Suvestinė redakcija nuo 2017-10-04 iki 2017-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 180-6689; Žin. 2012, Nr.47-2325, i. k. 1042055ISAK00VA-186

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. VA-166, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29352

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIO IR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ PERMOKOS (SKIRTUMO) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)

 

2004 m. gruodžio 7 d. Nr. VA-186

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsniu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

t virtinu pridedamas:

1. Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisykles;

2. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 formą;

3. Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0783 formą.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu

Nr. VA-186

(Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo

Nr. VA-166 redakcija)

 

 

MOKESČIO IR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ PERMOKOS (SKIRTUMO) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojo (įskaitant asmenį, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą (iki 2016 m. gruodžio 31d. už administracinį teisės pažeidimą)) ar už jį trečiojo asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) prašymo grąžinti (įskaityti) Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų, paskirtų baudų už administracinius nusižengimus (iki 2016 m. gruodžio 31d. už administracinius teisės pažeidimus) ar kitus mokesčių įstatymus, valstybės rinkliavų ir kitų įmokų, taip pat neadministruojamų, bet į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtų mokesčių ir kitų įmokų (toliau – mokestis ir bauda už AN) permokas (skirtumus) ar nepagrįstai išieškotų sumų užpildymo, pateikimo, mokesčių ir baudų už AN permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) be mokesčių mokėtojo prašymo ir mokesčių ir baudų už AN ar nepagrįstai išieškotų sumų apskaitos, susijusios su mokesčio ir baudos už AN permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimu (įskaitymu), tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu (toliau – ANK) (iki 2016 m. gruodžio 31 d. – Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, toliau – ATPK), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (toliau – CPK), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau – VAĮ), Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu (toliau – ĮBĮ), Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu (toliau – FABĮ), Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-81, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15567

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Administracinio nusižengimo identifikatorius – tai Administracinių nusižengimų registre registro objekto identifikavimo kodas arba ANK (iki 2016 m. gruodžio 31d. ATPK) numatyta tvarka įgalioto organo (pareigūno) surašyto protokolo dėl padaryto administracinio nusižengimo, priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje ar kito proceso metu patvirtinto dokumento (toliau – procesinis dokumentas), kuriuo paskirta bauda už AN, identifikavimo numeris (toliau – ROIK ar kitas AN identifikavimo numeris).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-70, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13828

 

3.2. Informacinė sistema – Mokesčių apskaitos informacinė sistema (toliau – MAIS), e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritis Mano VMI (toliau – Mano VMI).

3.3. Mokesčių mokėtojo savivaldybė – savivaldybė, kurios teritorijoje registruota mokesčių mokėtojo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta.

3.4. Nepagrįstai išieškota suma – išieškota per didelė mokesčio ir su juo susijusi suma iš mokesčių mokėtojo kredito įstaigoje esančių sąskaitų arba išieškota piniginių lėšų, iš kurių išieškoti negalima pagal CPK 668, 738 ir 739 straipsnius, suma.

3.5. Valstybinė mokesčių inspekcija – tai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI).

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ, mokesčių įstatymuose ir Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įskaitymo taisyklės), vartojamas sąvokas.

5. Mokesčio ir (arba) baudos už AN permoka (skirtumas) gali būti įskaityta tik to paties mokesčių mokėtojo mokestinėms ir (arba) baudų už AN mokėjimo prievolėms padengti, išskyrus atvejus, kai:

5.1. neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko (savininkų) permokėtomis mokesčio ir baudų už AN sumomis dengiamos to neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens mokestinės nepriemokos ir įskaitomi mokesčiai, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;

5.2. likviduojamo neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens mokesčių permoka (skirtumas) įskaitoma to paties likviduojamo neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko (savininkų) mokestinėms ir (arba) baudų už AN nepriemokoms padengti ir (arba) mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti;

5.3. mokestį išskaičiuojančio asmens iš mokesčių mokėtojo išskaičiuota ir sumokėta per didelė pajamų mokesčio suma arba klaidingai išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis įskaitomas to mokesčių mokėtojo mokestinėms ir (arba) baudų už AN nepriemokoms padengti ar mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo turi patikslinti mokesčio deklaraciją, o mokesčių mokėtojas kartu su Prašymu grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas, kurio FR0781 forma patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės (toliau – Prašymas), mokesčių administratoriui turi pateikti tinkamai užpildytą Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažymą, kurios pavyzdinė forma pateikta Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede „Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų pažyma;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-70, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13828

 

5.4. pagal bendrą jungtinės nuosavybės teise arba pagal bendrą dalinės nuosavybės teise priklausančio turto vieno iš savininkų sumokėta mokesčio suma įskaitoma to turto mokesčio prievolei, parengtai kito savininko vardu, padengti;

5.5. fizinis asmuo baudžiamojoje byloje atlygina juridiniam asmeniui padarytą žalą, t. y.  fizinis asmuo turima mokesčių permoka (skirtumu) padengia juridiniam asmeniui priskaičiuotus mokesčius ir su jais susijusias sumas;

5.6. įskaitomos Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 51 „Dėl Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka perimtos kito mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos (toliau – perimtos mokestinės nepriemokos);

5.7. mokesčių mokėtojas sumoka baudą už AN ir mokėjimo dokumente nurodo ROIK ar kitą AN identifikavimo numerį. Tokiu atveju sumokėta baudos už AN suma įskaitoma pagal mokėjimo dokumente nurodytą ROIK ar kitą AN identifikavimo numerį, neatsižvelgiant į tai, koks asmuo sumokėjo baudą už AN;

5.8. mokesčių mokėtojas sumoka mokestinę prievolę ar baudą už AN už kitą mokesčių mokėtoją, tačiau mokėjimo prievolės dokumente nenurodo ir (arba) klaidingai nurodo mokesčių mokėtojo, už kurį sumokama mokestinė prievolė ar bauda už AN, identifikavimo duomenis (pavadinimą ar vardą, pavardę, gimimo datą ar asmens identifikavimo numerį, paskirtos baudos už AN ROIK ar kitą AN identifikavimo numerį). Remdamasis mokėjimo dokumente netiksliai ir (arba) neteisingai nurodytais duomenimis, mokesčių administratorius sumokėtą įmoką įskaito ją sumokėjusio mokesčių mokėtojo vardu.

Tokiu atveju mokesčių mokėtojas, klaidingai sumokėjęs įmoką, šių Taisyklių 12 punkte nurodyta tvarka turi pateikti Prašymą klaidingai sumokėtą įmoką įskaityti kito mokesčių mokėtojo mokestinei prievolei ar baudos už AN mokėjimo prievolei padengti.

6. Mokesčių mokėtojo mokesčių ar baudų už AN permoka (skirtumas), susidariusi už laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo (iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto ir FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas) ar bet kuriuo bankroto proceso metu (pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir FABĮ 24 straipsnio 11 punkto nuostatas), gali būti įskaityta šio mokesčių mokėtojo mokestinei ar baudos už AN nepriemokai padengti Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka, atsižvelgiant į ĮBĮ 35 straipsnio 8 dalyje ir FABĮ 29 straipsnio 9 dalyje nustatytą tvarką.

7. Mokesčių mokėtojo mokesčių ir baudos už AN permoka (skirtumu) negali būti įskaitomos valstybinio socialinio draudimo įmokos, o valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka (susidariusi už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai) negali būti įskaitomos kitos mokesčių mokėtojo mokėjimo prievolės. Klaidingai į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka (už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai) be mokesčių mokėtojo Prašymo negali būti įskaitomos kitos mokesčių mokėtojo mokėjimo prievolės.

8. Neįskaityta mokesčio permoka (skirtumas) (visa ar jos dalis) gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus, skaičiuojant pagal MAĮ 87 straipsnio 13 dalyje nustatytą tvarką. Jeigu per nurodytą laikotarpį mokesčių mokėtojas nepateikia Prašymo ir (arba) neatlieka veiksmo, liudijančio, kad jis žino apie mokesčio permokos buvimą ir siekia ją susigrąžinti (įskaityti), minėta suma nurašoma iš mokesčių apskaitos dokumentų.

9. Be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčio ir (arba) baudos už AN permoka (skirtumas):

9.1. įskaitoma:

9.1.1. VMI administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms ir baudų už AN nepriemokoms padengti Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka;

9.1.2. muitinės administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti, taip pat mokesčių mokėtojo skoloms padengti, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos“, nustatyta tvarka;

9.1.3. pagal vykdomuosius dokumentus, kai, vadovaujantis CPK 638 straipsnio 2 dalies nuostata, vykdymo procese valstybei atstovauja VMI, laiku nesumokėtos valstybės naudai išieškotinos sumos iki vykdomųjų dokumentų pateikimo antstoliams vykdyti CPK nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-166, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29352

 

9.2. pervedama antstoliui pagal gautą jo patvarkymą dėl turtinių teisių arešto į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti permokos (skirtumo) sumą, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo įvertinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;

9.3. grąžinama:

9.3.1. kai mokėjimo prievolės dokumente ir jo užpildymo taisyklėse numatytas prašymas grąžinti mokesčio apskaičiavimo dokumente apskaičiuotą permoką (pavyzdžiui: Prašymas neteikiamas, susidarius pajamų mokesčio ar privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokai (privalomojo sveikatos draudimo įmokos permokai, susidariusiai už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai), kai Metinėje pajamų mokesčio deklaracijos (GPM308 forma) 35 laukelyje yra pažymėta „Permokėtą sumą prašau grąžinti į sąskaitą“. Tačiau Prašymas turi būti pateikiamas kartu su Metine pajamų deklaracija, kai pageidaujama, kad susidariusi pajamų mokesčio ar privalomojo sveikatos draudimo įmokų permoka (privalomojo sveikatos draudimo įmokos permoka, susidariusi už laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 d. imtinai) būtų grąžinta į užsienio valstybėje esančios kredito įstaigos sąskaitą arba į atstovo sąskaitą);

9.3.2. mokesčių administratoriaus iniciatyva, kai:

9.3.2.1. PVM mokėtojai atitinka PVM įstatymo 91 straipsnio 4 dalies reikalavimus;

9.3.2.2. per klaidą nepagrįstai išieškotos sumos iš mokesčių mokėtojo kredito įstaigoje esančių sąskaitų.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO IR (ARBA) BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTAS SUMAS PATEIKIMAS

 

10. Prašymas teikiamas tais atvejais, kai norima:

10.1. VMI administruojamų mokesčių ir (arba) baudų už AN permoka (skirtumu) įskaityti:

10.1.1. padengti mokestines ar baudų už AN nepriemokas, kai Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka įskaitymas automatiškai nevykdomas, tai yra: atskirais įmokų kodais mokamų VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių įmokos įskaitomos tik to mokesčio prievolėms padengti, todėl be mokesčių mokėtojo Prašymo šių mokesčių permoka nedengiamos kitų mokesčių mokestinės prievolės ar baudų už AN mokėjimo prievolės;

10.1.2. VMI administruojamus deklaruojamus ir nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;

10.1.3. muitinės administruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, ir (arba) padengti mokestines nepriemokas;

10.1.4. VMI administruojamus nedeklaruojamus ir VMI neadministruojamus mokesčius, baudas, paskirtas pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudas už administracinius teisės pažeidimus, paskirtas iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai, kurių įskaitymas Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka automatiškai nevykdomas, ir kitas įmokas, mokamas į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;

10.2. VMI administruojamų nedeklaruojamų ir VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudų už administracinius teisės pažeidimus, paskirtų iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai, kurių įskaitymas Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka automatiškai nevykdomas, ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, grąžintinas sumas įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms ir (arba) baudų už AN nepriemokoms padengti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-70, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13828

 

10.3. įskaityti per dideles ar klaidingai sumokėtas pinigų sumas į kitas (ne į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas) VMI banko sąskaitas, nurodytas Įskaitymo taisyklėse (toliau – kitos VMI banko sąskaitos);

10.4. susigrąžinti VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių ar pagal ANK nustatyta tvarka priimtus nutarimus paskirtų baudų už AN susidariusią permoką (skirtumą);

10.5. susigrąžinti įpėdiniams palikėjo permokėtas mokesčių ir baudų už AN sumas;

10.6. susigrąžinti nepagrįstai (neteisingai) išieškotus mokesčius ir su jais susijusias sumas;

10.7. susigrąžinti VMI neadministruojamų, bet į jos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per dideles ar klaidingai sumokėtas mokesčių ir kitų įmokų sumas.

11. Šis Prašymas neteikiamas, kai:

11.1. Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu, į surenkamąsias sąskaitas sumokėta įmoka automatiškai, be mokesčių mokėtojo prašymo, įmokos sumokėjimo data įskaitoma deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN, mokamų vienu įmokos kodu, mokėjimo prievolėms padengti;

11.2. teisės norminiuose aktuose numatyta kita teiktino prašymo forma;

11.3. prašoma grąžinti banko ar antstolių klaidingai pervestas pinigų sumas;

11.4. prašoma įskaityti klaidingai sumokėtą baudą už AN, kai pagal ANK 610 straipsnio ir 611 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas (nuo 2017 m. sausio 1 d.) ar ATPK 2601, 2602 straipsnių nuostatas (iki 2016 m. gruodžio 31 d. imtinai) mokesčių mokėtojui pasiūlyta savo noru sumokėti baudą už AN, lygią pusei minimalios baudos.

Tokiu atveju, mokesčių mokėtojas, klaidingai sumokėjęs baudos už AN įmoką (mokėjimo dokumente nenurodė / klaidingai nurodė ROIK ar kitą AN identifikacinį numerį), turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta: mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), vardas, pavardė, baudos už AN teisingas ROIK ar kitas AN identifikacinis numeris, mokėjimo dokumento data, mokėjimo dokumento numeris, sumokėtos įmokos suma.

12. Prašymas gali būti teikiamas:

12.1. raštu tiesiogiai įteikiamas AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį ir gaunančiam darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės tarnautojas ar darbuotojas), atsiunčiamas paštu ar per pasiuntinį į AVMI jos skelbiamais adresais;

12.2. elektroniniu būdu, prisijungus prie Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę VMI prie FM nustatyta tvarka.

13. Teikiant Prašymą raštu, turi būti pateikta tinkamai užpildyta popierinė Prašymo forma ir jos priedai. VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt) yra pateikta atitinkama Prašymo forma, skirta užpildyti raštu.

Elektroniniu būdu per Mano VMI pateiktas Prašymas turi būti sudarytas taip, kad AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas galėtų atpažinti elektroninį dokumentą, atidaryti ir apdoroti jį VMI informacinėje sistemoje, atpažinti Prašymo turinį bei identifikuoti Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją.

14. Jei Prašymas pateikiamas raštu ir Prašymą pateikęs asmuo išreiškia pageidavimą gauti informaciją apie Prašymo pateikimo būklę, tai AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas nedelsdamas pateikia (jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai) arba per 2 darbo dienas nuo Prašymo gavimo AVMI Prašyme nurodytu mokesčių mokėtojo adresu ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka išsiunčia spaudu pažymėtą Prašymo kopiją. Spaude turi būti nurodyta priėmusio Prašymą VMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo padalinio pavadinimas, priėmimo data, registracijos numeris, vardas, pavardė, pareigos.

Mokesčių mokėtojas, pateikęs Prašymą elektroniniu būdu per Mano VMI, informuojamas apie Prašymo pateikimą ir jo nagrinėjimo eigą elektroniniu pranešimu Mano VMI vartotojo srityje ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu VMI prie FM nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-81, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15567

 

15. Prašymo gavimo data laikoma:

15.1. kai Prašymas įteiktas tiesiogiai AVMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui – jo įteikimo diena;

15.2. kai Prašymas išsiųstas paštu – Prašyme nurodyta gavimo VMI registracijos žyma (gavimo data ir registracijos numeris);

15.3. kai Prašymas pateiktas elektroniniu būdu jo pateikimo data, užfiksuota Mano VMI programinėmis priemonėmis.

16. Prašymui grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas išnagrinėti ir sprendimui priimti mokesčių mokėtojas turi pateikti papildomus dokumentus ar duomenis (pavyzdžiui, PVM sąskaitas faktūras, prekių pirkimo–pardavimo sutartis, teismo nutartis, mokėjimo dokumentus (mokėjimo nurodymas, mokėjimo pavedimas, debeto pavedimas, mokėjimo kvitas, atsiskaitomasis čekis), muitinės dokumentus, nepateiktas už praėjusius laikotarpius pirmines ar patikslintas mokesčių deklaracijas, valstybės (savivaldybės) institucijų (įstaigų) pažymas, kredito įstaigose laikomų piniginių lėšų sąskaitų išrašų kopijas, įgaliojimą (jo kopiją), atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jo kopiją), paveldėjimo teisės liudijimą (jo kopiją) ir kt.), pagrindžiančius VMI administruojamų mokesčių ar baudų už AN permokos (skirtumo) susidarymą ir (arba) patvirtinančius VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų sumokėjimą ar nepagrįstai išieškotas sumas, Prašymą pateikusio asmens identifikavimą, jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas to paprašo šių Taisyklių 17 punkto nustatyta tvarka ir terminais, arba gali šiuos dokumentus pateikti kartu su Prašymu.

Papildomi dokumentai ar duomenys (jų kopijos) gali būti pateikti tiesiogiai (įteikiami VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui), paštu ar elektroniniu būdu per Mano VMI.

17. Prašymas turi būti užpildytas ir pateiktas, laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir (arba) netikslūs ar nustatoma, kad trūksta papildomų dokumentų ar duomenų sprendimui priimti, VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, vadovaudamasis MAĮ 87 straipsnio 6 dalimi, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų ir, atsižvelgdamas į MAĮ 111 straipsnio reikalavimus, kai pateikiamas Prašymas dėl nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo jį pateikusiam asmeniui išsiunčia pranešimą per Mano VMI, o jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, pranešimas siunčiamas Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka. Pranešime nurodo, kokie dokumentai ar duomenys turi būti pateikti papildomai (tokiame pranešime nurodoma, iki kada turi būti pateikti dokumentai ar duomenys), ir informuoja, kad, nepateikus papildomų dokumentų ar duomenų per pranešime nurodytą terminą, bus priimtas sprendimas negrąžinti (neįskaityti) mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) ir pateikia priežastis.

Mokesčių mokėtojo motyvuotu prašymu papildomų dokumentų ar duomenų pateikimo terminas gali būti pratęstas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-81, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15567

 

18. Prašymas nenagrinėjamas, kai negalima identifikuoti Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo (Mokesčių mokėtojų registre įregistruoto mokesčių mokėtojo pavadinimas ar vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas) neatitinka Prašyme įrašytų duomenų) ar mokesčių mokėtojas tik iš dalies užpildė Prašymą (neužpildyti visi privalomi Prašymo laukeliai). Tokiu atveju VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas pagal galimybes Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu (jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas), ar per Mano VMI pranešimu informuoja Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją, kad Prašymas nenagrinėjamas, ir nurodo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-81, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15567

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO IR (ARBA) BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTAS SUMAS UŽPILDYMAS

 

19. Mokesčių mokėtojas, prašantis grąžinti (įskaityti) skirtingais įmokų kodais sumokėtų mokesčių permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas, užpildo atskirus Prašymus.

20. Prašymas užpildomas raštu ar elektroniniu būdu:

20.1. raštu Prašymas užpildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu), didžiosiomis raidėmis ir / ar skaičiais tam skirtuose langeliuose, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Neužpildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. Tarp žodžių paliekami tarpai, simboliai turi būti įrašyti atskiruose langeliuose. Laukeliuose įrašomos pinigų sumos turi būti nurodomos eurais ir euro centais;

20.2. elektroniniu būdu Prašymas užpildomas, duomenis įrašant į apibrėžtus laukus.

21. Mokesčių mokėtojas, pageidaujantis susigrąžinti mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas ir (arba) įskaityti permoką (skirtumą) kitoms mokestinėms ar baudų už AN nepriemokoms padengti ir (arba) mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti, Prašymo 9.1 laukelyje „Grąžinti FR0781G“ ir (arba) 9.2 laukelyje „Įskaityti FR0781Į“ turi pažymėti, kokie Prašymo priedai pridedami, ir atitinkamam priedui žymėti skirtame laukelyje įrašyti „X“ ženklą.

22. Prašymo 1 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris“ įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kuris turi būti pakartotinai įrašomas Prašymo priedų 1 laukelyje:

22.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) arba

22.2. fizinio asmens – Lietuvos Respublikos piliečio, identifikacinis kodas, arba

22.3. užsienio valstybės piliečio identifikacinis numeris (kodas), arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

23. Prašymo 2 laukelyje „Užsienio asmuo, neregistruotas Mokesčių mokėtojų registre“ įrašomas „X“ ženklas, kuris pakartotinai įrašomas Prašymo priedų 2 laukelyje. Šį laukelį privalo užpildyti užsienio valstybių asmenys, neregistruoti Mokesčių mokėtojų registre.

24. Prašymo 3 laukelyje „Pavadinimas arba vardas, pavardė“ įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė.

25. Prašymo 4 laukelyje „Adresas“ įrašomas Mokesčių mokėtojų registre ir / ar Gyventojų registre juridinio asmens įregistruotas adresas korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresas arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.

26. Prašymo 5 laukelyje „Savivaldybės kodas“ įrašomas mokesčių mokėtojo savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokesčių mokėtojo ar fizinio asmens buveinė (biuras) ar gyvenamoji vieta, kodas. Savivaldybių kodai nurodyti Prašymo formoje, jei teikiamas popierinis Prašymo variantas.

27. Prašymo 6 laukelyje „Telefonas“ įrašomas mokesčių mokėtojo, teikiančio Prašymą, telefono ar fakso kodas ir numeris, jei mokesčių mokėtojas šiomis ryšio priemonėmis disponuoja.

28. Prašymo 7 laukelyje „Elektroninis paštas“ įrašomas mokesčių mokėtojo, teikiančio Prašymą, elektroninio pašto adresas, jei tokį turi.

29. Prašymo 8 laukelyje „Užpildymo data“ įrašoma Prašymo užpildymo data, kuri pakartotinai įrašoma visų Prašymo lapų / priedų, 8 laukelyje.

30. Laukelyje „Registracijos Nr.“ įrašomas Prašymo registracijos numeris pagal Prašymą užpildančio mokesčių mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.

31. Prašymo 10 laukelyje „Grąžinimo (įskaitymo) kodas“ įrašomas mokesčių įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytas mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotos sumos grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas. Permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindai ir jų kodai pateikti Prašymo formoje. Jeigu permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) atvejis nenumatytas, nurodomas kitos priežasties kodas, t. y. „20“.

Tačiau, jei prašoma grąžinti (įskaityti) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) skirtumą pagal PVM įstatymo 91 straipsnio 2, 3 ir 5 dalių nuostatas, tai 10 laukelyje privaloma įrašyti vieną iš grąžinimo (įskaitymo) pagrindų kodų: „01“, „02“, „03“, „04“, „05“, „06“, „07“, „08“, „09“, „23“.

32. Prašymo 11 laukeliuose „Mokestinis laikotarpis / Išieškotos sumos laikotarpis“ įrašomi laikotarpiai, per kuriuos pagal skirtingas grąžinimo (įskaitymo) priežastis susidarė prašoma grąžinti (įskaityti) tuo pačiu įmokos kodu sumokėta mokesčių permoka (skirtumas) ar baudos už AN permoka arba nepagrįstai (priverstinai) išieškota suma, arba įrašoma atlikto mokėjimo data. Kiekvienas laikotarpis, per kurį susidarė konkreti prašoma susigrąžinti ir (arba) įskaityti mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) suma, įrašomas į atskirą Prašymo 11 laukelio eilutę. 

Kai prašoma grąžinti (įskaityti) klaidingai pervestą sumą, VMI administruojamo nedeklaruojamo mokesčio permoką arba VMI neadministruojamo mokesčio, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, nepagrįstai išieškotų piniginių lėšų sumą ar kitos įmokos per didelę sumokėtą sumą, dalyse „nuo“ ir „iki“ įrašoma ta pati sumokėjimą patvirtinančio dokumento data.

33. Kai prašoma grąžinti (įskaityti) VMI administruojamo nedeklaruojamo ar VMI neadministruojamo mokesčio permoką arba klaidingai pervestą sumą, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, nepagrįstai išieškotų piniginių lėšų sumą ar kitos įmokos per didelę sumokėtą sumą bei į kitas VMI kredito įstaigos sąskaitas sumokėtas įmokas, Prašymo 12 laukelyje „Mokėjimo dokumento numeris“ įrašomas mokėjimo dokumento numeris.

34. Prašymo 13 laukelyje „Suma“ įrašoma pagal nurodytą pagrindą ir per nurodytą konkretų mokestinį laikotarpį susidariusi mokesčio ir (arba) baudos už AN permokos (skirtumo) suma ar nepagrįstai išieškota suma, kurią (visą ar jos dalį) prašoma grąžinti (įskaityti), arba šių Taisyklių 33 punkte nurodytos grąžintinos (įskaitytinos) įmokos suma.

Prašomos susigrąžinti ir (arba) įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms ir baudų už AN nepriemokoms padengti mokesčių ir (arba) baudų už AN permokos (skirtumo) ar per didelės bei klaidingai sumokėtos kitų įmokų sumos turi būti nurodomos eurais ir euro centais.

35. Prašymo14 laukelyje „Įmokos kodas“ įrašomas mokesčio ar baudos už AN įmokos kodas. Įmokų kodai patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus bendru 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“.

Jeigu mokestis ar bauda už AN, kurio permoką prašoma grąžinti, buvo sumokėta į savivaldybės biudžetą, šiame laukelyje turi būti nurodomas penkiaženklis mokesčio įmokos kodas, kurio paskutiniai du skaičiai atitinka savivaldybės, į kurios biudžetą buvo sumokėta įmoka, kodą.

36. Prašymo 14.1 laukelyje „AN identifikavimo numeris (ROIK)“ įrašomas ROIK ar kitas AN identifikavimo numeris.

Šis laukelis gali būti užpildomas, jeigu mokesčių mokėtojas susidariusia baudos už AN permoka ar klaidingai sumokėta baudos už AN suma pageidauja įskaityti VMI mokestines prievoles ar kitas į valstybės (savivaldybės) biudžetą priklausančias sumokėti sumas, mokamas skirtingais įmokų kodais, arba pageidauja susigrąžinti permokėtą ar klaidingai sumokėtą baudos už AN sumą.

37. Jei Prašymo 10 laukelyje įrašytas permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas Nr. 19 („Grąžintina palikėjo permokos (skirtumo) suma“), tai Prašymo 15 laukelyje „Palikėjo identifikacinis numeris“ įrašomas palikėjo identifikacinis kodas arba užsienio valstybės piliečio identifikacinis kodas, arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, o Prašymo 18 laukelyje įrašomi žodžiai „Paveldėjimo dokumentai“. Tokiu atveju, teikiant Prašymą, turi būti pateikti ir paveldėjimo faktą pagrindžiantys dokumentai.

Jeigu paveldėtojas pageidauja susigrąžinti palikėjo mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) ar kitas palikėjo klaidingai ar per dideles sumokėtas įmokas ir Prašymą pageidauja pateikti per Mano VMI, tuomet Prašymui užpildyti Mano VMI paslaugų srityje „Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimas / įskaitymas“ jis turi pasirinkti užpildymo tipą „Mokesčio ir (arba) baudos už AN grąžinimas (įskaitymas), nepasirenkant duomenų iš apskaitos kortelės“.

38. Kai prašoma grąžinti į kitas VMI banko sąskaitas (VMI akcizų užstatų, valstybei perduotino turto depozitinę, išieškotų sumų užsienio valstybėms) klaidingai ar per dideles sumokėtas mokesčių sumas ar kitas įmokas, Prašymo 16 laukelyje „Sumokėta į VMI banko sąskaitą Nr.“ įrašoma VMI banko sąskaitos, į kurią buvo sumokėtas mokestis ar kita įmoka, numeris.

Jeigu mokestinė prievolė buvo sumokėta į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, Prašymo 16 laukelio užpildyti nereikia.

Jeigu mokesčių mokėtojas dėl šios priežasties pageidauja pateikti Prašymą per Mano VMI, tuomet reikia pasirinkti Prašymo užpildymo tipą „Mokesčio ir (arba) baudos už AN grąžinimas (įskaitymas), nepasirenkant duomenų iš apskaitos kortelės“.

39. Prašymo 17 laukelyje „Iš viso (13 laukelių suma)“ įrašoma visa prašoma grąžinti (įskaityti) suma, t. y. įrašoma Prašymo 13 laukelių bendra suma. Prašymo 17 laukelis užpildomas ir tais atvejais, kai prašoma grąžinti (įskaityti) suma įrašyta tik viename Prašymo 13 laukelyje.

40. Jei kartu su Prašymu mokesčių mokėtojas pateikia mokesčių įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus pateikti dokumentus (ar jų kopijas), pagrindžiančius permokos (skirtumo) susidarymą ar nepagrįstai išieškotų sumų susidarymą, tai jų rekvizitus (dokumento pavadinimą, datą ir numerį) įrašo Prašymo 18 laukelyje „Informacija apie pridedamus dokumentus“ bei Prašymo 19 laukelyje „Pridedamų dokumentų lapų skaičius“ įrašo pridedamų dokumentų lapų skaičių.

Kai prašoma grąžinti (įskaityti) sumokėtą per didelę nedeklaruojamo mokesčio dalį arba klaidingai pervestą sumą, Prašymo 18 ir 19 laukeliuose duomenų apie sumokėjimą patvirtinantį dokumentą nurodyti bei pateikti nereikia, jei šie duomenys yra nurodomi Prašymo 11, 12, 13 laukeliuose.

41. Norint įskaityti mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) kitoms mokestinėms ar baudų už AN nepriemokoms padengti ar įskaityti VMI administruojamus deklaruojamus ir nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, užpildomas Prašymo formos priedas FR0781Į, kur:

41.1. Prašymo 20 laukelyje „Įmokos kodas“ įrašoma permokos (skirtumo) suma ar sumokėta įmoka, prašomos padengti mokėjimo prievolės įmokos kodas arba VMI administruojamo nedeklaruojamo ar neadministruojamo mokesčio, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar kitos įmokos kodas.

Jei prašoma įskaityti mokesčius muitinėje, muitinės administruojamų mokesčių įmokos kodo nurodyti neprivaloma;

41.2. kai mokesčių mokėtojas pageidauja iš susidariusios VMI administruojamo deklaruojamo ar nedeklaruojamo mokesčio permokos ar kitų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas sumokėtų VMI neadministruojamų mokesčių, mokamų skirtingais įmokų kodais, įskaityti klaidingai ar per dideles sumokėtas sumas baudos už AN nepriemokai padengti, tai Prašymo 20.1 laukelyje „AN identifikavimo numeris (ROIK)“ įrašomas už padarytą administracinį nusižengimą surašyto organo (pareigūno) procesiniame dokumente nurodytas ROIK ar kitas AN identifikavimo numeris;

41.3. kai Taisyklių 5.1–5.8 papunkčiuose nurodytais atvejais mokesčio ar baudos už AN permoka prašoma įskaityti kito mokesčių mokėtojo mokestinėms ar baudos už AN nepriemokoms padengti, Prašymo 21 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris“ įrašomas mokesčių mokėtojo, kuriam norima įskaityti mokesčio ar baudos už AN permoką (skirtumą), identifikacinis numeris (kodas), arba fizinio asmens – Lietuvos Respublikos piliečio – identifikacinis kodas, arba užsienio valstybės piliečio identifikacinis kodas, arba kitas identifikacinis numeris (kodas), nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente;

41.4. Prašymo 22 laukelis „Teritorinė muitinė“ pažymimas „X“ ženklu, kai prašoma įskaityti mokesčius muitinėje;

41.5. Prašymo 23 laukelyje „Įskaitoma suma“ įrašoma mokestinei prievolei ir (arba) baudai už AN padengti įskaitytina suma;

41.6. Prašymo 24 laukelyje „Iš viso įskaityti (23 laukelių suma)“ įrašoma visa prašoma įskaityti suma, t. y. įrašoma Prašymo 23 laukelių bendra suma. Prašymo 24 laukelis užpildomas ir tais atvejais, kai prašoma įskaityti suma įrašyta tik viename Prašymo 23 laukelyje.

Jeigu prašomos įskaityti sumos netelpa viename Prašymo FR0781Į priede, tai užpildomas šio priedo kitas lapas. Prašymo FR0781Į priedų visų 24 laukelių suma įrašoma Prašymo 34 laukelyje „Iš viso įskaityti (visų priedų FR0781Į 24 laukelių suma)“, o Prašymo 36 laukelyje „Priedų FR0781 Į skaičius“ įrašomas Prašymo FR0781Į priedų lapų skaičius. 

42. Prašymo formos FR0781G priedas užpildomas:

42.1. kai grąžinimo dalyje prašoma grąžinti į Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo sąskaitą susidariusi mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) suma ar nepagrįstai išieškota suma arba klaidingai ar per didelės sumokėtos kitos įmokos suma, tai Prašymo 25 laukelyje „Gavėjo kodas“ įrašomas gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje „Gavėjo pavadinimas ar vardas, pavardė“ – grąžintinos sumos gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje „Suma “ – gavėjui pervedama suma eurais, Prašymo 28 laukelyje „Valiutos kodas“ – nurodomas sąskaitos kredito įstaigoje raidinis valiutos kodas (pavadinimas), jei pinigines lėšas mokesčių mokėtojas nori susigrąžinti užsienio valiuta į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje, Prašymo 29 laukelyje „Gavėjo sąskaita“ – gavėjo kredito įstaigos sąskaita (sąskaita turi būti nurodoma IBAN formatu), Prašymo 30 laukelyje „Kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodas“ – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) (banko tarptautinis kodas) formatu, Prašymo 31 laukelyje „Kredito įstaigos pavadinimas“ – kredito įstaigos pavadinimas ir Prašymo 32 laukelyje „Kredito įstaigos adresas“ – kredito įstaigos adresas (adresas nurodomas tik tuo atveju, jei pinigines lėšas mokesčių mokėtojas nori susigrąžinti į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje);

42.2. jeigu prašoma grąžinti suma turėtų būti pervesta keliems gavėjams, tai: Prašymo 25 laukelyje įrašoma kito gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje – kito gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje – kitam gavėjui pervedama suma, Prašymo 28 laukelyje – sąskaitos valiutos kodas, jei pinigines lėšas prašoma grąžinti užsienio valiuta į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje, Prašymo 29 laukelyje – jo kredito įstaigos sąskaita, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) formatu, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimas, Prašymo 32 laukelyje – kredito įstaigos adresas, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje;

42.3. kai neįskaitytas mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) likutis Taisyklių 43 punkte nurodytais atvejais grąžinamas kitam asmeniui, Prašymo 25 laukelyje įrašomas grąžinamos sumos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje – pavadinimas ar vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje – gavėjui pervedama suma, Prašymo 28 laukelyje – sąskaitos valiutos kodas, jei pinigines lėšas prašoma grąžinti į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje, Prašymo 29 laukelyje – grąžinamos sumos gavėjo sąskaitos numeris, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) formatu, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimas ir Prašymo 32 laukelyje – kredito įstaigos adresas, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje;

42.4. visa prašoma grąžinti suma įrašoma Prašymo 33 laukelyje „Iš viso grąžinti (27 laukelių suma)“. Į šį laukelį įrašoma prašoma grąžinti suma ir tuo atveju, kai gavėjas yra vienas.

Jeigu prašomos susigrąžinti piniginės sumos netelpa Prašymo FR0781G priede, tai užpildomas šio priedo kitas lapas. Prašymo FR0781G priedų visų Prašymo 33 laukelių sumos įrašomos Prašymo 35 laukelyje „Iš viso grąžinti (visų priedų FR0781G 33 laukelių suma eurais)“, o Prašymo 37 laukelyje „Priedų FR0781G skaičius“ įrašomas Prašymo priedų FR0781G lapų skaičius. 

43. Neįskaitytas mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) likutis grąžinamas tik į mokesčių mokėtojo kredito įstaigoje esančią sąskaitą arba į Prašyme nurodytą jo filialo, atstovybės, nuolatinės buveinės ar fiskalinio agento sąskaitą, išskyrus atvejus, kai:

43.1. grąžinamos įmokos asmenims, sumokėjusiems išieškotas sumas pagal vykdomuosius dokumentus iš darbuotojų darbo užmokesčio ar pensijų;

43.2. grąžinamos įmokos asmenims, sumokėjusiems pagal pavedimo sutartį;

43.3. grąžinamos įmokos, sumokėtos už nepilnamečius vaikus;

43.4. mokesčio ar baudos už AN permoka (skirtumas) grąžinama fizinio asmens įgaliotam asmeniui arba pagal atstovavimo sutartį atstovaujančiam asmeniui (pavyzdžiui, žyminis mokestis ar kitos bylinėjimosi išlaidos gali būti grąžinamos į fiziniam asmeniui atstovaujančio advokato depozitinę sąskaitą). Tokiu atveju Prašymo 18 laukelyje turi būti nurodoma įgaliojimo / atstovavimo sutarties data ir numeris arba šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka pridedamas atitinkamai patvirtintas (-a) įgaliojimas / atstovavimo sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta įgaliojimo / atstovavimo sutarties kopija.

Jei Prašymą teikia užsienio juridinio asmens, Lietuvos Respublikoje registruoto PVM mokėtoju, atstovas, tai Prašymo 18 laukelyje turi būti nurodytas atstovavimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, data, numeris arba šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka prie Prašymo pridedamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;

43.5. įpėdiniams grąžinamos palikėjo permokėtos mokėjimo prievolių sumos;

43.6. pervedama į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojo skola valstybei;

43.7. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą pagal jo patvarkymą dėl turtinių teisių areštuota mokesčių mokėtojui priklausanti grąžinti permokos (skirtumo) suma, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo įvertinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;

43.8. grąžinama permoka (skirtumas) į kito fizinio asmens kredito įstaigoje esančią sąskaitą. Tokiu atveju:

43.8.1. fizinis asmuo, pageidaujantis grąžinti mokesčio ar baudos už AN permoką (skirtumą) į kito fizinio asmens sąskaitą, turi kreiptis į AVMI tiesiogiai su Prašymu ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), kurį VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo patikrinti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kaip papildomą dokumentą, prisegti prie Prašymo.   

Jei Prašymas pateikiamas per Mano VMI, tai papildomų dokumentų, patvirtinančių Prašymą pateikusio asmens tapatybę, pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas nagrinėjantis Prašymą to pareikalauja šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka;

43.8.2. fizinio asmens permoka (skirtumas) gali būti grąžinta į kito fizinio asmens sąskaitą, kai, vadovaujantis MAĮ 102 straipsnio nustatyta tvarka, nėra duotas nurodymas iš Prašymą teikiančio asmens kredito įstaigos sąskaitos (sąskaitų) nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą ir pervedimą bei, vadovaujantis MAĮ 106 straipsnio 1dalies 1 punktu, nėra vykdomas mokestinės ar baudos už AN nepriemokos priverstinis išieškojimas iš kredito įstaigos sąskaitoje (sąskaitose) esančių piniginių lėšų arba kai fiziniam asmeniui teisme nėra pradėta bankroto procedūra;

43.9. pervedama mokesčių mokėtojo permoka (skirtumas) kredito įstaigai pagal faktoringo sutartį. Tokiu atveju prie Prašymo turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai (verslo subjekto Pranešimas apie kredito įstaigos ir to verslo subjekto sudarytą faktoringo sutartį, o VMI prie FM nustatyta tvarka vizuotas sutikimas pervesti susidariusią mokesčio permoką (skirtumą) į Pranešime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą);

43.10. grąžinama Taisyklių 44 punkte nurodytu atveju;

43.11. mokesčių mokėtojo klaidingai sumokėta į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas privalomojo sveikatos draudimo įmoka mokesčių mokėtojo Prašymu pervedama į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

44. Kai likviduojamam juridiniam asmeniui, uždarius sąskaitas kredito įstaigoje, nustatoma mokesčio permoka (skirtumas), permokėtoji suma gali būti grąžinta į juridinio asmens likvidatoriaus sąskaitą arba neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko asmeninę sąskaitą. Prašymo 25 laukelyje reikia nurodyti juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko identifikacinį numerį (kodą), Prašymo 26 laukelyje – likvidatoriaus pavadinimą / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko vardą, pavardę, Prašymo 27 laukelyje – gavėjui pervedamą sumą, Prašymo 29 laukelyje – juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko kredito įstaigos sąskaitą, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodą, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimą.

45. Užpildytą rašytinį Prašymą turi pasirašyti:

45.1. mokesčių mokėtojas arba Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo atstovas (vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris)), įgaliotas ar asmeniui atstovaujantis (pagal atstovavimo sutartį) asmuo arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas ir turi nurodyti savo vardą, pavardę;

45.2. likviduojamo juridinio asmens Prašymą turi pasirašyti juridinio asmens likvidatorius, o mokesčių mokėtojų, kuriems iškeltos bankroto bylos (arba bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka), Prašymą pasirašo teismo (ar kreditorių) paskirtas administratorius ar jo įgaliotas asmuo ir nurodo savo vardą, pavardę;

45.3. Neteko galios nuo 2017-10-04

Papunkčio naikinimas:

Nr. VA-81, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15567

 

451. Elektroniniu būdu teikiamas Prašymas tvirtinamas, kai pasirašo Mano VMI naudotojas, kuriam suteikta teisė patvirtinti savo ar atstovaujamo asmens (mokesčių mokėtojo) dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo tapatybę;

Papildyta punktu:

Nr. VA-166, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29352

 

46. Jei mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą Taisyklių 12.1 papunktyje nurodytu būdu ir nustato, kad pateikė ne visą informaciją ar ją pateikė klaidingai, turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti anksčiau pateiktą Prašymą ir pateikti naują Prašymą.

Jei Prašymas buvo pateiktas Taisyklių 12.2 papunktyje nurodytu būdu, tai pateiktas klaidingas Prašymas / paslauga turi būti atšaukta (jei Prašymas dar nebuvo įvykdytas). Mokesčių mokėtojas per Mano VMI turi pateikti prašymą atsisakyti paslaugos ir po to pateikti naują Prašymą.

 

IV SKYRIUS

MOKESČIO IR (ARBA) BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ PERMOKOS (SKIRTUMO) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ GRĄŽINIMAS (ĮSKAITYMAS)

 

47. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčio ar baudų už AN sumos ir (arba) susidaręs mokesčio skirtumas įskaitomas (grąžinamas) Įskaitymo taisyklėse nustatyta tvarka:

47.1. padengiamos mokesčių mokestinės ir baudų už AN (nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu, nepriemokos bei VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, mokėjimo prievolių nepriemokos;

47.2. įskaitomos Prašyme nurodytos VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokesčio prievolės;

47.3. įskaitomos Prašyme nurodytos VMI neadministruojamų mokesčių sumos, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitos įmokos, kurios turi būti mokamos į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;

47.4. padengiamos muitinės administruojamos mokestinės nepriemokos;

47.5. įskaitomi Prašyme nurodyti muitinės administruojami mokesčiai;

47.6. padengiama skola valstybei;

47.7. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą pagal jo patvarkymą dėl turtinių teisių areštuota mokesčių mokėtojui priklausanti grąžinti permokos (skirtumo) suma, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo įvertinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;

47.8. grąžinamas likęs neįskaitytas mokesčio ir (arba) baudos už AN permokos (skirtumo) likutis.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-81, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15567

 

48. Nepagrįstai išieškotos sumos grąžinamos MAĮ 111 straipsnio nustatyta tvarka, t. y per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo VMI arba, jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, – per 5 darbo dienų terminą, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos.

49. Pagal PVM įstatymo 91 straipsnio nuostatas, mokesčių mokėtojui pateikus Prašymą grąžinti PVM skirtumą už atitinkamą mokestinį laikotarpį, grąžinama neįskaityto PVM skirtumo likučio dalis negali būti didesnė kaip:

49.1. sąlyginė PVM suma, apskaičiuota, taikant standartinį PVM tarifą, nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 01);

49.2. sąlyginė PVM suma, apskaičiuota, taikant standartinį PVM tarifą, nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 02);

49.3. PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytą ilgalaikį turtą, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis, taip pat pirkimo PVM sumą už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 03);

49.4. PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytas ir (arba) importuotas medžiagas, žaliavas ir (arba) paslaugas, skirtas ilgalaikiam turtui pasigaminti ir (arba) nebaigtai statybai, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 04);

49.5. PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytus ir / ar importuotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis, jeigu mokesčių mokėtojo pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir / ar paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 procentų visų pajamų (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 05);

49.6. sąlyginė PVM suma, apskaičiuota, taikant standartinį PVM tarifą, nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktuose (išskyrus atvejus, kai prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra) (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 23).

50. Pagal PVM įstatymo 91 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas neįskaityto ir negrąžinto PVM skirtumo likučio, susidariusio iki kalendorinio pusmečio pabaigos, suma PVM mokėtojui gali būti grąžinta tam kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, jei mokesčių mokėtojas buvo įregistruotas PVM mokėtoju ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki to kalendorinio pusmečio pabaigos (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 06).

51. Grąžinant neįskaitytą ir negrąžintą PVM skirtumo likutį, PVM įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nustatyti apribojimai netaikomi PVM mokėtojams, atitinkantiems centrinio mokesčių administratoriaus nustatytus reikalavimus.

52. Neįskaitytas ir negrąžintas PVM skirtumo likutis grąžinamas MAĮ ir šių Taisyklių nustatyta tvarka bei terminais, neatsižvelgiant į PVM įstatymo 91 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus apribojimus:

52.1. kai mokesčių mokėtojas likviduojamas (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 08);

52.2. kai mokesčių mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 07);

52.3. kai metinėje PVM deklaracijoje nustatoma grąžintina PVM suma (grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas 09).

53. VMI per MAĮ 87 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) 30 kalendorinių dienų terminą, kuris skaičiuojamas po Prašymo grąžinti mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką gavimo, arba per MAĮ 111 straipsnyje numatytą 5 darbo dienų terminą po Prašymo grąžinti nepagrįstai (priverstinai) išieškotas sumas gavimo dienos, o jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka – per 30 kalendorinių dienų terminą arba per 5 darbo dienų terminą, jei pateiktas Prašymas dėl nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos, jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenumatyta kitaip, privalo:

53.1. išnagrinėti Prašymą ir priimti sprendimą įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) arba nepagrįstai (priverstinai) išieškotas sumas.

Sprendimas įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas (toliau – Sprendimas), kurio FR0783 forma patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos šios Taisyklės, rengiamas ir tvirtinamas informacinėje sistemoje MAIS VMI prie FM nustatyta tvarka. Parengtas ir patvirtintas Sprendimas išsiunčiamas mokesčių mokėtojui per Mano VMI (tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną) ar paštu (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai buvo patvirtintas Sprendimas), jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka, šiais atvejais:

53.1.1. kai VMI priima sprendimą negrąžinti (neįskaityti) arba grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas kitaip nei nurodyta mokesčių mokėtojo Prašyme;

53.1.2. kai VMI iniciatyva:

53.1.2.1. padengiamos muitinės administruojamų mokesčių to mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos;

53.1.2.2. dengiama mokesčio mokėtojo skola valstybei;

53.1.2.3. be mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčių ir (arba) baudos už AN permoka (skirtumu) įskaitomos mokestinės ar baudos už AN nepriemokos, kurių įskaitymas nevykdomas automatiškai Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka;

53.1.2.4. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą pagal jo patvarkymą dėl turtinių teisių areštuota mokesčių mokėtojui priklausanti grąžinti permokos (skirtumo) suma, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo įvertinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-81, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15567

 

53.2. įskaityti:

53.2.1. deklaruojamų mokesčių mokestines ir (arba) baudų už AN nepriemokas Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka;

53.2.2. mokesčių mokėtojo Prašyme nurodytus deklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, Prašymo gavimo data;

53.2.3. Prašyme nurodytus nedeklaruojamus mokesčius Prašymo gavimo data;

53.2.4. muitinės administruojamų mokesčių prievoles Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos“, nustatyta tvarka;

53.2.5. VMI neadministruojamus mokesčius, baudas, paskirtas pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitas įmokas Sprendimo priėmimo data;

53.2.6. į kitas VMI banko sąskaitas sumokėtas grąžintinas sumas Prašymo gavimo data;

53.3. grąžinti mokesčių mokėtojui prašomą neįskaitytą mokesčio ir (arba) baudos už AN permokos (skirtumo) likutį ar sumokėtos įmokos likutį.

54. Kai dėl visos arba dalies prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu) susiję klausimai yra sudedamoji VMI atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, vadovaujantis MAĮ 87 straipsnio 6 dalies nuostatomis, šis patikrinimas turi būti pradėtas per 5 kalendorines dienas nuo šio straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytų terminų pabaigos dienos ir mokesčio permoka (skirtumas) turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta – pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.  

55. Atliekamo mokestinio patikrinimo metu, nelaukiant mokestinio patikrinimo pabaigos ir jo rezultatų patvirtinimo, gali būti grąžinta (įskaityta) mokesčio ir (arba) baudos už AN permoka (skirtumas) arba jų dalis, jeigu:

55.1. prašoma grąžinti (įskaityti) kito mokesčio ir (arba) baudos už AN permoką (skirtumą) nei tikrinamasis mokestis;

55.2. yra to paties mokesčio, tačiau susidariusio per kitą laikotarpį nei tikrinamasis laikotarpis, permoka (skirtumas), dėl kurio nepriimtas sprendimas atlikti patikrinimą.

Prašoma grąžinti (įskaityti) mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) dalis, dėl kurios grąžinimo (įskaitymo) nevykdomas mokestinis patikrinimas, grąžinama (įskaitoma) Taisyklių 53 punkte nurodyta tvarka ir terminais.

55.3. patikrinimas yra sustabdytas, o dėl tam tikros tikrinamojo laikotarpio mokesčio permokos (skirtumo) dalies, kuri viršija mokestinio patikrinimo metu numatomas priskaičiuoti mokesčių ir su jais susijusias sumas, mokesčių administratorius pagal turimus duomenis permokos (skirtumo) grąžinimo dieną nustatė tokios dalies permokos (skirtumo) realumą bei kiti teisės aktai nedraudžia grąžinti tokios dalies, nepabaigus patikrinimo.

Prašoma grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) dalies suma grąžinama Taisyklių 53 punkte nurodyta tvarka ir terminais.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-166, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29352

 

56. Kai mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą ir VMI priima sprendimą atlikti prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) mokestinį patikrinimą už Prašyme nurodytą mokestinį laikotarpį, Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas arba įskaitymas už nurodytą mokestinį laikotarpį kitoms mokestinėms ar baudų už AN nepriemokoms dengti stabdomas iki VMI sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmimo, išskyrus Taisyklių 55.3 papunktyje numatytą atvejį.

Jeigu sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo mokestis papildomai nėra apskaičiuojamas, tai Prašyme nurodyta permoka (skirtumas) pirmiausiai įskaitoma Prašyme nurodytoms mokestinėms ar baudų už AN nepriemokoms padengti. Atlikus įskaitymus, jei nėra kitų mokestinių nepriemokų, kurias Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka privaloma padengti, likęs permokos (skirtumo) likutis grąžinamas per Taisyklių 54 punkte nurodytą terminą.

Jeigu VMI mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuota suma ir sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtinta mokesčio suma yra mažesnė už prašomą grąžinti mokesčio permokos (skirtumo) sumą, tai priimamas sprendimas grąžinti likusią dalį prašomos grąžinti sumos, įvertinus patikrinimo metu papildomai apskaičiuotą sumą ir atlikus mokestinių ar baudų už AN nepriemokų įskaitymą.   

Prašoma grąžinti mokesčio permoka (skirtumas) ar jo dalis negrąžinama, kai sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo nustatoma, kad mokesčio permokos (skirtumo) ar jo dalies nėra arba VMI, vadovaudamasi MAĮ nuostatomis ir kitais teisės aktais, priima Sprendimą negrąžinti mokesčio permokos (skirtumo) sumos. 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-70, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13828

 

57. Kai įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos VMI pateikia duomenis apie pradėtą PVM mokėtojo veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jeigu tai susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM mokėtojo prievolių vykdymu (įskaitant neteisėtą PVM skirtumo grąžinimą ir įskaitymą), PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas sustabdomas, vadovaujantis PVM įstatymo 91 straipsnio 6 dalimi. PVM skirtumo grąžinimas ir įskaitymas iš Mokesčio skirtumo sąskaitos stabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės.

Jeigu įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos nurodo galimos žalos valstybės biudžetui dėl PVM nesumokėjimo dydį arba šis dydis kontrolės veiksmų metu yra nustatomas pagal VMI turimą informaciją, šio punkto nustatyta tvarka stabdomas nustatyto dydžio PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas.

58. VMI, vadovaudamasi MAĮ 104 straipsnio nuostatomis ir siekdama užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių, susijusių su mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo ir grąžinimo pagrįstumu, vykdymą, turi teisę pagal Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, pagal kurį laiduotojas arba garantas įsipareigoja įvykdyti mokesčių mokėtojo mokestines prievoles, jei šios nebus vykdomos atitinkamų mokesčių įstatymų nustatytais terminais.

Jeigu mokesčių mokėtojas nepateikia laidavimo arba garantijos dokumentų, užtikrinančių mokestinių prievolių įvykdymą, VMI negrąžina (neįskaito) mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo), kol neįsitikina jų susidarymo pagrįstumu.

59. Sprendimas informacinėje sistemoje MAIS nerengiamas, kai mokesčių mokėtojo mokestinių ir baudų už AN nepriemokų įskaitymas, vadovaujantis MAĮ 87 straipsnio nuostatomis, vykdomas programinėmis priemonėmis Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka be mokesčių mokėtojo Prašymo.

60. Kai be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo Taisyklių 9.3.2 papunktyje nurodytu atveju ketinama grąžinti mokesčių permoką (skirtumą), tai grąžinama į dažniausiai grąžinti naudojamą sąskaitą ar anksčiau mokesčių mokėtojo VMI nurodytą sąskaitą, į kurią permoka (skirtumas) buvo grąžinta ar iš kurios buvo nepagrįstai (neteisingai) išieškotos piniginės lėšos.

Tokiu atveju informacinėje sistemoje MAIS parengiamas ir patvirtinamas Sprendimas ir išsiunčiamas per Mano VMI ar paštu, jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-81, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15567

 

61. Jeigu be mokesčių mokėtojo Prašymo Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka padengus mokestines ar baudų už AN nepriemokas, gaunamas mokesčių mokėtojo Prašymas įskaityti jas kitaip, atlikti įskaitymai neanuliuojami, išskyrus atvejus, jeigu jie nuginčijami teismine tvarka.

62. Per MAĮ nurodytą laiką negrąžinus prašomos mokesčio ar baudos už AN permokos (visos ar jos dalies) arba skirtumo (viso ar jo dalies) ar nepagrįstai (neteisingai) išieškotų lėšų, VMI mokesčių mokėtojo naudai skaičiuojamos palūkanos tol, kol prašoma suma bus grąžinta. Palūkanų dydis lygus nustatytam delspinigių už ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui.

63. Palūkanas mokesčių mokėtojui už ne laiku grąžintą mokesčio ar baudos už AN permoką (visą ar jos dalį) ar mokesčio skirtumą (visą ar jo dalį), ar nepagrįstai (neteisingai) išieškotas lėšas skaičiuoja VMI struktūrinis padalinys, dėl kurio kaltės pažeisti MAĮ ir šiose Taisyklėse nustatyti permokos (skirtumo) grąžinimo terminai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64. Šiomis Taisyklėmis vadovaujasi mokesčių mokėtojai, VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už mokesčių ir (arba) baudų už AN permokų (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimą ir įskaitymą.

65. Rašytiniu būdu gauti Prašymai ir dokumentai yra saugomi archyvinėje mokesčių mokėtojo byloje, o elektroniniu būdu gauti Prašymai bei prie jų prisegti dokumentai ir VMI informacinėje sistemoje parengti ir patvirtinti Sprendimai saugomi VMI prie FM informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais.

66. Per Mano VMI mokesčių mokėtojų pateikti Prašymai, VMI prie FM nustatyta tvarka patvirtinti ir išsiųsti Sprendimai Mano VMI naudotojams prilyginami rašytiniams dokumentams ir turi tokią pačią juridinę galią.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-81, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15567

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-11, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-806 (2013-02-12), i. k. 1132055ISAK000VA-11

Nr. VA-166, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29352

 


 

FR0783 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų  ministerijos viršininko

2016 m. gruodžio 22 d.  įsakymo Nr. VA-166 redakcija)

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius, tel. (85) 2668 200, faks. (85) 212 56 04, el. p. vmi@vmi.lt, www.vmi.lt

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

(Adresatas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRENDIMAS

GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO ir (arBA) baudos UŽ ADMINISTRACINį NUSIŽENGIMĄ PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) AR NEPAGRĮSTAI

IŠIEŠKOTas SUMas

 

 

________________ Nr. _______________

(data)                            (registracijos numeris)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 ir 111 straipsniais, mokesčių įstatymais, Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“, ir išnagrinėjęs _________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris)

201  m.                   d. Prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas Nr._____________,

 

n u s p r e n d ž i u: ________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris)

mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą (toliau – bauda už AN) permoka (skirtumu) ar išieškota suma

Eil. Nr.

Įmokos         kodas

Mokestis ir (arba) bauda už AN (prievolės tipas)

Permokos (skirtumo) / išieškotos sumos susidarymo data

Suma,

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

įskaityti:

Eil. Nr.

Mokesčių       mokėtojo identifikacinis numeris

Administracinio nusižengimo identifikavimo numeris

Įmokos kodas

Mokestis ir (arba) bauda už AN

(prievolės tipas)

Įskaitymo data

Suma,

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

negrąžinti (neįskaityti):

Eil.

Nr.

Negrąžinimo ( neįskaitymo) priežastis ir teisinis pagrindas

Negrąžinta (neįskaityta) suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Sprendimo negrąžinti (neįskaityti) dalies ar visos prašomos sumos priėmimo papildomi motyvai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

grąžinti neįskaitytą prašomos grąžinti sumos likutį _______________________ Eur

į sąskaitą Nr. ______________________________________________

____________________________________________________________

(kredito įstaigos pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(gavėjas)

 

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), skundą paduodant per Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 015014 Vilnius), per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A. V.

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

Formos pakeitimai:

Nr. VA-11, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-806 (2013-02-12), i. k. 1132055ISAK000VA-11

Nr. VA-152, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18021

Nr. VA-166, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29352

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

VA-186 pakeitimo VA-166 forma FR0781

Papildyta priedu:

Nr. VA-152, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18021

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-46, 2015-07-02, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10667

Nr. VA-111, 2015-12-07, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19444

Nr. VA-124, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21221

Nr. VA-166, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29352

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-54, 2005-06-17, Žin., 2005, Nr. 79-2884 (2005-06-28), i. k. 1052055ISAK000VA-54

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 "Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-78, 2005-11-28, Žin., 2005, Nr. 143-5215 (2005-12-08), i. k. 1052055ISAK000VA-78

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 "Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-60, 2006-06-30, Žin., 2006, Nr. 77-3051 (2006-07-14), i. k. 1062055ISAK000VA-60

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 "Dėl mokesčio permokos (skirtumo) gražinimo (įskaitymo)" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-94, 2006-12-19, Žin., 2006, Nr. 139-5329 (2006-12-21), i. k. 1062055ISAK000VA-94

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 "Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-49, 2009-06-30, Žin., 2009, Nr. 81-3398 (2009-07-09), i. k. 1092055ISAK000VA-49

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 "Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)" pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-43, 2012-04-13, Žin., 2012, Nr. 47-2325 (2012-04-21), i. k. 1122055ISAK000VA-43

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 "Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)" pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-11, 2013-02-06, Žin., 2013, Nr. 16-806 (2013-02-12), i. k. 1132055ISAK000VA-11

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 "Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)" pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-152, 2014-11-26, paskelbta TAR 2014-11-27, i. k. 2014-18021

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-46, 2015-07-02, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10667

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ pakeitimo

 

10.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-111, 2015-12-07, paskelbta TAR 2015-12-08, i. k. 2015-19444

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“ pakeitimo

 

11.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-124, 2015-12-31, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21221

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ pakeitimo

 

12.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-166, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29352

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ pakeitimo

 

13.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-70, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13828

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ pakeitimo

 

14.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-81, 2017-10-03, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15567

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ pakeitimo