Suvestinė redakcija nuo 2019-10-22

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 4-132, i. k. 1071100NUTA00001443

 

TAR pastaba. Skundai, paduoti iki LRV 2019-10-16 nutarimo Nr. 1047 įsigaliojimo dienos, baigiami nagrinėti iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 19 d. Nr. 1443

 

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės), 4.2 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

1. Patvirtinti Projektų administravimo ir finansavimo taisykles (pridedama).

2. Pavesti parengti ir patvirtinti nuo šio nutarimo įsigaliojimo:

2.1. Finansų ministerijai:

2.1.1. per vieną mėnesį:

2.1.1.1. Metodinius nurodymus dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo;

2.1.1.2. paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies formą ir jos pildymo instrukciją;

2.1.1.3. Paraiškų dėl projektų finansavimo registravimo numerių ir kodų suteikimo taisykles;

2.1.1.4. metodinius nurodymus vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems Stėbėsenos komiteto patvirtintiems projektų atrankos kriterijams vertinimo;

2.1.2. per 2 mėnesius:

2.1.2.1. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos formą;

2.1.2.2. projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos formą;

2.1.2.3. projektų finansavimo ir administravimo sutarties formą;

2.1.2.4. mokėjimo prašymo formą;

2.1.2.5. paraiškos asignavimų valdytojui formą;

2.1.2.6. projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

2.1.2.7. tarpinės ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitų formas;

2.1.2.8. Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisykles;

2.1.3. per 3 mėnesius:

2.1.3.1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) naudojimo taisykles (2007–2013 metų laikotarpiui);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

2.1.3.2. Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisykles;

2.1.3.3. Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašą;

2.2. ministerijoms ir (ar) kitoms valstybės institucijoms, pagal kompetenciją atsakingoms už bendrai finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų lėšų ūkio sektorius, kurioms Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse priskirta atsakomybė ir nustatytos funkcijos, ir įgyvendinančiosioms institucijoms per 3 mėnesius – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėms, patvirtintoms šiuo nutarimu, taikyti ir jų nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus, numatytus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 8, 33, 41, 46, 55, 94, 123, 154, 184 punktuose ar 213 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Finansų ministras                                                                                               Rimantas Šadžius

 

 

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443

 

PROJEKTŲ administravimo ir finansavimo TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai), įgyvendinamų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, Ekonomikos augimo veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738 (toliau kartu – veiksmų programos) (išskyrus veiksmų programų techninės paramos prioritetus), atrankos būdus, kvietimų teikti paraiškas finansuoti projektus (toliau – kvietimas teikti paraiškas), projektų vertinimo ir atrankos, projektų tinkamoms finansuoti išlaidoms skiriamų ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dydžio nustatymo, išlaidų apmokėjimo, projektų administravimo tvarką, taip pat ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, kurioms Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės), priskirta atsakomybė ir nustatytos funkcijos (toliau – ministerija ir (ar) kita valstybės institucija), įgyvendinančiųjų institucijų, pareiškėjų ir projektų vykdytojų veiksmus administruojant ir finansuojant projektus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančiu reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL 2006 L 210, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 437/2010 (OL 2010 L 132, p. 1), 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinančiu reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (OL 2006 L 210, p. 12) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 396/2009 (OL 2009 L 126, p. 1), 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1298/2013 (OL 2013 L 347, p. 256), 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiančiu Sanglaudos fondą ir panaikinančiu reglamentą (EB) Nr. 1164/94 (OL 2006 L 210, p. 79), 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1236/2011 (OL 2011 L 317, p. 24), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklių ir Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės), nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

3. Finansų inžinerijos priemonėms taikomos Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-334 „Dėl Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

4. Visuotinių dotacijų priemonėms taikomos Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 „Dėl Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita – įgyvendinus projekto veiklas projekto vykdytojo užpildyta ir įgyvendinančiajai institucijai pateikta finansų ministro patvirtintos formos projekto įgyvendinimo ataskaita.

5.2. Galutinis mokėjimo prašymas – įgyvendinus projekto veiklas projekto vykdytojo pateiktas įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymas.

5.3. Mokėjimo prašymas – projekto vykdytojo užpildytas ir įgyvendinančiajai institucijai pateiktas finansų ministro patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto išlaidas.

5.4. Paraiška asignavimų valdytojui – pagal finansų ministro patvirtintą formą parengta mokėjimo paraiška išmokėti lėšas projekto vykdytojui.

5.5. Projekto finansavimo pabaiga – galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo data arba galutinio mokėjimo prašymo apmokėjimo data, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas vėliau.

5.6. Projekto finansavimo pradžia – projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo data.

5.7. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos data, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

5.8. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta pirmosios projekto veiklos pradžios data.

5.9. Tarpinė projekto įgyvendinimo ataskaita – projekto vykdytojo, įgyvendinančio iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamą projektą, teikiama įgyvendinančiajai institucijai finansų ministro patvirtintos formos projekto įgyvendinimo ataskaita (dėl reglamento (EB) Nr. 1081/2006 10 straipsnyje išdėstytų nuostatų įgyvendinimo).

5.10. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka reglamente (EB) Nr. 1083/2006 ir reglamente (EB) Nr. 1828/2006, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse ir Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose dokumentų valdymą, vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

II. PROJEKTŲ PLANAVIMAS

 

 

VALSTYBĖS IR REGIONŲ PROJEKTŲ planavimas

 

6. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus valstybės projektus (toliau – valstybės projektai) planuoja atsižvelgdamos į nacionalinių strateginio planavimo dokumentų, strateginių veiklos planų ir (ar) institucijų programų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

7. Pagal Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklių nuostatas regionų plėtros tarybos planuoja iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus regionų projektus (toliau – regionų projektai) vadovaudamosi atitinkamo regiono plėtros planu, Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 „Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Regionų projektų atrankos tvarkos aprašas), ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

8. Valstybės projektų planavimas ir atranka atliekami pagal atsakingos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos patvirtintą Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašą. Regionų projektų planavimas ir atranka atliekami vadovaujantis Regionų projektų atrankos tvarkos aprašu. Valstybės ir regionų projektų planavimas turi būti organizuojamas laikantis šių nuostatų:

8.1. Valstybės ir regionų projektai planuojami vadovaujantis veiksmų programomis, veiksmų programų priedais taip, kad būtų galima įsitikinti, jog projektai suplanuoti skaidriai ir vadovaujantis Veiksmų programų stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) patvirtintais projektų atrankos kriterijais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

8.2. Valstybės ir regionų projektai planuojami sudarant ir patvirtinant valstybės ir regionų projektų sąrašus, kuriuose nurodoma:

8.2.1. projekto pavadinimas;

8.2.2. pareiškėjas;

8.2.3. projekto aprašymas (nurodomas pagrindinis tikslas, pagrindinės veiklos, jų apimtis ir siektini rezultatai);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

8.2.4. preliminari projekto vertė, didžiausia finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose numatytos ES fondų lėšos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms finansuoti, lėšų suma (toliau – projekto finansavimas), informacija apie kitus projekto finansavimo šaltinius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

8.2.5. numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir preliminari projekto veiklų įgyvendinimo trukmė;

8.2.6. paraiškos finansuoti projektą (toliau – paraiška) pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 2 mėnesiai. Trumpesnis paraiškų pateikimo terminas gali būti nustatytas ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos arba regionų plėtros tarybos, įgyvendinančiosios institucijos ir pareiškėjo bendru sutarimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

8.2.7. kita reikiama informacija.

8.3. Valstybės ir regionų projektų sąrašai turi būti sudaromi taip pat atsižvelgiant į išlaidų patyrimo prognozes ir projektų parengtumo lygį taip, kad būtų užtikrinta, jog ES fondų lėšos nebus prarastos pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnio nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

9. Sudariusi ir patvirtinusi valstybės projektų sąrašą, atsakinga ministerija ir (ar) kita valstybės institucija per 5 darbo dienas nuo projektų sąrašo patvirtinimo paskelbia jį ES struktūrinės paramos svetainėje (toliau – svetainė) www.esparama.lt ir raštu pateikia įgyvendinančiajai institucijai. Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki projektų sąraše nurodytos galutinės paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos, išskyrus atvejus, kai valstybės projektų sąraše ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, įgyvendinančiosios institucijos ir pareiškėjo bendru sutarimu nustatytas trumpesnis paraiškų pateikimo terminas, projektų sąraše nurodytų projektų pareiškėjams išsiunčia pasiūlymą pateikti paraišką, nurodydama pareiškėjui žinotiną informaciją apie šių Taisyklių 13 punkte nustatytus dokumentus. Įgyvendinančioji institucija informaciją apie išsiųstą pasiūlymą pateikti paraišką skelbia svetainėje www.esparama.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

10. Regiono plėtros tarybai sudarius ir patvirtinus regionų projektų sąrašą, regiono plėtros tarybos sekretoriatas nedelsdamas raštu pateikia jį Vidaus reikalų ministerijai, atsakingai ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai ir įgyvendinančiajai institucijai. Vidaus reikalų ministerija per 5 darbo dienas nuo projektų sąrašo gavimo dienos paskelbia jį svetainėje www.esparama.lt. Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki projektų sąraše nurodytos galutinės paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos, išskyrus atvejus, kai regionų projektų sąraše regionų plėtros tarybos, įgyvendinančiosios institucijos ir pareiškėjo bendru sutarimu nustatomas trumpesnis paraiškų pateikimo terminas, projektų sąraše nurodytų projektų pareiškėjams išsiunčia pasiūlymą pateikti paraišką, nurodydama pareiškėjui žinotiną informaciją apie šių Taisyklių 13 punkte nustatytus dokumentus. Įgyvendinančioji institucija informaciją apie išsiųstą pasiūlymą pateikti paraišką skelbia svetainėje www.esparama.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

11. Valstybės ir regionų projektų sąrašuose numatytų paraiškų rengimo priežiūrai užtikrinti atsakinga ministerija ir (ar) kita valstybės institucija arba regiono plėtros taryba gali įpareigoti pareiškėją sudaryti priežiūros komitetą, į kurį būtų pakviesti atsakingos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos arba atitinkamos regiono plėtros tarybos atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, ekspertai ir kitų institucijų ir (ar) įstaigų atstovai, o stebėtojo teisėmis – įgyvendinančiosios institucijos atstovas.

12. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos patvirtintas valstybės projektų sąrašas arba regiono plėtros tarybos patvirtintas regionų projektų sąrašas negali būti laikomi galutiniu sprendimu projektą bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų. Galutinis sprendimas priimamas šių Taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka atlikus projekto vertinimą.

13. Iki valstybės ir regionų projektų sąrašo sudarymo, patvirtinimo ir pateikimo atitinkamai įgyvendinančiajai institucijai dienos turi būti parengti ir patvirtinti šių Taisyklių 18.1–18.3 ir 18.5 papunkčiuose nurodyti dokumentai. Šių dokumentų rengimui, tvirtinimui, keitimui, kai keičiama informacija nėra esminė (nekeičiamos paraiškų teikimo sąlygos, ji neturi įtakos paraiškų vertinimo rezultatams), ir paskelbimui taikomi šių Taisyklių 19–22, 26 punktuose, 29.1 papunktyje ir 110 punkte nustatyti reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

131. Jeigu veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės, įgyvendinamos valstybės ir regionų projektų planavimo būdu, kvietimo teikti paraiškas dokumentuose keičiama informacija yra esminė (keičiamos paraiškų teikimo sąlygos, ji gali turėti įtakos paraiškų vertinimo rezultatams), ministerija ir (ar) kita valstybės institucija informuoja vadovaujančiąją ir įgyvendinančiąją institucijas (įgyvendinant regionų projektus – ir Vidaus reikalų ministeriją) apie būtinybę keisti kvietimo teikti paraiškas dokumentus; suderinusi su vadovaujančiąja institucija, sustabdo paraiškų priėmimą (arba paraiškų vertinimą, jeigu paraiškų teikimo laikotarpis yra pasibaigęs) ir vadovaujančiosios institucijos prašymu derina su ja keičiamus kvietimo teikti paraiškas dokumentus. Vadovaujančioji institucija apie prašymą derinti keičiamus dokumentus informuoja ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją, atsakydama, ar pritaria paraiškų priėmimo (arba paraiškų vertinimo) sustabdymui. Kai įgyvendinami regionų projektai, keičiami kvietimo teikti paraiškas dokumentai taip pat suderinami su Vidaus reikalų ministerija. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistus kvietimo teikti paraiškas dokumentus ir nustato kitą galutinį paraiškų teikimo terminą, kuris negali būti ankstesnis kaip vienas mėnuo nuo pakeisto kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Įgyvendinančioji institucija pareiškėjams, pateikusiems paraiškas iki kvietimo teikti paraiškas sąlygų pakeitimo dienos, išsiunčia informacinius raštus apie pakeitimus ir prireikus prašo per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 15 darbo dienų nuo informacinio rašto gavimo dienos, pateikti su pakeitimais susijusią papildomą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti paraišką.

Papildyta punktu:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

132. Jeigu siekiant užtikrinti efektyvesnį veiksmų programų įgyvendinimą Projektų finansavimo sąlygų aprašas keičiamas jau atrinkus valstybės ir regionų projektus, šie pakeitimai taikomi ir įgyvendinamiems projektams šių Taisyklių 29.3 papunktyje ir 52 punkte nustatytais atvejais.

Papildyta punktu:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

DIDELĖS APIMTIES PROJEKTAI

 

14. Neteko galios nuo 2009-11-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin. 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

15. Iš ES fondų lėšų bendrai finansuojami didelės apimties projektai (toliau – didelės apimties projektai) rengiami vadovaujantis šių Taisyklių 18 punkte nurodytais dokumentais, taip pat reikalavimais, nustatytais reglamento (EB) Nr. 1083/2006 39 ir 40 straipsniuose, Europos Komisijos parengtu dokumentu „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairės“ (angl. „Guide to cost-benefit analysis of investment projects“), Europos Komisijos 2008 m. balandžio 23 d. pažyma Nr. COCOF 08/0006/01 „Didelės apimties projektai 2007–2013: Ribinės vertės ir Europos Komisijos sprendimų turinys“ (angl. „Major Projects in the programming period 2007–2013: Thresholds and contents of Comision decisions“) (dokumentai skelbiami svetainėje www.esparama.lt), – pildoma ir pateikiama paraiškos bendroji (A) dalis, paraiškos forma, nustatyta reglamento (EB) Nr. 1828/2006 XXI ar XXII priede, duomenys, nustatyti šio reglamento XX priede, ir kiti Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

16. Pareiškėjo parengta didelės apimties projekto paraiška teikiama įgyvendinančiajai institucijai, kuri šių Taisyklių nustatyta tvarka atlikdama administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, vadovaudamasi teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus procedūras ir (arba) ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovais, turi užtikrinti, kad:

16.1. su didelės apimties projekto paraiška pateikta visa reglamento (EB) Nr. 1083/2006 40 straipsnyje nurodyta informacija ir su teikiama informacija susiję tinkamai parengti dokumentai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

16.2. didelės apimties projekto paraiškoje ir su ja pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra aktuali, atitinka ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir neprieštarauja projekto paraiškoje, kuri rengiama pagal šių Taisyklių 18.3 papunktyje nurodytus dokumentus, pateiktai informacijai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

16.3. finansiniai duomenys didelės apimties projekto paraiškoje yra teisingi ir atitinka projekto sąnaudų ir naudos analizės pateiktus skaičiavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

161. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi didelės apimties projekto paraišką ir su ja susijusius dokumentus ir įsitikinusi, kad užtikrintas visų šių Taisyklių 16 punkte nurodytų reikalavimų įgyvendinimas, teikia paraišką kartu su tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita pagal kompetenciją atsakingai ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai.

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, patikrinusi projekto atitiktį nacionalinės (-ių) strategijos (-ų) ir (ar) teisės aktų nuostatoms, teikia didelės apimties projekto paraišką vadovaujančiajai institucijai kartu su raštu, kuriuo patvirtina, kad didelės apimties projekto paraiška gali būti teikiama Europos Komisijai.

Vadovaujančioji institucija, gavusi atsakingos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos patvirtinimą, pateikia didelės apimties projekto paraišką Europos Komisijai vertinti ir tvirtinti.

Europos Komisijai laikinai sustabdžius didelės apimties projekto vertinimą ir pateikus pastabas dėl didelės apimties projekto paraiškos, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, bendradarbiaudama su įgyvendinančiąja institucija, privalo užtikrinti suderinto argumentuoto atsakymo į Europos Komisijos pateiktas pastabas parengimą, o prireikus – reikiamų didelės apimties projekto paraiškos dokumentų patikslinimą ir informacijos teikimą vadovaujančiajai institucijai.

Papildyta punktu:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

17. Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl didelės apimties projekto, kuriame nurodytas fizinis objektas, didžiausia didelės apimties projekto Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų suma, kuriai taikoma atitinkamo veiksmų programos prioriteto ES fondų lėšų bendrojo finansavimo norma ir pateiktas projektui pagal veiksmų programos prioriteto ES fondų lėšų bendrojo finansavimo normą tenkančios ES fondų lėšų dalies metinis planas, arba iki Europos Komisijos sprendimo priėmimo dienos ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo ir šių Taisyklių nustatyta tvarka sudarius projekto finansavimo ir administravimo sutartį, kurioje nurodoma didžiausia didelės apimties projektui skiriamų ES fondų lėšų suma gali būti kitokia, negu Europos Komisijos sprendime nurodyta ES fondų lėšų suma, atliekami mokėjimai ir projekto įgyvendinimo priežiūra. Jeigu sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas ir projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma iki Europos Komisijos sprendimo dėl didelės apimties projekto priėmimo dienos, o Europos Komisija nepritaria didelės apimties projektui arba atsižvelgdama į projekto pajamas pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnį ar dėl kitų priežasčių sprendimu dėl didelės apimties projekto patvirtina didelės apimties projekto Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų sumą, mažesnę už nurodytą didelės apimties projekto paraiškoje ar projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, projekto finansavimo ir administravimo sutartis atitinkamai turi būti nutraukiama arba keičiama atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimo turinį, o išmokėtos Europos Komisijos sprendimu nepatvirtintos projekto finansavimo lėšos ar jų dalis turi būti susigrąžinamos vadovaujantis šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais. Jeigu su didelės apimties projektu susijusios išlaidos deklaruotos Europos Komisijai iki Europos Komisijos sprendimo priėmimo dienos, Europos Komisijai priėmus sprendimą, jeigu būtina, įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Metodinių išlaidų deklaracijų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis finansų ministro 2009 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-039 „Dėl Išlaidų deklaracijos formos, Metodinių išlaidų deklaracijų rengimo rekomendacijų ir Projektų finansinės būklės ataskaitos formos patvirtinimo“, tikslina atitinkamo projekto pripažintų deklaruotinomis išlaidų sumą artimiausioje tvirtinančiajai institucijai teikiamoje išlaidų deklaracijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

171. Įgyvendinančioji institucija projekto vertinimo ir įgyvendinimo (jeigu įgyvendinami projektai tampa didelės apimties) metu pagal kompetenciją užtikrina, kad didelės apimties projektai būtų įvertinti ir patvirtinti šių Taisyklių 15–17 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu įgyvendinant didelės apimties projektą, dėl kurio Europos Komisija yra priėmusi sprendimą, keičiama jo finansavimo ir administravimo sutartis ir su tuo susijusi didelės apimties projekto paraiškoje pateikta informacija, įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į Europos Komisijos 2013 m. liepos 18 d. pažymoje Nr. COCOF 13/0089/01 „Sprendimų dėl didelės apimties projektų keitimas ir jo poveikis automatiško įsipareigojimų panaikinimo taisyklės išimtims“ (angl. „Amendment to major Project decisions and its impact on the exceptions to the automatic decommitment“) nustatytus reikalavimus dėl Europos Komisijos sprendimų dėl didelės apimties projektų keitimo, įvertina keitimų pobūdį ir per 2 mėnesius nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos apie keitimus privalo raštu informuoti ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją, kuri prireikus keisti Europos Komisijos sprendimą organizuoja Europos Komisijos sprendimo dėl didelės apimties projektų pakeitimo pasiūlymo parengimą ir per mėnesį nuo informacijos iš įgyvendinančiosios institucijos gavimo dienos teikia šį pasiūlymą vadovaujančiajai institucijai. Jeigu Europos Komisijos sprendimo dėl didelės apimties projekto pakeitimo pasiūlymas susijęs su Europos Komisijos sprendime dėl didelės apimties projekto nurodytos didelės apimties projekto Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų sumos didinimu, įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti, kad, iki bus gautas Europos Komisijos sprendimas dėl pateikto pakeitimo pasiūlymo, į rengiamą išlaidų deklaraciją nebūtų įtrauktos pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai didelės apimties projekto išlaidos, viršijančios maksimalią aktualiame patvirtintame Europos Komisijos sprendime dėl didelės apimties projekto nurodytą tinkamų deklaruoti Europos Komisijai didelės apimties projekto išlaidų sumą. Vadovaujančioji institucija didelės apimties projekto pakeitimą derina su Europos Komisija šių Taisyklių 161 punkte nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

III. PROJEKTŲ KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

 

 

KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DOKUMENTAI IR KVIETIMO PASKELBIMAS

 

18. Kai projektai, kuriems bendrai finansuoti ketinama skirti ES fondų lėšų, atrenkami konkurso būdu, prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas dėl projektų finansavimo (toliau – kvietimas teikti paraiškas; kvietimas), turi būti parengti ir patvirtinti šie dokumentai (toliau – kvietimo teikti paraiškas dokumentai):

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

18.1. veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atitinkamos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašymas;

18.2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas atsakingos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos;

18.3. paraiškos forma, kurios bendrosios (A) dalies forma ir jos pildymo instrukcija patvirtintos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (toliau – įsakymas Nr. 1K-066), o specialiosios (B) dalies forma ir jos pildymo instrukcija – atsakingos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

18.4. kvietimo teikti paraiškas skelbimo pavyzdinė forma, patvirtinta atsakingos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos;

18.5. projektų finansavimo ir administravimo sutarties forma, patvirtinta įsakymu Nr. 1K-066.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

19. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus procedūras, ir (arba) ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovais rengiamą Projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal kompetenciją derina su įgyvendinančiąja institucija. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija apie rengiamą Projektų finansavimo sąlygų aprašą informuoja vadovaujančiąją instituciją. Vadovaujančiosios institucijos prašymu, išskyrus šių Taisyklių 281.6 papunktyje nurodytą atvejį, prieš tvirtindama Projektų finansavimo sąlygų aprašą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija jo projektą turi raštu suderinti su vadovaujančiąja institucija, kaip nurodyta vadovaujančiosios institucijos rašte (jeigu numatyta galimybė taikyti fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius ir (arba) fiksuotąsias projekto išlaidų sumas, vadovaujančioji institucija visais atvejais prašo suderinti Projektų finansavimo sąlygų aprašą).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

20. Pagal Metodinius nurodymus dėl Projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtintus įsakymu Nr. 1K-066, kiekvienai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei tvirtinamas bent vienas Projektų finansavimo sąlygų aprašas, atsižvelgiant į tai, kad kvietimas teikti paraiškas gali būti skelbiamas pagal atskiras veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės remiamas veiklas arba atskiras pareiškėjų grupes. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos gali taikyti vieną Projektų finansavimo sąlygų aprašą keliems kvietimams teikti paraiškas pagal tą pačią priemonę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

21. Paraiškos bendrosios (A) dalies forma yra vienoda visoms veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms. Specialiosios (B) dalies forma taikoma pagal konkrečią veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę, pagal kurią skelbiamas kvietimas teikti paraiškas, teikiamiems projektams.

22. Spręsdama dėl paraiškos specialiosios (B) dalies turinio bei struktūros ir priedų skaičiaus, atsakinga ministerija ir (ar) kita valstybės institucija privalo atsižvelgti į šiuos reikalavimus:

22.1. prašoma informacija turi būti būtina siekiant įvertinti pareiškėjo ir (ar) partnerių tinkamumą, projekto pagrįstumą ir atitiktį veiksmų programos priede ir Projektų finansavimo sąlygų apraše išdėstytoms sąlygoms;

22.2. apie projektus, iš kurių gaunamos pajamos, turi būti pateikiama reikiama informacija, kad būtų galima nustatyti didžiausią projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų sumą pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnį arba pagal Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 182 punktą (taikoma iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamiems projektams);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

22.3. turi būti pateikiama informacija apie gautą ir (ar) gaunamą viešąjį finansavimą (įskaitant tuos pačius reikalavimus atitinkančioms išlaidoms skirtą valstybės pagalbą, taip pat per 3 pastaruosius metus skirtą de minimis pagalbą);

22.4. pareiškėjo neturi būti prašoma pateikti nepagrįstai daug informacijos ir pažymų, kurios nebūtų svarbios vertinant paraiškas, o tik apsunkintų paraiškos parengimą;

22.5. pateikiamos informacijos ir dokumentų kiekis turi būti nustatytas atsižvelgiant į tai, kurie dokumentai ir informacija būtini paraiškos vertinimo metu, o kurie gali būti pateikiami prieš projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymą. Dokumentai ir informacija, kuriuos pareiškėjas turi pateikti, turi būti nustatyti iš anksto paraiškos specialiojoje (B) dalyje;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

22.6. tikrinant pareiškėjo tinkamumą ir projekto pagrįstumą, turi būti naudojamos esamos valstybės institucijų duomenų bazės ir registrai.

23. Pareiškėjas ir (ar) partneriai kartu su paraiška turi pateikti paraiškos specialiojoje (B) dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją.

24. Jeigu paraiška teikiama kartu su partneriais, prie paraiškos turi būti pridedama partnerių pasirašyta deklaracija, kad visi partneriai yra susipažinę su teikiamu projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą.

25. Kvietimo teikti paraiškas skelbime turi būti nurodyta:

25.1. kvietimo teikti paraiškas pavadinimas;

25.2. veiksmų programa, prioritetas, jo įgyvendinimo priemonė, remiamos veiklos sritys;

25.3. įgyvendinančiosios institucijos, skelbiančios kvietimą teikti paraiškas, pavadinimas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ir adresas, kuriuo galima gauti papildomą informaciją, jeigu šis adresas skiriasi nuo įgyvendinančiosios institucijos adreso;

25.4. galimi pareiškėjai;

25.5. galutinis paraiškų pateikimo terminas;

25.6. informacija, kur galima gauti kvietimo teikti paraiškas dokumentus;

25.7. kita reikiama informacija.

26. Institucijos, atsakingos už šių Taisyklių 18 punkte nurodytų dokumentų rengimą ir tvirtinimą, paskelbia juos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, ir svetainėje www.esparama.lt pagal šių Taisyklių 34 punkto nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

27. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija po šių Taisyklių 18 punkte nurodytų dokumentų įsigaliojimo informuoja apie tai įgyvendinančiąją instituciją ir suderinusi su įgyvendinančiąja institucija nustato kvietimo teikti paraiškas paskelbimo datą. Įgyvendinančioji institucija kvietimo teikti paraiškas skelbimą spausdina lietuvių kalba „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, svetainėje www.esparama.lt ir bent viename iš šalies dienraščių. Įgyvendinančioji institucija kvietimo teikti paraiškas skelbimą gali papildomai išspausdinti ir kituose leidiniuose. Įgyvendinančioji institucija, užtikrindama lygiateisiškumo principo įgyvendinimą, savo nuožiūra pasirenka papildomus leidinius, skelbimo būdus ir priemones, atsižvelgdama į tai, kokios iš jų efektyviausiai informuotų tikslines pareiškėjų grupes pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas.

28. Rekomenduojama laikytis principo, kad paraiškos būtų priimamos 2 mėnesius po kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, tačiau ministerija ir (ar) kita valstybės institucija kvietimo teikti paraiškas skelbime gali nustatyti ir kitą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip vienas mėnuo nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

281. Atsižvelgdamos į veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės specifiką, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija gali taikyti tęstinę projektų konkurso organizavimo procedūrą, laikydamosi šių reikalavimų:

281.1. Tęstinė projektų konkurso organizavimo procedūra gali būti taikoma, kai įvertinus priemonės specifiką, buvusių kvietimų teikti paraiškas rezultatus (jeigu taikoma) ir (arba) kitas aplinkybes pagrįstai manoma, kad nustačius standartinį paraiškų pateikimo terminą, nurodytą šių Taisyklių 28 punkte, planuojamas gauti paraiškų skaičius ir prašoma finansavimo suma būtų nepakankami kvietimui teikti paraiškas numatytai finansavimo sumai paskirstyti, kadangi rinkoje egzistuojanti numatomų remti veiklų apimtis nepakankama, o įgyvendinant kvietime teikti paraiškas numatytas remiamas veiklas siekiama paskatinti tokių veiklų atsiradimą ir plėtrą.

281.2. Projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nustatyta privaloma surinkti minimali balų suma ir paraiškų vertinimo ir atrankos periodiškumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

281.3. Paraiškos teikiamos nuolat iki Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto termino, kuris negali būti vėlesnis nei 2013 m. rugsėjo 1 diena. Tęstinė projektų konkurso organizavimo procedūra baigiama anksčiau, jeigu pagal sprendimus dėl projektų finansavimo, priimtus pagal kvietimą teikti paraiškas, ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma finansavimo suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas numatytą finansavimo sumą.

281.4. Pateiktos paraiškos vertinamos ir sprendimai dėl projektų finansavimo priimami pagal paraiškų pateikimo eilę.

281.5. Šių Taisyklių 48 punkte nurodyta informacija turi būti skelbiama svetainėje www.esparama.lt nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo dienos. Svetainėje www.esparama.lt taip pat skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija apie prašomą pagal gautas paraiškas bendrą finansavimo lėšų sumą ir bendrą paskirstytų finansavimo lėšų sumą.

281.6. Projektų finansavimo sąlygų aprašai, kuriuose numatyta taikyti tęstinę projektų konkurso organizavimo procedūrą, turi būti suderinti su vadovaujančiąja institucija.

Papildyta punktu:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DOKUMENTŲ KEITIMAS

 

29. Kvietimo teikti paraiškas dokumentų keitimo procedūra priklauso nuo to, ar juose keičiama informacija gali turėti įtakos paraiškų pateikimo sąlygoms ir vertinimo rezultatams. Konkrečiai:

29.1. Jeigu kvietimo teikti paraiškas dokumentuose keičiama informacija nėra esminė (nekeičiamos paraiškų teikimo sąlygos, ji negali turėti įtakos paraiškų vertinimo rezultatams), ministerija ir (ar) kita valstybės institucija apie sprendimą keisti kvietimo teikti paraiškas dokumentus informuoja įgyvendinančiąją instituciją, parengia ir patvirtina kvietimo teikti paraiškas dokumentų pakeitimus. Po to, kai ministerija ir (ar) kita valstybės institucija paskelbia pakeistus kvietimo teikti paraiškas dokumentus šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka, įgyvendinančioji institucija apie dokumentų keitimą raštu informuoja pareiškėjus, pateikusius paraiškas, ir atsižvelgdama į dokumentų keitimo turinį paprašo pareiškėjų per rašte nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 15 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo dienos, pateikti atitinkamą informaciją ar patikslinti paraišką.

29.2. Jeigu kvietimo teikti paraiškas dokumentuose keičiama informacija yra esminė (keičiamos paraiškų teikimo sąlygos, ji gali turėti įtakos paraiškų vertinimo rezultatams), ministerija ir (ar) kita valstybės institucija informuoja vadovaujančiąją ir įgyvendinančiąją institucijas apie būtinybę keisti kvietimo teikti paraiškas dokumentus, suderinusi su vadovaujančiąja institucija, sustabdo paraiškų priėmimą (arba paraiškų vertinimą, jeigu paraiškų pateikimo laikotarpis yra pasibaigęs) ir vadovaujančiosios institucijos prašymu derina su ja keičiamus kvietimo teikti paraiškas dokumentus. Vadovaujančioji institucija apie prašymą derinti pakeistus dokumentus informuoja ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją, atsakydama, ar pritaria paraiškų priėmimo (arba paraiškų vertinimo) sustabdymui. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistus kvietimo teikti paraiškas dokumentus ir nustato kitą galutinį paraiškų teikimo terminą, kuris negali būti ankstesnis kaip vienas mėnuo nuo pakeisto kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Įgyvendinančioji institucija pareiškėjams, pateikusiems paraiškas iki kvietimo teikti paraiškas sąlygų pakeitimo dienos, išsiunčia informacinius raštus apie pakeitimus ir prireikus prašo pateikti su pakeitimais susijusią papildomą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti paraišką.

29.3. Jeigu Projektų finansavimo sąlygų aprašas, suderinus su įgyvendinančiąja institucija, keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, jeigu jie nepablogina finansavimo sąlygų, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo taikomi ir įgyvendinamiems projektams šių Taisyklių 1791 punkte nustatyta tvarka ir tais atvejais, kai:

29.3.1. paaiškėja nuo projektų vykdytojų nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių projektai negali būti įgyvendinti tinkamai;

29.3.2. projektų finansavimo sąlygos keičiamos atsižvelgiant į numatomą projektams skirti papildomą finansavimą.

29.4. Projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatos, susijusios su reikalavimais projekto vykdytojui, projekto veikloms ir projekto išlaidoms, kurios taikomos tam tikram projektui, turi būti perkeltos į projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas.

29.5. Neteko galios nuo 2019-10-22

Punkto naikinimas:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

Iv. INFORMAVIMO IR VIEŠUMO PRIEMONĖS

 

 

INFORMACIJOS TEIKIMAS PAREIŠKĖJAMS ir projekto vykdytojams

 

30. Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti įgyvendinančiajai institucijai klausimus dėl dalyvavimo projektų konkurse tvarkos ir sąlygų, valstybės ir regionų projektų rengimo, paraiškos pildymo ir kitus susijusius klausimus. Įgyvendinančioji institucija privalo informuoti pareiškėjus šiais klausimais nuo pranešimo pareiškėjui, kad jo projektas įtrauktas į valstybės ar regionų projektų sąrašą, arba kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos iki paskutinės paraiškų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos. Į raštu pateiktus klausimus turi būti atsakoma ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo klausimo užregistravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos. Informacija apie aktualius ir dažniausiai užduodamus klausimus turi būti skelbiama svetainėje www.esparama.lt.

31. Valstybės ir regionų projektų pareiškėjai, rengdami paraiškas, dėl informacijos apie projekto idėją, tikslus, rezultatus, jų atitiktį nacionaliniams ir regioniniams strateginio planavimo dokumentams gali kreiptis į ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją arba atitinkamą regiono plėtros tarybą.

32. Patvirtinus valstybės arba regiono projektų sąrašą arba, jeigu projektai atrenkami konkurso būdu, paskelbus kvietimą teikti paraiškas, įgyvendinančioji institucija, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi surengti informacinius susitikimus ir (ar) pareiškėjų mokymą – paaiškinti jiems kvietimo teikti paraiškas sąlygų ir paraiškų rengimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

33. Informacijos teikimas pareiškėjams ir projektų vykdytojams ir (ar) jų mokymas turi būti organizuojami vadovaujantis įgyvendinančiosios institucijos ir ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos patvirtintais Informacijos teikimo pareiškėjams ir projektų vykdytojams tvarkos aprašais, kuriuose būtų nustatytas šių nuostatų įgyvendinimas:

33.1. Renginiai, kitos informavimo ir mokymo priemonės turi būti skirti galimiems pareiškėjams informuoti apie projektų finansavimo sąlygas ir skatinti juos inicijuoti, rengti ir teikti geros kokybės projektus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

33.2. Renginiai, kitos informavimo ir mokymo priemonės turi būti skirti projektų vykdytojams informuoti ir mokyti, siekiant užtikrinti efektyvų projekto įgyvendinimą pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygas.

33.3. Informacija turi būti teikiama laiku ir turi būti skirta tikslinėms galimų pareiškėjų grupėms, kad visi Lietuvos regionai turėtų panašias galimybes gauti informaciją.

33.4. Įgyvendinančiosios institucijos ir atitinkamos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos planuojami ir vykdomi renginiai, kitos informavimo ir mokymo priemonės turi būti suderinti tarpusavyje.

33.5. Į pareiškėjų ir projektų vykdytojų paklausimus turi būti atsakoma kuo operatyviau. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija ir įgyvendinančioji institucija turi paskirti už informacijos teikimą atsakingą (-us) darbuotoją (-us) ir užtikrinti informavimui reikiamus žmogiškuosius išteklius.

34. Visą pareiškėjui žinotiną informaciją apie kvietimus teikti paraiškas įgyvendinančioji institucija, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija pagal kompetenciją turi paskelbti svetainėje www.esparama.lt iki kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos arba pasiūlymo teikti paraiškas išsiuntimo valstybės ar regionų projektų pareiškėjams dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ

 

35. Kaip numatyta reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnyje, projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie projektą veiksmus, kurie turi būti tiesiogiai proporcingi projekto veiklos apimčiai, tai yra:

35.1. parengti ir pastatyti nuolatinį aiškinamąjį stendą, esant sąlygoms, nurodytoms reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 2 dalyje;

35.2. parengti ir pastatyti informacinį stendą, esant sąlygoms, nurodytoms reglamento (EB) Nr. 1828/2006  8 straipsnio 3 dalyje;

35.3. paskelbti (savo interneto tinklalapyje, informavimo apie projektą priemonėse, vykdant projekto veiklą ar kitu būdu), kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas pagal atitinkamą veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ar Europos regioninės plėtros fondo, ar Sanglaudos fondo ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalį;

35.4. užtikrinti, kad projekto dalyviams (projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatus naudojantiems asmenims) būtų pranešta apie projekto finansavimą iš Europos socialinio fondo ar Europos regioninės plėtros fondo, ar Sanglaudos fondo ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalį; ši informacija privaloma dalyvavimą renginiuose patvirtinančiuose pažymėjimuose ir sertifikatuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

36. Visose projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklas, kurio pavyzdžiai patvirtinti finansų ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-366 „Dėl Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

361. Įgyvendinant projektus sukurti produktai (parengtos metodikos, leidiniai, galimybių studijos, atlikti tyrimai ir kita) gali būti viešinami svetainėje www.esparama.lt.

Papildyta punktu:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

37. Įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos darbuotojai, registruodami paraiškas, vertindami ir atrinkdami projektus, priimdami sprendimus dėl projektų finansavimo, sudarydami projektų finansavimo ir administravimo sutartis, vykdydami jų įgyvendinimo priežiūrą ir atlikdami kitas jiems pavestas funkcijas, turi naudotis ES struktūrinės paramos kompiuterine informacine valdymo ir priežiūros sistema (toliau – SFMIS). Projektų vykdytojai, įgyvendindami projektus, turi naudotis Iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), vadovaudamiesi Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų elektroninių mainų taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2009 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-038 „Dėl Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų elektroninių mainų taisyklių patvirtinimo“. Visa informacija apie projektą projekto vykdytojui teikiama ir iš projekto vykdytojo gaunama per DMS, jeigu yra įdiegtos atitinkamos funkcinės galimybės. Jeigu atitinkamos DMS funkcinės galimybės nepakankamos, projekto vykdytojui informacija teikiama ir iš projekto vykdytojo gaunama kitais šiose Taisyklėse konkrečiu atveju nustatytais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

371. Paraiškos, projekto finansavimo ir administravimo sutarties (projekto finansavimo ir administravimo sutarties keitimų), mokėjimo prašymų ir galutinių ataskaitų originalai gali būti rengiami ir teikiami kaip popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, atsižvelgiant į tai, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas ar projekto vykdytojas. Prie elektroninės formos paraiškos, projekto finansavimo ir administravimo sutarties (projekto finansavimo ir administravimo sutarties keitimo), mokėjimo prašymų ir galutinių ataskaitų, pasirašytų teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, pridedami dokumentai (jeigu tai ne elektroniniai dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu) teikiami informacinių technologijų priemonėmis (tai yra per DMS, kvietime teikti paraiškas arba projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu ar fakso numeriu) kaip skaitmeninės kopijos. Pridedami dokumentai, kurių negalima pateikti informacinių technologijų priemonėmis, gali būti teikiami elektroninėse laikmenose su lydraščiu, kuriame nurodomi pagrindinių dokumentų, su kuriais teikiami pridedami dokumentai, pavadinimai, datos ir numeriai. Taip pat nurodomi su lydraščiu elektroninėje laikmenoje teikiamų dokumentų pavadinimai, datos, numeriai ir jų lapų skaičius.

Papildyta punktu:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

372. Jeigu šiose Taisyklėse nustatyta, kad dokumentai, išskyrus dokumentus, nurodytus šių Taisyklių 371 punkte, prašymai ar informacija turi būti teikiami kartu su raštu, rašto originalas gali būti siunčiamas paštu kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, arba šių Taisyklių 371 punkte nurodytomis informacinių technologijų priemonėmis, pasirašytame rašte šalia rengėjo nuorodos ar specialiojoje žymoje nurodžius, kad dokumento, prašymo ar informacijos originalas nebus siunčiamas, kaip nustatyta Dokumentų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Šie dokumentai taip pat gali būti teikiami elektroninėse laikmenose su lydraščiu.

Papildyta punktu:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

38. Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos naudojimo taisyklėse (2007–2013 metų laikotarpiui), patvirtintose finansų ministro 2008 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-324 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos naudojimo taisyklių (2007–2013 metų laikotarpiui) patvirtinimo“ (toliau – SFMIS naudojimo taisyklės), nustatyta nuodugni naudojimosi SFMIS tvarka, kuria turi vadovautis įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, vadovaujančiosios, tvirtinančiosios institucijų darbuotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

39. Visa informacija apie užregistruotas paraiškas, projektų vertinimo ir atrankos rezultatus, priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo, projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo, mokėjimus, atliktas projektų patikras vietose, projektų įgyvendinimo ataskaitų patikros rezultatus ir kita SFMIS naudojimo taisyklėse nustatyta informacija turi būti įvedama į SFMIS ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo minėtų veiksmų užbaigimo ir (ar) sprendimų priėmimo dienos, jeigu kitaip nenustatyta SFMIS naudojimo taisyklėse.

40. Mokėjimai projekto vykdytojams atliekami ir atliktų mokėjimų apskaita tvarkoma per SFMIS ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų (toliau – VBAM) sistemą SFMIS naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

41. Siekdamos užtikrinti tinkamą SFMIS naudojimą, įvedamos informacijos išsamumą ir patikimumą, įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos patvirtina SFMIS naudojimo tvarkos aprašus ir paskiria už SFMIS priežiūrą atsakingą (-us) darbuotoją (-us).

42. Jeigu SFMIS nėra realizuotas atitinkamas funkcinis suderinamumas ir nėra sudaryta galimybė įvesti duomenis, SFMIS naudojančios institucijos, atlikdamos šiose Taisyklėse nustatytus veiksmus, juos dokumentuoja pildydamos SFMIS naudojimo tvarkos apraše nustatytos formos žurnalus.

 

 

V. projektų VERTINIMAS ir atranka

 

 

PARAIŠKŲ REGISTRAVIMAS

 

43. Paraiškos teikiamos įgyvendinančiajai institucijai. Jeigu paraiškos teikiamos kaip popieriniai dokumentai, jos iki nustatyto termino gali būti išsiųstos naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos kvietime teikti paraiškas nurodytais adresais. Parengtos kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, paraiškos teikiamos kvietime teikti paraiškas nurodytais elektroninio pašto adresais. Kitais būdais išsiųstos arba kitais adresais pristatytos, arba po kvietime teikti paraiškas nustatyto termino pateiktos paraiškos atmetamos, išskyrus šių Taisyklių 44 punkte nurodytą atvejį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

44. Valstybės ir regionų projektų paraiškos šių Taisyklių 43 punkte nustatytais būdais teikiamos įgyvendinančiajai institucijai iki projektų sąraše nustatyto termino pabaigos. Praleidus šį terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis ir galimybę atlikti paraiškos vertinimą nepažeidžiant šių Taisyklių 64 punkte nustatyto vertinimo termino, priima įgyvendinančioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

45. Pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos kompiuterinėje laikmenoje versiją. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija kvietimo teikti paraiškas dokumentuose gali nustatyti ir kitus paraiškų pateikimo reikalavimus. Paraiškos originalo ir elektroninio paraiškos varianto turinys turi būti identiški. Nustačius, kad elektroninio paraiškos varianto turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale pateikta informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

46. Įgyvendinančioji institucija užregistruoja gautą paraišką vadovaudamasi savo patvirtintu Paraiškų dėl projektų finansavimo registravimo tvarkos aprašu. Įgyvendinančioji institucija paraišką taip pat užregistruoja SFMIS ir vadovaudamasi Paraiškų dėl projektų finansavimo registravimo numerių ir kodų suteikimo taisyklėmis, patvirtintomis įsakymu Nr. 1K-066, suteikia jai unikalų kodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

47. Pateikusiam paraišką pareiškėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimas (raštu, faksu arba elektroniniu paštu), kuriame taip pat nurodomas SFMIS paraiškai suteiktas unikalus kodas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

48. Informacija apie pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas registruotas paraiškas, taip pat apie pateiktus valstybės ir regionų projektus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos (paskutinės dienos) paskelbiama svetainėje www.esparama.lt, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, trumpą projekto aprašymą, paraiškos unikalų kodą ir prašomą lėšų sumą. Jeigu projektai pateikti konkurso būdu, taip pat nurodomas bendras pagal kvietimą teikti paraiškas gautų ir užregistruotų paraiškų skaičius ir bendra prašomų lėšų suma.

 

 

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI IR PARAIŠKŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

49. Projektų atrankos kriterijus (toliau – atrankos kriterijai) tvirtina Stebėsenos komitetas. Atrankos kriterijai skirstomi į bendruosius ir specialiuosius atrankos kriterijus, o pastarieji – į atitikties ir prioritetinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

50. Bendruosius atrankos kriterijus turi atitikti visi projektai, kuriuos ketinama finansuoti iš ES fondų lėšų. Metodiniai nurodymai vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems Stebėsenos komiteto patvirtintiems projektų atrankos kriterijams vertinimo patvirtinti įsakymu Nr. 1K-066.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

51. Specialieji atitikties atrankos kriterijai taikomi visiems atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės projektams, o specialieji prioritetiniai atrankos kriterijai – tik konkurso būdu atrenkamiems atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės projektams. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija jos patvirtintame Projektų finansavimo sąlygų apraše nustato metodinius nurodymus projektų vertintojams dėl specialiųjų atitikties ir prioritetinių atrankos kriterijų. Tam tikram kvietimui teikti paraiškas gali būti taikomi ne visi atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei nustatyti specialieji prioritetiniai atrankos kriterijai.

52. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija jos patvirtintame Projektų finansavimo sąlygų apraše gali detalizuoti Stebėsenos komiteto patvirtintus atrankos kriterijus, bet negali nustatyti naujų atrankos kriterijų. Atrankos kriterijai vertinimo ir projektų įgyvendinimo metu negali būti keičiami, išskyrus valstybės ir regionų projektus, kai siekdamas užtikrinti efektyvesnį veiksmų programų įgyvendinimą atrankos kriterijų pakeitimą Veiksmų programų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka patvirtina Stebėsenos komitetas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

53. Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

53.1. administracinės atitikties vertinimas;

53.2. projekto tinkamumo finansuoti vertinimas;

53.3. projekto naudos ir kokybės vertinimas.

54. Paraiškų vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

55. Projekto naudos ir kokybės vertinimas atliekamas tik tais atvejais, kai projektai atrenkami konkurso būdu. Šį vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi savo patvirtintu Paraiškų vertinimo tvarkos aprašu. Paraiškų vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka įgyvendinančioji institucija gali atlikti naudos ir kokybės vertinimą prieš administracinės atitikties ir (arba) projekto tinkamumo finansuoti vertinimą arba šiuos procesus atlikti vienu metu. Jeigu naudos ir kokybės vertinimas atliekamas prieš projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, atlikus naudos ir kokybės vertinimą, administracinės atitikties ir (arba) projekto tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas pradedant nuo paraiškų, surinkusių daugiausia balų naudos ir kokybės vertinimo etape, ir atliekamas, kol projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etape pateiktoms paraiškoms nustatytas didžiausias leistinas skirti projektams lėšų dydis sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas numatytą finansavimo sumą. Atlikusi projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, įgyvendinančioji institucija turi patikrinti, ar projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos aplinkybės neturi įtakos naudos ir kokybės vertinimo rezultatams, ir, jeigu reikia, patikslinti naudos ir kokybės vertinimo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

56. Paraiškas vertina vertintojai – įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai ir (ar) šios institucijos pasitelkti ekspertai (toliau – vertintojai). Vertinimą atliekanti institucija ekspertus pasirenka atsižvelgdama į jų kvalifikaciją ir patirtį pagal Paraiškų vertinimo tvarkos aprašo nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

57. Vertintojai, atlikdami vertinimą, turi pildyti Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos formos vertinimo lenteles.

58. Paraiškų įgyvendinančiai institucijai rekomenduojama organizuoti vertintojų mokymą, rengti seminarus, diskusijas, kuriuose būtų diskutuojama apie vertinimą ir praktiką, aptariami praktiniai vertinimo pavyzdžiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

59. Vadovaudamasi šiose Taisyklėse išdėstytais principais ir atsižvelgdama į savo institucinę struktūrą, kiekviena įgyvendinančioji institucija patvirtina Paraiškų vertinimo tvarkos aprašą, kuriame nurodoma kaip:

59.1. skiriami vertintojai, atrenkami, samdomi ir skiriami nepriklausomi ekspertai;

59.2. organizuojamos ir atliekamos vertinimo procedūros;

59.3. lankomasi numatytoje projekto įgyvendinimo vietoje ir organizuojami pokalbiai su pareiškėjais;

59.4. atliekama paraiškų vertinimo kontrolė;

59.5. pateikiama informacijos užklausa ir teikiama informacija kitoms valstybės institucijoms;

59.6. organizuojamas vertintojų susitikimas arba užtikrinamas vertinimo komisijos darbo organizavimas;

59.7. priimami sprendimai ir vykdoma jų įgyvendinimo priežiūra;

59.8. rengiamos paraiškų vertinimo ataskaitos;

59.9. išdėstomos kitos vertinimo procesui būtinos nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

60. Paraiškų vertinimo tvarka turi užtikrinti, kad bus laikomasi šių principų:

60.1. lygiateisiškumo – tam tikrame projektų konkurse visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi vertinimo principai;

60.2. skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės – ES fondų lėšas administruojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms turi būti sudaromos sąlygos nustatyti vertinimą atlikusius ir sprendimą priėmusius asmenis; visi vertintojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą ir būti supažindinti su savo funkcijomis ir atsakomybe atliekant vertinimą; vertinimo rezultatai turi būti viešinami šių Taisyklių nustatyta tvarka;

60.3. profesionalumo ir efektyvumo – vertinimui atlikti turi būti pasitelkiami atitinkamos kompetencijos specialistai; vertinimo procesas turi būti tinkamai organizuojamas;

60.4. proporcingumo – sprendimas atmesti paraišką turi būti adekvatus neatitikties vertinimo kriterijams mastui, taip pat įtakai vertinimo procesui ir rezultatams;

60.5. konfidencialumo – turi būti užtikrintas paraiškoje pateiktos informacijos naudojimas tik vertinimo tikslais ir informacijos apie projektą neskleidimas vertinimo proceso metu, išskyrus šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus atvejus. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos teikia kitoms ES fondų lėšas administruojančioms ir kontroliuojančioms Lietuvos institucijoms informaciją apie pareiškėją, partnerius ir rangovus, prekių tiekėjus, paslaugų teikėjus ir projekto įgyvendinimą, siekdamos užtikrinti efektyvią ES fondų lėšų skyrimo ir panaudojimo kontrolę ir sumažinti dvigubo tų pačių išlaidų finansavimo riziką.

61. Jeigu dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos įgyvendinančioji institucija negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi raštu paprašyti pareiškėjo per nustatytą laiką pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Projektų finansavimo sąlygų apraše gali būti nustatyta, kada paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos. Vertintojai gali kreiptis į atitinkamas institucijas su prašymu pateikti papildomą informaciją apie pareiškėją ir paraišką ir vertindami pareiškėjo pateiktus duomenis ir informaciją naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

62. Kiekvieno vertinimo etapo, numatyto šių Taisyklių 53 punkte, metu įgyvendinančioji institucija Paraiškų vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka gali kviesti pareiškėjus pokalbio, taip pat prireikus įsitikinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra pagrįsta, t. y. apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje. Pokalbyje su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 įgyvendinančiosios institucijos atstovai; pokalbis turi būti protokoluojamas ir (arba), apie tai įspėjus pokalbio dalyvius, įrašomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

63. Vertinimo metu nustačius, kad pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinančią informaciją arba pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekia gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams, įgyvendinančioji institucija atmeta paraišką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

64. Įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti, kad valstybės ir regionų projektų paraiškų vertinimas truktų ne ilgiau kaip 2 mėnesius, o konkurso būdu gautų paraiškų – ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo projektų sąraše arba kvietime teikti paraiškas nurodytos paraiškos (-ų) pateikimo paskutinės dienos. Paraiškų vertinimo pabaiga laikoma projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos arba projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos (tos ataskaitos, kuri yra vėlesnė) pasirašymo diena. Taikant tęstinę projektų konkurso organizavimo procedūrą, kiekvienos gautos paraiškos vertinimo terminas skaičiuojamas nuo jos gavimo dienos arba atsižvelgiant į Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytą paraiškų vertinimo periodiškumą. Šie terminai pagrįstais atvejais gali būti pratęsti, suderinus su vadovaujančiąja institucija naują paraiškų vertinimo terminą. Įgyvendinančioji institucija, pateikdama vadovaujančiajai institucijai prašymą pratęsti vertinimo terminą, apie tai taip pat informuoja atsakingą ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją. Naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija turi paskelbti svetainėje www.esparama.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

65. Informacija apie projekto tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjusias paraiškas po kiekvieno vertinimo etapo užbaigimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų skelbiama svetainėje www.esparama.lt, papildant šių Taisyklių 48 punkte paskelbtą informaciją.

 

 

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

 

66. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar su paraiška pateikti visi paraiškos formoje, parengtoje pagal šių Taisyklių 18.3 papunkčio ir 22 punkto nuostatas, nurodyti dokumentai ir informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

67. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad tenkinami ne visi administracinės atitikties vertinimo reikalavimai, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame paprašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų. Ilgesnis iki 20 darbo dienų terminas gali būti nustatytas tais atvejais, kai pareiškėjas turi pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, gautus iš kitų institucijų, arba dokumentus ir (ar) informaciją, susijusius su viešaisiais pirkimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

68. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, įgyvendinančioji institucija priima sprendimą atmesti paraišką, išskyrus šių Taisyklių 70 punkte nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

69. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties vertinimo reikalavimų neatitikimo, įgyvendinančioji institucija per 10 darbo dienų parengia ir išsiunčia pareiškėjui informacinį raštą apie paraiškos atmetimą, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

70. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama kitam vertinimo etapui. Jeigu paraiška atitinka ne visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, tačiau tai netrukdo pereiti į kitą vertinimo etapą, įgyvendinančioji institucija gali priimti sprendimą perduoti tokią paraišką kitam vertinimo etapui, galutinai nepabaigusi administracinės atitikties vertinimo. Kai trūkstamiems dokumentams pateikti reikia ilgesnio termino, nei šių Taisyklių 64 punkte nustatytas paraiškų vertinimo terminas, įgyvendinančioji institucija gali baigti administracinės atitikties vertinimą su išlyga, kad reikiamas dokumentas ar informacija bus pateikti iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos arba kito projekto finansavimo ir administravimo sutartyje konkrečiu atveju įgyvendinančiosios institucijos nustatyto termino. Pareiškėjui nepateikus reikiamo dokumento ar informacijos iki nustatyto termino, projekto finansavimo ir administravimo sutartis nepasirašoma arba sudaryta projekto finansavimo ir administravimo sutartis nutraukiama. Visais atvejais turi būti užtikrinamas šių Taisyklių 60 punkte išdėstytų principų laikymasis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

71. Jeigu per kitus vertinimo etapus paaiškėja, kad trūksta su administracinės atitikties vertinimo reikalavimais susijusios informacijos ar dokumentų, jie yra netinkamos kokybės ar neišsamūs, įgyvendinančioji institucija paprašo pareiškėją pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, vadovaujantis administracinės atitikties vertinimo reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMAS

 

72. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal atitinkamą tam tikros veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę ir Projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis.

73. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimą organizuoja ir atlieka įgyvendinančiosios institucijos paskirtas (-i) vertintojas (-ai). Jeigu vertintojui prireikia papildomų specialiųjų žinių atitinkamoje srityje, gali būti papildomai pasitelkiami reikiamos kvalifikacijos ekspertai, kurie turi pareikšti nuomonę dėl projekto atitikties tam tikram atrankos kriterijui (pvz., atitikties valstybės pagalbos taisyklėms, lyčių lygybės ir nediskriminavimo politikos nuostatoms, projektams, iš kurių gaunamos pajamos, didžiausio leistino skirti lėšų dydžio nustatymui ir kita).

74. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatydama didžiausią projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, didžiausią Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų sumą ir didžiausią leistiną skirti lėšų dydį, įgyvendinančioji institucija pagal reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnį, vadovaudamasi Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika, patvirtinta finansų ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-195 „Dėl Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos patvirtinimo“ (toliau – Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika), arba Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 182 punktu (taikoma iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamiems projektams), turi įvertinti projekto pajamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

75. Jeigu įgyvendinančiosios institucijos projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti lėšų dydis yra mažesni už paraiškoje pateiktą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomą projektui skirti lėšų dydį, įgyvendinančioji institucija turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir raštu suderinti su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą gavęs nustatyto dydžio skiriamų lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas nesutinka, paraiška atmetama.

76. Tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projekto finansavimas, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. Šios lėšos kartu su projektui skirtomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose numatytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms finansuoti, laikomos iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų nacionalinėmis lėšomis (toliau – nacionalinės projekto lėšos). Finansavimo, skiriamo iš Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, lyginamoji dalis nustatoma kaip ES skiriamų lėšų santykis su visomis nacionalinėmis projekto lėšomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

761. Jeigu įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu negali nustatyti, kurios projekto pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio dalies nėra galimybės įtraukti į atskaitą Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatyta tvarka (kai projekto vykdytojas vykdo mišrias veiklas, tai yra įgyvendinant projektą numatytos įsigyti prekės, paslaugos, darbai skirti ne tik Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai), ir dėl to pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį pripažįsta netinkamu finansuoti, toks valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybinių mokslo ir studijų institucijų įgyvendinamų projektų netinkamas finansuoti pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis, tenkantis skiriamo finansavimo lėšų daliai, gali būti apmokėtas Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų banko lėšų bendrai finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame finansų ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-203 „Dėl Iš Europos Sąjungos fondų ir Europos investicijų banko lėšų bendrai finansuojamų projektų netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

77. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija projekto tinkamumo finansuoti vertinimui atlikti, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame paprašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų. Ilgesnis iki 20 darbo dienų terminas gali būti nustatytas tais atvejais, kai pareiškėjas turi pateikti iš kitų institucijų gautus dokumentus ir (ar) informaciją arba su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus ir (ar) informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

78. Valstybės ir regionų projektų tinkamumo finansuoti vertinimą įgyvendinančioji institucija turi organizuoti kaip derybas su pareiškėju, t. y. įgyvendinančiajai institucijai pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties bendriesiems ir (ar) specialiesiems atitikties kriterijams, pareiškėjas gali paraišką patikslinti.

79. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, arba projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, įgyvendinančioji institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką. Kai trūkstamiems dokumentams pateikti reikia ilgesnio termino, nei šių Taisyklių 64 punkte nustatytas paraiškų vertinimo terminas, įgyvendinančioji institucija gali priimti sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti su išlyga, kad konkretūs veiksmai bus atlikti arba reikiamas dokumentas ar informacija pateikti iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos arba kito projekto finansavimo ir administravimo sutartyje konkrečiu atveju įgyvendinančiosios institucijos nustatyto termino. Pareiškėjui nepateikus reikiamo dokumento ar informacijos iki nustatyto termino, projekto finansavimo ir administravimo sutartis nepasirašoma arba sudaryta projekto finansavimo ir administravimo sutartis nutraukiama. Priimdama šiuos sprendimus, įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti šių Taisyklių 60 punkte nustatytų principų laikymąsi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

80. Prieš priimdama sprendimą atmesti paraišką, įgyvendinančioji institucija turi išnagrinėti nustatytus neatitikimus, papildomos informacijos, duomenų ir dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikinti, kad atmetimas yra pagrįstas ir paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nepažeidė nustatytų darbo procedūrų. Apie priimtą sprendimą atmesti paraišką įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėją per 10 darbo dienų nuo sprendimo atmesti paraišką priėmimo dienos – išsiunčia jam informacinį raštą, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

81. Jeigu tai numatyta Projektų finansavimo sąlygų apraše, įgyvendinančioji institucija, bendradarbiaudama su ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, valstybės ir regionų projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu gali nustatyti pirkimus, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos. Tokie pirkimai turi būti organizuojami lygiagrečiai su vertinimo procesu, t. y. viešojo pirkimo konkursai skelbiami įgyvendinančiajai institucijai atlikus išankstinį projekto veiklų atitikties specialiesiems atitikties kriterijams vertinimą, o projekto tinkamumo finansuoti vertinimas pabaigiamas ir didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma tada, kai įgyvendinančiajai institucijai pareiškėjas pateikia patikslintą informaciją apie įsigyjamų prekių, paslaugų ar darbų kainą.

811. Jeigu įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato pirkimus, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos, arba pareiškėjas įvykdo pirkimus, siekdamas pagrįsti planuojamas projekto išlaidas, įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus procedūras, ir (arba) ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovuose nustatyta tvarka ir apimtimi, turi patikrinti pirkimo dokumentus paraiškos vertinimo metu. Nustačiusi, kad pareiškėjas nesilaikė pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, įgyvendinančioji institucija priima sprendimą atmesti paraišką arba vadovaujantis Metodinėmis pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 „Dėl Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, sumažinti didžiausią leistiną projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą. Sprendimas dėl finansinės korekcijos taikymo įforminamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Jeigu paraiškos vertinimo metu taikyta finansinė korekcija, įgyvendinant projektą ji pakartotinai dėl tos pačios priežasties tam pačiam projekto pirkimui netaikoma.

Papildyta punktu:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

PROJEKTŲ NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS

 

82. Neteko galios nuo 2009-11-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin. 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

83. Projektų naudos ir kokybės vertinimo metu projektai vertinami pagal specialiuosius prioritetinius atitinkamos veiksmų programos priemonės atrankos kriterijus. Šis vertinimo etapas pasižymi tuo, kad projektai vertinami balais, pildoma Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta vertinimo lentelė. Didžiausia projektui galima skirti balų suma turi sudaryti 100 balų. Projektui suteikiamas balas yra balus suteikusių vertintojų balų vidurkis. Privalomą surinkti minimalią balų sumą ministerija ir (ar) kita valstybės institucija gali nustatyti Projektų finansavimo sąlygų apraše. Projektai, kurie per naudos ir kokybės vertinimo etapą nesurinko nustatytos minimalios balų sumos (jeigu ši nuostata taikoma), nėra tinkami finansuoti ir atmetami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

84. Projektų naudos ir kokybės vertinimą atlieka mažiausiai 2 vertintojai. Įgyvendinančioji institucija gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kaip numatyta šių Taisyklių 56 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

85. Vertintojui individualiai atlikus paraiškos naudos ir kokybės vertinimą, turi būti organizuojamas bendras visų pagal tą kvietimą teiktas paraiškas vertinusių vertintojų arba vertinimo komisijos (jeigu ji sudaroma) susitikimas, kuriame aptariami kiekvieno vertintojo tam tikrai paraiškai suteikti balai ir jų suteikimo argumentai. Atsižvelgdami į aptarimo rezultatus, vertintojai turi teisę tikslinti individualaus paraiškos vertinimo metu paraiškai suteiktus balus. Jeigu po aptarimo vertintojų paraiškos vertinimo rezultatai skiriasi daugiau kaip 10 balų, įgyvendinančioji institucija paskiria papildomą vertintoją. Tokiu atveju projektui suteikiamas balas yra artimiausius balus suteikusių vertintojų balų vidurkis. Jeigu artimiausių balų negalima vienareikšmiškai nustatyti, skaičiuojamas pareiškėjui naudingesnių artimiausių balų vidurkis. Jeigu projektų atrankos komitetas nėra sudaromas, kaip nustatyta šių Taisyklių 97 punkte, dalyvauti aptarimuose turi būti kviečiami ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos atstovai, jiems suteikiant sprendimų priėmimo teises, stebėtojų teisėmis – vadovaujančiosios institucijos atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, taip pat gali būti kviečiami kitų institucijų ir įstaigų atstovai. Asmenys, dalyvaujantys stebėtojų teisėmis, turi būti pasirašę nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas pagal įgyvendinančiosios institucijos nustatytą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

86. Jeigu projekto naudos ir kokybės vertinimo metu vertintojams kyla neaiškumų ar trūksta informacijos, įgyvendinančioji institucija raštu paprašo pareiškėjo per jos nustatytą terminą pateikti paaiškinimus ar trūkstamą informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų. Ilgesnis iki 20 darbo dienų terminas gali būti nustatytas tais atvejais, kai pareiškėjas turi pateikti iš kitų institucijų gautus dokumentus ir (ar) informaciją.

Jeigu pareiškėjas nepateikia trūkstamos informacijos arba pareiškėjo pateiktos informacijos nepakanka, vertinimo metu skiriamas mažesnis atitinkamo vertinimo kriterijaus balų skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

87. Atlikus projekto naudos ir kokybės vertinimą, pagrįstais atvejais gali būti tikslinama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma ir projekto finansavimo suma. Šie tikslinimai gali būti atliekami tik dėl projekto naudos ir kokybės vertinimo metu priimtų sprendimų, susijusių su projekto veiklų optimizavimu (pvz., pagrįstai nusprendžiama nefinansuoti dalies projekto veiklų). Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus tokiais atvejais tikslina įgyvendinančioji institucija ir apie tai informuoja pareiškėją, be to, šių Taisyklių 75 punkte nustatyta tvarka suderina su juo patikslintą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir projekto finansavimo sumą.

 

 

PARAIŠKŲ VERTINIMO ATASKAITOS RENGIMAS

 

88. Įgyvendinančioji institucija pagal Finansų ministerijos patvirtintas formas parengia visų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ir projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

89. Projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitas įgyvendinančioji institucija naudoja projektų atrankai atlikti ir kartu su projektų atrankos komiteto (jeigu toks sudaromas) posėdžio protokolu (toliau – atrankos dokumentai) teikia atsakingai ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

90. Jeigu visose projektų, gautų konkurso būdu, pagal kvietimą teikti paraiškas pateiktose paraiškose arba paraiškose, kurių administracinės atitikties vertinimas ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimas atlikti, prašoma bendra lėšų suma neviršija tam tikram kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, įgyvendinančioji institucija atrankos dokumentus gali teikti dalimis, užtikrindama šių Taisyklių 60 punkte išdėstytų principų laikymąsi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

91. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios atrankos dokumentus, įsitikina, kad įgyvendinančiosios institucijos pateikti atrankos dokumentai parengti pagal nustatytus reikalavimus ir juose esančios informacijos pakanka sprendimui dėl projekto finansavimo priimti. Atrankos dokumentuose nustačiusios trūkumų ir (ar) netikslumų, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija apie tai informuoja įgyvendinančiąją instituciją, nurodo trūkumus ir (ar) netikslumus ir nustato terminą, per kurį įgyvendinančioji institucija ar projektų atrankos komitetas turi juos ištaisyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

92. Neteko galios nuo 2009-11-04

Punkto naikinimas:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin. 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

PROJEKTŲ TINKAMUMO FINANSUOTI EUROPOS INVESTICIJŲ BANKO PASKOLOS LĖŠOMIS VERTINIMAS

 

921. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto, kurį ji pripažino tinkamu finansuoti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, tinkamumo finansuoti Europos investicijų banko paskolos lėšomis vertinimą – nustato, ar projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

922. Įgyvendinančiosios institucijos vertintojai vertinimą atlieka vadovaudamiesi įgyvendinančiosios institucijos patvirtintu Europos investicijų banko išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimo ir priežiūros tvarkos aprašu. Projekto tinkamumo finansuoti Europos investicijų banko paskolos lėšomis vertinimas turi būti atliktas:

922.1. ne vėliau kaip iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo tuo atveju, kai paraiškoje nenurodyta, kad pareiškėjas ir (arba) partneris yra pateikę arba numato teikti Finansų ministerijai prašymą perskolinti Finansų ministerijai Europos investicijų banko suteiktos paskolos dalį pareiškėjo įnašo daliai finansuoti (toliau – prašymas perskolinti);

922.2. ne vėliau kaip iki šių Taisyklių 64 punkte nurodytos paraiškos vertinimo pabaigos tuo atveju, kai paraiškoje nurodyta, kad pareiškėjas ir (arba) partneris yra pateikę arba numato teikti Finansų ministerijai prašymą perskolinti, išskyrus tą atvejį, kai pareiškėjas įsipareigoja skirti savo lėšų dalį projektui finansuoti iš kitų finansavimo šaltinių, jeigu paskola iš Finansų ministerijai Europos investicijų banko suteiktos paskolos dalies projektui nebūtų suteikta. Tokiu atveju projekto tinkamumo finansuoti Europos investicijų banko paskolos lėšomis vertinimas turi būti atliktas iki šių Taisyklių 922.1 papunktyje nustatyto termino.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

923. Vertinimo metu pildomas įsakymu Nr. 1K-066 patvirtintos formos projekto (-ų) tinkamumo finansuoti Europos investicijų banko paskolos lėšomis patikros lapas. Jeigu nustatoma, kad projektas atitinka projekto tinkamumo finansuoti Europos investicijų banko paskolos lėšomis patikros lape nurodytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas, įgyvendinančioji institucija įvertina, ar projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, užpildo įsakymu Nr. 1K-066 patvirtintos formos projekto (-ų) atitikties Europos investicijų banko aplinkosauginiams reikalavimams patikros lapą. Jeigu reikia, tikrindama projektą, įgyvendinančioji institucija paprašo pareiškėjo ir (arba) partnerio pateikti papildomą informaciją ar dokumentus ir nustato informacijos ar dokumentų pateikimo terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

924. Įgyvendinančiosios institucijos prašymu pareiškėjas turi pateikti projektų, kurių vertė – nuo 25 mln. eurų iki 50 mln. eurų (išskyrus didelės apimties projektus) ir kurie atitinka Europos investicijų banko išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus, Europos investicijų banko nustatytos formos projekto aprašymą (kurio forma skelbiama interneto svetainėje www.esparama.lt), o prireikus – kitą įgyvendinančiosios institucijos nurodytą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

925. Įgyvendinančioji institucija informaciją ir dokumentus, kuriuos reikia pateikti Europos investicijų bankui, teikia Finansų ministerijai.

926. Įgyvendinančioji institucija atlieka projektų, kurie finansuojami Europos investicijų banko paskolos lėšomis, tinkamumo finansuoti priežiūrą visą jų įgyvendinimo laikotarpį. Jeigu projekto įgyvendinimo metu keičiasi projekto finansavimo sąlygos, turinčios įtakos projekto tinkamumo finansuoti Europos investicijų banko paskolos lėšomis sąlygoms, turi būti atliekamas pakartotinis projekto tinkamumo finansuoti Europos investicijų banko paskolos lėšomis vertinimas:

926.1. kai projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas ir (arba) partneris Finansų ministerijai teikia prašymą perskolinti, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (kai projekto vertė – nuo 25 mln. eurų iki 50 mln. eurų (išskyrus didelės apimties projektą), – per 15 darbo dienų) nuo informacijos apie Finansų ministerijai pateiktą prašymą perskolinti gavimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos;

926.2. kitais atvejais – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (kai projekto vertė – nuo 25 mln. eurų iki 50 mln. eurų (išskyrus didelės apimties projektą), – per 15 darbo dienų) nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo, atlikto šių Taisyklių 168.2 ir 168.3 papunkčiuose nustatyta tvarka, įsigaliojimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

PROJEKTŲ ATRANKA

 

93. Valstybės ir regionų projektų atranka atliekama planavimo metu, vadovaujantis šių Taisyklių 6– 13 punktuose išdėstytais reikalavimais.

94. Konkurso būdu atrenkamų projektų atranką atlieka įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi savo patvirtintu Projektų atrankos tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

95. Projektų atrankos tvarkos apraše turi būti reglamentuota:

95.1. projektų atrankos organizavimas ir vykdymas;

95.2. socialinių ir ekonominių partnerių, vadovaujančiosios institucijos atstovų, kitų institucijų ir įstaigų atstovų ir ekspertų įtraukimas į projektų atrankos procesą stebėtojų teisėmis, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos atstovų įtraukimas į projekto atrankos procesą sprendimų priėmimo teisėmis;

95.3. projektų atrankos komitetų sudarymas ir tvirtinimas, posėdžių organizavimas ir dokumentavimas, protokolų rengimas ir derinimas (jeigu projektų atrankos komitetai sudaromi);

95.4. kitos su projektų atrankos procedūromis susijusios nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

96. Neteko galios nuo 2014-12-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

97. Konkurso būdu atrenkamų projektų atrankai atlikti įgyvendinančioji institucija gali, o esant aplinkybėms, nurodytoms šių Taisyklių 99 punkte, turi sudaryti projektų atrankos komitetą. Įgyvendinančioji institucija į projektų atrankos komiteto sudėtį įtraukia ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos atstovus, suteikdama jiems sprendimų priėmimo teises, stebėtojo teisėmis – vadovaujančiosios institucijos atstovą, socialinius ir ekonominius partnerius. Asmenys, dalyvaujantys stebėtojų teisėmis, turi būti pasirašę nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas pagal įgyvendinančiosios institucijos nustatytą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

98. Įgyvendinančioji institucija projektų naudos ir kokybės vertinimo ir projektų atrankos procesus gali sujungti, tai yra projektų atranka sutampa su projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatais, išdėstytais projektams suteiktų balų mažėjančia eilės tvarka. Šiuo atveju įgyvendinančioji institucija neprivalo rengti atskiro Projektų atrankos tvarkos aprašo, bet gali papildyti Paraiškų vertinimo tvarkos aprašą nuostatomis dėl projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų vertinimo kaip projektų atrankos rezultatų, kai projektų atrankos komitetas nesudaromas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

99. Projektų atrankos komitetas įgyvendinančiosios institucijos siūlymu turi teisę išdėstyti projektus kita tvarka pagal svarbą, negu nurodyta projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaitoje (numatomi priimti argumentuoti sprendimai iš anksto turi būti viešinami, jų priėmimas dokumentuojamas ir viešinamas kartu su kitais atrankos rezultatais), šiais atvejais:

99.1. kai projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, finansuoti nepakanka pagal projektų konkursą planuotų paskirstyti lėšų sumos, projektų atrankos komitetas suteikia prioritetą projektui (-ams) pagal vieną ar kelis prioritetinius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų finansavimo sąlygų apraše, kuriame turi būti nustatytos ir prioritetinių atrankos kriterijų taikymo sąlygos;

99.2. kai projekte numatytos veiklos iš esmės sutampa su kituose projektuose suplanuotomis ir (ar) įgyvendinamomis veiklomis, dėl kurių finansavimo ir (ar) įgyvendinimo jau yra priimti sprendimai; jeigu sutampančios veiklos yra keliose tam pačiam konkursui pateiktose projektų paraiškose, turėtų būti finansuojama geriausiai įvertinto projekto tokia veikla.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

VI. SPRENDIMO DĖL projekto FINANSAVIMO PRIĖMIMAS, PROJEKTO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

 

SPRENDIMO DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

100. Sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima įgyvendinančioji institucija, jį įformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama į šio sprendimo ir projektų atrankos rezultatus, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija priima sprendimą dėl projekto finansavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

101. Sprendimą dėl projekto finansavimo ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi priimti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos ar atrankos dokumentų gavimo dienos. Jeigu pareiškėjas Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Finansų ministerijai yra pateikęs prašymą perskolinti, sprendimas turi būti priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl perskolinamos paskolos suteikimo įsigaliojimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo tvirtinamas ministro ir (ar) kitos valstybės institucijos vadovo įsakymu, kuriame nurodomas:

101.1. pagrindas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti;

101.2. projektas arba sąrašas projektų, kurie finansuojami, ir lėšų, skiriamų kiekvienam projektui, dydis nurodant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų pavadinimus ir kodus;

101.3. projektas arba sąrašas projektų, kurie nefinansuojami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

102. Apie priimtą sprendimą ministerija ir (ar) kita valstybės institucija informuoja įgyvendinančiąją instituciją per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo dienos.

103. Sprendimas dėl projekto finansavimo turi būti pripažintas netekusiu galios ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo raštu gautos iš įgyvendinančiosios institucijos informacijos apie nepasirašymą arba pareiškėjo atsisakymą pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį gavimo dienos, jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą atsisako pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

104. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos svetainėje www.esparama.lt skelbia informaciją apie priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šių sprendimų priėmimo dienos, papildydamos šių Taisyklių 48 punkte nustatytą informaciją.

105. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, priimdamos sprendimus dėl valstybės ir regionų projektų finansavimo, turi užtikrinti spartų skirtų lėšų panaudojimą. Rekomenduojama, kad sprendimas dėl valstybės ir regionų projekto finansavimo būtų priimamas ir projektų finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma įvertinus paraiškas ir pareiškėjui įvykdžius pagrindinius projekte numatytus prekių, paslaugų ar darbų pirkimus. Jeigu numatoma taikyti šią rekomendaciją, pirkimus, kurie turi būti įvykdyti iki sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato įgyvendinančioji institucija, bendradarbiaudama su ministerija ir (ar) kita valstybės institucija. Tokiu atveju, pareiškėjui įvykdžius pirkimus, įgyvendinančioji institucija patikslina projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje nurodytą didžiausią leistiną projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią leistiną skirti projektui lėšų dydį, kaip numatyta šių Taisyklių 81 punkte.

106. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, suderinusios su vadovaujančiąja institucija, gali nustatyti papildomo įgyvendinamų projektų finansavimo tvarką (išskyrus šių Taisyklių 106.3 papunktyje numatytą atvejį). Papildomo finansavimo tvarkos apraše, laikantis skaidrumo, nešališkumo, viešumo ir vienodų sąlygų taikymo principų, turi būti nustatytos papildomo finansavimo sąlygos ir procedūra. Įgyvendinami projektai gali būti papildomai finansuojami šiais atvejais:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

106.1. projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų ir (ar) vykdyti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų siekiant veiksmų programų tikslų;

106.2. dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado projekto įgyvendinimo metu ir kurių buvo neįmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėja nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma. Įgyvendinamas projektas, padidėjus nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumai, gali būti papildomai finansuojamas, jeigu projekto vykdytojas, laikydamasis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, ėmėsi visų priemonių, galinčių sumažinti papildomų išlaidų sumą, ir neturi galimybių padidėjusias išlaidas dengti iš nuosavų lėšų.

106.3. didinama valstybės ar regiono projektui skiriamo finansavimo suma, kai projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia, dėl to įgyvendinančiajai institucijai nereikia atlikti papildomo projektų tinkamumo finansuoti vertinimo. Tokiu atveju ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, priėmusios sprendimą dėl papildomo finansavimo skyrimo, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi informuoti vadovaujančiąją instituciją. Valstybės ar regiono projektams finansavimas gali būti didinamas neviršijant atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės finansavimo plane nurodytos projektams skiriamo finansavimo sumos, išskyrus tuos atvejus, kai ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai veiksmų programos priede suteikta teisė prisiimant įsipareigojimus pagal sudarytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis viršyti veiksmų programos priede nurodytą administruojamoms veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms įgyvendinti skirtą projektams skiriamo finansavimo sumą.

Papildyta punktu:

Nr. 101, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 19-770 (2009-02-19), i. k. 1091100NUTA00000101

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 101, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 19-770 (2009-02-19), i. k. 1091100NUTA00000101

 

107. Sprendimą dėl projektui ketinamų skirti papildomų lėšų tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima įgyvendinančioji institucija, atlikusi projekto papildomų lėšų tinkamumo finansuoti vertinimą. Atsižvelgdama į šį sprendimą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija priima sprendimą dėl projekto papildomo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų, kuriose jai numatytos ES fondų lėšos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms finansuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

PROJEKTo FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARties SUDARYMAS

 

108. Su pareiškėjais, kurių projektus nuspręsta bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų, atsakingos ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos sudaro projektų finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma su pareiškėju, pateikusiu paraišką. Su projekto partneriais ši sutartis nėra sudaroma. Iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo įgyvendinančioji institucija, įtarusi, kad projektas gali būti netinkamas bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų, arba gavusi informacijos, turinčios įtakos vertinimo rezultatams, ir apie tai informavusi ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją ir pareiškėją, šių Taisyklių V skyriuje nustatyta tvarka ir terminais atlieka pakartotinį paraiškos vertinimą. Sprendimas dėl projekto finansavimo turi būti pripažintas netekusiu galios arba pakeistas, atsižvelgiant į pakartotinio paraiškos vertinimo rezultatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

109. Projektų finansavimo ir administravimo sutartys gali būti sudaromos iki 2013 m. gruodžio 31 dienos. Ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai suderinus su vadovaujančiąja institucija, gali būti pratęstas galutinis projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo terminas.

110. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis susideda iš bendrųjų ir specialiųjų sutarties sąlygų ir nustatytos formos sutarties priedų. Bendrosios sutarties sąlygos yra vienodos visoms sutartims, o specialiosios sąlygos pritaikomos tam tikrai sutarčiai neprieštaraujant šiose Taisyklėse nustatytiems reikalavimams.

111. Gavusi ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija parengia, suderina su atsakinga ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, išsiunčia pareiškėjui sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per rašte nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

112. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą sutarties nepasirašo, įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas nuo tokių aplinkybių išaiškėjimo dienos apie tai informuoja ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją.

113. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija gali įgalioti įgyvendinančiąją instituciją sudaryti su pareiškėjais dvišales sutartis. Tokiu atveju ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi informuoti vadovaujančiąją instituciją, kokiu teisiniu pagrindu, kokiam laikui ir dėl kokios sumos suteikiami įgaliojimai.

114. Sutartį pasirašo įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos (netaikoma, jeigu sutartis dvišalė) ir pareiškėjo įgalioti asmenys. Su pareiškėju sudarius sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

115. Ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos informacija apie pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį paskelbiama svetainėje www.esparama.lt, nurodžius projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą, bendrą projekto vertę ir projektui skirtą lėšų sumą ir pateikus trumpą projekto aprašymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

VII. PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMas

 

 

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ asignavimŲ valdytojUI TEIKIMAS IR TVIRTINIMAS

 

116. Projektai, kuriuos ministerija ir (ar) kita valstybės institucija nusprendė finansuoti, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose jai numatytos ES fondų lėšos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms finansuoti. Projekto vykdytojas ir partneris (-iai) gali prie projekto įgyvendinimo prisidėti savo lėšomis. Projekto finansavimo lėšas projekto vykdytojui perveda Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas (toliau – Valstybės iždo departamentas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

117. Už mokėjimo prašymų tikrinimą, visų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų tikrinimą ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga įgyvendinančioji institucija.

118. Projekto vykdytojas ne rečiau kaip kas 3 mėnesius teikia įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymus. Tarpinių mokėjimų periodiškumas ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas nustatomi projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Tarpinių mokėjimo prašymų teikimo periodiškumas turi būti nustatomas atsižvelgiant į projekto vykdytojo finansinių srautų poreikį. Į vieną mokėjimo prašymą gali būti įtrauktos projekto išlaidos, kurioms apmokėti taikomi abu šių Taisyklių 135 punkte numatyti išlaidų apmokėjimo būdai. Mokėjimo prašymus, kuriais prašoma išlaidas apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu arba abiem – išlaidų kompensavimo ir sąskaitų apmokėjimo būdais, projekto vykdytojas gali teikti įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 30 dienos. Mokėjimo prašymus, kuriais prašoma išlaidas apmokėti išlaidų kompensavimo būdu, projekto vykdytojas gali teikti įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Nr. 1036, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14594

 

119. Kartu su mokėjimo prašymais projekto vykdytojas pateikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas, išskyrus šių Taisyklių 134 punkte ir 142.1 papunktyje nurodytus atvejus, netiesiogines projekto išlaidas, apmokamas taikant vienodo dydžio normą, ir išlaidas, apmokamas taikant fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius ir fiksuotąsias projekto išlaidų sumas. Išlaidoms, apmokamoms taikant fiksuotuosius projekto išlaidų vieneto įkainius, pagrįsti projekto vykdytojas teikia dokumentus, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas. Išlaidoms, apmokamoms taikant fiksuotąją projekto išlaidų sumą, pagrįsti projekto vykdytojas teikia dokumentus, kuriais įrodomas projekto veiklos įvykdymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

120. Projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, arba lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

121. Projekto vykdytojas kartu su galutinio mokėjimo prašymu pateikia įgyvendinančiajai institucijai galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

122. Atsižvelgiant į pareiškėjo patirtį ir audito išvados poreikį, gali būti nuspręsta reikalauti iš projekto vykdytojo auditoriaus ataskaitų apie faktinius pastebėjimus ir (ar) išvados dėl skirtų lėšų panaudojimo. Jeigu įgyvendinami valstybės ir regionų projektai, įgyvendinančioji institucija šį reikalavimą nustato projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Projektams, atrenkamiems konkurso būdu, projekto lėšų panaudojimo patikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti Projektų finansavimo sąlygų apraše.

123. Mokėjimo prašymų patikra ir tvirtinimas atliekami vadovaujantis įgyvendinančiosios institucijos patvirtintu Mokėjimo prašymų patikros ir tvirtinimo tvarkos aprašu ir patikimo finansų valdymo principais.

124. Jeigu nustatoma, kad prie mokėjimo prašymo pateikti ne visi išlaidų pagrindimo ir (ar) išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, įgyvendinančioji institucija paprašo projekto vykdytojo pateikti trūkstamus dokumentus, nustatydama terminą, per kurį dokumentai turi būti pateikti. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos ir ilgesnis kaip 10 darbo dienų. Ilgesnis iki 15 darbo dienų terminas gali būti nustatytas tais atvejais, kai projekto vykdytojas turi pateikti dokumentus, gautus iš kitų institucijų. Jeigu įgyvendinančioji institucija negali įvertinti išlaidų tinkamumo finansuoti dėl pateiktos ne visos informacijos ir (ar) jeigu išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti būtina atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, įgyvendinančioji institucija raštu arba naudodamasi DMS paprašo projekto vykdytojo pateikti trūkstamą informaciją ir (ar) atlieka patikrą vietoje. Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija patvirtina tik tinkamų finansuoti išlaidų sumą, dėl kurios projekto vykdytojas pateikė išlaidų pagrindimo ir (ar) išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

125. Mokėjimo prašymų patikros ir tvirtinimo tvarkos apraše turi būti numatytos procedūros, kuriomis būtų užtikrintas šių nuostatų įgyvendinimas:

125.1. Mokėjimo prašymas tikrinamas ir tvirtinamas pildant Mokėjimo prašymų patikros ir tvirtinimo tvarkos apraše nustatytos formos mokėjimo prašymo patikros lapą, parengtą pagal finansų ministro patvirtintą mokėjimo prašymo patikros lapo pavyzdinę formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

125.2. Jeigu mokėjimo prašymą tikrina keli skirtingas funkcijas atliekantys darbuotojai (t. y. atsakingi už projekto vykdymo priežiūrą ir atsakingi už projekto finansinės dalies priežiūrą), turi būti užtikrintas pakankamas šių darbuotojų bendradarbiavimas, kad būtų išvengta situacijų, kai iš projekto vykdytojo pakartotinai prašoma atlikti mokėjimo prašymo tikslinimo veiksmus ir (ar) pateikti dokumentus.

126. Įgaliotam įgyvendinančiosios institucijos darbuotojui patvirtinus mokėjimo prašymą, apie tai per DMS arba, jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos, raštu arba elektroniniu paštu turi būti informuojamas projekto vykdytojas, tai yra nurodoma:

126.1. tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų suma;

126.2. tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažinta mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų suma ir šio sprendimo priežastis;

126.3. informacija apie tai, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažintą sumą, ištaisius nurodytus trūkumus, galima įtraukti į kitą mokėjimo prašymą;

126.4. grąžintinų lėšų suma, išskaičiuota iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą mokėjimo prašymą, jeigu priimtas ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos sprendimas grąžintinas lėšas susigrąžinti įskaitant jas su projekto vykdytojo pateiktu ar kitu teikiamu mokėjimo prašymu;

126.5. avansu išmokėtų lėšų ar jų dalies suma, kuria mažinama pagal patvirtintą mokėjimo prašymą mokėtina suma, jeigu įgyvendinančioji institucija šių Taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka priima sprendimą avansu išmokėta lėšų suma ar jos dalimi sumažinti mokėtiną sumą pagal pateiktą mokėjimo prašymą;

126.6. faktiškai apmokėtų mokėjimo prašymuose finansavimo sumų ir pagal finansavimo intensyvumą apskaičiuotų viso projekto turėjusių būti išmokėtų sumų nuokrypio, įvertinto SFMIS naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka, suma (jeigu taikoma);

126.7. pagal patvirtintą mokėjimo prašymą nustatyta mokėtina skirto finansavimo lėšų suma;

126.8. kita, įgyvendinančiosios institucijos nuomone, aktuali informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

127. Patvirtinus mokėjimo prašymą, įgyvendinančioji institucija, SFMIS naudojimo taisyklių nustatyta tvarka naudodamasi SFMIS, rengia ir teikia ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai paraišką asignavimų valdytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokėjimo prašymo registravimo dienos. Į vieną paraišką asignavimų valdytojui gali būti įtrauktos tik pagal vieną iš šių Taisyklių 135 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimo būdų apmokamos išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 101, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 19-770 (2009-02-19), i. k. 1091100NUTA00000101

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

1271. Šių Taisyklių 127 punkte nurodytas terminas netaikomas, kai įgyvendinančioji institucija galutinio mokėjimo prašymo tikrinimo metu, vadovaudamasi šių Taisyklių 124 punktu, atlieka projekto patikrą vietoje ir (ar), įtarusi, kad yra projekto finansavimo ir administravimo sutarties pažeidimų, Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą, ir (ar), vadovaudamasi šių Taisyklių 150, 1881 ir 1882 punktais, susigrąžina išmokėtų projektui skirto finansavimo lėšų perviršį, taikydama lėšų pervedimo būdą, kai lėšų perviršiui įskaityti su galutiniu mokėjimo prašymu nepakanka mokėtinos pagal galutinį mokėjimo prašymą projektui skirto finansavimo lėšų dalies, arba jeigu įgyvendinančioji institucija jos prašymu turi gauti kitų institucijų ar ekspertų išvadas dėl produktų ir (ar) rezultatų kokybės patvirtinimo. Šiame punkte nurodytais atvejais įgyvendinančioji institucija paraišką asignavimų valdytojui rengia ir teikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vėliausio šiame punkte nurodyto veiksmo atlikimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

128. Įgyvendinančiosios institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba kitam įgyvendinančiosios institucijos vadovo įgaliotam asmeniui patvirtinus paraišką asignavimų valdytojui, skenuota paraiška asignavimų valdytojui teikiama per SFMIS ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, o originalas saugomas įgyvendinančiojoje institucijoje. Jeigu sutrinka (neveikia) SFMIS, esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, paraiškos asignavimų valdytojui kopija siunčiama ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, o originalas saugomas įgyvendinančiojoje institucijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

129. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija šių Taisyklių 128 punkte nustatytu būdu gauna įgyvendinančiosios institucijos parengtą paraišką asignavimų valdytojui, kaip mokėjimo atlikimo pagrindimo dokumentą, reikalingą mokėjimo paraiškai Valstybės iždo departamentui parengti ir mokėjimui atlikti. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija konkrečiais pagrįstais atvejais turi teisę gauti iš įgyvendinančiosios institucijos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

130. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi patikrinti gautą paraišką asignavimų valdytojui ir, jeigu ji tinkamai parengta, Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo (toliau – Valstybės biudžeto lėšų išdavimo taisyklės), nustatyta tvarka parengti ir pateikti mokėjimo paraišką Valstybės iždo departamentui per 3 darbo dienas nuo paraiškos asignavimų valdytojui gavimo užregistravimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

131. Tikrinimo metu paraišką asignavimų valdytojui tikrinantis darbuotojas įsitikina, ar:

131.1. paraiška asignavimų valdytojui užpildyta išsamiai ir tinkamai;

131.2. parašai atitinka įgaliotų asmenų parašų pavyzdžius;

131.3. visi paraiškos asignavimų valdytojui rekvizitai teisingi;

131.4. mokėjimas atliekamas neviršijant patvirtintos projektui lėšų sumos;

131.5. neviršytos atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės, išskyrus tuos atvejus, kai ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai veiksmų programos priede suteikta teisė išmokant projektams skiriamo finansavimo lėšas viršyti veiksmų programos priede nurodytą administruojamoms veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms įgyvendinti skirtą projektams skiriamo finansavimo sumą, ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų asignavimų sumos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

131.6. projektui skirtų lėšų ar jų dalies mokėjimas nėra sustabdytas.

131.7. nėra pagrindo įtarti pažeidimą, dėl kurio neturėtų būti išmokamos lėšos projekto vykdytojui.

Papildyta punktu:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

132. Nustačiusi, kad gauta paraiška asignavimų valdytojui neatitinka šių Taisyklių 131 punkte nurodytų reikalavimų, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija paraišką asignavimų valdytojui grąžina įgyvendinančiajai institucijai, nurodydama grąžinimo priežastis. Tokiu atveju įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į pastabas, parengia ir pateikia naują paraišką asignavimų valdytojui arba, jeigu įtariamas pažeidimas, atlieka šių Taisyklių IX skyriuje nustatytus veiksmus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

1321. Neteko galios nuo 2014-12-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Papildyta punktu:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

1322. Kai įgyvendinančioji institucija – ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai pavaldi biudžetinė įstaiga ir yra jos įgaliota rengti ir teikti į VBAM sistemą mokėjimo paraiškas Valstybės iždo departamentui, ji, naudodamasi SFMIS, rengia ir tvirtina paraišką asignavimų valdytojui, užtikrindama šių Taisyklių 131 punkte (išskyrus šių Taisyklių 131.2 papunktį) nustatytų reikalavimų laikymąsi, ir per 3 darbo dienas nuo paraiškos asignavimų valdytojui patvirtinimo SFMIS Valstybės biudžeto lėšų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka parengia ir per VBAM sistemą pateikia asignavimų valdytojui mokėjimo paraišką. Tokiu atveju šių Taisyklių 128–130, 132 punktai netaikomi.

Papildyta punktu:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

133. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija arba įgyvendinančioji institucija šių Taisyklių 1322 punkte nustatytu atveju teikia mokėjimo paraiškas Valstybės iždo departamentui, o Valstybės iždo departamentas pagal jas apmoka išlaidas, vadovaudamiesi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo taisyklėmis. Informacija apie Valstybės iždo departamento atliktus mokėjimus VBAM sistemoje siunčiama į SFMIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

134. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su atsakinga ministerija, vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucijomis, gali nustatyti atrankinę įgyvendinamų projektų išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patikros tvarką.

 

 

PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BŪDAI

 

135. Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo.

136. Kiekvienam projektui taikytinas išlaidų apmokėjimo būdas nustatomas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Pirmenybė teiktina išlaidų kompensavimo būdui. Viename projekte gali būti derinami abu projekto išlaidų apmokėjimo būdai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 101, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 19-770 (2009-02-19), i. k. 1091100NUTA00000101

 

137. Prieš sudarant projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projekto vykdytojas turi turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms lėšoms, jeigu numatoma už projektą išmokėti avansą ir (ar) taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

138. Neteko galios nuo 2009-02-20

Punkto naikinimas:

Nr. 101, 2009-02-11, Žin. 2009, Nr. 19-770 (2009-02-19), i. k. 1091100NUTA00000101

 

Išlaidų kompensavimo būdas

 

139. Projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti projektą iš projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšų ir projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytu periodiškumu teikia įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, ir prideda išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas, išskyrus šių Taisyklių 119 punkte nustatytas išimtis. Projekto įgyvendinimo išlaidos kompensuojamos pagal projekto vykdytojo teikiamus mokėjimo prašymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

140. Tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kurią Valstybės iždo departamentas perveda projekto vykdytojui lėšas. Jeigu pagal vieną paraišką asignavimų valdytojui lėšos pervedamos ne vienu metu, taikoma vėliausio mokėjimo data. Valstybės iždo departamentui pervedus lėšas, įgyvendinančioji institucija Valstybės iždo departamento pervestų lėšų dalį kartu su projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų dalimi pagal išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai datą įtraukia į atitinkamo laikotarpio išlaidų deklaracijas. Visos projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 9 d., išskyrus atvejus, kai išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai pasibaigus administraciniams ginčams. Kai tinkamos finansuoti išlaidos gali būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai pasibaigus administraciniams ginčams, per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl administracinio ginčo įsigaliojimo dienos mokėjimo prašymą SFMIS užpildo įgyvendinančioji institucija, kuri, vadovaudamasi šių Taisyklių 124 punktu, prašo projekto vykdytoją pateikti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti su anksčiau pateiktu mokėjimo prašymu, o toks mokėjimo prašymas patikrinamas ir apmokamas (jeigu taikoma) šių Taisyklių 123–133 ir 150 punktuose nustatyta tvarka. Tinkamos finansuoti išlaidos, kurios gali būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai pasibaigus administraciniams ginčams, deklaruotinomis Europos Komisijai pripažįstamos Valstybės iždo departamentui pervedus lėšas projekto vykdytojui arba, jeigu projekto vykdytojui lėšos neturi būti pervedamos vadovaujantis šių Taisyklių 150 punktu, įgyvendinančiajai institucijai patvirtinus mokėjimo prašymą, bet ne vėliau kaip iki laikotarpio, už kurį rengiamos išlaidų deklaracijos, reikalingos išlaidų ataskaitų ir galutinio mokėjimo paraiškų projektams Europos Komisijai parengti pagal 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų planą ir dokumentų, kurie privalo būti pateikti Europos Komisijai iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, derinimo ir teikimo Europos Komisijai grafiką, patvirtintą finansų ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-377 „Dėl 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų plano ir dokumentų, kurie privalo būti pateikti Europos Komisijai iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, derinimo ir teikimo Europos Komisijai grafiko patvirtinimo“, pabaigos datos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1036, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14594

Nr. 917, 2016-09-15, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23666

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

141. Neteko galios nuo 2009-02-20

Punkto naikinimas:

Nr. 101, 2009-02-11, Žin. 2009, Nr. 19-770 (2009-02-19), i. k. 1091100NUTA00000101

 

Sąskaitų apmokėjimo būdas

 

142. Sąskaitų apmokėjimo būdas taikomas taip:

142.1. Projekto vykdytojas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą), kartu su kitais reikalaujamais dokumentais pridėti prie mokėjimo prašymo ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai sutartyje nustatytu periodiškumu. Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, išlaidoms pagrįsti su mokėjimo prašymu neteikiami išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

142.2. Projekto vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo į projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodytą projekto sąskaitą dienos išmokėti gautas lėšas, nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti (jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai pranešimą apie apmokėjimą kartu su visų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

142.3. Įgyvendinančioji institucija, gavusi projekto vykdytojo pranešimą apie lėšų išmokėjimą rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui, patikrina išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas.

142.4. Projekto vykdytojas kartu su galutiniu mokėjimo prašymu privalo pateikti įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie palūkanas, sukauptas projekto sąskaitoje, kuri nurodyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Projekto sąskaitoje sukauptų palūkanų dydžiu, vadovaujantis šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais, turi būti mažinama pagal galutinį mokėjimo prašymą mokėtina projektui skirto finansavimo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalis. Jeigu sukauptų palūkanų suma didesnė už mokėtiną pagal galutinį mokėjimo prašymą projektui skirto finansavimo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalį arba projektui neskirta finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, perviršis arba visos sukauptos palūkanos turi būti pervedami į asignavimų valdytojo sąskaitą, iš kurios per 5 darbo dienas turi būti pervedami į valstybės iždo sąskaitą, vadovaujantis šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

142.5. jeigu sukauptų palūkanų suma mažesnė nei 15 eurų arba lygi šiai sumai ir mokėtinos pagal galutinį mokėjimo prašymą projektui skirto finansavimo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų dalies nepakanka sukauptų palūkanų sumai ar jos daliai įskaityti, likusi neįskaityta palūkanų suma ar visos sukauptos palūkanos neturi būti pervedamos į asignavimų valdytojų sąskaitą (ši nuostata netaikoma, kai projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga).

Papildyta punktu:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

143. Tinkamos finansuoti išlaidos iš projektui skirtų lėšų sumos ir projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų šaltinių pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai, kai įgyvendinančioji institucija, patikrinusi išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, patvirtina, kad pateikti visi išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai ir jie yra tinkami, tą dieną, kurią projekto vykdytojas perveda lėšas rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui (nors projekto vykdytojo lėšų dalis buvo pervesta prieš teikiant mokėjimo prašymą). Jeigu pagal tą pačią paraišką asignavimų valdytojui lėšos rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui pervedamos ne vienu metu, taikoma vėliausio mokėjimo data (kartu su atitinkama projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų dalimi). Pripažintas Europos Komisijai deklaruotinomis išlaidas įgyvendinančioji institucija pagal išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai datą registruoja SFMIS kaip deklaruotinas Europos Komisijai ir įtraukia į atitinkamo laikotarpio išlaidų deklaracijas. Visos projekto tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

AVANSo MOKĖJIMas

 

144. Viešųjų ir privačių juridinių asmenų įgyvendinamiems projektams finansuoti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje gali būti numatytas avansas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 101, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 19-770 (2009-02-19), i. k. 1091100NUTA00000101

 

145. Avanso projekto vykdytojui dydį nustato įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į avanso mokėjimo poreikį, laiką ir šiuos aspektus:

145.1. projekto vykdytojo teisinę formą ir veiklos finansavimo specifiką;

145.2. projekte numatomus taikyti išlaidų apmokėjimo būdus;

145.3. projekto veiklas ir jų finansavimo planą;

145.4. projekto vykdytojo ir partnerių finansinę būklę;

145.5. kai projektus įgyvendina viešieji juridiniai asmenys, – laikiną finansinių srautų poreikį, susijusį su projekto netinkamo finansuoti pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio dalies, tenkančios projekto finansavimo daliai, apmokėjimu, jeigu pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis bus grąžinamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91 straipsnio nustatyta tvarka. Tokiu atveju, nustatydama avanso dydį, įgyvendinančioji institucija:

145.5.1. įsitikina, kad projekto vykdytojas pats neturi galimybės apmokėti netinkamo finansuoti pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio, susijusio su projekto įgyvendinimu;

145.5.2. įsitikina, kad projekto vykdytojas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje numatytomis galimybėmis, užtikrina, kad projekto vykdytojui projekto finansavimo ir administravimo sutartyje būtų nustatyta prievolė nedelsiant kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio skirtumo ar jo dalies grąžinimo, ir kontroliuoja šios prievolės įgyvendinimą;

145.5.3. jeigu laikinas finansinių srautų poreikis dėl projekto netinkamo finansuoti pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio dalies, tenkančios projekto finansavimo daliai, sumažėja, atitinkamai sumažina projektui skiriamo avanso sumą;

Papildyta punktu:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

145.6. kitus susijusius aspektus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

146. Visais atvejais avansas negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

147. Avansas mokamas remiantis projekto finansavimo ir administravimo sutartyje išdėstytomis avanso mokėjimo nuostatomis. Kartu su avanso mokėjimo prašymu privatūs juridiniai asmenys turi pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos, viešieji juridiniai asmenys – finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos, jeigu avanso suma didesnė kaip 15 000 eurų, viešieji juridiniai asmenys, įgyvendinantys iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamus projektus, – finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos, jeigu avanso suma didesnė kaip 30 000 eurų. Kai mokėjimo prašymai teikiami ne rečiau kaip kas mėnesį, tačiau per 2 mėnesius projekto vykdytojui pačiam vykdant veiklas patiriamų išlaidų suma – daugiau nei 30 000 eurų, viešiesiems juridiniams asmenims, įgyvendinantiems iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamus projektus, gali būti netaikomas reikalavimas pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos iki 45 000 eurų įskaitytinai. Reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba vienas iš dalininkų yra valstybė, labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelis dalininkas yra valstybė, ir avanso daliai, skirtai vadovaujantis šių Taisyklių 145.5 papunkčiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 101, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 19-770 (2009-02-19), i. k. 1091100NUTA00000101

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

148. Kadangi avansu išmokėtos finansavimo lėšos nėra Europos Komisijai deklaruotinos išlaidos, įgyvendinančioji institucija avansu pervestos lėšų sumos netraukia į atitinkamo laikotarpio išlaidų deklaraciją Europos Komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

149. Gavęs avansą, projekto vykdytojas mokėjimo prašymą teikia įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip po 90 kalendorinių dienų nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 90 dienų nuo avanso gavimo dienos projekto vykdytojas nepradeda įgyvendinti projekto ir nepatiria išlaidų, avansu išmokėtos lėšos arba jų dalis turi būti susigrąžinamos atsižvelgiant į teisės aktus, reglamentuojančius vidaus procedūras, ir (arba) ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovus ir vadovaujantis šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais. Projekto vykdytojas privalo grąžinti lėšas per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl lėšų susigrąžinimo gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

1491. Jeigu projekto veiklų įgyvendinimo sparta neužtikrina efektyvaus avanso panaudojimo, įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus procedūras, ir (arba) ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovais, įvertinusi avanso poreikio sumažėjimą, inicijuoja avansu išmokėtų projekto finansavimo lėšų arba jų dalies susigrąžinimą vadovaujantis šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais.

Papildyta punktu:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

150. Baigęs įgyvendinti projekto veiklas, projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai pateikia galutinį mokėjimo prašymą, galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir auditoriaus išvadą (jeigu tai numatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje). Jeigu įgyvendinančioji institucija, patikrinusi šiuos dokumentus, nustato, kad projekto vykdytojui lėšų išmokėta mažiau, nei numatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje ir pagal patvirtintus tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, trūkstamos lėšos jam pervedamos. Jeigu įgyvendinančioji institucija, patikrinusi šiuos dokumentus, nustato, kad lėšų išmokėta daugiau, nei numatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje ir pagal patvirtintus tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, išmokėtų projekto finansavimo lėšų perviršis turi būti susigrąžinamas vadovaujantis šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais. Projekto sąskaitoje sukauptos palūkanos turi būti išskaičiuojamos iš galutinio mokėjimo prašymo arba grąžinamos šių Taisyklių 142.4 papunktyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

151. Avansu projekto vykdytojui išmokėtos lėšos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai vadovaujantis šių Taisyklių 140 ir 143 punktų nuostatomis, kai avansu išmokėtomis lėšomis ar jų dalimi sumažinama pagal patvirtintą mokėjimo prašymą mokėtina suma. Jeigu avansu projekto vykdytojui išmokėtomis lėšomis ar jų dalimi įgyvendinančioji institucija sumažina visą mokėtiną sumą pagal pateiktą mokėjimo prašymą, tinkamos finansuoti išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kurią įgyvendinančioji institucija patvirtina projekto vykdytojo pateiktame mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1036, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14594

 

VIII. PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARČIŲ

VYKDYMO PRIEŽIŪRA

 

 

PROJEKTŲ PATIKRA VIETOJE

 

152. Įgyvendinančioji institucija privalo atlikti kiekvieno projekto patikrą projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje bent kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus. Patikros vietoje neprivaloma atlikti, jeigu projekto tikslas yra parengti dokumentaciją. Patikros vietoje gali būti atliekamos atrankiniu būdu suderintais su vadovaujančiąja ir tvirtinančiąja institucijomis atvejais ir tvarka, informavus apie tai atsakingą ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją ir laikantis Europos Komisijos parengtų Gairių dėl valdymo patikrinimų, kuriuos turi atlikti Europos Sąjungos valstybės narės projektams, finansuojamiems iš struktūrinių ir Sanglaudos fondų lėšų, 2007– 2013 metų programavimo laikotarpiu (2008 m. birželio 5 d. galutinė redakcija, COCOF 08/0020/04-EN). Jeigu įgyvendinančioji institucija neatliko projekto patikros vietoje, projekto vykdytojui negali būti išmokėtos projekto finansavimo lėšos pagal galutinį mokėjimo prašymą, išskyrus šiame punkte numatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

153. Įgyvendinančioji institucija atlieka planines ir neplanuotas patikras vietose taip:

153.1. Planines patikras vietose įgyvendinančioji institucija atlieka pagal parengtą ir patvirtintą metinį planą.

153.2. Neplanuotas patikras vietose įgyvendinančioji institucija gali atlikti esant įtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti. Neplanuotos patikros vietose gali būti atliekamos ir kitais įgyvendinančiosios institucijos nustatytais tikslais.

154. Įgyvendinančioji institucija turi parengti ir patvirtinti Projektų patikrų vietose planavimo ir atlikimo tvarkos aprašą, kuris atitiktų šiose Taisyklėse išdėstytus reikalavimus ir sudarytų sąlygas įgyvendinti šias nuostatas:

154.1. Patikros vietoje tikslas ir tikrinimo elementai turi būti dokumentuojami, tai yra nustatyti patikros vietoje lape. Atlikdami patikrą vietoje, įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai pildo patikros vietoje lapą pagal įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo formą, patvirtintą finansų ministro 2008 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1K-329 „Dėl Įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo formos patvirtinimo“ (toliau – įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo forma).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

154.2. Patikrą vietoje atlieka ne mažiau kaip 2 įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai. Patikroje vietoje gali dalyvauti ir ekspertai.

154.3. Įgyvendinančioji institucija gali tikrinti projekto vykdytojo ir jo partnerio (-ių) ūkinę veiklą tik tiek, kiek ji susijusi su tikrinamo projekto įgyvendinimu. Įgyvendinančioji institucija turi teisę susipažinti ir su projekto vykdytojo iš kitų finansavimo šaltinių įsigyjamais produktais, kitais projekto vykdytojo dokumentais, kiek tai būtina dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo prevencijai užtikrinti.

154.4. Įgyvendinančioji institucija turi per DMS arba, jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos, raštu informuoti projekto vykdytoją apie patikrą vietoje likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo dienos. Jeigu išankstinis projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą patikrą vietoje gali turėti neigiamą įtaką patikros vietoje rezultatams, įgyvendinančioji institucija patikrą vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavusi projekto vykdytojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

155. Per patikrą vietoje, atsižvelgiant į veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės pobūdį ir įgyvendinančiosios institucijos nustatytą patikros vietoje tikslą ir apimtį, gali būti tikrinama, ar:

155.1. projekto vykdytojo įgyvendinančiajai institucijai pateiktoje paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir projekto įgyvendinimo ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;

155.2. projekto vykdytojo kartu su mokėjimo prašymais teiktos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų originalus;

155.3. atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kuriuos projekto vykdytojas atsiskaitė įgyvendinančiajai institucijai;

155.4. nepasikeitė duomenys, turintys įtakos finansavimo poreikio nustatymui;

155.5. nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų, projekto vykdytojui įgyvendinant projektą;

155.6. projekto vykdytojas įgyvendina projekto viešinimo ir informavimo priemones;

155.7. projekto vykdytojas projekto apskaitą pagal projektus tvarko atskirai nuo projekto vykdytojo buhalterinės apskaitos;

155.8. projekto vykdytojas laikosi kitų projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų (jeigu jos yra nustatytos);

155.9. projekto vykdytojas laikosi aplinkosaugos ir lygių galimybių reikalavimų.

156. Kitus patikros vietoje elementus įgyvendinančioji institucija nustato papildydama patikros vietoje lapą ir atsižvelgdama į atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės ir veiklos pagal šią priemonę pobūdį.

157. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi patikrą vietoje, privalo supažindinti projekto vykdytoją su patikros vietoje lapu ir paprašyti, kad projekto vykdytojas pasirašytų ant patikros vietoje lapo. Jeigu projekto vykdytojo atstovas atsisako pasirašyti, patikrą atliekantis asmuo tai pažymi patikros vietoje lape.

158. Atlikę patikrą vietoje, įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai parengia patikros vietoje ataskaitą (joje pateikiami patikros vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos, kaip toliau įgyvendinti projektą, prireikus nustatomi privalomi nurodymai projekto vykdytojui) ir pabaigia pildyti įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo formą.

159. Patikros vietoje metu nustačiusi neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia projekto finansavimo ir administravimo sutarties ir gali būti ištaisyti projekto vykdytojo, įgyvendinančioji institucija suformuluoja rekomendacijas ir nustato terminą, per kurį šios rekomendacijos turi būti įgyvendintos. Įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą.

160. Įtarus projekto finansavimo ir administravimo sutarties pažeidimų, įgyvendinančioji institucija atlieka šių Taisyklių IX skyriuje nustatytus veiksmus.

 

 

PROJEKTo ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

 

161. Projektų vykdytojai, įgyvendindami iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamus projektus, privalo teikti įgyvendinančiajai institucijai tarpines projekto įgyvendinimo ataskaitas (jeigu esama projekto dalyvių). Visi projektų vykdytojai privalo pateikti įgyvendinančiajai institucijai galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, kuri teikiama kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, ir ataskaitas po projekto užbaigimo. Šių ataskaitų formos patvirtintos įsakymu Nr. 1K-066.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

162. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas iš Europos socialinio fondo finansuojamą projektą, tarpines projekto įgyvendinimo ataskaitas teikia įgyvendinančiajai institucijai kasmet ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus kalendoriniams metams. Išimtys, susijusios su tarpinių ataskaitų teikimo terminais, gali būti numatomos projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, jeigu įgyvendinančioji institucija nustato, kad teikti tarpinę ataskaitą, atsižvelgiant į projekto finansavimo pradžią (pvz., projekto finansavimo pradžia – gruodžio mėnuo), netikslinga.

163. Tarpinė projekto įgyvendinimo ataskaita teikiama kaip informacija įgyvendinančiajai institucijai, siekiant užtikrinti reglamento (EB) Nr. 1081/2006 10 straipsnyje išdėstytų nuostatų įgyvendinimą. Įgyvendinančioji institucija turi įsitikinti, kad pateikta informacija teisinga, ir gali paprašyti projekto vykdytojo patikslinti tarpinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

164. Įgyvendinęs projekto veiklas, projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų turi pateikti įgyvendinančiajai institucijai galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą kartu su galutiniu mokėjimo prašymu, jeigu projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nenustatytas kitas galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas. Patikrinusi ir įvertinusi galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, įgyvendinančioji institucija gali:

164.1. ją patvirtinti, išskyrus atvejus, kai galutiniame mokėjimo prašyme nurodytos projekto išlaidos ar jų dalis yra apmokamos taikant sąskaitų apmokėjimo būdą ir (ar) kai įgyvendinančioji institucija nustato, kad išmokėta lėšų suma yra didesnė, nei būtina projektui įgyvendinti. Tokiu atveju sprendimas dėl galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo priimamas tada, kai projekto vykdytojas pateikia įgyvendinančiajai institucijai visų galutiniame mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas ir (ar) grąžina lėšų perviršį;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

164.2. paprašyti projekto vykdytojo papildomos informacijos, nustatyti terminą, per kurį jis turi pateikti šią informaciją, ir (ar) nuspręsti atlikti projekto patikrą vietoje;

164.3. atmesti ataskaitą – išdėstyti atmetimo motyvus ir nustatyti terminą, per kurį projekto vykdytojas turi ištaisyti ataskaitos ir (ar) projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

165. Galutinis mokėjimo prašymas negali būti apmokamas, kol įgyvendinančioji institucija nepatikrina galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos. Galutinis mokėjimo prašymas gali būti apmokamas:

165.1. kai įgyvendinančioji institucija patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, jeigu galutinio mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos apmokamos taikant tik išlaidų kompensavimo būdą;

165.2. nepatvirtinus galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos, jeigu galutiniame mokėjimo prašyme nurodytos išlaidos apmokamos taikant sąskaitų apmokėjimo būdą arba abu šių Taisyklių 135 punkte numatytus projekto išlaidų apmokėjimo būdus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

1651. Atsiskaitydamas už 5 metų laikotarpį po projekto finansavimo pabaigos, ne vėliau kaip per 30 dienų praėjus kiekvieniems iš 5 metų po projekto finansavimo pabaigos, arba kasmet, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos, kaip numatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, projekto vykdytojas privalo per DMS arba, jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos, raštu teikti įgyvendinančiajai institucijai ataskaitas po projekto užbaigimo. Ataskaita po projekto užbaigimo teikiama kaip informacija įgyvendinančiajai institucijai, siekiant užtikrinti duomenų apie projekto stebėsenos rodiklių pasiekimą ir reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 ir 57 straipsnių įgyvendinimą pateikimą. Nepažeidžiant reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 ir 57 straipsnių, projekto finansavimo ir administravimo sutartyje gali būti nustatomas trumpesnis ataskaitų po projekto užbaigimo teikimo laikotarpis ir periodiškumas, vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais reikalavimais ir atsižvelgiant į projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytus įsipareigojimus. Įgyvendinančioji institucija turi įsitikinti, kad pateikta informacija teisinga, ir gali paprašyti projekto vykdytojo ataskaitą po projekto užbaigimo patikslinti.

Papildyta punktu:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

166. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia tarpinės, galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos ar ataskaitos po projekto užbaigimo, įgyvendinančioji institucija turi per 10 darbo dienų nuo ataskaitų pateikimo termino pabaigos per DMS arba, jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos, raštu jam apie tai priminti ir nustatyti terminą, per kurį tarpinė, galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita ar ataskaita po projekto užbaigimo turi būti pateikta. Jeigu projekto vykdytojas tarpinės ar galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos laiku nepateikia net ir po priminimo, įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus procedūras, ir (arba) ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovais, gali sustabdyti projektui skirtų finansavimo lėšų ar jų dalies mokėjimą ir (ar) inicijuoti projekto finansavimo ir administravimo sutarties nutraukimą, ir (ar) vadovaudamasi šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais – išmokėtų lėšų arba jų dalies susigrąžinimą. Jeigu projekto vykdytojas ataskaitos po projekto užbaigimo laiku nepateikia ir po priminimo ir (ar) ataskaitoje pateikiami klaidingi duomenys, įgyvendinančioji institucija gali inicijuoti išmokėtų projekto finansavimo lėšų arba jų dalies susigrąžinimą, vadovaudamasi šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

PROJEKTO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIES PAKEITIMAI

 

167. Projekto vykdytojas privalo suderinti su įgyvendinančiąja institucija visus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiančius projekto apimtį, projekto išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą ar projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus. Projekto vykdytojas privalo raštu informuoti įgyvendinančiąją instituciją apie visus pakeitimus, susijusius su projekto finansavimo ir administravimo sutartimi ir projekto įgyvendinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

168. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimai gali būti atliekami 3 būdais:

168.1. projekto vykdytojui raštu informavus įgyvendinančiąją instituciją apie pakeitimus šių Taisyklių 169 punkte nurodytais atvejais ir tvarka;

168.2. sutarties šalims pasirašant papildomą susitarimą dėl sutarties pakeitimo (toliau – papildomas susitarimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

168.3. ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai arba įgyvendinančiajai institucijai vienašališkai priėmus sprendimą šių Taisyklių 179 punkte numatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

169. Projekto vykdytojui pakanka raštu informuoti įgyvendinančiąją instituciją apie projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimus, nenurodytus šių Taisyklių 170 punkte ir neturinčius esminio poveikio projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams. Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto vykdytojo rašto gavimo dienos priima sprendimą dėl pritarimo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimui ar jo daliai ir apie savo sprendimą informuoja projekto vykdytoją raštu arba per DMS, jeigu įdiegtos tokios funkcinės galimybės. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimas ar jo dalis įsigalioja, jeigu jiems pritaria įgyvendinančioji institucija, nuo įgyvendinančiosios institucijos sprendimo priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

170. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis turi būti keičiama sutarties šalims pasirašant papildomą susitarimą, kai:

170.1. būtina pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį;

170.2. projekto išlaidų kategorijos sumos nukrypimas nuo projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos sumos yra didesnis kaip 20 procentų, jeigu projektų finansavimo ir administravimo sutartyje nenustatyta mažesnė projekto išlaidų kategorijos galimo nuokrypio suma;

170.3. mažinamos projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės, o iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamų projektų, – jeigu stebėsenos rodiklių reikšmės mažinamos daugiau kaip 10 procentų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

170.4. keičiasi projekto vykdytojo teisinė forma;

170.5. keičiasi projekto veiklos ir (ar) techniniai sprendimai, turintys esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams;

170.6. yra kitų nenumatytų aplinkybių, turinčių esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams;

170.7. ministerija ir (ar) kita valstybės institucija priima sprendimą skirti projektui papildomų lėšų.

171. Atsiradus šių Taisyklių 170 punkte nurodytoms aplinkybėms, projekto vykdytojas privalo raštu pateikti įgyvendinančiajai institucijai prašymą pakeisti sutartį ir kartu su prašymu – visus prašymą pagrindžiančius įrodymus.

172. Įgyvendinančioji institucija šių Taisyklių 170 punkte nustatytais atvejais, gavusi projekto vykdytojo prašymą pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, turi įvertinti prašymo aplinkybes ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų pateikti pastabas projekto vykdytojui arba pasiūlymą ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai kartu su išvada dėl galimo sutarties keitimo, kurioje argumentuotai išdėsto savo nuomonę dėl projekto vykdytojo prašymo. Taip pat įgyvendinančioji institucija parengia ir pateikia ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai papildomo susitarimo projektą (jeigu sutartis trišalė).

173. Įgyvendinančioji institucija, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija taip pat gali inicijuoti projekto finansavimo ir administravimo sutarties keitimą, pateikdamos pasiūlymą šią sutartį pasirašiusioms šalims.

1731. Jeigu mažinamos projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos projekto stebėsenos rodiklių ir (arba) fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmės, įgyvendinančioji institucija turi įvertinti rodiklių mažinimo priežastis ir projektui skirto finansavimo dydžio pagrįstumą, atsižvelgdama į mažinamas rodiklių reikšmes, ir gali teikti ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai pasiūlymą pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir sumažinti projektui skirtą finansavimą ir (ar) inicijuoti išmokėtų projekto finansavimo lėšų arba jų dalies susigrąžinimą, vadovaudamasi šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais.

Papildyta punktu:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

1732. Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės negali būti mažinamos, kai:

1732.1. rodiklio reikšmės mažinimas lemiamas veiksnių, kurių įtaką projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės nepasiekimui projekto vykdytojas dar gali sumažinti, ir (arba), kol neįgyvendintos visos projekto veiklos ir (arba) neatėjęs nustatytas rodiklio pasiekimo momentas, nėra galimybės įsitikinti, kad įgyvendinus visas projekto veiklas ir (arba) atėjus rodiklio pasiekimo momentui nebus pasiekta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta rodiklio reikšmė;

1732.2. galutinio mokėjimo prašymo ir (arba) ataskaitos po projekto užbaigimo vertinimo metu nustatoma, kad projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos rodiklio reikšmės nepasiekta, kai galutinai atsiskaitoma už rodiklio pasiekimą vadovaujantis konkrečios veiksmų programos priemonės rodiklio skaičiavimo ir matavimo metodika, nustatyta Projektų finansavimo sąlygų apraše, ir (arba) Veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo rekomendacijomis, patvirtintomis finansų ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl Veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir (arba) nustatomas pažeidimas vadovaujantis šių Taisyklių 1911 punkto nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

Papildyta punktu:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

174. Sprendimą dėl projekto finansavimo ir administravimo sutarties keitimo šių Taisyklių 170 punkte numatytais atvejais priima ministerija ir (ar) kita valstybės institucija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymo keisti sutartį gavimo dienos, atsižvelgdamos į įgyvendinančiosios institucijos išvadą ir (ar) pasiūlymus. Sutarties keitimui paprastai pritariama, jeigu nustatoma, kad pakeitus sutartį projektas galėtų duoti tiek pat arba daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie veiksmų programos tikslų siekimo. Priimdamos sprendimą, institucijos turi atsižvelgti į aplinkybes, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti teikdamas paraišką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

175. Įgyvendinančioji institucija, gavusi ir užregistravusi ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos sprendimą dėl sutarties pakeitimo, nedelsdama informuoja projekto vykdytoją. Jeigu projekto vykdytojo prašymas pakeisti sutartį atmetamas, įgyvendinančioji institucija išdėsto atmetimo motyvus informaciniame laiške.

176. Jeigu ministerija ir (ar) kita valstybės institucija projekto vykdytojo prašymą pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį patenkina arba patenkina su tam tikromis sąlygomis, įgyvendinančioji institucija prie rašto projekto vykdytojui prideda su ministerija ir (ar) kita valstybės institucija suderintą papildomą susitarimą. Rašte įgyvendinančioji institucija nurodo terminą, per kurį projekto vykdytojas turi pasirašyti papildomą susitarimą ir grąžinti jį įgyvendinančiajai institucijai. Jeigu projekto vykdytojas per nurodytąjį terminą neatsiunčia pasirašyto papildomo susitarimo arba neinformuoja įgyvendinančiosios institucijos apie aplinkybes, dėl kurių negalėjo jo pasirašyti, laikoma, kad jis nesutiko su pasiūlytu sutarties keitimu.

177. Jeigu projekto finansavimo ir administravimo sutartis yra dvišalė, šių Taisyklių 174– 176 punktuose ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai numatytus veiksmus atlieka įgyvendinančioji institucija.

178. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija ir įgyvendinančioji institucija gali pasirašyti susitarimą, kuriuo ministerija ir (ar) kita valstybės institucija išreiškia savo išankstinį pritarimą aiškiai apibrėžtiems papildomo susitarimo atvejams. Tokiu atveju įgyvendinančiosios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens ir projekto vykdytojo pasirašomame papildomame susitarime turi būti nurodomas konkretus ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos pasirašytas susitarimas. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi informuoti vadovaujančiąją instituciją apie tai, kokiems papildomo susitarimo atvejams ji duoda savo išankstinį pritarimą, per 10 darbo dienų nuo atitinkamo susitarimo pasirašymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

179. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija (įgyvendinančioji institucija – šių Taisyklių 179.3 papunktyje nurodytu atveju) turi teisę vienašališku sprendimu pakeisti sutartį, kai:

179.1. ministerija ir (ar) kita valstybės institucija priima sprendimą sumažinti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, ir (ar) pareikalauti grąžinti išmokėtas lėšas ar jų dalį dėl to, kad nesilaikoma projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatų;

179.2. ministerija ir (ar) kita valstybės institucija priima sprendimą sumažinti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti išmokėtas lėšas ar jų dalį, kai perskaičiuojama didžiausia Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų suma ir (arba) didžiausias leistinas skirti projekto finansavimo lėšų dydis, vadovaujantis Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika arba Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 182 punktu (taikoma iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamiems projektams);

179.3. ministerija ir (ar) kita valstybės institucija arba įgyvendinančioji institucija, jeigu sutartis yra dvišalė, priima sprendimą pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, kai keičiasi Lietuvos Respublikos teisės aktai (įskaitant Projektų finansavimo sąlygų aprašą, kai jis keičiamas šių Taisyklių 132 punkte ir 29.3 papunktyje nustatytais atvejais) ir (ar) ES teisės aktai ir pakeistuose teisės aktuose nurodyta, kad teisės akto pakeitimai taikomi įgyvendinamiems projektams;

179.4. ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, atsižvelgdamos į įgyvendinančiosios institucijos pasiūlymą, priima sprendimą sumažinti projekto finansavimą dėl to, kad pasikeitus projekto veikloms ar techniniams sprendimams, sumažėjus planuotoms projekto stebėsenos rodiklių ir (arba) fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmėms arba įvykdžius visus numatytus projekto pirkimus paaiškėja, kad sumažėjo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, ir (ar) inicijuoja išmokėtų projekto finansavimo lėšų arba jų dalies susigrąžinimą, vadovaudamosi šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

1791. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos arba įgyvendinančiosios institucijos teisė vienašališku sprendimu pakeisti arba nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį turi būti numatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai arba įgyvendinančiajai institucijai priėmus sprendimą pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, įgyvendinančioji institucija siunčia jį projekto vykdytojui. Projekto vykdytojui nesutikus su sutarties pakeitimu arba nevykdant sutarties sąlygų, sutartis laikoma nutraukta. Priėmusi sprendimą pakeisti arba nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį šių Taisyklių 198 punkte nustatyta tvarka, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija apie priimtą sprendimą informuoja įgyvendinančiąją instituciją ir projekto vykdytoją.

Papildyta punktu:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

KONKURENCIJOS, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, DARNAUS VYSTYMOSI, LYČIŲ LYGYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPŲ UŽTIKRINIMAS

 

180. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama projektų įgyvendinimo priežiūrą, užtikrina reglamento (EB) Nr. 1083/2006 9 straipsnyje išdėstyto suderinamumo principo taikymą. Pagal šiuos principus ES fondų finansuojamos veiklos sritys visais atvejais turi atitikti Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47), joje nustatytas priemones ir veiksmus, įskaitant konkurenciją, viešųjų pirkimų sutarčių sudarymą, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

181. Užtikrindama ES konkurencijos politikos, ypač valstybės pagalbos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio nuostatas, sąlygų laikymąsi, įgyvendinančioji institucija:

181.1. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato, ar finansuoti pagal atitinkamą veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę pateiktam projektui yra taikomos Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalies nuostatos; jeigu taip, ar tokios valstybės pagalbos priemonės yra suderinamos arba gali būti laikomos suderinamomis su ES bendrąja rinka pagal ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos patvirtintą Projektų finansavimo sąlygų aprašą arba kitą dokumentą, nustatantį reikalavimus valstybės pagalbos priemonėms, priimtą laikantis atitinkamų valstybės pagalbą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatų;

181.2. prižiūri, kad projekto finansavimas, kuris projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu buvo pripažintas ne valstybės pagalba, projekto įgyvendinimo metu, atliekant sutarties pakeitimus, netaptų valstybės pagalba;

181.3. prižiūri, kad projekto finansavimas, kuris projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu buvo pripažintas suderinamas su ES bendrąja rinka, projekto įgyvendinimo metu, atliekant sutarties pakeitimus ar skiriant papildomai lėšų, nepažeistų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies ir 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 8 skyrius, 1 tomas, p. 339), nuostatų;

181.4. renka iš projekto vykdytojo, valstybės ir kitų institucijų bei įstaigų, visų kitų subjektų, kurie gali turėti reikiamos informacijos, informaciją apie gautą ir gaunamą valstybės pagalbą (jeigu projektui taikytinos valstybės pagalbos taisyklės);

181.5. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, valstybės pagalbos teikėjais šioje srityje;

181.6. prižiūri, kad lėšos projektui finansuoti, pripažintos nesuderinamos su ES bendrąja rinka, būtų grąžinamos kartu su palūkanomis, kurias neteisėtos pagalbos susigrąžinimui nustato Europos Komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

182. Jeigu projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, jis atsako už šio įstatymo nuostatų laikymąsi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

183. Projekto vykdytojas už projekto finansavimo lėšas numatomų įsigyti prekių, paslaugų arba darbų viešuosius pirkimus (toliau – viešieji pirkimai) vykdo pagal pirkimų planą, kuris derinamas su įgyvendinančiąja institucija projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

184. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse jai numatytas funkcijas, atlieka projekto vykdytojų vykdomų pirkimų priežiūrą vadovaudamasi jos parengtu ir patvirtintu Pirkimų priežiūros tvarkos aprašu, kuris užtikrina šių nuostatų laikymąsi:

184.1. Atliekant pirkimų priežiūrą, vadovaujantis rizikos analize, derinami išankstinės ir paskesnės priežiūros elementai. Išankstinė priežiūra atliekama derinant dokumentus su įgyvendinančiąja institucija prieš projekto vykdytojui priimant sprendimą dėl pirkimo paskelbimo, sutarties su laimėtoju sudarymo ir panašiai. Išankstinės priežiūros tikslas – galimų pirkimo procedūrų pažeidimų prevencija. Paskesnė priežiūra atliekama vykdant projekto vykdytojų pateiktų mokėjimo prašymų tikrinimą ir nustatant išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams. Siekdama užtikrinti spartų mokėjimo prašymų patikros ir tvirtinimo procesą, įgyvendinančioji institucija gali nuspręsti atlikti paskesnę pirkimų priežiūrą anksčiau, tai yra prieš projekto vykdytojui pateikiant mokėjimo prašymą. Atlikdama viešųjų pirkimų priežiūrą, įgyvendinančioji institucija pildo viešojo pirkimo patikros lapą, parengtą pagal Pavyzdinę viešojo pirkimo patikros lapo formą, patvirtintą įsakymu Nr. 1K-066, taip pat, atsižvelgdama į atitinkamos veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės ir veiklos pagal šią priemonę pobūdį, gali nustatyti papildomus viešojo pirkimo patikros reikalavimus. Detali įgyvendinančiosios institucijos pirkimų priežiūros apimtis nustatoma įgyvendinančiųjų institucijų teisės aktuose, reglamentuojančiuose vidaus procedūras, ir (ar) ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

184.2. Vykdydama pirkimų priežiūrą, įgyvendinančioji institucija turi imtis kompleksinių priemonių, t. y. vykdomą išankstinę ir paskesnę pirkimo dokumentų priežiūrą turi papildyti sistemingai organizuojamas projektų vykdytojų mokymas ir įgyvendinančiosios institucijos rengiami ir skelbiami metodiniai dokumentai.

184.3. Įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti operatyvų ir kompetentingą išvados dėl projekto vykdytojo pateiktų tikrinti dokumentų pateikimą. Išvadai dėl projekto vykdytojo pateiktų tikrinti dokumentų pateikti rekomenduojamas ne ilgesnis kaip 15 darbo dienų terminas nuo tų dokumentų gavimo dienos. Jeigu projekto vykdytojo parengti dokumentai atmetami, įgyvendinančioji institucija turi raštu paaiškinti atmetimo motyvus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

184.4. Jeigu įgyvendinančioji institucija įtaria, kad viešojo pirkimo dokumentai ir (ar) procedūra neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, ji gali pasiūlyti projekto vykdytojui atlikti atitinkamus neatitikimo ištaisymo veiksmus arba raštu pasiūlyti jam kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl konsultacijų viešojo pirkimo dokumentų ir (ar) pirkimo procedūrų atitikties įstatymo nuostatoms klausimais. Įgyvendinančioji institucija gali pati kreiptis į šią tarnybą dėl išvados apie viešojo pirkimo dokumentų ir (ar) viešojo pirkimo procedūrų atitikties įstatymo nuostatoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

184.5. Įgyvendinančioji institucija turėtų pagal kompetenciją įsitikinti, ar:

184.5.1. vykdant viešuosius pirkimus perkamos tos prekės, darbai ir paslaugos, kuriuos pirkti numatyta iš projekto finansavimo lėšų;

184.5.2. rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutartys sudarytos neprieštaraujant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms:

184.5.2.1. parinktas viešojo pirkimo būdas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus;

184.5.2.2. informavimas apie viešąjį pirkimą atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus;

184.5.2.3. viešojo pirkimo dokumentuose pateikta informacija atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus;

184.5.2.4. viešajam pirkimui pateiktų pasiūlymų vertinimas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus:

184.5.2.4.1. viešojo pirkimo dalyvių (kandidatų) kvalifikacijos vertinimas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus;

184.5.2.4.2. viešajam pirkimui pateiktų pasiūlymų vertinimas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;

184.5.2.5. viešojo pirkimo pabaiga atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus;

184.5.2.6. vykdant viešąjį pirkimą užtikrintas pagrindinių pirkimų principų laikymasis ir pirkimų tikslo siekimas;

184.5.3. viešasis pirkimas nėra susijęs su kitos įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

185. Iš projekto vykdytojų, numatančių organizuoti viešuosius pirkimus, iš anksto, atsižvelgiant į pirkimų planą, gali būti reikalaujama pateikti įgyvendinančiajai institucijai suderinti:

185.1. viešojo pirkimo skelbimo turinį ir pirkimo dokumentus;

185.2. viešojo pirkimo– pardavimo sutarties projektą;

185.3. kitą susijusią informaciją.

186. Projekto vykdytojas gali pradėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras dar iki pateikdamas paraišką, jeigu kitaip nenustatyta Projektų finansavimo sąlygų apraše. Įgyvendinančioji institucija, iki patvirtindama išlaidų tinkamumą finansuoti, turi patikrinti, ar buvo tinkamai laikomasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų. Įgyvendinančioji institucija, atlikdama mažos vertės pirkimų, supaprastintų ar tarptautinių pirkimų, kai pirkimo vertė pagal projektą (suma, už kurią projektui įgyvendinti perkama prekių, paslaugų ar darbų pagal konkretaus viešojo pirkimo metu sudarytą arba planuojamą sudaryti sutartį su tiekėju) be pridėtinės vertės mokesčio – ne didesnė nei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta supaprastinto pirkimo vertė už prekes ir paslaugas arba darbus, nesvarbu, koks pirkimo būdas pasirinktas, paskesnę patikrą, gali vadovautis įgyvendinančiosios institucijos patvirtinta atrankine pirkimų patikros metodika.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

187. Jeigu projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, projekto pirkimus jis privalo vykdyti vadovaudamasis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212 „Dėl Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – NPO pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas). Įgyvendinančioji institucija pagal kompetenciją atlieka pirkimų priežiūrą, remdamasi NPO pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu ir užtikrindama šių Taisyklių 184.1–184.3 papunkčiuose išdėstytų nuostatų laikymąsi. Įgyvendinančioji institucija, atlikdama apklausos būdu vykdomų pirkimų ar konkurso būdu vykdomų pirkimų, kai pirkimo vertė projekto biudžete – ne didesnė, nei nurodyta NPO pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo 13 punkte, paskesnę patikrą, gali vadovautis įgyvendinančiosios institucijos patvirtinta atrankine pirkimų patikros metodika.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

188. Siekdama užtikrinti reglamento (EB) Nr. 1083/2006 16 ir 17 straipsniuose numatytų darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą, įgyvendinančioji institucija:

188.1. atlikdama projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, tikrina, ar projektas nepažeidžia ir nepažeis atitinkamų darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo principų;

188.2. vadovaudamasi projekto įgyvendinimo ataskaitomis ir patikrų vietose rezultatais, stebi, ar skirtos lėšos naudojamos tinkamai ir laikantis darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimo principų, taip pat įsipareigojimų, numatytų projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

IŠMOKĖTŲ PROJEKTO FINANSAVIMO LĖŠŲ IR KITŲ LĖŠŲ GRĄŽINIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ

 

1881. Visais šiose Taisyklėse nustatytais atvejais sprendimus dėl išmokėtų projekto finansavimo lėšų ir (ar) kitų lėšų susigrąžinimo priima ministerija ir (arba) kita valstybės institucija arba įgyvendinančioji institucija (jeigu jos vadovas yra asignavimų valdytojas).

1882. Sprendimai dėl projekto finansavimo lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat dėl kitų lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų nepažeidžiant ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktų, susigrąžinimo priimami ir vykdomi, ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto grąžintinos ir grąžintos lėšos administruojamos Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, ir 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

Papildyta skirsniu:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

PROJEKTŲ UŽBAIGIMAS

 

189. Projekto finansavimas laikomas baigtu, kai įgyvendinančioji institucija patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą arba apmokamas galutinis mokėjimo prašymas, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas vėliau.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

190. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas šių Taisyklių 1651 punkte nustatyta tvarka ir terminais teikia įgyvendinančiajai institucijai ataskaitą po projekto užbaigimo. Jeigu reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje numatytu laikotarpiu nustatoma, kad gauta ar numatoma gauti iš anksto objektyviai apskaičiuojamų pajamų, į kurias neatsižvelgta projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, tokias pajamas, apskaičiuotas vadovaujantis Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika arba Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 182 punktu (iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamiems projektams), projekto vykdytojas turi grąžinti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

IX. NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI IR PAŽEIDIMAI

 

 

NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

 

191. Jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus procedūras, ir (arba) ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovais, turi teisę inicijuoti, o ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, ir (ar) vadovaudamasi šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

1911. Jeigu projekto vykdytojas, įgyvendinęs projekto veiklas, nepasiekia planuotų projekto stebėsenos rodiklių ir (arba) fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių, įgyvendinančioji institucija, įvertinusi rodiklių nepasiekimo priežastis, šiose Taisyklėse ir Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka gali inicijuoti pažeidimo tyrimą ir nustatyti pažeidimą arba jo nenustatyti.

Papildyta punktu:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

192. Jeigu įtariama, kad pareiškėjas, vykdydamas pirkimus prieš paraiškos pateikimą, pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus ar projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu ir po jo įgyvendinimo, iki sueis reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio 1 dalyje nurodyti terminai, pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus ir (ar) projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygas ir dėl to atsirado ar galėjo atsirasti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) ES biudžeto nuostolių patyrus nepagrįstų išlaidų, šiose Taisyklėse ir Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas ir nustatomas arba nenustatomas pažeidimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

PAŽEIDIMŲ TYRIMAS IR NUSTATYMAS

 

193. Pažeidimus įtarti gali kiekvienas ES struktūrinę paramą administruojančios institucijos darbuotojas, vykdydamas projektų finansavimo ir administravimo sutarčių priežiūros, kontrolės arba audito veiklas ir kitais atvejais, nustatytais Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių 73 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

194. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, vadovaujančioji ir tvirtinančioji institucijos, įtarusios pažeidimą ir (ar) gavusios informacijos apie įtariamus pažeidimus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos audito rūmų, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir trečiųjų šalių, šią informaciją persiunčia įgyvendinančiajai institucijai.

195. Įtariamus pažeidimus tiria ir nustato įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nuostatomis.

196. Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktų ir (ar) projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų pažeidimai, neturintys finansinių pasekmių (dėl to neatsirado ES biudžeto ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto nuostolių patiriant nepagrįstas išlaidas), taip pat nusikalstamos veikos ar sistemiškumo požymių, gali būti ištaisomi neatliekant pažeidimo tyrimo. Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Metodinėmis pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis:

196.1. tvirtindama projekto vykdytojo mokėjimo prašymą, patvirtina tik tinkamą finansuoti išlaidų sumą;

196.2. jeigu pažeidimą gali ištaisyti projekto vykdytojas, apie tai informuoja projekto vykdytoją ir nurodo nustatyto pažeidimo ištaisymo būdus ir (ar) terminą, per kurį nustatytas pažeidimas turi būti ištaisytas ir apie atliktus veiksmus informuota įgyvendinančioji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

197. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo (toliau – sprendimas dėl pažeidimo), kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas (ar keli) iš šių pasiūlymų ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai:

197.1. nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) susigrąžinti visas sumokėtas lėšas;

197.2. pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą ir (ar) išskaičiuojant sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos;

197.3. pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

1971. Įgyvendinančioji institucija neteikia siūlymo pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, jeigu projekto veiklos pabaigtos ir projekto vykdytojas yra pateikęs galutinį mokėjimo prašymą. Įgyvendinančioji institucija, priėmusi sprendimą dėl pažeidimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos teikia jo kopiją ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai ir projekto vykdytojui.

Papildyta punktu:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

198. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdamos į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą (-us), priima vieną (ar kelis) iš šių sprendimų:

198.1. nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) susigrąžinti visas sumokėtas lėšas;

198.2. pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą, ir (ar) išskaičiuojant sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos;

198.3. pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

1981. Jeigu ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai gavus įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo ir jį nagrinėjant ar jau išnagrinėjus paaiškėja naujų aplinkybių, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo gavimo dienos, paprašo įgyvendinančiąją instituciją įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo.

Papildyta punktu:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

1982. Jeigu pagal ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos sprendimą lėšos turi būti susigrąžinamos, jos susigrąžinamos vadovaujantis šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais.

Papildyta punktu:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

1983. Neteko galios nuo 2019-10-22

Punkto naikinimas:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

Papildyta punktu:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

199. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pažeidimo priėmimo dienos apie priimtą sprendimą informuoja įgyvendinančiąją instituciją ir projekto vykdytoją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

1991. Priėmus šių Taisyklių 198.3 papunktyje arba 811 punkte nurodytą sprendimą (nustačius pirkimo sutarties vertei taikytiną finansinę korekciją, tais atvejais, kai pirkimo sutartis nebaigta vykdyti), įgyvendinančioji institucija, prieš tvirtindama mokėjimo prašymuose deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų sumą, turi įsitikinti, kad korekcija Metodinėse pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijose nustatyta tvarka pritaikyta faktinei tinkamai finansuoti pirkimo sutarties vertei.

Papildyta punktu:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

X. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR PRIEINAMUMAS

 

200. Vadovaujančioji, tvirtinančioji, mokėjimo institucijos, Viešųjų pirkimų tarnyba, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, taip pat įgyvendinančiosios institucijos ir projektų vykdytojai visų su veiksmų programų įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

201. Visais atvejais, atsižvelgiant į reglamento (EB) Nr. 1083/2006 90 straipsnį, turi būti sudaryta galimybė Europos Komisijos, Europos audito rūmų ir Europos investicijų banko atsakingiems pareigūnams susipažinti su visais dokumentais projektų įgyvendinimo metu ir 3 metus nuo veiksmų programų užbaigimo. Kai skirta valstybės pagalba, atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimų arba reglamentų, pagal kuriuos teikiama valstybės pagalba, nuostatas, šių Taisyklių 204 ir 206 punktuose nurodytos institucijos dokumentus turi saugoti Europos Komisijos sprendimuose arba reglamentuose nurodytais terminais, bet ne trumpiau kaip 3 metus nuo veiksmų programų užbaigimo. Dokumentų saugojimo terminai pratęsiami atliekant procesinius veiksmus arba pagrįstu Europos Komisijos prašymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

202. Šių Taisyklių 200 punkte nurodytos institucijos ir projektų vykdytojai privalo užtikrinti su veiksmų programų įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ir elektroninėse laikmenose dokumentus) saugumą ir prieinamumą vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, mokėjimo institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos Komisijos, Europos audito rūmų ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

203. Projekto vykdytojas privalo saugoti:

203.1. paraiškos ir jos priedų kopijas;

203.2. paraiškos keitimo dokumentų kopijas;

203.3. projekto finansavimo ir administravimo sutarties ir visų papildomų susitarimų originalus;

203.4. tarpinių ataskaitų (jeigu jos rengiamos), galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų, ataskaitų po projekto užbaigimo ir jų priedų kopijas ir kitus susijusius dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

203.5. mokėjimo prašymų kopijas, išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus;

203.6. susirašinėjimo su įgyvendinančiąja institucija, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija dokumentų kopijas;

203.7. pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;

203.8. įgyvendintų viešumo priemonių įrodymo dokumentus.

204. Įgyvendinančioji institucija privalo saugoti:

204.1. su projektų planavimu susijusių dokumentų originalus arba kopijas;

204.2. kvietimų teikti paraiškas dokumentų kopijas;

204.3. paraiškų registravimo ir vertinimo dokumentų originalus;

204.4. paraiškų (įskaitant ir vertinimo metu atmestas paraiškas) ir jų priedų originalus;

204.5. paraiškų keitimo dokumentų originalus;

204.6. informacinių raštų apie projektų paraiškų atmetimą kopijas;

204.7. visų susirašinėjimo su pareiškėju dokumentų kopijas;

204.8. mokėjimo prašymų originalus, išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

 

204.9. visų susirašinėjimo su vadovaujančiąja, tvirtinančiąja ir audito institucijomis, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija dokumentų originalus arba kopijas.

205. Įgyvendinančioji institucija privalo turėti kiekvieno patvirtinto projekto bylą (įskaitant elektroninę), kurioje saugomi visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai:

205.1. projekto finansavimo ir administravimo sutarties ir papildomų susitarimų originalai;

205.2. prašymų pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir sprendimų dėl projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo originalai arba kopijos ir kiti susiję dokumentai;

205.3. mokėjimo prašymų, jų priedų, jų patikros ir tvirtinimo lapų originalai;

205.4. paraiškų asignavimų valdytojui originalai;

205.5. lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams ir rangovams, prekių tiekėjams ar paslaugų teikėjams pagrindimo dokumentų kopijos;

205.6. projekto įgyvendinimo tarpinių, galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų ir ataskaitų po projekto užbaigimo ir jų priedų kopijas ir kitus susijusius dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

205.7. patikrų vietose ataskaitų originalai;

205.8. susirašinėjimo su projekto vykdytoju dokumentų kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

206. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija privalo saugoti:

206.1. su veiksmų programų planavimu ir įgyvendinimo koordinavimu susijusių dokumentų kopijas;

206.2. su projektų ir lėšų planavimu susijusių dokumentų originalus arba kopijas;

206.3. kvietimų teikti paraiškas dokumentų originalus;

206.4. su paraiškų vertinimu ir atranka susijusių dokumentų originalus arba kopijas;

206.5. sprendimų dėl projekto finansavimo originalus arba kopijas;

206.6. projekto finansavimo ir administravimo sutarties ir papildomų susitarimų originalus;

206.7. prašymų pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sprendimų dėl projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo originalus arba kopijas ir kitus susijusius dokumentus;

206.8 gautų paraiškų asignavimų valdytojui kopijas arba originalus, jeigu šių Taisyklių 128 punkte nustatyta tvarka gautas vienas paraiškos asignavimų valdytojui originalo egzempliorius;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

206.9. mokėjimo paraiškų Valstybės iždo departamentui kopijas;

206.10. visų susirašinėjimo su vadovaujančiąja, tvirtinančiąja, įgyvendinančiąja, audito institucijomis ir projektų vykdytojais dokumentų kopijas;

206.11. visų susirašinėjimo su Europos Komisija ir kitomis valstybės institucijomis dėl veiksmų programų įgyvendinimo dokumentų kopijas;

206.12. ataskaitų, teikiamų vadovaujančiajai ir tvirtinančiajai institucijoms, kopijas;

206.13. mokėjimo prognozių, teikiamų tvirtinančiajai institucijai, kopijas;

206.14. informaciją apie jai priskirtų veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių grąžintas, grąžintinas ir išieškotinas lėšas ir kitus susijusius dokumentus.

207. Tvirtinančioji institucija privalo saugoti:

207.1. visų susirašinėjimo su Europos Komisija ir kitomis valstybės institucijomis dėl veiksmų programų įgyvendinimo dokumentų originalus arba kopijas;

207.2. ataskaitų, teikiamų Europos Komisijai, kopijas;

207.3. mokėjimo paraiškų, teikiamų Europos Komisijai, kopijas;

207.4. mokėjimo prognozių, teikiamų Europos Komisijai, kopijas;

207.5. atliktų patikrinimų ataskaitų originalus ir kitus susijusius dokumentus.

208. Vadovaujančioji institucija privalo saugoti:

208.1. ataskaitų, teikiamų Europos Komisijai, kopijas;

208.2. visų susirašinėjimo su tvirtinančiąja institucija, ministerijomis ir (ar) kitomis valstybės institucijomis, įgyvendinančiosiomis, audito institucijomis ir projektų vykdytojais dokumentų originalus arba kopijas;

208.3. visų susirašinėjimo su Europos Komisija ir kitomis valstybės institucijomis dėl veiksmų programų įgyvendinimo dokumentų originalus arba kopijas;

208.4. atliktų patikrinimų ataskaitų originalus ir kitus dokumentus.

2081. Mokėjimo institucija privalo saugoti:

2081.1. su lėšų išmokėjimu susijusių dokumentų originalus ir (arba) kopijas;

2081.2. su ES lėšų valdymu ir apskaita susijusių dokumentų originalus ir (arba) kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

2082. Viešųjų pirkimų tarnyba privalo saugoti projektų viešųjų pirkimų tikrinimo ir procedūrų vertinimo, taip pat paklausimų ir susirašinėjimo su ūkio subjektais dokumentus.

Papildyta punktu:

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

 

11 skyrius. Neteko galios nuo 2019-10-22

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

2121. Projekto vykdytojai įgyvendinančiųjų institucijų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų sprendimus ar veiksmus (neveikimą) turi teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

 

213. Vadovaujančioji institucija, įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos vietoj šių Taisyklių 8, 33, 41, 46, 55, 94, 123, 154, 184 punktuose nurodytų atskirų teisės aktų, reglamentuojančių vidaus procedūras, gali pasitvirtinti ES struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovus, kuriuose būtų aprašytos visos atitinkamos institucijos atliekamos šiose Taisyklėse nustatytos procedūros:

213.1. valstybės projektų planavimas;

213.2. informacijos teikimas pareiškėjams ir projektų vykdytojams;

213.3. SFMIS naudojimas;

213.4. paraiškų registravimas;

213.5. paraiškų vertinimas;

213.6. projektų atranka;

213.7. mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas;

213.8. projektų patikrų vietose planavimas ir atlikimas;

213.9. pirkimų priežiūra;

213.10. kitos šiose Taisyklėse numatytos procedūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

 

214. Vadovaujančioji institucija, vadovaudamasi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėmis, nustato jos atsakomybe pavestų užduočių, susijusių su reglamento (EB) Nr. 1083/2006 60 straipsnyje nustatytų vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimu, vykdymo reikalavimus ir tikrindama tarpinių institucijų vidaus sistemas teikia rekomendacijas, kaip jas patobulinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 101, 2009-02-11, Žin., 2009, Nr. 19-770 (2009-02-19), i. k. 1091100NUTA00000101

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 "Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1385, 2009-10-28, Žin., 2009, Nr. 131-5682 (2009-11-03), i. k. 1091100NUTA00001385

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 "Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1723, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 144-7373 (2010-12-09), i. k. 1101100NUTA00001723

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 "Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 510, 2012-05-09, Žin., 2012, Nr. 56-2785 (2012-05-16), i. k. 1121100NUTA00000510

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 "Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1378, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-11, i. k. 2014-19466

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1036, 2015-09-30, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14594

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 917, 2016-09-15, paskelbta TAR 2016-09-19, i. k. 2016-23666

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1047, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-21, i. k. 2019-16681

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo