Suvestinė redakcija nuo 2005-06-29 iki 2005-12-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 180-6689; Žin. 2012, Nr.47-2325, i. k. 1042055ISAK00VA-186

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)

 

2004 m. gruodžio 7 d. Nr. VA-186

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18. 11 punktu ir siekdama suvienodinti atliekamas mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) procedūras:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles (toliau – Taisyklės).

1.2. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą (toliau – Prašymas).

1.3. Išvados dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) FR0782 formą (toliau – Išvada).

1.4. Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0783 formą (toliau – Sprendimas).

1.5. Pranešimo apie mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą FR0784 formą (toliau- Pranešimas).

2. Įsakau:

2.1. apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) viršininkams užtikrinti, kad būtų naudojamos šiuo įsakymu patvirtintos formos ir, atsižvelgiant į konkrečios inspekcijos struktūrą ir funkcijų pasiskirstymą, būtų vadovaujamasi Taisyklėmis.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Informacinių sistemų projektų skyriui užtikrinti, kad iki 2005 m. birželio 30 d. būtų įdiegta programinė įranga šiuo įsakymu patvirtintų Taisyklių nuostatoms įgyvendinti ir duomenims apdoroti.

2.3. VMI prie FM Duomenų tvarkymo skyriui šiuo įsakymu patvirtintas Prašymo, Išvados, Sprendimo ir Pranešimo formas įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.4. Atitinkamas sritis kuruojantiems VMI prie FM viršininko pavaduotojams ir pagal kompetenciją AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. 203 „Dėl Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių“;

3.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 124 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 203 „Dėl Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių“ pakeitimo

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-54, 2005-06-17, Žin., 2005, Nr. 79-2884 (2005-06-28), i. k. 1052055ISAK000VA-54

 

4. Nustatau, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 203 „Dėl Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklių“ patvirtintos Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0273 forma ir Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0274 forma gali būti naudojamos iki 2005 m. birželio 30 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                  Violeta Latvienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gruodžio 7 d.

įsakymu Nr. VA- 186

 

MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO) TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojų prašymų grąžinti (įskaityti) mokesčių, valstybės rinkliavų ir kitų įmokų permokas (skirtumus) užpildymo, pateikimo, šių prašymų priėmimo ir mokesčių apskaitos, susijusios su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu), tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802, toliau – Akcizų įstatymas), kitais mokesčių įstatymais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. vietos mokesčių administratorius – už mokesčių administravimą atsakinga apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, kurios veiklos teritorijoje yra Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas mokesčių mokėtojas;

3.2. kita apskrities valstybinė mokesčių inspekcija – už mokesčių administravimą atsakinga apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, kurios veiklos teritorijoje yra Taisyklių 3.1 papunktyje nurodyto mokesčių mokėtojo padalinio buveinė, jam priklausantis apmokestinamasis objektas arba į šios apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas yra sumokėtas mokestis, valstybės rinkliava ar kita įmoka;

3.3. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka mokesčių įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) FR0781 FORMOS PATEIKIMAS

 

4. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 forma (toliau – Prašymas) vietos mokesčių administratoriui pateikiama norint, kad būtų grąžintos (įskaitytos) sumokėtų mokesčių, valstybės rinkliavų ar kitų įmokų (toliau – mokestis) per didelės sumos (toliau – mokesčio permoka) arba grąžintina (įskaitytina) iš biudžeto suma, kuri gali susidaryti mokesčio įstatymo nustatyta tvarka pildant mokesčio deklaraciją (toliau – mokesčio skirtumas), taip pat nepagrįstai (neteisingai) išieškotų mokesčių, baudų bei delspinigių sumos.

Šis Prašymas nenaudojamas, kai teisės norminiuose aktuose numatyta kita teiktino prašymo forma.

5. Be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčio permoka gali būti grąžinama, kai mokesčio apskaičiavimo dokumente ir jo užpildymo taisyklėse numatytas prašymas grąžinti mokesčio apskaičiavimo dokumente apskaičiuotą permoką.

Kai šių Taisyklių 31 punkte numatytais atvejais mokesčio apskaičiavimo dokumente mokesčio permokos gavėju nurodomas kitas asmuo, tai mokesčių administratorius, esant reikalui, gali paprašyti mokesčių mokėtoją pateikti dokumentus, patvirtinančius kito asmens teisę gauti mokesčio permoką.

Be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčio permoka (skirtumu) gali būti įskaitoma Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Lietuvos Respublikos muitinės (toliau – muitinė) administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-54, 2005-06-17, Žin., 2005, Nr. 79-2884 (2005-06-28), i. k. 1052055ISAK000VA-54

 

6. Prašymą mokesčių mokėtojas teikia vietos mokesčių administratoriui. Prašymą vietos mokesčių administratoriui teikia ir tais atvejais, kai jo mokestis yra sumokėtas į kitos AVMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Prašymų blankus platina AVMI. Taip pat gali būti pildomos VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: www.vmi.lt) pateiktos Prašymų formos.

Prašymas vietos mokesčių administratoriui gali būti pateiktas tokiais būdais:

6.1. betarpiškai įteiktas vietos mokesčių administratoriaus darbuotojui;

6.2. atsiųstas paštu;

6.3. atsiųstas elektroniniu paštu, t. y. atsiųstas vietos mokesčių administratoriui, nurodytu elektroniniu paštu arba per VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: www. vmi. lt) specialiai sukurtą aplikaciją.

7. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčio sumos arba susidaręs mokesčio skirtumas įskaitomas tokia tvarka:

7.1. padengiamos mokestinės nepriemokos;

7.2. padengiamos Prašyme nurodytos mokesčių, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, prievolės;

7.3. padengiamos muitinės administruojamų mokesčių nepriemokos;

7.4. įskaitomi Prašyme nurodyti muitinės administruojami mokesčiai;

7.5. grąžinamas likęs neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis.

8. Jeigu kitaip nenustatyta atitinkamame mokesčio įstatyme, mokesčio permoka (skirtumas) gali būti grąžinta (įskaityta), jei ji susidarė ne ankščiau kaip einamaisiais ir prieš juos einančiais penkeriais kalendoriniais metais, skaičiuojant atgal nuo įskaitymo dienos, o esant mokesčių mokėtojo prašymui – nuo to Prašymo pateikimo dienos, atsižvelgiant į MAĮ 87 str. 13 dalyje nurodytus atvejus:

8.1. kai mokesčių mokėtojas iki Prašymo pateikimo atlieka veiksmą, liudijantį tai, kad jis žino apie mokesčio permokos (skirtumo) buvimą, minėtas terminas skaičiuojamas nuo to veiksmo atlikimo dienos;

8.2. į minėtą terminą neįskaitomi kalendoriniai metai, kuriais dėl grąžintinų (įskaitytinų) sumų vyko mokestiniai arba teisminiai ginčai arba buvo taikoma abipusio susitarimo procedūra, numatyta Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse arba Konvencijoje 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną.

 

III. PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) PILDYMAS

 

9. Mokesčių mokėtojas, prašantis grąžinti (įskaityti) skirtingų mokesčių permokas (skirtumą), pildo atskirus Prašymus, išskyrus atvejus, kai norima, kad būtų įskaityti mokesčiai muitinėje. Prašant įskaityti mokesčius muitinėje, Prašyme gali būti įrašomos skirtingų mokesčių permokų (skirtumų) sumos.

10. Prašymo 2 laukelyje nurodomi mokesčių mokėtojo identifikaciniai duomenys – tai:

10.1. mokesčių mokėtojo kodas;

10.2. fizinio asmens – Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas;

10.3. užsienio valstybės piliečio asmens kodas arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

11. Prašymo 4 laukelyje nurodomas savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokesčių mokėtojo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta, kodas. Savivaldybių kodai nurodyti Prašymo formos kitoje lapo pusėje.

12. Prašymo 6 stulpelyje nurodomas kodas savivaldybės, į kurios biudžetą buvo įskaitytas mokestis. 6 stulpelyje ir 4 stulpelyje savivaldybių kodai bus skirtingi, kai mokestis, kurio permoka prašoma grąžinti (įskaityti), buvo sumokėtas į tos AVMI kitų teritorinių skyrių ar kitų AVMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

13. Pateikiant Prašymą grąžinti (įskaityti) akcizo permoką, 7 stulpelyje nurodomi akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikavimo numerio penki ženklai (pvz., A0001 arba A0025), jeigu prašymas teikiamas pagal akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Jeigu prašymą teikia ūkio subjektas, kuriam akcizų informacinėje sistemoje suteiktas identifikavimo numeris, 7 stulpelyje nurodomas jam suteiktas numeris (pvz., DB-N-059-22.460 arba ZD-N-059-22.5211).

14. Prašymo 8 stulpelyje nurodomas mokesčio įmokos kodas, 9 stulpelyje – tos įmokos pavadinimas. Įmokų kodai patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus bendru 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V- 57/IB-16 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“(Žin., 2003, Nr. 23-982).

15. Prašymo 10 stulpelyje – apmokestinamasis laikotarpis, per kurį susidarė mokesčio permoka, ar iš biudžeto grąžintina mokesčio skirtumo suma. Kai prašoma grąžinti nedeklaruojamo mokesčio permoką arba klaidingai pervestą sumą, tai nurodoma sumokėjimą patvirtinančio dokumento data ir numeris.

16. Prašymo 11 stulpelyje – mokesčių įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindas. Pagrindiniai permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindai pateikti šių Taisyklių priede „Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindas“ ir šiame stulpelyje įrašomas pasirinktas numeris. Jeigu permokos (grąžinimo) atvejis nenumatytas šių Taisyklių priede, nurodomas kitos priežasties numeris ir įrašoma priežastis.

17. Pagal PVM įstatymo 91 str., mokesčių mokėtojui pateikus Prašymą grąžinti PVM skirtumą, pirmiausia įskaitomos jo mokestinės nepriemokos. Likęs neįskaitytas skirtumo likutis (visas ar jo dalis) gali būti grąžintas mokesčių mokėtojui, jeigu jis atitinka PVM įstatymo minėto straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus. Grąžinama neįskaityto PVM skirtumo likučio dalis negali būti didesnė kaip:

17.1. sąlyginė 18 procentų PVM suma, apskaičiuota nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas;

17.2. sąlyginė 18 procentų PVM suma, apskaičiuota nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte;

17.3. PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytą ilgalaikį turtą, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis, taip pat pirkimo PVM sumą už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą;

17.4. PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytas prekes ir (arba) importuotas medžiagas, žaliavas ir (arba) paslaugas, skirtas ilgalaikiam turtui pasigaminti ir (arba) nebaigtai statybai, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis;

17.5. PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytus ir/ar importuotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, jeigu mokesčių mokėtojo pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir/ar paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 procentų visų pajamų.

18. Pagal PVM įstatymo 91 str. 1–3 dalių nuostatas, neįskaityto ir negrąžinto PVM skirtumo likučio, susidariusio iki kalendorinio pusmečio pabaigos, suma PVM mokėtojui gali būti grąžinta tam kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, jei mokesčių mokėtojas atitinka šio straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus ir buvo įregistruotas PVM mokėtoju ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki kalendorinio pusmečio pabaigos.

19. Prašymas grąžinti neįskaitytą ir negrąžintą kalendorinio pusmečio PVM skirtumo likutį pateikiamas ne anksčiau kaip pateikiama to kalendorinio pusmečio paskutinio mėnesio deklaracija, nes nustatant neįskaitytą ir negrąžintą PVM skirtumo likutį, turi būti įvertinti ir tos kalendorinio pusmečio paskutinio mėnesio deklaracijos duomenys.

20. Neįskaitytas ir negrąžintas PVM skirtumo likutis grąžinamas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, neatsižvelgiant į PVM įstatymo 91 str. 2–4 dalyse nustatytus apribojimus:

20.1. kai mokesčių mokėtojas likviduojamas;

20.2. kai mokesčių mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų.

21. Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais grąžinama:

21.1. kai metinėje PVM deklaracijoje nustatoma grąžintina PVM suma;

21.2. kai susidaro PVM permoka.

22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių vykdymui užtikrinti“ (Žin., 2002, Nr. 60-2461; 2004, Nr. 52-1717) ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme numatyto laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo ir tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų pateikimo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo“(Žin., 2002, Nr. 70-2922; 2004, Nr. 62-2218) nustatytais atvejais, kai tai reikalinga PVM skirtumo įskaitymo bei grąžinimo pagrįstumui užtikrinti, kai turima atitinkamos informacijos ir yra pagrindo manyti, kad mokesčių mokėtojas gali vengti vykdyti savo mokestines prievoles, siekti neteisėtai susigrąžinti iš biudžeto PVM skirtumą, vietos mokesčių administratorius privalo pareikalauti, kad, prieš įskaitant ir (arba) grąžinant PVM skirtumą (ar jo dalį), PVM mokėtojas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos ir veikiančios banko įstaigos ar draudimo įmonės išduotą laidavimo ar garantijos dokumentą.

23. Permokėtos akcizų sumos be mokesčių mokėtojo prašymo įskaitomas tik tų pačių akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių akcizų prievolėms padengti (pvz., vieno mokestinio laikotarpio cigarečių akcizų permoka įskaitoma tik cigarečių akcizų prievolėms ir nepriemokoms padengti).

Visais kitais atvejais, norit, kad akcizų permoka būtų įskaityta kitų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių akcizų nepriemokoms, kitų mokesčių nepriemokoms padengti ir/ar grąžinta, turi būti pateikiamas Prašymas.

24. Prašymą grąžinti akcizų permoką mokesčių mokėtojas pateikia vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jis įregistruotas mokesčių mokėtoju, neatsižvelgiant į tai, kad akcizais apmokestinamų prekių sandėlis yra kitos AVMI veiklos teritorijoje.

25. Mokestį išskaičiuojančio asmens gyventojų pajamų mokesčio permoka gali būti įskaitoma tik gyventojų pajamų mokesčiui ir su juo susijusioms sumoms dengti, išskyrus atvejus, kai mokesčio permoka susidaro ne dėl per daug išskaityto mokesčio, o dėl mokestį išskaičiuojančio asmens sumokėtos didesnės nei apskaičiuota mokesčio sumos.

26. Mokesčių mokėtojo mokesčių permoka (skirtumu) negali būti įskaitomos Valstybinio socialinio draudimo įmokos, o Valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka negali būti dengiamos kitos mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės.

27. Prašymo 12 stulpelyje nurodoma apmokestinamojo laikotarpio prašoma grąžinti ir/ar įskaityti suma, o Prašymo 13 laukelyje nurodoma bendra prašoma grąžinti ir/ar įskaityti suma.

28. Prašymo „įskaityti“ dalyje nurodoma:

28.1. 15 stulpelyje kartojamas 4 laukelyje nurodytas savivaldybės kodas, išskyrus atvejus, kai mokestis, kurį prašoma įskaityti, turi būti sumokėtas į tos AVMI kitų teritorinių skyrių ar kitų AVMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Mokesčių muitinėje įskaitymo atveju įrašomas 4 laukelyje nurodytas savivaldybės kodas;

28.2. kai prašoma įskaityti akcizus, 16 stulpelyje atitinkamoje prašomo įskaityti mokesčio eilutėje nurodomi akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikavimo numerio penki ženklai (pvz., A0001, arba A0025). Jeigu prašymą teikia ūkio subjektas, kuriam akcizų informacinėje sistemoje suteiktas identifikavimo numeris, nurodomas jam suteiktas numeris (pvz., DB-N-059-22.460 arba ZD-N-059-22.5211);

28.3. 17 stulpelyje – permokos (skirtumo) suma prašomos padengti įmokos kodas. Mokesčių muitinėje įskaitymo atveju nurodomas prašomos padengti mokesčio muitinėje įmokos kodas arba mokesčio tipas;

28.4. 18 stulpelyje – permokos (skirtumo) suma dengiamos įmokos pavadinimas. Kai prašoma įskaityti mokesčius muitinėje, nurodoma teritorinė muitinė, kurios administruojamoje teritorijoje yra mokesčių mokėtojo buveinė ar jo nuolatinė gyvenamoji vieta.

Kai prašoma įskaityti mokestines nepriemokas ar mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokamus į kitos AVMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, 18 stulpelyje nurodomas tos AVMI pavadinimas;

28.5. 19 stulpelyje nurodoma prašomų įskaityti mokesčių nepriemokų ar mokesčių, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokėjimo termino pabaigos data. Mokesčių muitinėje įskaitymo atveju nurodoma mokesčių muitinėje sumokėjimo termino pabaiga pagal mokesčių muitinėje sumokėjimo tvarką. Jeigu prašoma įskaityti muitinės administruojamų mokesčių nepriemokas, sumokėjimo terminas nenurodomas;

28.6. 20 stulpelyje – įmokai padengti įskaitytina suma;

28.7. 21 laukelyje – bendra įskaitytina suma.

29. Jeigu prašomos įskaityti mokestinės prievolės netelpa vienoje Prašymo formoje, tai jos rašomos papildomai pridedamose Prašymo formose, kurių kiekviename lape nurodoma „tęsinys“, mokesčių mokėtojo rekvizitai, Prašymo pateikimo data ir numeris. Kiekvienas Prašymo formos lapas pasirašomas, kaip nurodyta šių Taisyklių 35 punkte.

30. Permokos (skirtumo) likutis, kurį prašoma grąžinti, įrašomas 22 laukelyje, nurodomas mokesčių mokėtojo sąskaitos numeris (23 laukelis), banko pavadinimas (24 laukelis) ir mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė) (25 laukelis). Kai permokos (skirtumo) likutis šių Taisyklių 31 punkte nurodytais atvejais grąžinamas kitam asmeniui, įrašomas grąžinamos sumos gavėjo sąskaitos numeris (23 laukelis), banko pavadinimas (24 laukelis) ir grąžinamos sumos gavėjo pavadinimas (vardas, pavardė) (25 laukelis).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-54, 2005-06-17, Žin., 2005, Nr. 79-2884 (2005-06-28), i. k. 1052055ISAK000VA-54

 

31. Neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis grąžinamas tik į mokesčių mokėtojo sąskaitą arba Prašyme nurodytą jo filialo, atstovybės, nuolatinės buveinės ar fiskalinio agento (turi būti nurodyti jų pavadinimai ir teisinio įregistravimo kodai) sąskaitą, išskyrus atvejus, kai:

31.1. grąžinamos įmokos asmenims, sumokėjusiems išieškotas sumas pagal vykdomuosius dokumentus iš darbuotojų darbo užmokesčio ar pensijų;

31.2. grąžinamos įmokos asmenims, sumokėjusiems pagal pavedimo sutartį;

31.3. grąžinamos įmokos, sumokėtos už nepilnamečius vaikus;

31.4. mokesčio permoka (skirtumas) grąžinama fizinio asmens įgaliotam asmeniui. Tokiu atveju Prašyme turi būti nurodomas įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, įgaliojimo data ir numeris bei turi būti pridedamas atitinkamai patvirtintas įgaliojimas;

31.5. yra šių Taisyklių 33 punkte nurodyti atvejai.

32. Kai prašoma įskaityti mokesčius, mokamus į kitų AVMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, Prašyme nurodoma AVMI (18), kuriai bus įskaitomos įmokos, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos numeris (23) ir banko pavadinimas (24), taip pat galutinio gavėjo – mokesčių mokėtojo ir jo ten esančio padalinio kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas (25).

33. Kai likviduojamai įmonei uždarius sąskaitas banke nustatoma mokesčio permoka (skirtumas), permokėtoji suma gali būti grąžinta pagal čekį. Čekis išduodamas įmonės likvidatoriui ar jo įgaliotam asmeniui, individualios įmonės (ūkinės bendrijos) savininkui ar įgaliotam asmeniui. Tokiu atveju Prašymo 23 laukelyje mokesčių mokėtojas turi įrašyti „Grąžinti pagal čekį“.

34. Kartu su Prašymu mokesčių mokėtojas pateikia mokesčių įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus pateikti dokumentus (ar jų kopijas), kurių rekvizitus įrašo Prašymo 26 laukelyje. Kai prašoma grąžinti (įskaityti) sumokėtą per didelę nedeklaruojamo mokesčio dalį arba klaidingai pervestą sumą, pateikiama mokėjimo dokumento kopija.

35. Prašymą pasirašo įmonės vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba individualios įmonės savininkas, arba Prašymą teikiantis fizinis asmuo.

Jei mokesčių mokėtojas neturi vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigybės ir apskaitos paslaugas pagal rašytinę sutartį jam teikia įmonė, tai Prašymą pasirašo tos įmonės įgaliotas asmuo (turi būti nurodoma to asmens pareigos, vardas, pavardė). Jei apskaitos paslaugas teikia fizinis asmuo – pasirašo pats fizinis asmuo ar jo įgaliotas asmuo (turi būti nurodoma to asmens pareigos, vardas, pavardė).

36. Jeigu mokesčių administratorius pagal gautą Prašymą negali identifikuoti mokesčių mokėtojo, nes Mokesčių mokėtojų registre įregistruoto mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), asmens kodas neatitinka Prašyme įrašytų duomenų, laikoma, kad Prašymas nebuvo pateiktas. Tokiu atveju Prašyme įrašoma „Mokesčių mokėtojas neidentifikuotas“, nurodoma data, vykdytojo pareigos, parašas, vardas, pavardė.

Mokesčių administratorius pagal galimybes (pvz., Prašyme nurodytu telefonu, faksu, el. paštu ar klasikiniu paštu pagal buveinės adresą) apie tai informuoja Prašymą pateikusį asmenį.

 

IV. MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMAS (ĮSKAITYMAS)

 

37. Vietos mokesčių administratorius gautą mokesčių mokėtojo Prašymą nustatyta tvarka turi įregistruoti ir perduoti atitinkamam skyriui (poskyriui). Apie elektroniniu paštu atsiųsto Prašymo gavimą vietos mokesčių administratorius turi mokesčių mokėtojui išsiųsti patvirtinimą jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-54, 2005-06-17, Žin., 2005, Nr. 79-2884 (2005-06-28), i. k. 1052055ISAK000VA-54

 

38. Mokesčių administratorius, gavęs mokesčių mokėtojo Prašymą, per 5 darbo dienas po prašymo gavimo privalo patikrinti mokesčių mokėtojo kartu su Prašymu pateiktus dokumentus ir, esant reikalui, paprašyti mokesčių mokėtoją pateikti kitus dokumentus bei nustatyti terminą jų pateikimui.

Elektroniniu paštu pateiktas Prašymas turi būti užpildytas ir pateiktas laikantis šių Taisyklių nustatytų reikalavimų. Jeigu elektroniniu paštu pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir/ar netikslūs, taip pat trūksta duomenų sprendimui priimti, asmeniui jo nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas pranešimas ir nurodoma, kokie duomenys ir dokumentai turi būti papildomai pateikti (nurodoma jų pateikimo data).

39. Jei per nustatytą terminą dokumentai nepateikiami, Prašymas nenagrinėjamas, uždedama žyma, kad nustatytu terminu dokumentai nepateikti, ir įsegamas į bylą (ta pati nuostata taikoma ir elektroniniu paštu gautam Prašymui).

40. Jeigu Prašymas gaunamas mokesčių mokėtojo patikrinimo metu, apie priimtą sprendimą patikrinimo metu atlikti ir prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) pagrįstumo patikrinimą, raštu turi būti pranešta mokesčių mokėtojui.

41. Vietos mokesčių administratorius per MAĮ numatytą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) 30 kalendorinių dienų terminą, kuris skaičiuojamas nuo Prašymo gavimo, o PVM permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) atveju – nuo pareikalautų dokumentų gavimo dienos, privalo:

41.1. patikrinti, ar mokesčių mokėtojas neturi mokestinių nepriemokų, įskaitant mokestines nepriemokas pagal kitų AVMI administruojamose teritorijose turimus padalinius, kuriuos mokesčių mokėtojas yra nurodęs Mokesčių mokėtojų registre;

41.2. parengti ir išsiųsti teritorinei muitinei, kurios administruojamoje teritorijoje yra mokesčių mokėtojo buveinė ar jo nuolatinė gyvenamoji vieta, paklausimą, ar mokesčių mokėtojas neturi muitinės administruojamų mokesčių nepriemokos (paklausimas nesiunčiamas, jeigu mokesčio permoką (skirtumą) prašoma tik įskaityti, o ne grąžinti);

41.3. priimti sprendimą įskaityti (neįskaityti) ir/ar grąžinti (negrąžinti) mokesčio permoką (skirtumą). Jeigu dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) nebus atliekamas mokesčių mokėtojo patikrinimas, savo sprendimą vietos mokesčių administratorius turi įforminti Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0783 formoje (toliau – Sprendimas);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-54, 2005-06-17, Žin., 2005, Nr. 79-2884 (2005-06-28), i. k. 1052055ISAK000VA-54

 

41.4. pagal priimtą Sprendimą mokesčio permoka (skirtumu) padengti mokesčių mokėtojo mokestines nepriemokas, įskaitant mokestines nepriemokas pagal kitų AVMI administruojamose teritorijose turimus padalinius (išskyrus tas mokestines nepriemokas, kurioms suėjęs mokesčio išieškojimo senaties terminas);

41.5. tuo atveju, kai priimamas Sprendimas mokesčio permoka (skirtumu) padengti mokestines nepriemokas mokesčių, mokamų į kitų AVMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, per 3 darbo dienas po Sprendimo priėmimo dienos išsiųsti jiems mokėjimo nurodymą ir faksu arba elektroniniu paštu Sprendimo kopiją. Mokėjimo nurodyme reikia įrašyti mokėtojo rekvizitus (AVMI, pervedanti pinigus), gavėjo rekvizitus (AVMI, gaunanti pinigus), galutinio gavėjo rekvizitus (mokesčių mokėtojas), dengiamo mokesčio įmokos kodą;

41.6. tuo atveju, kai priimamas Sprendimas įskaityti mokesčių mokėtojo Prašyme nurodytus deklaruojamus ir apskaičiuotus nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti juos Prašymo gavimo data;

41.7. pagal mokesčių mokėtojo Prašymą išsiųsti mokėjimo nurodymą (šių Taisyklių 41.5 punktas) kitai AVMI jos administruojamojoje teritorijoje įregistruotų padalinių deklaruojamiems bei apskaičiuotiems nedeklaruojamiems mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, padengti ir faksu arba elektroniniu paštu Sprendimo kopiją;

41.8. įskaityti muitinės administruojamus mokesčius ir pagal gautą teritorinės muitinės atsakymą į paklausimą mokesčių nepriemokas. Teritorinei muitinei apie jos administruojamų mokesčių ir/ar mokesčių nepriemokų įskaitymą išsiųsti pranešimą;

41.9. grąžinti mokesčių mokėtojui prašomą neįskaitytą mokesčio permokos (skirtumo) likutį;

41.10. išsiųsti mokesčių mokėtojui vieną Sprendimo egzempliorių.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-54, 2005-06-17, Žin., 2005, Nr. 79-2884 (2005-06-28), i. k. 1052055ISAK000VA-54

 

42. Paklausimą kitai AVMI dėl konkretaus mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų galima pateikti ir atsakymą priimti elektroniniu paštu arba faksu. Kita AVMI, grąžindama (įskaitydama) mokesčio permoką, turi patikrinti, ar mokesčių mokėtojas neturi mokestinių nepriemokų jo administruojamojoje teritorijoje, išskyrus Taisyklių 63 punkte nurodytus atvejus.

Atsakymus į paklausimus dėl mokesčių mokėtojo ar jo padalinių mokestinių nepriemokų mokesčių administratoriai vienas kitam privalo pateikti per 3 darbo dienas.

43. Vietos mokesčių administratorius, gavęs mokesčių mokėtojo prašymą grąžinti (įskaityti) į kitos AVMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėto mokesčio permoką, Prašymą kartu su būtinais priedais per 7 darbo dienas privalo išsiųsti AVMI, kuriai buvo sumokėtas tas mokestis.

44. Vietos mokesčių administratorius, išsiųsdamas mokesčių mokėtojo Prašymą kitai AVMI, lydraštyje nurodo:

44.1. biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos, į kurią reikia pervesti permokėtą sumą, numerį, banko pavadinimą, banko kodą, dengiamų mokesčių įmokų kodus ir įskaitytinas sumas;

44.2. kad mokesčio permoką (visą ar jos dalį) gali grąžinti (įskaityti) savo nuožiūra, kai mokesčių mokėtojas vietos ir kitų mokesčių administratorių administruojamose teritorijose neturi mokestinių nepriemokų.

45. Vietos mokesčių administratorius iš kitos AVMI į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą gauta suma (visa ar jos dalimi) padengia mokesčius pagal mokėjimo dokumente nurodytą įmokos kodą arba įskaito kitų AVMI administruojamose teritorijose esančioms mokestinėms nepriemokoms padengti ir per 3 darbo dienas išsiunčia jiems mokėjimo nurodymus. Mokėjimo nurodymų išsiuntimo dieną vietos mokesčių administratorius faksu ar elektroniniu paštu perduoda Sprendimo kopiją.

46. Kai dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) atliekamas mokesčių mokėtojo patikrinimas, mokesčio permoka (skirtumas) turi būti grąžinta (įskaityta) ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po mokesčių administratoriaus pažymos ar sprendimo dėl patikrinimo akto įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

47. Sprendimo projektas rengiamas AVMI nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai AVMI nustatyta tvarka Sprendimo projektą rengia kitas, o ne mokestinį tyrimą ar patikrinimą atlikęs padalinys, pastarasis pateikia Išvados dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) FR0782 formą (toliau – Išvada), kurios pagrindu parengiamas Sprendimo projektas. Išvadą pasirašo atitinkamo padalinio vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-54, 2005-06-17, Žin., 2005, Nr. 79-2884 (2005-06-28), i. k. 1052055ISAK000VA-54

 

48. Siekiant įsitikinti mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo pagrįstumu, Išvada padaliniui, vykdančiam įskaitymo procedūras, gali būti pateikiama ir tada, kai Taisyklių 51 ir 53 punktuose nurodytais atvejais nepriimamas atskiras Sprendimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-54, 2005-06-17, Žin., 2005, Nr. 79-2884 (2005-06-28), i. k. 1052055ISAK000VA-54

 

49. Jeigu laikotarpiu po Prašymo pateikimo ir parengus Išvadą mokesčių apskaitoje susidaro to mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos ir šios mokestinės nepriemokos įskaitomos mažinant Išvadoje nurodytą grąžinti permokos (skirtumo) likutį, tai, rengiant Sprendimo projektą, tokios sumos nurodomos Sprendimo 3 punkte.

50. Mokesčių administratoriaus viršininkas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo du Sprendimo egzempliorius. Vienas Sprendimo egzempliorius perduodamas mokesčių apskaitą vykdančiam padaliniui, kitas – išsiunčiamas mokesčių mokėtojui.

51. Mokesčių administratorius neprivalo užpildyti ir išsiųsti Sprendimo ar Pranešimo mokesčių mokėtojui, kai mokesčio permoka (skirtumas) įskaitoma taip, kaip nurodyta mokesčių mokėtojo Prašyme. Tokiu atveju mokesčių administratoriaus viršininko įgaliotas asmuo mokesčių mokėtojo Prašyme daro žymą apie permokos (skirtumo) įskaitymo įvykdymą, užrašo savo pareigas, vardą, pavardę (arba deda savo spaudą), pasirašo ir nurodo įskaitymo atlikimo datą.

52. Kai vietos mokesčių administratorius nepriima atskiro Sprendimo, nes mokesčio permoką įskaitė taip, kaip nurodyta mokesčių mokėtojo Prašyme, kitai AVMI kartu su mokėjimo pavedimu išsiunčia mokesčių mokėtojo Prašymo kopiją.

53. Mokesčių administratorius neprivalo rašyti Sprendimo, kai mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos, vadovaujantis MAĮ 87 straipsnio nuostatomis, įskaitomos be mokesčių mokėtojo Prašymo.

54. Kai be mokesčių mokėtojo Prašymo vieno mokesčio permoka (skirtumu) padengiamos kito mokesčio mokestinės nepriemokos arba muitinės administruojamų mokesčių nepriemokos, mokesčių mokėtojui pranešama arba raštu, išsiunčiant FR0784 formos Pranešimą apie įvykdytą mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą (toliau – Pranešimas) arba kitomis ryšio priemonėmis. Mokesčių mokėtojas informuojamas per 5 darbo dienas po to, kai buvo įskaitytos mokestinės nepriemokos.

55. Mokesčių mokėtoją informuoja arba parengia ir išsiunčia jam Pranešimą mokesčių administratoriaus struktūrinis padalinys, atliekantis permokų (skirtumų) įskaitymo procedūras.

56. Jeigu be mokesčių mokėtojo Prašymo padengus mokestines nepriemokas gaunamas mokesčių mokėtojo Prašymas įskaityti jas kitaip, įskaitymas neanuliuojamas.

57. Per MAĮ nurodytą laiką negrąžinęs prašomos mokesčio permokos (visos ar jos dalies) arba skirtumo (viso ar jo dalies), mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoja palūkanas, iki prašoma suma bus grąžinta. Palūkanų dydis lygus nustatytam delspinigių už ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui.

58. Palūkanas mokesčių mokėtojui už ne laiku grąžintą mokesčio permoką (visą ar jos dalį) ar mokesčio skirtumą (visą ar jo dalį) skaičiuoja tas mokesčių administratorius ir jo struktūrinis padalinys, dėl kurio kaltės pažeisti MAĮ ir šiose Taisyklėse nustatyti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminai.

 

V. KITOS AVMI VEIKSMAI, GRĄŽINANT (ĮSKAITANT) MOKESČIO PERMOKĄ, SUMOKĖTĄ Į JO BIUDŽETO PAJAMŲ SURENKAMĄJĄ SĄSKAITĄ

 

59. Kita AVMI, gavusi iš vietos mokesčių administratoriaus persiųstą raštišką mokesčių mokėtojo Prašymą ir priedus prie jo, per 5 darbo dienas privalo:

59.1. patikrinti prie Prašymo pridėtus dokumentus ir nustatyti, ar reikalingi papildomi duomenys ar dokumentai Prašyme nurodyto mokesčio permokai grąžinti (įskaityti);

59.2. gauti iš mokesčių mokėtojo reikalingus papildomus duomenis bei dokumentus;

59.3. patikrinti, ar mokesčių mokėtojas ir/ar jo padaliniai neturi mokestinių nepriemokų jo administruojamojoje teritorijoje;

59.4. padengti savo administruojamojoje teritorijoje mokesčių mokėtojo turimas mokestines nepriemokas;

59.5. jeigu mokesčių mokėtojas jo administruojamojoje teritorijoje neturi mokestinių nepriemokų, pervesti mokesčio permoką (visą ar jos dalį) į vietos mokesčių administratoriaus nurodytą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pagal lydraštyje nurodytą įmokos kodą;

59.6. jeigu mokesčių mokėtojas neturi mokestinių nepriemokų jo administruojamojoje teritorijoje ir vietos mokesčių administratorius nenurodė pervesti mokesčio permoką (visą ar jos dalį) į vietos mokesčių administratorius biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, grąžinti mokesčio permoką (visą ar jos dalį) į Prašyme nurodytą mokesčių mokėtojo sąskaitą banke. Tokiu atveju Sprendimo kopiją faksu arba elektroniniu paštu perduoti vietos mokesčių administratoriui;

59.7. jeigu dėl kokių nors priežasčių ši permoka (visa ar jos dalis) negali būti grąžinta (įskaityta), išsiųsti mokesčių mokėtojui Sprendimą negrąžinti (neįskaityti) mokesčio permokos. Tokiu atveju Sprendimo kopiją faksu arba elektroniniu paštu perduoti vietos mokesčių administratoriui;

59.8. prireikus, pradėti mokesčių mokėtojo patikrinimą ir apie tai informuoti vietos mokesčių administratorių.

60. Mokesčių apskaitos funkcijas atliekančio padalinio darbuotojas, gavęs mokesčių mokėtojo Prašymą, atitinkamo skyriaus Išvadą, Sprendimą (jeigu buvo priimtas) ar kitokiu būdu pateiktą informaciją, jog reikia pervesti mokesčio permoką (skirtumą) ar klaidingai sumokėtą įmoką į kitos AVMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, atlieka šiuos veiksmus:

60.1. mokesčio permoka padengia Sprendime nurodyto mokesčio prievoles;

60.2. mokesčių apskaitos kortelėje susidariusiai to mokesčio permokai šių Taisyklių 41.5 punkte nustatyta tvarka formuoja mokėjimo nurodymą.

61. Jeigu kita AVMI atlieka mokesčių mokėtojo patikrinimą, tai mokesčio permoka (skirtumas) mokesčių mokėtojui turi būti grąžinta tais pačiais šių Taisyklių 46 punkte nurodytais terminais.

Jeigu po mokesčių mokėtojo patikrinimo kita AVMI mokesčio permoką grąžina vietos mokesčių administratoriui, tai grąžinamoji suma į vietos mokesčių administratoriaus nurodytą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą turi būti pervesta per 5 darbo dienas po sprendimo dėl patikrinimo akto ar patikrinimo pažymos įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-54, 2005-06-17, Žin., 2005, Nr. 79-2884 (2005-06-28), i. k. 1052055ISAK000VA-54

 

62. Kai kita AVMI perveda mokesčio permoką į vietos mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, Sprendimas vietos mokesčių administratoriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduodamas faksu arba elektroniniu paštu.

63. Kita AVMI privalo priimti jam tiesiai, o ne vietos mokesčių administratoriui pateiktą mokesčių mokėtojo Prašymą grąžinti sumokėto mokesčio permoką. Tokiu atveju kita AVMI vietos mokesčių administratoriui pateikia paklausimą dėl mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų, o gavęs atsakymą, pagal šias Taisykles vykdo permokos grąžinimą (įskaitymą).

64. Kai mokesčio permoka (skirtumas) įskaitoma pervedant pinigus į kitą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ir pinigai į mokesčių mokėtojo kortelę patenka vėlesne data, nei nurodyta Sprendime prievolės įskaitymo data, Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-144 (Žin., 2004, Nr. 118-4408), nustatyta tvarka mokesčių mokėtojas atleidžiamas nuo delspinigių, apskaičiuotų už laikotarpį nuo prievolės įskaitymo datos, nurodytos Sprendime, iki pinigų į kitą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą patekimo datos.

 

VI. MOKESTĮ IŠSKAIČIUOJANČIO ASMENS APSKAIČIUOTOS IR SUMOKĖTOS PER DIDELĖS MOKESČIO SUMOS GRĄŽINIMAS

 

(Šioje Taisyklių dalyje nurodyta grąžinimo tvarka galioja grąžinant per daug išskaičiuotas fizinių asmenų pajamų mokesčio, apskaičiuoto pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinąjį įstatymą, sumas iš pajamų, kurios fiziniam asmeniui buvo išmokėtos iki 2002 m. gruodžio 31 d.)

65. Mokesčių mokėtojas, iš kurio mokestį išskaičiavo ir į valstybės (savivaldybės) biudžetą sumokėjo mokestį išskaičiuojantis asmuo, dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo II, III ir V dalyse nustatyta tvarka išskaičiuotos per didelės mokesčio sumos grąžinimo kreipiasi į vietos mokesčių administratorių pagal savo nuolatinę gyvenamąją vietą ir jam pateikia Prašymą bei mokestį išskaičiuojančio asmens išduotą pažymą (toliau –Pažyma).

66. Pažymoje nurodoma:

66.1. mokestį išskaičiuojančio asmens pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris arba kodas, adresas;

66.2. mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas; nuolatinė gyvenamoji vieta;

66.3. nuo kokių pajamų, nurodytų Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo II, III ir V dalyse, buvo išskaičiuota per didelė fizinių asmenų pajamų mokesčio suma;

66.4. laikotarpis (arba laikotarpiai), kurį buvo išskaičiuota per daug mokesčio;

66.5. kada mokestis sumokėtas į mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokesčių administratoriaus pavadinimas, sąskaitos numeris, banko kodas ir pavadinimas;

66.6. grąžintina suma;

66.7. juridinio asmens išduotą pažymą pasirašo pažymą išdavęs darbuotojas bei vadovas (nurodomos jų pareigos, vardai, pavardės) ir patvirtina antspaudu. Fizinis asmuo, išduodamas pažymą, pasirašo, nurodo savo vardą ir pavardę.

67. Jeigu mokesčių mokėtojo nuolatinė gyvenamoji vieta ir mokestį išskaičiuojančio asmens buveinė yra skirtingų vietos mokesčių administratorių veiklos teritorijose, tai Prašymas gali būti pateiktas pasirinktinai arba mokestį išskaičiuojančio asmens vietos mokesčių administratoriui, arba mokesčių administratoriui pagal mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) nuolatinę gyvenamąją vietą.

68. Mokestį išskaičiuojantis asmuo, išdavęs Pažymą, patikslina to ir vėlesnių laikotarpių deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas bei išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį (toliau – Deklaracija) (baigiant Deklaracija už 2002 m. IV ketvirtį) ir pateikia ją vietos mokesčių administratoriui.

69. Patikslintoji Deklaracija pateikiama tam mokesčių administratoriui, kuriam buvo pateikta tikslinamoji Deklaracija.

70. Vietos mokesčių administratorius, gavęs Prašymą ir Pažymą, pagal patikslintą Deklaraciją susidariusią mokesčio permokos sumą grąžina mokesčių mokėtojui, jeigu mokestis buvo sumokėtas į jo biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, arba Prašymą išsiunčia kitai AVMI, kuriai buvo sumokėtas šis mokestis.

71. Kita AVMI grąžina išskaičiuotą ir sumokėtą per didelę mokesčio sumą šių Taisyklių V skyriuje „V. Kitos AVMI veiksmai, grąžinant (įskaitant) mokesčio, sumokėto į jo biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, permoką“ nustatyta tvarka.

72. Kadangi mokesčių mokėtojai, kurių fizinių asmenų pajamų mokestį išskaičiuoja ir sumoka mokestį išskaičiuojantis asmuo, vietos mokesčių administratoriaus mokesčių apskaitoje apskaitomi ne individualiai, o pagal mokestį išskaičiuojančio asmens pateiktose Deklaracijose nurodytas jų sumokėtas bendras sumas, todėl grąžinamos išskaičiuotos per didelės fizinių asmenų mokesčių sumos gavėju vietos mokesčių administratoriaus mokesčių apskaitoje reikia laikyti mokestį išskaičiuojantį asmenį.

73. Išskaičiuotoji per didelė fizinių asmenų pajamų mokesčio suma, mokesčių mokėtojui sutikus, gali būti grąžinta ir per mokestį išskaičiuojantį asmenį.

74. Kai mokesčio permoka grąžinama per mokestį išskaičiuojantį asmenį, mokestį išskaičiuojantis asmuo pateikia vietos mokesčių administratoriui patikslintą Deklaraciją ir Prašymą, o prie Prašymo pridedamojoje Pažymoje turi būti mokesčių mokėtojo parašas ir įrašytas sutikimas, kad mokesčio permoka gali būti grąžinta per mokestį išskaičiavusį asmenį.

75. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, nuo išmokėtų motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų apskaičiavę per dideles fizinių asmenų pajamų mokesčio sumas, prie Prašymų vietoj minėtų Pažymų gali pateikti asmenų, kuriems turi būti grąžintas permokėtas mokestis, sąrašą be šių asmenų parašų ir sutikimų, tačiau visi kiti sąraše nurodomi duomenys turi atitikti Pažymų reikalavimus.

76. Mokestį išskaičiuojantis asmuo gali prašyti vietos mokesčių administratorių išskaičiuotą per didelę mokesčio sumą grąžinti į jo atsiskaitomąją sąskaitą arba įskaityti jo mokestines prievoles.

77. Mokesčių mokėtojui išskaičiuota per didelė mokesčio suma negali būti grąžinama per mokestį išskaičiuojantį asmenį, jeigu:

77.1. mokesčių mokėtojas mokesčio permokos grąžinimo metu yra nutraukęs darbo sutartį su per didelę mokesčio sumą išskaičiavusiu asmeniu;

77.2. mokestį išskaičiuojantis asmuo yra įgijęs likviduojamos įmonės statusą;

77.3. mokestį išskaičiuojančiam asmeniui iškelta bankroto byla arba taikoma neteisminė bankroto procedūrų nagrinėjimo tvarka.

78. Kai fizinis asmuo įgalioja kitą fizinį asmenį paimti jam grąžinamą išskaičiuotą per didelę fizinių asmenų pajamų mokesčio sumą, Prašyme nurodomas įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, įgaliojimo data ir numeris, pridedama mokestį išskaičiuojančio asmens išduota fizinių asmenų pajamų mokesčio permokos grąžinimo pažyma ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

79. Kai mokesčių mokėtojas keičia buveinės adresą, vietos mokesčių administratorius naujos mokesčių mokėtojo buveinės vietos mokesčių administratorių informuoja (pateikia pažymą arba suformuoja duomenis informacinės sistemos priemonėmis) apie mokesčių mokėtojo tos dienos mokestinių prievolių būklę – neišieškotos mokestinės nepriemokos, mokestinės nepriemokos, kurių išieškoti mokesčių administratorius dar neįgijo teisės, arba negrąžinti (neįskaityti) mokesčių permokos (skirtumo) likučiai bei kiti mokesčių apskaitai reikalingi duomenys, taip pat perduodami jam einamųjų ir prieš juos einančių penkerių kalendorinių metų, skaičiuojant atgal nuo buveinės adreso pakeitimo dienos, mokesčių apskaitos kortelių duomenys.

80. Kadangi mokesčio sumos, kurias mokesčių administratorius grąžina mokesčių mokėtojui, išmokamos iš tų biudžetų, į kuriuos jos buvo sumokėtos (pervestos ar įskaitytos), ar iš jų teises ar įsipareigojimus perėmusių biudžetų ir tokiomis proporcijomis, kokiomis grąžinimo metu yra paskirstomas mokestis, tai naujos buveinės vietos mokesčių administratorius mokesčių mokėtojui, pakeitusiam buveinės adresą, mokesčių permokų, įskaitomų į savivaldybės biudžetą ir susidariusių pagal patikslintas deklaracijas už laikotarpį iki mokesčių mokėtojo buveinės adreso pakeitimo, sumas grąžina (įskaito) šių Taisyklių V skyriuje „V. Kitos AVMI veiksmai, grąžinant (įskaitant) mokesčio permoką, sumokėtą į jo biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą“ išdėstyta tvarka.

81. Šių Taisyklių privalo laikytis mokesčių mokėtojai, teikiantys Prašymus, ir mokesčių administratoriaus struktūriniai padaliniai, priimantys Prašymus ir vykdantys grąžinimo (įskaitymo) procedūras.

82. Pasikeitusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) tvarką, būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių Taisyklių papildymo ar pakeitimo.

______________


 

Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo

(įskaitymo) taisyklių

priedas

 

MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO) PAGRINDAS

 

01. Deklaruotas grąžintinas PVM skirtumas.

02. Grąžintina sąlyginė 18 procentų PVM suma, apskaičiuota nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas.

03. Grąžintina sąlyginė 18 procentų PVM suma, apskaičiuota nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte.

04. Grąžintina PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytą ilgalaikį turtą, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis, taip pat pirkimo PVM sumą už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą.

05. Grąžintina PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytas prekes ir (arba) importuotas medžiagas, žaliavas ir (arba) paslaugas, skirtas ilgalaikiam turtui pasigaminti ir (arba) nebaigtai statybai, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis.

06. Grąžintina PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytus ir/ar importuotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, jeigu mokesčių mokėtojo pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir/ar paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 procentų visų pajamų.

07. Grąžintina PVM skirtumo likučio, susidariusio iki kalendorinio pusmečio pabaigos, suma.

08. Grąžintinas PVM skirtumo likutis – mokesčių mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų.

09. Grąžintinas PVM skirtumo likutis – mokesčių mokėtojas likviduojamas.

10. Grąžintina PVM suma, nustatyta metinėje PVM deklaracijoje.

11. Permokėta mokesčio suma.

12. Mokesčio permoka, susidariusi įskaičius avansines mokesčio įmokas.

13. Klaidingai sumokėtas mokestis.

14. Patikrinimo metu nustatyta mokesčio permoka.

15. Permokėta bauda.

16. Permokėta suma pagal mokestinės paskolos sutartį.

17. Permokėtos palūkanos.

18. Permokėti delspinigiai.

19. Žyminis mokestis, grąžinamas pagal teismo nutartį.

20. Klaidingai sumokėta įmoka.

21. Kitos priežastys.

______________


 

FR0781 forma patvirtinta Valstybinės

Mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr.

VA-186

______________

 


 

FR0782 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 186

 

herbas_baltam mazas

 

________________ APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

_____________SKYRIUS

 

IŠVADA DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)

__________________ Nr. ________________

                                                        (data)                               (registracijos numeris)

____________________________

                                                             (sudarymo vieta)

 

_______________________________________________________ apskrities valstybinės mokesčių

inspekcijos _____________________________________________ skyrius, išnagrinėjęs gautą 20 m.

_______________ d. Nr.____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė ir identifikacinis numeris)

 

Prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) ir dokumentus, būtinus išvadai dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) parengti, nustatė, kad gali būti grąžinta (įskaityta) mokesčio permoka (skirtumas)

 

Eil. Nr.

Sav. kodas

Sand. ident. kodas

Įmokos kodas

Įmokos pavadinimas

Permokos (skirtumo) suma, Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) iš turimos mokesčio permokos (skirtumo) priklauso padengti mokestines nepriemokas, įskaityti prašomas mokestines nepriemokas ir mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, taip pat mokesčius muitinėje:

 

Eil. Nr.

Savival- dybės kodas

Sand. ident. kodas

Įmokos kodas

Įmokos pavadinimas

Įskaitymo data

Suma, Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) grąžinti neįskaitytą likutį _____________________ Lt ________________________________ ct į

sąskaitą Nr.____________________________ _________________________ (banko pavadinimas)

_________________________________________________________________________ (gavėjas)

3) negrąžinti (neįskaityti) mokesčio permokos (skirtumo)___________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(suma ir priežastys)

 

(pareigos)                                         (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

______________


 

FR0783 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186

 

herbas_baltam mazas

(DOKUMENTO SUDARYTOJO PAVADINIMAS)

 

SPRENDIMAS GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ)

 

__________________ Nr. ________________

                                                                           (data)                               (registracijos numeris)

____________________________

                                                             (sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 87 straipsniu, mokesčių įstatymais, Muitinės administruojamų mokesčių permokos įskaitymo kitų mokesčių nepriemokai padengti, taip pat kitų mokesčių permokos įskaitymo muitinės administruojamų mokesčių nepriemokai padengti taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1K-199 (Žin., 2004, Nr. 86-3140), ir atsižvelgdamas (-a) į__________________ skyriaus 20_______ m._______ d.

Nr._______________ Išvadą dėl _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris)

mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) (toliau -Išvada),

nusprendžiu: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris arba kodas)

 

mokesčio permoka (skirtumu)

 

Eil. Nr.

Sav. kodas

Sand. ident. kodas

Įmokos kodas

Įmokos pavadinimas

Permokos (skirtumo) suma, Lt

Permokos (skirtumo) susidarymo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) įskaityti mokestines nepriemokas, mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, taip pat mokesčius muitinėje

Eil. Nr.

Sav. kodas

Įmokos kodas

Įmokos pavadinimas

Įskaitymo data

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) negrąžinti (neįskaityti) mokesčio permokos (skirtumo)___________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(suma ir priežastys pagal Išvadą)

3) įskaityti mokestinę nepriemoką, susidariusią po Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) pateikimo ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(savivaldybės kodas, sandėlio identifikacinis kodas, įmokos kodas, įmokos pavadinimas., įskaitymo data ir suma)

4) grąžinti neįskaitytą likutį ________________ Lt ________ ct į sąskaitą Nr. __________________

_______________________________________________________________ (banko pavadinimas)

_________________________________________________________________________ (gavėjas)

 

 

(pareigos)                                         (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

______________


 

FR0784 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186

 

 

herbas_baltam mazas

(DOKUMENTO SUDARYTOJO PAVADINIMAS)

 

______________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris,

______________________________________________________________________________

adresas)

 

PRANEŠIMAS APIE MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) ĮSKAITYMĄ

 

__________________ Nr. ________________

                                                                           (data)                               (registracijos numeris)

____________________________

                                                             (sudarymo vieta)

 

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 87 straipsniu, mokesčio permoka (skirtumu)

Eil. Nr.

Sav. kodas

Sand. ident. kodas

Įmokos kodas

Įmokos pavadinimas

Permokos (skirtumo) suma, Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

įskaitytos tokios mokestinės nepriemokas

 

Eil. Nr.

Savivaldybės kodas

Įmokos kodas

Įmokos pavadinimas

Įskaitymo data

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)                                         (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-54, 2005-06-17, Žin., 2005, Nr. 79-2884 (2005-06-28), i. k. 1052055ISAK000VA-54

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 "Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)" pakeitimo