Suvestinė redakcija nuo 2016-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 125-6309, i. k. 1122213ISAK002B-406

 

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

 

DĖL MOKYMO ĮSTAIGOS ATITIKTIES VERTINIMO IR TEISĖS MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU AUTOMOBILIŲ KELIAIS, SUTEIKIMO ĮFORMINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 24 d. Nr. 2B-406

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ 1.8.9 papunkčiu bei įgyvendindamas Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-547 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 2BE-242, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-09-30, i. k. 2016-24308

 

1. T v i r t i n u Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 2B-6 „Dėl Leidimų mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas:

3.1. nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje;

3.2. įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2012 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 2B-406

 

MOKYMO ĮSTAIGOS ATITIKTIES VERTINIMO IR TEISĖS MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU AUTOMOBILIŲ KELIAIS, SUTEIKIMO ĮFORMINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokymo įstaigos atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo, vertinimo išvadų teikimo, teisės mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo įforminimo tvarką.

2. Šis Aprašas skirtas mokymo įstaigoms, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) struktūrinių padalinių specialistams, priimantiems prašymus vertinti atitiktį nustatytiems reikalavimams ar įforminantiems teisės mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimą (toliau – Atsakingas Inspekcijos regiono departamento darbuotojas), ir Inspekcijos viršininko įsakymu sudarytoms komisijoms, vertinančioms mokymo įstaigų atitiktį nustatytiems reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-242, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-09-30, i. k. 2016-24308

 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo (toliau – Įstatymas) bei Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-547 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-242, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-09-30, i. k. 2016-24308

 

4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Įstatyme.

 

II. PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR JŲ REGISTRAVIMAS

 

5. Teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikiama mokymo įstaigos prašymu atlikus jos atitikties Įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams vertinimą.

6. Mokymo įstaiga, pageidaujanti įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, bet kuriam Inspekcijos regiono departamentui pateikia nustatytos formos Prašymą įvertinti atitiktį nustatytiems reikalavimams (toliau – prašymas)             (1 priedas) ir Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus. Prašymas teikiamas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-242, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-09-30, i. k. 2016-24308

 

7. Prašymai turi būti teikiami užpildyti valstybine kalba pagal šio Aprašo reikalavimus:

7.1. prašymo 1 dalyje „Mokymo įstaigos (įmonės, įstaigos ar organizacijos) duomenys“ atitinkamuose langeliuose, vadovaujantis Juridinių asmenų registro duomenimis, įrašomas mokymo įstaigos pavadinimas, kodas; taip pat nurodomas administracinės patalpos adresas ir telefonas, faksas, elektroninis paštas, interneto svetainės adresas;

7.2. prašymo 2 dalyje „Mokymo įstaigos vadovo duomenys“ atitinkamuose langeliuose įrašomas mokymo įstaigos vadovo vardas (-ai), pavardė (-ės);

7.3. prašymo 3 dalyje atitinkamuose langeliuose įrašoma prašymo data ir sudarymo vieta bei atitinkamuose langeliuose „X“ pažymimas paslaugos suteikimo tikslas;

7.4. prašymo 4 dalyje „Mokymo patalpos (-ų) duomenys“ įrašomi mokymo patalpos (-ų) adresas (-ai) ir, jei yra, telefonas;

7.5. prašymo 6 dalyje „Mokytojo (-ų) duomenys“ atitinkamuose langeliuose įrašoma numatomo (-ų) įdarbinti mokytojo (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės);

7.6. prašymo 7 dalyje „Pridedama“ pažymimos pridedamos mokymo kursų programų kopijos; jei mokymo įstaiga mokymo kursų programų kopijų nepateikia, jas padaro prašymą priimantis atsakingas Inspekcijos darbuotojas;

7.7. prašymo 8 dalyje mokymo įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo, taip patvirtindamas šioje dalyje išvardytus teiginius.

8. Atsakingas Inspekcijos regiono departamento darbuotojas registruoja mokymo įstaigos prašymą, registravimo numerį ir datą įrašo į prašymo laukelį „Gauta“, užpildytą prašymo šaknelę (prašymo 5 dalis), mokymo kursų programos bei kitų dokumentų, jei jie pateikti, originalus grąžina mokymo įstaigos atsakingam ar įgaliotam asmeniui. Sutikrinęs valstybės rinkliavos už mokymo patalpos (-ų) ir kitų nustatytų reikalavimų vertinimą bei teisės mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimą sumokėjimo faktą su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis, atsakingas darbuotojas tai patvirtina prašymo 10 dalyje, įrašydamas savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašydamas. Sumokėtos valstybės rinkliavos informacija turi būti sutikrinta arba mokymo įstaiga turi pateikti valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančius dokumentus ne vėliau kaip iki nustatytų reikalavimų atitikimo vertinimo dienos. Inspekcijos regiono departamentas, laiku negavęs duomenų apie valstybės rinkliavos sumokėjimą, atitikties nustatytiems reikalavimams nevertina ir apie tai informuoja mokymo įstaigą. Mokymo įstaigos prašymas ir prie jo pridedamos dokumentų kopijos segami į bylas. Jei prašymas ir mokymo kursų programos pateikti elektroniniu būdu, apie prašymo priėmimą per dvi darbo dienas nuo jo gavimo Inspekcijoje elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomi visi prašymo šaknelės duomenys.

9. Jeigu prašymas užpildytas ne pagal Aprašo reikalavimus, prašyme pateikiami neteisingi duomenys, su prašymu nepateikiamos mokymo kursų programos ar kiti dokumentai, prašymas netenkinamas. Mokymo įstaiga per tris darbo dienas nuo prašymo priėmimo raštu arba elektroniniu paštu (atitinkamai nuo prašymo pateikimo būdo) informuojama apie atsisakymo tenkinti prašymą priežastį (-is). Pašalinusi trūkumus, mokymo įstaiga teikia naują prašymą ir trūkstamus dokumentus.

10. Inspekcijos regiono departamentas, įregistravęs ne jo aptarnavimo zonai priklausančios mokymo įstaigos prašymą, šios mokymo įstaigos prašymą, su prašymu pateiktas mokymo kursų programas bei kitus dokumentus per 2 darbo dienas paštu persiunčia tam Inspekcijos regiono departamentui, kurio aptarnavimo zonoje yra mokymo įstaigos administracinė patalpa.

 

III. MOKYMO ĮSTAIGOS ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

 

11. Atitiktis nustatytiems reikalavimams įvertinama per 20 darbo dienų, kai priimtas prašymas ir pateikti reikalingi dokumentai.

12. Atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina Inspekcijos viršininko įsakymu sudarytos vertinimo komisijos. Į komisiją gali būti įtraukti kitų institucijų atstovai. Vertinimo komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip trys asmenys.

13. Atitiktis nustatytiems reikalavimams vertinama pagal mokymo įstaigos pateiktus dokumentus. Vertinimo komisija tikrina, ar vertinama mokymo įstaiga atitinka reikalavimus, nustatytus Įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje. Atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo protokolas (toliau – protokolas) (2 priedas) surašomas vertinimo atlikimo dieną, jį pasirašo vertinimo komisijos vadovas ir nariai. Vienas protokolo egzempliorius (ar protokolo kopija) atiduodamas mokymo įstaigai, o kitas lieka Inspekcijos regiono departamente, kurio aptarnavimo zonoje yra mokymo įstaiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-242, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-09-30, i. k. 2016-24308

 

14. Vertinimo komisija priima tokius sprendimus:

14.1. patvirtina mokymo įstaigos atitiktį nustatytiems reikalavimams ir siūlo suteikti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais;

14.2. nepatvirtina mokymo įstaigos atitikties nustatytiems reikalavimams (nurodomos priežastys).

15. Vertinimo komisija be šio Aprašo 14 punkte nurodytų sprendimų gali pateikti kitų rekomendacinių pasiūlymų, turinčių įtakos asmenų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, mokymo kokybei gerinti.

16. Mokymo įstaigai pageidaujant, pakartotinis atitikties vertinimas atliekamas bendra šiame Apraše numatyta tvarka.

 

IV. TEISĖS MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU AUTOMOBILIŲ KELIAIS, SUTEIKIMO ĮFORMINIMAS

 

17. Teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikiama tik tada, kai mokymo įstaigos atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo išvados yra teigiamos.

18.  Teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikiama neterminuotam laikui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokymo įstaigos protokolo surašymo datos. Atsakingas Inspekcijos regiono departamento darbuotojas, atsižvelgdamas į vertinimo komisijos išvadas ir siūlymus, įformina teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimą. Laikoma, kad mokymo įstaiga įgyja teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, nuo šios teisės suteikimo įforminimo Kelių transporto veiklos valstybės informacinėje sistemoje „Keltra“ (toliau – IS „Keltra“) dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-242, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-09-30, i. k. 2016-24308

 

19. Atsakingas Inspekcijos regiono departamento darbuotojas informaciją apie teisės mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimą, patikslinimą, sustabdymą, atnaujinimą ar panaikinimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo IS „Keltra“ įforminimo Inspekcijos nustatyta tvarka skelbia Inspekcijos interneto svetainėje www.vkti.gov.lt (Mokymo įstaigų, kuriose mokomi asmenys, susiję su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, sąraše (toliau – sąrašas)). Informacijoje nurodomi mokymo įstaigos duomenys (pavadinimas, įmonės kodas, adresas), administracinių ir mokymo patalpų adresas (-ai), telefonas (-ai), interneto svetainės adresas, teisės mokyti asmenis suteikimo (patikslinimo) įrašo IS „Keltra“ numeris ir data, taip pat teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, sustabdymo terminai (tuo atveju, kai mokymo įstaigai ši teisė nustatyta tvarka sustabdoma). Tuo atveju, kai teisė mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, panaikinama, mokymo įstaiga iš sąrašo išbraukiama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 2BE-242, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-09-30, i. k. 2016-24308

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Mokymo įstaigos teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, tikslinimas, sustabdymas, atnaujinimas ir panaikinimas įforminamas Inspekcijos viršininko įsakymu vadovaujantis Įstatymo ir Tvarkos aprašo nuostatomis.

21. Mokymo įstaigų pateiktus prašymus, mokymo kursų programas ir kitų pridedamų dokumentų kopijas bei atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo protokolus (bylas) Inspekcijos regionų departamentai saugo teisės aktuose nustatytą laiką.

22. Mokymo įstaigos Inspekcijos veiksmus dėl mokymo įstaigos atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo, teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo, tikslinimo, sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo gali skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________


Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės

mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų

krovinių vežimu automobilių keliais,

suteikimo įforminimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo įvertinti atitiktį nustatytiems reikalavimams forma)

 

(1 lapo pusė)

 

 

 


(2 lapo pusė)

 

 

Pastaba. Prašymo blanko formatas pagal ISO 216 – A4.

 

_________________

 


 

Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo  tvarkos aprašo

2 priedas

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 2BE-242 redakcija)

 

(Mokymo įstaigos atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimo protokolo forma)

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA 

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

 

Kodas 188647255, Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel.: (8 5)  278 5602, (8 5)  278 5622, el. p. vkti@vkti.gov.lt

 

MOKYMO ĮSTAIGOS ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS

VERTINIMO PROTOKOLAS

 

20__ m. ____________ d. Nr. _______

_______________

(sudarymo vieta)

 

I. MOKYMO ĮSTAIGA  

Pavadinimas

 

Kodas

 

Įregistravimo adresas

 

Tel., faks., el. paštas

 

Vadovo vardas, pavardė, pareigos

Pateiktas prašymas (reikiamą pažymėti „X“):

 įvertinti mokymo patalpos (-ų) ir kitų nustatytų reikalavimų atitikimą, siekiant mokyti (arba siekiant tęsti mokymą) asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais;

 įvertinti keičiamų (papildomų) mokymo patalpų ir kitų nustatytų reikalavimų atitikimą.

II. VERTINIMO KOMISIJA 

 

 

Vardas, pavardė, pareigos

Vadovas –

Nariai: 1.

2.

3.

III. ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS  VERTINIMAS

Administracinė patalpa (nuolatinė buveinė)

(adresas, telefonas, faksas, el. paštas, interneto svetainės adresas)

 

Administracinė patalpa (reikiamą pažymėti „X“): € atitinka reikalavimus;

€ neatitinka reikalavimų, nes _____________________________

________________________________________________________________________________________

(priežastys)

 

Pastabos:

 

Mokymo patalpa

(adresas, telefonas (jei yra))

 

Mokymo patalpa (reikiamą pažymėti „X“):

€ atitinka reikalavimus;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2€ neatitinka reikalavimų, nes _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(priežastys)

________________________________________________________________________________________

Pastabos:

 

 

Įranga, techninės mokymo priemonės, vaizdinė mokymo medžiaga (reikiamą pažymėti „X“):

€ atitinka mokymo kursų programose nustatytus reikalavimus;

€ neatitinka reikalavimų, nes: _______________________________________________________________

(nurodyti mokymo kurso programą, temą, kuriai išdėstyti neturi įrangos, priemonių,

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

vaizdinės mokymo medžiagos, literatūros)

 

Pastabos:

 

 

Mokytojo (-ų) kvalifikacija (reikiamą pažymėti „X“): € atitinka reikalavimus;

€ neatitinka reikalavimų, nes_________________________ 

________________________________________________________________________________________

(priežastys)

Pastabos:

 

Mokymo kursų programos (reikiamą pažymėti „X“): € atitinka reikalavimus;

€ neatitinka reikalavimų, nes _________________________

________________________________________________________________________________________

(priežastys)

Pastabos:

 

 

Mokymo kursų sąlygos:___________________________________________________________________

(nurodomas vienu metu galimas mokomų asmenų skaičius, kitos sąlygos ir reikalavimai, nustatyti 

 

tarptautinėse sutartyse)

 

 

Vertinimo komisija (reikiamą pažymėti „X“):

€ patvirtina mokymo įstaigos atitiktį nustatytiems reikalavimams ir siūlo suteikti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais;

€ nepatvirtina mokymo įstaigos atitikties nustatytiems reikalavimams, nes ____________________________

________________________________________________________________________________________

(priežastys)

Kiti pasiūlymai:

 

IV. ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS  VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ PARAŠAI

Vadovas _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

Nariai: 1. _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

2. _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

3. _________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 2BE-242, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-09-30, i. k. 2016-24308

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2BE-242, 2016-09-30, paskelbta TAR 2016-09-30, i. k. 2016-24308

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 2B-406 "Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo