Suvestinė redakcija nuo 2022-11-12 iki 2023-03-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 63-1238, i. k. 0941100NUTA00000728

 

Nauja redakcija nuo 2017-07-18:

Nr. 409, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09650

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo

 

1994 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 728

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 36 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                             JONAS PRAPIESTIS

 

 


 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gegužės 31 d.  nutarimo Nr. 409
redakcija)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

2. Rengiant, derinant, svarstant, pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, perkeliant Europos Sąjungos teisę į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir koordinuojant jos įgyvendinimą, vadovaujamasi Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (toliau – Koordinavimo taisyklės), ir Reglamentu.

Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys rengiamos ir sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

21. Dirbant su dokumentais, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įslaptintos informacijos apsaugą ir administravimą (toliau – įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai).

Papildyta punktu:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

22. Asmens duomenų apsauga užtikrinama vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą (toliau – asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai).

Papildyta punktu:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

II SKYRIUS

VYRIAUSYBĖS KOMITETŲ, VYRIAUSYBĖS KOMISIJŲ IR MINISTRO PIRMININKO SUDAROMŲ DARBO GRUPIŲ DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

3. Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ir Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės (toliau – darbo grupė) posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja atitinkamai Vyriausybės komiteto pirmininkas, Vyriausybės komisijos pirmininkas (jeigu jo nėra, – Vyriausybės komisijos pirmininko pavaduotojas ar kitas Vyriausybės komisijos pirmininko paskirtas asmuo arba pagal Reglamento 4 punktą paskirtas pakaitinis narys) ar darbo grupės vadovas (jeigu jo nėra, – darbo grupės vadovo pavaduotojas ar kitas darbo grupės vadovo paskirtas asmuo arba pagal Reglamento 4 punktą paskirtas pakaitinis narys). Posėdyje, be Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės narių, gali dalyvauti ir kiti asmenys Vyriausybės komiteto pirmininko, Vyriausybės komisijos pirmininko ar darbo grupės vadovo kvietimu (toliau – kviestieji asmenys).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

4. Vyriausybė, sudarydama Vyriausybės komisiją, Ministras Pirmininkas, sudarydamas darbo grupę, gali skirti pakaitinius Vyriausybės komisijos ar darbo grupės narius (išskyrus Vyriausybės komisijos pirmininko ar darbo grupės vadovo, jeigu yra paskirti juos pavaduojantys asmenys), kurie dalyvautų Vyriausybės komisijos ar darbo grupės posėdyje, jeigu posėdyje Vyriausybės komisijos arba darbo grupės nariai nedalyvauja, taip pat nurodyti asmenis, kurie padėtų organizuoti Vyriausybės komisijos ar darbo grupės veiklą ir atliktų Vyriausybės nutarime arba Ministro Pirmininko potvarkyje nurodytas funkcijas.

Vyriausybės komisijos, darbo grupės nariai posėdžiuose gali dalyvauti ir nuotoliniu būdu (pasitelkdami informacines ir ryšių technologijas).

Vyriausybės komisijos, darbo grupės nariai turi teisę balsuoti raštu dėl paskelbto iš anksto posėdžio darbotvarkės klausimo ir pateikti savo sprendimą Vyriausybės komisijos pirmininkui ar darbo grupės vadovui ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. 793, 2018-08-08, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13218

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

5. Planuojamo Vyriausybės komisijos ar darbo grupės posėdžio darbotvarkė, pasirašyta atitinkamai Vyriausybės komisijos pirmininko ar darbo grupės vadovo, kartu su medžiaga paprastai pateikiama Vyriausybės komisijos ar darbo grupės nariams ir kviestiesiems asmenims ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio.

Planuojamo Vyriausybės komiteto posėdžio darbotvarkės projektą ir ministerijų ar kitų institucijų parengtą svarstytinų klausimų medžiagą Vyriausybės komiteto pirmininkui teikia Vyriausybės kancleris.

Vyriausybės komiteto pirmininkui pasirašius posėdžio darbotvarkę, Vyriausybės kanceliarija ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki Vyriausybės komiteto posėdžio pateikia posėdžio medžiagą Vyriausybės komiteto nariams ir kviestiesiems asmenims.

6. Vyriausybės komiteto posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Vyriausybės komiteto narių (įskaitant komiteto pirmininką). Vyriausybės komisijos, darbo grupės posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Vyriausybės komisijos, darbo grupės narių.

Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos, darbo grupės sprendimai priimami posėdyje dalyvavusių Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos, darbo grupės narių balsų dauguma.

Vyriausybės komisijos, darbo grupės narių, dalyvaujančių posėdyje nuotoliniu būdu (pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas), bei narių, nedalyvaujančių posėdyje, bet iki posėdžio pradžios pateikusių savo sprendimą raštu dėl posėdyje svarstomų klausimų, balsai skaičiuojami už tuos klausimus, dėl kurių jie pateikė savo sprendimą.

Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Vyriausybės komiteto pirmininko, Vyriausybės komisijos posėdžio pirmininko ar darbo grupės posėdžio pirmininko balsas.

7. Vyriausybės komitetai, Vyriausybės komisijos ir darbo grupės turi teisę kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, mokslo ir studijų institucijas, švietimo įstaigas, kad jos pateiktų reikiamus duomenis, išvadas, pasiūlymus ar kitą turimą informaciją, kurios reikia Vyriausybės komitetų, Vyriausybės komisijų ar darbo grupių uždaviniams, užduotims vykdyti ar funkcijoms atlikti.

8. Vyriausybės komiteto ir Vyriausybės komisijos posėdžiai protokoluojami. Darbo grupės posėdžiai gali būti protokoluojami darbo grupės vadovo (posėdžio pirmininko) sprendimu.

Jeigu Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės posėdžių protokolams parengti (surašyti) Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos pirmininko (posėdžio pirmininko) ar darbo grupės vadovo (posėdžio pirmininko) sprendimu daromas garso ar vaizdo įrašas, protokolus įforminantys valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, atsako už garso ar vaizdo įrašų darymą ir už tai, kad šie įrašai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo posėdžio dienos iš garso įrašymo įrenginių ar vaizdo įrašymo sistemų būtų ištrinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

9. Vyriausybės komitetus ūkiškai ir techniškai aptarnauja Vyriausybės kanceliarija.

Vyriausybės komisijas ir darbo grupes, kurių pirmininkais ar vadovais paskirti ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų valstybės tarnautojai, ūkiškai ir techniškai aptarnauja atitinkamos ministerijos ar Vyriausybės įstaigos, jeigu Vyriausybė, sudarydama komisijas, o Ministras Pirmininkas – darbo grupes, nenustato kitaip. Kitas Vyriausybės komisijas ir darbo grupes ūkiškai ir techniškai aptarnauja Vyriausybės kanceliarija, išskyrus atvejus, kai Vyriausybė ar Ministras Pirmininkas paveda ūkiškai ir techniškai aptarnauti Vyriausybės komisiją ar darbo grupę atitinkamai kitai institucijai ar įstaigai.

Institucija ar įstaiga, ūkiškai ir techniškai aptarnaujanti Vyriausybės komitetą, Vyriausybės komisiją ar darbo grupę, saugo Vyriausybės komiteto, Vyriausybės komisijos ar darbo grupės veiklos dokumentus (posėdžių protokolus, susirašinėjimo medžiagą, įvairius projektus, pažymas, išvadas, pasiūlymus ir kita).

10. Vyriausybės komisijų ir darbo grupių teisės aktų projektams rengti sudarymui ir veiklai šio skyriaus nuostatos taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 10 straipsnis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

101. Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisija sudaro ir tvirtina Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį, valdo projektų riziką, prižiūri ir vertina projektų įgyvendinimą ir gali atlikti kitas su šio portfelio valdymu susijusias funkcijas, kurių tikslas – veiksmingai ir laiku įgyvendinti portfelio projektus.

Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelis sudaromas remiantis prioritetiniais Vyriausybės programos darbais.

Papildyta punktu:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

102. Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir kitų Vyriausybei atskaitingų institucijų projektų portfelius sudaro ir tvirtina, projektų riziką valdo, šių projektų įgyvendinimą prižiūri ir vertina atitinkamos institucijos vadovo sudaryta institucijos projektų portfelio komisija.

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų institucijų projektų portfeliai sudaromi remiantis prioritetiniais Vyriausybės programos darbais ir prioritetiniais atitinkamos institucijos darbais.

Papildyta punktu:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

103. Reglamento 101 ir 102 punktuose nurodytų projektų, projektų programų ir portfelių inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, pokyčių valdymo, užbaigimo ir naudos vertinimo tvarką nustato Vyriausybė.

Papildyta punktu:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

III SKYRIUS

VYRIAUSYBĖS TEISĖKŪRA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTŲ LEIDYBOS INICIATYVA

 

Bendrosios nuostatos

 

11. Vyriausybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus turi teisę teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyti subjektai.

Vyriausybės kanceliarija rengia vidutinio laikotarpio (3–4 metų) Vyriausybės teisėkūros planą. Jame nurodomi planuojami parengti įstatymų, Seimo nutarimų ir Vyriausybės nutarimų projektai, kurių reikia Vyriausybės programos nuostatoms, Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms ir kitiems Vyriausybės įsipareigojimams įgyvendinti. Šis planas skelbiamas Vyriausybės interneto svetainėje.

Vyriausybei teikiamų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų rengimo ir pateikimo Vyriausybei terminai turi būti planuojami taip, kad įstatymų, prireikus kitų Seimo priimamų teisės aktų projektai būtų pateikiami Seimui svarstyti laikantis Vyriausybės pasiūlymuose dėl atitinkamos Seimo sesijos darbų programos suplanuotų terminų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektai – laikantis planavimo dokumentuose ar kituose Vyriausybės priimtuose teisės aktuose suplanuotų terminų, o Vyriausybės nutarimų, kaip įstatymų ar kitų Seimo teisės aktų įgyvendinamųjų teisės aktų, projektai – vadovaujantis Reglamento 127 punkto antrosios pastraipos nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

12. Ministras Pirmininkas, įgyvendindamas Vyriausybės teisės aktų leidybos iniciatyvos teisę, gali pavesti parengti teisės akto projektą ministrui ar Vyriausybės kanceliarijai. Ministro Pirmininko pavedimu, įformintu Vyriausybės kanclerio rezoliucija, gali būti pavedama ministerijai parengti atitinkamą teisės akto projektą.

121. Neteko galios nuo 2022-11-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

Papildyta punktu:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

13. Vyriausybė Seimo Pirmininko ar Seimo valdybos prašymu teikia Seimui išvadas dėl Seime svarstomo teisės akto projekto. Atsižvelgiant į tokį prašymą, Ministro Pirmininko pavedimu, kuris gali būti įforminamas ir Vyriausybės kanclerio rezoliucija, pavedama ministerijai parengti Vyriausybės nutarimo projektą, kuriame teikiama Vyriausybės išvada dėl Seime svarstomo teisės akto projekto.

Vyriausybė gali teikti Seimui išvadas dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų ir savo iniciatyva.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

14. Įgyvendindami Vyriausybės teisės aktų leidybos iniciatyvos teisę, ministrai pagal jiems pavestas valdymo sritis pasirašo (vizuoja) parengtus ir Vyriausybei teikiamus įstatymų, Seimo ar Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus.

Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir dėl kitų Europos Sąjungos dokumentų projektai Vyriausybei pateikiami Reglamento III skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka.

15. Savivaldybių tarybų ir kitų subjektų, kuriems tokią teisę suteikia įstatymai, teikiamus teisės aktų projektus vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras.

 

Konsultavimasis su visuomene

 

151. Konsultuojantis su visuomene, kviečiami dalyvauti suinteresuoti asmenys (fiziniai asmenys, ekspertai, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, profesinės sąjungos, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti subjektai), kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai paveiks ar gali paveikti numatomas teisinis reguliavimas (toliau – suinteresuoti asmenys).

Konsultavimasis su visuomene vykdomas atliekant apklausas, interviu, organizuojant diskusijas, konferencijas, viešus klausymus, kviečiant teikti pasiūlymus, sudarant darbo grupes ar Vyriausybės komisijas teisės akto projektui parengti arba kitais būdais, užtikrinančiais, kad bus pasiektas konsultavimosi tikslas.

152. Konsultavimasis su visuomene vykdomas, kai:

152.1. reikia sužinoti suinteresuotų asmenų nuomonę ir surinkti kitus duomenis, patvirtinančius galimą arba esamą visuomeninių santykių problemą, įvertinti šios problemos aktualumą, mastą, visuomeninių santykių teisinio reguliavimo trūkumus, naujo teisinio reguliavimo poreikį ir galimą jo turinį, nustatyti galimas teisinio reguliavimo alternatyvas ir įvertinti jų poveikį;

152.2. suinteresuotiems asmenims norima pristatyti siūlomo teisinio reguliavimo esmę ir įvertinti jo poveikį, įsitikinti, ar siūlomos teisinio reguliavimo priemonės leis veiksmingai išspręsti esamą visuomeninių santykių problemą, ar bus aišku, kaip siūlomą teisinį reguliavimą reikės įgyvendinti;

152.3. reikia sužinoti suinteresuotų asmenų nuomonę ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir teisės aktų projektų ar kitais teisės akto projektą rengiančiai institucijai svarbiais atvejais.

153. Apie konsultavimosi su visuomene pradžią ir eigą paskelbiama portalo „Mano vyriausybė“ interneto svetainėje „E. pilietis“, prireikus ir kitomis visuomenei informuoti ir veiklai viešinti skirtomis priemonėmis, kad apie konsultavimąsi su visuomene sužinotų suinteresuoti asmenys.

154. Konsultavimasis su visuomene vykdomas atsižvelgiant į portalo „Mano vyriausybė“ interneto svetainėje „E. pilietis“ Vyriausybės kanceliarijos paskelbtas metodines rekomendacijas.

155. Ministrui Pirmininkui (ar jo pavedimu – Vyriausybės kancleriui) pavedus, Vyriausybės kanceliarija organizuoja konsultavimąsi su visuomene dėl Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio) nurodytų teisės aktų projektų ir kitų valstybės valdymo klausimų.

Papildyta skirsniu:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

Teisės aktų projektų rengimo reikalavimai

 

16. Teisės aktų (išskyrus šio punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodytus teisės aktus) projektai rengiami vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo ir Reglamento nuostatomis.

Siekiant užtikrinti tvarią teisėkūrą ir mažinti tų pačių teisės aktų keitimo dažnį, institucija, prieš pradėdama rengti teisės akto projektą, neįtrauktą į Vyriausybės teisėkūros planą, turi įsitikinti, ar į šį planą nėra įtrauktas numatomo keisti teisės akto pakeitimo projektas, su kuriuo galėtų būti sujungti institucijos planuojami parengti teisės akto pakeitimai. Jeigu Vyriausybės teisėkūros plane einamaisiais metais ar artimiausią pusmetį (kai planuojami Vyriausybės pasiūlymai Seimo rudens sesijos programai) jau yra numatyta rengti to paties teisės akto pakeitimo projektą, teisės akto projektą norinti rengti institucija kreipiasi į ministeriją, Vyriausybės teisėkūros plane numačiusią rengti teisės akto pakeitimo projektą, su prašymu įtraukti į ministerijos rengiamą teisės akto pakeitimo projektą atitinkamus teisės akto pakeitimus ir pateikia prašomų įtraukti teisės akto pakeitimų projektą bei Reglamento 19 punkte numatytus dokumentus. Institucijos, kurių pateikti teisės akto pakeitimai buvo įtraukti į kitos ministerijos rengiamą teisės akto pakeitimo projektą, privalo bendradarbiauti ir teikti visą reikiamą ekspertinę pagalbą, sujungtą teisės akto pakeitimo projektą derinant su Reglamento 25 ir 26 punktuose nurodytomis institucijomis (toliau – išvadas teikiantys subjektai, suinteresuotos institucijos), svarstant Vyriausybėje ar Seime.

Jeigu kyla tarpinstitucinių nesutarimų dėl teisės aktų pakeitimų projektų sujungimo, ministerijos kreipiasi į Vyriausybės kanclerį su pasiūlymais dėl nesutarimų derinimo. Jeigu reikia, Vyriausybės kancleris priima sprendimą dėl suinteresuotų institucijų pasitarimo organizavimo arba paveda jį organizuoti Vyriausybės kanclerio pirmajam pavaduotojui, Vyriausybės kanclerio pavaduotojui ar atitinkamam Vyriausybės kanceliarijos padaliniui.

Teisės taikymo aktų ir teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai rengiami Reglamento nustatyta tvarka mutatis mutandis vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatomis. Teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar konfidencialios informacijos pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą ar kitus įstatymus (toliau – komercinę paslaptį sudaranti informacija), projektai rengiami netaikant Teisėkūros pagrindų įstatymo 17 straipsnio reikalavimų.

Teisės aktų projektai turi atitikti teisingumo ministro tvirtinamas teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

17. Teisės akto projektą rengianti institucija, Vyriausybės komisija ar darbo grupė (toliau – rengėjas) turi užtikrinti tinkamą teikiamo Vyriausybei teisės akto projekto parengimą, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą, konsultavimąsi su visuomene, Europos Sąjungos teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planuose, kituose planavimo dokumentuose ar kituose Vyriausybės priimtuose teisės aktuose nustatytų terminų laikymąsi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

18. Parengti teisės aktų projektai (išskyrus teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektus) teikiami derinti suinteresuotoms institucijoms per TAIS. Teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektai teikiami derinti suinteresuotoms institucijoms tokiu būdu, kuris užtikrintų atitinkamos informacijos apsaugą (teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai teikiami suinteresuotoms institucijoms įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka; teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektai ir (ar) teisės aktų projektų lydimieji dokumentai, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar asmens duomenų, kurių viešinimas neatitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų (toliau – neviešinami asmens duomenys), teikiami suinteresuotoms institucijoms registruotu paštu, prireikus pristatomi per kurjerius, e. pristatymo sistemą arba dokumento gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu (toliau – būdas, užtikrinantis atitinkamos informacijos apsaugą).

Teisės aktų projektai suinteresuotoms institucijoms paprastai teikiami derinti ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki teisės akto projekto pateikimo Vyriausybei dienos.

Suinteresuotos institucijos dėl teisės aktų projektų teikia išvadas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

181. Informacija apie parengtus ir TAIS skelbiamus teisės aktų projektus (išskyrus teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektus) teikiama asmenims, įrašytiems į lobistų sąrašą ar asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, jų nurodytais rengėjui kontaktais, kai šie teisės aktų projektai patenka į asmens prašyme įrašyti jį į lobistų sąrašą ar asmens prašyme įrašyti jį į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą nurodytas teisinio reguliavimo sritis, kurios išviešintos Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo ir Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Šiame punkte nurodyta informacija asmenims, įrašytiems į lobistų sąrašą ar asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą, teikiama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo teisės aktų projektų paskelbimo TAIS.

Šiame punkte nurodyti asmenys dėl teisės aktų projektų gali teikti pastabas ir pasiūlymus per Reglamento 27, 271 ir 28 punktuose nustatytus terminus, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai jiems pateikiama pirmiau nurodyta informacija.

Papildyta punktu:

TAR pastaba. teisės aktų projektams, pateiktiems derinti suinteresuotoms institucijoms iki šio nutarimo įsigaliojimo, taip pat teisės aktų projektams, pateiktiems Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki šio nutarimo įsigaliojimo, taikomi iki šio nutarimo įsigaliojimo nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento reikalavimai.

Nr. 1299, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24709

 

19. Kartu su teisės akto projektu rengėjas teikia susijusius dokumentus (kai šie dokumentai turi būti rengiami):

19.1. su įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektu – Lietuvos Respublikos Seimo statuto 135 straipsnyje nurodytus teisės akto projekto lydimuosius dokumentus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

19.2. su Vyriausybės nutarimu ar kito teisės akto projektu – parengtą teisės akto projekto lyginamąjį variantą;

19.3. Koordinavimo taisyklių 7 priede nurodytą atitikties lentelę (teisės akto projekto, perkeliančio ir (ar) įgyvendinančio Europos Sąjungos direktyvų ar kitų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas) (toliau – atitikties lentelė);

19.4. numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymą, parengtą pagal Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika), reikalavimus;

19.5. teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažymą, parengtą pagal Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės);

19.6. iš suinteresuotų institucijų gautų pastabų ir pasiūlymų įvertinimą (derinimo pažymą, nurodytą Reglamento 34 punkte (kai patikslintas pagal suinteresuotų institucijų išvadas teisės akto projektas teikiamas pakartotinai);

19.7. kitą su parengtu teisės akto projektu susijusią medžiagą. Kartu pateikiami ir kiti įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatyti su teisės akto projektu privalomai teikiami dokumentai.

20. Raštas, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms gauti, atsižvelgiant į tai, kas teisės akto projektą teikia, atitinkamai turi būti pasirašytas Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio), ministro (ar jo pavedimu – viceministro arba ministerijos kanclerio), savivaldybės mero ar kito subjekto, kuriam teisę teikti Vyriausybei teisės aktų projektus suteikia įstatymai, vadovo.

21. Rašte, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms gauti, turi būti nurodyta:

21.1. teisės akto projekto pavadinimas;

21.2. teisės akto projektu sprendžiama problema, teisės akto projekto rengimą paskatinusios priežastys (tyrimų, analizių duomenys, valstybės institucijų ar įstaigų, tarptautinių organizacijų rekomendacijos, ataskaitos, suinteresuotų asmenų ar jų grupių skundai, teismų sprendimai, praktinės taikymo problemos ir kita), teisės akto projektu siūlomo teisinio reguliavimo esmė – problemos sprendimas (sprendimo priemonės, kartu pagrindžiant, kodėl nepakanka administracinių ir (ar) organizacinių priemonių, kurios padėtų spręsti problemą nekeičiant teisinio reguliavimo), sprendimo įgyvendinimo kaštai, nauda, juos patirsiantys subjektai bei asmenų grupės ir (ar) rezultatas, kurio tikimasi. Taip pat nurodomas įgyvendinimo mechanizmas (kokios institucijos dalyvaus įgyvendinant sprendimą, kaip jos pasirengusios atlikti joms pavedamas funkcijas ir kita) ir rodikliai, pagal kuriuos bus stebimas sprendimo įgyvendinimas (kas konkrečiai bus atsakingas už šių rodiklių stebėseną ir kokiu dažnumu jie bus stebimi, kas bus atsakingas už sprendimo priemonių tikslinimo ir tobulinimo veiksmų inicijavimą, jeigu įvardytų rodiklių stebėsenos duomenys rodys, jog sprendimas netinkamai įgyvendinamas). Informacija pateikiama koncentruotai, sprendžiama problema argumentuojama duomenimis, siūlomo sprendimo įgyvendinimo kaštai ir nauda pagrindžiami atliktais kiekybiniais ir (ar) kokybiniais vertinimais. Įgyvendinimo mechanizmas ir rodikliai nenurodomi, kai teisės akto projektu atliekami redakciniai ir (ar) teisės technikos pakeitimai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

21.2.1 jeigu įstatymo ar Seimo nutarimo projektas nenumatytas Vyriausybės nutarimu patvirtintuose pasiūlymuose atitinkamai Seimo sesijos darbų programai, nurodomi argumentai, kodėl šio projekto priėmimo būtinybės ir skubos nebuvo galima suplanuoti ir numatyti, ir pateikiama informacija apie galimas neigiamas pasekmes, kurios atsirastų nepriėmus šio projekto nedelsiant;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

21.3. teisės akto projektu įgyvendinamos Vyriausybės programos nuostatos, jeigu teisės akto projektas įgyvendina Vyriausybės programą;

21.4. teisės akto projektu perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai (kai kurios jų nuostatos), jeigu teisės akto projektas šiuos teisės aktus (jų nuostatas) perkelia ir (ar) įgyvendina, taip pat kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriuos reikia priimti, kad būtų užtikrintas visiškas susijusių Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimas ir (ar) įgyvendinimas;

21.5. notifikavimo Europos Komisijai data, jeigu teisės akto projektas notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus;

21.6. teisės aktai, kuriuos reikia priimti, jeigu teisės aktui į teisės sistemą įtraukti reikės priimti kitus teisės aktus (kai teikiamas įstatymo projektas, ši informacija nurodoma aiškinamajame rašte);

21.7. informacija apie sąvokų ir jas apibrėžiančių terminų įvertinimą Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu teisės akto projekte yra apibrėžiamos sąvokos (kai teikiamas įstatymo projektas, ši informacija nurodoma aiškinamajame rašte);

21.8. jeigu buvo konsultuotasi su visuomene, – konsultavimosi tikslas, būdas (būdai), suinteresuoti asmenys, su kuriais konsultuotasi, konsultavimosi trukmė ir apibendrinti konsultavimosi rezultatai. Prireikus kartu su raštu, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms gauti, pateikiama papildoma informacija apie konsultavimosi su visuomene rezultatus. Jeigu su visuomene konsultuojamasi ar numatoma konsultuotis, – konsultavimosi tikslas, būdas (būdai), suinteresuoti asmenys ir konsultavimosi trukmė;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

21.9. teisės akto projekto rengimą inicijavę, teisės akto projektą parengę ir (ar) rengiant teisės akto projektą dalyvavę asmenys, kurie nėra valstybės politikai, valstybės pareigūnai, profesinės karo tarnybos kariai, valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojai (kai teikiamas įstatymo projektas, ši informacija nurodoma aiškinamajame rašte);

21.10. teisės akto projektą rengusio valstybės tarnautojo vardas ir pavardė, administracijos padalinio pavadinimas, telefonų ryšių numeriai, elektroninio pašto adresai; jeigu teisės akto projektą rengė Vyriausybės komisija arba darbo grupė, – Vyriausybės komisijos pirmininko arba darbo grupės vadovo pareigos, vardas ir pavardė, telefonų ryšių numeriai, elektroninio pašto adresai;

21.11. kita, rengėjų nuomone, reikalinga informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

22. Raštui, kuriuo teikiamas išvadoms gauti teisės taikymo akto projektas, netaikomi Reglamento 21.21–21.8 papunkčių reikalavimai. Šiame rašte taip pat turi būti motyvuotai išdėstytos teigiamos ir neigiamos pasekmės, galinčios atsirasti priėmus teisės aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

23. Rašte, kuriuo išvadoms gauti teikiamas teisės akto, nustatančio įsisteigimo arba nustatančio ar panaikinančio paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus, projektas, turi būti pateikta informacija, nurodyta Pranešimų ir informacijos apie nustatomus įsisteigimo arba nustatomus ar panaikinamus paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1389 „Dėl Pranešimų ir informacijos apie nustatomus įsisteigimo arba nustatomus ar panaikinamus paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus teikimo“.

24. Išvadoms gauti teikiamas teisės akto projektas ir jo priedai, teisės akto projekto lyginamasis variantas, aiškinamasis raštas, atitikties lentelė, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, Reglamento 34 punkte nurodyta derinimo pažyma (kai patikslintas pagal suinteresuotų institucijų išvadas teisės akto projektas teikiamas pakartotinai), atsižvelgiant į tai, kas teisės akto projektą teikia, atitinkamai turi būti vizuoti Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu – Vyriausybės kanclerio), ministro (ar jo pavedimu – viceministro arba ministerijos kanclerio), savivaldybės mero, kito subjekto, kuriam teisę teikti Vyriausybei teisės aktų projektus suteikia įstatymai, vadovo. Teisės akto projektas ir jo priedai taip pat turi būti vizuoti projektą rengusios institucijos teisininko. Kartu su teisės akto projektu teikiama antikorupcinio vertinimo pažyma vizuojama Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių nustatyta tvarka.

25. Dėl Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų (išskyrus Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus) turi būti gautos išvados pagal kompetenciją iš ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ar organizacijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

26. Kai Vyriausybės nutarimo projektą teikia vienos valdymo srities ministras, o Vyriausybės priimtą nutarimą pasirašo kitos valdymo srities ministras, išvada dėl teisės akto projekto turi būti gauta iš tos ministerijos, kuriai vadovauja ministras, turintis pasirašyti priimtą nutarimą.

27. Išvadas teikiantys subjektai privalo pateikti savo išvadas dėl jiems pateiktų teisės aktų projektų (išskyrus nurodytus šio punkto antrojoje pastraipoje ir Reglamento 28 punkte) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o kai pateikiami dideli (10 ar daugiau puslapių) ir (ar) sudėtingi teisės aktų projektai (nustatantys naują teisinį reguliavimą ar iš esmės jį keičiantys), – ne vėliau kaip per 12 darbo dienų.

Dėl Vyriausybės nutarimų projektų, kuriuose teikiamos Vyriausybės išvados dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų, išvadas teikiantys subjektai savo išvadas privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

27.1 Suinteresuotų asmenų pastaboms ir pasiūlymams dėl teisės aktų projektų pateikti turi būti numatytas ne trumpesnis nei 10 darbo dienų terminas, išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nustatytus atvejus.

Reglamento 27 punkto antrojoje pastraipoje ir 28 punkte nustatytais atvejais suinteresuotiems asmenims pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų turi būti nustatyti terminai, ne trumpesni, kaip nurodyta šiuose Reglamento punktuose.

Su visuomene nesikonsultuojama dėl teisės aktų projektų, teikiamų Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, ir dėl teisės aktų projektų, kuriuose siūlomi redakciniai ir (ar) teisės technikos pakeitimai.

Papildyta punktu:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

28. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių teisės aktas turi būti priimtas nedelsiant, institucijos gali motyvuotai prašyti pateikti išvadas dėl teisės akto projekto skubos tvarka (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) išimtiniais atvejais:

28.1. kai teisės akto projektas rengiamas įgyvendinant įstatymą ar kitą Seimo priimtą teisės aktą, kuris įsigalioja anksčiau nei per 2 mėnesius nuo jo priėmimo Seime;

28.2. kai įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų rengimo nebuvo įmanoma suplanuoti ir bus prašoma Seimo juos svarstyti skubos arba ypatingos skubos tvarka;

28.3. kai įstatymuose nustatytas specialus terminas, per kurį Vyriausybė turi priimti sprendimą, todėl negalima laikytis Reglamente nustatytų įprastų terminų;

28.4. kai teikiami derinti teisės taikymo aktų, kurie turi įsigalioti nedelsiant, projektai;

28.5. kai Vyriausybės nutarimų projektų rengimo nebuvo įmanoma suplanuoti ir jais būtina spręsti neatidėliotinus klausimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

29. Išvadoje dėl teisės akto projekto įvertinami teisės akto projektu siekiami tikslai, pasirinktos teisinio reguliavimo priemonės, galimos teisės akto projekto priėmimo pasekmės ir numatomo teisinio reguliavimo galimas poveikis išvadas teikiančio subjekto kompetencijos srityje. Išvadoje dėl teisės akto projekto pateikiamos pagrįstos pastabos ir pasiūlymai, nurodomos teisės akto projekto vertinimą lėmusios aplinkybės ir konkrečios teisės aktų nuostatos, į kurias buvo atsižvelgta vertinant teisės akto projektą, taip pat pateikiami siūlymai, kaip tobulinti teisės akto projektą ir (ar) kaip geriau įvertinti numatomo teisinio reguliavimo poveikį.

30. Jeigu išvadas teikiantis subjektas nustatytu laiku išvadų nepateikia, laikoma, kad jis teisės akto projektui pritaria ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime dėl šio teisės akto projekto pastabų nebeteikia, išskyrus atvejus, jeigu po derinimo su suinteresuotomis institucijomis teisės akto projektas pasikeitė iš esmės ar buvo papildytas nuostatomis, kurių derinimo metu nebuvo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

31. Dėl TAIS skelbiamų teisės aktų projektų pastabas ir pasiūlymus per Reglamento 27, 27ir 28 punktuose nustatytą laiką gali teikti visi suinteresuoti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

32. Išvadų dėl teisės aktų projektų (išskyrus teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektus ar teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektus) pateikimo laikas turi būti pradėtas skaičiuoti kitą darbo dieną po teisės akto projekto paskelbimo ir išvadas teikiančių subjektų nurodymo TAIS. Išvadų dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektų pateikimo laikas turi būti pradėtas skaičiuoti kitą darbo dieną po teisės akto projekto gavimo suinteresuotoje institucijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

33. Rengėjas, nesutinkantis su išvadas teikiančių subjektų pateiktomis pastabomis ir pasiūlymais, organizuoja suinteresuotų institucijų pasitarimą (išskyrus dėl Vyriausybės nutarimų projektų, kuriuose teikiamos Vyriausybės išvados dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų), jeigu nesutarimų pašalinti nepavyksta kitais būdais. Ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki suinteresuotų institucijų pasitarimo rengėjas pateikia suinteresuotoms institucijoms Reglamento 34 punkte nurodytą derinimo pažymą. Suinteresuotų institucijų atstovai pasitarime pateikia institucijų nuomonę dėl nesuderintų pastabų ir pasiūlymų.

34. Derinimo pažymoje turi būti nurodyta:

34.1. suinteresuotos institucijos ir asmenys, į kurių pastabas ir pasiūlymus neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies;

34.2. suinteresuotų institucijų ir asmenų pastabos ir pasiūlymai, į kuriuos neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies;

34.3. argumentai, kodėl neatsižvelgta arba tik iš dalies atsižvelgta į suinteresuotų institucijų ir asmenų pastabas ir pasiūlymus.

 

Teisės aktų projektų teikimas Vyriausybei

 

35. Teikimas, kuriuo Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas (toliau – teikimas), atsižvelgiant į tai, kas teisės akto projektą teikia, atitinkamai turi būti pasirašytas Ministro Pirmininko, ministro (jeigu ministro nėra, – jį pavaduojančio ministro), savivaldybės mero, kito subjekto, kuriam teisę teikti Vyriausybei teisės aktų projektus suteikia įstatymai, vadovo.

36. Vyriausybei teikiamas teisės akto projektas ir jo priedai turi būti vizuoti Ministro Pirmininko, jeigu teisės akto projektą teikia Ministras Pirmininkas, ministro (jeigu jo nėra, – viceministro arba ministerijos kanclerio ir ministrą pavaduojančio ministro), jeigu teisės akto projektą teikia ministras, atitinkamos valdymo srities ministro (jeigu jo nėra, – viceministro arba ministerijos kanclerio ir ministrą pavaduojančio ministro), jeigu teisės akto projektą teikia savivaldybės taryba ar kitas subjektas, kuriam teisę teikti Vyriausybei teisės aktų projektus suteikia įstatymai.

Vyriausybei teikiamą teisės akto projektą ir jo priedus taip pat vizuoja projektą teikiančios institucijos teisininkas ir kalbos redaktorius.

Kai Vyriausybei teisės akto projektą teikia Ministras Pirmininkas, teisės akto projektą ir jo priedus vizuoja Vyriausybės kanceliarijos teisininkas ir kalbos redaktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

37. Vyriausybei kartu su teisės akto projektu teikiami šie teisės akto projekto lydimieji dokumentai (kai šie dokumentai turi būti rengiami): teisės akto projekto lyginamasis variantas, aiškinamasis raštas, atitikties lentelė, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, Reglamento 34 punkte nurodyta derinimo pažyma. Šie dokumentai, atsižvelgiant į tai, kas teisės akto projektą teikia, atitinkamai turi būti vizuoti Ministro Pirmininko, ministro (jeigu jo nėra, – viceministro arba ministerijos kanclerio ir ministrą pavaduojančio ministro), savivaldybės mero, kito subjekto, kuriam teisę teikti Vyriausybei teisės aktų projektus suteikia įstatymai, vadovo. Vyriausybei kartu su teisės akto projektu teikiama antikorupcinio vertinimo pažyma vizuojama Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių nustatyta tvarka. Kartu pateikiami ir kiti įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatyti su teisės akto projektu privalomai teikiami dokumentai.

371. Jeigu dėl teisės akto projektu siūlomo teisinio reguliavimo, siekiant koordinuoti bendrus institucijų veiksmus, reikia tarpinstitucinių pavedimų ar kitų priemonių, kartu su teisės akto projektu teikiamas Vyriausybės posėdžio ar pasitarimo sprendimo projektas. Šis projektas turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis. Paprastai Vyriausybės posėdžio ar pasitarimo sprendimo projektas teikiamas derinti suinteresuotoms institucijoms kartu su teisės akto projektu, o kai teisės akto projektas svarstomas Vyriausybėje, Vyriausybės posėdžio ar pasitarimo sprendimo projektas turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis elektroninėmis priemonėmis, darbo susitikimuose ar kitaip.

Papildyta punktu:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

38. Teikime turi būti nurodyta:

38.1. Reglamento 21.1–21.7, 21.9–21.11 papunkčiuose nurodyti duomenys;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

38.2. išvadas teikiantys subjektai, iš kurių išvados dėl teisės akto projekto gautos, taip pat išvadas teikiantys subjektai, kurie per Reglamento 27 ir 28 punktuose nustatytus terminus išvadų nepateikė;

38.3. Reglamento 33 punkte arba 52.1 ir (ar) 52.2 papunkčiuose nurodytų pasitarimų rezultatai (jeigu toks pasitarimas buvo organizuotas);

38.4. informacija apie konsultavimosi su visuomene tikslą, būdą (būdus), trukmę, suinteresuotus asmenis, su kuriais konsultuotasi, ir apibendrintus konsultavimosi rezultatus. Prireikus kartu su teikimu pateikiama papildoma informacija apie konsultavimosi su visuomene rezultatus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

39. Teikimui, kuriuo Vyriausybei teikiamas teisės taikymo akto projektas, netaikomi Reglamento 21.2–21.8, 38.4 papunkčių reikalavimai. Šiame teikime taip pat turi būti motyvuotai išdėstytos teigiamos ir neigiamos pasekmės, galinčios atsirasti priėmus teisės aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

40. Jeigu teisės akto projekto suderinti nepavyksta, rengėjas parengia Reglamento 34 punkte nurodytą derinimo pažymą ir kartu su teisės akto projektu teikia ją Vyriausybei.

41. Teisės aktų projektai (išskyrus teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektus, taip pat teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektus) Vyriausybei teikiami per TAIS. Teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai, teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektai ir (ar) teisės aktų projektų lydimieji dokumentai, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, teikiami Vyriausybei Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

42. Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai registruojami Vyriausybės kanceliarijoje.

Vyriausybės kanceliarijoje teisės aktų projektai neregistruojami, jeigu jie nevizuoti Reglamento 36 punkte nustatyta tvarka, pateikti per TAIS nesilaikant teisingumo ministro nustatytos TAIS naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo (išskyrus teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektus ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektus) arba pateikti ne visi teikime nurodyti dokumentai. Tokie teisės aktų projektai nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo projekto gavimo Vyriausybės kanceliarijoje, per TAIS grąžinami rengėjams. Teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektai ir teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektai grąžinami rengėjams Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

43. Pasikeitus Vyriausybei arba ministrui, Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai turi būti vizuoti paskirto naujo ministro.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ĮVERTINIMAS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOJE IR JŲ TIKSLINIMAS

 

44. Vyriausybei pateiktas teisės akto projektas, išskyrus Vyriausybės sprendimo ir Vyriausybės rezoliucijos projektą, yra vertinamas Vyriausybės kanceliarijoje.

Vyriausybės kanceliarijoje paprastai nevertinamas teisės akto projektas, jeigu jis Reglamento nustatyta tvarka nederintas su suinteresuotomis institucijomis arba jeigu derinant teisės akto projektą išvadas teikiantiems subjektams išvadoms pateikti, o suinteresuotiems asmenims pastaboms ir pasiūlymams dėl teisės aktų projektų pateikti buvo nustatyti trumpesni terminai, nei nurodyta Reglamento 27, 271 ar 28 punktuose. Toks projektas per TAIS grąžinamas rengėjams, išskyrus teisės akto, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektą, teisės taikymo akto, kuriame yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektą, – jie grąžinami rengėjams Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

45. Vyriausybei pateiktą teisės akto projektą vertina:

45.1. už teisės aktų projektų teisinį vertinimą atsakingas Vyriausybės kanceliarijos padalinys, pateikdamas išvadą dėl teisės akto projekto atitikties įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams;

45.2. už tam tikras sritis atsakingi Vyriausybės kanceliarijos padaliniai, pateikdami teisės akto projekto dalykinio vertinimo išvadą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

46. Vyriausybės kanceliarijos padalinių išvados pateikiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai teisės akto projektas pateikiamas Vyriausybei, išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytą atvejį. Jeigu gautas didelis ir (ar) sudėtingas teisės akto projektas, Ministras Pirmininkas ar jo pavedimu Vyriausybės kancleris, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas ar Vyriausybės kanclerio pavaduotojas gali nustatyti ir ilgesnį išvadų pateikimo terminą, tačiau jis negali būti ilgesnis nei 12 darbo dienų.

Išvados dėl Vyriausybės nutarimų projektų, kuriuose teikiamos Vyriausybės išvados dėl Seime svarstomų teisės aktų projektų, pateikiamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, kai teisės akto projektas pateikiamas Vyriausybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

47. Reglamento 45 punkte nurodytos išvados (išskyrus išvadas dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektų), laikantis Reglamento 46 punkte nurodytų terminų, pateikiamos per TAIS, o išvados dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektų, laikantis Reglamento 46 punkte nurodytų terminų, pateikiamos rengėjams Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

48. Ministrų motyvuotu teikimu Ministras Pirmininkas arba Ministro Pirmininko pavedimu Vyriausybės kancleris, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas ar Vyriausybės kanclerio pavaduotojas gali pavesti Vyriausybės kanceliarijos padaliniams įvertinti teisės akto projektą ir pateikti išvadas skubos tvarka.

Konkretų skubos terminą, ne trumpesnį nei 2 darbo dienos, nustato Vyriausybės kancleris, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas ar Vyriausybės kanclerio pavaduotojas.

Skubos tvarka paprastai nevertinami dideli ir (ar) sudėtingi teisės aktų projektai.

49. Vyriausybės kanceliarijos padaliniai teisės akto projektą, dėl kurio nepateikia pastabų ir pasiūlymų (arba pateikia tik redakcines ir (ar) teisės technikos, ir (ar) neesminių kitų pastabų ir pasiūlymų (toliau – neesminės pastabos) ir kuriam išvadas teikiantys subjektai pritarė be pastabų ir pasiūlymų (arba į jų pastabas ir pasiūlymus buvo atsižvelgta arba pagrįstai neatsižvelgta), teikia Vyriausybės kancleriui, kad šis projektas būtų siūlomas įtraukti į Vyriausybės posėdžio darbotvarkės projektą.

Teisės akto projektas, dėl kurio Vyriausybės kanceliarijos padaliniai pateikė esminių pastabų ir pasiūlymų (iš esmės pakeisti galiojantį ar siūlomą nustatyti teisinį reguliavimą, patikslinti ir (ar) papildyti duomenimis ir įrodymais pateiktą Reglamento 21.2 papunktyje nurodytą informaciją) (toliau – esminės pastabos) ir (ar) daug neesminių pastabų ir (ar) nurodė, kad įstatymo ar Seimo nutarimo projektas nenumatytas Vyriausybės nutarime dėl atitinkamos Seimo sesijos darbų programos patvirtintuose Vyriausybės pasiūlymuose, išskyrus Vyriausybės įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus ir kai teisės akto priėmimo būtinybės ir skubos nebuvo galima suplanuoti ir numatyti, suderinus su Vyriausybės kancleriu, Vyriausybės kanclerio pirmuoju pavaduotoju ar Vyriausybės kanclerio pavaduotoju ne vėliau kaip per  2 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos per TAIS grąžinamas rengėjams, išskyrus teisės akto, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, projektą ir teisės taikymo akto, kuriame yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektą, – jie grąžinami rengėjams Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

50. Rengėjas, bendradarbiaudamas su Vyriausybės kanceliarijos padaliniais (elektroninėmis priemonėmis, darbo susitikimuose ir kitaip), patikslina teisės akto projektą, papildomai suderina jį su suinteresuotomis institucijomis, prireikus konsultuojasi su visuomene (kai patikslintame teisės akto projekte siūloma nustatyti naują teisinį reguliavimą ar teisės akto projektas buvo pakeistas iš esmės) ir pateikia jį Vyriausybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

51. Rengėjas dėl teisės akto projekto, kurio nepavyksta patikslinti ir suderinti bendradarbiaujant su Vyriausybės kanceliarijos padaliniais dėl jų išvadose pateiktų esminių pastabų ir (ar) papildomai suderinti su suinteresuotomis institucijomis (kai siūloma nustatyti naują teisinį reguliavimą ar teisės akto projektas buvo pakeistas iš esmės tikslinant pagal Vyriausybės kanceliarijos padalinių išvadas), kreipiasi (raštu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis) į Vyriausybės kanclerį su pasiūlymais dėl nesutarimų derinimo.

52. Vyriausybės kancleris, atsižvelgdamas į Reglamento 51 punkte nurodytus rengėjo pasiūlymus, taip pat savo iniciatyva gali priimti vieną iš šių sprendimų:

52.1. organizuoti (arba pavesti Vyriausybės kanclerio pirmajam pavaduotojui ar Vyriausybės kanclerio pavaduotojui organizuoti) suinteresuotų institucijų pasitarimą;

52.2. jeigu nesutarimų kyla dėl daugiau kaip vieno ministro valdymo srities klausimų, organizuoti (arba pavesti Vyriausybės kanclerio pirmajam pavaduotojui ar Vyriausybės kanclerio pavaduotojui organizuoti) ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimą.

53. Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo darbotvarkė kartu su pasitarimo medžiaga (skaitmeninėmis jos kopijomis), išskyrus medžiagą, kurioje yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, skelbiama Vyriausybės kanceliarijos Dokumentų, informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – DIVIS) ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pasitarimo. Pasitarimo darbotvarkė taip pat skelbiama Vyriausybės interneto svetainėje. Vyriausybės kancleris (arba Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas ar Vyriausybės kanclerio pavaduotojas) ir ministerijų atstovai (viceministrai, ministerijų kancleriai) pasitarime, prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę papildomų klausimų. Kaip papildomi klausimai į ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo darbotvarkę įtraukiami svarstyti tik Reglamento nustatyta tvarka su suinteresuotomis institucijomis derinti klausimai (išskyrus Vyriausybės įstatyme nustatytus atvejus), jeigu šioms institucijoms apie planuojamą svarstymą buvo pranešta iki pasitarimo pradžios.

Svarstant teisės akto projektą ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime, ministerijos atstovas pristato teisės akto projekto esmę: paprastai nurodoma sprendžiama (-os) problema (-os), teisės akto rengimą paskatinusios priežastys ir nurodomi duomenys ir (ar) tai pagrindžiantys argumentai, problemos (-ų) sprendimo priemonės, jų įgyvendinimo kaštai, nauda ir juos patirsiantys subjektai bei asmenų grupės, pranešama apie konsultavimosi su visuomene, jeigu konsultavimasis buvo vykdytas, rezultatus, taip pat nurodomi likę nesuderinti klausimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

54. Projektas, patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos padalinių išvadose pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir Reglamento 52.1 ir (ar) 52.2 papunkčiuose nurodytuose pasitarimuose pareikštas pastabas ir pasiūlymus, teikiamas Vyriausybei.

Jeigu rengėjas nesutinka su Vyriausybės kanceliarijos padalinių išvadose pateiktomis pastabomis ir pasiūlymais ir Reglamento 52.1 ir (ar) 52.2 papunkčiuose nurodytuose pasitarimuose pareikštomis pastabomis ar pasiūlymais, jis parengia derinimo pažymą ir kartu su projektu teikia Vyriausybei.

Jeigu Reglamento 52.1 ir (ar) 52.2 papunkčiuose nurodytuose pasitarimuose nuomonių suderinti nepavyksta, Vyriausybės kancleris arba ministrai gali kreiptis į Ministrą Pirmininką su pasiūlymais, kaip spręsti nesutarimus.

Ministras Pirmininkas gali siūlyti svarstyti teisės akto projektą atitinkamame Vyriausybės komitete arba Vyriausybės pasitarime.

55. Pakartotinai Vyriausybei pateiktą teisės akto projektą vertina Vyriausybės kanceliarijos padaliniai.

Vyriausybės kanceliarijos padalinių pakartotinės išvados skelbiamos TAIS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (išvados dėl didelio ir (ar) sudėtingo teisės akto projekto – per 5 darbo dienas) nuo kitos darbo dienos po patikslinto teisės akto projekto pateikimo Vyriausybei. Vyriausybės kanceliarijos padalinių pakartotinės išvados dėl teisės aktų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės taikymo aktų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, projektų pateikiamos rengėjams per šioje pastraipoje nustatytus terminus Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

56. Teisės akto projektas, dėl kurio Vyriausybės kanceliarijos padaliniai, vertindami teisės akto projektą pakartotinai, nepateikė pastabų (arba buvo pateikta tik neesminių pastabų) ir kuriam Reglamento 52.1 ir (ar) 52.2 papunkčiuose nurodytuose pasitarimuose pritarta be pastabų (arba buvo pateikta tik neesminių pastabų), teikiamas Vyriausybės kancleriui, kad šis projektas būtų siūlomas įtraukti į Vyriausybės posėdžio darbotvarkės projektą.

Jeigu dėl pakartotinai pateikto teisės akto projekto Vyriausybės kanceliarijos padaliniai ir (ar) Reglamento 52.1 ir 52.2 papunkčiuose nurodytuose pasitarimuose suinteresuotos institucijos pateikė esminių pastabų, šis projektas teikiamas Vyriausybės kancleriui, kad būtų siūlomas įtraukti į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkės projektą.

57. Patikslintas po pateikimo Vyriausybei teisės akto projektas (kiekviena jo versija) ir jo lydimieji dokumentai vizuojami Reglamento 36 ir 37 punktuose nustatyta tvarka ir teikiami Vyriausybei Reglamento 41 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖS PASITARIMAI

 

58. Svarbiausi klausimai prieš Vyriausybės posėdžius gali būti svarstomi Vyriausybės pasitarimuose. Vyriausybės pasitarimuose taip pat gali būti svarstomi teisės aktų projektai, dėl kurių nesutarimų nepavyko išspręsti, Lietuvos Respublikos pozicijos dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir dėl kitų Europos Sąjungos dokumentų, Vyriausybei pateiktos ataskaitos, taip pat gali būti aptariamos Vyriausybės pozicijos dėl Lietuvos Respublikos trišalėje taryboje numatomų svarstyti klausimų, Vyriausybės komisijų, darbo grupių pateiktos išvados, pasiūlymai ir kita Vyriausybei pateikta informacija.

Vyriausybės pasitarimuose gali būti svarstomi teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo rezultatai ir galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo rezultatai.

Vyriausybės kancleris gali siūlyti Ministrui Pirmininkui neteikti klausimo dėl teisėkūros iniciatyvos poveikio vertinimo rezultatų svarstyti Vyriausybės pasitarime, jeigu pateikta informacija neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatytų teisėkūros principų ir nepagrindžiama atliktų kiekybinių ir (ar) kokybinių vertinimų rezultatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

581. Jeigu dėl Vyriausybės pasitarime svarstomų klausimų, siekiant koordinuoti bendrus valstybės institucijų  veiksmus, reikia tarpinstitucinių pavedimų ar kitų priemonių, kartu su teikiamu svarstyti klausimu teikiamas Vyriausybės pasitarimo sprendimo projektas. Šis projektas turi būti suderintas su suinteresuotomis institucijomis Reglamento 371  punkte nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

59. Vyriausybės pasitarimus šaukia ir jiems pirmininkauja Ministras Pirmininkas.

591. Vyriausybės pasitarimai, kuriuose svarstoma valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija ir (ar) su ja susiję teisės aktų projektai, organizuojami vadovaujantis įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Vyriausybės pasitarimams, kuriuose svarstoma komercinę paslaptį sudaranti informacija ir (ar) su ja susiję teisės taikymo aktų projektai, organizuoti mutatis mutandis taikomos įslaptintų Vyriausybės pasitarimų organizavimo nuostatos ir saugumo užtikrinimo priemonės, atitinkančios Vyriausybės pasitarimams, kuriuose svarstoma informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

60. Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė kartu su pasitarimo medžiaga (darbotvarkės ir pasitarimo medžiagos skaitmeninėmis kopijomis, išskyrus medžiagą, kurioje yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų) skelbiama DIVIS ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Vyriausybės pasitarimo.

Vyriausybės pasitarimo darbotvarkė ir medžiaga, išskyrus medžiagą, kurioje yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, taip pat skelbiamos Vyriausybės interneto svetainėje (www.lrv.lt).

Siekiant geriau informuoti visuomenę apie Vyriausybės veiklą, Vyriausybės pasitarimai tiesiogiai transliuojami internetu, išskyrus Vyriausybės įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus atvejus.

Jeigu būtina skubiai svarstyti atitinkamą klausimą, ministras, ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki Vyriausybės pasitarimo, kreipiasi į Ministrą Pirmininką dėl klausimo įtraukimo į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę. Sprendimą, ar įtraukti tokį klausimą į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę, priima Ministras Pirmininkas.

Kaip papildomi ministrų pasiūlyti klausimai į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę neįtraukiami teisės aktų projektai, Reglamento nustatyta tvarka nederinti su suinteresuotomis institucijomis, išskyrus Vyriausybės įstatyme nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

61. Be Ministro Pirmininko ir ministrų, Vyriausybės pasitarime gali dalyvauti Vyriausybės kancleris, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas, kiti Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Vyriausybės kanclerio pavaduotojas, Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai, kiti į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę įrašyti asmenys. Vyriausybės pasitarimuose prireikus dalyvauja į darbotvarkę įtrauktų klausimų rengėjai, taip pat kiti asmenys Ministro Pirmininko ar ministrų kvietimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

62. Vyriausybės pasitarimai protokoluojami. Siekiant geriau informuoti visuomenę apie Vyriausybės veiklą, daromas Vyriausybės pasitarimo garso įrašas, išskyrus Vyriausybės įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus atvejus. Garso įrašas perkeliamas į kompiuterines laikmenas. Vyriausybės pasitarimo protokolą rengia Vyriausybės kanceliarija. Protokole nurodomi pasitarimo dalyviai, svarstyti klausimai, kalbėtojai ir priimti sprendimai. Protokolas parengiamas pasirašyti ne vėliau kaip antrą po pasitarimo darbo dieną. Vyriausybės pasitarimo protokolą, išskyrus protokolą, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, pasirašo Ministras Pirmininkas DIVIS Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentų pasirašymo posistemyje ELPAS (toliau – ELPAS) elektroniniu parašu. Vyriausybės pasitarimo protokolą, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, Ministras Pirmininkas pasirašo rašytiniu parašu.

Vyriausybės pasitarimų protokolai, išskyrus protokolus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, skelbiami DIVIS ir Vyriausybės interneto svetainėje (www.lrv.lt) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po protokolo pasirašymo.

Vyriausybės pasitarimų garso įrašų kompiuterinės laikmenos saugomos Vyriausybės kanceliarijoje Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖS POSĖDŽIAI

 

Bendrosios nuostatos

 

63. Vyriausybės posėdžius šaukia Ministras Pirmininkas, o jeigu jo nėra, – einantis Ministro Pirmininko pareigas arba jį pavaduojantis ministras (toliau šiame Reglamento skyriuje – Ministras Pirmininkas).

Vyriausybės posėdžiai paprastai rengiami Vyriausybės pastate kartą per savaitę, trečiadieniais, arba nuotoliniu būdu Ministro Pirmininko paskirtu laiku.

Jeigu būtina nedelsiant priimti Vyriausybės nutarimus, Vyriausybės posėdis rengiamas Ministro Pirmininko paskirtu laiku – tuomet nesilaikoma Reglamento III skyriaus antrojo skirsnio reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

64. Vyriausybės posėdžiai, kuriuose svarstoma valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija ir (ar) su ja susiję teisės aktų projektai, organizuojami vadovaujantis įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Vyriausybės posėdžiams, kuriuose svarstoma komercinę paslaptį sudaranti informacija ir (ar) su ja susiję teisės taikymo aktų projektai, organizuoti mutatis mutandis taikomos įslaptintų Vyriausybės posėdžių organizavimo nuostatos ir saugumo užtikrinimo priemonės, atitinkančios Vyriausybės posėdžiams, kuriuose svarstoma informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

Vyriausybės posėdžio darbotvarkės sudarymas

 

65. Atsižvelgdamas į Vyriausybės kanceliarijos padalinių išvadas, nurodytas Reglamento 55 punkte, taip pat į teisės akto projekto aptarimo Vyriausybės pasitarime rezultatus (jeigu teisės akto projektas buvo svarstytas Vyriausybės pasitarime), Vyriausybės kancleris kreipiasi į Ministrą Pirmininką dėl pritarimo įtraukti atitinkamus teisės aktų projektus į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę.

66. Ministrui Pirmininkui pritarus, kad teisės aktų projektai būtų įtraukti į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, Vyriausybės kancleris parengia darbotvarkės projektą.

67. Darbotvarkės projekte nustatoma darbotvarkės klausimų svarstymo eilės tvarka, nurodomi pranešėjai ir kviečiami į posėdį asmenys. Darbotvarkės projekte numatomi svarstyti klausimai skirstomi į dvi dalis: A dalyje svarstomi klausimai, kurių nereikia plačiau pristatyti, B dalyje – plačiau pristatytini klausimai.

68. Parengtas darbotvarkės projektas teikiamas Ministrui Pirmininkui pasirašyti ELPAS elektroniniu parašu.

Prireikus Ministras Pirmininkas aptaria darbotvarkės projektą su ministrais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

69. Kai Ministras Pirmininkas pasirašo Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, Vyriausybės kanceliarija posėdžio darbotvarkės ir posėdžio medžiagos skaitmenines kopijas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio (jeigu būtina nedelsiant priimti Vyriausybės nutarimą, – per Ministro Pirmininko nustatytą laiką), išskyrus klausimus, kai svarstoma Lietuvos Respublikos pozicija Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, per DIVIS pateikia Vyriausybės nariams, Seimo Pirmininkui, Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriui, Lietuvos banko valdybos pirmininkui, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkui, kitiems posėdžio dalyviams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

70. Vyriausybės posėdžio darbotvarkė ir medžiaga, išskyrus medžiagą, kurioje yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, skelbiamos DIVIS ir Vyriausybės interneto svetainėje (www.lrv.lt).

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

701. Jeigu paskelbus Vyriausybės posėdžio darbotvarkę prireikia įtraukti į ją naujų teisės aktų projektų, kuriuos būtina nedelsiant priimti Vyriausybės posėdyje, Vyriausybės kancleris ne vėliau kaip prieš 3 valandas iki paskelbto Vyriausybės posėdžio kreipiasi į Ministrą Pirmininką  ir šiam pritarus parengia naują Vyriausybės posėdžio darbotvarkę. Ji, pasirašyta Ministro Pirmininko, nedelsiant pateikiama Reglamento 69 punkte nurodytiems asmenims ir paskelbiama Reglamento 70 punkto nustatyta tvarka. Kaip papildomi klausimai į Vyriausybės posėdžio  darbotvarkę neįtraukiami teisės aktų projektai, Reglamento nustatyta tvarka nederinti su suinteresuotomis institucijomis, išskyrus Vyriausybės įstatyme nustatytus atvejus.

Papildyta punktu:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

71. Ministras Pirmininkas Vyriausybės posėdyje turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų.

72. Ministras turi teisę, prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, kreiptis į Ministrą Pirmininką su pasiūlymu įtraukti į darbotvarkę naują klausimą (ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki Vyriausybės posėdžio pranešus apie tai suinteresuotoms institucijoms), nurodydamas motyvus, kodėl klausimas turi būti svarstomas nedelsiant. Kaip papildomi klausimai gali būti siūlomi svarstyti tik Reglamento nustatyta tvarka su suinteresuotomis institucijomis derinti klausimai, kurių priėmimo būtinybės ir skubos nebuvo galima suplanuoti ir numatyti, išskyrus Vyriausybės įstatyme nustatytus atvejus. Jeigu Ministras Pirmininkas pritaria ministro pasiūlymui, dėl įtrauktino naujo klausimo balsuojama, o jeigu nepritaria, klausimas turi būti teikiamas svarstyti Reglamento nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

73. Neteko galios nuo 2019-05-31

Punkto naikinimas:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

Svarstymas Vyriausybės posėdyje

 

74. Vyriausybės posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Vyriausybės narių.

Vyriausybės narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti Ministrui Pirmininkui ir gauti jo sutikimą.

Negalintys dalyvauti Vyriausybės posėdyje Vyriausybės nariai gali raštu pateikti savo nuomonę svarstomais klausimais. Ji turi būti paskelbta posėdyje.

75. Vyriausybės posėdžiuose, be Vyriausybės narių, dalyvauja asmenys, kuriems teisę dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti įstatymai, rengėjai, į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę įrašyti asmenys.

Vyriausybės posėdžiuose gali dalyvauti Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai, Ministro Pirmininko ar ministrų kvietimu – kiti asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

76. Svarstant klausimą dėl įstaigų vadovų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų priėmimo (skyrimo) į pareigas (atleidimo iš pareigų), Vyriausybės posėdyje dalyvauja kandidatas į atitinkamas pareigas (atleidžiamas iš pareigų atitinkamas įstaigos vadovas, valstybės pareigūnas, valstybės tarnautojas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

77. Vyriausybės posėdyje svarstant darbotvarkės klausimus, įtrauktus į posėdžio darbotvarkės A dalį, juos paprastai trumpai pristato posėdžio pirmininkas, prireikus išklausoma Vyriausybės narių nuomonė. Posėdžio pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.

Svarstant darbotvarkės klausimus, įtrauktus į posėdžio darbotvarkės B dalį, juos paprastai pristato ministras (kai teisės akto projektą Vyriausybei teikia Ministras Pirmininkas, – Ministras Pirmininkas), prireikus – darbo grupių vadovai, Vyriausybės komisijų pirmininkai (kai teisės aktų projektus rengia darbo grupės ar Vyriausybės komisijos), posėdžio pirmininko sutikimu – kiti valstybės pareigūnai ar valstybės tarnautojai. Pristatant išdėstoma klausimo esmė, pranešama apie derinimo rezultatus ir išklausoma Vyriausybės narių nuomonė. Posėdžio pirmininkui leidus, savo nuomonę gali pareikšti ir kiti posėdžio dalyviai.

78. Vyriausybė sprendimus dėl svarstomų teisės aktų projektų (ar kitų klausimų) priima Vyriausybės posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma. Balsų dauguma paprastai nustatoma, posėdžio pirmininkui paklausus: „Ar yra prieštaraujančiųjų?“ Jeigu prieštaraujančiųjų nėra, posėdžio pirmininkas paskelbia: „Priimta“. Jeigu bent vienas Vyriausybės narys prieštarauja, balsų daugumai nustatyti Vyriausybės nariai pakelia rankas. Šiuo atveju balsus skaičiuoja Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojas, rašantis posėdžio protokolą. Jeigu suskaičiuojama balsų dauguma, posėdžio pirmininkas paskelbia: „Priimta“, jeigu daugumos nėra, – „Nepriimta“. Taip pat skaičiuojama, kas balsavo prieš ar susilaikė.

781. Kai svarstomas darbotvarkės klausimas dėl ministro pareikšto nusišalinimo, nusišalinimą pareiškęs ministras pristato klausimą, bet balsavime nedalyvauja, o apie tai pažymima Vyriausybės posėdžio protokole.

Papildyta punktu:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

79. Jeigu svarstant teisės akto projektą (išskyrus Reglamento 97 punkte numatytus atvejus) Vyriausybės posėdyje pritariama dėl teisės akto projekto pateiktoms pastaboms ir pasiūlymams, projekto svarstymas atidedamas ir projektas teikiamas pakartotinai svarstyti tik jį patikslinus pagal pateiktas pastabas ar pasiūlymus.

80. Vyriausybės narys, pavaduojantis ministrą, arba ministras, einantis Ministro Pirmininko pareigas ar jį pavaduojantis, Vyriausybės posėdžiuose turi tik vieną balsą.

81. Vyriausybės posėdžiai tiesiogiai transliuojami internetu, išskyrus Vyriausybės įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

82. Vyriausybės posėdžiai protokoluojami. Siekiant geriau informuoti visuomenę apie Vyriausybės veiklą, daromas Vyriausybės posėdžio garso įrašas, išskyrus Vyriausybės įstatymuose ir kituose įstatymuose nustatytus atvejus. Garso įrašas perkeliamas į kompiuterines laikmenas.

Posėdžio protokolą rengia Vyriausybės kanceliarija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

83. Protokole nurodomi posėdžio dalyviai, svarstyti klausimai, kalbėtojai, priimti sprendimai, balsavimo rezultatai (taip pat pažymima, kas balsavo prieš, susilaikė ar kas nedalyvavo balsavime), įrašoma Vyriausybės narių, kitų posėdžio dalyvių, kuriems teisę dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose suteikia Konstitucija ir kiti įstatymai, atskiroji nuomonė. Reglamento 97 punkto antrojoje pastraipoje nustatytais atvejais protokole nurodomos konkrečios siūlomos naujos teisės akto projekto nuostatos, kuriomis buvo nuspręsta patikslinti teisės akto projektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

84. Protokolo projektas parengiamas ir pateikiamas Ministrui Pirmininkui pasirašyti ne vėliau kaip antrą po posėdžio darbo dieną. Vyriausybės posėdžio protokolą, išskyrus protokolą, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, pasirašo Ministras Pirmininkas ELPAS elektroniniu parašu. Vyriausybės posėdžio protokolą, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, Ministras Pirmininkas pasirašo rašytiniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

85. Vyriausybės posėdžių garso įrašų kompiuterinės laikmenos saugomos Vyriausybės kanceliarijoje Reglamento (ES) 2016/679 ir Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

86. Vyriausybės posėdžių protokolai, išskyrus protokolus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų, skelbiami DIVIS ir Vyriausybės interneto svetainėje (www.lrv.lt).

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS, PASIRAŠYMAS IR SKELBIMAS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

87. Vyriausybės posėdžiuose priimti sprendimai įforminami nutarimais.

88. Vyriausybės nutarimai pasirašomi Vyriausybės įstatymo 41 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

881. Vyriausybės posėdyje priimtą nutarimą dėl ministro pareikšto nusišalinimo arba nutarimą nepriimti ministro nusišalinimo pasirašo tos valdymo srities ministras, kuriam Vyriausybės nutarimo projekte buvo pavesta arba buvo siūloma pavesti atlikti nusišalinimą pareiškusio ministro funkcijas.

Papildyta punktu:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

89. Jeigu reikia pasirašyti Vyriausybės nutarimą ministro, pavaduojančio Ministrą Pirmininką (einančio Ministro Pirmininko pareigas), valdymo sričiai priskirtais klausimais, nutarimą pasirašo Ministrą Pirmininką pavaduojantis (einantis Ministro Pirmininko pareigas) tos valdymo srities ministras.

90. Jeigu keičiamą, pildomą arba siūlomą pripažinti netekusiu galios Vyriausybės nutarimą pasirašė ministras, kurio nėra dabartinėje Vyriausybėje, nes atitinkama ministerija panaikinta, Vyriausybės nutarimą, kuriuo keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios anksčiau priimtas nutarimas, pasirašo ministras, kurio valdymo sričiai priskirti Vyriausybės nutarime reguliuojami santykiai.

91. Perdavus vienos ministerijos funkcijas kitai ministerijai, Vyriausybės nutarimą pasirašo ministras, kurio valdymo sričiai priskirti Vyriausybės nutarime reguliuojami santykiai.

92. Pasikeitus Vyriausybei, visi ankstesnės Vyriausybės priimti, bet jos įgaliojimų laikotarpiu nepasirašyti nutarimai teikiami svarstyti Vyriausybės posėdyje iš naujo.

93. Priimtus Vyriausybės nutarimus pasirašo Ministras Pirmininkas.

Ministrui Pirmininkui teikiami pasirašyti priimti Vyriausybės nutarimai turi būti pasirašyti (o jų priedai – vizuoti) atitinkamos valdymo srities ministro.

Kai nutarimą pasirašo pavaduojantis ministras, nutarimą ir jo priedus prieš tai vizuoja tos ministerijos, kurios ministras pavaduojamas, viceministras ar kancleris.

94. Įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektą, kuriam buvo pritarta Vyriausybės nutarimu, vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras ir Ministras Pirmininkas. Įstatymų ar kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų lyginamuosius variantus, įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų priedus (priedėlius) vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras. Aiškinamąjį raštą paprastai vizuoja atitinkamos valdymo srities ministras. Įstatymų ar kitų Seimo priimamų teisės aktų projektai Seimui, o Respublikos Prezidento dekretų projektai Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai teikiami elektroniniu būdu per TAIS.

95. Vyriausybės nutarimą, kuriame teikiama Vyriausybės išvada dėl Seime svarstomo teisės akto projekto, pasirašo Ministras Pirmininkas ir atitinkamos valdymo srities ministras.

96. Reglamento 93–95 punktuose nurodyti dokumentai (išskyrus priimtus Vyriausybės nutarimus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos) vizuojami ir pasirašomi ELPAS elektroniniu parašu.

Priimti Vyriausybės nutarimai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos, vizuojami ir pasirašomi rašytiniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

97. Vyriausybės posėdyje priimtas teisės aktas negali būti taisomas, išskyrus po jo priėmimo pastebėtas rašybos ir gramatines klaidas, nekeičiančias teisės akto turinio ir prasmės.

Jeigu iki Vyriausybės posėdžio per TAIS ar Vyriausybės posėdyje buvo pasiūlytos konkrečios naujos teisės akto projekto nuostatos ir teisės akto projektas, atsižvelgiant į pasiūlymus, priimtas su naujomis teisės akto projekto nuostatomis, toks teisės aktas teikiamas pasirašyti atitinkamos valdymo srities ministrui ir Ministrui Pirmininkui tik patikslintas pagal šiuos pasiūlymus. Tokį teisės aktą pagal posėdžio sprendimą (protokolą) patikslina rengėjai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Vyriausybės posėdžio dienos. Rengėjų patikslintas teisės aktas, suredaguotas teikiančios institucijos kalbos redaktoriaus, turi būti vizuotas Reglamento 36 punkte nustatyta tvarka.

Taip pat šio punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka teisės akto projektas tikslinamas ir vizuojamas, jeigu jo priėmimo metu ministrai neprieštarauja iki Vyriausybės posėdžio per TAIS pateiktoms ir prie Vyriausybės posėdžio darbotvarkės pridėtoms Vyriausybės kanceliarijos padalinių ir (ar) ministerijų neesminėms pastaboms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

98. Vyriausybės nutarimai pasirašomi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jų priėmimo, jeigu Vyriausybės posėdyje nebuvo nustatyti kiti Vyriausybės nutarimų pasirašymo terminai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

99. Vyriausybės nutarimai (išskyrus Vyriausybės nutarimus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos) registruojami, skelbiami ir įsigalioja Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausybės nutarimui suteikiamas registracijos eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Vyriausybės posėdžio, kuriame priimtas Vyriausybės nutarimas, data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

100. Vyriausybės nutarimai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos, registruojami, kai juos pasirašo Ministras Pirmininkas.

Vyriausybės nutarimui, kuriame yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, suteikiamas registracijos eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos, įslaptintų Vyriausybės nutarimų registro eilės numeris ir nurodoma Vyriausybės posėdžio, kuriame priimtas Vyriausybės nutarimas, data. Tokie Vyriausybės nutarimai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose Vyriausybės nutarimuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Šie Vyriausybės nutarimai turi būti išsiunčiami Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą, toms institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka gali disponuoti valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija.

Vyriausybės nutarimui, kuriame yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, suteikiamas registracijos eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos, Vyriausybės nutarimų, kuriuose yra komercinę paslaptį sudarančios informacijos, registro eilės numeris ir nurodoma Vyriausybės posėdžio, kuriame priimtas Vyriausybės nutarimas, data. Tokie Vyriausybės nutarimai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose Vyriausybės nutarimuose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Šie Vyriausybės nutarimai turi būti išsiunčiami Reglamento 18 punkto pirmojoje pastraipoje nurodytu būdu, užtikrinančiu atitinkamos informacijos apsaugą, toms institucijoms, kurios įstatymų nustatyta tvarka turi teisę disponuoti komercinę paslaptį sudarančia informacija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

100.1 Vyriausybės nutarimų rengimo dokumentai (teikimas, teikiamo Vyriausybės nutarimo projektas, jo lyginamasis variantas, Vyriausybės nutarimo projekto derinimo pažyma, suinteresuotų institucijų derinimo raštai, kiti su nutarimo rengimu susiję dokumentai ir visų teikiamų projektų variantai) saugomi institucijose, teikiančiose Vyriausybės nutarimų projektus, Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

101. Neteko galios nuo 2022-11-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ IR VYRIAUSYBĖS REZOLIUCIJŲ

PROJEKTŲ TEIKIMAS IR SVARSTYMAS, PRIIMTŲ VYRIAUSYBĖS SPRENDIMŲ IR VYRIAUSYBĖS REZOLIUCIJŲ ĮSIGALIOJIMAS IR SKELBIMAS

 

102. Prieš teikiant Vyriausybei svarstyti Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos projektą, Lietuvos Respublikos pozicijos, kurioms siūloma pritarti Vyriausybės sprendimu ar Vyriausybės rezoliucija, paprastai svarstomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijoje, sudarytoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 512 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos sudarymo“.

103. Prie Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos projekto, vizuoto atitinkamos valdymo srities ministro arba jo pavedimu viceministro arba ministerijos kanclerio, atsakinga institucija prideda:

103.1. institucijos vadovo pasirašytą teikimą, kuriame turi būti šie duomenys:

103.1.1. teikime dėl Lietuvos Respublikos pozicijų artimiausiame Europos Sąjungos Tarybos posėdyje svarstomais klausimais:

103.1.1.1. atsakingos institucijos pavadinimas;

103.1.1.2. teikimo registravimo data ir numeris;

103.1.1.3. informacija apie Europos Sąjungos Tarybos posėdį, kuriame bus svarstomi klausimai, dėl kurių parengtos Lietuvos Respublikos pozicijos (Tarybos pavadinimas ir numatoma posėdžio data);

103.1.1.4. trumpas Lietuvos Respublikos pozicijų Lietuvai svarbiais Europos Sąjungos Tarybos posėdyje svarstomais klausimais pristatymas;

103.1.2. teikime dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Reglamento 103.1.1 papunktyje nenurodytais klausimais:

103.1.2.1. atsakingos institucijos pavadinimas;

103.1.2.2. teikimo registravimo data ir numeris;

103.1.2.3. Europos Sąjungos teisės akto ar kito Europos Sąjungos dokumento, dėl kurio teikiama Lietuvos Respublikos pozicija, pavadinimas ir numeris;

103.1.2.4. kita papildoma informacija;

103.2. Reglamento 103.1.2 papunktyje nurodytą Lietuvos Respublikos poziciją, vizuotą atitinkamos valdymo srities ministro arba jo pavedimu viceministro ar ministerijos kanclerio arba atsakingos institucijos vadovo (Reglamento 103.1.1 papunktyje nurodytos Lietuvos Respublikos pozicijos teikiamos per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą);

103.3. apibendrinančią medžiagą Lietuvos Respublikos pozicijų klausimais, svarstomais artimiausiame Europos Sąjungos Tarybos posėdyje, vizuotą atitinkamos valdymo srities ministro arba jo pavedimu viceministro arba ministerijos kanclerio.

104. Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos projektai turi būti pateikiami Vyriausybei ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo Vyriausybės pasitarimo. Vyriausybei pateikti Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos projektai registruojami Vyriausybės kanceliarijoje. Gauti projektai nedelsiant pateikiami Vyriausybės kancleriui, kad būtų įtraukti į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkės projektą.

Ministrui Pirmininkui nusprendus klausimą įtraukti į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę, pateiktos medžiagos skaitmeninės kopijos nedelsiant įdedamos į DIVIS, išskyrus medžiagą, kurioje yra valstybės ar tarnybos paslaptį, komercinę paslaptį sudarančios informacijos ar neviešinamų asmens duomenų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

105. Jeigu Vyriausybės pasitarime dėl svarstomos Lietuvos Respublikos pozicijos pateikiama esminių pastabų, iki Vyriausybės sprendimo ar Vyriausybės rezoliucijos teikimo Ministrui Pirmininkui pasirašyti Lietuvos Respublikos poziciją patikslina už jos rengimą atsakinga institucija ir suderina ją su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Vyriausybės kanceliarija ir suinteresuotomis institucijomis, pasitarime teikusiomis pastabų ir pasiūlymų patikslinti Lietuvos Respublikos poziciją. Patikslinta Lietuvos Respublikos pozicija derinama ir pateikiama Užsienio reikalų ministerijai per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

106. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos priimami Vyriausybės pasitarime visų Vyriausybės narių balsų dauguma ir pasirašomi Ministro Pirmininko ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų priėmimo.

Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos registruojami, kai juos pasirašo Ministras Pirmininkas. Vyriausybės sprendimui, išskyrus Vyriausybės sprendimus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, suteikiamas registracijos eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Vyriausybės pasitarimo, kuriame priimtas Vyriausybės sprendimas, data. Taip pat registruojamos ir Vyriausybės rezoliucijos, išskyrus Vyriausybės rezoliucijas, kuriose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos.

Vyriausybės sprendimui ar Vyriausybės rezoliucijai, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, suteikiamas registracijos eilės numeris pagal atitinkamą bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir atitinkamo registro – įslaptintų Vyriausybės sprendimų registro ar įslaptintų Vyriausybės rezoliucijų registro – eilės numeris ir nurodoma Vyriausybės pasitarimo, kuriame priimtas Vyriausybės sprendimas ar Vyriausybės rezoliucija, data.

Punkto pakeitimai:

Nr. 793, 2018-08-08, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13218

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

107. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos (išskyrus Vyriausybės sprendimus ir Vyriausybės rezoliucijas, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) pasirašomi (vizuojami) ELPAS elektroniniu parašu.

Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, pasirašomi (vizuojami) rašytiniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

108. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos, išskyrus Vyriausybės sprendimus ir Vyriausybės rezoliucijas, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, jų pasirašymo dieną registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre ir įsigalioja Vyriausybės įstatymo ir Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos, išskyrus Vyriausybės sprendimus ir Vyriausybės rezoliucijas, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, jų pasirašymo dieną taip pat turi būti paskelbiami Vyriausybės interneto svetainėje (www.lrv.lt).

Punkto pakeitimai:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

1081. Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų rengimo dokumentai (teikimas, teikiamo Vyriausybės sprendimo arba Vyriausybės rezoliucijos projektas, atitinkamos valdymo srities ministro arba jo rašytiniu pavedimu viceministro vizuota Lietuvos Respublikos pozicija) saugomi institucijose, teikiančiose Vyriausybės sprendimų ir Vyriausybės rezoliucijų projektus, Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

III1 SKYRIUS

PAGRINDŲ ĮVESTI TIESIOGINĮ VALDYMĄ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE BUVIMO ĮVERTINIMAS, TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ŠIUO KLAUSIMU RENGIMAS IR JŲ SVARSTYMAS VYRIAUSYBĖJE

 

1082. Informaciją apie Lietuvos Respublikos tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nustatytų aplinkybių atsiradimą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai teikia Vyriausybės atstovas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo.

Jei Vidaus reikalų ministerija informaciją apie Įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 1– 3 punktuose nurodytų pagrindų buvimą gauna ne iš Vyriausybės atstovo, ji per 3 darbo dienas nuo informacijos apie galimą šių pagrindų buvimą gavimo nusiunčia ją Vyriausybės atstovui, kad jis ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo pagal kompetenciją pateiktų nuomonę apie galimą nurodytų pagrindų buvimą.

1083. Informaciją apie Įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 6 punkte nustatytų aplinkybių atsiradimą Vidaus reikalų ministerijai teikia Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija nedelsdama, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo tokių aplinkybių atsiradimo.

1084. Vidaus reikalų ministerija Reglamento 1082 punkte nurodytą informaciją ar nuomonę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos jas įvertina ir, atsižvelgdama į savivaldybės galimybes atlikti jai priskirtas funkcijas, vietos gyventojų poreikių, viešųjų interesų tenkinimą ir kitas aplinkybes, parengia Vyriausybės ir Seimo nutarimų, kai teikiamas pasiūlymas Seimui įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje, ar Vyriausybės pasitarimo protokolo, kai neteikiamas pasiūlymas Seimui įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje, projektus, kartu nurodydama motyvus, dėl kurių teikiamas atitinkamas pasiūlymas, ir pateikia juos Vyriausybei.

1085. Vidaus reikalų ministerija, gavusi Reglamento 1083 punkte nurodytą informaciją, nedelsdama, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo šios informacijos gavimo, parengia Vyriausybės ir Seimo nutarimų, kai teikiamas pasiūlymas Seimui įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje, ar Vyriausybės pasitarimo protokolo, kai neteikiamas pasiūlymas Seimui įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje, projektus, kartu nurodydama motyvus, dėl kurių teikiamas atitinkamas pasiūlymas, ir pateikia juos Vyriausybei.

1086. Klausimas dėl pasiūlymo Seimui įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje Įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 1−3 punktuose nurodytais pagrindais teikimo svarstomas Vyriausybės pasitarime. Vyriausybės pasitarime nusprendus teikti pasiūlymą Seimui įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje, Vyriausybės ir Seimo nutarimų projektai svarstomi Vyriausybės posėdyje ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų pateikimo Vyriausybei dienos.

1087. Klausimas dėl pasiūlymo Seimui įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje Įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu ir su šiuo klausimu susiję Vyriausybės ir Seimo nutarimų projektai svarstomi Vyriausybės posėdyje ar, kai pasiūlymas Seimui įvesti tiesioginį valdymą savivaldybės teritorijoje Įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu neteikiamas, – Vyriausybės pasitarime nedelsiant, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo Vyriausybei dienos.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 414, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08731

 

IV SKYRIUS

VYRIAUSYBĖS IR SEIMO SANTYKIAI

 

109. Įgyvendindama įstatymų leidybos iniciatyvos teisę Seime, Vyriausybė Reglamento nustatyta tvarka teikia Seimui įstatymų, prireikus – kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus.

Ministras Pirmininkas, ministras ar viceministras, įgaliotas atstovauti Vyriausybei Seime, Seimo statuto nustatyta tvarka dalyvauja Seimo komitetų posėdžiuose, kuriuose svarstomas Vyriausybės pateiktas įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektas. Ministras Pirmininkas, ministras ar viceministras, įgaliotas atstovauti Vyriausybei Seime, atitinkamo (pagrindinio) Seimo komiteto, rengiančio projektą priimti, posėdžiuose negali sutikti su pasiūlymais keisti Vyriausybės pateiktą įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektą (jo principines nuostatas) iš esmės.

Vyriausybė taip pat teikia Seimui pasiūlymus dėl įstatymų leidybos ir Seimo sesijos darbų programos projektų.

110. Seimo komiteto, komisijos ar frakcijos kvietimu ministras ar ministro pavedimu ministerijos valstybės tarnautojas (Vyriausybės įstaigos vadovas ar šios įstaigos valstybės tarnautojas) Seimo statuto nustatyta tvarka privalo dalyvauti komiteto, komisijos ar frakcijos posėdyje ir pranešti, kaip vykdomi įstatymai ir Seimo nutarimai, taip pat teikti paaiškinimus kitais svarstomais klausimais.

111. Seimo statuto nustatyta tvarka Ministras Pirmininkas arba ministrai turi atsiskaityti Seime atitinkamai už Vyriausybės ar savo veiklą, taip pat per Vyriausybės valandą atsakyti į Seimo narių klausimus.

112. Seimo narių rašytiniai klausimai ir paklausimai, adresuoti Vyriausybės nariui, registruojami Vyriausybės kanceliarijos nustatyta tvarka ir perduodami atitinkamam Vyriausybės nariui. Vyriausybės nariai privalo atsakyti į rašytinį klausimą ir paklausimą jį pateikusių Seimo narių pageidaujama forma Seimo statuto nustatyta tvarka. Vyriausybės narys, negalintis nustatytu laiku atsakyti į rašytinį klausimą ir paklausimą, privalo tai raštu motyvuoti ir pasiūlyti kitą laiką, bet ne vėlesnį kaip vienas mėnuo nuo rašytinio klausimo ir paklausimo gavimo. Jeigu rašytinį paklausimą pateikęs Seimo narys ar Seimo narių grupė su šiais motyvais nesutinka, paklausimas nagrinėjamas numatytu laiku. Nagrinėjant paklausimą Seime, turi dalyvauti atitinkamas Vyriausybės narys.

113. Operatyvius ryšius su Seimu Vyriausybė palaiko per Ministro Pirmininko įgaliotą Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoją.

Ministro Pirmininko įgaliotas Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas Seimo statuto nustatyta tvarka privalo stebėtojo teisėmis dalyvauti Seimo, Seimo valdybos ir seniūnų sueigos posėdžiuose, palaikyti nuolatinius ryšius su Seimo komitetais (komisijomis), nedelsdamas pranešti Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui, taip pat atitinkamiems ministrams ir Vyriausybės įstaigų vadovams apie Seimo patvirtintą darbotvarkę ir jos pakeitimus, Vyriausybei pareikštas Seime pastabas, jai duotus pavedimus.

Kai pasirašomas Seimo posėdžio protokolas, kuriame nurodyta Vyriausybės pateiktus Seimui įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus grąžinti tobulinti, patobulintas įstatymo ar kito Seimo priimamo teisės akto projektas turi būti pateiktas Vyriausybei ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo minėto protokolo pasirašymo dienos. Vyriausybės kancleris ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas esant objektyvioms aplinkybėms šį terminą gali pratęsti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

114. Vyriausybė savo nutarimu turi teisę atsiimti pateiktą įstatymo ar Seimo priimamo kito teisės akto projektą iki šio projekto svarstymo Seimo posėdyje. Apie įsigaliojusį Vyriausybės nutarimą Vyriausybės kancleris nedelsdamas raštu praneša Seimo posėdžių sekretoriatui.

 

V SKYRIUS

VYRIAUSYBĖS IR VISUOMENĖS SANTYKIAI

 

1141. Vyriausybės santykiai su visuomene grindžiami:

1141.1. vieša, planuojama Vyriausybės veikla, didinant visuomenei skelbiamos viešos informacijos, atvirų duomenų apimtį, prieinamumą ir juos panaudojant, siekiant padėti visuomenei suprasti Vyriausybės priimamus sprendimus;

1141.2. atskaitomybe, priimtina forma teikiant visuomenei informaciją apie Vyriausybės priimtus sprendimus, atliktus darbus, pasiektus rezultatus, tam skirtus ir panaudotus išteklius;

1141.3. visuomenės skatinimu dalyvauti konsultavimosi su visuomene procese ir teikti pasiūlymus Vyriausybei;

1141.4. bendradarbiavimu su įvairiems sektoriams atstovaujančiais suinteresuotais asmenimis

Papildyta punktu:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

1142. Reglamento 1141 punkto nuostatų įgyvendinimą koordinuoja Vyriausybės kanceliarija, bendradarbiaudama su ministerijomis, Vyriausybės įstaigomis ir kitais suinteresuotais asmenimis. Vyriausybės kanceliarija teikia metodines rekomendacijas dėl Reglamento 1141 punkto nuostatų įgyvendinimo, stebi ir vertina jų įgyvendinimo pažangą ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl veiksmų, kurių reikia šioms nuostatoms tinkamai įgyvendinti. Šiame punkte nurodytos Vyriausybės kanceliarijos metodinės rekomendacijos skelbiamos portalo „Mano vyriausybė“ interneto svetainėje „E. pilietis

Papildyta punktu:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

1143. Vyriausybės kanceliarija, ministerijos ar Vyriausybės įstaigos konsultavimąsi su visuomene dėl kitų, su teisės aktų projektų rengimu nesusijusių, bet aktualių valstybės valdymo ar veiklos klausimų vykdo laikydamosi Reglamento nuostatų.

Papildyta punktu:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

115. Vyriausybės vykdomos politikos sklaida rūpinasi Ministro Pirmininko atstovas spaudai, už komunikaciją atsakingas Vyriausybės kanceliarijos padalinys, ministrų atstovai spaudai ir Vyriausybės įstaigų spaudos (informacijos) padaliniai.

116. Vyriausybei ar Ministrui Pirmininkui adresuoti Lietuvos Respublikos piliečių, kitų asmenų prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymu, Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1098 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Vyriausybei ar Ministrui Pirmininkui adresuoti Lietuvos Respublikos piliečių, kitų asmenų prašymai ir skundai, jeigu prašymo ar skundo nagrinėjimas nepriskirtinas jų kompetencijai, Vyriausybės kanclerio ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu persiunčiami kompetentingam viešojo administravimo subjektui ir apie tai pranešama prašymą ar skundą pateikusiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

117. Ministrai Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus asmenis priima Vyriausybės pastate pagal Ministro Pirmininko patvirtintus kiekvienų metų ketvirčių grafikus Vyriausybės kanclerio nustatyta tvarka, o viceministrai ir (ar) kiti ministerijų atstovai Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus asmenis priima ministerijose ministrų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 793, 2018-08-08, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13218

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

118. Vyriausybės Peticijų komisijos Vyriausybei pateiktos išvados dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir pasiūlymų tenkinimo (ar netenkinimo) registruojamos Vyriausybės kanceliarijoje.

Vyriausybės kanceliarija, gavusi Vyriausybės Peticijų komisijos išvadas, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas parengia Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu Vyriausybės kanclerio) pavedimą atitinkamai ministerijai dėl Vyriausybės nutarimo, įgyvendinančio Vyriausybės Peticijų komisijos išvadą, projekto parengimo.

Ministerijos parengtas Vyriausybės nutarimo projektas teikiamas Vyriausybei Reglamento nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

DELEGACIJŲ, ASMENŲ VYKIMAS Į UŽSIENĮ IR DELEGACIJŲ, OFICIALIŲ SVEČIŲ PRIĖMIMAS

 

119. Ministras Pirmininkas potvarkiu sudaro vyriausybines delegacijas, su oficialiu vizitu vykstančias į kitas šalis arba dalyvaujančias nuotoliniu būdu, taip pat vykstančias dalyvauti tarptautiniuose kongresuose, konferencijose, sesijose ar kituose tarptautiniuose renginiuose, arba paveda asmeniui atstovauti Vyriausybei ir dalyvauti minėtuose tarptautiniuose renginiuose (toliau – oficialus asmuo).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

120. Vyriausybinė delegacija (oficialus asmuo) paprastai vyksta į užsienio valstybę arba dalyvauja nuotoliniu būdu tos valstybės valdžios institucijos kvietimu (sutikimu), taip pat tarptautinės organizacijos kvietimu.

Atitinkama ministerija parengia Ministro Pirmininko potvarkio dėl vyriausybinės delegacijos sudarymo ar pavedimo oficialiam asmeniui atstovauti Vyriausybei projektą ir suderina jį su Užsienio reikalų ministerija. Potvarkio projekte išdėstomas vizito tikslas, nurodoma vizito vieta ir trukmė, atitinkamai delegacijos sudėtis ar oficialus asmuo, kartu su delegacija vykstantys arba nuotoliniu būdu dalyvaujantys asmenys, išlaidų padengimo šaltiniai. Kartu su potvarkio projektu pateikiama išsami informacija apie rengiamą vizitą, šiam renginiui numatomas valstybės biudžeto lėšas ir argumentai, pagrindžiantys vyriausybinės delegacijos sudėtį ir būtinybę dalyvauti nurodytuose renginiuose. Ministro Pirmininko potvarkio dėl vyriausybinės delegacijos sudarymo ar pavedimo oficialiam asmeniui atstovauti Vyriausybei projektas turi būti pateiktas Ministrui Pirmininkui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki vizito pradžios.

Pasibaigus vizitui, turi būti parengta vizito ataskaita. Vyriausybinės delegacijos vadovas, oficialus asmuo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo vizito pabaigos pateikia vizito ataskaitą Užsienio reikalų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai vyriausybinės delegacijos vadovas yra Ministras Pirmininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

121. Ministrai, viceministrai, ministerijų kancleriai ir Vyriausybės įstaigų vadovai, numatydami savo oficialius ar darbo vizitus į užsienio valstybes (taip pat ministerijų, Vyriausybės įstaigų sudaromų specialių darbo grupių vizitus į užsienio valstybes derėtis ir rengti tarptautinių sutarčių), išskyrus atvejus, kai sudaromos vyriausybinės delegacijos, ne vėliau kaip prieš savaitę (išskyrus iš anksto nenumatytus vizitus) praneša Užsienio reikalų ministerijai apie išvykimo arba dalyvavimo nuotoliniu būdu laiką, delegacijos sudėtį, numatomus oficialius susitikimus ir šių susitikimų tikslus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

122. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka turi teikti Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms reikiamą paramą, susijusią su Lietuvos Respublikos delegacijų vizitais į užsienį ir jų buvimu atitinkamose valstybėse.

123. Oficialūs svečiai ir delegacijos Lietuvos Respublikoje priimami vadovaujantis Oficialių svečių vizitų Lietuvos Respublikoje rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1485 „Dėl Oficialių svečių vizitų Lietuvos Respublikoje rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 820, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16207

 

VII SKYRIUS

MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ VEIKLOS KOORDINAVIMAS

 

124. Vyriausybė per ministrus, Vyriausybės įstaigų vadovus koordinuoja, kaip ministerijose ir Vyriausybės įstaigose įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

125. Vyriausybė turi teisę pripažinti netekusiais galios ministrų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vadovų priimtus teisės aktus, jeigu šie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, įstatymams, kitiems Seimo priimtiems teisės aktams, Respublikos Prezidento dekretams, Vyriausybės nutarimams ar Ministro Pirmininko potvarkiams. Pasiūlymus šiais klausimais Ministrui Pirmininkui teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai ir Vyriausybės kanceliarija.

126. Ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir kiti Vyriausybei atskaitingi viešojo administravimo subjektai privalo užtikrinti, kad būtų vykdomi įstatymai, kiti Seimo priimti teisės aktai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, taip pat laiku parengti ir priimti ar pateikti kompetentingoms institucijoms priimti teisės aktai, kurių reikia įstatymams, kitiems Seimo priimtiems teisės aktams ir (ar) Vyriausybės nutarimams įgyvendinti.

127. Vyriausybės kanceliarija, gavusi iš Seimo kanceliarijos informacinį pranešimą apie priimtus įstatymus ir kitus Seimo teisės aktus, nedelsdama, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo informacinio pranešimo registravimo Vyriausybės kanceliarijoje, parengia Ministro Pirmininko (ar jo pavedimu Vyriausybės kanclerio) pavedimą ministerijoms dėl reikiamų parengti įstatymo ar kito Seimo priimto teisės akto įgyvendinamųjų Vyriausybės nutarimų projektų, taip pat nurodo reikiamų Vyriausybės nutarimų projektų pateikimo Vyriausybei terminus. Ministerijos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pavedimo gavimo praneša Vyriausybės kanceliarijai, kokie Vyriausybės nutarimų projektai bus teikiami Vyriausybei įgyvendinant įstatymą ar kitą Seimo priimtą teisės aktą.

Vyriausybės nutarimų, kaip įgyvendinamųjų teisės aktų, projektai Vyriausybei turi būti pateikti likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki jų numatomo įsigaliojimo. Tais atvejais, kai įstatymo ar kito Seimo priimto teisės akto įsigaliojimas numatytas nedelsiant arba anksčiau nei 3 mėnesiai nuo jo priėmimo Seime dienos, Vyriausybės nutarimų, kaip įgyvendinamųjų teisės aktų, projektai teikiami Vyriausybei atsižvelgiant į įstatymo ar kito Seimo priimto teisės akto įsigaliojimo datą

Punkto pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

128. Ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir kiti Vyriausybei atskaitingi viešojo administravimo subjektai privalo užtikrinti, kad deramai ir laiku būtų įvykdyti Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimai. Pavedimai, išdėstyti bet kuriame dokumente (Vyriausybės nutarime, Ministro Pirmininko potvarkyje, Ministro Pirmininko pavedime, įformintame Ministro Pirmininko rezoliucija ar Vyriausybės kanclerio rezoliucija, ar kitame dokumente), išskyrus pavedimus parengti atitinkamo teisės akto projektą, turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

Jeigu pavedimas duodamas keletui institucijų, pagrindine pavedimo vykdytoja laikoma ta institucija, kuri pavedime nurodyta pirmoji (išskyrus atvejus, kai pavedime suformuluotas nurodymas turi būti įvykdytas pagal kompetenciją). Kitos pavedimą vykdančios institucijos yra vienodai atsakingos už pavedimo įvykdymą nustatytu laiku. Pagrindinei pavedimą vykdančiai institucijai jos turi pateikti visą reikiamą medžiagą ir atitinkamus pasiūlymus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pavedimo gavimo institucijoje, jeigu pavedime nenurodyta kitaip.

Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą turi būti įvykdyti per 4 mėnesius nuo jų gavimo, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

129. Pavedimas laikomas įvykdytu, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės ir apie pavedimo įvykdymą pranešta Vyriausybės kanceliarijai.

Tais atvejais, kai pavedimas duodamas keletui institucijų, apie pavedimo įvykdymą turi pranešti pagrindinė pavedimo vykdytoja.

Pavedimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas tos pačios rūšies dokumentu, kuriuo buvo įformintas (nutarimu, potvarkiu, rezoliucija ar kitu).

130. Vyriausybės kanceliarija tvarko Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar Ministro Pirmininko pavedimu Vyriausybės kanclerio duotų pavedimų apskaitą, apibendrina jų vykdymą.

131. Ministrai iki einamųjų metų kovo 1 dienos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Vyriausybei ministerijų metines veiklos ataskaitas.

Ministro Pirmininko reikalavimu ministrai turi atsiskaityti už savo veiklą.

132. Vyriausybės įstaigų vadovai Vyriausybės nustatyta tvarka atsiskaito už įstaigų veiklą.

Vyriausybės įstaigų vadovai Vyriausybės ar ministro, kuriam pavesta valdymo sritis yra susijusi su Vyriausybės įstaigos veikla, reikalavimu atsiskaito už savo veiklą.

133. Kitų Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai iki einamųjų metų kovo 1 dienos pateikia Vyriausybei valstybės institucijos ar įstaigos metinę veiklos ataskaitą, jeigu įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose nenustatyta kitaip.

134. Vyriausybės įstaigų, kitų Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai praneša Vyriausybei, jeigu Vyriausybės įstaigos ar kitos Vyriausybei atskaitingos valstybės institucijos ar įstaigos kompetencijos srityje vykstantys procesai gali sukelti neigiamų ekonominių, finansinių ar kitokių padarinių valstybei ar konkrečioms socialinėms grupėms, teikia pasiūlymus dėl priemonių, būtinų neigiamiems procesams išvengti, jeigu įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose nenustatyta kitaip.

135. Vyriausybė kasmet iki kovo 31 dienos pateikia Seimui metinę savo veiklos ataskaitą. Vyriausybės metinę veiklos ataskaitą rengia Vyriausybės kanceliarija, remdamasi ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ar įstaigų metinėmis veiklos ataskaitomis ir kita reikiama informacija.

 

VIII SKYRIUS

KOMANDIRUOTĖS, ATOSTOGOS, KITI SU TARNYBOS (DARBO) SANTYKIAIS SUSIJĘ KLAUSIMAI. NUSIŠALINIMO TVARKA

 

136. Šio skyriaus nuostatos netaikomos sprendžiant su tarnybos (darbo) santykiais susijusius klausimus tais atvejais, kai įstatymuose nustatyta kitaip arba kai tarnybos (darbo) klausimus sprendžia atitinkamos valdymo srities ministras.

137. Ministras Pirmininkas savo komandiruotes už Lietuvos Respublikos ribų ir atostogas iš anksto derina su Respublikos Prezidentu ir suderinęs pateikia Respublikos Prezidentui atitinkamą dekreto dėl pavedimo vienam iš ministrų pavaduoti Ministrą Pirmininką projektą.

138. Ministrai, įstaigų vadovai, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, vykstantys į komandiruotę už Lietuvos Respublikos ribų, turi iš anksto raštu pranešti apie tai Ministrui Pirmininkui ir gauti jo leidimą. Ministras, įvertinęs šio punkto ketvirtojoje pastraipoje nurodytas aplinkybes, kartu su pranešimu apie komandiruotę taip pat informuoja, ar komandiruotės metu turi būti numatomas jo pavadavimas. Leidimas įforminamas Ministro Pirmininko rezoliucija.

Ministrai, vykstantys į komandiruotę Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip vienai dienai, turi žodžiu apie tai pranešti Ministrui Pirmininkui.

Vyriausybės atstovai, kiti įstaigų vadovai, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, vykstantys į komandiruotę Lietuvos Respublikoje ilgiau kaip vienai dienai, turi iš anksto raštu pranešti apie tai Ministrui Pirmininkui ir gauti jo leidimą. Leidimas įforminamas Ministro Pirmininko rezoliucija, o leidimas Vyriausybės atstovams ir Vyriausybės kancleriui – Ministro Pirmininko potvarkiu.

Ministro komandiruotės metu jo pavadavimas nenumatomas, jeigu yra reikiamų techninių priemonių ir komandiruotės metu užtikrinamas dokumentų pasirašymo ar kitų ministro atliekamų funkcijų saugumas ir ministras gali atlikti jam priskirtas funkcijas.

139. Ministrams, Vyriausybės atstovams, kitiems įstaigų vadovams, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę, kurią potvarkiu kiekvienų metų pradžioje patvirtina Ministras Pirmininkas. Potvarkio dėl kasmetinių atostogų suteikimo eilės projektą (projektus) rengia Vyriausybės kanceliarija, atsižvelgdama į ministrų, Vyriausybės atstovų, kitų įstaigų vadovų, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, rašytinius prašymus.

Į kasmetinių atostogų suteikimo eilę įtrauktas asmuo, dėl tam tikrų priežasčių negalintis išeiti kasmetinių atostogų suteikimo eilėje nurodytu laiku arba pageidaujantis paimti dalį kasmetinių atostogų, turi pateikti rašytinį prašymą Ministrui Pirmininkui ir gauti jo sutikimą, kad kasmetinių atostogų laikas būtų pakeistas. Šis pakeitimas įforminamas Ministro Pirmininko potvarkiu.

140. Ministras Pirmininkas potvarkiu tvirtina ministrų pavadavimo komandiruočių, atostogų, ligos metu ar kitais teisės aktuose numatytais atvejais grafiką. Šio grafiko projektą rengia Vyriausybės kanceliarija, atsižvelgdama į ministrų pateiktus pasiūlymus, suderintus su atitinkamais ministrais.

141. Ministrams, Vyriausybės atstovams, kitiems įstaigų vadovams, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, papildomas poilsio laikas suteikiamas Ministro Pirmininko potvarkiu pagal jų iš anksto pateiktą rašytinį prašymą.

Kiti su Vyriausybės atstovų tarnybos (darbo) santykiais susiję klausimai įforminami Ministro Pirmininko potvarkiu, o įstaigų vadovų, kuriuos į pareigas priima (skiria) ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, – Ministro Pirmininko rezoliucija.

142. Vyriausybė motyvuotu nutarimu priima ministrų, Vyriausybės atstovų, kitų įstaigų vadovų, valstybės pareigūnų ar valstybės tarnautojų, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė, nusišalinimą nuo interesų konfliktą sukeliančių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo arba kitų tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu šios pareigos yra susijusios su privačiais interesais, arba jo nepriima, taip pat įgyvendina kitas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui numatytas pareigas.

Vyriausybės atstovai, kiti įstaigų vadovai, valstybės pareigūnai ar valstybės tarnautojai, kuriuos į pareigas priima (skiria) Vyriausybė, pareiškimą apie nusišalinimą pateikia Vyriausybei ir atitinkamos valdymo srities ministrui, o šio ministro vadovaujama ministerija parengia ir Reglamento nustatyta tvarka pateikia Vyriausybei svarstyti Vyriausybės nutarimo, kuriuo siūloma priimti pareikštą nusišalinimą arba jo nepriimti, projektą.

Vyriausybės nariai nusišalina Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme ir Reglamente nustatyta tvarka.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

VIII1 SKYRIUS

MINISTRO PIRMININKO PADĖKŲ TEIKIMO TVARKA

 

143. Švenčių ir atmintinų dienų, profesinių švenčių dienų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų ir kitų organizacijų jubiliejinių datų ir kitų svarbių įvykių progomis Lietuvos Respublikos valstybės, švietimo, kultūros, meno ir mokslo veikėjams ir kitiems asmenims gali būti teikiamos Ministro Pirmininko padėkos. Ministro Pirmininko padėkas rengia ir jų įteikimą organizuoja Vyriausybės kanceliarija, įvertinusi rašytinį motyvuotą fizinio ar juridinio asmens pasiūlymą įteikti padėką (toliau – pasiūlymas).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

144. Pasiūlymai Vyriausybės kanceliarijai turi būti pateikiami ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatomos padėkos įteikimo dienos. Pasiūlyme turi būti nurodyta kandidato Ministro Pirmininko padėkai gauti:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

144.1. vardas, pavardė, gimimo data;

144.2. darbovietė, pareigos;

144.3. ankstesnė profesinė veikla;

144.4. nuopelnai, už kuriuos siūloma įteikti padėką;

144.5. padėkos teikimo proga ir renginio, kuriame bus teikiama padėka, data, laikas ir vieta.

145. Už Reglamento 1402 punkte nurodytų duomenų tikrumą atsako pasiūlymus teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

146. Sprendimą dėl Ministro Pirmininko padėkos įteikimo priima Ministras Pirmininkas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

 

IX SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS MINISTRAMS

 

147. Respublikos Prezidentui priėmus ministro atsistatydinimą arba Ministro Pirmininko teikimu atleidus ministrą, taip pat atsistatydinus Vyriausybei, buvęs ministras turi perduoti reikalus paskirtam naujam ministrui arba ministrui, pavaduojančiam kitą ministrą (ministras, pavaduojantis kitą ministrą, turi perduoti reikalus naujam ministrui, kai šis paskiriamas). Surašomas reikalų perdavimo ir priėmimo aktas, kuriame pateikiama apibendrinta informacija apie ministerijos, jos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų, organizacijų struktūrą, pareigybių skaičių, valstybės biudžeto asignavimus (lėšas), Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimą, Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą, antspaudus, ministerijos naudojamas patalpas, transporto priemones, ir kita informacija.

Ministrų pasirašytą reikalų perdavimo ir priėmimo aktą tvirtina Ministras Pirmininkas.

Pasirašytas reikalų perdavimo ir priėmimo aktas saugomas atitinkamoje ministerijoje.

 

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 1188, 1999-10-27, Žin., 1999, Nr. 92-2693 (1999-10-29), i. k. 0991100NUTA00001188

Nr. 313, 2003-03-13, Žin., 2003, Nr. 27-1089 (2003-03-19), i. k. 1031100NUTA00000313

Nr. 1065, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4650 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001065

Nr. 337, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 43-2112 (2013-04-27), i. k. 1131100NUTA00000337

TAR pastaba. Teisės aktų projektai, pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki šio nutarimo įsigaliojimo, vertinami ir įtraukiami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio darbotvarkę Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, galiojusio iki 2017 m. liepos 17 d., nustatyta tvarka.

Nr. 409, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09650

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 435, 1997-05-08, Žin., 1997, Nr. 41-1007 (1997-05-14), i. k. 0971100NUTA00000435

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1485, 1997-12-29, Žin., 1998, Nr. 1-8 (1998-01-07), i. k. 0971100NUTA00001485

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1188, 1999-10-27, Žin., 1999, Nr. 92-2693 (1999-10-29), i. k. 0991100NUTA00001188

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 637, 2000-06-02, Žin., 2000, Nr. 47-1357 (2000-06-09), i. k. 1001100NUTA00000637

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 314, 2001-03-20, Žin., 2001, Nr. 25-832 (2001-03-23), i. k. 1011100NUTA00000314

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr.728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1188, 2001-10-01, Žin., 2001, Nr. 84-2946 (2001-10-03), i. k. 1011100NUTA00001188

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" dalinio pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 313, 2003-03-13, Žin., 2003, Nr. 27-1089 (2003-03-19), i. k. 1031100NUTA00000313

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 741, 2004-06-14, Žin., 2004, Nr. 95-3505 (2004-06-17), i. k. 1041100NUTA00000741

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1577, 2004-12-03, Žin., 2004, Nr. 177-6553 (2004-12-09), i. k. 1041100NUTA00001577

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 10, 2005-01-12, Žin., 2005, Nr. 6-156 (2005-01-15), i. k. 1051100NUTA00000010

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 476, 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 57-1948 (2005-05-05), i. k. 1051100NUTA00000476

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1035, 2005-09-20, Žin., 2005, Nr. 114-4161 (2005-09-24), i. k. 1051100NUTA00001035

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1330, 2005-12-13, Žin., 2005, Nr. 146-5327 (2005-12-15), i. k. 1051100NUTA00001330

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 63, 2006-01-23, Žin., 2006, Nr. 10-351 (2006-01-26), i. k. 1061100NUTA00000063

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 34, 2007-01-15, Žin., 2007, Nr. 7-279 (2007-01-18), i. k. 1071100NUTA00000034

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 163, 2007-01-31, Žin., 2007, Nr. 21-763 (2007-02-15), i. k. 1071100NUTA00000163

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 550, 2007-06-06, Žin., 2007, Nr. 66-2561 (2007-06-14), i. k. 1071100NUTA00000550

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 694, 2007-07-04, Žin., 2007, Nr. 78-3142 (2007-07-14), i. k. 1071100NUTA00000694

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 52, 2008-01-23, Žin., 2008, Nr. 13-433 (2008-01-31), i. k. 1081100NUTA00000052

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 714, 2008-07-16, Žin., 2008, Nr. 84-3354 (2008-07-24), i. k. 1081100NUTA00000714

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1350, 2008-12-24, Žin., 2008, Nr. 149-6062 (2008-12-30), i. k. 1081100NUTA00001350

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 641, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 77-3184 (2009-06-30), i. k. 1091100NUTA00000641

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1065, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 109-4650 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001065

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1246, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 121-5214 (2009-10-10), i. k. 1091100NUTA00001246

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 948, 2010-07-01, Žin., 2010, Nr. 81-4243 (2010-07-10), i. k. 1101100NUTA00000948

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1294, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5536 (2010-09-11), i. k. 1101100NUTA00001294

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 69, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-353 (2011-01-20), i. k. 1111100NUTA00000069

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

28.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 842, 2011-07-13, Žin., 2011, Nr. 89-4268 (2011-07-16), i. k. 1111100NUTA00000842

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

29.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1289, 2011-11-02, Žin., 2011, Nr. 134-6370 (2011-11-10), i. k. 1111100NUTA00001289

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

30.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1278, 2012-10-16, Žin., 2012, Nr. 125-6269 (2012-10-27), i. k. 1121100NUTA00001278

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

31.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 337, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 43-2112 (2013-04-27), i. k. 1131100NUTA00000337

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

32.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 520, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07578

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

33.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 234, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-09, i. k. 2015-03502

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

34.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

Nr. KT22-N11/2016, 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19478

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento 96 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymui ir bylos dalies nutraukimo

 

35.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1050, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-27, i. k. 2016-25745

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

36.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 409, 2017-05-31, paskelbta TAR 2017-06-07, i. k. 2017-09650

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

37.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 793, 2018-08-08, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13218

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

38.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 513, 2019-05-22, paskelbta TAR 2019-05-30, i. k. 2019-08598

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

39.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 897, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-09-04, i. k. 2019-14133

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

40.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 820, 2020-07-16, paskelbta TAR 2020-07-22, i. k. 2020-16207

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

41.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1299, 2020-11-18, paskelbta TAR 2020-11-23, i. k. 2020-24709

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

42.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 414, 2022-04-27, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08731

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

43.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1110, 2022-11-09, paskelbta TAR 2022-11-11, i. k. 2022-22842

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_44f88e806b57462b93064ffa8f4f0083_end