Įsakymas netenka galios 2020-01-02:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-453, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21482

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 4R-231 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-06-16 iki 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 114-5812, i. k. 1122217ISAK004R-231

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SERTIFIKAVIMO TaISYKLių PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugsėjo 26 d. Nr. 4R-231

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Civilinės aviacijos administracijos nuostatų, patvirtintų susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 182 (Žin., 2001, Nr. 47-1636; 2011, Nr. 53-2559), 12.1.7, 12.3.26 ir 12.3.29 punktais ir atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 550/2004 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje“ 7 straipsnio nuostatas bei 2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 1035/2011, nustatančio bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus ir iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 482/2008 ir (ES) Nr. 691/2011, reikalavimus:

1. T v i r t i n u Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisykles (pridedama).

2. L a i k a u netekusiais galios:

2.1. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 4R-135 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 67-2477);

2.2. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. 4R-9 „Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 4R-135 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 7-269);

2.3. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 4R-27 „Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 4R-135 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 14-577);

2.4. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 2 d. įsakymą Nr. 4R-1 „Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 4R-135 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 3-98).

 

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 4R- 231

(Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 4R-166

redakcija)

 

 

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SERTIFIKAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja pažymėjimų, suteikiančių teisę teikti oro navigacijos paslaugas, išdavimą, galiojimo apribojimą ar apribojimo atšaukimą, galiojimo sustabdymą ar sustabdymo atšaukimą, galiojimo panaikinimą bei oro navigacijos paslaugų teikėjų (toliau – ONPT) veiklos nuolatinės priežiūros tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-174, 2016-08-30, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23194

 

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos ir apibrėžtys:

2.1. paslaugų teikėjas – įmonė, gavusi oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą;

2.2. pareiškėjas – įmonė, padavusi prašymą gauti oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą;

2.3. sertifikavimas – tikrinimo procedūros, kai nustatoma, ar teikėjas / pareiškėjas atitinka konkrečios oro navigacijos paslaugos teikimo reikalavimus;

2.4. pažymėjimas – Civilinės aviacijos administracijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad teikėjas / pareiškėjas atitinka jame nurodytų oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus;

2.5. bendrieji reikalavimai – 2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1035/2011, nustatančiame bendruosius navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus ir iš dalies keičiančiame reglamentus (EB) Nr. 482/2008 ir (ES) Nr. 691/2011 (OL 2011 L 271, p. 23) (toliau – Reglamentas), nustatyti reikalavimai teikėjams / pareiškėjams;

2.6. funkcinė sistema – oro navigacijos paslaugų teikimo sistemų, procedūrų ir žmonių išteklių derinys, skirtas konkrečiai oro eismo vadybos funkcijai atlikti;

2.7. saugos nurodymas – Civilinės aviacijos administracijos raštiškas reikalavimas oro navigacijos paslaugų teikėjui, kuriuo nurodoma atlikti funkcinės sistemos taisomuosius veiksmus, kai yra įrodymų, kad neatlikus jų gali būti pakenkta aviacijos saugai;

2.8. Trūkumo priežasčių analizė – priežasčių, turėjusių įtakos ar nulėmusių trūkumo atsiradimą, nustatymas.

Papildyta punktu:

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

 

3. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Reglamente, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, Oro eismo paslaugų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 3-361, ir kituose norminiuose teisės aktuose.

4.  Pažymėjimas gali būti išduotas tik toms įmonėms, kurios atitinka bendruosius reikalavimus.

5. Įmonė gali teikti oro navigacijos paslaugas tik turėdama galiojantį pažymėjimą ir laikydamasi jame numatytų sąlygų bei apribojimų. Pažymėjimas gali būti išduodamas vienai arba kelioms oro navigacijos paslaugoms teikti.

 

II SKYRIUS

PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

 

6.  Pareiškėjas, siekiantis gauti pažymėjimą, turi Civilinės aviacijos administracijai (toliau – CAA) pateikti šių taisyklių 1 priede nustatytos formos prašymą (dviem egzemplioriais). Vienas prašymo egzempliorius su prašymo gavimo žyma ir data grąžinamas pareiškėjui.

7. Kartu su prašymu turi būti pateikiami šie dokumentai ir duomenys:

7.1. įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų (jei įstatai numatyti atitinkamame įmonių įstatyme) kopijos, taip pat duomenys apie įmonės savininkus;

7.2. užpildytas šių taisyklių 2 priede nustatytos formos klausimynas;

7.3. įmonės organizacijos struktūra, kurioje pateikiama:

7.3.1. vadovaujančiojo personalo pareigų ir pavardžių sąrašas;

7.3.2. vadovaujančiojo personalo pareigybių aprašymai, nurodant kiekvieno iš jų atsakomybę;

7.3.3. įmonės personalo struktūra, kurioje numatyti tarpusavio pavaldumo ryšiai;

7.4. žmonių išteklių valdymo strategija ir personalo rengimo programa;

7.5. aviacijos saugumo programa;

7.6. saugos vadybos bei kokybės vadybos sistemos vadovai, nurodant už jų įgyvendinimą atsakingus asmenis; dokumentus, patvirtinančius oro navigacijos paslaugų teikimo kokybę (laikoma, kad teikėjas / pareiškėjas atitinka kokybės vadybos reikalavimus, jei yra išduotas kompetentingos oro navigacijos paslaugų teikimo srityje organizacijos EN ISO 9001 sertifikatas);

7.7. įmonės veiklos procedūrų ir naudojamos įrangos aprašas, kuriame būtų tikslios nuorodos į pagrindinius dokumentus ir vadovus, parengtus pagal bendruosius reikalavimus;

7.8. įmonės oro navigacijos paslaugų, kurias siekiama sertifikuoti, teikimo vadovas;

7.9. 5 metų laikotarpio įmonės verslo planas, parengtas pagal bendruosius reikalavimus;

7.10. einamųjų metų planas, kuriame išsamiai išdėstytos verslo plano ypatybės ir visi jo pakeitimai;

7.11. informacija apie dabartinę finansinę įmonės būklę ir, jei yra, nepriklausomo audito praėjusių dvejų finansinių metų ataskaitos;

7.12. įmonės civilinės atsakomybės draudimo sutarties (poliso) kopija;

7.13. veiksmų ypatingomis aplinkybėmis planai;

7.14. įmonės metų veiklos ataskaita (jei įmonė prieš tai dirbo daugiau nei vienerius metus ir buvo ją parengusi).

8. CAA turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti papildomos informacijos, jei jos reikia tinkamai atlikti sertifikavimui.

9. Sertifikavimą atlieka CAA direktoriaus įsakymu sudaryta sertifikavimo komisija (toliau – komisija), vadovaujama komisijos pirmininko, kuri privalo per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo atlikti pirminį pateiktų dokumentų įvertinimą. Jeigu pirminio įvertinimo metu nustatoma, kad pareiškėjas nurodė ne visus reikiamus duomenis ir (ar) pateikė ne visus reikiamus dokumentus, per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo komisija praneša pareiškėjui apie trūkstamus duomenis ar dokumentus bei nustato terminą, per kurį jie turi būti pateikti.

10. Jei trūkstami duomenys ir dokumentai nepateikiami per komisijos nustatytą laiką, prašymas nenagrinėjamas ir tolesnis pareiškėjo sertifikavimas neatliekamas.

11. Gavusi visus reikiamus dokumentus ir atlikusi pirminį įvertinimą, komisija per 10 darbo dienų raštu informuoja pareiškėją apie būsimus, su sertifikavimu susijusius, veiksmus ir procedūras bei jų atlikimo terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

 

12. CAA per du mėnesius nuo šių taisyklių 11  punkte nustatytos datos turi atlikti pareiškėjo nuodugnų patikrinimą pagal suderintą su pareiškėju grafiką.

13. Nuodugnų pareiškėjo patikrinimą atlieka komisija, kurios veikloje gali dalyvauti ir kitos pripažintos Europos Sąjungos valstybės teikėjų sertifikavimo funkcijas atliekančios institucijos atstovai.

14. Atsižvelgusi į pareiškėjo tikrinimo rezultatus ir įvertinusi jo atitiktį bendriesiems reikalavimams, komisija surašo tikrinimo ataskaitą su atitinkamomis rekomendacijomis, ją pasirašo ir pateikia pareiškėjui (šių taisyklių 15  punkte numatytais atvejais) arba CAA direktoriui (šių taisyklių 18 punkte numatytais atvejais).

15. Jeigu buvo nustatyti trūkumai arba bendrųjų reikalavimų neatitikimai, komisija raštu informuoja pareiškėją, kad  jie turi būti ištaisyti.

16. Pareiškėjas atsižvelgdamas į nustatytų trūkumų lygį atlieka veiksmus, nustatytus šių taisyklių 35 punkte.

17. Gavus pranešimą apie ištaisytus trūkumus, atliekamas pakartotinis tų sričių, kuriose buvo aptikti trūkumai arba neatitikimai, patikrinimas. Jei trūkumai laiku neištaisomi, komisija surašo tikrinimo ataskaitą su rekomendacija pažymėjimo neišduoti ir pateikia ją CAA direktoriui.

18. Jeigu trūkumų arba neatitikimų nebuvo arba jie buvo ištaisyti, CAA direktorius, įvertinęs komisijos pateiktą tikrinimo ataskaitą ir atsižvelgęs į jos rekomendacijas, priima sprendimą dėl pažymėjimo išdavimo.

19. Jeigu CAA direktorius priima sprendimą neišduoti pažymėjimo, pareiškėjui apie tai turi būti pranešta raštu. Pranešime turi būti nurodomos atsisakymo išduoti pažymėjimą priežastys.

20. Pažymėjimas išduodamas neribotam laikui. Pažymėjimo forma pateikta šių taisyklių 3 priede. Atsižvelgdama į konkrečius paslaugų teikėjus, jų vykdomos veiklos sudėtingumą, paslaugų teikėjų vykdomos priežiūros rezultatus, CAA parengia ir kiekvienais metais atnaujina paslaugų teikėjų priežiūros programą, kuri yra pagrįsta paslaugų teikėjų veiklos rizikos vertinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-174, 2016-08-30, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23194

 

21. Jeigu teikėjas nori sertifikuoti papildomą oro navigacijos paslaugų rūšį, jis pateikia CAA visus reikiamus dokumentus, kaip tai nustatyta 6 ir 7  punktuose. Papildoma oro navigacijos paslaugų rūšis sertifikuojama pagal šių taisyklių 9–20 punktuose nustatytą tvarką. Jei CAA priima sprendimą sertifikuoti papildomą oro navigacijos paslaugų rūšį, teikėjui išduodamas naujas pažymėjimas.

22. Oro navigacijos paslaugų teikėjams, kurie ketina teikti oro navigacijos paslaugas tik Reglamento 5 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, CAA gali išduoti pažymėjimą, jame nurodydama specialiąsias sąlygas. Prašymą gauti tokį pažymėjimą gali pateikti oro navigacijos paslaugų teikėjai, atitinkantys Reglamento 5 straipsnio 1 dalies sąlygas. Sertifikuojant šiuos oro navigacijos paslaugų teikėjus leidžiama nukrypti nuo Reglamento I priedo, išskyrus 1 dalį, 3 dalies 3.1 punktą, 5 dalį ir 8 dalies 8.1 punkto, reikalavimų. Aerodromo skydžių informacijos tarnyboms, kurios teikia paslaugas tik viename aerodrome, papildomai leidžiama nukrypti nuo Reglamento II priedo 3 dalies 3.1.2 punkto b ir e papunkčių, 3.1.3 punkto a papunkčio, ir 3.2 punkto reikalavimų.

23. Paduodamas prašymą gauti pažymėjimą pagal šių taisyklių 22 punktą, pareiškėjas turi pateikti CAA dokumentus, išvardytus šių taisyklių 7.1–7.4, 7.6–7.8 punktuose. Tokiu atveju kartu su prašymu pateikiami ir įrodymai, kad pareiškėjas atitinka Reglamento 5 straipsnio 2 dalies nuostatas. Ši paslaugų rūšis sertifikuojama pagal šių taisyklių 9–20 punktuose nustatytą tvarką. Pažymėjimo galiojimas panaikinamas, sustabdomas, apribojamas pagal šių taisyklių 5 skyriaus 48–53 punktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

Nr. 4R-174, 2016-08-30, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23194

 

3 skyrius. Neteko galios nuo 2016-09-06

Skyriaus naikinimas:

Nr. 4R-174, 2016-08-30, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23194

 

IV SKYRIUS

Paslaugų teikėjų veiklos nuolatinė priežiūra

 

30. Siekdama užtikrinti skrydžių saugą, taip pat paslaugų teikėjo veiklos pažymėjime nurodytų sąlygų laikymąsi, komisija vykdo nuolatinę teikėjų veiklos priežiūrą bei kontrolę pagal CAA patvirtintą ONPT kasmetinės tikrinimų programos pagrindu parengtą ir su paslaugų teikėju suderintą ONPT kasmetinį saugos auditų planą, apimantį visas sertifikuotų oro navigacijos paslaugų rūšis. Saugos auditų planas turi būti pagrįstas paslaugos teikėjų veiklos rizikos vertinimu. CAA turi teisę nuspręsti pakeisti kasmetinį saugos auditų planą ir į jį įtraukti papildomus patikrinimus. Apie tokius pakeitimus nedelsiant informuojamas teikėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-7, 2015-01-22, paskelbta TAR 2015-01-26, i. k. 2015-01018

Nr. 4R-174, 2016-08-30, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23194

 

31. Komisijos nariai nuolat vykdo paslaugų teikėjo veiklos priežiūrą ir kontrolę. Teikėjas privalo užtikrinti, kad komisijos nariai nekliudomai galėtų atlikti savo pareigas. Minėti nariai, atlikdami paslaugų teikėjo tikrinimą, su savimi privalo turėti atitinkamą pažymėjimą, kuriame nurodyta, kad jie atlieka valstybinę priežiūrą.

32. Vykdant paslaugų teikėjo priežiūrą ir įgyvendinant kasmetinę tikrinimų programą, atliekami periodiniai ir pasirinktiniai visų teikiamų oro navigacijos paslaugų tikrinimai. Vertinama gali būti ne visa paslaugos rūšis iš karto, o atskiros jos sritys, ir taip, kad visų teikiamų paslaugų patikrinimas būtų atliktas ne rečiau kaip vieną kartą per 2 metus.

33. Jeigu vykdant kasmetinę tikrinimo programą, nustatoma paslaugų teikėjo darbo trūkumų, jie pagal galimą poveikį skrydžių saugai skirstomi į du lygius:

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-31, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-28, i. k. 2017-03220

33.1. Pirmo lygio trūkumas – neatitiktis taikomiems reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimams, paslaugų teikėjo procedūrų, pažymėjime arba pažymėjime su paskyrimu nustatytų sąlygų nesilaikymas ir dėl to kyla didelė skrydžių saugos rizika;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-31, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-28, i. k. 2017-03220

 

33.2. Antro lygio trūkumas – neatitiktis taikomiems reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimams, paslaugų teikėjo procedūrų, pažymėjime arba pažymėjime su paskyrimu nustatytų sąlygų nesilaikymas, kai neigiama įtaka skrydžių saugai nėra nustatyta arba ji nėra didelė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-31, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-28, i. k. 2017-03220

 

33.3. Neteko galios nuo 2017-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. 4R-31, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-28, i. k. 2017-03220

 

34. Atlikusi patikrinimą ar kitu būdu nustačiusi paslaugų teikėjo darbo trūkumų, CAA per 10 darbo dienų raštu informuoja teikėją apie nustatytus trūkumus ir jų lygį bei apie būtinybę imtis neatidėliotinų veiksmų trūkumams ištaisyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

 

35. Teikėjas, gavęs CAA pranešimą apie nustatytus trūkumus ir atsižvelgęs į jų lygį turi imtis tokių veiksmų:

35.1. esant pirmo lygio trūkumams – nedelsti ir ne vėliau negu per 5 darbo dienas informuoti CAA apie taikomas laikinas priemones nustatyto neatitikimo poveikiui paslaugų teikimui sumažinti ir pateikti CAA užpildytą šių taisyklių 4 priede nustatytos formos ištaisomųjų veiksmų planą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

 

35.2. esant antro lygio trūkumams – per 10 darbo dienų pateikti CAA užpildytą šių taisyklių 4 priede nustatytos formos ištaisomųjų veiksmų planą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

 

35.3. Neteko galios nuo 2017-03-01

Punkto naikinimas:

Nr. 4R-31, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-28, i. k. 2017-03220

 

36. Jeigu paslaugų teikėjas nori pratęsti trūkumų ištaisymo terminą nurodytą ištaisomųjų veiksmų plane, jis turi raštu pateikti CAA motyvuotą prašymą su siūlomu terminu.

37. Komisijos nariai per 5 darbo dienas nuo plano gavimo įvertina teikėjo plane numatytus veiksmus ir nustato, ar jie pakankami nustatytiems trūkumams ištaisyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

 

38. Komisijos nariai apie pritarimą arba nepritarimą nustatytiems ištaisomiesiems veiksmams ir jų įgyvendinimo terminams, nurodydami nepritarimo priežastis, pateikia teikėjui per 37 punkte nustatytą terminą. Teikėjas, gavęs informaciją, kad komisija nepritarė nustatytiems ištaisomiesiems veiksmams, parengia pakartotinį atitinkamų trūkumų ištaisomųjų veiksmų planą ir per 5 darbo dienas pateikia jį CAA.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

 

39. Paslaugų teikėjai užtikrina, kad tikrinimų metu nustatyti trūkumai būtų taisomi nedelsiant. Jei jų nedelsiant ištaisyti neįmanoma, paslaugų teikėjai turi taikyti papildomas priemones, kurias derina su CAA.

40. Teikėjas, ištaisęs trūkumus, per 5 darbo dienas apie tai informuoja CAA ir pateikia trūkumų ištaisymą patvirtinančią įrodomąją medžiagą.

41. Kai paslaugų teikėjai praneša, kad įgyvendino visus plane numatytus taisomuosius veiksmus, komisijos nariai patikrina, ar šie veiksmai įgyvendinti tinkamai. Toks patikrinimas gali būti vykdomas atliekant pakartotinį auditą ar vertinant pateiktąją įrodomąją medžiagą. Dėl pakartotinio patikrinimo formos sprendimą priima komisijos pirmininkas.

42. Jei komisijos pirmininkas nusprendžia, kad būtina atlikti pakartotinį auditą, CAA raštu informuoja teikėją apie paskirtą pakartotinio patikrinimo datą. Šio patikrinimo metu vertinama teikėjo veiklos atitiktis tiems reikalavimams, dėl kurių užtikrinimo pirmojo patikrinimo metu buvo nustatyta veiklos trūkumų.

43. Patikrinusi teikėją pagal kasmetinę tikrinimų programą CAA parengia tikrinimo ataskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui iki kitų metų balandžio 10 d.

 

V SKYRIUS

POVEIKIO PRIEMONĖS, TAIKOMOS UŽ PAŽYMĖJIMO GALIOJIMO SĄLYGŲ NESILAIKYMĄ

 

44. Jei vykdant nuolatinę priežiūrą komisijos nariai nustato, kad teikėjas laiku nesiėmė priemonių, būtinų nustatytiems trūkumams ištaisyti, CAA taiko atitinkamas poveikio priemones, kad jie būtu ištaisyti. Šie veiksmai apima:

44.1. oficialų įspėjimą;

44.2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų sankcijų taikymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-189, 2015-11-11, paskelbta TAR 2015-11-16, i. k. 2015-18016

 

44.3. veiklą ribojančias sankcijas. Tokios sankcijos gali būti:

44.3.1. pažymėjimo galiojimo apribojimas (dalies pažymėjime nurodytų paslaugų teikimo apribojimas);

44.3.2. pažymėjimo galiojimo panaikinimas ;

44.3.3. pažymėjimo galiojimo sustabdymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-174, 2016-08-30, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23194

 

45. Komisijos narys, nustatęs trūkumą, įvertina jo mąstą bei pasikartojimo dažnį ir siūlo komisijos pirmininkui poveikio priemones paslaugų teikėjui pagal 39 punktą, kad nustatyti trūkumai būtų ištaisyti laiku ir tinkamai. Komisijos pirmininkas, įvertinęs siūlymą, teikia jį direktoriui tvirtinti.

46. Komisijos pirmininkas gali nepritarti komisijos narių siūlomiems veiksmams ir, siekdamas užtikrinti, kad nustatyti trūkumai būtų ištaisyti laiku ir tinkamai, siūlyti direktoriui imtis kitų 44 punkte numatytų veiksmų. Jei teikėjas ir toliau nesiima būtinų veiksmų trūkumams ištaisyti, laikantis laipsniškumo ir proporcingumo principų, jam taikomos kitos taisyklių  44  punkte nustatytos poveikio priemonės.

47. Kai paslaugų teikėjui skiriamas oficialus įspėjimas, jame nurodomas trūkumas, kurį vėluojama ištaisyti ir skiriamas papildomas terminas.

48. CAA bet kuriuo metu gali laikinai taikyti teikėjo veiklą ribojančias sankcijas, kaip numatyta taisyklių 44.3 punkte, jeigu teikėjas neatitinka bendrųjų reikalavimų ir sąlygų, nurodytų pažymėjime, ir patikrinimo metu nustatyti teikėjo 1 lygio veiklos trūkumai ar pažeidimai kelia grėsmę skrydžių saugai. Taikant veiklą ribojančias sankcijas, teikėjas nebegali teikti tų paslaugų, kurioms jos taikomos.

49. Pažymėjimo galiojimo apribojimas gali būti taikomas tiek konkrečioms oro navigacijos paslaugų rūšims ar atskiriems teikėjo padaliniams, tiek ir visam teikiamų paslaugų paketui. Apribojus dalies pažymėjime nurodytų paslaugų teikimą, nėra ribojama teikėjo teisė teikti kitas pažymėjime nurodytas paslaugas.

50. Apie taisyklių 44.3 punkte nurodytų sankcijų taikymą, nurodant konkrečias oro navigacijos paslaugų rūšis, ar paslaugų teikėjo padalinius, kuriems jis taikomas, CAA per 1 darbo dieną praneša paslaugų teikėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

 

51. Paslaugų teikėjas, gavęs CAA pranešimą apie 44.3 punkte nurodytų sankcijų taikymą, per 5 darbo dienas parengia ištaisomųjų veiksmų planą ir teikia jį CAA.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

 

52. Paslaugų teikėjas, ištaisęs trūkumus, dėl kurių buvo sustabdytas ar apribotas pažymėjimo galiojimas, apie tai informuoja CAA. Gavusi tokį pranešimą, CAA atlieka pakartotinį teikėjo veiklos patikrinimą. Pakartotinio patikrinimo metu nustačius, kad pažeidimai ar trūkumai, dėl kurių teikėjo veikla buvo sustabdyta ar apribota, ištaisyti, pažymėjimo galiojimo sustabdymas ar  galiojimo apribojimas atšaukiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-174, 2016-08-30, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23194

 

53. Jeigu po pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar galiojimo apribojimo paslaugų teikėjas per suderintą su CAA terminą, kuris negali viršyti 18 mėnesių, neištaiso trūkumų, pažymėjimo galiojimas panaikinamas, o pažymėjimo galiojimo apribojimo atveju išduodamas naujas pažymėjimas teikti tik tas oro navigacijos paslaugų rūšis, kurioms apribojimas netaikomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

Nr. 4R-174, 2016-08-30, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23194

 

531. Oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimas, kuriuo naudotis galima tik gavus paskyrimą (pagal Aviacijos įstatymo nuostatas), panaikinamas praėjus 1 metams nuo pažymėjimo išdavimo, jei minėtas paskyrimas per šį terminą nėra gaunamas arba paskyrimo panaikinimo dieną.

Papildyta punktu:

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

 

VI SKYRIUS

SAUGOS NURODYMAS

 

54. Jei vykdydami nuolatinę priežiūrą komisijos nariai nustato esminių funkcinės sistemos saugos trūkumų, dėl kurių būtina nedelsti ir imtis veiksmų, siūlo komisijos pirmininkui išleisti saugos nurodymą pagal 2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1034/2011 dėl oro eismo vadybos ir oro navigacijos paslaugų saugos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 ir panaikinamas reglamentas Nr. 1315/2007 (OL 2011 L 271, p. 15), 13 straipsnio nuostatas.

55. Komisijos pirmininkas, pritaręs komisijos narių siūlymui, parengia saugos nurodymo projektą ir teikia CAA direktoriui.

56. Saugos nurodyme turi būti šie elementai:

56.1. nustatytas saugos trūkumas;

56.2. funkcinė sistema, kurioje šis trūkumas nustatytas;

56.3. veiksmai, kurių būtina imtis ir jų pagrindimas;

56.4. terminas, per kurį būtina imtis saugos nurodyme nurodytų veiksmų;

56.5. nurodymo įsigaliojimo data.

57. CAA nurodymą raštu teikia paslaugos teikėjui ir jo kopiją siunčia Europos saugios aviacijos agentūrai, Europos Komisijai ir atitinkamoms šalims.

58. CAA atsako už nurodymų vykdymo priežiūrą.

 

VII SKYRIUS

PAKEITIMŲ PRIEŽIŪRA

 

59. Paslaugų teikėjas planuodamas įdiegti naujas funkcines sistemas arba keisdamas esamas privalo naudoti tik tas vidaus procedūras, kurioms raštu yra pritarusi CAA. Tuo tikslu parengtus procedūrų ir jų pakeitimų projektus teikėjas pateikia CAA.

60. CAA, gavusi 59 punkte nustatytas procedūras, per 20 darbo dienų jas išnagrinėja ir teikia OEPT pastabas arba pritarimą šių procedūrų naudojimui.

61. Paslaugų teikėjas kiekvienų metų pradžioje, iki sausio 31 d., teikia CAA šių taisyklių 5 priede nustatytos formos funkcinės sistemos pakeitimų sąrašą. Prireikus paslaugų teikėjas gali pakeisti tų pakeitimų sąrašą. Apie šio sąrašo pakeitimus CAA turi būti informuota per 5 darbo dienas nuo jų patvirtinimo.

62. Paslaugų teikėjas prieš 61 punkte nustatytos funkcinės sistemos ar jos sudedamosios dalies keitimą ir naujos funkcinės sistemos diegimą turi pateikti CAA:

62.1. Pateikti užpildytą šių taisyklių 6 priede nustatytą Planuojamo funkcinės sistemos pakeitimo pranešimo formą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-14, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-30, i. k. 2017-01646

 

62.2. Neteko galios nuo 2017-01-31

Punkto naikinimas:

Nr. 4R-14, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-30, i. k. 2017-01646

 

62.3. dokumentus, patvirtinančius, kad buvo atliktos visos procedūros pagal       2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1035/2011, kuriuo nustatomi bendrieji oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 482/2008 ir (ES) Nr. 691/2010, reikalavimus.

62.4. Europos Bendrijos sistemų patikrinimo deklaracijas, parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 10 d. reglamento (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (OL 2004 L 96, p. 26), reikalavimus;

62.5. Europos Bendrijos sistemų sudedamųjų dalių atitikties ar tinkamumo naudoti deklaracijas, parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 10 d. reglamento (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (OL 2004 L 96, p. 26), reikalavimus.

63. Paslaugų teikėjas, atlikęs 62 punkte numatytas procedūras, gali įdiegti planuojamus pakeitimus, kaip tai numato 2011 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1034/2011 dėl oro eismo vadybos ir oro navigacijos paslaugų saugos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2010 ir panaikinamas reglamentas Nr. 1315/2007 (OL 2011 L 271, p. 15), 9 straipsnis, išskyrus atvejus, nustatytus šių taisyklių 65 punkte.

64. Turi būti atliktas techninės priežiūros veiksmų, kurių procedūros nustatytos ir patvirtintos paslaugų teikėjo, saugos vertinimas. Pakartotinai minėtų veiksmų saugos vertinimo daryti nereikia, jei procedūros ar jose nustatytų darbų seka nesikeičia. Tokių procedūrų sąrašas tvirtinamas atskiru CAA direktoriaus įsakymu.

65. Paslaugų teikėjas gali įdiegti planuojamą pakeitimą tik CAA atlikus pakeitimo vertinimą ir raštiškai pritarus, kai:

65.1. atlikus Komisijos įgyvendinimo reglamento (EB) Nr. 1035/2011 II priedo 3.2.4 punkte numatytą sunkumo vertinimą nustatoma, kad numatytų pavojų galimi padariniai yra 1 arba 2 pavojingumo klasės;

65.2. įgyvendinant pakeitimus būtina nustatyti naujus aviacijos standartus;

65.3. CAA nustatė, kad tokį vertinimą atlikti yra būtina, užtikrinant skrydžių saugą. Apie tokį CAA sprendimą ONPT informuojamas raštu.

66. CAA per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo (pagal taisyklių 65 punkto nuostatas) raštu praneša teikėjui apie suteiktą pritarimą nurodydama šio pritarimo suteikimo sąlygas ar atsisakymą suteikti tokį pritarimą ir atsisakymo motyvus.

67. Padaręs funkcinės sistemos pakeitimą teikėjas turi nuolat CAA teikti dokumentų pakeitimus ar / ir paslaugų teikimo vadovus, reikalingus nuolatinei teikėjo veiklos priežiūrai atlikti.

68. Pakeitęs, papildęs arba atnaujinęs šių taisyklių 7 punkte išvardytus dokumentus, paslaugų teikėjas turi pateikti CAA jų kopijas per 5 darbo dienas nuo jų pakeitimo.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

69. CAA direktoriaus sprendimą neišduoti pažymėjimo, taip pat sprendimus taikyti poveikio priemones paslaugų teikėjas / pareiškėjas gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

70. Informaciją apie pažymėjimo išdavimą, galiojimo apribojimą ar apribojimo atšaukimą, galiojimo sustabdymą ar sustabdymo atšaukimą, galiojimo panaikinimą CAA skelbia savo interneto tinklalapyje ir teisės aktų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-174, 2016-08-30, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23194

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-166, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18268

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-166, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18268

Nr. 4R-174, 2016-08-30, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23194

 

2 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-166, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18268

 

3 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-166, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18268

Nr. 4R-82, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-09991

 

4 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-166, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18268

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

 

5 priedas

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-166, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18268

 

6 priedas

Papildyta priedu:

Nr. 4R-14, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-30, i. k. 2017-01646

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-166, 2014-11-28, paskelbta TAR 2014-12-01, i. k. 2014-18268

Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių pakeitimo

 

2.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-7, 2015-01-22, paskelbta TAR 2015-01-26, i. k. 2015-01018

Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių pakeitimo

 

3.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-34, 2016-03-03, paskelbta TAR 2016-03-05, i. k. 2016-04278

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 4R-231 „Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-189, 2015-11-11, paskelbta TAR 2015-11-16, i. k. 2015-18016

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 4R-231 „Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-174, 2016-08-30, paskelbta TAR 2016-09-05, i. k. 2016-23194

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 4R-231 „Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-14, 2017-01-26, paskelbta TAR 2017-01-30, i. k. 2017-01646

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 4R-231 „Dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-31, 2017-02-22, paskelbta TAR 2017-02-28, i. k. 2017-03220

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 4R-231 „Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-82, 2018-06-15, paskelbta TAR 2018-06-15, i. k. 2018-09991

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 4R-231 „Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo