Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 113-5077

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL OFICIALIŲ SVEČIŲ PRIĖMIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. lapkričio 27 d. Nr. 1485

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarką (pridedama).

2. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkos, patvirtintos šiuo nutarimu, vykdymo bendros priežiūros ir koordinavimo funkcijas.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 42 „Dėl Užsienio valstybių oficialių asmenų, delegacijų ir svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje reglamento“.

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 13 d. nutarimą Nr. 161 „Dėl Užsienio valstybių oficialių asmenų, delegacijų ir svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje reglamento 9 punkto papildymo“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Algirdas Brazauskas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                  Antanas Valionis

_______________

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1485

 

oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarka

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarka (toliau vadinama – Tvarka) reglamentuoja oficialių svečių priėmimą Lietuvos Respublikoje ir jų vizitų Lietuvos Respublikoje rengimą.

2. Ši Tvarka nereglamentuoja sprendimo kviesti oficialius svečius priėmimo ir oficialių kvietimų siuntimo.

3. Ši Tvarka nereglamentuoja vidaus reikalų sistemos ir kitų statutinių pareigūnų (išskyrus diplomatus ir užsienio valstybių kariuomenių ar kitų ginkluotųjų pajėgų vadus, tarptautinių organizacijų karinių institucijų vadovybę ir kitus užsienio valstybių karinius pareigūnus) priėmimo Lietuvos Respublikoje.

 

4. Ši Tvarka parengta remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių (Žin., 1999, Nr. 83-2455), Konvencija dėl nusikaltimų, padarytų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, įskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo už juos (Žin., 2002, Nr. 97-4257), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131), Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 7-140), Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 112-4982), Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos“ (Žin., 1991, Nr. 20-517), kitais teisės aktais, taip pat tarptautine praktika reglamentuojamoje srityje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

5. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Lietuvos Respublikos oficialus svečias (toliau vadinama – oficialus svečias) – užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos arba religinės bendruomenės oficialus asmuo, kuris nurodytas šios Tvarkos 6, 7 ar 8 punktuose ir kuris lankosi Lietuvos Respublikoje su oficialiu kvietimu arba savo iniciatyva.

Oficialus kvietimas – Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, užsienio reikalų ministro arba kito Lietuvos Respublikos Vyriausybės nario, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko, taip pat valstybės institucijos, įstaigos vadovo raštiškas arba žodinis kvietimas, dėl kurio sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos arba religinės bendruomenės oficialiam asmeniui apsilankyti Lietuvos Respublikoje.

Kviečiančioji institucija – Lietuvos Respublikos valstybės institucija ar įstaiga, kurios vadovo oficialiu kvietimu oficialus svečias atvyksta į Lietuvos Respubliką su vizitu.

Vizitą vykdanti institucija – Užsienio reikalų ministerija, kai kviečia Respublikos Prezidentas arba Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, arba kviečiančioji institucija.

Oficialaus svečio institucija – užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos arba religinės bendruomenės institucija ar įstaiga, atsakinga už oficialaus svečio vizito parengimą ir vykdymą.

Vizitas – diplomatiniais arba kitais abiem pusėm priimtinais oficialiais kanalais iš anksto tarp kviečiančiosios institucijos ir oficialaus svečio institucijos suderintas oficialaus svečio apsilankymas Lietuvos Respublikoje pagal iš anksto sudarytą ir su vizitą vykdančia institucija suderintą programą.

Valstybinis vizitas užsienio valstybės vadovo ar monarcho apsilankymas Lietuvos Respublikoje Respublikos Prezidento oficialiu kvietimu, kviečiančiajai institucijai ir oficialaus svečio institucijai susitarus dėl vizito valstybinio statuso. Užsienio valstybės monarchas savo valdymo metu arba užsienio valstybės vadovas – savo kadencijos metu į Lietuvos Respubliką su valstybiniu vizitu paprastai atvyksta tik vieną kartą.

Oficialus vizitas – oficialaus svečio apsilankymas Lietuvos Respublikoje Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, užsienio reikalų ministro arba kito Lietuvos Respublikos Vyriausybės nario, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko, taip pat kariuomenės vado oficialiu kvietimu kviečiančiajai institucijai ir oficialaus svečio institucijai susitarus dėl vizito oficialaus statuso.

Darbo vizitas – oficialaus svečio apsilankymas Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos oficialaus asmens oficialiu kvietimu arba savo iniciatyva dalyvauti oficialiame renginyje.

Privatus vizitas – A arba B kategorijos oficialaus svečio privatus apsilankymas Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos oficialaus asmens kvietimu arba savo iniciatyva.

Vizitas tranzito metu – oficialaus svečio sustojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeliui į oficialaus svečio arba trečiąją valstybę.

Oficialaus svečio sutuoktinis ar oficialų svečią lydintis šeimos narys oficialaus svečio sutuoktinis ar oficialų svečią lydintis šeimos narys, vizito metu atliekantis atitinkamas valstybinio ir diplomatinio protokolo nustatytas funkcijas.

Oficiali delegacija – oficialus svečias, jo sutuoktinis ar oficialų svečią lydintis šeimos narys, taip pat oficialų svečią lydintys oficialūs asmenys, dėl kurių pareigybių, skaičiaus ir išlaidų, susijusių su buvimu Lietuvos Respublikoje vizito metu, apmokėjimo vizitą vykdanti institucija iš anksto susitaria su oficialaus svečio institucija.

Neoficiali delegacija – oficialų svečią lydintys oficialūs asmenys, neįeinantys į oficialią delegaciją, žurnalistai, verslininkai ir kiti asmenys, kurių apsilankymą Lietuvos Respublikoje vizito metu koordinuoja, organizuoja ir su buvimu Lietuvos Respublikoje vizito metu susijusias išlaidas apmoka oficialaus svečio institucija, jeigu ji kitaip nesusitaria su vizitą vykdančia institucija.

Delegacija – oficialios ir neoficialios delegacijų nariai.

Oficialaus svečio rezidencija – vieta, kurioje apgyvendinamas oficialus svečias vizito metu ir kurioje gali būti iškelta svečio valstybės ar tarptautinės organizacijos vėliava.

Oficialus renginys – renginys vizito metu (susitikimas, derybos, priėmimas, pasitikimas, išlydėjimas, ceremonija, konferencija ir t.t.), kurį rengia ar bendradarbiauja rengiant Lietuvos Respublikos valstybės institucija ar įstaiga.

Oficialus priėmimas – oficialus renginys su vaišėmis, kurias pagal valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus rengia Lietuvos Respublikos valstybės institucija ar įstaiga, jos vadovas arba vadovo įgaliotas asmuo oficialių svečių garbei.

Oficiali ceremonija – oficialus renginys, kurio metu pagal išankstinį scenarijų atliekami iškilmingi veiksmai ir kuriame dalyvauja oficialus svečias, Lietuvos Respublikos oficialūs asmenys, taip pat kiti asmenys.

Vizito rengimo grupė – oficialaus svečio valstybės ar tarptautinės organizacijos institucijų oficialių asmenų, įgaliotų parengti vizitą, grupė, kuri prieš vizitą apsilanko Lietuvos Respublikoje, susipažįsta su vizitą vykdančios institucijos pasiūlymais ir pateikia savo pageidavimus, kaip organizuoti vizitą.

Vizito saugumą užtikrinanti institucija – Vidaus reikalų ministerijos struktūriniai padaliniai, pagal savo kompetenciją užtikrinantys oficialių svečių apsaugą.

Saugomas asmuo – Lietuvos Respublikos oficialus svečias, kuriam šios Tvarkos nustatytais pagrindais ir laikantis jos nuostatų paskirta apsauga, arba tarptautiniu mastu saugomas asmuo.

Vizito saugumo užtikrinimas – priemonių, kuriomis užtikrinama saugomo asmens ir jo lankomų objektų apsauga, viešoji tvarka, saugus eismas ir visuomenės saugumas vizito metu oficialaus svečio buvimo vietose ar judėjimo maršrutuose, visuma.

Apsauga – veikla, kuriai panaudojama fizinė apsauga, kriminalinė žvalgyba, transportas, kitos techninės ir prevencinės priemonės, skirtos saugomiems asmenims ir saugomiems objektams apsaugoti nuo neteisėtų veiksmų.

Eismo ribojimas – eismo būklė, kai nustatytuose saugomo asmens važiavimo maršrutuose ribojamas ir (arba) uždraudžiamas skersinis ir išilginis transporto ir pėsčiųjų eismas nestabdomam saugomo asmens kortežo judėjimui užtikrinti.

Visiškas eismo ribojimas („žalia gatvė“) – eismo būklė, kai nustatytuose saugomo asmens važiavimo maršrutuose iš anksto ribojamas ir (arba) uždraudžiamas skersinis ir išilginis transporto ir pėsčiųjų eismas nestabdomam saugomo asmens kortežo judėjimui užtikrinti visame maršrute.

Dalinis eismo ribojimas („dalinė žalia gatvė“) – eismo būklė, kai nustatytuose saugomo asmens važiavimo maršrutuose ribojamas ir (arba) uždraudžiamas skersinis ir išilginis transporto ir pėsčiųjų eismas saugomo asmens kortežo važiavimo per sankryžas metu.

Nestabdomas kortežo judėjimas – eismo būklė, kai nustatytuose saugomo asmens važiavimo maršrutuose, panaudojant kortežą lydinčias transporto priemones su specialiaisiais šviesos ir garso signalais, ribojamas ir (arba) uždraudžiamas skersinis ir išilginis transporto ir pėsčiųjų eismas saugomo asmens kortežo važiavimo per sankryžas metu.

Lydėjimas – veikla, kai transporto priemonėmis su specialiais garso ir šviesos signalais užtikrinama lydimų transporto priemonių ir eismo saugumas, nestabdomas judėjimas.

Eskortavimas – veikla, kai ne mažiau kaip 5 eskortavimo motociklais užtikrinama iškilmingai lydimos transporto priemonės ir eismo saugumas, nestabdomas judėjimas.

Kortežas – transporto priemonių su specialiais garso ir šviesos signalais lydima transporto priemonių kolona.

Grėsmės lygisžinomų ir esamų, taip pat galinčių kilti grėsmių saugomų asmenų saugumui visuma.

Grėsmė saugomiems asmenimspavojus saugomų asmenų gyvybei ar sveikatai, galintis kilti dėl teroro aktų, pasikėsinimų, kitų nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prieš saugomus asmenis, taip pat masinių neramumų, politinio nestabilumo, karinių ir kitokio pobūdžio konfliktų Lietuvos Respublikoje ir valstybėse, iš kurių atvyksta saugomi asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

Nr. 295, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 41-1491 (2008-04-10)

Nr. 85, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 13-622 (2013-02-02)

 

II. OFICIALIŲ SVEČIŲ IR JŲ VIZITŲ KLASIFIKACIJA, PAGRINDINĖS VIZITO PROGRAMOS DALYS

 

6. Oficialūs svečiai skirstomi į šias kategorijas:

6.1. A kategorijos:

užsienio valstybių monarchai;

užsienio valstybių vadovai;

6.2. B kategorijos:

užsienio valstybių parlamentų pirmininkai;

užsienio valstybių vadovų pavaduotojai;

užsienio valstybių vyriausybių vadovai;

užsienio valstybių užsienio reikalų ministrai;

užsienio valstybių konstitucinių teismų ir konstitucinę kontrolę atliekančių institucijų pirmininkai;

Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas;

Europos Parlamento Pirmininkas;

Europos Sąjungos Tarybos Generalinis Sekretorius;

svarbiausių universalių ir regioninių tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ir tarptautinių parlamentinių institucijų vadovai;

6.3. C kategorijos:

karališkųjų šeimų nariai, nepriskirti A kategorijai;

užsienio valstybių parlamentų pirmininkų pavaduotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 295, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 41-1491 (2008-04-10)

 

7. Vizitą vykdančios institucijos teikimu ir Užsienio reikalų ministerijai pritarus A kategorijai gali būti priskirti A kategorijos oficialių svečių sutuoktiniai.

 

8. Vizitą vykdančios institucijos teikimu ir Užsienio reikalų ministerijai pritarus C kategorijai gali būti priskirti užsienio valstybių nepaprastieji ir įgaliotieji ambasadoriai, tarptautinių organizacijų atstovybių vadovai, akredituoti Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybių vyriausybių nariai (išskyrus užsienio reikalų ministrus), Europos Sąjungos komisarai, valstybinių ir vyriausybinių delegacijų vadovai, nepriskirti A, B ir C kategorijoms, tarptautinių organizacijų bei institucijų aukščiausiojo rango oficialūs asmenys, nepriskirti B kategorijai, užsienio valstybių kariuomenių ar kitų ginkluotųjų pajėgų vadai, tarptautinių organizacijų karinių institucijų vadovybės ir kiti užsienio valstybių kariniai pareigūnai, svarbiausių pasaulio religinių bendruomenių aukščiausiojo rango dvasininkai, kiti užsienio valstybių oficialūs asmenys, atvykstantys į Lietuvos Respubliką su vizitu Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, užsienio reikalų ministro ar kito Lietuvos Respublikos Vyriausybės nario, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko, taip pat kariuomenės vado oficialiu kvietimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 295, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 41-1491 (2008-04-10)

 

9. Užsienio reikalų ministerija, priimdama sprendimą dėl oficialaus svečio priskyrimo tam tikrai kategorijai pagal šios Tvarkos 7 ir 8 punktus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetais, tarptautine praktika, pariteto principu, atitinkamos užsienio valstybės tradicijomis ir atsižvelgia į kitas svarbias aplinkybes, susijusias su svečio apsilankymu Lietuvos Respublikoje.

10. Oficialių svečių vizitai skirstomi į valstybinius, oficialius, darbo, vizitus tranzito metu ir privačius.

11. Oficialaus svečio vizito Lietuvos Respublikoje programos dalys gali būti šios: oficialaus svečio pasitikimas oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte, oficiali pasitikimo ceremonija, susitikimai su aukščiausiojo statuso Lietuvos Respublikos oficialiais asmenimis, sutarties ar sutarčių pasirašymas, pasikeitimas valstybiniais apdovanojimais ir dovanomis, vainiko padėjimas valstybinės reikšmės memoriale, oficialus priėmimas oficialaus svečio garbei, atsakomasis oficialaus svečio priėmimas, apsilankymas oficialaus svečio valstybės diplomatinėje atstovybėje, jeigu ji yra Lietuvos Respublikoje, susitikimas su oficialaus svečio tautine bendruomene, apsilankymas kituose Lietuvos Respublikos miestuose ir vietovėse, renginys ar renginiai, kuriuose dalyvauja ir žiniasklaidos atstovų (spaudos konferencija, interviu ir panašiai), paskaita, kultūros ir socialinė programa, atskira programa oficialaus svečio sutuoktiniui, jeigu jis atvyksta kartu, ar oficialų svečią lydinčiam šeimos nariui, oficialaus svečio išlydėjimas oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte, kitos šios programos dalys, nustatytos vizitą vykdančios institucijos susitarime su oficialaus svečio institucija (vizito rengimo grupe).

 

Pavadinimo pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

III. SVARBIAUSIEJI VALSTYBINIO IR DIPLOMATINIO PROTOKOLO REIKALAVIMAI IR OFICIALAUS SVEČIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO LYGIAI

 

12. Lietuvos Respublikoje priimant oficialius svečius, laikomasi šių valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų:

12.1. Oficialaus pasitikimo ir išlydėjimo vietose, taip pat oficialios pasitikimo ir (arba) išlydėjimo ceremonijos ir oficialių renginių vietose iškeliamos Lietuvos ir oficialaus svečio valstybės arba tarptautinės organizacijos vėliavos.

12.2. Oficialų svečią oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte pasitinka ir išlydi Lietuvos Respublikos oficialus asmuo.

12.3. Prie oficialaus svečio rezidencijos ir ant automobilio iškeliama jo valstybės arba tarptautinės organizacijos vėliava.

12.4. Oficialios pasitikimo ceremonijos ir oficialaus priėmimo metu (jeigu tai – valstybinis vizitas) grojami Lietuvos Respublikos ir oficialaus svečio valstybės arba tarptautinės organizacijos himnai.

12.5. Oficialių ceremonijų vietose patiesiamas raudonas kilimas.

12.6. Oficialiose ceremonijose oficialus svečias pagerbiamas garbės sargyba, o oficialios pasitikimo ceremonijos metu – garbės sargybos kuopos karių rikiuote.

12.7. Oficialus svečias ir jo delegacija aptarnaujami tarptautinio oro uosto Labai svarbių asmenų salėje arba specialiai aptarnaujami valstybės sienos kirtimo punkte.

12.8. Oficialaus svečio kortežą eskortuoja kelių patrulių padalinys.

 

13. Oficialiems svečiams saugumo užtikrinimo lygis nustatomas ir oficialių svečių saugumui užtikrinti naudojamos apsaugos priemonės planuojamos, organizuojamos ir vykdomos atsižvelgiant į grėsmės lygį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

131. Grėsmės lygį kiekvienam saugomam asmeniui, atsižvelgdama į oficialaus svečio kategoriją, nustato vizito saugumą užtikrinanti institucija, atlikusi gautos informacijos analizę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

132. Nustačiusi grėsmės lygį, vizito saugumą užtikrinanti institucija taiko jį atitinkantį saugumo užtikrinimo lygį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

133. Nustatomi šie saugumo užtikrinimo lygiai:

133.1. I saugumo užtikrinimo lygis taikomas esant I grėsmės lygiui (didelis), – kai turima tiksli informacija, rodanti, kad konkrečiam saugomam asmeniui gresia užpuolimas, arba pastarojo laikotarpio teroristų, kitų grupuočių ar pavienių asmenų veikla rodo, kad saugomas asmuo galėtų būti šių grupių ar pavienių asmenų potencialiu taikiniu;

133.2. II saugumo užtikrinimo lygis taikomas esant II grėsmės lygiui (vidutinis), – kai pastarojo laikotarpio bendro pobūdžio informacija rodo, kad saugomas asmuo galėtų būti teroristų, kitų grupuočių ar pavienių asmenų potencialiu taikiniu;

133.3. III saugumo užtikrinimo lygis taikomas esant III grėsmės lygiui (mažas), – kai nėra tikslios ar bendro pobūdžio informacijos apie konkrečią grėsmę saugomam asmeniui, tačiau atsižvelgiant į veiksnius, susijusius su saugomo asmens atstovaujama valstybe, potenciali grėsmė jo saugumui išlieka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

134. Esant III saugumo užtikrinimo lygiui, taikant apsaugos priemones, turi būti atsižvelgta ir į oficialių svečių kategorijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

135. Vizito saugumą užtikrinančių priemonių sąrašus pagal saugumo užtikrinimo lygį ir oficialių svečių kategorijas tvirtina vidaus reikalų ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

Pavadinimo pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

IV. VIZITO PROGRAMOS DALIŲ, VALSTYBINIO IR DIPLOMATINIO PROTOKOLO REIKALAVIMŲ TAIKYMAS ATSKIROMS VIZITŲ RŪŠIMS

 

14. Valstybinio vizito programos privalomosios dalys yra šios: oficialaus svečio pasitikimas oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte, oficiali pasitikimo ir (arba) išlydėjimo ceremonija Lietuvos Respublikos prezidentūroje, oficialus priėmimas Respublikos Prezidento vardu oficialaus svečio garbei, oficialūs renginiai, kuriuose dalyvauja Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ir užsienio reikalų ministras, pasikeitimas valstybiniais apdovanojimais ir dovanomis, vainiko padėjimas valstybinės reikšmės memoriale, apsilankymas kituose Lietuvos Respublikos miestuose ir vietovėse, renginys ar renginiai, kuriuose dalyvauja ir žiniasklaidos atstovų, kultūros ir socialinė programa, atskira programa oficialaus svečio sutuoktiniui, jeigu jis atvyksta kartu, ar oficialų svečią lydinčiam šeimos nariui, oficialaus svečio išlydėjimas oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte, kitos šios programos dalys, nustatytos vizitą vykdančios institucijos susitarime su oficialaus svečio institucija (vizito rengimo grupe).

15. Valstybinio vizito metu laikomasi šios Tvarkos 12.1 ir 12.3–12.8 punktuose išdėstytų valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų. Oficialų svečią oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte pasitinka ir išlydi Lietuvos Respublikos oficialus asmuo – ne žemesnio kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nario statuso.

 

16. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

17. Oficialaus vizito programos privalomosios dalys yra šios: oficialaus svečio oficialus pasitikimas oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte, susitikimai su to paties ir (ar) panašaus statuso Lietuvos Respublikos oficialiais asmenimis, pasikeitimas dovanomis, oficialus priėmimas kviečiančiosios institucijos vadovo ar kito to paties ar panašaus statuso oficialaus asmens vardu oficialaus svečio garbei, oficialaus svečio išlydėjimas oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte, kitos šios programos dalys, nustatytos vizitą vykdančios institucijos susitarime su oficialaus svečio institucija (vizito rengimo grupe).

18. Oficialaus vizito metu laikomasi šių valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų:

18.1. Oficialaus pasitikimo ir išlydėjimo vietose, taip pat oficialios pasitikimo ceremonijos (jeigu ji numatyta) ir oficialių renginių vietose iškeliamos Lietuvos Respublikos ir oficialaus svečio valstybės arba tarptautinės organizacijos vėliavos.

18.2. Oficialų svečią oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte pasitinka ir išlydi Lietuvos Respublikos oficialus asmuo – panašaus, bet ne aukštesnio statuso.

18.3. Prie oficialaus svečio rezidencijos ir ant automobilio (tik A ir B kategorijų oficialiems svečiams, užsienio valstybių nepaprastiesiems ir įgaliotiesiems ambasadoriams, taip pat tarptautinių organizacijų atstovybių Lietuvos Respublikoje vadovams) iškeliama jo valstybės arba tarptautinės organizacijos vėliava.

18.4. Oficialios pasitikimo ceremonijos (jeigu ji numatyta) metu gali būti grojami Lietuvos Respublikos ir oficialaus svečio valstybės arba tarptautinės organizacijos himnai.

18.5. Oficialių ceremonijų vietose patiesiamas raudonas kilimas.

18.6. Oficialiose ceremonijose oficialus svečias gali būti pagerbiamas garbės sargyba.

18.7. Oficialus svečias ir jo delegacija aptarnaujami tarptautinio oro uosto Labai svarbių asmenų salėje arba specialiai aptarnaujami valstybės sienos kirtimo punkte, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kitaip.

18.8. A kategorijos oficialaus svečio kortežą eskortuoja kelių patrulių padalinys.

18.9. Atskiru vizitą vykdančios institucijos teikimu ir Užsienio reikalų ministerijai pritarus kelių patrulių padalinys eskortuoja ir B bei C kategorijų oficialius svečius.

 

19. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

20. Darbo vizito programos privalomosios dalys yra šios: oficialaus svečio pasitikimas oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte, susitikimai su to paties ar panašaus statuso Lietuvos Respublikos oficialiais asmenimis, oficialus renginys kviečiančiosios ar vizitą vykdančios institucijos vardu oficialaus svečio garbei, oficialaus svečio išlydėjimas oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte, kitos šios programos dalys, nustatytos vizitą vykdančios institucijos susitarime su oficialaus svečio institucija.

21. Darbo vizito metu laikomasi šių valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų:

21.1. A arba B kategorijos oficialaus svečio pasitikimo, išlydėjimo ir oficialių renginių (jeigu jie numatyti) vietose gali būti iškeliamos Lietuvos Respublikos ir oficialaus svečio valstybės arba tarptautinės organizacijos vėliavos.

21.2. Oficialų svečią oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte pasitinka ir išlydi kviečiančiosios arba vizitą vykdančios institucijos oficialus asmuo – žemesnio (panašaus) statuso.

21.3. Prie oficialaus svečio rezidencijos ir ant automobilio (tik A ir B kategorijų oficialiems svečiams, užsienio valstybių nepaprastiesiems ir įgaliotiesiems ambasadoriams ir tarptautinių organizacijų atstovybių Lietuvos Respublikoje vadovams) iškeliama jo valstybės arba tarptautinės organizacijos vėliava.

21.4. Oficialus svečias ir jo delegacija aptarnaujami tarptautinio oro uosto Labai svarbių asmenų salėje arba specialiai aptarnaujami valstybės sienos kirtimo punkte, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kitaip.

 

22. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

23. Vizito tranzito metu ir privataus vizito programų privalomosios dalys yra šios: oficialaus svečio pasitikimas oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte, oficialaus svečio išlydėjimas oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte, kitos šių programų dalys, nustatytos vizitą vykdančios institucijos susitarime su oficialaus svečio institucija. Vizito programa sudaroma, kai to prašo oficialaus svečio institucija.

24. Rengiant vizitą tranzito metu ir privatų vizitą, laikomasi šių valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų:

24.1. Oficialų svečią oro uoste ar kitame valstybės sienos kirtimo punkte gali pasitikti ir išlydėti Lietuvos Respublikos oficialus asmuo.

24.2. Rengiant vizitą tranzito metu, oficialaus svečio pasitikimo ir išlydėjimo vietose ir ant automobilio (tik A ir B kategorijų oficialiems svečiams, užsienio valstybių nepaprastiesiems ir įgaliotiesiems ambasadoriams ir tarptautinių organizacijų atstovybių Lietuvos Respublikoje vadovams) iškeliama jo valstybės ar tarptautinės organizacijos vėliava.

24.3. Oficialus svečias ir jo delegacija aptarnaujami tarptautinio oro uosto Labai svarbių asmenų salėje arba specialiai aptarnaujami valstybės sienos kirtimo punkte, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kitaip.

 

25. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

V. LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ RENGIANT OFICIALAUS SVEČIO VIZITĄ IR JO METU

 

26. Kviečiančioji institucija:

26.1. planuoja vizito datą ir nustato jo rūšį;

26.2. atsako už oficialaus svečio ir oficialios delegacijos priėmimo Lietuvos Respublikoje išlaidų apmokėjimą (toliau vadinama – priėmimo išlaidų apmokėjimas);

26.3. sudaro sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų ir greitosios medicinos pagalbos reanimacijos automobilio suteikimo.

27. Už vizito parengimą ir jo programos bendrą vykdymą yra atsakinga vizitą vykdanti institucija, kuri:

27.1. pagal savo kompetenciją ir laiku informuoja apie vizitą jo saugumą užtikrinančią instituciją, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijas bei įstaigas, dalyvaujančias rengiant ir (arba) vykdant vizitą, taip pat žiniasklaidą;

27.2. atsako už ryšius su oficialaus svečio institucija;

27.3. derindama su kviečiančiąja institucija, prieš vizitą susitaria dėl priėmimo išlaidų pasidalijimo tarp kviečiančiosios ir oficialaus svečio institucijų, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, pariteto principu ir tarptautine praktika;

27.4. suderina su Užsienio reikalų ministerija ir vizito saugumą užtikrinančia institucija vizitui taikytinus valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus, nenumatytus šios Tvarkos IV skyriuje, ir oficialaus svečio vizito saugumo užtikrinimo priemones;

27.5. parengia vizito programą ir suderina ją su kviečiančiąja institucija bei kitomis Lietuvos Respublikos valstybės atsakingomis institucijomis ir įstaigomis, organizuojančiomis oficialius renginius vizito metu;

27.6. jeigu oficialų renginį vizito metu rengia oficialaus svečio institucija arba užsienio valstybės institucija ar įstaiga ir tame renginyje dalyvauja Lietuvos Respublikos oficialūs asmenys, pasirūpina atitinkama medžiaga, kurios reikia Lietuvos Respublikos oficialiems asmenims pasirengti ir dalyvauti tame renginyje;

27.7. kviečiančiosios institucijos pavedimu ir derindama su ja rūpinasi oficialaus svečio ir delegacijos apgyvendinimu, vežimu, maitinimu vizito metu, taip pat sprendžia priėmimo išlaidų apmokėjimo klausimus;

27.8. rengia kortežo, oficialaus svečio ir delegacijos išsidėstymo korteže schemas;

27.9. koordinuoja atsakingų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus, išskyrus vizito saugumo užtikrinimą rengiant vizitą ir jo metu;

27.10. rekomenduoja atsakingoms Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms vizito programos dalių, valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų įgyvendinimo būdus, kontroliuoja vizito programos dalių įgyvendinimą;

27.11. užtikrina valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų vykdymą vizito metu;

27.12. jeigu vykdančioji institucija yra ministerija (išskyrus Užsienio reikalų ministeriją) arba Vyriausybės įstaiga, ji, numatydama oficialaus svečio oficialų arba darbo vizitą, ne vėliau kaip prieš savaitę informuoja Užsienio reikalų ministeriją apie oficialaus svečio atvykimo laiką, delegacijos sudėtį, numatomus oficialius renginius, susitikimus, šių susitikimų tikslus ir ne vėliau kaip per savaitę nuo vizito pabaigos pateikia Užsienio reikalų ministerijai vizito analizę bei susitikimų ataskaitas.

 

28. Vizito saugumą užtikrinanti institucija:

28.1. atsako už vizito saugumo užtikrinimo priemonių numatymą ir jų taikymą vizito metu;

28.2. informuoja vizitą vykdančią instituciją apie priemones vizito saugumui užtikrinti;

28.3. tinkamai ir laiku įformina oficialių svečių Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo dokumentus;

28.4. laiku pasirūpina, kad būtų išduoti leidimai įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją ir joje naudoti oficialaus svečio apsaugos pareigūnams ginkluotę, kitą vizito metu reikalingą techniką, jeigu jai įvežti ir naudoti Lietuvos Respublikoje reikia leidimų;

28.5. pagal savo kompetenciją ir laiku apie vizitą informuoja atsakingas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijas bei įstaigas, taip pat žiniasklaidos atstovus;

28.6. jeigu vizito metu planuojama visiškai arba iš dalies riboti eismą, ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki eismo ribojimo informuoja visuomenę, kuriais maršrutais ir kuriuo laiku bus ribojamas eismas, išskyrus tuos atvejus, kai oficialaus svečio institucija reikalauja įslaptinti maršrutus ir oficialaus svečio kortežo judėjimo laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

29. Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja kviečiančiajai institucijai asmens sveikatos priežiūros įstaigas, su kuriomis reikėtų sudaryti sutartis dėl būtinosios medicinos pagalbos paslaugų ir greitosios medicinos pagalbos reanimacijos automobilio suteikimo.

30. Užsienio reikalų ministerija:

30.1. akredituoja arba pasirūpina atitinkamų leidimų išdavimu oficialų svečią lydintiems žurnalistams;

30.2. derindama su vykdančiąja institucija, nustato Lietuvos Respublikos ir oficialų svečią lydinčių žurnalistų dalyvavimo oficialiuose renginiuose vizito metu tvarką;

30.3. nustato užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių darbuotojų dalyvavimo oficialiuose renginiuose vizito metu tvarką.

31. Kitos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, dalyvaujančios rengiant ir (arba) vykdant vizitą, pagal savo kompetenciją, taip pat laikydamosi šios Tvarkos ir kitų teisės aktų:

31.1. nustato vidaus tvarką oficialių renginių vietose vizito metu, suderina ją su vizitą vykdančia, jo saugumą užtikrinančia bei kitomis atsakingomis institucijomis;

31.2. atsako už šios Tvarkos 12 punkte nurodytų valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų įgyvendinimą, tinkamą oficialaus svečio ir delegacijos priėmimą savo patalpose arba pavaldžiuose objektuose.

32. Už atitinkamą medžiagą, kurios reikia oficialiam renginiui vizito metu organizuoti bei vykdyti, oficialaus renginio scenarijaus ir dalyvių sąrašo parengimą, suderinimą su kitomis atsakingomis institucijomis, šio scenarijaus bendrą įgyvendinimą, išlaidų už oficialų renginį apmokėjimą atsako Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės institucija ar įstaiga, kuri organizuoja oficialų renginį arba kurios patalpose (ar jai pavaldžiame objekte) vyksta oficialus renginys.

 

VI. LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJŲ VEIKSMAI RENGIANT OFICIALAUS SVEČIO VIZITĄ

 

33. Oficialiam svečiui priėmus oficialų kvietimą apsilankyti Lietuvos Respublikoje, kviečiančioji institucija informuoja vizitą vykdančią instituciją.

34. Vizitą vykdanti institucija prašo oficialaus svečio institucijos išdėstyti savo pageidavimus dėl vizito rūšies, valstybinio protokolo reikalavimų, vizito saugumo užtikrinimo priemonių, vizito programos, oficialios delegacijos dydžio ir sudėties, apgyvendinimo, vežimo, maitinimo, priėmimo išlaidų apmokėjimo ir kitų klausimų, taip pat atsakyti, ar numatomas vizito rengimo grupės apsilankymas.

35. Vizito rengimo grupės atvykimas skatintinas, kai planuojamas valstybinis vizitas arba A ar B kategorijos oficialaus svečio oficialus vizitas, o Lietuvos Respublikoje nėra oficialaus svečio valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, ar tarptautinės organizacijos atstovybės.

36. Oficialaus svečio institucijos (arba vizito rengimo grupės) pageidavimus vizitą vykdanti institucija derina su kviečiančiąja institucija, kitomis atsakingomis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis.

37. Parengiamajame etape vizitą vykdanti institucija, kviečiančioji institucija, vizito saugumą užtikrinanti institucija, kitos atsakingos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos tarpusavio ir su oficialaus svečio institucija iškilusius klausimus paprastai sprendžia žodžiu.

38. Jeigu oficialaus svečio institucija arba vizitą vykdanti institucija pareiškia pageidavimų dėl valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimų, nenumatytų šios Tvarkos IV skyriuje, vizitą vykdanti institucija tokius pageidavimus turi suderinti su Užsienio reikalų ministerija ir kviečiančiąja institucija.

39. Ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki vizito pradžios vizitą vykdanti institucija siunčia vizito saugumą užtikrinančiai institucijai paraišką. Vidaus reikalų ministerija, suderinusi su Užsienio reikalų ministerija, gali nustatyti šios paraiškos formą.

40. Paraiškoje nurodoma:

40.1. oficialaus svečio kategorija, pavardė, vardas, pareigos, duomenys apie sveikatos būklę ir dietos ypatumus;

40.2. vizito rūšis ir data;

40.3. valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimai;

40.4. duomenys apie oficialaus svečio asmeninę apsaugą, jos turimą ginkluotę, ryšio priemones ir kitą techniką, kuriai įvežti ir naudoti Lietuvos Respublikos teritorijoje reikia leidimo;

40.5. oficialios ir neoficialios delegacijų sąrašai (saugotini asmenys turi būti specialiai pažymėti);

40.6. oficialaus svečio rezidencijos adresas Lietuvos Respublikoje;

40.7. vizito programa, kortežo ir oficialaus svečio, jo sutuoktinio, jeigu jis atvyksta kartu, ar oficialų svečią lydinčio šeimos nario, kitų saugotinų asmenų ir oficialios delegacijos išsidėstymo korteže schemos;

40.8. pridedami oficialių renginių dalyvių sąrašai su asmens tapatybės duomenimis;

40.9. vizitą vykdančios institucijos atsakingo už vizitą darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, telefonų ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

40.10. paraišką pasirašo vizitą vykdančios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

41. Pasikeitus paraiškoje pateiktai informacijai, vizitą vykdanti institucija turi nedelsiant informuoti vizito saugumą užtikrinančią instituciją.

42. Keisti vizito programą, valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus, kortežo ir žmonių išsidėstymo korteže schemas, oficialių renginių dalyvių sąrašus prieš vizitą ar jo metu gali tik vizitą vykdančios institucijos vadovo įgaliotas asmuo arba pastarojo asmens paskirtas už vizitą atsakingas darbuotojas.

43. Vizito programos dalių laiko ir vietos, oficialių renginių dalyvių sąrašų pakeitimus vizitą vykdanti institucija turi derinti su vizito saugumą užtikrinančia institucija.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Vizitą vykdanti institucija gali organizuoti koordinacinius atsakingų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų pasitarimus vizitui parengti.

 

45. Kai oficialaus svečio institucija prašo vizito saugumo užtikrinimo priemonių, nenumatytų šios Tvarkos 135 punkte nurodytuose sąrašuose, taip pat kai rengiami valstybinis vizitas ar A arba B kategorijos oficialaus svečio oficialus vizitas, parengimo ir vykdymo klausimai vizitą vykdančios institucijos teikimu ir kviečiančiosios bei vizito saugumą užtikrinančios institucijų pritarimu gali būti svarstomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

 

46. Šios Tvarkos 45 punkte numatytais atvejais vizitą vykdanti institucija arba vizito saugumą užtikrinanti institucija kviečiančiosios institucijos pritarimu gali kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kad būtų skirta papildomų lėšų vizitui rengti ir vykdyti.

 

________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 811, 2006-08-25, Žin., 2006, Nr. 92-3627 (2006-08-29)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 27 D. NUTARIMO NR. 1485 ,,DĖL OFICIALIŲ SVEČIŲ PRIĖMIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 295, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 41-1491 (2008-04-10)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 27 D. NUTARIMO NR. 1485 "DĖL OFICIALIŲ SVEČIŲ PRIĖMIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 85, 2013-01-23, Žin., 2013, Nr. 13-622 (2013-02-02)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 27 D. NUTARIMO NR. 1485 "DĖL OFICIALIŲ SVEČIŲ PRIĖMIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2013-02-04)

                  aubodi@lrs.lt