendentų sukurtiems video ar kino filmams:

8.1. videofilmo ar kino filmo temos aktualumas ir originalumas;

8.2. videofilmo ar kino filmo išliekamoji ir meninė vertė;

8.3. videofilmo ar kino filmo poveikis ugdanti meilę gamtai ir atsakomybę išsaugant gamtą, bendras žmogiškąsias, pilietines ir estetines vertybes, susijusias su gamtos pažinimu ir išsaugojimu.

 

III SKYRIUS

PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 

9. Premijai gauti siūlomi per pastaruosius trejus kalendorinius metus sukurti video ar kino filmai apie Lietuvos gamtą ir gamtos apsaugą.

10. Pretendentus premijai gauti turi teisę siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys.

11. Su pasiūlymu pateikiama filmo anotacija, kūrybinės grupės narių vardinis sąrašas ir dvi filmo kopijos DVD formatu. Teikdami pasiūlymus autoriai sutinka, kad jų pateikti video ar kino filmai galėtų būti transliuojami per LRT.

12. Apie siūlymų premijai gauti priėmimo laiką ir vietą skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.am.lt, Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt ir LRT interneto svetainėje www.lrt.lt.

13. Pretendentus premijai gauti atrenka aplinkos ministro įsakymu sudaroma komisija. Ją sudaro 5 nuolatiniai nariai ir po 1–2 neįvardintus ministerijų ir LRT atstovus.

14. Komisijos darbe neturi teisės dalyvauti tų metų nominantai.

15. Komisijos darbą organizuoja komisijos pirmininkas.

16. Komisijos posėdžius kviečia ir juos veda pirmininkas, kuriuo skiriamas LRT atstovas aplinkos ministro įsakymu.

17. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 nuolatiniai komisijos nariai.

18. Komisijos posėdžiai ir pateiktų video ar kino filmų peržiūros vyksta LRT, kurio atstovas yra ir renginio organizatorius.

19. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai arba kai du kūriniai vertinami vienodai, galima premiją padalinti į dvi lygias dalis – sprendžiamąjį balsą turi komisijos pirmininkas.

20. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius.

21. Komisijos sekretorius yra paskirtas LRT darbuotojas, kuris nėra komisijos narys.

22. Sekretorius komisijai posėdžio metu pateikia pretendentų dokumentus, protokoluoja posėdžius ir tvarko komisijos darbo dokumentus, užtikrina informacijos konfidencialumą, kol bus paskelbtas laimėtojas.

23. Ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po komisijos posėdžio Aplinkos ministerijai pateikiamas pirmininko ir komisijos sekretoriaus pasirašytas sprendimo protokolas dėl premijos teikimo. Protokolo kopija pateikiama Kultūros ministerijai ir LRT.

24. Premija skiriama aplinkos ministro įsakymu atsižvelgiant į komisijos teikimą. Premijos įteikimą organizuoja LRT.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Kilę ginčai dėl šių nuostatų taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-676/ĮV-619, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14192

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. D1-447/ĮV-430, 2008-08-28, Žin., 2008, Nr. 100-3873 (2008-09-02), i. k. 108301MISAK7/ĮV-430

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-416/ĮV-517 "Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-444/ĮV-466, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 66-3311 (2013-06-22), i. k. 113301MISAK4/ĮV-466

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-416/ĮV-517 "Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. D1-676/ĮV-619, 2015-09-21, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14192

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-416/ĮV-517 „Dėl Petro Abukevičiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo