Suvestinė redakcija nuo 2020-01-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 84-4420, i. k. 112301MISAK00D1-589

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-15:

Nr. D1-18, 2020-01-13, paskelbta TAR 2020-01-14, i. k. 2020-00552

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ, KURIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIA ELEKTROS IR ELEKTRONINĘ ĮRANGĄ, PAKUOTES, padangas, UŽIMAMOS RINKOS DALIES NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. D1-589

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 5 dalimi, 343 straipsnio 2 dalimi, 3419 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 3420 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 14 ir 16 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1574 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“ 1.5 papunktį,

t v i r t i n u Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-18

redakcija)

 

gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, PADANGAS, užimamos rinkos dalies nustatymo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato tvarką, kuria vadovaujantis apskaičiuojama Lietuvos Respublikos vidaus rinkai elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, padangas tiekiančių gamintojų ir importuotojų užimama rinkos dalis.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme įtvirtintas sąvokas.

3. Tvarkos aprašo reikalavimai taikomi:

3.1. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais buitinę elektros ir elektroninę įrangą tiekiantiems gamintojams ir importuotojams, individualiai vykdantiems Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas;

3.2. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms;

3.3. pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms;

3.4. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai padangas tiekiantiems gamintojams ir importuotojams, individualiai vykdantiems Atliekų tvarkymo įstatyme padangų gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas;

3.5. padangų atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms.

 

II SKYRIUS

UŽIMAMOS RINKOS DALIES APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

4. Elektros ir elektroninę įrangą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiančių gamintojų ir importuotojų, individualiai vykdančių Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, padangas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančių gamintojų ir importuotojų, individualiai vykdančių Atliekų tvarkymo įstatyme padangų gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, ir Tvarkos aprašo 3.2, 3.3 ir 3.5 papunkčiuose nurodytų organizacijų užimama rinkos dalis apskaičiuojama pagal praėjusių metų elektros ir elektroninės įrangos, padangų ir pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis.

5. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais elektros ir elektroninę įrangą tiekiančio gamintojo ir (ar) importuotojo, kuris individualiai vykdo Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, užimama rinkos dalis apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

Di = (Qie/Qbe) x 100, kur

 

Di – Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais buitinę elektros ir elektroninę įrangą tiekiančio gamintojo ir (ar) importuotojo, kuris individualiai vykdo Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, užimama rinkos dalis, procentais (šeši skaitmenys po kablelio);

Qie – individualiai Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas vykdančio gamintojo ir (ar) importuotojo praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais patiektas buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis, tonomis (trys skaitmenys po kablelio), nurodytas gamintojo ir (ar) importuotojo Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklės), nustatyta tvarka pateiktoje ataskaitoje;

Qbe – bendras visų gamintojų ir importuotojų praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais patiektas buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis, tonomis (trys skaitmenys po kablelio), pagal Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių nustatytą tvarką pateiktų ataskaitų suvestinius duomenis.

6. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos užimama rinkos dalis apskaičiuojama pagal formulę:

 

Doe = (Qoe/Qbe) ×100, kur

 

Doe – elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos užimama rinkos dalis, procentais (šeši skaitmenys po kablelio);

Qoe – elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčiai gamintojų ir importuotojų organizacijai Atliekų tvarkymo įstatyme elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą pavedusių gamintojų ir importuotojų praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais patiektas buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis, tonomis (trys skaitmenys po kablelio), nurodytas gamintojų ir (ar) importuotojų Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių nustatyta tvarka pateiktose ataskaitose.

7. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos užimama rinkos dalis apskaičiuojama pagal formulę:

 

Dop = (Qop/Qbp) ×100, kur

 

Dop – pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos užimama rinkos dalis, procentais (šeši skaitmenys po kablelio);

Qop – pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčiai gamintojų ir importuotojų organizacijai Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų vykdymą pavedusių gamintojų ir importuotojų praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas pripildytų vienkartinių pakuočių kiekis, tonomis (trys skaitmenys po kablelio), nurodytas gamintojų ir (ar) importuotojų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pakuočių apskaitos taisyklės), nustatyta tvarka pateiktose ataskaitose ir (ar) Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijose, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos);

Qbp – bendras visų gamintojų ir importuotojų praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas pripildytų vienkartinių pakuočių kiekis, tonomis (trys skaitmenys po kablelio), nurodytas gamintojų ir (ar) importuotojų Pakuočių apskaitos taisyklių nustatyta tvarka pateiktose ataskaitose ir (ar) Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijose.

8. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos rinkos dalis, pagal kurią gamintojų ir importuotojų organizacija finansuoja Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytas išlaidas ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą, apskaičiuojama pagal formulę:

 

Dfop = (Qop/Qbop) x100, kur

 

Dfop – pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos užimama rinkos dalis, pagal kurią gamintojų ir importuotojų organizacija finansuoja Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytas išlaidas ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą, procentais (šeši skaitmenys po kablelio);

Qop – pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčiai gamintojų ir importuotojų organizacijai Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų vykdymą pavedusių gamintojų ir importuotojų praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas pripildytų vienkartinių pakuočių kiekis, tonomis (trys skaitmenys po kablelio), nurodytas gamintojų ir (ar) importuotojų Pakuočių apskaitos taisyklių nustatyta tvarka pateiktose ataskaitose ir (ar) Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijose;

Qbop – bendras visų gamintojų ir importuotojų, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų vykdymą pavedusių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčioms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas pripildytų vienkartinių pakuočių kiekis, tonomis (trys skaitmenys po kablelio), nurodytas gamintojų ir (ar) importuotojų Pakuočių apskaitos taisyklių nustatyta tvarka pateiktose ataskaitose ir (ar) Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijose.

9. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai padangas tiekiančio gamintojo ir (ar) importuotojo, kuris individualiai vykdo Atliekų tvarkymo įstatyme padangų gamintojams ir (ar) importuotojams nustatytas pareigas, užimama rinkos dalis apskaičiuojama pagal formulę:

 

Di = (Qip/Qbp) x 100, kur

 

Di – Lietuvos Respublikos vidaus rinkai padangas tiekiančio gamintojo ir (ar) importuotojo, kuris individualiai vykdo Atliekų tvarkymo įstatyme padangų gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas, užimama rinkos dalis, procentais (šeši skaitmenys po kablelio);

Qip – individualiai Atliekų tvarkymo įstatyme padangų gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas vykdančio gamintojo ir (ar) importuotojo praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas padangų kiekis, tonomis (trys skaitmenys po kablelio), nurodytas gamintojo ir (ar) importuotojo Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių nustatyta tvarka pateiktose ataskaitose ir (ar) Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijose, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos);

Qbp – bendras visų gamintojų ir importuotojų praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas padangų kiekis, tonomis (trys skaitmenys po kablelio), pagal Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių nustatytą tvarką pateiktų ataskaitų suvestinius duomenis ir (ar) Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijų duomenis.

10. Padangų atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos užimama rinkos dalis apskaičiuojama pagal formulę:

 

Dop = (Qop/Qbp) ×100, kur

 

Dop – padangų atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos užimama rinkos dalis, procentais (šeši skaitmenys po kablelio);

Qop – padangų atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčiai gamintojų ir importuotojų organizacijai Atliekų tvarkymo įstatyme padangų gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą pavedusių gamintojų ir importuotojų praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas padangų kiekis, tonomis (trys skaitmenys po kablelio), nurodytas gamintojų ir (ar) importuotojų Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių nustatyta tvarka pateiktose ataskaitose ir (ar) Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijose.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Tvarkos aprašo 7 ir 8 punktuose nurodytas einamųjų metų rinkos dalis pagal praėjusių metų pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis apskaičiuoja Aplinkos apsaugos agentūra ir kasmet iki kovo 15 d. paskelbiama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt.

12. Tvarkos aprašo 5–6, 9–10 punktuose nurodytas einamųjų metų rinkos dalis pagal praėjusių metų elektros ir elektroninės įrangos, padangų tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis apskaičiuoja Aplinkos apsaugos agentūra ir kasmet iki balandžio 15 d. paskelbia Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt.

13. Einamaisiais metais galioja praėjusiais metais galiojusios Tvarkos aprašo 510 punktuose nurodytos rinkos dalys, kol paskelbiamos patikslintos einamųjų metų rinkos dalys.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-10, 2013-01-03, Žin., 2013, Nr. 3-91 (2013-01-08), i. k. 113301MISAK000D1-10

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-589 "Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-191, 2013-03-13, Žin., 2013, Nr. 29-1409 (2013-03-20), i. k. 113301MISAK00D1-191

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-589 "Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-18, 2020-01-13, paskelbta TAR 2020-01-14, i. k. 2020-00552

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-589 „Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo