Suvestinė redakcija nuo 2009-05-24 iki 2014-09-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 57-1966, i. k. 1052080ISAK00ĮV-155

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.04.01:2005 „LEIDIMŲ ATLIKTI TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS DARBUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 19 d. Nr. ĮV-155

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 9 dalimi,

tvirtinu Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ (pridedama).

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155

 

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nustato prašymų išduoti leidimus atlikti kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus (toliau – Leidimas) pateikimą, šių Leidimų išdavimą, apskaitą ir saugojimą, galiojimo sustabdymą ir pripažinimą netekusiais galios.

2. Taisyklės privalomos valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems Leidimų išdavimo, jų apskaitos ir saugojimo, jų pripažinimo netekusiais galios procese.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. Prašymo IŠDUOTI LEIDIMĄ pateikimas

 

4. Leidimus išduoda:

4.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) teritoriniai padaliniai – valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl kurių priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomais valstybės, tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti;

4.2. savivaldybių paveldosaugos padaliniai – savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo objektų, dėl kurių priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomais savivaldybės, tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti.

5. Leidimai išduodami kultūros paveldo objektų valdytojams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau – pareiškėjas).

6. Leidimui gauti pareiškėjas pateikia šių Taisyklių 1 priede nurodytos formos prašymą.

7. Prie prašymo pridedamos šių dokumentų kopijos:

7.1. kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinančio dokumento;

7.2. statytojo (užsakovo) patvirtinto tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto (tvarkybos darbų projekto);

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-233, 2009-05-14, Žin., 2009, Nr. 60-2384 (2009-05-23), i. k. 1092080ISAK00ĮV-233

 

7.3. Neteko galios nuo 2009-05-24

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-233, 2009-05-14, Žin. 2009, Nr. 60-2384 (2009-05-23), i. k. 1092080ISAK00ĮV-233

 

7.4. įgaliojimo (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-233, 2009-05-14, Žin., 2009, Nr. 60-2384 (2009-05-23), i. k. 1092080ISAK00ĮV-233

 

8. Pareiškėjas, pateikdamas prašymą, turi pateikti ir dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 7 punkte, originalus.

9. Departamento ar savivaldybės specialistas, atsakingas už prašymų priėmimą, įsitikina pateiktų duomenų tikrumu ir grąžina dokumentų originalus juos pateikusiam pareiškėjui. Jeigu pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus Taisyklių 7 punkte nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai per 3 darbo dienas raštu pranešama pareiškėjui ir jam nustatomas ne trumpesnis kaip 10 dienų terminas pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems pateikti. Tokiu atveju terminas, per kurį turi būti išduotas Leidimas, skaičiuojamas nuo tos dienos, kai gauti patikslinti ar papildomi dokumentai.

 

III. leidimų išdavimas

 

10. Leidimai darbams išduodami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Priėmus sprendimą prašymo netenkinti ir neišduoti Leidimo, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant priežastis, dėl kurių prašymas netenkintinas.

11. Leidimo forma nurodyta Taisyklių 2 priede. Leidimas pildomas dviem egzemplioriais. Pirmas Leidimo egzempliorius įteikiamas pareiškėjui, antras paliekamas jį išdavusioje institucijoje.

12. Leidimai išduodami nemokamai.

13. Bet kokie esminiai pataisymai išduotuose Leidimuose negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidų pataisymas turi būti padarytas abiejuose Leidimo egzemplioriuose ir patvirtintas juos išdavusios institucijos padalinio viršininko arba jį pavaduojančio valstybės tarnautojo parašu, nurodant pataisymo datą.

14. Išduotas Leidimas galioja iki tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo.

 

IV. leidimų darbams Apskaita ir SAUGOJIMAS

 

15. Leidimus registruoja juos išdavusios institucijos.

16. Leidimai kartu su prašymu išduoti Leidimą saugomi 5 metus juos išdavusioje institucijoje.

 

V. LEIDIMų GALIOJIMO sustabdymas IR PRIPAŽINIMAS NETEKUSIAIS GALIOS

 

17. Leidimą išdavusi institucija, nustačiusi, kad darbų metu buvo pažeisti paveldosaugos reikalavimai ar dėl projekto klaidų iškilo vertingųjų savybių praradimo ar sužalojimo grėsmė, gali sustabdyti Leidimo galiojimą iki 15 dienų. Apie priimtą sprendimą sustabdyti Leidimo galiojimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama Leidimą gavusiam asmeniui. Jam nurodomos Leidimo sustabdymo priežastys ir terminas, per kurį būtina pašalinti pažeidimus.

18. Leidimą gavęs asmuo raštu įspėjamas, kad Leidimas bus pripažintas netekusiu galios, jeigu jis per nustatytą terminą nepašalins pažeidimų.

19. Pašalinęs pažeidimus, Leidimą gavęs asmuo turi raštu informuoti Leidimą išdavusią instituciją, kuri patikrina, ar pažeidimai pašalinti, ir panaikina Leidimo galiojimo sustabdymą.

20. Leidimai pripažįstami netekusiais galios, jeigu:

20.1. nustatoma, kad Leidimas išduotas nesilaikant šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

20.2. nustatoma, kad, norėdamas gauti Leidimą, pareiškėjas pateikė klaidingą informaciją, dėl kurios Leidimas negalėjo būti išduotas;

20.3. Leidimą gavęs asmuo, kurio Leidimo galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų;

20.4. Leidimą gavęs asmuo, kurio Leidimo galiojimas buvo sustabdytas, toliau vykdo tvarkomuosius paveldosaugos darbus;

20.5. Leidimą gavęs juridinis asmuo likviduojamas, bankrutuoja ar reorganizuojamas;

20.6. mirė fizinis asmuo, kuriam buvo išduotas Leidimas;

20.7. per 2 metus nuo Leidimo išdavimo dienos tvarkomieji paveldosaugos darbai nebuvo pradėti;

20.8. pasikeitė kultūros paveldo objekto valdytojas, kuriam buvo išduotas Leidimas.

21. Apie priimtą sprendimą Leidimą pripažinti netekusiu galios per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama Leidimą gavusiam asmeniui ir nurodoma Leidimo pripažinimo netekusiu galios priežastys, data ir reikalavimas per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos grąžinti Leidimą jį išdavusiai institucijai.

22. Pripažintų netekusiais galios Leidimų abu egzemplioriai perbraukiami įstrižais brūkšniais ir ant jų užrašoma „Pripažinta netekusiu galios“ bei nurodoma pripažinimo netekusiu galios priežastis, sprendimo priėmimo data ir pasirašoma juos išdavusios institucijos padalinio viršininko arba jį pavaduojančio valstybės tarnautojo.

 

VI. baigiamosios nuostatos

 

23. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 


 

Paveldo tvarkybos reglamento

PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti

tvarkomuosius paveldosaugos darbus

išdavimo taisyklės“

1 priedas

 

(prašymo išduoti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus forma)

___________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

 

___________________________________________________

(juridinio asmens/asmens kodas, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

 

___________________________________________________

(institucijos (jos padalinio), kuriai teikiamas prašymas, pavadinimas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS DARBUS

 

200    m.                  d.

 

Prašau išduoti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus

 

Kultūros paveldo objekte ___________________________________________________________

(pavadinimas, adresas)

_______________________________________________________________________________ ,

 

kurio unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. _________________________________________ ,

 

pagal tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą _________________________________________ ,

(projekto pavadinimas,

________________________________________________________________________________

rengėjo vardas ir pavardė, atestato Nr., telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

 

kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko ________________________________________

(vardas, pavardė,

_______________________________________________________________________________.

atestato Nr., telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

 

PRIDEDAMA:

1. Kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinantys dokumentai, _____lapų.

2. Statytojo (užsakovo) patvirtintas tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas (tvarkybos darbų projektas), ____ lapų;

3. Įgaliojimas (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo), _____lapų.                

 

______________________             ____________________________                                             

(valdytojo ar jo įgalioto asmens                                     (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

A.  V. (juridinio asmens atveju)


 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-233, 2009-05-14, Žin., 2009, Nr. 60-2384 (2009-05-23), i. k. 1092080ISAK00ĮV-233

 

Paveldo tvarkybos reglamento

PTR 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti

tvarkomuosius paveldosaugos darbus

išdavimo taisyklės“

1 priedas

 

 

(Leidimo atlikti kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus forma)

 

_______________________________________________

(išdavusios institucijos pavadinimas)

 

LEIDIMAS

ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS DARBUS

_______ Nr. _______

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Kultūros paveldo objekto______________________________________________________

(pavadinimas, adresas,

________________________________________________________________________________

unikalus Kultūros vertybių registro kodas, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.)

valdytojui________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, telefono ir fakso numeriai, vadovo vardas ir pavardė

_______________________________________________________________________________

arba fizinio asmens vardas, pavardė, telefonas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

 

leidžiama atlikti šiuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus: _______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

pagal tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą _________________________________________ ,

                                                                                                           (projekto pavadinimas,

kurį parengė _____________________________________________________________________ ,

rengėjo vardas ir pavardė, atestato Nr., telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

 

kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko ________________________________________

(vardas, pavardė,

_______________________________________________________________________________.

atestato Nr., telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

 

Papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus: ____

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

______________________             ____________________________                                             

            (pareigų pavadinimas)                                           (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

                                                 A. V.

Leidimas įteiktas:

 

___________________________               ______________________                                             

      (valdytojo ar jo įgalioto asmens                                       (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

                 pareigų pavadinimas)

A. V.          (juridinio asmens atveju)

 

_____________

           (data)

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-233, 2009-05-14, Žin., 2009, Nr. 60-2384 (2009-05-23), i. k. 1092080ISAK00ĮV-233

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-155 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2005 "Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo