Suvestinė redakcija nuo 2017-12-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 57-1966, i. k. 1052080ISAK00ĮV-155

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.04.01:2014 „LEIDIMŲ ATLIKTI TVARKYBOS DARBUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 19 d. Nr. ĮV-155

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. ĮV-630, 2014-09-16, paskelbta TAR 2014-09-24, i. k. 2014-12796

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 9 dalimi,

Preambulės pakeitimai:

Nr. ĮV-1196, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20350

 

tvirtinu paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ (pridedama)

 

Pastraipos pakeitimai:

Nr. ĮV-630, 2014-09-16, paskelbta TAR 2014-09-24, i. k. 2014-12796

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-155

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2014 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. ĮV-630

redakcija)

 

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti TVARKYBOS darbus išdavimo taisyklės

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nustato prašymų išduoti leidimus atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio (toliau – kultūros paveldo objektas) tvarkybos darbus (toliau – Leidimas) pateikimą, Leidimų išdavimą, apskaitą ir saugojimą, galiojimo sustabdymą, pripažinimą netekusiais galios ir perregistravimą.

2. Taisyklės privalomos valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, dalyvaujantiems Leidimų išdavimo, jų apskaitos, saugojimo, pripažinimo netekusiais galios procese.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

Prašymo IŠDUOTI LEIDIMĄ pateikimas

 

4. Leidimus išduoda:

4.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai – kultūros paveldo objektų, išskyrus savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams atlikti;

4.2. savivaldybių administracijos – savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1196, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20350

 

5. Leidimai išduodami kultūros paveldo objektų valdytojams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau – pareiškėjas).

6. Leidimui gauti pareiškėjas Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytai institucijai per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą, o Taisyklių 4.2 papunktyje nurodytai institucijai (toliau kartu – Institucija) tiesiogiai ar paštu arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) pateikia Taisyklių 1 priede nurodytos formos prašymą ir šiuos prie prašymo pridedamus dokumentus:

6.1. kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinantį dokumentą;

6.2. įgaliojimą (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo);

6.3. 2 egzempliorius tvarkybos darbų projekto (toliau – Projektas), kuriame numatytiems darbams prašoma išduoti Leidimą. Projektas turi būti parengtas ir patvirtintas pagal Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo“ (toliau – Projektų rengimo taisyklės), nustatytus reikalavimus. Jeigu iki prašymo pateikimo dienos Projektas jau buvo pateiktas ir vienas suderinto Projekto egzempliorius yra saugomas Institucijoje, pakartotinai tas pats Projektas su prašymu nebeteikiamas.

Šiame punkte nurodyti dokumentai gali būti pateikiami pasirinktinai ir per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1196, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20350

 

7. Jei pareiškėjas kartu su prašymu Institucijai pateikė Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose nurodytų dokumentų originalus, prašymą nagrinėjantis asmuo pasilieka šių dokumentų kopijas, o dokumentų originalus kartu su sprendimu dėl Leidimo išdavimo grąžina pareiškėjui.

8. Institucija, kuriai pateiktas prašymas, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia paštu arba elektroniniu būdu (jeigu prašymas gautas elektroniniu būdu) pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas yra gautas. Jeigu pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai nurodoma šiame pranešime ir pareiškėjui nustatomas ne trumpesnis kaip 7 darbo dienų terminas pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems pateikti. Jei per nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia patikslintų ar papildomų dokumentų, prašymas paliekamas nenagrinėtu ir apie tai per 3 darbo dienas informuojamas pareiškėjas, jam grąžinant pateiktus dokumentus.

 

III SKYRIUS

leidimų išdavimas, Apskaita ir SAUGOJIMAS

 

9. Leidimų išdavimo terminai priklauso nuo įvairių sąlygų. Jeigu Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka pateikiami patikslinti ar papildyti dokumentai, Leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo šių dokumentų gavimo dienos. Institucijai priėmus sprendimą prašymo netenkinti ir Leidimo neišduoti, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pareiškėjas informuojamas raštu arba per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą, nurodant priežastis, dėl kurių prašymas netenkintinas ir sprendimo apskundimo tvarką. Jei leidimas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir pareiškėjui nepranešta apie neišdavimo priežastis, pareiškėjas turi teisę vykdyti tvarkybos darbus be Leidimo, jeigu tvarkybos darbai vykdomi pagal Projektą, kuriam yra pateikta teigiama paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės išvada. Apie darbų pradžią raštu pranešama Leidimą turėjusiai išduoti Institucijai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki tvarkybos darbų pradžios.

Pateikus Institucijai prašymą išduoti Leidimą, jis išduodamas:

9.1. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, jei kartu su prašymu išduoti Leidimą pateikiamas Institucijoje nepatikrintas (nederintas) Projektas;

9.2. ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, jei prašymas pateikiamas kartu su nepatikrintu (nederintu) supaprastintos sudėties Projektu;

9.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jei iki prašymo pateikimo dienos Projektas buvo patikrintas (suderintas) Institucijoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1196, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20350

 

10. Leidimą išduoti atsisakoma, jeigu:

10.1. Institucija motyvuotai nederina pateikto Projekto, kaip neatitinkančio Projektų rengimo taisyklėse nustatytų reikalavimų;

10.2. po Projekto suderinimo iki Leidimo išdavimo išaiškėja naujos kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, pasikeičia kultūros paveldo objekto teisinis statusas ar paveldosaugos reikalavimai, įtakojantys planuojamus tvarkybos darbus ir dėl nurodytų priežasčių ar vienos iš jų privaloma keisti Projekto sprendinius.

11. Leidimo forma nurodyta Taisyklių 2 priede. Leidimas pildomas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo Leidimą išdavusios Institucijos vadovas arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas ir valdytojas ar jo įgaliotas asmuo. Pirmas Leidimo egzempliorius įteikiamas pareiškėjui, antras paliekamas jį išdavusioje Institucijoje.

12. Leidimai išduodami nemokamai.

13. Bet kokie esminiai pataisymai išduotuose Leidimuose negalimi, išskyrus techninių klaidų pataisymą arba Leidimo papildymą Taisyklių 20 punkte nurodyta informacija. Techninių klaidų pataisymas turi būti padarytas abiejuose Leidimo egzemplioriuose ir patvirtintas juos išdavusios Institucijos vadovo arba jo įgalioto valstybės tarnautojo parašu, nurodant pataisymo datą.

14. Išduotas Leidimas galioja iki tvarkybos darbų priėmimo, išskyrus Taisyklių 21 punkte nurodytus atvejus.

15. Leidimus registruoja juos išdavusios Institucijos.

16. Leidimai kartu su prašymu išduoti Leidimą teisės aktų nustatyta tvarka nuolat saugomi juos išdavusioje Institucijoje.

 

iV skyrius

LEIDIMų GALIOJIMO sustabdymas IR PRIPAŽINIMAS NETEKUSIAIS GALIOS

 

17. Leidimą išdavusi Institucija sustabdo Leidimo galiojimą šiais atvejais:

17.1. pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 straipsnio 10 dalį nustačiusi, kad darbai atliekami nesilaikant Projekto sprendinių ir/ar papildomų paveldosaugos reikalavimų, nurodytų Leidime, ir/ar, kad būtina patikslinti ar papildyti Projektą, nes priešingu atveju tvarkybos darbai žalotų vertingąsias savybes ar keltų joms grėsmę. Toks sustabdymas galioja, kol bus pašalinti šie paveldosaugos reikalavimų pažeidimai, iškilusi grėsmė ar iki teismo sprendimo;

17.2. taikant pradinę apsaugą – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnyje numatytais atvejais ir darbų sustabdymo terminais.

18. Apie priimtą sprendimą sustabdyti Leidimo galiojimą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroniniu būdu pranešama Leidimą gavusiam asmeniui. Pranešime nurodomos Leidimo sustabdymo priežastys (konkretūs darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant Projekto sprendinių, papildomų paveldosaugos reikalavimų nurodytų Leidime, Projekto sprendiniai, galintys sužaloti vertingąsias savybes ar keliantys joms grėsmę, naujai aptiktos vertingosios savybės) bei nurodyti veiksmai, kuriais turi būti pašalinti šie paveldosaugos reikalavimų pažeidimai, ar iškilusi grėsmė vertingosioms savybėms ir terminas, per kurį būtina pašalinti nurodytus pažeidimus ar grėsmę.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1196, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20350

 

19. Pašalinęs pažeidimus, Leidimą gavęs asmuo turi raštu informuoti Leidimą išdavusią savivaldybės administraciją arba per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą informuoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinį skyrių, kurie patikrina, ar pažeidimai pašalinti, ir priima atitinkamą sprendimą dėl Leidimo galiojimo sustabdymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1196, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20350

 

20. Jeigu šalinant paveldosaugos pažeidimus papildomas ar patikslinamas Projektas, abiejuose Leidimo egzemplioriuose nurodoma nauja Projekto laida. Šis naujas įrašas Leidime turi būti patvirtintas juos išdavusios Institucijos vadovo arba jo įgalioto valstybės tarnautojo parašu, nurodant įrašo datą.

21. Leidimai pripažįstami netekusiais galios šiais atvejais:

21.1. nustatoma, kad Leidimas išduotas nesilaikant Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

21.2. nustatoma, kad, norėdamas gauti Leidimą, pareiškėjas pateikė klaidingą informaciją, dėl kurios Leidimas negalėjo būti išduotas;

21.3. Leidimą gavęs asmuo, kurio Leidimo galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų;

21.4. Leidimą gavęs asmuo, kurio Leidimo galiojimas buvo sustabdytas, toliau vykdo tvarkybos darbus;

21.5. per 5 metus nuo Leidimo išdavimo dienos tvarkybos darbai nebuvo pradėti;

21.6. Taisyklių 27 punkte numatytu atveju.

22. Apie priimtą sprendimą Leidimą pripažinti netekusiu galios ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroniniu būdu pranešama Leidimą gavusiam asmeniui ir nurodoma Leidimo pripažinimo netekusiu galios priežastys, data bei sprendimo apskundimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1196, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20350

 

23. Institucijoje saugomas pripažinto netekusiu galios Leidimo egzempliorius perbraukiamas įstrižais brūkšniais ir ant jo užrašoma „Pripažinta netekusiu galios“ bei nurodoma pripažinimo netekusiu galios priežastis, sprendimo priėmimo data ir pasirašoma jį išdavusios Institucijos vadovo arba jo įgalioto valstybės tarnautojo.

 

V skyrius

LEIDIMŲ PERREGISTRAVIMAS

 

24. Pasikeitus kultūros paveldo objekto valdytojui, kuriam buvo išduotas Leidimas, naujas valdytojas, norėdamas tęsti ar pradėti vykdyti tvarkybos darbus, Leidimą išdavusiai Institucijai Taisyklių 6 punkte nurodytu būdu pateikia prašymą perregistruoti jo (šio asmens) vardu minėtą Leidimą. Prie prašymo privalo būti pridėta valdymo teisę patvirtinančio dokumento kopija. Šiame skyriuje nurodyta tvarka taip pat perregistruojami Leidimai valdytojui – juridiniam asmeniui, pakeitus pavadinimą  – subjekto nauju pavadinimu. Perregistruojami tik galiojantys Leidimai.

25. Institucija, kuriai pateiktas prašymas perregistruoti Leidimą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia paštu arba elektroniniu būdu (jeigu prašymas gautas elektroniniu būdu) pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas yra gautas. Jeigu pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus Taisyklių 24 punkte nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai nurodoma šiame pranešime ir pareiškėjui nustatomas ne trumpesnis kaip 7 darbo dienų terminas pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems pateikti. Jei per nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia patikslintų ar papildomų dokumentų, prašymas paliekamas nenagrinėtu ir apie tai per 3 darbo dienas informuojamas pareiškėjas, jam grąžinant pateiktus dokumentus. Leidimo perregistravimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai gauti patikslinti ar papildomi dokumentai.

26. Naujas Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo Institucijoje dienos. Jeigu Taisyklių 25 punkte nustatyta tvarka pateikiami patikslinti ar papildyti dokumentai, naujo Leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo šių dokumentų gavimo dienos.

27. Naujame Leidime įrašomas naujas jo numeris, nurodomas buvusio Leidimo numeris ir išdavimo data, ankstesnis Leidimas pripažįstamas netekusiu galios Taisyklių 22 punkte nurodyta tvarka.

28. Priėmus sprendimą netenkinti prašymo, Institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu arba elektroniniu būdu, nurodydama motyvus, informuoja prašymą pateikusį asmenį apie tai, kad Leidimas šio asmens vardu negali būti perregistruotas.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1196, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20350

 

29. Pasikeitus Leidime nurodytiems kultūros paveldo objekto, kurio tvarkybos darbus leista atlikti, valdytojo ar darbų vadovo rekvizitams (kontaktiniams duomenims, valdytojo fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresui ar valdytojo juridinio asmens pavadinimui ar buveinės adresui), apie tai valdytojas privalo per 7 darbo dienas nuo nurodytų duomenų pasikeitimo informuoti leidimą išdavusią savivaldybės administraciją raštu arba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinį skyrių per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1196, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20350

 

VI skyrius

baigiamosios nuostatos

 

30. Žinios apie Leidimo išdavimą, sustabdymą, pripažinimą netekusiu galios ir perregistravimą skelbiamos portale www.verslovartai.lt ir Leidimus išdavusių Institucijų interneto tinklapiuose.

31. Skundai ir ginčai dėl Leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimų ir Leidimus išduodančios Institucijos priimtų sprendimų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-630, 2014-09-16, paskelbta TAR 2014-09-24, i. k. 2014-12796

 

 

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014

„Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“

1 priedas

 

(prašymo išduoti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKYBOS darbus forma)

_______________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el.

_______________________________________________________________________________________________

pašto adresas)

_______________________________________________________________________________________________

(institucijos (jos padalinio), kuriai teikiamas prašymas, pavadinimas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO tvarkybos DARBUS

 

20____ m.___ d.

 

Prašau išduoti leidimą atlikti tvarkybos darbus kultūros paveldo objekte ar kultūros paveldo

statinyje _________________________________________________________________________

(pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre, adresas)

________________________________________________________________________________

kurio unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.__________________________________________

pagal tvarkybos darbų projektą, ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas,

________________________________________________________________________________

rengėjo vardas, pavardė, atestato Nr. ir  galiojimo data,  telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko ________________________________________

                                                                                                          (vardas, pavardė,

________________________________________________________________________________

                                   atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

vadovaujant darbų vadovui__________________________________________________________

(vardas, pavardė, atestatų Nr. ir galiojimo datos, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

_______________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. Kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio valdymo teisę patvirtinantys dokumentai, ___ lapų.

2. Statytojo (užsakovo) patvirtintas (tvarkybos darbų projektas),_____lapų, 2 egz.

3. Įgaliojimas (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo),___lapų.

 

 

Leidimas įteiktas:

 

______________________________

 

 

__________________

 

 

__________________

(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos (nurodoma juridinio asmens atveju)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

A. V. (juridinio asmens atveju)

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-233, 2009-05-14, Žin., 2009, Nr. 60-2384 (2009-05-23), i. k. 1092080ISAK00ĮV-233

Nr. ĮV-630, 2014-09-16, paskelbta TAR 2014-09-24, i. k. 2014-12796

 

 

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“

2 priedas

 

(Leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio TVARKYBOS darbus forma)

 

__________________________________________________

(išdavusios institucijos pavadinimas)

 

LEIDIMAS

ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO

TVARKYBOS DARBUS

_______ Nr. _______

(data)

 

________________________

(sudarymo vieta)

 

Kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio_____________________________________

                                                                                                     (pavadinimas, adresas,

_______________________________________________________________________________________

              unikalus kodas Kultūros vertybių registre, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.)

valdytojui________________________________________________________________________

                      (juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, telefono ir fakso numeriai, vadovo vardas ir pavardė

________________________________________________________________________________

arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

leidžiama atlikti šiuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus: _______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

pagal tvarkybos darbų projektą_______________________________________________________

                                                                                        (projekto pavadinimas, projekto laida)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

kurį parengė______________________________________________________________________

                                                                (rengėjo vardas,  pavardė, atestato Nr. ir galiojimo data,  _______________________________________________________________________________________

 telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko ________________________________________

                                                                                                          (vardas, pavardė,

________________________________________________________________________________

                                   atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

vadovaujant darbų vadovui__________________________________________________________

                                                                                      (vardas, pavardė, atestatų Nr. ir galiojimo datos,

_______________________________________________________________________________________________

telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

 

Papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkybos darbus: ___________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Tvarkybos darbų metu aptikus archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas privalo apie tai pranešti leidimą atlikti tvarkybos darbus išdavusiai institucijai.

 

Pasikeitus leidime atlikti tvarkybos darbus nurodytiems kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio, kurio tvarkybos darbus leista atlikti, valdytojo ar darbų vadovo rekvizitams (kontaktiniams duomenims, valdytojo fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresui ar valdytojo juridinio asmens pavadinimui ar buveinės adresui), apie tai valdytojas privalo informuoti leidimą išdavusią instituciją raštu per 7 darbo dienas nuo nurodytų duomenų pasikeitimo.

 

 

Papildoma informacija______________________________________________________________

(buvusio leidimo atlikti tvarkybos darbus Nr., išdavimo data ir kt.)

 

 

__________________

__________________

__________________

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

A. V.

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Leidimas įteiktas:

 

______________________________

 

 

__________________

 

 

__________________

(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos (nurodoma juridinio asmens atveju)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

__________________

 

A. V. (juridinio asmens atveju)

 

(data)

 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-630, 2014-09-16, paskelbta TAR 2014-09-24, i. k. 2014-12796

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-233, 2009-05-14, Žin., 2009, Nr. 60-2384 (2009-05-23), i. k. 1092080ISAK00ĮV-233

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-155 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2005 "Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-630, 2014-09-16, paskelbta TAR 2014-09-24, i. k. 2014-12796

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-155 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.04.01:2005 „Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-731, 2014-10-22, paskelbta TAR 2014-11-05, i. k. 2014-15824

Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-155 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1196, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20350

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-155 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo