Suvestinė redakcija nuo 2016-10-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 62-3102, i. k. 1132212ISAK000V-237

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ IR JŲ PADALINIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SKIRTI TIKSLINIŲ LĖŠŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ JUOSTOJE ESANTIEMS KELIŲ OBJEKTAMS, PASIŪLYMŲ TEIKIMO, VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TINKAMAIS ĮGYVENDINTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. birželio 7 d. Nr. V-237

Vilnius

 

Vadovaudamasis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1799; 2011, Nr. 152-7149; 2012, Nr. 115-5831), 2.1.3 punktu,

t v i r t i n u Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                         Skirmantas Skrinskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-237

 

FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ IR JŲ PADALINIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ SKIRTI TIKSLINIŲ LĖŠŲ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ JUOSTOJE ESANTIEMS KELIŲ OBJEKTAMS, PASIŪLYMŲ TEIKIMO, VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO TINKAMAIS ĮGYVENDINTI

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių (toliau – juridinis asmuo), pageidaujančių skirti tikslinių lėšų valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių perduoti tikslinių lėšų šių asmenų siūlomiems valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) be naujų žemės sklypų įsigijimo (toliau – kelių projektas), pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarką.

2. Kelių projektas gali būti finansuojamas tik fizinių ar juridinių asmenų perduodamomis lėšomis arba bendromis fizinių ar juridinių asmenų ir metinėje Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje (toliau – programos finansavimo lėšų naudojimo sąmata) kelių projektams finansuoti numatytomis lėšomis. Jei kelių projektas yra dalinai finansuojamas iš metinės (atitinkamų metų) programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos, tačiau kelių projekto įgyvendinimo terminas apima kelių biudžetinių metų laikotarpį, metinėje programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje nepakanka lėšų kelių projektui įgyvendinti, užtrunka viešųjų pirkimų procedūros, kelių projekto darbų įgyvendinimas ar kt., kelių projektas prioriteto tvarka finansuojamas iš sekančių metų programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos.

3. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. kvietimas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) pasiūlymas fiziniams ar juridiniams asmenims perduoti tikslines lėšas kelių projektui įgyvendinti;

3.2. pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis pasiūlymus perduoti tikslines lėšas kelių projektui įgyvendinti;

3.3. pasiūlymas – fizinio ar juridinio asmens raštu pateiktų dokumentų, kuriais siūloma perduoti tikslines lėšas kelių projektui įgyvendinti, visuma.

4. Kitos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-557, 2016-10-06, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24681

 

II. PAsiūlymų TEIKimAS

 

5. Kelių direkcija Kelių direkcijos interneto svetainėje (http://www.lakd.lt) kasmet, ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos, paskelbia kvietimą fiziniams ar juridiniams asmenims teikti pasiūlymus ateinantiems ataskaitiniams metams ir perduoti lėšas valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems objektams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), kuriuos įgyvendinus būtų pagerintos ir palengvintos eismo ir naudojimosi valstybinės reikšmės keliais sąlygos. Kvietimas papildomai gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete ar kitais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-204, 2016-04-15, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09569

Nr. V-557, 2016-10-06, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24681

 

6. Pasiūlymus pareiškėjai gali teikti šešis mėnesius nuo kvietimo paskelbimo, t. y. iki lapkričio 1 dienos. Pasiūlymai teikiami Kelių direkcijai tiesiogiai, paštu ar elektroniniu paštu elektroniniu dokumentu, pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-204, 2016-04-15, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09569

 

7. Pasiūlyme turi būti nurodyti ir pridėti atitinkami dokumentai:

7.1. kelių projekto aprašymas;

7.2. kelių projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda;

7.3. preliminari kelių projekto vertė (su PVM ir be jo);

7.4. siūlomas perduoti tikslinių lėšų dydis (eurais ir procentais nuo preliminarios viso projekto vertės su PVM);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-557, 2016-10-06, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24681

 

7.5. paaiškinantys, kokią įtaką projekto įgyvendinimas darys saugiam eismui valstybinės reikšmės kelyje.

8. Pareiškėjai su pasiūlymu ir privalomais pateikti dokumentais gali pateikti ir kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant kelių projektą.

9. Iškilus specifiniams su pasiūlymo vertinimu ir (arba) kelių projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla susijusiems klausimams, Kelių direkcija gali prašyti pateikti papildomų dokumentų.

 

III. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR KELIŲ PROJEKTŲ PRIPAŽINIMAS TINKAMAIS ĮGYVENDINTI

 

10. Pasiūlymams vertinti Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri iki gruodžio 10 d. kasmet išnagrinėja ir įvertina (prireikus gali ir dažniau) pateiktus pasiūlymus dėl atitikties šio aprašo 11 punkto reikalavimams ir 13 punkte nustatytiems kriterijams ir jų lyginamiesiems svoriams.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-204, 2016-04-15, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09569

 

11. Gautų pasiūlymų pirminis vertinimas (I etapas):

11.1. projekto tikslas – naudoti lėšas valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklui modernizuoti;

11.2. atitiktis kitiems teisės aktams;

11.3. techninė galimybė įgyvendinti pasiūlymą;

11.4. siūlomų perduoti tikslinių lėšų dydžio tinkamumas, t. y. pareiškėjo siūlomos perduoti lėšos sudaro ne mažiau kaip 20 procentų preliminarios kelių projekto vertės.

12. Pasiūlymai, kurie neatitinka tvarkos aprašo 11 punkte nustatytų reikalavimų, yra atmetami. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo atmesti pasiūlymą priėmimo dienos, sprendimas išsiunčiamas pareiškėjui registruotu laišku. Sprendime turi būti nurodytos atmetimo priežastys.

13. Jeigu nustatoma, kad pasiūlymai atitinka šio aprašo 11 punkte nustatytus reikalavimus, tada pasiūlymai vertinami pagal 12 balų sistemą (II etapas). Pasiūlymų įvertinimo balas apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Kn – Kf + Kx, kur

 

Kn – pasiūlymų įvertinimo balas;

Kf – kelių projekto finansavimo kriterijus, jeigu kelių projektą siūloma finansuoti 100 procentų pareiškėjo perduodamomis lėšomis Kf = 8,0 (balai), o jeigu kelių projektą siūloma finansuoti bendromis pareiškėjo ir programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams skiriamomis lėšomis, įvertinus galimybę skirti lėšų iš programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos, kelių projekto finansavimo kriterijus Kf parenkamas pagal tvarkos aprašo priedą;

Kx – kelių projekto naudingumo kriterijus: Kx = K1 + K2 , kur

K1teigiama kelių projekto įtaka saugiam eismui tame kelyje K1 = 0 ÷ 3,0 (balai);

K2teigiama kelių projekto nauda socialinei gerovei ir šalies ekonomikos skatinimui K2 = 0 ÷ 1,0 (balai).

 

14. Įvertinusi pasiūlymus, komisija parengia išvadas dėl kiekvieno pasiūlymo pripažinimo tinkamu įgyvendinti. Jeigu komisija nustato, kad kelių projektas gali būti finansuojamas bendromis pareiškėjo ir programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos lėšomis, išvadoje dėl pasiūlymo tinkamumo įgyvendinti kartu siūlo ir skirtinų iš šios sąmatos lėšų dydį.

15. Komisija per 3 (tris) darbo dienas nuo šio aprašo 10 punkte numatyto termino pabaigos sudaro bendrą pasiūlymų eilę, į kurią įtraukiami tik tie pasiūlymai, kurių įvertinimo balas yra ne mažesnis nei 4,15 balo, ir pateikia Kelių direkcijos direktoriui bendrą pasiūlymų eilę bei išvadas dėl šių pasiūlymų pripažinimo tinkamais įgyvendinti.

16. Jei keli pasiūlymai surenka vienodą įvertinimo balą Kn, pirmenybė teikiama tiems pasiūlymams, kurių teigiama įtaka saugiam eismui tame kelyje (K1) yra didesnė. Jei ir šis kriterijus neleidžia nustatyti pirmumo teisės, pirmenybė teikiama tam pasiūlymui, kuris buvo pateiktas anksčiau.

17. Sprendimą dėl pasiūlymo(-ų) pripažinimo tinkamu(-ais) įgyvendinti ir, jei reikia, dėl lėšų, skiriamų iš programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos, dydžio, atsižvelgdamas į kelių projekto svarbą, naudą visuomenei, kelių projekto ekonominius įverčius, per 3 (tris) darbo dienas priima Kelių direkcijos direktorius. Šis sprendimas įforminamas Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu. Apie priimtą sprendimą per 3 (tris) darbo dienas pareiškėjas(-ai) informuojamas(-i) registruotu laišku.

18. Pripažinus pasiūlymą (-us) tinkamu (-ais) įgyvendinti, Kelių direkcija siūlo pareiškėjui sudaryti kelių projekto finansavimo sutartį. Ją sudarius Kelių direkcija organizuoja kelių projekto įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka rangovą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-204, 2016-04-15, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09569

 

19. Parinkus kelių projekto įgyvendinimo rangovą ir nustačius tikslią kelių projekto įgyvendinimo darbų kainą, kol dar nesuėjo pirkimo sutarčiai pasirašyti atidėjimo terminas, pareiškėjas, iš Kelių direkcijos gavęs pranešimą, privalo į Kelių direkcijos pajamų įmokų sąskaitą įmokėti visą Kelių projekto finansavimo sutartyje numatytą skirti objektui finansuoti savo tikslinę (procentais išreikštą) dalį lėšų sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-557, 2016-10-06, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24681

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

20. Už pasiūlyme ir kituose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs pareiškėjas.

21. Už informavimą tikslinių lėšų skyrimo klausimais, pasiūlymo ir kitų dokumentų priėmimą ir registravimą, jų patikrą, pasiūlymų įvertinimo objektyvumą, perduotų lėšų apskaitą atsako Kelių direkcija.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Su tikslinių lėšų skyrimu susiję, bet šiame tvarkos apraše nereglamentuoti, klausimai sprendžiami vadovaujantis teisės aktais.

_________________

 


 

Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarkos aprašo

priedas

 

kelių projekto finansavimo kriterijaus Kf reikšmės

 

Pareiškėjo lėšos, proc.

Kelių projekto finansavimo kriterijus Kf

100

8,00

99

7,71

98

7,42

97

7,13

96

6,84

95

6,55

94

6,26

93

5,97

92

5,68

91

5,39

90

5,10

89

4,92

88

4,74

87

4,56

86

4,38

85

4,20

84

4,02

83

3,84

82

3,66

81

3,48

80

3,30

75–79

2,75

70–74

2,20

65–69

1,80

60–64

1,40

55–59

1,15

50–54

0,90

45–49

0,70

40–44

0,50

35–39

0,40

30–34

0,30

20–29

0,15

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-204, 2016-04-15, paskelbta TAR 2016-04-15, i. k. 2016-09569

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. V-557, 2016-10-06, paskelbta TAR 2016-10-06, i. k. 2016-24681

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams, pasiūlymų teikimo, vertinimo ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo