Suvestinė redakcija nuo 2017-02-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 22-1073, i. k. 1112050ISAK001K-063

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-14:

Nr. 1K-14, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-13, i. k. 2016-00576

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS, REIKALINGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IŽDO FINANSINĖMS ATASKAITOMS SUDARYTI, PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 18 d. Nr. 1K-063

Vilnius

 

Vadovaudamasis 9-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 9-ojo standarto patvirtinimo“, 29 punktu, 10-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Kitos pajamos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-161 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10-ojo standarto patvirtinimo“, 40 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 19 dalį, 19 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 21 straipsnio 1 dalį,

t v i r t i n u Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr.1K-063 (Lietuvos Respublikos finansų ministro

2016 m. sausio 11 d. įsakymo Nr.1K-14 redakcija)

 

Informacijos, reikalingos lietuvos Respublikos valstybės iždo

finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo (toliau – valstybės iždas) finansinėms ataskaitoms (toliau – ataskaitos) sudaryti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, teikimo tvarka.

2.     Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD), kaip mokesčių fondai, yra mokesčių administratoriai (toliau – mokesčių administratoriai).

3.     Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS), kurie priskaito kitas pajamas, kurios turi būti apskaičiuojamos pagal 10-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (toliau – VSAFAS) „Kitos pajamos“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-161 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10-ojo standarto patvirtinimo“ ir į valstybės biudžetą pervestinas valstybės įmonių pelno įmokas, kurios turi būti apskaitomos pagal 14-ąjį VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1K-430 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 14-ojo standarto patvirtinimo“ (toliau kartu – kitos pajamos), yra kitų pajamų administratoriai (toliau – kitų pajamų administratoriai).

4.     Ataskaitų rengimui paaiškinti naudojamas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ (toliau – sąskaitų planas), o pavyzdžiuose gali būti naudojamas rekomenduojamasis bendrasis sąskaitų planas.

5.     Mokesčių administratoriai parengtas ataskaitas teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) Valstybės iždo departamentui per 40 kalendorinių dienų mėnesiui pasibaigus.

6.     Kitų pajamų administratoriai parengtas ataskaitas už atitinkamų metų ataskaitinį laikotarpį (ketvirtį) teikia Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui per 25 kalendorines dienas ketvirčiui pasibaigus.

7.     Mokesčių administratoriai ir kitų pajamų administratoriai visas ataskaitas teikia Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui elektroniniu paštu ir raštu arba pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

8.       Ataskaitų ir informacijos parengimo ir perdavimo elektroniniu paštu tvarka ir formos skelbiamos Finansų ministerijos interneto svetainės finmin.lrv.lt skyriuje „Paslaugos/Informacijos rinkmenos (formos)“.

9.       Mokesčių administratorių ir kitų pajamų administratorių pateikti duomenys apie valstybės biudžeto pajamas registruojami šiose mokesčių administratorių ir kitų pajamų administratorių sąskaitų plano sąskaitų grupėse:

712 Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą

732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą

742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą

75  Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos

761 Palūkanų pajamos

762 Baudų ir delspinigių pajamos

765 Dividendai

766 Finansinio turto perleidimo pelnas

767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

771 Rinkliavų pajamos

772 Kitos pajamos

312 Sukaupta nuosavybės metodo įtaka.

10.   Jeigu VSS pagal savo apskaitos politiką į valstybės iždą pervestinas sumas registruoja ne tose sąskaitose, kaip nurodyta Taisyklėse, jie gali panaudoti kitose sąskaitose, susijusiose su pervestinų į valstybės iždą sumų pasikeitimu, sukauptą informaciją.

11.   Ataskaitas teikiantys subjektai duomenis pateikia įvertinę nuvertėjimo nuostolius, išskyrus baudas registruotas Administracinių teisės pažeidimų registre (toliau – ATPR).

12.   Mokesčių, kitų pajamų ir įmokų, priskirtų valstybės biudžetui, pervestinos sumos ataskaitose nurodomos pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų ekonominės klasifikacijos kodus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ (toliau – ekonominė klasifikacija) ir Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos kodus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ (toliau – finansavimo šaltinių klasifikacija).

13.   Ataskaitų formos pildomos nurodant duomenis eurais ir centais su dviem skaitmenim po kablelio.

14.   Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme ir VSAFAS.

 

 

II skyrius

SURINKTŲ IR APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ MOKESČIŲ, KITŲ PAJAMŲ ir įmokų Ataskaitos formos pildymas

 

15.   Surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių, kitų pajamų ir įmokų ataskaitos formoje A1 (toliau − forma A1) (1 priedas), nurodomi duomenys apie mokesčių administratoriaus administruojamus mokesčius, kitas pajamas ir įmokas, pervedamas į valstybės iždą.

16.   Formoje A1 nurodomas mokesčių administratoriaus pavadinimas ir kodas, užpildymo data, registracijos numeris ir laikotarpis, už kurį rengiama ataskaita.

17.   Formos A1 1 stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas“ nurodomas mokesčių administratoriaus administruojamų mokesčių, kitų pajamų ir įmokų kodas pagal ekonominę klasifikaciją.

18.   Formos A1 2 stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas“ nurodomas mokesčių administratoriaus administruojamų mokesčių, kitų pajamų ir įmokų pavadinimas pagal ekonominę klasifikaciją.

19.   Jei reikia, formoje A1, nepriskiriant ekonominės klasifikacijos kodo, pildoma eilutė „Kitos neišaiškintos pajamos“, kurioje nurodoma informacija, susijusi su Muitinės mokesčių fondo gautais išankstiniais mokėjimais ir (arba) mokesčių administratorių konkrečioms pajamoms nepriskirtomis gautomis įmokomis, jų likučiais ir šių sumų priskyrimu konkrečioms pajamoms.

20.   Formos A1 skyriuje „I. Pervestinos sumos“ pateikiami duomenys apie mokesčių administratorių į valstybės iždą pervestinas administruojamų mokesčių, kitų pajamų ir įmokų sumas.

 

21.   Formos A1 3 stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ nurodoma mokesčių administratoriaus surinktų, bet praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į valstybės iždą nepervestų lėšų suma (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų likučiai). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė, debeto likutis – kaip neigiama.

22.   Formos A1 4 stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas“ nurodoma į mokesčių administratoriaus sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį gauta suma, taip pat į mokesčių administratoriaus sąskaitą gauta, bet mokesčių (įmokų) mokėtojui grąžinta (įskaityta), perskirstyta (paskirstyta) lėšų suma (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų debeto ir kredito apyvarta lygi sąskaitų grupių 241 Pinigai bankų sąskaitose, 242 Grynieji pinigai, 244 Pinigai kelyje sąskaitų kredito ir debeto apyvartai). Sumos padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

23.   Formos A1 5 stulpelyje „Pervesta sumų“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį į valstybės iždą pervestų lėšų suma (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų apyvarta lygi sąskaitų grupės 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų apyvartai atėmus mokesčių (įmokų) mokėtojui grąžintą lėšų sumą). Pervestų sumų padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

24.   Formos A1 6 stulpelyje „Laikotarpio pabaigos likutis“ nurodoma suma apskaičiuojama taip: ataskaitinio laikotarpio pervestinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudedamas su pervestinų sumų pasikeitimo suma ir atimamos pervestos sumos. Gauta suma sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigos pervestinų sumų likutį, rodomą atitinkamose sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitose.

25.   Formos A1 skyriuje „II. Sukauptos pervestinos sumos“ pateikiami duomenys apie mokesčių administratorių sukauptas pervestinas sumas.

26.   Formos A1 7 stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ nurodomas mokesčių administratoriaus gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje, užregistravus prievoles, iš kurių atsiranda įsipareigojimas gautas sumas pervesti į valstybės biudžetą (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų likučiai). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė, debeto – kaip neigiama.

27.   Formos A1 8 stulpelyje „Sukaupta pervestinų sumų“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį pagal mokesčių mokėtojų mokesčių administratoriui pateiktas deklaracijas arba kitais pagrindais priskaičiuotos gautinos sumos ir jų pasikeitimas patikslinus, grąžinus deklaracijas ir nurašius nepriemokas dėl senaties ir mokestinės nepriemokos nuvertėjimo (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų apyvartos, sąskaitų grupės 671 Grąžintini mokesčiai sąskaitų apyvartos). Mokesčių administratoriaus pervestinų sumų padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

28.   Formos A1 8a stulpelyje „Sukauptų pervestinų baudų, registruotų ATPR, pasikeitimas dėl nuvertėjimo (+/-)“ nurodomas sukauptų pervestinų baudų pokytis, atsiradęs dėl gautinų sumų, VMI apskaitoje registruotų pagal ATPR duomenis, nuvertėjimo (nuvertėjimo atstatymo).

29.   Formos A1 9a stulpelyje „Sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų“ tarp institucijų (VMI)“ nurodomos iš mokesčių (įmokų) mokėtojų gautinos sumos, kurių užskaita buvo atlikta su kito mokesčių administratoriaus mokėtinomis sumomis (t. y. mokesčių (įmokų) mokėtojui grąžintinomis sumomis (gautomis permokomis), dėl ko pasikeičia sukauptos valstybės iždui pervestinos sumos.

Pavyzdys. VMI turimą mokesčių mokėtojų permoką perduoda MD, kuri atlieka tos permokos sumos užskaitą su užregistruota MD mokėtina suma (pvz., jei vieno mokesčio (įmokos) permoka, atsiradusi perskaičiavus prievolės dydį, užskaitoma kaip kito mokesčio (įmokos) nepriemoka, tai tokiu atveju bus rodomas sukauptų pervestinų sumų sumažėjimas to mokesčio, kurio nepriemokos užskaita atlikta, ir sukauptų pervestinų sumų padidėjimas to mokesčio, kurio permokos užskaita atlikta) (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų apyvartos pasikeitimas sąskaitų grupės 22 Per vienus metus gautinos sumos sąskaitų pasikeitimo dėl užskaitų tarp institucijų suma). Pervestinų sumų padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

30.   Formos A1 9b stulpelyje „Sukauptų pervestinų sumų pasikeitimas dėl užskaitų tarp institucijų (MD)“ nurodomos iš mokesčių (įmokų) mokėtojų gautinos sumos, kurių užskaita buvo atlikta su kito mokesčių administratoriaus mokėtinomis sumomis (t. y. mokesčių (įmokų) mokėtojui grąžintinomis sumomis (gautomis permokomis), dėl ko pasikeičia sukauptos valstybės iždui pervestinos sumos.

Pavyzdys. MD perduoda turimą mokesčių mokėtojų permoką VMI, kuri atlieka tos permokos sumos užskaitą su užregistruota VMI mokėtina suma (pvz., jei vieno mokesčio (įmokos) permoka, atsiradusi perskaičiavus prievolės dydį, užskaitoma kito mokesčio (įmokos) nepriemoka, tai tokiu atveju bus rodomas sukauptų pervestinų sumų sumažėjimas to mokesčio, kurio nepriemokos užskaita atlikta, ir sukauptų pervestinų sumų padidėjimas to mokesčio, kurio permokos užskaita atlikta) (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų apyvartos pasikeitimas sąskaitų grupės 22 Per vienus metus gautinos sumos sąskaitų pasikeitimo dėl užskaitų tarp institucijų suma). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

31.   Formos A1 10 stulpelyje „Apskaičiuota pervestinų sumų“ nurodoma į mokesčių administratoriaus sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį įplaukusi suma, pervestina į valstybės iždą (10 stulpelio „Apskaičiuota pervestinų sumų“ suma turi būti lygi 4 stulpelio „Pervestinų sumų pasikeitimas“ sumai).

32.  Formos A1 11 stulpelyje „Laikotarpio pabaigos likutis iš viso“ nurodoma suma apskaičiuojama taip: sukauptų pervestinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis sudedamas su sukauptomis pervestinomis sumomis, sukauptų pervestinų sumų pasikeitimo  suma ir atimamos apskaičiuotos pervestinos sumos. Suma sudaro ataskaitinio laikotarpio sukauptų pervestinų sumų likutį laikotarpio pabaigoje (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų likutis). 11a stulpelyje „Iš jo išankstinių mokėjimų sumos“ nurodomos 11 stulpelio „Laikotarpio pabaigos likutis iš viso“ laikotarpio pabaigos likutį sudarančios gautos išankstinio mokėjimo sumos.

33.   Formos A1 12 stulpelyje „Pajamos, iš viso“ nurodoma apskaičiuota administruojamų mokesčių, kitų pajamų ir įmokų, pervestinų į valstybės biudžetą, suma (atitinkamų 7 klasės Pajamos sąskaitų grupės sąskaitų grynoji apyvarta). VMI, teikdama informaciją apie baudas, apskaitoje registruotas pagal ATPR duomenis, 12 stulpelio „Pajamos, iš viso“ nepildo, kadangi valstybės iždui pervestinų pajamų neturi.

34.  Formos A1 13 stulpelyje „Veiklos pajamų rūšis“ žymima raidė, pagal formą teikiančio mokesčio administratoriaus buhalterinėje apskaitoje priskirtą veiklos pajamų rūšį: P – pagrindinės veiklos pajamos, F – finansinės ir investicinės veiklos pajamos arba K – kitos veiklos pajamos. VMI teikdama informaciją apie baudas, apskaitoje registruotas pagal ATPR duomenis, 13 stulpelio „Veiklos pajamų rūšis“ nepildo, kadangi pervestinų pajamų valstybės iždui neturi.

 

 

3 skyrius. Neteko galios nuo 2017-02-11

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

IV SKYRIUS

SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮMOKŲ PAGAL ĮMOKŲ ADMINISTRATORIUS ATASKAITOS FORMOS PILDYMAS

 

 

51.  Surinktų neadministruojamų įmokų pagal įmokų administratorius ataskaitos formoje A3 (toliau − forma A3) (3 priedas), nurodomi duomenys apie mokesčių administratoriaus surenkamas, bet neadministruojamas įmokas pagal įmokų administratorius.

52.  Formoje A3 nurodomas mokesčių administratoriaus pavadinimas ir kodas, formos užpildymo data, registracijos numeris ir laikotarpis, už kurį rengiama ataskaita, ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas ir pavadinimas.

53.  Formos A3 1 stulpelyje „Įmokų administratoriaus įstaigos kodas“ nurodomas VSS – įmokos administratoriaus – įstaigos (juridinio asmens) kodas.

54.  Formos A3 2 stulpelyje „Įmokų administratoriaus įstaigos pavadinimas“ nurodomas VSS – įmokos administratoriaus – įstaigos (juridinio asmens) pavadinimas.

55.  Formos A3 3 stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ nurodoma surinktų, bet praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į valstybės iždą nepervestų lėšų suma (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų likučiai). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė, debeto likutis – kaip neigiama.

56.  Formos A3 4 stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas“ nurodoma į mokesčių administratoriaus sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį gauta suma (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų kredito apyvarta lygi sąskaitų grupės 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų debeto apyvartai), taip pat į mokesčių administratoriaus sąskaitą gauta, bet įmokų mokėtojui grąžinta (įskaityta), perskirstyta (paskirstyta) lėšų suma (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų pasikeitimas sąskaitų grupės 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų kredito apyvartos dydžiu). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

57.  Formos A3 5 stulpelyje „Pervesta sumų“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį į valstybės iždą pervestų lėšų suma (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų debeto apyvarta lygi sąskaitų grupės 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų kredito apyvartai). Rodoma teigiama reikšmė.

58.  Formos A3 6 stulpelyje „Laikotarpio pabaigos likutis“ nurodoma suma apskaičiuojama taip: ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis sudedamas su pervestinų sumų pasikeitimo suma ir atimamos pervestos sumos. Gauta suma sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigos pervestinų sumų likutį atitinkamose sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitose.

 

 

V SKYRIUS

SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ KITŲ ĮMOKŲ ATASKAITOS FORMOS PILDYMAS

 

 

59.  Surinktų neadministruojamų kitų įmokų ataskaitos formoje A4 (toliau − forma A4) (4 priedas), nurodomi duomenys apie mokesčių administratoriaus surenkamas kitas neadministruojamas įmokas, informacija apie kurias nepatenka į formą A3 ir kurios nėra galimybės išskirti pagal įmokų administratorius.

60.  Formoje A4 nurodomas mokesčių administratoriaus pavadinimas ir kodas, formos užpildymo data, registracijos numeris ir laikotarpis, už kurį rengiama ataskaita.

61.  Formos A4 1 stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas“ nurodomas mokesčių administratoriaus surinktų neadministruojamų kitų įmokų kodas pagal pajamų ekonominę klasifikaciją.

62.  Formos A4 2 stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas“ nurodomas  mokesčių administratoriaus surinktų neadministruojamų kitų įmokų pavadinimas pagal ekonominę klasifikaciją.

63.  Formos A4 3 stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ nurodoma surinktų, bet praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į valstybės iždą nepervestų lėšų suma (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų likučiai). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė, debeto likutis – kaip neigiama.

64.  Formos A4 4 stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas“ nurodoma į mokesčių administratoriaus sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį gauta suma (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų kredito apyvarta lygi sąskaitų grupės 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų debeto apyvartai), taip pat į mokesčių administratoriaus sąskaitą gauta, bet įmokų mokėtojui grąžinta (įskaityta), perskirstyta (paskirstyta) lėšų suma (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų pasikeitimas sąskaitų grupės 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų kredito apyvartos dydžiu). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

65.  Formos A4 5 stulpelyje „Pervesta sumų“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį į valstybės iždą pervestų lėšų suma (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų debeto apyvarta lygi sąskaitų grupės 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų kredito apyvartai). Rodoma teigiama reikšmė.

66.  Formos A4 6 stulpelyje „Laikotarpio pabaigos likutis“ nurodoma suma apskaičiuojama taip: ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis sudedamas su pervestinų sumų pasikeitimo suma ir atimamos pervestos sumos. Gauta suma sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigos pervestinų sumų likutį atitinkamose sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitose.

 

 

VI SKYRIUS

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PER MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS, ATASKAITOS FORMOS PILDYMAS

 

67.  Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitos formoje A5 (toliau − forma A5) (5 priedas) nurodomi duomenys apie kitų pajamų administratorių administruojamas pajamas ir kitų pajamų administratoriaus priskaičiuotos baudų pajamos, į valstybės biudžetą sumokamas per mokesčių administratorius.

68.  Formoje A5 nurodomi duomenys apie tas pervestinas pajamas, kurios gautos (sumokėtos į mokesčių administratoriaus sąskaitą) ir suderintos su mokesčių administratoriumi. VSS – įmokų administratoriai – turi patys kreiptis į mokesčių administratorių dėl atskirų įmokų kodų suteikimo, kad užtikrintų pajamų sutikrinimą, o mokesčių administratorius galėtų nustatyti, kokios įmokos kokiam administratoriui turi būti priskiriamos.

69.  Formoje A5 nurodomi tik atitinkamų metų ataskaitinio laikotarpio (ketvirčio) duomenys apie pajamas, sukauptas pervestinas sumas ir pervestinas sumas.

70.  Formoje A5 nurodomas juridinio asmens pavadinimas ir kodas, ataskaitos rengėjo telefono numeris, formos užpildymo data, registracijos numeris ir laikotarpis, už kurį rengiama ataskaita.

71.  Formos A5 1 stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas“ nurodomas pajamų kodas pagal ekonominę klasifikaciją.

72.  Formos A5 2 stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas“ nurodomas pajamų pavadinimas pagal ekonominę klasifikaciją.

73.  Formos A5 skyriuje „I. Pervestinos sumos“ pateikiami duomenys apie kitų pajamų administratoriaus į valstybės biudžetą pervestinas sumas.

74.  Formos A5 3 stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ nurodomos į pajamas gaunančio VSS sąskaitą surinktos, bet praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į mokesčių administratoriaus sąskaitą nepervestos sumos (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų likučiai). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė, debeto likutis – kaip neigiama.

75.  Formos A5 4 stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas“ nurodomos į pajamas gaunančio VSS sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį įplaukusios įmokų sumos, pervestinos į mokesčių administratoriaus sąskaitą (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų kredito apyvarta), įvertinus į pajamas gaunančio VSS sąskaitą gautą, bet įmokų mokėtojui grąžintą lėšų sumą (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų pasikeitimas sąskaitų grupės 24 Pinigai ir jų ekvivalentai sąskaitų kredito apyvartos dydžiu).

76.  Formos A5 5 stulpelyje „Pajamų administratoriaus pervesta sumų“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį į mokesčių administratoriaus sąskaitą pervestos įmokų sumos (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų debeto apyvarta lygi atitinkamų sąskaitų grupės 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų kredito apyvartai, kuri lygi tam tikros rūšies įmokų, pervestų į mokesčių administratoriaus sąskaitą, sumai). Rodoma teigiama reikšmė.

77.  Formos A5 6 stulpelyje „Laikotarpio pabaigos likutis“ nurodoma suma apskaičiuojama taip: prie pervestinų sumų likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje pridedama per ataskaitinį laikotarpį į mokesčių administratoriaus sąskaitą pervestinų sumų pasikeitimo suma ir atimamos į mokesčių administratoriaus sąskaitą pervestos tam tikros rūšies įmokų sumos.

78.  Formos A5 skyriuje „II. Sukauptos pervestinos sumos“ pateikiami duomenys apie sukauptas pervestinas sumas. Jei VSS sukauptų pervestinų sumų apskaitoje neregistruoja (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitose), tai skyrius II. Sukauptos pervestinos sumos“ nepildomas.

79.  Formos A5 7 stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ nurodoma į valstybės biudžetą pervestina pajamų administratoriaus sukaupta įsipareigojimų suma (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitos, pvz., sąskaitos 6951 Sukaupti įsipareigojimai likutis, kuris rodo apskaičiuotą, bet dar negautą pajamų sumą). Kredito likutis ataskaitoje rodomas kaip teigiama reikšmė.

80.  Formos A5 8 stulpelyje „Apskaičiuota sukauptų pervestinų sumų“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos gautinos pajamų sumos ir su šiomis pajamomis susijusios įplaukų sumos, pervestinos į valstybės biudžetą, ir jų pasikeitimas dėl apskaičiuotų gautinų sumų nuvertėjimo nuostolių (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų kredito apyvarta lygi sąskaitų grupės 7 Pervestinos pajamos sąskaitų debeto apyvartai arba sąskaitų grupės 312 Sukaupta nuosavybės metodo įtaka sąskaitų debeto apyvartai, kai VSS gauna dividendus iš kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų ir pajamas iš valstybės įmonių pelno dalies). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

81.  Formos A5 9 stulpelyje „Apskaičiuota pervestinų sumų“ nurodomos gautos įmokų sumos, pervestinos į mokesčių administratoriaus sąskaitą (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų debeto apyvarta lygi atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų kredito apyvartai). Šiame stulpelyje nurodyta suma turi būti lygi 4 stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas“ nurodytai sumai, išskyrus atvejus, kai atliekami išankstiniai mokėjimai, kurių sumų užskaita atliekama su gautinomis sumomis. Gautų pinigų suma registruojama kaip pervestinos sumos, o gautinų sumų suma – sukauptos pervestinos sumos.

82.  Formos A5 10 stulpelyje „Pervesta sumų (už kitų pajamų administratorių)“ nurodomas atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų mokėtinų sumų sumažėjimas ir į mokesčių administratoriaus sąskaitą pervestos sumos, kai lėšas į mokesčių administratoriaus sąskaitą už VSS sumoka kiti subjektai.

83. Formos A5 11 stulpelyje „Laikotarpio pabaigos likutis“ nurodoma suma apskaičiuojama taip: prie sukauptų pervestinų sumų likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje pridedamos per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sukauptos pervestinos sumos ir atimamos apskaičiuotos pervestinos sumos ir pervestos sumos. Gauta suma yra sukauptų pervestinų sumų (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų) likutis laikotarpio pabaigoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

84.  Formos A5 12 stulpelyje „Pervestinos pajamos, iš viso“ įrašoma užregistruota pervestinų pajamų suma (7 klasės Pervestinos sumos sąskaitų grupės suma).

85.  Formos A5 13 stulpelyje „Veiklos pajamų rūšis“ žymima raidė, pagal formą teikiančio VSS buhalterinėje apskaitoje priskirtą veiklos pajamų rūšį: P – pagrindinės veiklos pajamos, F – finansinės ir investicinės veiklos pajamos arba K – kitos veiklos pajamos. Šio stulpelio pildyti nereikia, jei formoje nurodomi duomenys apie pajamas iš valstybės įmonių pelno dalies.

86.  Formos A5 14 stulpelyje „Finansavimo šaltinio kodas“ nurodomas finansavimo šaltinio kodas pagal finansavimo šaltinių klasifikaciją.

86.1 Formos A5 15 stulpelyje „Mokesčių administratoriaus įmokos kodas“ nurodomas įmokos kodas, pagal kurį įmokėtos įmokos į mokesčių administratoriaus sąskaitą. Stulpelis pildomas tik tada, jeigu nurodomi duomenys 5 stulpelyje „Pajamų administratoriaus pervesta sumų“ ir (arba) 10 stulpelyje „Pervesta sumų (už kitų pajamų administratorių)

Papildyta punktu:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

87.  Formos A5 pildymo pavyzdžiai pateikiami Taisyklių 8 priede atsižvelgiant į pajamų pervedimo būdus, bet neatsižvelgiant į pajamų rūšį ir finansavimo šaltinį.

 

 

VII SKYRIUS

APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITOS FORMOS PILDYMAS

 

 

88.  VSS, administruojantys ir (arba) apskaičiuojantys į valstybės biudžetą mokamas kitas pervestinas pajamas, kurios teisės aktų, reglamentuojančių lėšų mokėjimą į valstybės iždą, nustatyta tvarka pervedamos į valstybės iždo sąskaitą, rengia ir Finansų ministerijai teikia Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos formą A6 (toliau – forma A6) (6 priedas).

89.  Formoje A6 nurodomos tos pajamos, kurios pervedamos pagal Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų, tiesiogiai pervedamų į valstybės iždą, įmokų kodų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Pervedimo į valstybės iždą taisyklės ir įmokų kodų sąrašas), įskaitant tas pajamų įmokas už patalpų nuomą ir atsitiktines paslaugas, dėl kurių VSS nesudarė programos išlaidų sąmatos ir neplanuoja šių įmokų susigrąžinti iš valstybės biudžeto. Pajamų įmokos už patalpų nuomą ir atsitiktines paslaugas, kurios skiriamos biudžetinių įstaigų programoms finansuoti, formoje A6 nėra rodomos.

90.  Formoje A6 nurodomi tik atitinkamų metų ataskaitinio laikotarpio (ketvirčio) duomenys apie pervestinas pajamas, sukauptas pervestinas sumas ir pervestinas sumas.

91.  Formoje A6 nurodomas juridinio asmens pavadinimas ir kodas, ataskaitos rengėjo telefono numeris, formos užpildymo data, registracijos numeris ir laikotarpis, už kurį rengiama ataskaita.

92.  Formos A6 1 stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas“ nurodomas pajamų kodas pagal ekonominę klasifikaciją.

93.  Formos A6 2 stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas“ nurodomas pajamų straipsnio pavadinimas pagal ekonominę klasifikaciją.

94.  Formos A6 skyriuje „I. Pervestinos sumos“ pateikiami duomenys apie pervestinas sumas.

95.  Formos A6 3 stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ nurodomos praėjusį ataskaitinį laikotarpį į pajamas  uždirbusio subjekto sąskaitą gautos, bet per praėjusį ataskaitinį laikotarpį į valstybės iždą nepervestos sumos (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą ar 685 Kitos pervestinos sumos sąskaitų likučiai). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė, debeto likutis – kaip neigiama.

96.  Formos A6 4 stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas“ nurodomos į VSS sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį įplaukusios įmokų sumos, pervestinos į valstybės iždo sąskaitą (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą ar 685 Kitos pervestinos sumos sąskaitų kredito apyvarta lygi sąskaitų grupės 24 Pinigai ir jų ekvivalentai sąskaitų debeto apyvartos dydžiui).

97.     Formos A6 5a stulpelyje „Pervesta sumų (tiesiogiai į iždo sąskaitą)“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai į valstybės iždą pervestos įplaukų sumos (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų debeto apyvarta lygi atitinkamų sąskaitų grupės 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų kredito apyvartai, kuri lygi tam tikros rūšies įmokų, pervestų į valstybės iždo sąskaitą, sumai). Rodoma teigiama reikšmė.

98.     Formos A6 5b stulpelį „Pervesta sumų (netiesiogiai į iždo sąskaitą)“ pildo VSS, administruojantys ir apskaičiuojantys į valstybės biudžetą pervestinas kitas pajamas, kurios pervedamos ne tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitą, bet per kitą VSS, kuris atsakingas už šių lėšų surinkimą ir pervedimą valstybės iždui. Jame nurodomos per ataskaitinį laikotarpį į kito VSS sąskaitą pervestos sumos (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą ar 685 Kitos pervestinos sumos sąskaitų debeto apyvarta lygi atitinkamų sąskaitų grupės 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų kredito apyvartai, kuri lygi tam tikros rūšies įmokų, pervestų į valstybės iždo ar kitų VSS sąskaitą, sumai). Rodoma teigiama reikšmė. Jeigu pateikiama informacija 5b stulpelyje „Pervesta sumų (netiesiogiai į iždo sąskaitą)“, turi būti pildomas ir 14 stulpelis „VSS juridinio asmens kodas“.

99. Formos A6 5c stulpelyje „Sumų užskaita (su valstybės iždu)“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos VSS pervestinų sumų užskaitos su valstybės iždu (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų debeto apyvarta lygi atitinkamų sąskaitų grupės 42xxxx1 Finansavimo sumos (gautos) sąskaitų kredito apyvartai, kuri lygi tam tikros rūšies įmokų, pervestų į valstybės iždo sąskaitą, sumai). Rodoma teigiama reikšmė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

99.1 Formos A6 5d stulpelyje „Sumų užskaita (su kitu VSS)“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos VSS pervestinų sumų užskaitos ne su valstybės iždu, o su kitu VSS (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų debeto apyvarta lygi atitinkamų sąskaitų grupės 42xxxx1 Finansavimo sumos (gautos) sąskaitų kredito apyvartai, kuri lygi tam tikros rūšies įmokų, pervestų į valstybės iždo sąskaitą, sumai). Rodoma teigiama reikšmė.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

100. Formos A6 6 stulpelyje „Laikotarpio pabaigos likutis“ nurodoma suma apskaičiuojama taip: prie pervestinų sumų likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje pridedama per ataskaitinį laikotarpį pervestinų į valstybės iždą sumų pasikeitimo suma, atimamos į valstybės iždą tiesiogiai pervestos sumos, į kito VSS sąskaitą pervestos sumos, įvykdytų užskaitų su valstybės iždu ir kitais VSS sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

101.   Formos A6 skyriuje „II. Sukauptos pervestinos sumos“ pateikiami duomenys apie sukauptas pervestinas sumas. Jei VSS sukauptų pervestinų sumų apskaitoje neregistruoja (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitose), tai formos A6 skyrius „II. Sukauptos pervestinos sumos“ nepildomas.

102.   Formos A6 7 stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ nurodoma į valstybės biudžetą pervestina pajamų administratoriaus sukaupta įsipareigojimų suma (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitos, pvz., sąskaitos 6951 Sukaupti įsipareigojimai likutis rodo apskaičiuotą, bet dar negautą pajamų sumą). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė.

103.   Formos A6 8 stulpelyje „Apskaičiuota sukauptų pervestinų sumų“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos gautinos pajamų sumos ir su šiomis pajamomis susijusios įplaukų sumos, pervestinos į valstybės biudžetą, ir jų pasikeitimas dėl apskaičiuotų gautinų sumų nuvertėjimo (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų kredito apyvarta lygi 7 klasės Pervestinos pajamos sąskaitų grupės sąskaitų debeto apyvartai). Padidėjimas rodomas kaip teigiama reikšmė, sumažėjimas – kaip neigiama.

104.   Formos A6 9 stulpelyje „Apskaičiuota pervestinų sumų“ nurodomos gautos įmokų sumos, pervestinos į valstybės iždą (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų debeto apyvarta lygi atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą ar 685 Kitos pervestinos sumos sąskaitų kredito apyvartai). Šiame stulpelyje nurodyta suma turi būti lygi 4 stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas“ nurodytai sumai.

105.   Formos A6 10 stulpelyje „Laikotarpio pabaigos likutis“ nurodoma suma apskaičiuojama taip: prie sukauptų pervestinų sumų likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje pridedamos per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sukauptos pervestinos sumos ir atimamos apskaičiuotos pervestinos sumos. Gauta suma yra sukauptų pervestinų sumų (atitinkamų sąskaitų grupės 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sąskaitų) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

106.   Formos A6 11 stulpelyje „Pervestinos pajamos, iš viso“ įrašoma užregistruota pervestinų pajamų suma (7 klasės Pervestinos sumos sąskaitų grupės suma).

107.   Formos A6 12 stulpelyje „Veiklos pajamų rūšis“ žymima raidė, pagal formą teikiančio VSS buhalterinėje apskaitoje priskirtą veiklos pajamų rūšį: P – pagrindinės veiklos pajamos, F – finansinės ir investicinės veiklos pajamos arba K – kitos veiklos pajamos.

108.   Formos A6 13 stulpelyje „Finansavimo šaltinio kodas“ nurodomas finansavimo šaltinio kodas pagal finansavimo šaltinių klasifikaciją.

109. Formos A6 14 stulpelyje „VSS juridinio asmens kodas“ VSS nurodo kito VSS, į kurio sąskaitą perveda apskaičiuotas į valstybės biudžetą pervestinas pajamas arba su kuriuo užskaito pervestiną sumą, kodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

110. Jei formos A6 5b stulpelyje „Pervesta sumų (netiesiogiai į iždo sąskaitą)“ ir 5d stulpelyje „Sumų užskaita (su kitu VSS)“ duomenų nenurodoma, tai 14 stulpelio „VSS juridinio asmens kodas“ pildyti nereikia.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

111.   Formos A6 pildymo pavyzdžiai pateikiami Taisyklių 8 priede atsižvelgiant į pajamų pervedimo būdus, bet neatsižvelgiant į pajamų rūšį ir finansavimo šaltinį.

 

 

VIII SKYRIUS

SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮPLAUKŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT TIESIOGIAI Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITOS FORMOS PILDYMAS

 

 

112.   Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos formą A7 (toliau – forma A7) (7 priedas) rengia ir Finansų ministerijai teikia VSS, kurie yra atsakingi už kitų subjektų uždirbtų pajamų surinkimą ir pervedimą į valstybės iždą, vadovaudamiesi Pervedimo į valstybės iždą taisyklėmis ir įmokų kodų sąrašu.

113.   Formoje A7 nurodomi tik atitinkamų metų ataskaitinio laikotarpio (ketvirčio) duomenys apie pervestinas sumas.

114.   Formoje A7 nurodomas juridinio asmens pavadinimas ir kodas, ataskaitos rengėjo telefono numeris, formos užpildymo data, registracijos numeris ir laikotarpis, už kurį rengiama ataskaita.

115.   Formos A7 1 stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas“ nurodomas pajamų kodas pagal ekonominę klasifikaciją.

116.   Formos A7 2 stulpelyje „Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas“ nurodomas pajamų straipsnio pavadinimas pagal ekonominę klasifikaciją.

117.   Formos A7 skyriuje „I. Pervestinos sumos“ pateikiami duomenys apie pervestinas sumas.

118.   Formos A7 3 stulpelyje „Laikotarpio pradžios likutis“ nurodomos į įplaukas gaunančio VSS sąskaitą surinktos, bet praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nepervestos sumos (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų likučiai). Kredito likutis rodomas kaip teigiama reikšmė.

119.   Formos A7 4a stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas (gautos įplaukos iš VSS)“ nurodomos į VSS sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį iš kito VSS gautos įmokų sumos (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų kredito apyvarta, kuri lygi sąskaitų grupės 24 Pinigai ir jų ekvivalentai sąskaitų debeto apyvartos dydžiui).

120.   Formos A7 4b stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas (gautos įplaukos iš kitų subjektų (ne VSS)“ nurodomos į VSS sąskaitą per ataskaitinį laikotarpį gautos įmokų sumos iš kitų subjektų (ne VSS) (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų kredito apyvarta, kuri lygi sąskaitų grupės 24 Pinigai ir jų ekvivalentai debeto apyvartos dydžiui).

120.1 Formos A7 4c stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas (užskaitos su kitu VSS)“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos VSS pervestinų sumų užskaitos su kitu VSS (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų debeto apyvarta lygi atitinkamų sąskaitų grupės 42xxxx1 Finansavimo sumos (gautos) sąskaitų kredito apyvartai ir atitinkamų sąskaitų 414xxx1 Finansavimo sumos (gautinos) debeto apyvarta lygi atitinkamų sąskaitų 222xxx Gautinos finansavimo sumos kredito apyvartos dydžiui).

Papildyta punktu:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

121. Formos A7 5a stulpelyje „Pervesta sumų (į valstybės iždo sąskaitą)“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį į valstybės iždą pervestos įplaukų sumos (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų debeto apyvarta lygi atitinkamų sąskaitų grupės 241 Pinigai bankų sąskaitose sąskaitų kredito apyvartai, kuri lygi tam tikros rūšies įmokų, pervestų į valstybės iždo sąskaitą, sumai). Rodoma teigiama reikšmė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

121.1 Formos A7 5b stulpelyje „Pervesta sumų (užskaitos su valstybės iždu)“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį įvykdytos VSS pervestinų sumų užskaitos su valstybės iždu (atitinkamų sąskaitų grupės 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą sąskaitų debeto apyvarta lygi atitinkamų sąskaitų grupės 42xxxx1 Finansavimo sumos (gautos) sąskaitų kredito apyvartai, kuri lygi tam tikros rūšies įmokų, pervestų į valstybės iždo sąskaitą, sumai). Rodoma teigiama reikšmė.

Papildyta punktu:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

122.   Formos A7 6 stulpelyje „Laikotarpio pabaigos likutis“ nurodoma suma apskaičiuojama taip: prie pervestinų sumų likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje pridedamos per ataskaitinį laikotarpį pervestinų sumų pasikeitimo sumos ir atimamos pervestos įmokų sumos.

123.   Formos A7 7 stulpelyje „Finansavimo šaltinio kodas“ nurodomas finansavimo šaltinio kodas pagal finansavimo šaltinių klasifikaciją.

124. Formos A7 8 stulpelyje „VSS juridinio asmens kodas“ nurodomas VSS, iš kurio gautos įplaukos, nurodytos 4a stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas (gautos įplaukos iš VSS)“, arba su kuriuo užskaityta suma nurodyta 4c stulpelyje „Pervestinų sumų pasikeitimas (užskaitos su kitu VSS)“, juridinio asmens kodas. Jei įplaukos gautos iš kitų subjektų (ne VSS), šio stulpelio pildyti nereikia.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

125.   Formos A7 pildymo pavyzdžiai pateikiami Taisyklių 8 priede atsižvelgiant į pajamų pervedimo būdus, bet neatsižvelgiant į pajamų rūšį ir finansavimo šaltinį.

_____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-414, 2014-12-02, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19073

Nr. 1K-14, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-13, i. k. 2016-00576

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1K-414, 2014-12-02, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19073

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-14, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-13, i. k. 2016-00576

 

2 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1K-414, 2014-12-02, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19073

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-14, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-13, i. k. 2016-00576

Neteko galios nuo: 2017-02-11

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

3 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1K-414, 2014-12-02, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19073

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-14, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-13, i. k. 2016-00576

 

4 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1K-414, 2014-12-02, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19073

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-14, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-13, i. k. 2016-00576

 

5 priedo nauja redakcija

Papildyta priedu:

Nr. 1K-414, 2014-12-02, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19073

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-14, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-13, i. k. 2016-00576

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

6 priedo nauja redakcija

Papildyta priedu:

Nr. 1K-414, 2014-12-02, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19073

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-14, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-13, i. k. 2016-00576

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

7 priedo nauja redakcija

Papildyta priedu:

Nr. 1K-14, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-13, i. k. 2016-00576

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

 

8 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 1K-14, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-13, i. k. 2016-00576

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-414, 2014-12-02, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19073

Dėl finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 1K-063 „Dėl informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-14, 2016-01-11, paskelbta TAR 2016-01-13, i. k. 2016-00576

Dėl finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 1K-063 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-50, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-10, i. k. 2017-02414

Dėl finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 1K-063 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo