Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 112-4992, i. k. 1021100NUTA00001797

 

TAR pastaba. Valstybinė mokesčių inspekcija verslo liudijimus veikloms, išbraukiamoms keičiamo Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo, ir verslo liudijimus gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, neatsižvelgiant į nuomojamų objektų skaičių, išduoda ne ilgesniam laikotarpiui nei iki 2020 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2016-11-24:

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ IR VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ SĄRAŠO

 

2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1797

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 22 dalimi, 10 straipsnio 2 dalimi ir 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisykles;

1.2. Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Verslo liudijimo formą tvirtina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos).

2.2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos parengia atmintinę, kurioje nurodomos verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos ir su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusi atsakomybė, taip pat konkretų individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių, išskirdama stacionarioje vietoje vykdomos veiklos rūšis.

2.3. Fiksuoto dydžio pajamų mokestis, įsigyjant verslo liudijimą, mokamas nuo pajamų, gautų:

2.3.1. iš verslo liudijime nurodytos rūšies veiklos verslo liudijime nurodytoje veiklos vykdymo teritorijoje;

2.3.2. parduodant prekes ar savo gamybos prekes (išskyrus žemės ūkio ir maisto produktus jų individualios prekybos veiklos tikslais) ir teikiant paslaugas gyventojams, išskyrus šio nutarimo 2.4.2 papunktyje nustatytus atvejus;

2.3.3. parduodant prekes ar savo gamybos prekes ir teikiant paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu verslo liudijime nurodytos veiklos rūšis nėra viena iš veiklos, kuria verčiasi juridinis asmuo, rūšių, ir išskyrus šio nutarimo 2.4 papunktyje nustatytus atvejus;

2.3.4. parduodant prekes kioske, turgavietėje, iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, iš išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos, išskyrus šio nutarimo 2.4.2.3 papunktyje nustatytus atvejus.

2.4. Fiksuoto dydžio pajamų mokestis, įsigyjant verslo liudijimą, negali būti mokamas:

2.4.1. nuo gyventojų, įsigijusių paslaugų ir gamybos verslo liudijimus, pajamų, kurios gautos iš juridinių asmenų ir kurios viršija 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį (į 4 500 eurų sumą įskaičiuojamos iš juridinių asmenų gautos visuose paslaugų ir gamybos verslo liudijimuose nurodytų rūšių veiklos pajamos); jeigu šios gyventojo iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos veiklos pajamos yra didesnės kaip 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį, pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų sumą, apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas pajamų mokesčio tarifas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

2.4.2. nuo gyventojų, įsigijusių prekybos verslo liudijimus, pajamų, gautų:

2.4.2.1. parduodant prekes juridiniams asmenims ir gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais, kurios viršija 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį (į 4 500 eurų sumą įskaičiuojamos visos iš gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotų prekių, išskyrus savo gamybos prekes, ir visos iš juridiniams asmenims parduotų prekių ir suteiktų paslaugų gautos pajamos); jeigu šios gyventojo iš juridiniams asmenims parduotų prekių ir suteiktų paslaugų, taip pat iš gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotų prekių, išskyrus savo gamybos prekes, gautos pajamos yra didesnės kaip 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį, pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų sumą, apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas pajamų mokesčio tarifas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

2.4.2.2. iš prekybos automobiliais, motociklais, mopedais;

2.4.2.3. iš prekybos nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, esančiose turgavietės teritorijoje), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose.

2.5. Kiosku (išskyrus turgavietės teritorijoje esančius statinius) laikoma pagal suderintą su savivaldybės vyriausiuoju architektu projektą lauke pastatyta be pamatų ir prekybos salės laikina patalpa, kuri gali būti nukelta arba išmontuota ir iš kurios prekės parduodamos pro langelį (prieangis prie langelio prekybos sale nelaikomas).

2.6. Laikinaisiais prekybos įrenginiais laikomi vežimėliai ir prekystaliai.

2.7. Išvežiojamąja ir išnešiojamąja prekyba laikoma mažmeninė prekyba, kai prekės gyventojams išvežiojamos autotransporto priemonėmis (autopriekabomis, autoparduotuvėmis, vežimėliais) arba išnešiojamos krepšiais.

2.8. Atskiras fiksuoto dydžio pajamų mokestis įsigyjant verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai mokamas už kiekvieną gyvenamosios paskirties objektą, įregistruotą (registruotiną) Nekilnojamojo turto registre.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

3. Rekomenduoti savivaldybėms iki einamųjų metų lapkričio 10 d. pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie nustatytą (patvirtintą) kitų metų fiksuoto dydžio pajamų mokestį.

4. Įpareigoti:

4.1. valstybės institucijas ir įstaigas – teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos informaciją apie jų veiklos sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, susijusių su veiklos, kuria verstis išduodami verslo liudijimai, pakeitimus arba papildymus; informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių pakeitimų įsigaliojimo;

4.2. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos:

4.2.1. per teritorines valstybines mokesčių inspekcijas užtikrinti, kad šio nutarimo 4.1 papunktyje nurodyta informacija būtų prieinama visiems verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams;

4.2.2. duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), Užimtumo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitoms atitinkamą veiklą kontroliuojančioms institucijoms informaciją apie gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus, ir gyventojus, kurie nutraukė verslo liudijime įrašytos rūšies veiklą ar kurių vykdyta verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

4.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą – pagal duomenų teikimo sutartyje numatytas užklausas teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos informaciją apie gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, susidariusias skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

TAR pastaba. 2.4.1 papunkčio nuostatos, kad gyventojo iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gauta pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų sumą, apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytas pajamų mokesčio tarifas, ir 2.4.2.1 papunkčio nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas ir už jas apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, neatsižvelgiant į tai, kada 2016 metų mokestiniam laikotarpiam veiklai vykdyti sumokėtas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, įsigyjant verslo liudijimą.

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797

 

VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLĖS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1251, 2005-11-21, Žin., 2005, Nr. 138-4971 (2005-11-24), i. k. 1051100NUTA00001251

 

1. Verslo liudijimai išduodami:

1.1. tiesiogiai kreipiantis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją:

1.1.1. nuolatiniam Lietuvos gyventojui – į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, veikiančią savivaldybėje, kurioje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, išskyrus verslo liudijimus verstis veikla konkrečios savivaldybės teritorijoje, kuriuos išduoda toje savivaldybėje veikianti teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija;

1.1.2. nenuolatiniam Lietuvos gyventojui – į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, veikiančią savivaldybėje, kurioje gyventojas gyvena, o jeigu gyvenamosios vietos Lietuvoje nėra, – į bet kurią teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, išskyrus verslo liudijimus verstis veikla konkrečios savivaldybės teritorijoje, kuriuos išduoda toje savivaldybėje veikianti teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija;

1.2. nuolatiniam Lietuvos gyventojui ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui kreipiantis į Valstybinę mokesčių inspekciją elektroninėmis priemonėmis – prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės „Mano VMI“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

2. Gamybos ir paslaugų verslo liudijimai išduodami ir pratęsiami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms.

Prekybos verslo liudijimai išduodami ir pratęsiami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams. Prašyme turi būti įrašyta, kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti, ir šios dienos nurodomos verslo liudijime.

Paskutinį kalendorinių metų mėnesį verslo liudijimas gali būti išduotas arba pratęstas laikotarpiui iki kalendorinių metų pabaigos.

Verslo liudijimai užsieniečiams, kurie turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau vadinama – leidimas gyventi), išduodami ir pratęsiami šiame punkte nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau, negu galioja turimas leidimas gyventi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 13, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-246 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000013

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

Nr. 1255, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 136-6920 (2013-12-28); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00151

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

3. Gyventojų prašymu išduotame verslo liudijime gali būti įrašomas vienas iš šių fizinių asmenų: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas), tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas. Verslo liudijime nurodyti asmenys turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

 

4. Norint įsigyti verslo liudijimą, Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiami šie dokumentai:

4.1. prašymas (jame nurodoma, kurios rūšies veiklos verslo liudijimą norima įsigyti, veiklos vykdymo teritorija, laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą, veiklos vieta, kai norima įsigyti verslo liudijimą verstis veikla, kuri pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių priskiriama prie stacionarioje vietoje vykdomos veiklos rūšies (toliau – stacionarioje vietoje vykdoma veikla), pasirinktas savivaldybės tarybos patvirtintas mažesnis fiksuoto dydžio pajamų mokestis, šių taisyklių 3 punkte nurodyto fizinio asmens, kurį gyventojas, įsigyjantis verslo liudijimą, prašo įrašyti į verslo liudijimą, duomenys);

4.2. Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai dėl verslo liudijimo išdavimo kreipiamasi šių taisyklių 1.2 papunktyje nustatyta tvarka;

4.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prašymu dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybos nustatytas mažesnis fiksuoto dydžio pajamų mokestis (jeigu savivaldybės taryba yra priėmusi atitinkamą sprendimą);

4.4. sudaryta su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinė licencinė sutartis, suteikianti teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti);

4.5. leidimas gyventi (jeigu verslo liudijimą įsigyja užsienietis); šis reikalavimas netaikomas Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

5. Šių taisyklių 4 punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai iki laikotarpio, kuriam išduodamas verslo liudijimas, pradžios. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 4 punkte, pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1251, 2005-11-21, Žin., 2005, Nr. 138-4971 (2005-11-24), i. k. 1051100NUTA00001251

Nr. 423, 2008-04-29, Žin., 2008, Nr. 53-1972 (2008-05-10), i. k. 1081100NUTA00000423

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

6. Verslo liudijimas neišduodamas, jeigu Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikiami šių taisyklių 4 punkte nurodyti dokumentai.

Verslo liudijimas, išskyrus verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, taip pat neišduodamas, jeigu gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, skolingas už praėjusį laikotarpį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir gyventojo skolos sumokėjimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui terminas neatidėtas arba atidėtas, tačiau jau suėjęs. Verslo liudijimas, išskyrus verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui neišduodamas, jeigu gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, nesusimokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokų už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį iš anksto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1251, 2005-11-21, Žin., 2005, Nr. 138-4971 (2005-11-24), i. k. 1051100NUTA00001251

Nr. 423, 2008-04-29, Žin., 2008, Nr. 53-1972 (2008-05-10), i. k. 1081100NUTA00000423

Nr. 800, 2008-08-20, Žin., 2008, Nr. 98-3789 (2008-08-28), i. k. 1081100NUTA00000800

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

7. Kiekvienos rūšies veiklos verslo liudijimai išduodami atskirai. Gyventojo prašyme nurodyta stacionarioje vietoje vykdomos veiklos vieta įrašoma verslo liudijime. Jeigu prašyme gyventojas nurodo kitos (ne stacionarioje vietoje vykdomos) veiklos vietą, ji taip pat įrašoma verslo liudijime. Pasikeitus stacionarioje vietoje vykdomos veiklos vietai, gyventojas per 10 dienų nuo pasikeitimo privalo apie tai pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai tiesiogiai kreipdamasis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją arba kreipdamasis į Valstybinę mokesčių inspekciją elektroninėmis priemonėmis – prisijungęs prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės „Mano VMI“. Verslo liudijime atitinkami įrašai padaromi ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 423, 2008-04-29, Žin., 2008, Nr. 53-1972 (2008-05-10), i. k. 1081100NUTA00000423

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

8. Neteko galios nuo 2010-05-23

Punkto naikinimas:

Nr. 576, 2010-05-19, Žin. 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Punkto pakeitimai:

Nr. 423, 2008-04-29, Žin., 2008, Nr. 53-1972 (2008-05-10), i. k. 1081100NUTA00000423

 

9. Gyventojo pageidavimu verslo liudijimas, išduotas trumpesniam negu kalendorinių metų laikotarpiui, papildomai sumokėjus atitinkamą fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumą, gali būti pratęstas šių taisyklių 2 punkte nurodytam laikotarpiui.

Prašymas pratęsti verslo liudijimo galiojimą turi būti pateiktas, kol verslo liudijimas dar galioja, tiesiogiai kreipiantis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją arba kreipiantis į Valstybinę mokesčių inspekciją elektroninėmis priemonėmis – prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės „Mano VMI“. Verslo liudijimo galiojimas pratęsiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo pratęsti verslo liudijimo galiojimą pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 423, 2008-04-29, Žin., 2008, Nr. 53-1972 (2008-05-10), i. k. 1081100NUTA00000423

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

10. Verslo liudijimą praradęs gyventojas (neturintis galimybės prarastojo verslo liudijimo išsispausdinti) turi kreiptis tiesiogiai į bet kurią teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją ir pateikti prašymą išduoti verslo liudijimą vietoj prarastojo. Kartu su prašymu turi būti pateikiamas šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodytas dokumentas.

Šiuo atveju verslo liudijimas išduodamas per vieną darbo dieną po prašymo pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 423, 2008-04-29, Žin., 2008, Nr. 53-1972 (2008-05-10), i. k. 1081100NUTA00000423

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

11. Neteko galios nuo 2019-11-30

Punkto naikinimas:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

Punkto pakeitimai:

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

 

12. Mokėtinas fiksuoto dydžio pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui. Jeigu verslo liudijimas išduodamas trumpesniam negu kalendorinių metų laikotarpiui, nustatytas metinis fiksuoto dydžio pajamų mokestis dalijamas iš metų kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš dienų, kurioms išduodamas verslo liudijimas, skaičiaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

13. Mokėtiną fiksuoto dydžio pajamų mokestį apskaičiuoja Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į prašyme nurodytus duomenis ir pateiktus dokumentus. Fiksuoto dydžio pajamų mokestis turi būti sumokėtas prieš išduodant verslo liudijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 423, 2008-04-29, Žin., 2008, Nr. 53-1972 (2008-05-10), i. k. 1081100NUTA00000423

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

14. Jeigu verslo liudijimas išduodamas ilgesniam negu kalendorinio mėnesio laikotarpiui ir pasikeičia duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, gyventojas per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo pranešti apie tai Valstybinei mokesčių inspekcijai tiesiogiai kreipdamasis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją arba kreipdamasis į Valstybinę mokesčių inspekciją elektroninėmis priemonėmis – prisijungęs prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės „Mano VMI“.

Jeigu dėl duomenų, pagal kuriuos skaičiuojamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, pokyčio susidaro fiksuoto dydžio pajamų mokesčio permoka, ji grąžinama arba įskaitoma Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Papildomai mokėtina arba grąžintina fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo kito kalendorinio mėnesio, einančio po to kalendorinio mėnesio, kurį įvyko pokytis, pirmosios dienos.

Fiksuoto dydžio pajamų mokestis grąžinamas arba įskaitomas ir tada, kai verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta ir ja nesiverčiama iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos. Mirties atveju fiksuoto dydžio pajamų mokestis grąžinamas paveldėtojams arba įskaitomas palikėjo mokestinei nepriemokai padengti. Šiuo atveju grąžinama arba įskaitoma fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo palikimo atsiradimo momento iki išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos. Ligos atveju grąžinama arba įskaitoma fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo ligos pradžios iki išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, prašymu į verslo liudijimą įrašytas šių taisyklių 3 punkte nurodytas fizinis asmuo. Kitais atvejais grąžinama arba įskaitoma fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo prašymo nutraukti vykdomą individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje gavimo dienos arba nuo prašyme nurodytos, vėlesnės nei prašymo gavimo data, dienos iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1251, 2005-11-21, Žin., 2005, Nr. 138-4971 (2005-11-24), i. k. 1051100NUTA00001251

Nr. 423, 2008-04-29, Žin., 2008, Nr. 53-1972 (2008-05-10), i. k. 1081100NUTA00000423

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

15. Neteko galios nuo 2012-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin. 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

 

16. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai veiklos vykdymo vietoje privalo turėti šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodytą dokumentą. Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, – prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimus, – gamybos vietoje privalo turėti šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodytą dokumentą ir, išskyrus šių taisyklių 161 punkte nurodytus atvejus, šiuos prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

16.1. sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš Lietuvos juridinių asmenų arba užsienio apmokestinamojo vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę; prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą arba kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos iš gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme; dokumentą, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį, – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos Europos Sąjungos valstybėse;

16.2. importo deklaraciją, kuria įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų importas į Europos Sąjungos muitų teritoriją, – kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos ne Europos Sąjungos muitų teritorijoje;

16.3. prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito pirmąjį egzempliorių arba kasos aparato kvitą, arba sąskaitą faktūrą – kai prekės perkamos iš gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą verstis prekyba, kai iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo perkama jo pagaminta produkcija, kai žemės ūkio produkcija perkama iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba kai iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

161. Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, – prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimus, – gamybos vietoje neprivalo turėti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentų tais atvejais, kai jie buhalterinę apskaitą tvarko naudodamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemiu (toliau – i.APS) ir prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentai arba jų skaitmeninės kopijos saugomi i.APS.

Papildyta punktu:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

162. Kai šių taisyklių 16 punkte nurodyti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentai yra elektroniniai, verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo užtikrinti Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms kontrolės institucijoms visišką prieigą prie šių dokumentų elektroninėmis priemonėmis, juos skaityti ar kitaip naudoti.

Papildyta punktu:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

17. Neteko galios nuo 2012-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin. 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

 

18. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, prekių (paslaugų) medžiagų, žaliavų įsigijimo dokumentus ir kitus dokumentus turi saugoti 5 kalendorinius metus po tų metų, kuriais jie gauti ar išrašyti, o PVM sąskaitas faktūras ir sąskaitas faktūras – 10 metų nuo jų išrašymo. Gyventojai šiuos dokumentus saugo patys arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka perduoda saugoti teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 423, 2008-04-29, Žin., 2008, Nr. 53-1972 (2008-05-10), i. k. 1081100NUTA00000423

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

 

19. Sutuoktiniai, įsigiję atskirus verslo liudijimus, toje pačioje turgavietėje gali prekiauti prekėmis turėdami vieno iš jų vardu išrašytus prekių įsigijimo dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 18, 2010-01-12, Žin., 2010, Nr. 7-306 (2010-01-19), i. k. 1101100NUTA00000018

Nr. 298, 2011-03-16, Žin., 2011, Nr. 33-1544 (2011-03-19), i. k. 1111100NUTA00000298

 

20. Gyventojai, platinantys audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti), platinimo (prekybos ir (arba) nuomos) vietoje privalo turėti sudarytą su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinę licencinę sutartį, suteikiančią teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

 

21. Verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams rekomenduojama turėti laisvos formos žurnalus, kuriuose būtų registruojami valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekami tikrinimai.

22. Valstybinių kontrolės institucijų pareigūnai, atliekantys tikrinimus, privalo turėti savo institucijos vadovo arba jo įgalioto pareigūno pasirašytą pavedimą atlikti tikrinimą, įrašyti šių taisyklių 21 punkte nurodytame laisvos formos žurnale (jeigu jį tikrinimo metu pateikia verslo liudijimą įsigijęs gyventojas) valstybinės kontrolės institucijos pavadinimą, savo vardą ir pavardę, pareigas, tikrinimo tikslus, datą, laiką, trumpą tikrinimo išvadą ir pasirašyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1251, 2005-11-21, Žin., 2005, Nr. 138-4971 (2005-11-24), i. k. 1051100NUTA00001251

 

23. Gyventojai, įsigiję kurios nors veiklos rūšies verslo liudijimus, privalo laikytis teisės aktuose nustatytų tos veiklos taisyklių.

24. Pirmą kartą pagal šias taisykles verslo liudijimus įsigyjančius gyventojus Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja apie jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, teises, pareigas ir su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusią atsakomybę, pateikdama atmintinę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1251, 2005-11-21, Žin., 2005, Nr. 138-4971 (2005-11-24), i. k. 1051100NUTA00001251

Nr. 423, 2008-04-29, Žin., 2008, Nr. 53-1972 (2008-05-10), i. k. 1081100NUTA00000423

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

 

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. spalio 27 d.

nutarimo Nr. 1261 1.10.17 punkto redakcija)

 

VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

1. Medienos ruoša, malkų gamyba*, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

2. Prekyba:

2.1. Prekyba tik ne maisto produktais

(EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

2.2. Prekyba

(EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

3. Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

4. Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

(įeina į EVRK klasę 62.09)

5. Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

6. Mokamųjų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.09)

7. Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klasę 55.20)

8. Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas*

(EVRK klasė 13.10)

9. Gatavų tekstilės gaminių gamyba*

(EVRK klasė 13.92)

10. Drabužių siuvimas, taisymas*

(EVRK klasės 14.11–14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

11. Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas*

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

12. Avalynės taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.23)

13. Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas*

(EVRK klasės 16.22–16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

14. Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)*

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99)

15. Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba*

(EVRK klasė 23.41)

16. Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse*

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

17. Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas*

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

18. Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas

(įeina į EVRK klasę 33.12)

19. Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

20. Elektrinių buities reikmenų taisymas

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

21. Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba*

(įeina į EVRK klasę 32.13)

22. Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas*

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

23. Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba*

(įeina į EVRK klasę 32.99)

24. Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

25. Knygų įrišimas, apdaila

(įeina į EVRK klasę 18.14)

26. Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla

(EVRK klasė 96.02, įeina į EVRK klasę 96.04)

27. Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

28. Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

29. Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas) (įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 96.01)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

30. Įrankių galandimas

(įeina į EVRK klasę 25.62)

31. Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas

(įeina į EVRK klasę 33.14)

32. Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.03)

33. Krosnių, kaminų ir židinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.22)

34. Meno kūrinių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 90.03)

35. Stiklo išpjovimas

(įeina į EVRK klasę 23.12)

36. Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

(EVRK klasė 95.25)

37. Dviračių remontas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

38. Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

39. Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba*

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

40. Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba*

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

41. Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba*

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

42. Avalynės gamyba *

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

43. Baldų gamyba*

(EVRK klasės 31.01–31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

44. Pastatų valymo po statybų darbai

(įeina į EVRK klasę 43.39)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

45. Neteko galios nuo 2020-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

46. Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma**

(įeina į EVRK klasę 68.20)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

47. Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

48. Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

(EVRK klasė 10.32)

49. Grūdų malimas

(įeina į EVRK klasę 10.61)

50. Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)

51. Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

52. Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus

(EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

53. Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

54. Neteko galios nuo 2020-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

55. Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas*

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

56. Dirbtinės bižuterijos gamyba*

(įeina į EVRK klasę 32.13)

57. Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

58. Neteko galios nuo 2020-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

59. Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba*

(įeina į EVRK klasę 90.03)

60. Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

(įeina į EVRK klases 47.89; 47.99; 77.22)

61. Dovanų pakavimas

(įeina į EVRK klasę 82.92)

62. Muzikos instrumentų taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

63. Vonių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 33.11)

64. Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas*

(įeina į EVRK klases 13.99; 95.29)

65. Naminių gyvūnėlių kirpimas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

66. Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba*

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

67. Trenerių veikla (jeigu asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

(įeina į EVRK klasę 85.51)

68. Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas*

(įeina į EVRK klasę 01.49)

69. Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

70. Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

71. Diskotekos vedėjo veikla

(įeina į EVRK klasę 90.01)

72. Turistų gidų veikla

(įeina į EVRK klasę 79.90)

73. Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

74. Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)*

(įeina į EVRK klasę 02.10)

75. Miško daigynų veikla*

(įeina į EVRK klasę 02.10)

76. Medalių, medalionų gamyba*

(įeina į EVRK klasę 32.12)

77. Medvilninių ir lininių audinių audimas*

(įeina į EVRK klasę 13.20)

78. Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla

(įeina į EVRK klasę 82.19)

79. Astrologijos veikla

(įeina į EVRK klasę 96.09)

80. Laiptinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

81. Valčių nuoma

(EVRK klasė 77.21.10)

82. Dviračių nuoma

(EVRK klasė 77.21.30)

83. Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

84. Langų valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

85. Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

(įeina į EVRK klases 81.29; 81.30)

86. Gelbėtojų veikla

(įeina į EVRK klasę 93.29)

87. Neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

 

88. Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

(įeina į EVRK klasę 01.62)

 

____________________

*Verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos liudijimo.

**Gyvenamosios paskirties patalpos gali būti nuomojamos gyventojo pasirinktam laikotarpiui. Apgyvendinimo paslaugos gali būti teikiamos tik įsigijus atitinkamą verslo liudijimą (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos).

 

Pastabos:

1. EVRK – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.

2. Jeigu skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė, gyventojas gali verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla.

3. Jeigu skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, gyventojas gali verstis tik šiame sąraše įrašytos veiklos pavadinime nurodytos rūšies veikla, įeinančia į nurodytą EVRK klasę.

4. Verslo liudijimai gyventojams gali būti išduodami verstis veikla:

4.1. neribojant veiklos teritorijos;

4.2. visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1255, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 136-6920 (2013-12-28); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00151

 

4.3. konkrečios savivaldybės teritorijoje.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 423, 2008-04-29, Žin., 2008, Nr. 53-1972 (2008-05-10), i. k. 1081100NUTA00000423

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 547, 2003-04-29, Žin., 2003, Nr. 42-1947 (2003-05-01), i. k. 1031100NUTA00000547

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 856, 2003-06-30, Žin., 2003, Nr. 65-2951 (2003-07-04), i. k. 1031100NUTA00000856

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1206, 2003-09-30, Žin., 2003, Nr. 93-4216 (2003-10-03), i. k. 1031100NUTA00001206

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos" papildymo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 169, 2004-02-17, Žin., 2004, Nr. 28-898 (2004-02-21), i. k. 1041100NUTA00000169

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 669, 2004-05-31, Žin., 2004, Nr. 88-3230 (2004-06-03), i. k. 1041100NUTA00000669

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1251, 2005-11-21, Žin., 2005, Nr. 138-4971 (2005-11-24), i. k. 1051100NUTA00001251

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 852, 2006-09-11, Žin., 2006, Nr. 97-3762 (2006-09-14), i. k. 1061100NUTA00000852

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" papildymo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 13, 2008-01-09, Žin., 2008, Nr. 7-246 (2008-01-17), i. k. 1081100NUTA00000013

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 423, 2008-04-29, Žin., 2008, Nr. 53-1972 (2008-05-10), i. k. 1081100NUTA00000423

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 800, 2008-08-20, Žin., 2008, Nr. 98-3789 (2008-08-28), i. k. 1081100NUTA00000800

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 405, 2009-05-13, Žin., 2009, Nr. 59-2295 (2009-05-21), i. k. 1091100NUTA00000405

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 18, 2010-01-12, Žin., 2010, Nr. 7-306 (2010-01-19), i. k. 1101100NUTA00000018

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 576, 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2915 (2010-05-22), i. k. 1101100NUTA00000576

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 298, 2011-03-16, Žin., 2011, Nr. 33-1544 (2011-03-19), i. k. 1111100NUTA00000298

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1261, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 133-6316 (2011-11-08), i. k. 1111100NUTA00001261

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 861, 2012-07-11, Žin., 2012, Nr. 83-4384 (2012-07-14), i. k. 1121100NUTA00000861

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1255, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 136-6920 (2013-12-28); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00151

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 "Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1360, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-08, i. k. 2014-19137

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1146, 2016-11-16, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27286

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1165, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-29, i. k. 2019-19143

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ pakeitimo