Suvestinė redakcija nuo 2016-10-28 iki 2017-07-17

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 63-1238, i. k. 0941100NUTA00000728

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

1994 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 728

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą (pridedama).

2. Pavesti Teisingumo ministerijai per 3 mėnesius pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų pripažinimo netekusiais galios arba patikslinimo, atsižvelgiant į tai, kad patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            JONAS PRAPIESTIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 337

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) darbo tvarką.

Rengiant, derinant, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, perkeliant Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir koordinuojant jos įgyvendinimą, vadovaujamasi Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950) (toliau – Koordinavimo taisyklės), ir Reglamentu.

Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys rengiamos ir sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1948) ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2001, Nr. 84-2938; 2012, Nr. 88-4617).

2. Vyriausybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, Vyriausybės programa, kitais teisės aktais ir savo veiklą derina su Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 (Žin., 2012, Nr. 61-3050) (toliau – Valstybės pažangos strategija).

Kai Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas) pritaria Vyriausybės programai, Vyriausybė per 3 mėnesius parengia ir patvirtina prioritetines priemones šios programos nuostatoms įgyvendinti, numato priemonių įvykdymo terminus ir atsakingas ministerijas, Vyriausybės įstaigas, kitas valstybės valdymo institucijas ir įstaigas.

3. Valstybės valdymo reikalus Vyriausybė sprendžia Vyriausybės posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus.

4. Vyriausybės ir Ministro Pirmininko funkcijas padeda atlikti Vyriausybės kanceliarija. Vyriausybės kanceliarijai vadovauja Vyriausybės kancleris.

Ministrui Pirmininkui, kaip Vyriausybės vadovui, formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti ir įgyvendinti sprendimus padeda Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

 

II. VYRIAUSYBĖS KOMITETAI IR VYRIAUSYBĖS KOMISIJOS, MINISTRO PIRMININKO SUDAROMOS DARBO GRUPĖS

 

5. Vyriausybė gali sudaryti Vyriausybės patariamąsias institucijas – Vyriausybės komitetus.

6. Vyriausybės komitetų tikslas – teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl jos veiklos prioritetų, politikos ir strategijos tam tikroje srityje pasirinkimo ir jų atitikties Valstybės pažangos strategijai, prireikus derinti ministrų pozicijas sprendžiant valstybės valdymo reikalus, vykdyti kitus Vyriausybės nustatytus uždavinius ir funkcijas.

Vyriausybės komitetuose gali būti svarstomi kelių ministrų valdymo sritis apimančių teisės aktų projektų derinimo metu iškilę nesutarimai ir svarbiausi valstybės valdymo klausimai, prieš juos svarstant Vyriausybės posėdžiuose.

Vyriausybės komitetai sudaromi iš Vyriausybės narių, Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo.

Sudarydama Vyriausybės komitetus, Vyriausybė nustato jų uždavinius, funkcijas, sudėtį ir skiria pirmininką.

7. Vyriausybės komisijos sudaromos Vyriausybės pavestoms užduotims atlikti.

Vyriausybės komisijos gali būti sudaromos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų, nepriklausomų ekspertų, prireikus – ir iš kitų asmenų.

Sudarydama Vyriausybės komisijas, Vyriausybė nustato jų užduotis ir personalinę sudėtį. Vyriausybė gali pavesti Ministrui Pirmininkui, ministrui, Vyriausybės kancleriui ar Vyriausybės įstaigos vadovui patvirtinti Vyriausybės komisijos personalinę sudėtį.

8. Ministras Pirmininkas gali sudaryti darbo grupes jo pavestoms užduotims atlikti.

Darbo grupės gali būti sudaromos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų, nepriklausomų ekspertų, prireikus – ir iš kitų asmenų.

Darbo grupės sudarymas įforminamas Ministro Pirmininko potvarkiu, kuriame nustatomos darbo grupės užduotys (paprastai nurodomi ir jų įvykdymo terminai), sudėtis ir vadovas (prireikus – vadovo pavaduotojas).

9. Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos, Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja atitinkamai Vyriausybės komiteto pirmininkas, Vyriausybės komisijos pirmininkas (jo nesant – Vyriausybės komisijos pirmininko pavaduotojas ar kitas Vyriausybės komisijos pirmininko paskirtas asmuo) ar darbo grupės vadovas (jo nesant – darbo grupės vadovo pavaduotojas ar kitas darbo grupės vadovo paskirtas asmuo). Posėdyje, be Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės narių, gali dalyvauti ir kiti asmenys Vyriausybės komiteto pirmininko, Vyriausybės komisijos pirmininko ar darbo grupės vadovo kvietimu.

10. Planuojamo Vyriausybės komiteto posėdžio darbotvarkės projektą ir ministerijų ar kitų institucijų parengtą svarstytinų klausimų medžiagą Vyriausybės komiteto pirmininkui teikia Vyriausybės kancleris.

Vyriausybės komiteto pirmininkui pasirašius posėdžio darbotvarkę, Vyriausybės kanceliarija paprastai ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki Vyriausybės komiteto posėdžio pateikia posėdžio medžiagą Vyriausybės komiteto nariams ir kitiems kviestiesiems asmenims.

11. Vyriausybės komiteto posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Vyriausybės komiteto narių (įskaitant komiteto pirmininką). Vyriausybės komisijos, darbo grupės posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Vyriausybės komisijos, darbo grupės narių.

Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos, darbo grupės sprendimai priimami posėdyje dalyvavusių Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos, darbo grupės narių balsų dauguma. Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Vyriausybės komiteto pirmininko, Vyriausybės komisijos posėdžio pirmininko ar darbo grupės posėdžio pirmininko balsas.

12. Vyriausybės komitetai, Vyriausybės komisijos ir Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės turi teisę kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, mokslo ir studijų institucijas, švietimo įstaigas, kad jos pateiktų reikiamus duomenis, išvadas, pasiūlymus ar kitą jų turimą reikiamą informaciją.

13. Vyriausybės komiteto ir Vyriausybės komisijos posėdžiai protokoluojami. Darbo grupės posėdžiai gali būti protokoluojami darbo grupės vadovo (posėdžio pirmininko) sprendimu.

14. Vyriausybės komitetus ūkiškai ir techniškai aptarnauja Vyriausybės kanceliarija.

Vyriausybės komisijas ir Ministro Pirmininko sudarytas darbo grupes, kurių pirmininkais ar vadovais paskirti ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų valstybės tarnautojai, ūkiškai ir techniškai aptarnauja atitinkamos ministerijos ar Vyriausybės įstaigos, jeigu Vyriausybė, sudarydama komisijas, o Ministras Pirmininkas – darbo grupes, nenustato kitaip. Kitas Vyriausybės komisijas ir Ministro Pirmininko sudarytas darbo grupes ūkiškai ir techniškai aptarnauja Vyriausybės kanceliarija, išskyrus atvejus, kai ūkiškai ir techniškai aptarnauti Vyriausybės komisiją ar Ministro Pirmininko sudarytą darbo grupę pavesta kitai institucijai ar įstaigai.

Institucija ar įstaiga, ūkiškai ir techniškai aptarnaujanti Vyriausybės komitetą, Vyriausybės komisiją ar Ministro Pirmininko sudarytą darbo grupę, saugo Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės veiklos dokumentus (posėdžių protokolus, susirašinėjimo medžiagą, įvairius projektus, pažymas, išvadas, pasiūlymus ir kita).

 

141. Vyriausybės komisijų ir Ministro Pirmininko sudaromų darbo grupių teisės aktų projektams rengti sudarymui ir veiklai šio skyriaus nuostatos taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo (toliau – Teisėkūros pagrindų įstatymas) 10 straipsnis.

Papildyta punktu:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

III. VYRIAUSYBĖS TEISĖKŪRA

 

I. VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTŲ LEIDYBOS INICIATYVA

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

15. Vyriausybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus turi teisę teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131) 38 straipsnio 1 dalyje nustatyti subjektai.

16. Ministras Pirmininkas, įgyvendindamas Vyriausybės teisės aktų leidybos iniciatyvos teisę, gali pavesti ministrui ar Vyriausybės kanceliarijai parengti teisės akto projektą. Ministro Pirmininko pavedimu, įformintu Vyriausybės kanclerio rezoliucija, gali būti pavedama ministerijai parengti atitinkamą teisės akto projektą. Atitinkami pavedimai taip pat rengiami, kai Seimas grąžina Vyriausybės pateiktus įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų projektus tobulinti.

17. Vyriausybė Seimo Pirmininko ar Seimo valdybos prašymu teikia Seimui išvadas dėl Seime svarstomo teisės akto projekto. Gavus tokį prašymą, Ministro Pirmininko pavedimu, kuris gali būti įforminamas ir Vyriausybės kanclerio rezoliucija, pavedama ministerijai parengti Vyriausybės išvadų projektą.

Vyriausybė gali teikti Seimui išvadas ir savo iniciatyva.

18. Įgyvendindami Vyriausybės teisės aktų leidybos iniciatyvos teisę, ministrai pagal jiems pavestas valdymo sritis pasirašo (vizuoja) parengtus ir Vyriausybei teikiamus įstatymų, Seimo ar Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus.

Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų dėl pozicijų dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir dėl kitų Europos Sąjungos dokumentų projektai Vyriausybei pateikiami Reglamento III skyriaus VII skirsnyje nustatyta tvarka.

19. Savivaldybių tarybos ir kiti subjektai, kuriems tokią teisę suteikia įstatymai, gali teikti atitinkamus teisės aktų projektus Vyriausybei. Jų teikiamus teisės aktų projektus vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras.

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI

 

Pakeistas poskyrio pavadinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

20. Teisės aktų (išskyrus teisės taikymo aktus ir teisės aktus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) projektai rengiami vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo ir Reglamento nuostatomis ir turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Teisės taikymo aktų ir teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai rengiami Reglamento nustatyta tvarka, mutatis mutandis taikant Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatas. Teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai rengiami netaikant Teisėkūros pagrindų įstatymo 17 straipsnio reikalavimų.

Teisės aktų projektai turi atitikti teisingumo ministro tvirtinamų Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

21. Neteko galios nuo 2014-06-14

Punkto naikinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

22. Neteko galios nuo 2014-06-14

Punkto naikinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

23. Parengti teisės aktų projektai teikiami derinti Reglamento 32 punkte nurodytoms suinteresuotoms institucijoms. Suinteresuotos institucijos dėl teisės aktų projektų teikia išvadas.

24. Kartu su išvadoms gauti teikiamo įstatymo, Seimo ar Vyriausybės nutarimo ar kito teisės akto projektu rengėjai taip pat teikia: su įstatymo ir kito Seimo priimamo teisės akto projektu – Lietuvos Respublikos Seimo statuto 135 straipsnyje nurodytus teisės akto projekto lydimuosius dokumentus; su Vyriausybės nutarimu ar kito teisės akto projektu teisės aktų nustatyta tvarka parengtą atitinkamo teisės akto projekto lyginamąjį variantą, Koordinavimo taisyklių 7 priede nurodytą atitikties lentelę (teisės akto projekto, perkeliančio ir (ar) įgyvendinančio Europos Sąjungos direktyvų ar kitų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas) (toliau – atitikties lentelė), numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymą (jeigu ši pažyma rengiama); iš suinteresuotų asmenų gautus pasiūlymus, jų įvertinimą (derinimo pažymą, nurodytą Reglamento 59 punkte); kitą su parengtu teisės akto projektu susijusią medžiagą. Kartu pateikiami ir kiti įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatyti su teisės akto projektu privalomai teikiami dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

25. Neteko galios nuo 2014-06-14

Punkto naikinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

26. Teisės akto projektą rengianti institucija, Vyriausybės komisija ar Ministro Pirmininko sudaryta darbo grupė yra atsakinga už teikiamo Vyriausybei teisės akto projekto tinkamą parengimą, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, Europos Sąjungos teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planuose ar kituose planavimo dokumentuose nustatytų terminų laikymąsi.

27. Raštas, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms gauti, atsižvelgiant į tai, kas teisės akto projektą teikia, atitinkamai turi būti pasirašytas Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio), ministro (ar jo pavedimu ? viceministro arba ministerijos kanclerio), savivaldybės mero ar kito subjekto, kuriam teisę teikti Vyriausybei teisės aktų projektus suteikia įstatymai, vadovo.

28. Rašte, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms gauti, turi būti nurodyta:

28.1. teisės akto projektą teikiančio subjekto pavadinimas;

28.2. rašto registravimo data ir numeris;

28.3. teisės akto projekto pavadinimas;

28.4. ar numatomos konsultacijos su visuomene; per kokį terminą visuomenė gali teikti pastabas ir pasiūlymus;

28.5. teisės akto, išskyrus įstatymo arba kito Seimo teisės akto, projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados (pateikiamos kaip apibendrinta informacija), kai atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas ir projektą parengusios institucijos sprendimu nėra rengiama atskira numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma;

28.6. Neteko galios nuo 2014-06-14

Papunkčio naikinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

28.7. teisės akto projekto rengimą inicijavę, teisės akto projektą parengę ir (ar) rengiant teisės akto projektą dalyvavę asmenys, kurie nėra valstybės politikai, valstybės pareigūnai, profesinės karo tarnybos kariai, valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojai arba darbuotojai (tais atvejais, kai išvadoms gauti yra teikiamas įstatymo projektas, ši informacija nurodoma įstatymo projekto aiškinamajame rašte);

28.8. teisės akto projektą rengusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas ir pavardė, administracijos padalinio pavadinimas, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai; jeigu teisės akto projektą rengė komisija arba darbo grupė, – komisijos pirmininko arba darbo grupės vadovo pareigos, vardas ir pavardė, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai.

29. Rašte, kuriuo teikiamas išvadoms gauti teisės taikymo akto projektas, taip pat turi būti nurodytas teisės akto projekto tikslas, motyvuotai išdėstytos galinčios atsirasti priėmus teisės aktą teigiamos ir neigiamos pasekmės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

30. Rašte, kuriuo išvadoms gauti teikiamas teisės akto, nustatančio įsisteigimo arba nustatančio ar panaikinančio paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus, projektas, turi būti pateikta informacija, nurodyta Pranešimų ir informacijos apie nustatomus įsisteigimo arba nustatomus ar panaikinamus paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1389 (Žin., 2011, Nr. 148-6946).

31. Išvadoms gauti teikiamas teisės akto projektas ir jo priedai, teisės akto projekto lyginamasis variantas, aiškinamasis raštas, atitikties lentelė, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, iš suinteresuotų asmenų gautų pasiūlymų įvertinimas (derinimo pažyma), atsižvelgiant į tai, kas teisės akto projektą teikia, atitinkamai turi būti vizuoti Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio), ministro (ar jo pavedimu – viceministro arba ministerijos kanclerio), savivaldybės mero, kito subjekto, kuriam teisę teikti Vyriausybei teisės aktų projektus suteikia įstatymai, vadovo. Teisės akto projektas ir jo priedai taip pat turi būti vizuoti projektą rengusios institucijos teisės padalinio vadovo ar jo pavedimu – kito teisės padalinio teisininko.

32. Dėl Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų turi būti gautos išvados iš šių suinteresuotų institucijų:

32.1. Teisingumo ministerijos – dėl numatomo teisinio reguliavimo koncepcijų, Vyriausybei teikiamų įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų, Vyriausybės teikiamų išvadų dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų, norminių Vyriausybės nutarimų projektų, teisės aktų projektų, susijusių su Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių projektų;

32.2. ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų – dėl teisės aktų projektų, susijusių su šių institucijų ir įstaigų kompetencija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

33. Kai Vyriausybės nutarimo projektą teikia vienos valdymo srities ministras, o Vyriausybės priimtą nutarimą pasirašo kitos valdymo srities ministras, turi būti gauta išvada dėl teisės akto projekto iš tos ministerijos, kuriai vadovauja ministras, turintis pasirašyti priimtą nutarimą.

34. Neteko galios nuo 2014-06-14

Punkto naikinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

35. Institucijos, įstaigos ir organizacijos (toliau – išvadas teikiantys subjektai) privalo pateikti savo išvadas dėl joms pateiktų teisės aktų projektų (išskyrus nurodytus šio punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o kai pateikiami didelės apimties teisės aktų projektai (10 ar daugiau puslapių) ar sudėtingi įstatymų projektai (nustatantys naują teisinį reguliavimą ar iš esmės jį keičiantys), – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Dėl Vyriausybės nutarimų projektų, kuriuose teikiamos Vyriausybės išvados dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų, išvadas teikiantys subjektai savo išvadas privalo pateikti per 7 darbo dienas.

Dėl mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu teikiamų teisės aktų projektų, būtinų valstybės karinės gynybos ir kitoms gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms užtikrinti, išvadas teikiantys subjektai savo išvadas privalo pateikti nedelsdami, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Jeigu šioje pastraipoje nurodyti teisės aktų projektai išvadoms gauti buvo pateikti iki mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo ir nėra pasibaigęs šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytas terminas, išvadas teikiantys subjektai savo išvadas privalo pateikti nedelsdami, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo.

Jeigu išvadas teikiantis subjektas nustatytu laiku nepateikia išvadų, laikoma, kad jis teisės akto projektui pritaria.

Punkto pakeitimai:

Nr. 234, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-09, i. k. 2015-03502

 

36. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių Vyriausybės nutarimas turi būti priimtas nedelsiant, institucijos gali motyvuotai prašyti pateikti išvadas dėl teisės akto projekto skubos tvarka. Išvadas teikiantys subjektai pateikti išvadas dėl teisės akto projekto skubos tvarka privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

37. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) skelbiamų teisės aktų projektų pastabas ir pasiūlymus per Reglamento 35 punkte nustatytą laiką gali teikti visi suinteresuoti asmenys (piliečiai, užsieniečiai, asociacijos, įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos organizacijos, šių asmenų grupės).

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

38. Reglamento 32.1 punkte nurodyti teisės aktų projektai, išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytus atvejus, teikiami derinti Teisingumo ministerijai tik po to, kai projektai patikslinami pagal gautas iš kitų suinteresuotų institucijų išvadas arba gaunamos išvados, kad suinteresuotos institucijos pastabų ir pasiūlymų neturi. Jeigu teisės akto projekto suderinti nepavyksta, jį rengusi institucija parengia Reglamento 59 punkte nurodytą derinimo pažymą ir kartu su teisės akto projektu pateikia ją Teisingumo ministerijai.

Teisės aktų projektai, susiję su tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių projektai, Vyriausybės išvadų projektai dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų, taip pat mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties metu teikiami teisės aktų projektai, būtini valstybės karinės gynybos ir kitoms gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms užtikrinti, Teisingumo ministerijai teikiami derinti tuo pačiu metu kaip ir kitiems išvadas teikiantiems subjektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 234, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-09, i. k. 2015-03502

 

39. Teisingumo ministerija, teikdama išvadas dėl teisės aktų projektų, įvertina numatomo teisinio reguliavimo tikslą, priemones, teisės techniką, numatomo teisinio reguliavimo galimas pasekmes. Šios išvados teikiamos teisingumo ministro nustatyta tvarka.

40. Išvadų dėl teisės aktų (išskyrus teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) projektų pateikimo laikas turi būti pradėtas skaičiuoti kitą darbo dieną po teisės akto projekto paskelbimo ir subjektų, kurių išvados turi būti gautos, nurodymo TAIS. Išvadų dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektų pateikimo laikas turi būti pradėtas skaičiuoti kitą darbo dieną po teisės akto projekto gavimo išvadą teikiančioje institucijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

41. Neteko galios nuo 2014-06-14

Punkto naikinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

42. Teisės akto projektą rengianti institucija, nesutinkanti su išvadas teikiančių subjektų pateiktomis pastabomis, gali organizuoti suinteresuotų institucijų ir įstaigų atstovų pasitarimą, jeigu nesutarimų pašalinti nepavyksta kitais būdais.

 

Poskyris. Neteko galios nuo 2014-06-14

Poskyrio naikinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

Poskyris. Neteko galios nuo 2014-06-14

Poskyrio naikinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS VYRIAUSYBEI

 

54. Teikimas, kuriuo Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas, atsižvelgiant į tai, kas teisės akto projektą teikia, atitinkamai turi būti pasirašytas Ministro Pirmininko, ministro (arba ministro pavedimu – viceministro; nesant ministro – jį pavaduojančio ministro), savivaldybės mero, kito subjekto, kuriam teisę Vyriausybei teikti teisės aktų projektus suteikia įstatymai, ar šio subjekto vadovo.

55. Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas ir jo priedai turi būti vizuoti Ministro Pirmininko, jeigu teisės akto projektą teikia Ministras Pirmininkas, ministro (jo nesant – viceministro arba ministerijos kanclerio ir ministrą pavaduojančio ministro), jeigu teisės akto projektą teikia ministras, atitinkamos valdymo srities ministro (jo nesant – viceministro arba ministerijos kanclerio ir ministrą pavaduojančio ministro), jeigu teisės akto projektą teikia savivaldybės taryba ar kitas subjektas, kuriam teisę Vyriausybei teikti teisės aktų projektus suteikia įstatymai.

Vyriausybei teikiamą teisės akto projektą ir jo priedus taip pat vizuoja projektą teikiančios institucijos teisės padalinio vadovas ar jo pavedimu – kitas teisės padalinio teisininkas.

Kai Vyriausybei teisės akto projektą teikia Ministras Pirmininkas, teisės akto projektą ir jo priedus vizuoja Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento (toliau – Teisės departamentas) direktorius ar jo pavedimu – kitas šio departamento teisininkas.

56. Vyriausybei kartu su teisės akto projektu teikiami teisės akto projekto lyginamasis variantas, aiškinamasis raštas, atitikties lentelė (ji taip pat įdedama į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą), numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, Reglamento 59 punkte nurodyta derinimo pažyma, atsižvelgiant į tai, kas teisės akto projektą teikia, atitinkamai turi būti vizuoti Ministro Pirmininko, ministro (jo nesant – viceministro arba ministerijos kanclerio ir ministrą pavaduojančio ministro), savivaldybės mero, kito subjekto, kuriam teisę Vyriausybei teikti teisės aktų projektus suteikia įstatymai, ar šio subjekto vadovo.

57. Teikime Vyriausybei turi būti nurodyta:

57.1. teisės akto projektą teikiančio subjekto pavadinimas;

57.2. teikimo registravimo data ir numeris;

57.3. teikiamo teisės akto projekto pavadinimas;

57.4. Vyriausybės programos nuostatos, kurios teisės akto projektu yra įgyvendinamos arba kurių teisės akto projektas neatitinka, jeigu teisės akto projektas įgyvendina Vyriausybės programą ar jos neatitinka;

57.5. teisės akto projektu perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai (kai kurios jų nuostatos), jeigu teisės akto projektas šiuos teisės aktus (jų nuostatas) perkelia ir (ar) įgyvendina, taip pat kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriuos reikia priimti, kad būtų užtikrintas visiškas susijusių Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimas ir (ar) įgyvendinimas;

57.6. notifikavimo Europos Komisijai data, jeigu teisės akto projektas notifikuotinas Europos Komisijai pagal Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 (Žin., 1999, Nr. 45-1446; 2004, Nr. 63-2264), reikalavimus;

57.7. teisės akto, išskyrus įstatymo arba kito Seimo teisės akto, projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo išvados (pateikiamos kaip apibendrinta informacija), kai atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas ir projektą parengusios institucijos sprendimu nėra rengiama atskira numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma;

57.8. reikalingi priimti teisės aktai ir šių teisės aktų projektus rengsiantys subjektai, jeigu teisės aktui į teisės sistemą įtraukti reikės priimti kitus teisės aktus (tais atvejais, kai teikiamas įstatymo projektas, ši informacija nurodoma įstatymo projekto aiškinamajame rašte);

57.9. ministerijos, kiti išvadas teikiantys subjektai, iš kurių gautos išvados dėl teisės akto projekto, taip pat išvadas teikiantys subjektai, kurie per Reglamento nustatytus terminus nepateikė išvadų;

57.10. Reglamento 42 punkte nurodyto pasitarimo rezultatai (jeigu toks pasitarimas buvo organizuotas);

57.11. informacija apie konsultavimosi su visuomene būdą (būdus) ir gautus visuomenės pasiūlymus, šių pasiūlymų įvertinimas, jeigu dėl teisės akto projekto buvo konsultuotasi su visuomene ir jeigu visuomenės pasiūlymų įvertinimas nėra pateikiamas derinimo pažymoje;

57.12. informacija apie sąvokų ir jas apibrėžiančių terminų įvertinimą Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo (Žin., 2004, Nr. 7-129) ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu teisės akto projekte yra apibrėžiamos sąvokos (tais atvejais, kai teikiamas įstatymo projektas, ši informacija nurodoma įstatymo projekto aiškinamajame rašte);

57.13. teisės akto projekto rengimą inicijavę, teisės akto projektą parengę ir (ar) rengiant teisės akto projektą dalyvavę asmenys, kurie nėra valstybės politikai, valstybės pareigūnai, profesinės karo tarnybos kariai, valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojai arba darbuotojai (tais atvejais, kai teikiamas įstatymo projektas, ši informacija nurodoma įstatymo projekto aiškinamajame rašte);

57.14. teisės akto projektą rengusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas ir pavardė, administracijos padalinio pavadinimas, jo vadovo vardas ir pavardė, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai; jeigu projektą rengė Vyriausybės komisija arba Ministro Pirmininko sudaryta darbo grupė, – komisijos pirmininko arba darbo grupės vadovo pareigos, vardas ir pavardė, telefonų numeriai.

58. Teikimui, kuriuo Vyriausybei teikiamas teisės taikymo akto projektas, netaikomi Reglamento 57.4–57.8, 57.10–57.12 papunkčių reikalavimai. Šiame teikime turi būti nurodytas teisės akto projekto tikslas, motyvuotai išdėstytos galinčios atsirasti priėmus teisės aktą teigiamos ir neigiamos pasekmės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

59. Jeigu teisės akto projekto suderinti nepavyksta, jį rengusi institucija parengia derinimo pažymą ir kartu su teisės akto projektu teikia ją Vyriausybei. Derinimo pažymoje turi būti nurodyta:

59.1. suinteresuotos institucijos ir asmenys, į kurių pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies;

59.2. suinteresuotų institucijų ir asmenų pastabos ir pasiūlymai, į kuriuos neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies;

59.3. argumentai, kodėl neatsižvelgta arba tik iš dalies atsižvelgta į suinteresuotų institucijų ir asmenų pastabas ir pasiūlymus.

60. Teisės aktų projektai (išskyrus tuos, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) Vyriausybei teikiami naudojantis TAIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

61. Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai registruojami Vyriausybės kanceliarijoje.

62. Pasikeitus Vyriausybei arba ministrui, Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai turi būti vizuoti paskirto naujo ministro.

 

II. TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ĮVERTINIMAS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOJE

 

ĮVERTINIMAS BENDRA TVARKA

 

63. Vyriausybei pateiktas teisės akto projektas, išskyrus Vyriausybės sprendimo ir Vyriausybės rezoliucijos projektą, yra vertinamas Vyriausybės kanceliarijoje.

Vyriausybės kanceliarijos padaliniai nevertina teisės akto projekto, jeigu jis Reglamento nustatyta tvarka nederintas su Teisingumo ministerija. Toks projektas naudojantis TAIS grąžinamas rengėjams suderinti.

Ministras Pirmininkas Vyriausybės kanclerio pasiūlymu arba Vyriausybės kancleris Ministro Pirmininko pavedimu gali grąžinti teisės akto projektą rengėjams ir tais atvejais, kai šis projektas nederintas su kitomis Reglamente nurodytomis suinteresuotomis institucijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

64. Vyriausybei pateiktą teisės akto projektą vertina:

64.1 Teisės departamentas, pateikdamas išvadą dėl teisės akto projekto atitikties įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams;

64.2. už atitinkamas sritis atsakingas Vyriausybės kanceliarijos padalinys, pateikdamas teisės akto projekto dalykinio vertinimo išvadą ir įvertindamas teisės akto projekto atitiktį Reglamento reikalavimams;

64.3. Vyriausybės kanceliarijos padalinys, atsakingas už strateginį planavimą, – teisės aktų, kuriais tvirtinami ar keičiami planavimo dokumentai, projektus, pateikdamas išvadą dėl teisės akto projekto atitikties Strateginio planavimo metodikai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279).

65. Reglamento 64 punkte nurodytos išvados pateikiamos per 7 darbo dienas skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai teisės akto projektas pateikiamas Vyriausybei, išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytą atvejį. Jeigu gautas didelės apimties teisės akto projektas ar sudėtingas įstatymo projektas, Ministras Pirmininkas ar jo pavedimu Vyriausybės kancleris gali nustatyti ir ilgesnį išvadų pateikimo terminą, tačiau jis negali būti ilgesnis negu 15 darbo dienų.

Išvados dėl Vyriausybės nutarimų projektų, kuriuose teikiamos Vyriausybės išvados dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų, pateikiamos per 5 darbo dienas skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai teisės akto projektas pateikiamas Vyriausybei.

Išvadas pasirašo Reglamento 64 punkte nurodytų padalinių vadovai ar jų pavedimu – kiti šių padalinių valstybės tarnautojai.

Šiame punkte nurodytos išvados (išskyrus išvadas dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektų) šiame punkte nurodytais terminais pateikiamos jas skelbiant TAIS, o išvados dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektų šiame punkte nurodytais terminais pateikiamos rengėjams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

66. Pagal Reglamento reikalavimus įvertintas teisės akto projektas ir atitinkamos išvados pateikiamos Vyriausybės kancleriui. Vyriausybės kancleris sprendžia dėl teisės akto projekto įtraukimo į ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo darbotvarkę.

67. Ministras Pirmininkas Vyriausybės kanclerio pasiūlymu arba Vyriausybės kancleris Ministro Pirmininko pavedimu, atskirais atvejais atsižvelgdamas į Vyriausybės kanceliarijos padalinių išvadas, savo rezoliucija projektą (jo kopiją) gali grąžinti rengėjams, prašydamas išnagrinėti pastabas ir pasiūlymus ir prireikus jį atitinkamai pakeisti ar papildomai suderinti.

 

ĮVERTINIMAS SKUBOS TVARKA

 

68. Ministrų motyvuotu teikimu Ministras Pirmininkas arba Ministro Pirmininko pavedimu Vyriausybės kancleris gali pavesti Vyriausybės kanceliarijos padaliniams įvertinti teisės akto projektą ir pateikti išvadas skubos tvarka.

Konkretų skubos terminą nustato Vyriausybės kancleris, tačiau šis terminas negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos.

Skubos tvarka paprastai nevertinami didelės apimties teisės aktų projektai ar sudėtingi įstatymų projektai.

 

III. MINISTERIJŲ ATSTOVŲ (VICEMINISTRŲ, MINISTERIJŲ KANCLERIŲ) PASITARIMAS

 

69. Vyriausybės kanceliarijoje bendra tvarka įvertinti teisės aktų projektai (išskyrus tuos, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos), prieš įtraukiant juos į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, paprastai aptariami ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

70. Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimus kviečia (organizuoja) ir darbotvarkę sudaro Vyriausybės kancleris (jo nesant ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas ar Vyriausybės kanclerio pavaduotojas).

Pasitarimo darbotvarkė kartu su pasitarimo medžiaga (darbotvarkės ir pasitarimo medžiagos skaitmeninės kopijos) skelbiamos Vyriausybės kanceliarijos dokumentų mainavietėje ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pasitarimo. Pasitarimo darbotvarkė taip pat skelbiama Vyriausybės interneto svetainėje.

Be Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų ir ministerijų atstovų, pasitarime dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai, Europos teisės departamento atstovas, teisės akto projekto rengėjai ar jų atstovai, taip pat gali dalyvauti ministerijų administracijų teisės padalinių vadovai ar jų funkcijas atliekantys teisininkai ir kiti su atitinkamu teisės akto projektu susiję asmenys.

71. Pasitarimui pirmininkauja Vyriausybės kancleris (jo nesant ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas ar Vyriausybės kanclerio pavaduotojas). Pasitarimo dalyviai turi teisę pateikti atitinkamiems ministerijų atstovams (prireikus – projekto rengėjams, ministerijų administracijų teisės padalinių vadovams ar jų funkcijas atliekantiems teisininkams) klausimų, pareikšti motyvuotų pastabų ir pasiūlymų.

Ministerijos atstovas (prireikus – projekto rengėjas) į pareikštas pastabas ir pasiūlymus gali motyvuotai atsakyti pasitarimo metu ir (arba) turi užtikrinti, kad pareikštos pastabos ir pasiūlymai būtų po pasitarimo įvertinti ir projektas būtų atitinkamai pakeistas (papildytas) ar papildomai suderintas su ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo protokole nurodytomis suinteresuotomis ministerijomis ar kitomis institucijomis. Ministerijos atstovas gali pasiūlyti surengti suinteresuotų institucijų ir įstaigų atstovų pasitarimą pareikštoms pastaboms ir pasiūlymams aptarti.

72. Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimai protokoluojami. Pasitarimo protokolą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasitarimo parengia Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai. Pasitarimo protokolą pasirašo ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimui pirmininkavęs valstybės tarnautojas. Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų protokolų išrašai siunčiami ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms bei įstaigoms (ne vėliau kaip kitą darbo dieną po protokolo pasirašymo) ir skelbiami TAIS kaip teisės aktų projektų lydimieji dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

73. Pagal Vyriausybės kanceliarijos padalinių išvadose pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir (ar) ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime pareikštas pastabas ir pasiūlymus iš esmės keičiamas (pildomas) projektas turi būti teikiamas, įvertinamas ir aptariamas iš naujo pagal Reglamento III skyriaus I–III skirsnius.

74. Jeigu projekto rengėjai nesutinka su Vyriausybės kanceliarijos padalinių išvadose pateiktomis pastabomis ir pasiūlymais, ir (ar) su ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime pareikštomis pastabomis ar pasiūlymais, jie parengia derinimo pažymą ir (prireikus kartu su patikslintu projektu, vizuotu Reglamento 55 punkte nustatyta tvarka) teikia Vyriausybei.

Jeigu projekto rengėjai nesutinka su esminėmis Vyriausybės kanceliarijos padalinių išvadose pateiktomis pastabomis ir pasiūlymais, ir (ar) su ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime pareikštomis pastabomis ar pasiūlymais, jų atstovas gali kreiptis į Vyriausybės kanclerį (prireikus ministras gali kreiptis į Ministrą Pirmininką) dėl nesutarimų derinimo. Vyriausybės kancleris (Ministras Pirmininkas) gali organizuoti arba pavesti Vyriausybės kanclerio pirmajam pavaduotojui ar Vyriausybės kanclerio pavaduotojui organizuoti (o Ministras Pirmininkas pavesti Vyriausybės kancleriui organizuoti) suinteresuotų institucijų ar įstaigų atstovų pasitarimą. Pasitarimui pirmininkauja Vyriausybės kancleris arba jo pavaduotojai.

75. Suinteresuotų institucijų ar įstaigų atstovų pasitarimo rezultatai paprastai įforminami protokolu, kurį rengia Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai, o pasirašo pasitarimo pirmininkas (protokolas pridedamas prie teikiamo projekto ir saugomas Vyriausybės kanceliarijoje kartu su visa projekto medžiaga, o protokolo išrašas skelbiamas TAIS kaip teisės akto projekto lydimasis dokumentas). Pasitarime išsprendus nesutarimus, projektas prireikus atitinkamai pakeičiamas (papildomas), vizuojamas Reglamento 55 punkto nustatyta tvarka ir teikiamas Vyriausybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

76. Jeigu Vyriausybės kanclerio arba Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo ar Vyriausybės kanclerio pavaduotojo organizuotame suinteresuotų institucijų ar įstaigų atstovų pasitarime nuomonių suderinti nepavyksta, Vyriausybės kancleris arba ministrai kreipiasi į Ministrą Pirmininką su atitinkamais pasiūlymais, kaip spręsti nesutarimus.

Ministras Pirmininkas gali siūlyti svarstyti projektą atitinkamame Vyriausybės komitete arba Vyriausybės pasitarime.

77. Atitinkamas Vyriausybės kanceliarijos padalinys teisės akto projektą, dėl kurio Vyriausybės kanceliarijos padaliniai nepateikė pastabų (arba buvo pateiktos tik redakcinio pobūdžio pastabos) ir kuriam ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime pritarta be pastabų (arba buvo pateikta tik redakcinio pobūdžio pastabų), teikia Vyriausybės kancleriui, kad būtų įtrauktas į Vyriausybės posėdžio darbotvarkės projektą.

78. Rengėjai, patikslinę teisės akto projektą pagal Vyriausybės kanceliarijos padalinių ir (ar) ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime pareikštas pastabas arba įvertinę šias pastabas (išskyrus Reglamento 77 punkte nurodytą teisės akto projektą), teikia jį Vyriausybei.

Atitinkamas Vyriausybės kanceliarijos padalinys teikia tokį projektą Vyriausybės kancleriui, kad būtų įtrauktas į ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo, Vyriausybės pasitarimo ar Vyriausybės posėdžio darbotvarkės projektą tik po to, kai:

78.1. Teisingumo ministerija pateikia išvadą dėl įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekto ir Vyriausybės nutarimo projekto, kuriame teikiama Vyriausybės išvada dėl Seime svarstomo teisės akto projekto;

78.2. Teisės departamentas pateikia išvadą dėl kitų teisės aktų projektų, nenurodytų Reglamento 78.1 punkte.

79. Reglamento 78.1 papunktyje nurodytos Teisingumo ministerijos išvados (išskyrus išvadas dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektų) skelbiamos TAIS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (išvados dėl didelės apimties teisės akto projekto ar sudėtingo įstatymo projekto – per 5 darbo dienas) nuo kitos darbo dienos po patikslinto teisės akto projekto arba derinimo pažymos, jeigu projektas nėra tikslinamas, paskelbimo ir Teisingumo ministerijos, kurios išvados turi būti gautos, nurodymo TAIS.

Reglamento 78.2 papunktyje nurodytos Teisės departamento išvados (išskyrus išvadas dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektų) skelbiamos TAIS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (išvados dėl didelės apimties teisės akto projekto ar sudėtingo įstatymo projekto – per 5 darbo dienas) nuo kitos darbo dienos po patikslinto teisės akto projekto arba derinimo pažymos, jeigu projektas nėra tikslinamas, pateikimo Vyriausybei Reglamento nustatyta tvarka.

Reglamento 78.1 ir 78.2 papunkčiuose nurodyti subjektai išvadas dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektų pateikia rengėjams ir Vyriausybei ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (išvados dėl didelės apimties teisės akto projekto ar sudėtingo įstatymo projekto – per 5 darbo dienas) nuo kitos darbo dienos po to, kai patikslintas teisės akto projektas arba derinimo pažyma, jeigu projektas nėra tikslinamas, buvo gauti Teisingumo ministerijoje ar pateikti Vyriausybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

80. Patikslintas po pateikimo Vyriausybei teisės akto projektas (kiekviena jo versija) ir su juo susiję lydimieji dokumentai skelbiami TAIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

IV. VYRIAUSYBĖS PASITARIMAI

 

81. Svarbiausi klausimai prieš Vyriausybės posėdžius gali būti svarstomi Vyriausybės pasitarimuose. Vyriausybės pasitarimuose taip pat gali būti svarstomi teisės aktų projektai, dėl kurių nesutarimų nepavyko išspręsti, Lietuvos Respublikos pozicijos dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir dėl kitų Europos Sąjungos dokumentų, Vyriausybei pateiktos ataskaitos, taip pat gali būti aptariamos Vyriausybės pozicijos dėl Trišalėje taryboje numatomų svarstyti klausimų, Vyriausybės komisijų, Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių pateiktos išvados, pasiūlymai ir kita Vyriausybei pateikta informacija.

Vyriausybės pasitarimuose gali būti svarstomos prioritetinės teisėkūros iniciatyvos ir jų poveikio vertinimo rezultatai. Vyriausybės kancleris gali siūlyti Ministrui Pirmininkui neteikti prioritetinės teisėkūros iniciatyvos ir jos poveikio vertinimo rezultatų klausimo svarstyti Vyriausybės pasitarime, jeigu poveikio vertinimas neatliktas pagal Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos reikalavimus.

82. Vyriausybės pasitarimus kviečia ir jiems pirmininkauja Ministras Pirmininkas.

83. Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė kartu su pasitarimo medžiaga (darbotvarkės ir pasitarimo medžiagos skaitmeninės kopijos) skelbiamos Vyriausybės kanceliarijos dokumentų mainavietėje ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Vyriausybės pasitarimo.

Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė taip pat skelbiama Vyriausybės interneto svetainėje (www.lrv.lt).

Jeigu būtina skubiai svarstyti atitinkamą teisės akto projektą, ministras, likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki Vyriausybės pasitarimo, kreipiasi į Ministrą Pirmininką dėl tokio klausimo įtraukimo į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę. Sprendimą, ar įtraukti tokį klausimą į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę, priima Ministras Pirmininkas.

84. Be Ministro Pirmininko ir ministrų, Vyriausybės pasitarime gali dalyvauti Vyriausybės kancleris, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas, kiti Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Vyriausybės kanclerio pavaduotojas, Vyriausybės kanceliarijos padalinių valstybės tarnautojai, Europos teisės departamento generalinis direktorius, į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę įrašyti asmenys. Vyriausybės pasitarimuose prireikus dalyvauja teisės aktų projektų rengėjai, taip pat kiti asmenys Ministro Pirmininko ar ministrų kvietimu.

85. Vyriausybės pasitarimai protokoluojami. Vyriausybės pasitarimo protokolą rengia Vyriausybės kanceliarija. Protokole nurodoma pasitarimo data, protokolo eilės numeris, pasitarimo dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėtojai ir pateikiamas priimtas sprendimas. Protokolas parengiamas pasirašyti ne vėliau kaip antrą po pasitarimo darbo dieną. Vyriausybės pasitarimo protokolą pasirašo Ministras Pirmininkas Vyriausybės elektroninio pasirašymo informacinėje sistemoje (toliau – ELPAS) pagal Vyriausybės kanclerio tvirtinamus Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektroninio pasirašymo informacinės sistemos nuostatus, saugiu elektroniniu parašu, kuris sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (toliau – saugus elektroninis parašas).

Vyriausybės pasitarimų protokolai skelbiami Vyriausybės kanceliarijos dokumentų mainavietėje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po protokolo pasirašymo. Vyriausybės pasitarimo dėl teisės akto projekto protokolo išrašas skelbiamas TAIS kaip teisės akto projekto lydimasis dokumentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

V. VYRIAUSYBĖS POSĖDŽIAI

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

86. Vyriausybės posėdžius šaukia Ministras Pirmininkas, o jo nesant – einantis Ministro Pirmininko pareigas arba jį pavaduojantis ministras (toliau šiame skyriuje – Ministras Pirmininkas).

Vyriausybės posėdžiai paprastai rengiami Vyriausybės rūmuose kartą per savaitę, trečiadieniais, Ministro Pirmininko paskirtu laiku.

Jeigu būtina nedelsiant priimti Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės posėdis rengiamas Ministro Pirmininko paskirtu laiku – tuomet nesilaikoma Reglamento III skyriaus II ir III skirsnių reikalavimų.

87. Vyriausybės posėdžiai, kuriuose svarstoma valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija ir (ar) su ja susiję teisės aktų projektai, organizuojami vadovaujantis įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

VYRIAUSYBĖS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS SUDARYMAS

 

88. Atsižvelgdamas į ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijos kanclerių) pasitarime pareikštas pastabas, Teisingumo ministerijos ar Teisės departamento išvadą, nurodytą Reglamento 78 punkte, taip pat į teisės akto projekto aptarimo Vyriausybės pasitarime rezultatus (jeigu teisės akto projektas buvo svarstytas Vyriausybės pasitarime), Vyriausybės kancleris kreipiasi į Ministrą Pirmininką dėl pritarimo įtraukti atitinkamus teisės aktų projektus į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę.

89. Ministrui Pirmininkui pritarus, kad teisės aktų projektai būtų įtraukti į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, Vyriausybės kancleris parengia darbotvarkės projektą.

90. Darbotvarkės projekte nustatoma darbotvarkės klausimų svarstymo eilės tvarka, nurodomi pranešėjai ir kviečiami į posėdį asmenys. Darbotvarkės projekte numatomi svarstyti klausimai skirstomi į dvi dalis: A dalis – klausimai, kurių nereikia plačiau pristatyti, B dalis – plačiau pristatytini klausimai.

91. Parengtas darbotvarkės projektas teikiamas Ministrui Pirmininkui pasirašyti ELPAS saugiu elektroniniu parašu.

Prireikus Ministras Pirmininkas aptaria darbotvarkės projektą su ministrais.

92. Kai Ministras Pirmininkas pasirašo Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, Vyriausybės kanceliarija posėdžio darbotvarkės ir posėdžio medžiagos skaitmenines kopijas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio (jeigu būtina nedelsiant priimti Vyriausybės nutarimą – per Ministro Pirmininko nustatytą laiką), išskyrus klausimus, kai svarstoma Lietuvos Respublikos pozicija Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, pateikia Vyriausybės nariams, Seimo Pirmininkui, Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriui, Lietuvos banko valdybos pirmininkui, Europos teisės departamento generaliniam direktoriui, Konkurencijos tarybos pirmininkui, kitiems posėdžio dalyviams – įdeda jas į Vyriausybės kanceliarijos dokumentų mainavietę.

93. Vyriausybės posėdžio darbotvarkė ir medžiaga skelbiamos Vyriausybės interneto svetainėje.

94. Į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę įtrauktas teisės akto projektas perduodamas už dokumentų redagavimą atsakingam Vyriausybės kanceliarijos padaliniui suredaguoti. Suredaguotas teisės akto projekto tekstas derinamas su projekto rengėjais ir, jiems (paprastai ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki Vyriausybės posėdžio) patvirtinus, kad teksto redakcija yra tinkama, suredaguotas teisės akto projekto tekstas įdedamas į Vyriausybės kanceliarijos dokumentų mainavietę ir skelbiamas Vyriausybės interneto svetainėje.

95. Vyriausybės posėdžio metu Ministras Pirmininkas turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų.

96. Ministras turi teisę, prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, kreiptis į Ministrą Pirmininką su pasiūlymu įtraukti į darbotvarkę naują klausimą, nurodydamas motyvus, kodėl klausimas turi būti svarstomas nedelsiant. Jeigu Ministras Pirmininkas pritaria ministro pasiūlymui, dėl įtrauktino naujo klausimo balsuojama, o jeigu dėl klausimo įtraukimo teigiamas sprendimas nepriimamas, klausimas turi būti teikiamas svarstyti Reglamento nustatyta tvarka.

Kaip papildomi ministrų pasiūlyti klausimai į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę neįtraukiami teisės aktų projektai, Reglamento nustatyta tvarka nederinti su suinteresuotomis institucijomis, išskyrus Vyriausybės įstatyme nustatytus atvejus. Didelės apimties teisės aktų projektai ar sudėtingi įstatymų projektai kaip papildomi ministrų pasiūlyti klausimai į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę gali būti įtraukiami tik tada, kai jie Reglamento nustatyta tvarka yra derinti su suinteresuotomis institucijomis ir gautos Reglamento 78.1 ar 78.2 papunktyje nurodytų subjektų išvados.

Punkto pakeitimai:

Nr. KT22-N11/2016, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19478

Nr. 1050, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25745

 

SVARSTYMAS VYRIAUSYBĖS POSĖDYJE

 

97. Vyriausybės posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Vyriausybės narių.

Vyriausybės narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Ministrui Pirmininkui ir gauti jo sutikimą.

Negalintys dalyvauti Vyriausybės posėdyje Vyriausybės nariai gali raštu pateikti savo nuomonę svarstomais klausimais. Ji turi būti paskelbta posėdyje.

98. Vyriausybės posėdžiuose, be Vyriausybės narių, dalyvauja asmenys, kuriems teisę dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti įstatymai, taip pat Europos teisės departamento generalinis direktorius, teisės aktų projektų rengėjai, į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę įrašyti asmenys.

Vyriausybės posėdžiuose gali dalyvauti Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai, Ministro Pirmininko ar ministrų kvietimu – kiti asmenys.

99. Svarstant klausimą dėl valstybės pareigūnų ar valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas (atleidimo iš pareigų), Vyriausybės posėdyje dalyvauja kandidatas į atitinkamas pareigas (atleidžiamas iš pareigų atitinkamas valstybės pareigūnas ar valstybės tarnautojas).

100. Vyriausybės posėdyje svarstant darbotvarkės klausimus, įtrauktus į posėdžio darbotvarkės A dalį, juos paprastai trumpai pristato Ministras Pirmininkas, prireikus išklausoma Vyriausybės narių nuomonė. Posėdžio pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.

Svarstant darbotvarkės klausimus, įtrauktus į posėdžio darbotvarkės B dalį, juos paprastai pristato ministras (kai teisės akto projektą Vyriausybei teikia Ministras Pirmininkas, – Ministras Pirmininkas), prireikus – Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių vadovai, Vyriausybės komisijų pirmininkai (kai teisės aktų projektus rengia Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės ar Vyriausybės komisijos), posėdžio pirmininko sutikimu – kiti valstybės pareigūnai ar valstybės tarnautojai. Pristatant išdėstoma klausimo esmė, pranešama apie derinimo rezultatus, paskui išklausoma Vyriausybės narių nuomonė. Posėdžio pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.

101. Vyriausybė sprendimus dėl svarstomų teisės aktų projektų (ar kitų klausimų) priima Vyriausybės posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma. Ši dauguma paprastai nustatoma, posėdžio pirmininkui paklausus: „Ar yra prieštaraujančiųjų?“ Jeigu prieštaraujančiųjų nėra, posėdžio pirmininkas paskelbia: „Priimta“. Jeigu bent vienas Vyriausybės narys prieštarauja, balsų daugumai nustatyti Vyriausybės nariai pakelia rankas. Šiuo atveju balsus skaičiuoja Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojas, įforminantis posėdžio protokolą. Jeigu suskaičiuojama balsų dauguma, posėdžio pirmininkas paskelbia: „Priimta“, jeigu daugumos nėra, – „Nepriimta“. Taip pat skaičiuojama, kas balsavo prieš ar susilaikė.

1011. Jeigu svarstant teisės akto projektą (išskyrus Reglamento 119 punkte numatytus atvejus) Vyriausybės posėdyje pritariama nustatyta tvarka pateiktoms pastaboms ir pasiūlymams dėl to teisės akto projekto patikslinimo (pakeitimo ar papildymo), projekto svarstymas atidedamas ir projektas teikiamas pakartotinai svarstyti tik jį patikslinus pagal pateiktas pastabas ar pasiūlymus.

Papildyta punktu:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

102. Vyriausybės narys, pavaduojantis ministrą, arba ministras, einantis Ministro Pirmininko pareigas ar jį pavaduojantis, Vyriausybės posėdžiuose turi tik vieną balsą.

103. Vyriausybės posėdžiai transliuojami internetu, išskyrus tuos, kuriuose svarstoma valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija ir (ar) su ja susiję teisės aktų projektai.

104. Vyriausybės posėdžiai protokoluojami ir daromas jų garso įrašas. Garso įrašas perkeliamas į kompiuterines laikmenas. Svarstant valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektus, garso įrašai nedaromi.

Posėdžio protokolą rengia Vyriausybės kanceliarija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

105. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų eilės numeris ir pavadinimas, klausimą pateikęs pranešėjas, kalbėtojai ir pateikiamas priimtas sprendimas. Nurodomi ir balsavimo rezultatai (taip pat pažymima, kas balsavo prieš ar susilaikė), įrašoma Vyriausybės narių, kitų posėdžio dalyvių, kuriems teisę dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti įstatymai, atskiroji nuomonė. Reglamento 119 punkte numatytais atvejais protokole nurodomos konkrečios siūlomos naujos teisės akto projekto nuostatos, kuriomis buvo nuspręsta patikslinti teisės akto projektą, o protokolo išrašas skelbiamas TAIS kaip teisės akto projekto lydimasis dokumentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

106. Protokolo projektas parengiamas pasirašyti ne vėliau kaip antrą po posėdžio darbo dieną. Vyriausybės posėdžio protokolą pasirašo Ministras Pirmininkas ELPAS saugiu elektroniniu parašu.

107. Posėdžių garso įrašų kompiuterinės laikmenos saugomos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

108. Vyriausybės posėdžių protokolai skelbiami Vyriausybės interneto svetainėje.

 

VI. VVYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS, PASIRAŠYMAS, SKELBIMAS IR TEISINIO REGULIAVIMO STEBĖSENA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

109. Vyriausybės posėdžiuose priimti sprendimai įforminami nutarimais.

110. Vyriausybės nutarimai pasirašomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 41 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

111. Neteko galios nuo 2014-06-14

Punkto naikinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

112. Jeigu reikia pasirašyti Vyriausybės nutarimą ministro, pavaduojančio Ministrą Pirmininką (einančio Ministro Pirmininko pareigas), valdymo sričiai priskirtais klausimais, nutarimą pasirašo Ministrą Pirmininką pavaduojantis (einantis Ministro Pirmininko pareigas) tos valdymo srities ministras.

113. Jeigu keičiamą, pildomą arba siūlomą pripažinti netekusiu galios Vyriausybės nutarimą pasirašė ministras, kurio nėra dabartinėje Vyriausybėje, nes atitinkama ministerija panaikinta, Vyriausybės nutarimą, kuriuo keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios anksčiau priimtas nutarimas, pasirašo ministras, kurio valdymo sričiai priskirti Vyriausybės nutarime reguliuojami santykiai.

114. Perdavus vienos ministerijos funkcijas kitai ministerijai, Vyriausybės nutarimą pasirašo ministras, kurio valdymo sričiai priskirti Vyriausybės nutarime reguliuojami santykiai.

115. Pasikeitus Vyriausybei, visi ankstesnės Vyriausybės priimti, bet jos įgaliojimų laikotarpiu nepasirašyti nutarimai teikiami svarstyti Vyriausybės posėdyje iš naujo.

116. Priimtus Vyriausybės nutarimus pasirašo Ministras Pirmininkas.

Ministrui Pirmininkui teikiami pasirašyti priimti Vyriausybės nutarimai turi būti pasirašyti (o jų priedai – vizuoti) atitinkamos valdymo srities ministro.

Kai nutarimą pasirašo pavaduojantis ministras, nutarimą ir jo priedus prieš tai vizuoja tos ministerijos, kurios ministras pavaduojamas, viceministras ar kancleris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

117. Įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektą, kuriam buvo pritarta Vyriausybės nutarimu, vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras ir Ministras Pirmininkas. Įstatymų ar kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų lyginamuosius variantus, įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų priedus (priedėlius) vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras. Aiškinamąjį raštą paprastai vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras. Įstatymų ar kitų Seimo priimamų teisės aktų projektai Seimui, o Respublikos Prezidento dekretų projektai (kuriuos saugiu elektroniniu parašu vizuoja Ministras Pirmininkas ir atitinkamos valdymo srities ministras) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai teikiami elektroniniu būdu per TAIS.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

118. Vyriausybės išvada dėl Seime svarstomo teisės akto projekto įforminama nutarimu. Jį pasirašo Ministras Pirmininkas ir atitinkamos valdymo srities ministras.

119. Vyriausybės posėdyje priimtas teisės aktas negali būti taisomas, išskyrus po jo priėmimo pastebėtas rašybos ir gramatines klaidas, nekeičiančias teisės akto turinio ir prasmės.

Jeigu iki Vyriausybės posėdžio per TAIS ar Vyriausybės posėdžio metu buvo pasiūlytos konkrečios naujos teisės akto projekto nuostatos ir teisės akto projektas priimamas atsižvelgiant į pasiūlymus su naujomis teisės akto projekto nuostatomis su sąlyga, kad jis bus teikiamas pasirašyti atitinkamos valdymo srities ministrui ir Ministrui Pirmininkui tik patikslintas pagal šiuos pasiūlymus, priimtą teisės akto projektą pagal posėdžio sprendimą (protokolą) patikslina projekto rengėjai per 2 darbo dienas nuo Vyriausybės posėdžio dienos. Rengėjų patikslintas teisės akto projektas turi būti vizuotas Reglamento 55 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

120. Vyriausybės nutarimai pasirašomi per 7 darbo dienas nuo jų priėmimo, jeigu Vyriausybės posėdyje nebuvo nustatyti kiti Vyriausybės nutarimų pasirašymo terminai.

121. Vyriausybės nutarimai (išskyrus Vyriausybės nutarimus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) registruojami, skelbiami ir įsigalioja Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausybės nutarimui suteikiamas registravimo eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Vyriausybės posėdžio, kuriame priimtas Vyriausybės nutarimas, data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

122. Vyriausybės nutarimai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, registruojami, kai juos pasirašo Ministras Pirmininkas. Vyriausybės nutarimui suteikiamas registravimo eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Vyriausybės posėdžio, kuriame priimtas Vyriausybės nutarimas, data. Šie Vyriausybės nutarimai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose Vyriausybės nutarimuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Šie Vyriausybės nutarimai turi būti išsiunčiami toms institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka gali disponuoti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

123. Neteko galios nuo 2014-06-14

Punkto naikinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

124. Teisinio reguliavimo stebėseną koordinuoja Teisingumo ministerija.

Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarką ir teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formą nustato teisingumo ministras.

 

VII. VYRIAUSYBĖS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ IR VYRIAUSYBĖS REZOLIUCIJŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS IR SVARSTYMAS, PRIIMTŲ VYRIAUSYBĖS SPRENDIMŲ IR VYRIAUSYBĖS REZOLIUCIJŲ ĮSIGALIOJIMAS IR SKELBIMAS

 

125. Prieš teikiant Vyriausybei svarstyti Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos projektą, atitinkamos Lietuvos Respublikos pozicijos, kurioms siūloma pritarti Vyriausybės sprendimu ar Vyriausybės rezoliucija, paprastai svarstomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijoje, sudarytoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 512 (Žin., 2009, Nr. 67-2696).

126. Prie Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos projekto, vizuoto atitinkamos valdymo srities ministro arba jo pavedimu viceministro arba ministerijos kanclerio, atsakinga institucija prideda:

126.1. institucijos vadovo pasirašytą teikimą, kuriame turi būti šie duomenys:

126.1.1. teikime dėl Lietuvos Respublikos pozicijų artimiausiame Europos Sąjungos Tarybos posėdyje svarstomais klausimais:

126.1.1.1. atsakingos institucijos pavadinimas;

126.1.1.2. teikimo registravimo data ir numeris;

126.1.1.3. informacija apie Europos Sąjungos Tarybos posėdį, kuriame bus svarstomi klausimai, dėl kurių parengtos Lietuvos Respublikos pozicijos, teikiamos pritarti Vyriausybės sprendimu ar Vyriausybės rezoliucija (Tarybos pavadinimas ir numatoma posėdžio data);

126.1.1.4. trumpas Lietuvos Respublikos pozicijų Lietuvai svarbiais Europos Sąjungos Tarybos posėdyje svarstomais klausimais pristatymas;

126.1.2. teikime dėl Lietuvos Respublikos pozicijos klausimais, nenurodytais Reglamento 126.1.1 punkte:

126.1.2.1. atsakingos institucijos pavadinimas;

126.1.2.2. teikimo registravimo data ir numeris;

126.1.2.3. Europos Sąjungos teisės akto ar kito Europos Sąjungos dokumento, dėl kurio teikiama Lietuvos Respublikos pozicija, pavadinimas ir numeris;

126.1.2.4. kita papildoma informacija;

126.2. Reglamento 126.1.2 punkte nurodytą Lietuvos Respublikos poziciją, vizuotą atitinkamos valdymo srities ministro arba jo pavedimu viceministro ar ministerijos kanclerio arba atsakingos institucijos vadovo (Reglamento 126.1.1 punkte nurodytos Lietuvos Respublikos pozicijos teikiamos per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą);

126.3. apibendrinančią medžiagą Lietuvos Respublikos pozicijų klausimais, svarstomais artimiausiame Europos Sąjungos Tarybos posėdyje, vizuotą atitinkamos valdymo srities ministro arba jo pavedimu viceministro arba ministerijos kanclerio.

127. Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos projektai turi būti pateikiami Vyriausybei ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo Vyriausybės pasitarimo. Vyriausybei pateikti Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos projektai registruojami Vyriausybės kanceliarijoje. Gauti projektai nedelsiant pateikiami Vyriausybės kancleriui, kad būtų įtraukti į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkės projektą.

Ministrui Pirmininkui nusprendus klausimą įtraukti į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę, pateiktos medžiagos skaitmeninės kopijos nedelsiant įdedamos į Vyriausybės kanceliarijos dokumentų mainavietę.

128. Jeigu svarstant Lietuvos Respublikos poziciją Vyriausybės pasitarime pateikiama esminių pastabų ir pasiūlymų dėl atitinkamos Lietuvos Respublikos pozicijos patikslinimo iki Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos teikimo Ministrui Pirmininkui pasirašyti, Lietuvos Respublikos poziciją patikslina už jos rengimą atsakinga institucija suderindama su Užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų departamentu, Vyriausybės kanceliarijos padaliniu, atsakingu už užsienio politikos sritį, ir suinteresuotomis institucijomis, pasitarime teikusiomis pastabų ir pasiūlymų patikslinti Lietuvos Respublikos poziciją. Patikslinta Lietuvos Respublikos pozicija derinama ir pateikiama per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą.

129. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos priimami Vyriausybės pasitarime dalyvaujančių Vyriausybės narių balsų dauguma ir pasirašomi Ministro Pirmininko ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų priėmimo.

Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos registruojami, kai juos pasirašo Ministras Pirmininkas. Vyriausybės sprendimui suteikiamas registravimo eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Vyriausybės pasitarimo, kuriame priimtas Vyriausybės sprendimas, data. Taip pat registruojamos ir Vyriausybės rezoliucijos.

130. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos pasirašomi (vizuojami) ELPAS saugiu elektroniniu parašu.

Vyriausybės sprendimai, Vyriausybės rezoliucijos Seimui teikiami elektroniniu būdu per ELPAS.

131. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos jų pasirašymo dieną registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre ir įsigalioja Vyriausybės įstatymo ir Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos jų pasirašymo dieną teisės aktų nustatyta tvarka taip pat turi būti paskelbiami Vyriausybės interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

IV. VYRIAUSYBĖS IR SEIMO SANTYKIAI

 

132. Įgyvendindama įstatymų leidybos iniciatyvos teisę Seime, Vyriausybė Reglamento nustatyta tvarka teikia Seimui įstatymų, prireikus – kitų Seimo teisės aktų projektus.

Ministras Pirmininkas, ministras ar viceministras, įgaliotas atstovauti Vyriausybei Seime, Seimo statuto nustatyta tvarka dalyvauja Seimo komitetų posėdžiuose, kuriuose svarstomas Vyriausybės pateiktas įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektas. Ministras Pirmininkas, ministras ar viceministras, įgaliotas atstovauti Vyriausybei Seime, atitinkamo (pagrindinio) Seimo komiteto, rengiančio projektą priimti, posėdžiuose negali sutikti su pasiūlymais keisti Vyriausybės pateiktą įstatymo ar kito Seimo teisės akto projektą (jo principines nuostatas) iš esmės.

Vyriausybė taip pat teikia Seimui pasiūlymus dėl įstatymų leidimo ir Seimo sesijos darbų programos projektų.

133. Seimo komiteto, komisijos ar frakcijos kvietimu ministras ar ministro pavedimu ministerijos valstybės tarnautojas (Vyriausybės įstaigos vadovas ar šios įstaigos valstybės tarnautojas) Seimo statuto nustatyta tvarka privalo dalyvauti komiteto, komisijos ar frakcijos posėdyje ir pranešti, kaip vykdomi įstatymai ir Seimo nutarimai, teikti paaiškinimus kitais svarstomais klausimais.

134. Seimo statuto nustatyta tvarka Ministras Pirmininkas arba ministrai turi atsiskaityti Seime atitinkamai už Vyriausybės ar savo veiklą, taip pat per Vyriausybės valandą atsakyti į Seimo narių klausimus.

135. Seimo narių rašytiniai klausimai ir paklausimai, adresuoti Vyriausybės nariui, registruojami Vyriausybės kanceliarijos nustatyta tvarka ir perduodami atitinkamam Vyriausybės nariui. Vyriausybės nariai privalo į rašytinį klausimą ir paklausimą atsakyti jį pateikusių Seimo narių pageidaujama forma Seimo statuto nustatyta tvarka. Vyriausybės narys, negalintis nustatytu laiku atsakyti į rašytinį klausimą ir paklausimą, privalo tai raštu motyvuoti ir pasiūlyti kitą laiką, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo rašytinio klausimo ir paklausimo gavimo, tačiau jeigu rašytinį paklausimą pateikęs Seimo narys ar Seimo narių grupė su šiais motyvais nesutinka, paklausimas nagrinėjamas numatytu laiku. Nagrinėjant paklausimą Seime, turi dalyvauti atitinkamas Vyriausybės narys.

136. Operatyvius ryšius su Seimu Vyriausybė palaiko per Ministro Pirmininko įgaliotą Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją.

Ministro Pirmininko įgaliotas Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas Seimo statuto nustatyta tvarka privalo stebėtojo teisėmis dalyvauti Seimo, Seimo valdybos ir seniūnų sueigos posėdžiuose, palaikyti nuolatinius ryšius su Seimo komitetais (komisijomis), nedelsdamas pranešti Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui, taip pat atitinkamiems ministrams ir Vyriausybės įstaigų vadovams apie Seimo patvirtintą darbotvarkę ir jos pakeitimus, Vyriausybei pareikštas Seime pastabas, jai duotus pavedimus.

Vyriausybės kanceliarijos padaliniai, gavę Seimo posėdžio protokolą, kuriame nurodyta Vyriausybės pateiktus Seimui įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektus grąžinti tobulinti, nedelsdami parengia Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu Vyriausybės kanclerio) pavedimą atitinkamai institucijai patobulinti grąžintą projektą.

137. Vyriausybė savo nutarimu turi teisę atsiimti pateiktą įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektą iki šio projekto svarstymo Seimo posėdyje. Apie įsigaliojusį Vyriausybės nutarimą Vyriausybės kancleris nedelsdamas raštu praneša Seimo posėdžių sekretoriatui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

V. VYRIAUSYBĖS IR VISUOMENĖS SANTYKIAI

 

138. Vyriausybės vykdomos politikos sklaida rūpinasi Ministro Pirmininko atstovas spaudai, už komunikaciją atsakingas Vyriausybės kanceliarijos padalinys, ministrų atstovai spaudai ir Vyriausybės įstaigų spaudos (informacijos) padaliniai.

139. Vyriausybei ar Ministrui Pirmininkui adresuoti Lietuvos Respublikos piliečių, kitų asmenų prašymai, skundai ir pranešimai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008), Lietuvos Respublikos peticijų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2128), Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779), Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1098 (Žin., 1999, Nr. 84-2498), ir kitais teisės aktais.

140. Vyriausybės nariai priima Vyriausybės rūmuose Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus asmenis pagal Ministro Pirmininko patvirtintus kiekvienų metų ketvirčių grafikus Vyriausybės kanclerio nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

141. Vyriausybės Peticijų komisijos Vyriausybei pateiktos išvados dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir pasiūlymų tenkinimo (ar netenkinimo) registruojamos Vyriausybės kanceliarijoje.

Vyriausybės kanceliarijos padalinys, kuriam perduotos Vyriausybės Peticijų komisijos išvados, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas parengia Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu Vyriausybės kanclerio) pavedimą atitinkamai ministerijai dėl Vyriausybės nutarimo, įgyvendinančio Vyriausybės Peticijų komisijos išvadą, projekto parengimo.

Ministerijos parengtas Vyriausybės nutarimo projektas teikiamas Vyriausybei Reglamento nustatyta tvarka.

 

VI. DELEGACIJŲ, OFICIALIŲ ASMENŲ VYKIMAS Į UŽSIENĮ IR DELEGACIJŲ, OFICIALIŲ SVEČIŲ PRIĖMIMAS

 

142. Vyriausybines delegacijas, vykstančias su oficialiu vizitu į kitas šalis, taip pat dalyvauti tarptautiniuose kongresuose, konferencijose, sesijose ar kituose tarptautiniuose renginiuose, potvarkiu sudaro Ministras Pirmininkas.

143. Vyriausybinė delegacija paprastai vyksta į užsienio valstybę tos valstybės valdžios institucijos kvietimu (sutikimu), taip pat tarptautinės organizacijos kvietimu.

Sudarant vyriausybinę delegaciją, atitinkama ministerija parengia Ministro Pirmininko potvarkio dėl vyriausybinės delegacijos projektą ir suderina jį su Užsienio reikalų ministerija. Potvarkio projekte išdėstomas vizito tikslas, nurodoma vizito vieta ir trukmė, delegacijos sudėtis, kartu su delegacija vykstantys asmenys, išlaidų padengimo šaltiniai. Kartu su potvarkio projektu pateikiama išsami informacija apie rengiamą vizitą, šiam renginiui numatomas valstybės biudžeto lėšas ir argumentai, pagrindžiantys vyriausybinės delegacijos sudėtį ir būtinybę dalyvauti nurodytuose renginiuose. Ministro Pirmininko potvarkio dėl vyriausybinės delegacijos sudarymo projektas Ministrui Pirmininkui turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki vizito pradžios.

Turi būti parengta įvykusio vizito ataskaita. Vyriausybinės delegacijos vadovas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo vizito pabaigos pateikia šią ataskaitą Užsienio reikalų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai vyriausybinės delegacijos vadovas yra Ministras Pirmininkas.

144. Ministrai, viceministrai, ministerijų kancleriai ir Vyriausybės įstaigų vadovai, numatydami savo oficialius ar darbo vizitus į užsienio valstybes (taip pat ministerijų, Vyriausybės įstaigų sudaromų specialių darbo grupių vizitus į užsienio valstybes derėtis ir rengti tarptautinių sutarčių), išskyrus atvejus, kai sudaromos vyriausybinės delegacijos, ne vėliau kaip prieš savaitę (išskyrus iš anksto nenumatytus vizitus) praneša Užsienio reikalų ministerijai apie išvykimo laiką, delegacijos sudėtį, numatomus oficialius susitikimus ir šių susitikimų tikslus.

145. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje Užsienio reikalų ministerijos nustatyta tvarka turi teikti Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms reikiamą paramą, susijusią su Lietuvos Respublikos delegacijų vizitais į užsienį ir jų buvimu atitinkamose valstybėse.

146. Oficialių svečių ir delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1485 (Žin., 2003, Nr.113-5077).

 

VII. MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS

 

147. Vyriausybė per ministrus, Vyriausybės įstaigų vadovus koordinuoja, kaip ministerijose ir Vyriausybės įstaigose įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

148. Vyriausybė turi teisę pripažinti netekusiais galios ministrų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vadovų priimtus teisės aktus, jeigu šie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, kitiems Seimo priimtiems teisės aktams, Respublikos Prezidento dekretams, Vyriausybės nutarimams ar Ministro Pirmininko potvarkiams. Pasiūlymus šiais klausimais Ministrui Pirmininkui teikia Teisingumo ministerija, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir Vyriausybės kanceliarija.

149. Ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir kiti Vyriausybei atskaitingi viešojo administravimo subjektai privalo užtikrinti, kad būtų vykdomi įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, taip pat laiku parengti ir priimti ar pateikti kompetentingoms institucijoms priimti teisės aktai, kurių reikia įstatymams ir (ar) Vyriausybės nutarimams įgyvendinti, kad deramai ir laiku būtų įvykdomi Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimai.

150. Pavedimai, išdėstyti bet kuriame dokumente (Vyriausybės nutarime, Ministro Pirmininko potvarkyje, Ministro Pirmininko pavedime, įformintame Ministro Pirmininko rezoliucija ar Vyriausybės kanclerio rezoliucija, ar kitame dokumente), išskyrus pavedimus parengti atitinkamo teisės akto projektą, turi būti įvykdyti per 10 darbo dienų nuo jų gavimo, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

Jeigu pavedimas duodamas keletui institucijų, pagrindine pavedimo vykdytoja laikoma ta institucija, kuri pavedime nurodyta pirmoji (išskyrus atvejus, kai pavedime suformuluotas nurodymas turi būti įvykdytas pagal kompetenciją). Kitos pavedimą vykdančios institucijos yra vienodai atsakingos už pavedimo įvykdymą nustatytu laiku. Pagrindinei pavedimą vykdančiai institucijai jos turi pateikti visą reikiamą medžiagą ir atitinkamus pasiūlymus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pavedimo gavimo institucijoje, jei pavedime nenurodyta kitaip.

Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą turi būti įvykdyti per 4 mėnesius nuo jų gavimo, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

151. Pavedimas laikomas įvykdytu, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės ir apie pavedimo įvykdymą pranešta Vyriausybės kanceliarijai.

Tais atvejais, kai pavedimas duodamas keletui institucijų, apie pavedimo įvykdymą turi pranešti pagrindinė pavedimo vykdytoja.

Pavedimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas tos pačios rūšies dokumentu, kuriuo buvo įformintas (nutarimu, potvarkiu, rezoliucija ar kitu).

152. Vyriausybės kanceliarija tvarko Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar Ministro Pirmininko pavedimu Vyriausybės kanclerio duotų pavedimų apskaitą, apibendrina jų vykdymą.

153. Ministrai iki einamųjų metų kovo 1 dienos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Vyriausybei ministerijų metines veiklos ataskaitas.

Ministro Pirmininko reikalavimu ministrai turi atsiskaityti už savo veiklą.

154. Vyriausybės įstaigų vadovai Vyriausybės nustatyta tvarka atsiskaito už įstaigų veiklą.

Vyriausybės įstaigų vadovai Vyriausybės ar ministro, kuriam pavesta valdymo sritis yra susijusi su Vyriausybės įstaigos veikla, reikalavimu atsiskaito už savo veiklą.

155. Kitų Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai iki einamųjų metų kovo 1 dienos pateikia Vyriausybei valstybės institucijos ar įstaigos metinę veiklos ataskaitą, jeigu įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose nenustatyta kitaip.

156. Vyriausybės įstaigų, kitų Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai praneša Vyriausybei, jeigu Vyriausybės įstaigos ar kitos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ar įstaigos kompetencijos srityje vykstantys procesai gali sukelti neigiamų ekonominių, finansinių ar kitokių padarinių valstybei ar konkrečioms socialinėms grupėms, teikia pasiūlymus dėl priemonių, būtinų neigiamiems procesams išvengti, jeigu įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose nenustatyta kitaip.

157. Vyriausybė kasmet iki kovo 31 dienos pateikia Seimui metinę savo veiklos ataskaitą. Vyriausybės metinę veiklos ataskaitą rengia Vyriausybės kanceliarija, remdamasi ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ar įstaigų metinėmis veiklos ataskaitomis ir kita reikiama informacija.

 

VIII. KOMANDIRUOTĖS IR ATOSTOGOS. NUSIŠALINIMO TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

158. Ministras Pirmininkas savo komandiruotes už Lietuvos Respublikos ribų ir atostogas iš anksto derina su Respublikos Prezidentu ir suderinęs pateikia Respublikos Prezidentui atitinkamą dekreto dėl pavedimo vienam iš ministrų pavaduoti Ministrą Pirmininką projektą.

Ministrai, valstybės tarnautojai ir valstybės pareigūnai (išskyrus ministrams pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų valstybės pareigūnus), kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, Vyriausybės atstovai, vykstantys į komandiruotę už Lietuvos Respublikos ribų ilgiau kaip vienai dienai, turi iš anksto raštu pranešti apie tai Ministrui Pirmininkui ir gauti jo leidimą. Leidimas įforminamas Ministro Pirmininko rezoliucija, liudijančia, kad prašymas suderintas su Ministru Pirmininku.

159. Ministrai, vykstantys į komandiruotę Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip vienai dienai, turi žodžiu apie tai pranešti Ministrui Pirmininkui.

Vyriausybės atstovai, vykstantys į komandiruotę Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip vienai dienai, turi iš anksto raštu pranešti apie tai Ministrui Pirmininkui ir gauti jo leidimą. Leidimas įforminamas Ministras Pirmininko rezoliucija.

160. Ministrams, valstybės tarnautojams ir valstybės pareigūnams (išskyrus ministrams pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų valstybės pareigūnus), kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, taip pat Vyriausybės atstovams kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos pagal atostogų grafiką, kurį potvarkiu kiekvienų metų pradžioje patvirtina Ministras Pirmininkas. Atostogų grafiko projektą rengia Vyriausybės kanceliarija, atsižvelgdama į ministrų, valstybės tarnautojų ir valstybės pareigūnų (išskyrus ministrams pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų valstybės pareigūnus), kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, bei Vyriausybės atstovų pageidavimus.

Į atostogų grafiką įtrauktas asmuo, dėl tam tikrų priežasčių negalintis išeiti atostogų grafike nurodytu laiku arba pageidaujantis paimti dalį atostogų, turi pateikti rašytinį prašymą Ministrui Pirmininkui ir gauti jo sutikimą, kad atostogų laikas būtų pakeistas. Šis pakeitimas įforminamas Ministro Pirmininko potvarkiu.

161. Ministras Pirmininkas potvarkiu tvirtina ministrų pavadavimo komandiruočių, atostogų, ligos metu ar kitais teisės aktuose numatytais atvejais grafiką. Šio grafiko projektą rengia Vyriausybės kanceliarija, atsižvelgdama į ministrų pateiktus pasiūlymus, suderintus su atitinkamais ministrais.

1611. Ministras Pirmininkas arba jo įgaliotas ministras rašytiniu motyvuotu sprendimu priima Vyriausybės atstovų, Vyriausybės įstaigų vadovų arba kitų Vyriausybės skiriamų pareigūnų ar valstybės tarnautojų nusišalinimą nuo interesų konfliktą sukeliančių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo arba jo nepriima, taip pat įgyvendina kitas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme institucijos vadovui, jo įgaliotam atstovui ar tiesioginiam vadovui numatytas pareigas.

Vyriausybės nariai nusišalina Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

 

IX. REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS MINISTRAMS

 

162. Respublikos Prezidentui priėmus ministro atsistatydinimą arba Ministro Pirmininko teikimu atleidus ministrą, buvęs ministras turi perduoti reikalus naujam ministrui (jei šis paskirtas) arba ministrui, pavaduojančiam kitą ministrą (ministras, pavaduojantis kitą ministrą, turi perduoti reikalus naujam ministrui, kai šis paskiriamas). Surašomas reikalų perdavimo ir priėmimo aktas, kuriame nurodoma apibendrinta informacija apie ministerijos, jos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų, organizacijų struktūrą, pareigybių skaičių, valstybės biudžeto asignavimus (lėšas), Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo prioritetinių priemonių įgyvendinimą, Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą, antspaudus, ministerijos naudojamas patalpas, transporto priemones, ir kita informacija.

Pasirašytą reikalų perdavimo ir priėmimo aktą tvirtina Ministras Pirmininkas.

Pasirašytas reikalų perdavimo ir priėmimo aktas saugomas atitinkamoje ministerijoje.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1188, 1999-10-27, Žin., 1999, Nr. 92-2693 (1999-10-29), i. k. 0991100NUTA00001188

Nr. 313, 2003-03-13, Žin., 2003, Nr. 27-1089 (2003-03-19), i. k. 1031100NUTA00000313

Nr. 1065, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4650 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001065

Nr. 337, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 43-2112 (2013-04-27), i. k. 1131100NUTA00000337

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 435, 1997-05-08, Žin., 1997, Nr. 41-1007 (1997-05-14), i. k. 0971100NUTA00000435

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1485, 1997-12-29, Žin., 1998, Nr. 1-8 (1998-01-07), i. k. 0971100NUTA00001485

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1188, 1999-10-27, Žin., 1999, Nr. 92-2693 (1999-10-29), i. k. 0991100NUTA00001188

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 637, 2000-06-02, Žin., 2000, Nr. 47-1357 (2000-06-09), i. k. 1001100NUTA00000637

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 314, 2001-03-20, Žin., 2001, Nr. 25-832 (2001-03-23), i. k. 1011100NUTA00000314

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr.728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1188, 2001-10-01, Žin., 2001, Nr. 84-2946 (2001-10-03), i. k. 1011100NUTA00001188

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 313, 2003-03-13, Žin., 2003, Nr. 27-1089 (2003-03-19), i. k. 1031100NUTA00000313

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 741, 2004-06-14, Žin., 2004, Nr. 95-3505 (2004-06-17), i. k. 1041100NUTA00000741

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1577, 2004-12-03, Žin., 2004, Nr. 177-6553 (2004-12-09), i. k. 1041100NUTA00001577

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 10, 2005-01-12, Žin., 2005, Nr. 6-156 (2005-01-15), i. k. 1051100NUTA00000010

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 476, 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 57-1948 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000476

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1035, 2005-09-20, Žin., 2005, Nr. 114-4161 (2005-09-24), i. k. 1051100NUTA00001035

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1330, 2005-12-13, Žin., 2005, Nr. 146-5327 (2005-12-15), i. k. 1051100NUTA00001330

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 63, 2006-01-23, Žin., 2006, Nr. 10-351 (2006-01-26), i. k. 1061100NUTA00000063

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 34, 2007-01-15, Žin., 2007, Nr. 7-279 (2007-01-18), i. k. 1071100NUTA00000034

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 163, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 21-763 (2007-02-15), i. k. 1071100NUTA00000163

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 550, 2007-06-06, Žin., 2007, Nr. 66-2561 (2007-06-14), i. k. 1071100NUTA00000550

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 694, 2007-07-04, Žin., 2007, Nr. 78-3142 (2007-07-14), i. k. 1071100NUTA00000694

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 52, 2008-01-23, Žin., 2008, Nr. 13-433 (2008-01-31), i. k. 1081100NUTA00000052

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 714, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 84-3354 (2008-07-24), i. k. 1081100NUTA00000714

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1350, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6062 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001350

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 641, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 77-3184 (2009-06-30), i. k. 1091100NUTA00000641

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1065, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4650 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001065

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1246, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 121-5214 (2009-10-10), i. k. 1091100NUTA00001246

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 948, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 81-4243 (2010-07-10), i. k. 1101100NUTA00000948

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1294, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5536 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001294

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 69, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-353 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000069

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 842, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4268 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000842

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1289, 2011-11-02, Žin., 2011, Nr. 134-6370 (2011-11-10), i. k. 1111100NUTA00001289

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1278, 2012-10-16, Žin., 2012, Nr. 125-6269 (2012-10-27), i. k. 1121100NUTA00001278

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 337, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 43-2112 (2013-04-27), i. k. 1131100NUTA00000337

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 234, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-09, i. k. 2015-03502

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

Nr. KT22-N11/2016, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19478

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento 96 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymui ir bylos dalies nutraukimo

 

35.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1050, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25745

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo