Įsakymas netenka galios 2020-01-01:

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-149, 2019-12-31, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21819

Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, Ekspertų atrankos aprašo, Ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2016-11-26 iki 2019-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 156-7954, i. k. 110207CISAK1-01-162

 

STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-01-162

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-2741 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-6860) 2.1 punktu,

1. Tvirtinu Vykdomų studijų programų vertinimo metodiką (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. sausio 1 d.

3. Pripažįstu netekusiu galios Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2009 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 1-94 „Dėl vykdomų studijų programų vertinimo eigos aprašo ir metodinių nurodymų patvirtinimo“.

4. Nustatau, kad studijų programos, dėl kurių išorinio vertinimo kreiptasi iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiamos vertinti pagal Vykdomų studijų programų vertinimo eigos aprašą ir metodinius nurodymus, patvirtintus Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2009 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1-94 „Dėl vykdomų studijų programų vertinimo eigos aprašo ir metodinių nurodymų patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                        Artūras Grebliauskas


PATVIRTINTA

Studijų kokybės vertinimo centro

direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. 1-01-162

 

VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMO METODIKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vykdomų studijų programų vertinimo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) atliekamo išorinio vykdomų studijų programų vertinimo (toliau – vertinimas) dalyvius, eigą, vertinimo sritis ir kriterijus, bendruosius reikalavimus studijų programų savianalizės suvestinės (toliau – savianalizės suvestinė) rengimui, vykdomos studijų programos analizės atlikimą, ekspertų grupės, atliekančios vertinimą, darbo organizavimo tvarką, etikos principus bei apeliacijų dėl vertinimo nagrinėjimo tvarką.

2. Metodika parengta įgyvendinant Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 96-4083) (toliau vadinama – Vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašas), nuostatas, vadovaujantis Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis, kitais studijų programų vykdymą ir vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Metodikoje vartojamos sąvokos:

3.1. Socialiniai dalininkai – asmenys, asmenų grupės ar organizacijos, suinteresuoti institucijos veikla, galintys jai daryti įtaką ir prisiimančios už tai socialinę atsakomybę (institucijos administracinis ir akademinis personalas, studentai, jų tėvai, absolventai, darbdaviai, profesinių asociacijų atstovai, valstybinės institucijos, profesinių sąjungų atstovai ir pan.).

3.2. Vertinimo koordinatorius – Centro darbuotojas, atsakingas už konkrečios vykdomos studijų programos (toliau – programa) vertinimo organizavimą.

3.3. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše bei kituose teisės aktuose, nustatančiuose bendruosius bei specialiuosius reikalavimus studijų programoms, apibrėžtas sąvokas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

II. VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMAS

 

I. VERTINIMO PROCESO DALYVIAI

 

4. Vertinimo proceso pagrindiniai dalyviai yra:

4.1. aukštoji mokykla, kurios programa yra vertinama;

4.2. Centras;

4.3. kiti vertinimo dalyviai, kuriuos vertinimui atlikti pasitelkia Centras:

4.3.1. ekspertų grupė, kuri atlieka vertinimą;

4.3.2. Studijų vertinimo komisija, veikianti vadovaudamasi Studijų vertinimo komisijos nuostatais, patvirtintais Centro direktoriaus įsakymu. Studijų vertinimo komisija svarsto ekspertų grupės išvadas ir pataria Centrui dėl vertinimo išvadų objektyvumo, išsamumo bei pagrįstumo.

5. Paprastai ekspertų grupė sudaroma kelioms tos pačios studijų krypties programoms vertinti.

6. Vertinimo procese išskiriami šie etapai:

6.1. vertinimo planavimas;

6.2. kreipimasis į Centrą dėl vertinimo;

6.3. savianalizės atlikimas bei savianalizės suvestinės parengimas;

6.4. pasirengimas vertinimui;

6.5. ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą (toliau vadinama – vizitas);

6.6. išvadų parengimas;

6.7. išvadų svarstymas;

6.8. sprendimo dėl vertinimo priėmimas bei viešas sprendimo kartu su vertinimo išvadomis paskelbimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

6.9. paskesnė veikla.

7. Vertinimo procese pagrindiniai yra savianalizės, vizito, vertinimo išvadų parengimo ir viešo paskelbimo (išvadų rengimas, išvadų svarstymas ir paskelbimas) bei paskesnės veiklos etapai.

8. Vertinimo planavimo etapo pagrindiniai dalyviai yra Centras ir aukštoji mokykla. Šiame etape ekspertų grupė nedalyvauja.

9. Savianalizės etapo pagrindinis dalyvis yra aukštoji mokykla. Centras šiame procese dalyvauja tik kaip patarėjas, teikiantis rekomendacijas dėl savianalizės atlikimo ir savianalizės suvestinės pateikimo vertinimui. Šiam etapui įtaką gali daryti ekspertų grupė, teikdama siūlymus Metodikos tobulinimui.

10. Pasirengimo vertinimui etape pagrindiniai dalyviai yra Centras ir jo sudaryta ekspertų grupė. Aukštoji mokykla šiame etape gali argumentuotai siūlyti pakeisti numatomos ekspertų grupės narį (-ius).

11. Ekspertų grupės vizito į aukštąją mokyklą etape Centro paskirtas vertinimo koordinatorius dalyvauja suderinant vizito datą ir užtikrinant, kad vizitas įvyktų pagal numatytą darbotvarkę.

12. Vertinimo išvadų rengimo etape pagrindinis dalyvis yra ekspertų grupė. Aukštoji mokykla šiame etape gali dalyvauti teikdama pastabas dėl faktinių klaidų ekspertų grupės parengtų vertinimo išvadų projekte. Centro vaidmuo šiame etape – užtikrinti, kad pagal Centro užduotį ekspertų grupės parengtas vertinimo išvadų projektas būtų pateiktas aukštajai mokyklai, o jos pastabos dėl faktinių klaidų (jei yra) vertinimo išvadų projekte – ekspertų grupei nustatytais terminais.

13. Išvadų svarstymui Centras pasitelkia Studijų vertinimo komisiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

 

14. Paskesnės veiklos etape pagrindinis dalyvis yra aukštoji mokykla, kuri tobulina programą atsižvelgdama į savianalizės bei vertinimo metu nustatytas programos silpnybes.

 

II. VERTINIMO EIGA

 

15. Aukštoji mokykla, pageidaujanti, kad programos vertinimą atliktų Centras, prašymą vertinti ir akredituoti studijų programą (-as) pateikia Centrui likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki programos akreditavimo termino pabaigos elektroniniu paštu adresu kokybe@skvc.lt. Centras viešai skelbia numatomų vertinti studijų krypčių sąrašą, savianalizės suvestinių pateikimo terminus ir vertinimo pobūdį, nurodydamas, kurių krypčių programų vertinimą atliks lietuvių ekspertų grupės, o kurių – tarptautinės.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

16. Centras pagal poreikį konsultuoja aukštąją mokyklą savianalizės suvestinės rengimo klausimais.

17. Aukštoji mokykla atsako už tai, kad būtų tinkamai ir laiku atlikta savianalizė ir parengta savianalizės suvestinė.

18. Aukštoji mokykla atlieka savianalizę nusistatyta tvarka. Atliktos savianalizės suvestinė turi atitikti šioje Metodikoje nustatytus reikalavimus.

19. Rekomenduojami savianalizės atlikimo etapai:

19.1. sudaryti ir aukštosios mokyklos ar jos padalinio vadovo įsakymu paskirti savianalizės atlikimo ir savianalizės suvestinės rengimo grupę (toliau vadinama – savianalizės grupė), kuri atliks programos arba kelių vienos krypties programų vidinį vertinimą (savianalizę);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

19.2. nustatyti grupės narių darbo apimtį ir atsakomybę;

19.3. sudaryti grupės darbo tvarkaraštį;

19.4. surinkti savianalizei reikalingus duomenis;

19.5. atlikti duomenų analizę;

19.6. aptarti savianalizės rezultatus;

19.7. parengti savianalizės suvestinę.

20. Į savianalizės grupę turėtų įeiti aktyvūs, patyrę, kompetentingi administracijos darbuotojai, dėstytojai, studentai, kiti socialiniai dalininkai. Rekomenduojama sudaryti ne didesnę nei septynių asmenų savianalizės grupę. Jei aukštojoje mokykloje atliekamos kelių vienos krypties programų savianalizės, jų atlikimui gali būti sukurti pogrupiai. Pogrupių veiklą turėtų koordinuoti atsakingas asmuo iš savianalizės grupės.

21. Savianalizės grupei atlikus savianalizę, jos rezultatai aptariami su aukštosios mokyklos ar jos padalinio bendruomene. Pageidautina, kad aptariant savianalizės rezultatus dalyvautų kuo daugiau su programa susijusių asmenų, būtina įtraukti studentus.

22. Atsižvelgusi į aptarimo metu išsakytus pastebėjimus, savianalizės grupė parengia savianalizės suvestinę.

23. Aukštoji mokykla Centrui pateikia savianalizės suvestinę Centro nustatytais terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

 

24. Vertinimas Centre pradedamas tik gavus visus 15 ir 23 punktuose nurodytus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

25. Centras turi teisę atsisakyti atlikti programos vertinimą:

25.1. jei aukštoji mokykla Metodikos 15 punkte nustatytais terminais nepateikė prašymo vertinti programą;

25.2. jei aukštoji mokykla Metodikos 23 punkte nustatytais terminais nepateikė savianalizės suvestinės.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

 

26. Aukštoji mokykla, likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki ekspertų grupės vizito, gali pateikti informaciją apie esminius pasikeitimus programoje, įvykusius po savianalizės suvestinės pateikimo Centrui.

27. Centras įvertina, ar aukštosios mokyklos pateikta savianalizės suvestinė parengta pagal Metodikoje nustatytus reikalavimus, ir per 20 dienų nuo savianalizės suvestinės gavimo dienos informuoja aukštąją mokyklą apie reikalingas pataisas.

28. Gavusi informaciją apie neatitikimus, aukštoji mokykla, ne vėliau kaip per 20 dienų Centrui pateikia pataisytą savianalizės suvestinę.

29. Vertinimui atlikti gali būti pasitelkiamos lietuvių arba tarptautinės ekspertų grupės.

30. Ekspertų atranka atliekama vadovaujantis Ekspertų atrankos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus įsakymu (toliau vadinama – Ekspertų atrankos aprašas).

31. Centras aukštąją mokyklą apie ekspertų grupės sudėtį informuoja faksu arba elektroniniu paštu. Aukštoji mokykla per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą ekspertų grupės sudėtį gavimo dienos gali argumentuotai siūlyti pakeisti numatomos ekspertų grupės narį (-ius). Centras gautas pastabas svarsto ir apie priimtą sprendimą informuoja aukštąją mokyklą. Tuo atveju, jei per šiame punkte nustatytą terminą aukštoji mokykla nepateikė siūlymo dėl ekspertų grupės sudėties keitimo, laikoma, kad aukštoji mokykla ekspertų grupės sudėčiai pritarė.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

32. Centras organizuoja ekspertų pasitarimą, kurio metu padeda ekspertų grupei išsiaiškinti vertinimo tikslus ir uždavinius, aiškina Metodiką bei supažindina su vertinimą reglamentuojančiais kitais teisės aktais.

33. Centras ekspertams pateikia savianalizės suvestinę ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki vizito į aukštąją mokyklą. Tais atvejais, kuomet dėl nuo Centro nepriklausančių priežasčių pasikeičia dalis ekspertų grupės ir objektyviai neįmanoma naujiems ekspertų grupės nariams pateikti informacijos šiame punkte numatytais terminais, informacija pateikiama nedelsiant po naujų ekspertų įtraukimo į ekspertų grupę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

 

34. Ekspertai, išnagrinėję savianalizės suvestinėje pateiktą informaciją, parengia pirmines išvadas, nustato vertinimo sritis ir klausimus, kuriems reikia skirti ypatingą dėmesį vizito metu. Centras sudaro vizito darbotvarkę ir ją suderina su ekspertų grupe ir aukštąja mokykla. Aukštoji mokykla viešai skelbia ekspertų grupės vizito datą ir darbotvarkę.

35. Ekspertų grupės vizito į aukštąją mokyklą trukmė – 1–5 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

36. Vizito metu vyksta susitikimai su aukštosios mokyklos, jos padalinio administracija, programos savianalizės rengėjais, programos dėstytojais, studentais, absolventais ir jų darbdaviais. Vizitas laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 ekspertų grupės narių. Vizito metu ekspertai apžiūri programos įgyvendinimui skirtą materialiąją bazę, susipažįsta su studentų kursiniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

 

37. Aukštoji mokykla pagal galimybes sudaro sąlygas visiems pageidaujantiems bendruomenės nariams susitikti su ekspertų grupe.

38. Aukštoji mokykla vizito metu turi užtikrinti susitikimams ir ekspertų grupės darbui tinkamas patalpas bei įrangą.

39. Vienas aukštosios mokyklos bendruomenės narys to paties vizito metu gali dalyvauti tik viename susitikime su ekspertų grupe, išskyrus su Centro atstovu iš anksto suderintus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

 

40. Susitikimuose su absolventais ir darbdaviais negali dalyvauti toje aukštojoje mokykloje studijuojantys ir (ar) dirbantys asmenys.

41. Vertinimą atliekant tarptautinei ekspertų grupei, paprastai susitikimai vyksta anglų kalba. Esant poreikiui, aukštoji mokykla turi užtikrinti kokybiškas vertėjo paslaugas. Susitikimuose su studentais vertėjas dalyvauja tik suderinus su vertinimo koordinatoriumi.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

 

42. Vizito pabaigoje ekspertų grupė aptaria vizito rezultatus grupėje ir žodžiu supažindina aukštosios mokyklos bendruomenę su pirminiais pastebėjimais.

43. Ekspertų grupė parengia išvadų projektą ir pateikia jį elektroniniu paštu Centrui paprastai ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo vizito į aukštąją mokyklą pabaigos. Išvadų projekte nėra pateikiamas programos ir vertinimo sričių įvertinimas balais. Centras peržiūri išvadų projektą ir jį persiunčia aukštajai mokyklai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

44. Aukštoji mokykla ne vėliau nei per 14 dienų nuo išvadų projekto išsiuntimo dienos gali Centrui pateikti pastabas dėl išvadų projekte, aukštosios mokyklos nuomone, esančių faktinių klaidų. Pastabos dėl faktinių klaidų teikiamos lietuvių kalba su vertimu į anglų kalbą tais atvejais, kai vertinimą atlieka tarptautinė ekspertų grupė. Kitu atveju pastabos teikiamos tik lietuvių kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

 

45. Centras persiunčia aukštosios mokyklos pastabas dėl išvadų projekte, aukštosios mokyklos nuomone, esančių faktinių klaidų programą vertinusiai ekspertų grupei.

46. Ekspertai, išnagrinėję aukštosios mokyklos pastabas dėl išvadų projekte, aukštosios mokyklos nuomone, esančių faktinių klaidų, per 14 dienų parengia ir pateikia programos vertinimo išvadas Centrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

 

47. Išvadų svarstymui Centras pasitelkia Studijų vertinimo komisiją. Šios komisijos posėdyje vertinimo išvadas kviečiamas pristatyti ekspertų grupės vadovas ar kitas ekspertų grupės narys. Ekspertų grupės vadovo ar kito nario nedalyvavimas neužkerta kelio išvadų svarstymui. Aukštosios mokyklos atstovai šiame etape gali dalyvauti pagal poreikį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

 

48. Jeigu į posėdį kviečiami savianalizės grupės nariai ar kiti aukštosios mokyklos atstovai, jiems išsiunčiami numatomi svarstyti dokumentai.

49. Išnagrinėjusi vertinimo išvadas ir išklausiusi posėdžio dalyvių argumentus, Studijų vertinimo komisija priima vieną iš siūlymų, numatytų Studijų vertinimo komisijos nuostatuose.

50. Vadovaudamasis ekspertų išvadomis, atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, Centras Vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka priima sprendimą dėl programos įvertinimo. Kartu su sprendimu Centras aukštajai mokyklai elektroniniu paštu bei paštu pateikia vertinimo išvadas arba jų kopiją, arba išrašą iš vertinimo išvadų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

51. Centras ir aukštoji mokykla privalo viešai paskelbti vertinimo išvadas.

52. Už paskesnę veiklą įvertinus programą paprastai atsako aukštoji mokykla, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.

53. Aukštoji mokykla numato priemones savianalizės ir vertinimo metu nustatytoms silpnybėms šalinti, programai tobulinti. Šias priemones aukštoji mokykla skelbia savo akademinei bendruomenei.

54. Aukštoji mokykla gali kreiptis į Centrą prašydama įvertinti įgyvendinamą (ar ketinamą įgyvendinti) veiklos planą studijų kokybei gerinti.

55. Centras, vykdydamas programos vertinimą, taip pat įsipareigoja įvertinti, kaip programos vykdytojai atsižvelgė į paskutinio vertinimo metu nustatytas silpnybes bei pateiktus siūlymus programai tobulinti.

 

III. VERTINIMO SRITYS IR KRITERIJAI

 

56. Programos vertinimas pagrįstas 6 sričių analize: programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, programos sandara, personalas, materialieji ištekliai, studijų eiga ir jos vertinimas, programos vadyba.

57. Kiekviena vertinimo sritis išanalizuojama pagal nustatytus vertinimo kriterijus – požymius, kuriais remiantis nustatoma programos kokybė.

58. Programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

58.1. programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai yra apibrėžti, aiškūs ir viešai skelbiami;

58.2. programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti valstybės, visuomenės ir darbo rinkos poreikiais;

58.3. programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai dera su aukštosios mokyklos misija, veiklos tikslais ir (ar) strategija;

58.4. programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai pagrįsti akademiniais ir (ar) profesiniais reikalavimais;

58.5. programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai atitinka studijų rūšį, pakopą ir kvalifikacijų lygį;

58.6. programos pavadinimas, numatomi studijų rezultatai, programos turinys ir suteikiama kvalifikacija dera tarpusavyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

59. Programos sandaros sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

59.1. programos sandara atitinka teisės aktų reikalavimus;

59.2. studijų dalykai (moduliai) išdėstyti nuosekliai, dalykai ar temos juose nesikartoja;

59.3. dalykų (modulių) turinys atitinka studijų rūšį ir pakopą;

59.4. dalykų (modulių) turinys ir studijų metodai leidžia pasiekti numatomus studijų rezultatus;

59.5. programos apimtis yra pakankama studijų rezultatams pasiekti;

59.6. programos turinys atitinka naujausius mokslo, meno ar technologijų pasiekimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

60. Personalo sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

60.1. programos vykdymui pasitelkiamas personalas atitinka teisės aktų reikalavimus;

60.2. dėstytojų kvalifikacija yra tinkama numatomiems studijų rezultatams pasiekti;

60.3. dėstytojų skaičius yra pakankamas numatomiems studijų rezultatams pasiekti;

60.4. dėstytojų kaita užtikrina tinkamą programos vykdymą;

60.5. aukštoji mokykla užtikrina (sudaro) sąlygas dėstytojų profesiniam (dalykiniam, pedagoginiam, asmeniniam) tobulėjimui reikalingam programos vykdymui

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

60.6. aukštojoje mokykloje vykdomi moksliniai tyrimai (taikomieji moksliniai tyrimai, meno veikla), tiesiogiai susiję su analizuojama programa.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

61. Materialiųjų išteklių sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

61.1. numatytos patalpos studijoms yra tinkamos ir jų pakanka;

61.2. naudojama įranga studijoms (laboratorinė, kompiuterinė, reikmenys) tinkama ir jos pakanka;

61.3. aukštoji mokykla turi tinkamą bazę praktikoms;

61.4. metodiniai ištekliai (vadovėliai, knygos, periodika, duomenų bazės) yra tinkami, pakankami ir prieinami.

62. Studijų eigos ir jos vertinimo sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

62.1. priėmimo į studijas reikalavimai yra pagrįsti, nuosekliai ir skaidriai taikomi;

62.2. studijų proceso organizavimas užtikrina tinkamą programos įgyvendinimą ir numatomų studijų rezultatų pasiekimą;

62.3. studentai skatinami dalyvauti mokslo, meno ar taikomojoje mokslo veikloje;

62.4. studentams sudaromos sąlygos dalyvauti judumo programose;

62.5. aukštoji mokykla užtikrina tinkamą akademinę ir socialinę paramą;

62.6. studentų pasiekimų vertinimo sistema yra aiški, vieša ir tinkama studijų rezultatams įvertinti;

62.7. daugumos programos absolventų profesinė veikla atitinka programos vykdytojų ir darbdavių lūkesčius;

62.8. programa atitinka valstybės ūkinės, socialinės, kultūrinės plėtros ir ateities raidos poreikius;

62.9. užtikrinama sąžiningo studijavimo aplinka;

62.10. studentams sudaromos sąlygos teikti skundus, apeliacijas pagal aiškias, viešas ir skaidrias procedūras.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

63. Programos vadybos sritis įvertinama pagal šiuos kriterijus:

63.1. aiškiai paskirstyta atsakomybė už programos įgyvendinimą ir priežiūrą, sprendimų priėmimą;

63.2. periodiškai renkami, analizuojami ir panaudojami duomenys bei kita informacija apie programos įgyvendinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

63.3. programos vidinio ir išorinio vertinimo rezultatai veiksmingai panaudojami tobulinant programą;

63.4. į programos vertinimo ir tobulinimo procesus įtraukiami socialiniai dalininkai;

63.5. naudojamos vidinio kokybės užtikrinimo priemonės yra veiksmingos.

63.6. informacija apie studijų programą yra vieša, aktuali ir lengvai prieinama.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

III. SAVIANALIZĖS SUVESTINĖS RENGIMAS

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SAVIANALIZĖS SUVESTINĖS RENGIMUI

 

64. Aukštoji mokykla atlieka savianalizę nusistatyta tvarka, atsižvelgdama į programos vertinimo tikslus.

65. Savianalizės suvestinė turi atskleisti aukštosios mokyklos gebėjimą analizuoti ir kritiškai vertinti savo veiklą bei numatyti jos tobulinimo perspektyvą.

66. Savianalizės suvestinėje pateikiami teiginiai turi būti pagrindžiami kiekybiniais ir kokybiniais įrodymais.

67. Savianalizės suvestinėje turėtų būti tikslingai pateikta vertinimui reikalinga informacija, vengiant pernelyg didelės savianalizės suvestinės apimties. Rekomenduojama ne didesnė nei 30 puslapių savianalizės suvestinės apimtis, neįskaitant priedų.

68. Savianalizės metu atliekamas įsivertinimas pagal kiekvieną iš Metodikoje nustatytų kriterijų. Jeigu kuris nors kriterijus analizuojamai programai netaikytinas, tai turi būti nurodoma savianalizės suvestinėje.

69. Atitiktis Metodikoje nustatytiems kriterijams analizuojama visos programos kokybės kontekste – aptariant, ar programa atitinka konkretų kriterijų, nagrinėjamas ir kriterijumi apibrėžto aspekto poveikis programai.

70. Analizuojant sritį, taip pat apžvelgiami ir išnagrinėjami toje srityje įvykę pokyčiai, kuriuos paskatino paskutinis programos vertinimas.

71. Kiekvienos srities analizės pabaigoje apibendrintai nurodomos programos stipriosios ir silpnosios pusės toje srityje bei numatomi srities tobulinimo veiksmai ir terminai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

72. Jei vertinimą atlieka tarptautinė ekspertų grupė, savianalizės suvestinė pateikiama anglų kalba.

73. Aukštoji mokykla pateikia Centrui:

73.1.  prašymą vertinti ir akredituoti programą;

73.2. savianalizės suvestinės elektroninę versiją (įrašytą į kompiuterinę laikmeną ar atsiųstą elektroniniu paštu adresu kokybe@skvc.lt) lietuvių ir (ar) anglų kalba (tuo atveju, jei vertinimui numatoma pasitelkti tarptautinę ekspertų grupę).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

74. Savianalizės suvestinėje pateikiami paskutinių 5 mokslo metų duomenys. Jei programa vykdoma trumpiau, pateikiami viso programos vykdymo laikotarpio duomenys.

75. Savianalizės suvestinė pateikiama kiekvienai programai atskirai. Jeigu tos pačios krypties programa vykdoma aukštosios mokyklos padalinyje, esančiame kitame mieste, visada parengiama atskira tame padalinyje vykdomos programos savianalizės suvestinė. Jeigu programa turi specializacijas, jos aprašomos vienoje savianalizės suvestinėje, tačiau kiekviena specializacija išnagrinėjama atskirai. Jeigu programa ar jos dalis vykdoma kitoje nei yra pati aukštoji mokykla savivaldybėje ne aukštosios mokyklos padalinyje, savianalizės suvestinėje taip pat privalo būti išanalizuotas ir programos įgyvendinimas tose vietovėse atskleidžiant su tuo susijusius ypatumus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

76. Jeigu programa yra vykdoma nuolatine ir ištęstine studijų formomis, atskirai analizuojamas programos vykdymas kiekviena studijų forma. Išanalizavus vieną programos studijų formą, kita forma analizuojama nekartojant to, kas yra bendra, o pateikiamos tik nuorodos į savianalizės suvestinės punktus, kuriuose esanti informacija taikytina ir kita studijų forma vykdomai analizuojamai programai.

77. Neteko galios nuo 2013-08-08

Punkto naikinimas:

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin. 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

 

78. Jeigu analizuojama programa yra jungtinė (t.y. programa buvo parengta ir yra vykdoma kartu su kita (-omis) aukštąja (-osiomis) mokykla (-omis), tokios savianalizės suvestinėje turi būti aiškiai atskiriama, kuri programos dalis yra įgyvendinama kiekvienoje iš programą vykdančių aukštųjų mokyklų. Taip pat nurodoma, kokie ištekliai (žmonių ir materialieji) tai programos daliai yra pasitelkiami kiekvienoje iš programą vykdančių aukštųjų mokyklų.

79. Aukštosios mokyklos tos pačios krypties programų savianalizės suvestinių elektroninės versijos yra pateikiamos vienoje laikmenoje arba siunčiamos Centrui elektroniniu paštu. Savianalizės suvestinės bendrosios dalies tekstas turi būti pateiktas DOC arba PDF formato dokumente. Savianalizės suvestinė su priedais yra pateikiama suarchyvuota WinZip ar WinRar formatu. Segtuvo pavadinime įrašomas aukštosios mokyklos pavadinimas (santrumpa), programos pavadinimas (jei ilgesnis kaip trys žodžiai – rekomenduojama sutrumpinti) lietuvių arba anglų kalba, jei vertinimą atlieka tarptautinė ekspertų grupė. Segtuvų pavadinimuose nenaudojamos lietuviškos raidės. Kiekvienas savianalizės suvestinės priedas yra pateikiamas atskirame dokumente. Atskiruose dokumentuose pateikti priedai grupuojami į vieną segtuvą. Atskirų priedų pavadinimai turi atspindėti priedo turinį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

80. Pirmajame antraštiniame puslapyje nurodomas savianalizę atlikusios aukštosios mokyklos pavadinimas, ženklas, studijų kryptis, savianalizės suvestinės parengimo metai ir programos pavadinimas. Apatinėje puslapio dalyje rašomas aukštosios mokyklos vadovo bei savianalizės grupės vadovo parašo rekvizitas: pareigos, vardas, pavardė ir parašas.

81. Pirmojo antraštinio puslapio apačioje nurodoma vietovė, kurioje savianalizės suvestinė parengta, jos parengimo metai ir mėnuo.

82. Antrajame antraštiniame puslapyje rašomas analizuojamos programos pavadinimas, valstybinis kodas, nurodoma studijų rūšis (koleginės, universitetinės), pakopa (pirmoji, antroji) arba tipas (jei teikiama vientisųjų studijų programa), studijų forma (nuolatinė, ištęstinė) ir trukmė metais, programos apimtis kreditais, suteikiama kvalifikacija bei programos įregistravimo data. Gali būti pateikiami ir papildomi duomenys apie programą: programos vykdymo pradžia, programos vykdymo kalba ar ypatumai.

83. Antrojo antraštinio puslapio apačioje pateikiami duomenys apie savianalizės suvestinę rengusius asmenis: pedagoginį vardą, mokslo laipsnį, vardą, pavardę, pareigas aukštojoje mokykloje, telefonus (darbo, mobilųjį) ir elektroninio pašto adresą, kurie bus reikalingi organizuojant ekspertų vizitą į aukštąją mokyklą arba aiškinantis su savianalizės suvestine susijusius klausimus.

84. Programos savianalizės suvestinės dalys yra šios: įžanga, programos analizė, priedai.

85. Savianalizės suvestinės įžangoje turėtų būti:

85.1. glaustai aprašyta programą realizuojanti aukštosios mokyklos struktūra – padaliniai, jų valdymas ir tarpusavio ryšiai, šios struktūros tinkamumas ir trūkumai;

85.2. savianalizės grupės sudėtis, nurodant kiekvieno grupės nario darbo apimtį ir atsakomybę bei grupės darbo tvarkaraštis;

85.3. nurodyta, ar anksčiau buvo atliktas analizuojamos programos vertinimas, jei taip, tai kas jį atliko.

86. Savianalizės suvestinės programos analizės dalyje išskiriamos šešios vertinamosios sritys, kurios įsivertinamos pagal šioje Metodikoje nustatytus kriterijus.

87. Prie programos savianalizės suvestinės privaloma pateikti šiuos priedus:

87.1. studijų planą;

87.2. studijų dalykų ir (ar) modulių aprašus (įskaitant baigiamojo darbo ir praktikos aprašus);

87.3. dėstytojų sąrašą;

87.4. krypties dalykus dėstančių dėstytojų veiklos aprašymus;

87.5. studentų baigiamųjų darbų sąrašą;

87.6. ankstesnio vertinimo išvadų santrauką (ne didesnę nei 2 puslapiai).

87.7. sutartį tarp programą vykdančių aukštųjų mokyklų (kai vertinama jungtinė programa).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

871. Pirmajame savianalizės suvestinės priede pateikiamas pagal aukštosios mokyklos nusistatytą formą parengtas studijų planas. Jeigu numatoma programą vykdyti ir nuolatine, ir ištęstine studijų forma, pateikiamas numatomas studijų planas abiem studijų formoms atskirai. Programos studijų plane atskleidžiama programos struktūra, pagal semestrus išdėstomi dalykai (moduliai), nurodoma jų apimtis kreditais. Studijų dalykai (moduliai) plane išdėstomi pagal jų priskyrimą studijų krypties dalykams, bendriesiems universitetinių (koleginių) studijų dalykams, kitos krypties dalykams, jeigu programai keliami tikslai susiję su tarpkryptinėmis studijomis. Išskiriama praktika, studento laisvai pasirenkamų dalykų (jei yra) apimtis, baigiamasis darbas, gretutinės krypties (šakos) studijoms, jeigu jos numatytos, skiriamas kreditų skaičius. Taip pat rekomenduojama nurodyti kiekvieno dalyko atsiskaitymo formą, valandų skaičių bei dalyką dėstantį dėstytoją.

Papildyta punktu:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

88. Antrajame savianalizės suvestinės priede pateikiami programos dalykų (modulių) aprašai. Aprašai pateikiami aukštosios mokyklos nustatyta forma, nurodant šią būtiną informaciją: dalyko (modulio) pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis), kodas, apimtis kreditais ir valandomis (nurodant kontaktinio ir savarankiško darbo apimtį valandomis), numatomi studijų rezultatai ir jų vertinimo kriterijai, studijų metodų ir studentų pasiekimų vertinimo metodų sąsajos, turinys, pagrindinė literatūra ir kt. Jei programą vertina tarptautinė ekspertų grupė, programos dalykų (modulių) aprašai rengiami anglų kalba. Jei aukštoji mokykla apie programą yra parengusi informacinį leidinį, kuriame pateikiama šiame punkte nurodyta informacija apie dalykus (modulius), galima pateikti jo ištraukas, atskirai neteikiant dalykų (modulių) aprašų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

89. Trečiajame savianalizės suvestinės priede pateikiami duomenys apie akademinį personalą: programoje dėstančių dėstytojų vardai, pavardės, gimimo metai, šių dėstytojų dėstomi dalykai, taip pat nurodoma jų mokslinė (meninė), pedagoginė, praktinio darbo patirtis metais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

90. Ketvirtajame savianalizės suvestinės priede laisva forma pateikiami krypties dalykus dėstančių dėstytojų veiklos aprašymai. Dėstytojo veiklos aprašyme turi būti ši informacija: dėstytojo vardas ir pavardė, įgytas išsilavinimas, darbovietės (nurodant pareigas ir darbo pobūdį), reikšmingiausi moksliniai (meniniai), metodiniai darbai, parengti per paskutinius 5 metus (ne daugiau kaip 5 darbai), užsienio kalbų mokėjimo lygis. Dėstytojų veiklos aprašymai programos aprašo priede pateikiami abėcėlės tvarka (pagal pavardes). Jei teikiama jungtinė programa, pateikiami kiekvienos iš aukštųjų mokyklų partnerių dėstytojų, dėstysiančių programoje, gyvenimo aprašymai. Bendruosius universitetinių (koleginių) studijų dalykus dėstančių dėstytojų veiklos aprašymų pateikti nereikia.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

91. Penktajame savianalizės suvestinės priede pateikiami paskutiniųjų 2 metų absolventų baigiamųjų darbų sąrašai su įvertinimu balais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

II. STUDIJŲ PROGRAMOS ANALIZĖ

 

92. Programos analizė atliekama pagal 6 vertinamąsias sritis ir kriterijus, įvardintus Metodikoje.

93. Programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų srities vertinimo tikslas – nustatyti, ar programos poreikis, tikslai ir studijų rezultatai yra pagrįsti ir tinkami.

94. Analizuojant programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus turi būti nurodomi ir išnagrinėjami:

94.1. programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai;

94.2 darbo rinkos ar kitokių tyrimų, pagrindžiančių numatomų studijų rezultatų aktualumą, rezultatai;

94.3. profesinės veiklos sritys, kurioms rengiami specialistai pagal analizuojamą programą, ir jų sąsajos su programos tikslais ir numatomais studijų rezultatais;

94.4. ankstesnio vertinimo rekomendacijos dėl programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų ir kaip į jas buvo atsižvelgta.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

95. Analizuojant programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus taip pat rekomenduojama nurodyti ir išnagrinėti:

95.1. duomenis apie numatomų studijų rezultatų peržiūrėjimo periodiškumą, socialinių dalininkų dalyvavimą šiame procese;

95.2. studijų programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų atnaujinimą atsižvelgiant į grįžtamąjį ryšį iš studentų, darbdavių, absolventų bei kitų socialinių partnerių;

95.3. numatomų studijų rezultatų atitiktį teisiniams ar kitiems dokumentams, nustatantiems akademinius ar profesinius reikalavimus ar rekomendacijas rengiamų specialistų kvalifikacijai;

95.4. programos vietą tarp kitų aukštojoje mokykloje vykdomų tos pačios krypties programų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

96. Programos sandaros srities vertinimo tikslas – nustatyti, ar studijų planas ir turinys yra tinkamai sudaryti.

97. Analizuojant programos sandarą, nurodoma ir išnagrinėjama:

97.1. studijų planas;

97.2. studijų dalykų (modulių) aprašai;

97.3. programos sudarymo logika (programos studijų rezultatų ir dalykų ir (ar) (modulių) studijų rezultatų, studijų turinio bei studijų metodų sąsajos);

97.4. pagrindiniai studijų metodai, jų inovatyvumas ir taikymo pagrįstumas siekiant programos numatomų studijų rezultatų;

97.5. reikalavimai studentų baigiamiesiems darbams;

97.6. ankstesnio vertinimo rekomendacijos dėl programos sandaros ir kaip į jas buvo atsižvelgta.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

98. Personalo srities vertinimo tikslas – nustatyti, ar programoje dirbantis personalas yra tinkamas ir pakankamas sėkmingam programos vykdymui.

99. Analizuojant personalą, nurodoma ir išnagrinėjama:

99.1. dėstytojų sąrašas, nurodant turimą pedagoginį ir (ar) mokslinį laipsnį (jei tokie yra), pedagoginio darbo patirtį, mokslinių interesų kryptis, praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje ir dėstomus dalykus;

99.2. dėstytojų veiklos aprašymai (pateikiami savianalizės suvestinės 3 priede);

99.3. duomenys apie dėstytojų dalyvavimą taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, projektuose, mokslo (meno) veikloje tiesiogiai susijusioje su analizuojama programa;

99.4. programos dėstytojų skaičiaus ir studijuojančių studentų skaičiaus santykį;

99.5. duomenis apie programos dėstytojų akademinius mainus (atvykusių ir išsiųstų dėstytojų skaičių santykis).

99.6. ankstesnio vertinimo rekomendacijos ir kaip į jas buvo atsižvelgta.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

100. Analizuojant personalą, taip pat rekomenduojama nurodyti ir išnagrinėti:

100.1. duomenis, pagrindžiančius personalo sudėties atitiktį teisės aktų reikalavimams;

100.2. duomenis apie dėstytojų kaitą;

100.3. duomenis apie dėstytojų dalyvavimą mokslo (meno) veikloje (mokslinėse konferencijose, stažuotėse, seminaruose ir pan.);

100.4. duomenis apie dėstytojų dalyvavimą akademinių mainų programose;

100.5. duomenis apie dėstytojų kvalifikacijos (pedagoginės, mokslinės, praktinės) tobulinimą (kvalifikaciją tobulinusių dėstytojų skaičiai ir tobulinimosi sritys, būdai);

100.6. akademinio personalo struktūrą pagal amžiaus grupes;

100.7. dėstytojų darbo krūvį (dėstymo krūvis analizuojamoje ir kitose programose, mokslinei ir (ar) kitai (pvz., profesinei) veiklai skiriamas laikas ir pan.);

100.8. dėstytojų atrankos dėstyti programos dalykus (modulius) principai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

Nr. V-100, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27451

 

101. Materialiųjų išteklių srities vertinimo tikslas – nustatyti, ar programoje naudojami materialieji ištekliai yra tinkami ir pakankami sėkmingam programos vykdymui.

102. Analizuojant materialiuosius išteklius, nurodoma ir išnagrinėjama:

102.1. duomenys apie programos reikmėms naudojamas patalpas ir darbo vietų skaičių jose;

102.2. duomenys apie programos įgyvendinimui naudojamą įrangą;

102.3. duomenys apie programos įgyvendinimui naudojamą bazę praktikoms;

102.4. duomenys apie programos vykdymui reikalingus metodinius išteklius aukštosios mokyklos bibliotekoje, skaityklose, metodiniuose kabinetuose, prieigą prie elektroninių leidinių ir pan.

102.5. ankstesnio vertinimo rekomendacijos dėl materialiųjų išteklių ir kaip į jas buvo atsižvelgta.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

103. Analizuojant materialiuosius išteklius taip pat rekomenduojama nurodyti ir (ar) išnagrinėti informaciją apie materialiųjų ir metodinių išteklių atnaujinimą.

104. Studijų eigos ir jos vertinimo srities vertinimo tikslas – nustatyti, ar studentų priėmimas ir atranka, studentų pasiekimų vertinimas vertinami tinkamai, ar veiksmingai organizuojamos studijos ir teikiama parama studentams, ar absolventai įsidarbina sėkmingai ir tikslingai.

105. Analizuojant studijų eigą ir jos vertinimą turi būti nurodomi ir išnagrinėjami:

105.1. priėmimo į studijas reikalavimai;

105.2. priimtųjų į studijų programą konkursinių balų vidurkiai;

105.3. į studijų programą priimtų ir ją sėkmingai baigusių studentų skaičiaus santykis;

105.4. duomenys apie absolventų skaičių ir nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos duomenimis aiškiai pagrįstas tokių specialistų poreikis (esamą ir (ar) numatomą), nurodant specialistų poreikio duomenų šaltinius;

105.5 studentų dalyvavimo mokslo, meno ir taikomojoje mokslo veikloje, apimtys ir formos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-70, 2016-08-08, paskelbta TAR 2016-08-08, i. k. 2016-21595

 

105.6. paramos studentams formos;

105.7. studentų pasiekimų vertinimo sistemos principai;

105.8. pastarųjų 2 metų absolventų baigiamųjų darbų sąrašas nurodant studentą, darbo temą, vadovą ir įvertinimą;

105.9. studentų sąžiningo studijavimo (plagijavimo, nusirašinėjimo ir pan. prevencija) užtikrinimo būdai;

105.10 per pastaruosius 5 metus studentų pateiktų skundų skaičius, jų priežastys, nagrinėjimo rezultatai.

105.11. studentų, dalyvaujančių judumo programose, skaičius (nurodant programos studentų, išvykusių dalinių studijų į kitas aukštąsias mokyklas ir atvykusių į akademinį padalinį iš kitų aukštųjų mokyklų pagal mainų programas, skaičius);

105.12. ankstesnio vertinimo rekomendacijos dėl studijų eigos ir jos vertinimo ir kaip į jas buvo atsižvelgta.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

106. Analizuojant studijų eigą ir jos vertinimą taip pat rekomenduojama nurodyti ir išnagrinėti:

106.1. duomenis apie priėmimo į programą rezultatus:

106.1.1. pateikusių prašymus skaičius;

106.1.2. priimtų į studijas skaičius;

106.1.3. priimtų į studijas aukščiausias ir žemiausias balai;

106.2. duomenis apie studijuojančių studentų studijų pažangą (egzaminų rezultatus) siejant su priėmimo į studijas rezultatais ir studijas nebaigusių studentų skaičiumi („nubyrėjimu“);

106.3. duomenis apie studentų „nubyrėjimo„ skaičių ir priežastis (kiekvieno kurso atskirai);

106.4. paskaitoms, praktiniams užsiėmimams, savarankiškam darbui skiriamo laiko santykį;

106.5. priimtų į studijų programą studentų supažindinimo su studijų programa, jos reikalavimais, aukštąja mokykla būdai, jų tinkamumas ir pakankamumas;

106.6. duomenis, per kokį laiką absolventai įsitvirtina darbo rinkoje;

106.7. duomenis apie programą baigusius absolventus, jų įsidarbinimą apskritai ir įsidarbinimą pagal įgytą specialybę (išsilavinimą) (įskaitant įsidarbinusius iki studijų baigimo);

106.8. studentų galimybes rinktis dalykus ir (ar) modulius pagal jų poreikius;

106.9. pastarųjų 2 metų absolventų baigiamųjų darbų aktualumo viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoms, visuomenei pavyzdžiai;

106.10. pastarųjų 2 metų duomenys, kiek studentų atliko praktiką Lietuvos ir užsienio organizacijose ir studentų indėlio į šių organizacijų veiklą pavyzdžiai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

107. Programos vadybos srities vertinimo tikslas – nustatyti, ar programa administruojama tinkamai, ar veiksmingai ir skaidriai atliekamas vidinis programos kokybės užtikrinimas.

108. Analizuojant programos vadybą turi būti nurodyti ir išnagrinėti:

108.1. programos valdymo ir sprendimų priėmimo struktūra;

108.2. būdai (priemonės), kuriais siekiama užtikrinti kokybišką programos vykdymą;

108.3. duomenys apie socialinių dalininkų įtraukimą į programos vertinimo ir tobulinimo procesus ir jų įtaka programos tobulinimui;

108.4. šaltinius (informaciniai leidiniai, interneto puslapis ir kt.), kuriuose skelbiami programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai bei kita su vertinama studijų programa susijusi informacija, kitus informavimo būdus;

108.5. ankstesnio vertinimo rekomendacijos dėl programos vadybos ir kaip į jas buvo atsižvelgta.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

109. Analizuojant programos vadybą, rekomenduojama nurodyti ir išnagrinėti:

109.1. dokumentus, kuriuose apibrėžta programos vykdytojų atsakomybė;

109.2. programos administracijos ir dėstytojų nuomonę apie atsakomybės paskirstymą;

109.3. dokumentus, kurie reglamentuoja vidinį studijų kokybės užtikrinimą aukštojoje mokykloje;

109.4. duomenis apie per pastaruosius 5 metus vykdytą informacijos rinkimą ir analizę. Jei programa vykdoma trumpiau, pateikiami viso programos vykdymo laikotarpio duomenys;

109.5. programos studentų, personalo netolerancijos ir diskriminavimo atvejų per pastaruosius 5 metus skaičius, aukštosios mokyklos taikomos priemonės netolerancijos ir diskriminavimo prevencijai;

109.6. programos į(si)vertinimo procesų ir rezultatų, programos tobulinimo eigos viešinimo aukštosios mokyklos (fakulteto) bendruomenei, kitiems socialiniams dalininkams būdus ir jų veiksmingumą;

109.7. dėstytojų, studentų, absolventų, darbdavių nuomonę apie programos vykdymą;

109.8. informacijos apie studijų kokybę šaltinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

IV. IŠORINIS VERTINIMAS

 

I. EKSPERTŲ GRUPĖS DARBAS

 

110. Bendruosius ekspertų grupės sudarymo ir darbo organizavimo principus nustato ši Metodika bei Ekspertų atrankos aprašas.

111. Sudarydamas ekspertų grupę, Centras vadovaujasi nešališkumo, skaidrumo, objektyvumo, protingumo principais.

112. Visi vertinti pakviesti ekspertai užpildo ir pasirašo Eksperto interesų deklaraciją ir pasižadėjimą neviešinti vertinimo metu gautos informacijos.

113. Ekspertų grupės nariai privalo laikytis šių etikos principų: objektyvumo, nešališkumo, pagarbos vertinimo dalyviams, konfidencialumo ir bendradarbiavimo.

114. Objektyvumo principas. Ekspertas sąžiningai siekia vertinimo tikslų ir objektyviai atlieka programų vertinimą. Ekspertas, išreikšdamas savo nuomonę, formuluodamas išvadas ir priimdamas sprendimus, remiasi faktais, tikslia informacija, taip pat savo kompetencija.

115. Nešališkumo principas. Ekspertas vertinimo metu veikia nepriklausomai, neatstovauja jokios institucijos, nereiškia jokių interesų, kliaujasi savo kompetencija.

116. Pagarbos vertinimo dalyviams principas. Vertinimo metu ekspertas elgiasi profesionaliai, mandagiai, nepiktnaudžiauja eksperto padėtimi, nenaudoja finansinio, psichologinio ar kitokio spaudimo. Vertinimo dalyvius ekspertas priima kaip gebančius atsakyti už savo veiklą, todėl ekspertas įvardija vertinamos programos stipriąsias puses ir tobulintinas sritis, tačiau vengia patarimų, nurodančių, eksperto nuomone, geriausius sprendimo būdus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

117. Konfidencialumo principas. Visa su vertinimu susijusi informacija (posėdžiuose nagrinėjami klausimai bei kitų vertinimo dalyvių išsakomos nuomonės, savianalizės suvestinė bei papildomi vertinimui pateikti dokumentai) yra naudojama tik vertinimo tikslams ir negali būti viešinama.

118. Bendradarbiavimo principas. Dirbdamas grupėje ekspertas siekia bendrų tikslų su kitais grupės nariais, laiku atlieka jam grupėje priskirtas užduotis. Bendraudamas su aukštąja mokykla ekspertas pataria aukštajai mokyklai kokybės užtikrinimo ir gerinimo klausimais ir siekia abipusio supratimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

119. Ekspertų grupės darbą organizuoja ekspertų grupės vadovas. Jis pirmininkauja ekspertų grupės posėdžiams, numato ekspertų grupės narių veiklos funkcijas, atsako už visos grupės darbą. Per vizitą į aukštąją mokyklą ekspertų grupės vadovas pirmininkauja arba skiria pirmininkaujantįjį susitikimams su tikslinėmis grupėmis.

120. Centras ekspertų grupei pateikia savianalizės suvestinę. Ekspertų grupė supažindinama su Metodika, svarbiausiais teisės aktais, reglamentuojančiais studijas bei vertinimą.

121. Nagrinėdami savianalizės suvestinę, ekspertai vadovaujasi šioje Metodikoje apibrėžtais vertinimo kriterijais ir kitais vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais. Ekspertų grupė, išnagrinėjusi savianalizės suvestinėje pateiktą informaciją, parengia pirmines išvadas, nustato sritis ir klausimus, kuriems reikia skirti ypatingą dėmesį vizito metu.

122. Ekspertų grupės vizitą į aukštąją mokyklą organizuoja Centro paskirtas vertinimo koordinatorius. Jis derina vizito darbotvarkę su auštąja mokykla ir ekspertų grupe.

123. Ekspertų grupė vizito metu susitinka su tikslinėmis grupėmis. Paprastai vizito metu susitikimai vyksta su aukštosios mokyklos ar jos padalinio administracija, programos savianalizės rengėjais, programos dėstytojais, studentais, absolventais ir jų darbdaviais. Taip pat vizito metu ekspertai susipažįsta su programos įgyvendinimui skirta materialiąja baze, studentų kursiniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.

124. Vizito pabaigoje ekspertų grupė aptaria vizito rezultatus grupėje ir aukštosios mokyklos bendruomenei išsako savo pastebėtas programos stipriąsias puses ir tobulintinas sritis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

125. Vizito metu siekiama surinkti daugiau informacijos apie programą ir taip atlikti išsamų ir objektyvų programos vertinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-72, 2016-08-24, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22630

 

II. PROGRAMOS VERTINIMAS

 

126. Ekspertų grupė įvertina programą, remdamasi šioje Metodikoje reglamentuotomis sritimis ir jų vertinimo kriterijais.

127. Įvertinę kiekvieną vertinimo sritį pagal nurodytus vertinimo kriterijus, ekspertai nurodo kiekvienos iš jų stipriąsias puses ir tobulintinas sritis. Taip pat įvertina aukštosios mokyklos pastangas gerinti programos kokybę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

128. Vertindami programos tikslų ir numatomų studijų rezultatų sritį, ekspertai nustato, ar programos poreikis, tikslai ir studijų rezultatai yra pagrįsti ir tinkami.

129. Vertindami programos sandaros sritį, ekspertai nustato, ar studijų planas ir turinys yra tinkamai sudaryti.

130. Vertindami personalo sritį, ekspertai nustato, ar programoje dirbantis personalas yra tinkamas ir pakankamas sėkmingam programos vykdymui.

131. Vertindami materialiųjų išteklių sritį, ekspertai nustato, ar programoje naudojami materialieji ištekliai yra tinkami ir pakankami sėkmingam programos vykdymui.

132. Vertindami studijų eigos ir jos vertinimo sritį, ekspertai nustato, ar studentų priėmimas ir atranka, studentų pasiekimų vertinimas atliekamas tinkamai, ar veiksmingai organizuojamos studijos ir teikiama parama studentams, ar absolventai įsidarbina sėkmingai ir tikslingai.

133. Vertindami programos vadybos sritį, ekspertai nustato, ar programa administruojama tinkamai, ar veiksmingai ir skaidriai atliekamas vidinis programos kokybės užtikrinimas.

134. Vertinimo sritis ekspertai įvertina pagal Vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše pateiktą įvertinimo skalę.

 

V. APELIACIJŲ NAGRINĖJIMAS

 

135. Aukštoji mokykla, nesutikdama su Centro priimtu sprendimu dėl vertinimo, per 20 dienų nuo sprendimo išsiuntimo dienos gali pateikti argumentuotą apeliaciją Centrui.

136. Aukštosios mokyklos apeliacija išnagrinėjama Studijų programų apeliacinėje komisijoje (toliau vadinama – Apeliacinė komisija), veikiančioje pagal Studijų programų apeliacinės komisijos nuostatus, patvirtintus Centro direktoriaus įsakymu, per 60 dienų nuo apeliacijos gavimo dienos. Apie Apeliacinės komisijos priimtą sprendimą Centras aukštąją mokyklą informuoja raštu.

137. Tiek Centro sprendimas tiek Apeliacinės komisijos sprendimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-45, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4327 (2013-08-07), i. k. 113207CISAK0000V-45

Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1-01-162 "Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-66, 2016-07-22, paskelbta TAR 2016-07-25, i. k. 2016-21004

Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo“, pakeitimo

 

3.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-70, 2016-08-08, paskelbta TAR 2016-08-08, i. k. 2016-21595

Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-66 „Dėl Vykdomų Studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo“, pakeitimo“ pakeitimo

 

4.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-72, 2016-08-24, paskelbta TAR 2016-08-25, i. k. 2016-22630

Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 „Dėl vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-95, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25966

Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-66 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

6.

Studijų kokybės vertinimo centras, Įsakymas

Nr. V-100, 2016-11-24, paskelbta TAR 2016-11-25, i. k. 2016-27451

Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo