Suvestinė redakcija nuo 2011-08-13 iki 2012-12-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 22-931, i. k. 1032250ISAK00000V-1

 

Nauja redakcija nuo 2006-09-01:

Nr. V-673, 2006-08-01, Žin. 2006, Nr. 87-3434 (2006-08-08), i. k. 1062250ISAK000V-673

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUMERIO SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDUI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. sausio 6 d. Nr. V-1

Vilnius

 

 

Siekdamas racionaliau naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, kontroliuoti vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymą, sveikatos priežiūros paslaugų apskaitą ir nustatyti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistus (toliau – sveikatos specialistas), padariusius įrašus medicinos ar farmacijos dokumentuose, jų tapatybę sveikatos sistemos registruose ir informacinėse sistemose, užtikrinti sveikatos specialistų apskaitą planuojant sveikatos priežiūros ir farmacijos žmonių išteklius,

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisykles.

1.2. Prašymo suteikti numerį sveikatos specialisto spaudui formą.

1.3. Profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašą.

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

2. Nustatau, kad:

2.1. spaudo numeriai yra privalomi visais atvejais, kai būtina atlikti įrašus medicinos ar farmacijos dokumentuose, nustatyti sveikatos specialisto tapatybę sveikatos sistemos registruose, informacinėse sistemose bei teikiant su sveikatos specialistu ar jo atliekama sveikatinimo veikla susijusią informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

2.2. už numerių sveikatos specialistų spaudams suteikimą, panaikinimą bei numerių sveikatos specialistų spaudams išdavimo ir panaikinimo apskaitos vedimą atsakingos institucijos pagal profesijas:

2.2.1. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos – medicinos gydytojo, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio, kineziterapeuto, ergoterapeuto, masažuotojo, medicinos psichologo, logoterapeuto, perfuzininko spaudui;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

2.2.2. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – vaistininko, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) spaudui;

2.2.3. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai – gydytojo odontologo, gydytojo odontologo padėjėjo, dantų techniko, burnos higienisto spaudui;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

2.3. Neteko galios nuo 2010-10-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin. 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

2.4. gydytojai odontologai ir gydytojai odontologai specialistai, turintys seno pavyzdžio spaudą (kuriame nurodytas numeris be serijos, profesinio vardo santrumpa „Gyd.“ ir medicinos gydytojo profesijos ženklas), jį gali naudoti iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

2.5. bendruomenės slaugytojai, turintys seno pavyzdžio spaudą, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1992 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 366 „Dėl medicinos felčerio asmeninio antspaudo“, jį gali naudoti iki 2006 m. lapkričio 30 d.;

2.6. Neteko galios nuo 2010-10-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin. 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

Punkto pakeitimai:

Nr. V-828, 2009-10-01, Žin., 2009, Nr. 120-5170 (2009-10-08), i. k. 1092250ISAK000V-828

 

2.7. Neteko galios nuo 2010-10-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin. 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

2.8. sveikatos priežiūros ir farmacijos įstaigos (įmonės) privalo tą pačią dieną skelbti informaciją apie priimamą ar atleidžiamą iš darbo sveikatos specialistą Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos posistemėje.

Papildyta punktu:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo

Nr. V-673 redakcija)

 

NUMERIO SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDUI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja numerio sveikatos priežiūros ir farmacijos specialisto (toliau – sveikatos specialistas), turinčio profesiją, kurios reguliavimas priskirtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, spaudui suteikimą ir jo galiojimo panaikinimą, sveikatos specialisto profesinio vardo ir jo santrumpos vartojimą, sveikatos specialisto spaudu padarytos žymos aprašymą.

2. Numeris suteikiamas šių profesijų sveikatos specialistams:

2.1. medicinos gydytojo;

2.2. gydytojo odontologo;

2.3. vaistininko;

2.4. bendrosios praktikos slaugytojo;

2.5. akušerio;

2.6. vaistininko padėjėjo (farmakotechniko)

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1019, 2006-12-04, Žin., 2007, Nr. 12-505 (2007-01-30), i. k. 1062250ISAK00V-1019

 

2.7. gydytojo odontologo padėjėjo;

2.8. dantų techniko;

2.9. burnos higienisto.

2.10. kineziterapeuto

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

2.11. ergoterapeuto

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

2.12. masažuotojo

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

2.13. medicinos psichologo

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

2.14. logoterapeuto

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

2.15. perfuzininko.

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

3. Neteko galios nuo 2010-10-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin. 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

praktika – sveikatos specialisto veikla pagal licencijoje, jei ši veikla licencijuojama, ar pagal profesinės kvalifikacijos įgijimo dokumente nurodytą specialybę, profesinę kvalifikaciją;

reguliuojama sveikatos sistemos profesija- tai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos reguliavimo sričiai priskirta profesija, kurios rengimui, profesinės kvalifikacijos įgijimui, pripažinimui ir praktinei profesinei veiklai keliami bendrųjų Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai;

medicinos dokumentai – ligos istorija ir kiti dokumentai, kuriuose registruojami duomenys apie paciento sveikatą, jam teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir taikomus metodus;

sveikatos specialisto spaudas – įtaisas, kurio paskirtis mėlynos ar violetinės spalvos dažais daryti informacinio pobūdžio žymas medicinos ar farmacijos dokumentuose ar receptuose. Sveikatos specialisto spaudu atlikta žyma galioja tik su asmens parašu;

sveikatos specialisto spaudo numeris – unikalus sveikatos specialisto tapatybės nustatymo numeris;

sveikatos specialistų spaudų numerių apskaita – numerių sveikatos specialistų spaudams suteikimo ir panaikinimo registravimas;

atsakinga institucija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija arba jos įgaliota institucija, vedanti numerių sveikatos specialistų spaudams išdavimo ir panaikinimo apskaitą.

 

 

II. SVEIKATOS SPECIALISTŲ SPAUDŲ NUMERIŲ APSKAITA. NUMERIO SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDUI SUTEIKIMAS

 

5. Numeris sveikatos specialisto spaudui suteikiamas esant vienai iš šių sąlygų:

5.1. atitinkama sveikatos specialisto profesija įgyta Lietuvos Respublikoje;

5.2. atitinkama sveikatos specialisto profesija įgyta ne Lietuvos Respublikoje ir teisės aktų nustatyta tvarka:

5.2.1. jo įgyta profesinė kvalifikacija pripažinta Lietuvoje,

5.2.2. pateiktas pranešimas apie laikinų atitinkamų praktikos paslaugų teikimą Lietuvoje,

5.2.3. Neteko galios nuo 2010-10-15

Punkto naikinimas:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin. 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

5.3. išduodama licencija užsiimti atitinkama veikla ar praktika arba asmuo yra įtraukiamas į specialistų sąrašą.

Papildyta punktu:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

6. Sveikatos specialistas, norintis, kad jo spaudui būtų suteiktas numeris, atsakingai institucijai turi pateikti:

6.1. užpildytą prašymo suteikti numerį sveikatos specialisto spaudui formą;

6.2. diplomo arba kito oficialaus formalią profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6.3. galiojančio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją, o ne Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – valstybė narė), piliečiai – ir leidimų nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kopiją (-as);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1019, 2006-12-04, Žin., 2007, Nr. 12-505 (2007-01-30), i. k. 1062250ISAK00V-1019

 

6.4. šių Taisyklių 5.2 punkte nurodytu atveju atitinkamai arba dokumento, patvirtinančio profesinės kvalifikacijos pripažinimą Lietuvos Respublikoje, kopiją, arba licencijas išduodančios institucijos pažymą, patvirtinančią, kad valstybės narės pilietis gali teikti laikinas atitinkamos praktikos paslaugas Lietuvoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

6.5. dokumentą (-ai), patvirtinantį (-ys) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais pateiktuose dokumentuose, keitimą.

7. Šių Taisyklių 6.2, 6.4, 6.5 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Formaliojo švietimo institucijos, rengiančios sveikatos specialistus, kuriems suteikiami spaudo numeriai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo diplomų įteikimo pateikia atsakingai institucijai šių Taisyklių 2 punkte nurodytų profesijų studijų absolventų sąrašus. Duomenys pateikiami elektroninėje laikmenoje MS Excel ir CSV formatu (1 priedas). Atskiru šalių susitarimu gali būti pateikiamos diplomų kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1019, 2006-12-04, Žin., 2007, Nr. 12-505 (2007-01-30), i. k. 1062250ISAK00V-1019

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

9. Atsakinga institucija, gavusi šių Taisyklių 6 ar 8 punkte nurodytus dokumentus, per 15 darbo dienų suteikia numerį sveikatos specialisto spaudui.

10. Pareiškėjui pageidaujant, atsakinga institucija, suteikusi numerį sveikatos specialisto spaudui, išduoda tai patvirtinančią pažymą (2 priedas) arba informuoja pareiškėją jo prašyme nurodytu būdu. Pažymą pasirašo atsakingos institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

11. Sveikatos specialistui pakeitus vardą, pavardę, ar praradus spaudą, sveikatos specialisto spaudo numeris nekeičiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1019, 2006-12-04, Žin., 2007, Nr. 12-505 (2007-01-30), i. k. 1062250ISAK00V-1019

 

12. Sveikatos specialisto spaudo numeris yra unikalus. Atsakingos institucijos spaudų apskaitą vykdo ir duomenis apie išduotus spaudus bei šių Taisyklių 6.2 ir 6.4 punktuose nurodytus dokumentus kaupia Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos posistemėje (toliau – METAS). Sveikatos specialistas pagal vieną profesinį vardą gali turėti tik vieną galiojantį spaudo numerį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

13. Sveikatos specialistų spaudų gaminimo tvarką nustato teisės aktai, reglamentuojantys antspaudų ir spaudų gaminimą.

14. Absolventų sąrašai, prašymai suteikti numerį sveikatos specialisto spaudui kartu su pateiktais dokumentais ar jų kopijomis ir išduotų pažymų nuorašai atsakingoje institucijoje saugomi 10 metų.

 

III. SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDO NUMERIO PANAIKINIMAS

 

15. Sveikatos specialisto spaudo numeris panaikinamas atsakingos institucijos sprendimu:

15.1. sveikatos specialistui mirus;

15.2. teismo sprendimu uždraudus sveikatos specialistui verstis atitinkama praktika pagal šių Taisyklių 2 punkte nurodytą profesiją;

15.3. kai teisės aktų nustatytais atvejais yra keičiamas profesijos klasifikavimas ar kai keičiama profesijos spaudo serija ir numeracija.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1019, 2006-12-04, Žin., 2007, Nr. 12-505 (2007-01-30), i. k. 1062250ISAK00V-1019

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

IV. SVEIKATOS SPECIALISTO PROFESINIS VARDAS

 

16. Sveikatos specialisto profesinis vardas yra profesijos pavadinimas, kuriuo prisistatoma profesinėje veikloje.

17. Lietuvos Respublikoje vartojami šie sveikatos specialistų profesiniai vardai ir jų santrumpos:

17.1. medicinos gydytojo, santrumpa – „gyd.“;

17.2. gydytojo odontologo, santrumpa – „gyd. od.“;

17.3. vaistininko, santrumpa – „vaist.“;

17.4. bendrosios praktikos slaugytojo, santrumpa – „slaug.“;

17.5. akušerio, santrumpa – „akuš.“;

17.6. farmakotechniko, santrumpa – „f. techn.“, o vaistininko padėjėjo, santrumpa -“vaist. pad.“;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1019, 2006-12-04, Žin., 2007, Nr. 12-505 (2007-01-30), i. k. 1062250ISAK00V-1019

 

17.7. gydytojo odontologo padėjėjo, santrumpa – „gyd. od. pad.“;

17.8. dantų techniko, santrumpa – „d. tech.“;

17.9. burnos higienisto, santrumpa – „burn. hig.“

17.10. kineziterapeuto, santrumpa – „kinez.

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

17.11. ergoterapeuto, santrumpa – „erg.

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

17.12. masažuotojo, santrumpa – „masaž.

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

17.13. medicinos psichologo, santrumpa – „m. psich.

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

17.14. logoterapeuto, santrumpa – „logoter.

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

17.15. perfuzininko, santrumpa – „perfuz.“.

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

V. SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDO ŽYMOS APRAŠYMAS

 

18. Sveikatos specialisto spaudu daromos žymos yra mėlynos arba violetinės spalvos, 10 mm x 35 mm dydžio, stačiakampio suapvalintais kampais formos.

19. Stačiakampio centre eilutėse išdėstoma eilės tvarka – sveikatos specialisto profesinio vardo santrumpa, asmens vardas (vardai), asmens pavardė (pavardės).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1019, 2006-12-04, Žin., 2007, Nr. 12-505 (2007-01-30), i. k. 1062250ISAK00V-1019

 

20. Spaudo žymos kairėje vertikaliai išdėstytas sveikatos specialisto spaudo numeris. Medicinos gydytojo spaudo numerį sudaro ne daugiau kaip šeši skaitmenys. Kitų sveikatos specialistų spaudo numerį sudaro dvi didžiosios raidės – serija ir ne daugiau kaip šeši skaitmenys. Seriją žyminčios raidės:

20.1. „GD“ – gydytojas odontologas;

20.2. „VN“ – vaistininkas;

20.3. „SL“ – bendrosios praktikos slaugytojas;

20.4. „AK“ – akušeris;

20.5. „FT“ – vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas);

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1019, 2006-12-04, Žin., 2007, Nr. 12-505 (2007-01-30), i. k. 1062250ISAK00V-1019

 

20.6. „DT“ – dantų technikas;

20.7. „BH“ – burnos higienistas;

20.8. „DP“ – gydytojo odontologo padėjėjas.

20.9. „KT“ – kineziterapeutas

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

20.10. „ET“ – ergoterapeutas

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

20.11. „MS“ – masažuotojas

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

20.12. „MP“ – medicinos psichologas

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

20.13. „LG“ – logoterapeutas

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

20.14. „PF“ – perfuzininkas.

Papildyta punktu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

21. Medicinos gydytojo, vaistininko spaudo žymos dešinėje pavaizduotas atitinkamos profesijos ženklas:

21.1. Medicinos gydytojo profesijos ženklas – aplink lazdą 2,5 karto iš dešinės į kairę apsivijęs žaltys. Žalčio galva nukreipta į kairę, uodega – į dešinę. Lazdos viršuje pavaizduoti Gedimino stulpai.

21.2. Vaistininko profesijos ženklas – aplink taurę 2,5 karto iš dešinės į kairę apsivijusi gyvatė su iškištu geluonimi. Gyvatės galva nukreipta į kairę virš taurės, uodega – į dešinę. Gyvatės galvos viršuje pavaizduoti Gedimino stulpai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Informacija apie numerį, suteiktą sveikatos specialisto spaudui, skelbiama bei vieša paieška vykdoma internetu adresu http://kvp.vlk.lt/METAS/. Skelbiamoje informacijoje nurodoma sveikatos specialisto profesinis vardas, vardas, pavardė, suteiktas sveikatos specialisto spaudo numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

23. Už neteisėtą sveikatos specialisto spaudo vartojimą traukiama atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Atsakinga institucija privalo sprendimo priėmimo dieną suvesti informaciją į METAS apie suteiktą ar panaikintą spaudo numerį arba šią informaciją pateikti valstybinėms institucijoms ir įstaigoms, kurios sveikatos sistemos registruose, informacinių sistemų duomenų bazėse naudoja sveikatos specialisto spaudo numerį sveikatos specialisto tapatybei nustatyti. Atsakinga institucija taip pat teikia šiame punkte nurodytą informaciją sveikatos priežiūros ir farmacijos įstaigų (įmonių), šių įstaigų (įmonių) ar sveikatos specialistų profesinę veiklą kontroliuojančių institucijų prašymu, jei prašoma informacija nėra skelbiama adresu http://kvp.vlk.lt/METAS/.

Papildyta punktu:

Nr. V-1019, 2006-12-04, Žin., 2007, Nr. 12-505 (2007-01-30), i. k. 1062250ISAK00V-1019

Punkto pakeitimai:

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Nr. V-673, 2006-08-01, Žin., 2006, Nr. 87-3434 (2006-08-08), i. k. 1062250ISAK000V-673

 


Numerio sveikatos specialisto spaudui

suteikimo ir panaikinimo taisyklių

1 priedas

 

(Duomenų pateikimo elektroninėje laikmenoje formos pavyzdys)

 

______________________________

(švietimo įstaigos pavadinimas)

 

_________________________________ ABSOLVENTŲ SĄRAŠAS

(studijų programos pavadinimas)

 

Eil. Nr.

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

Laukas*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Laukų sąrašas

 

Eil. Nr.

Laukas

Informacija nurodoma MS Exell ar CSV rinkmenose**

1.

Asmens kodas

Sveikatos specialisto asmens kodas

2.

Šalies kodas

Sveikatos specialisto šalies klasifikatoriaus kodas

3.

Mokymo įstaigos juridinio asmens kodas

Mokymo įstaigos, kurioje specialistas įgijo profesiją/profesinę kvalifikaciją, juridinio asmens kodas

4.

Studijų kryptis

Studijų krypties klasifikatoriaus kodas

5.

Išsilavinimas

Išsilavinimo klasifikatoriaus kodas

6.

Profesinė kvalifikacija

Įgytos profesinės kvalifikacijos klasifikatoriaus kodas

7.

Kvalifikacinis laipsnis

Įgyto kvalifikacinio laipsnio klasifikatoriaus kodas

8.

Mokslo laipsnis

Įgyto mokslo laipsnio klasifikatoriaus kodas (jei neįgytas, neprivalomas)

9.

Studijų programos kodas

Studijų programos kodas (laisvas tekstas, apimtis 30 simbolių)

10.

Studijų programos pavadinimas

Studijų programos pavadinimas (laisvas tekstas, apimtis 100 simbolių)

11.

Profesijos/profesinės kvalifikacijos įgijimo data

Profesijos/profesinės kvalifikacijos įgijimo data (datos formatas YYYY-MM-DD)

12.

Mokymosi laikotarpio pradžia

Mokymosi laikotarpio pradžios data (datos formatas YYYY-MM-DD)

13.

Mokymosi laikotarpio pabaiga

Mokymosi laikotarpio pabaigos data (datos formatas YYYY-MM-DD)

14.

Profesija

Įgytos profesijos klasifikatoriaus kodas

15.

Profesinė kvalifikacija, nurodyta dokumente

Profesinė kvalifikacija, nurodyta dokumente (laisvas tekstas, apimtis 100 simbolių)

16.

Profesija, nurodyta dokumente

Profesija, nurodyta dokumente (laisvas tekstas, apimtis 100 simbolių; jei nenurodyta, neprivalomas)

17.

Kvalifikacinis laipsnis, nurodytas dokumente

Kvalifikacinis laipsnis, nurodytas dokumente (laisvas tekstas, apimtis 100 simbolių)

18.

Mokslo laipsnis, nurodytas dokumente

Mokslo laipsnis, nurodytas dokumente (laisvas tekstas, apimtis 100 simbolių, jei neįgytas, neprivalomas)

 

** MS Exell ar CSV rinkmenose naudojami klasifikatoriai, kodai ir jų pavadinimai

 

Eil. Nr.

Kodas

Pavadinimas

1.

Studijų krypties klasifikatorius 

 

1.1.

MED

medicina

1.2.

OD

odontologija

1.3.

FAR

farmacija

1.4.

SLG

slauga

1.5.

NEZIN

nenurodytas

1.6. 

BUR

burnos priežiūra 

1.7.

VISS

visuomenės sveikata 

1.8.

RB

reabilitacija 

1.9.

MIT

mityba 

1.10.

MTCH

medicinos technologijos 

1.11

MSV

medicina ir sveikata 

2.

Išsilavinimo klasifikatorius 

 

2.1.

AUK

aukštasis universitetinis

2.2.

ANU

aukštasis neuniversitetinis

2.3.

AKN

aukštesnysis

2.4.

SPV

specialusis vidurinis

2.5.

PRO

profesinis

2.6.

KIT

kitas

3.

Įgytos profesinės kvalifikacijos klasifikatorius 

 

3.1.

84

medicinos gydytojas

3.2.

138

gydytojas odontologas

3.3.

146

vaistininkas

3.4.

149

vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas)

3.5.

148

bendrosios praktikos slaugytojas

3.6.

147

akušeris

3.7.

151

dantų technikas

3.8.

150

burnos higienistas

3.9.

152

gydytojo odontologo padėjėjas

3.10

274

kineziterapeutas

3.11

275

ergoterapeutas

3.12

276

masažuotojas

3.13

277

medicinos psichologas

3.14

278

logoterapeutas

3.15

279

perfuzininkas

4.

Įgyto kvalifikacinio laipsnio klasifikatorius

 

4.1.

KIT

kitas

4.2.

PBAK

profesinis bakalauras

4.3.

BAK

bakalauras

4.4.

MAG

magistras

5.

Įgyto mokslo laipsnio klasifikatorius

 

5.1.

DAK

daktaras

5.2.

HAB

habilituotas daktaras

6.

Įgytos profesijos klasifikatorius

 

6.1.

GYD

medicinos gydytojas

6.2.

GOD

gydytojas odontologas

6.3.

VAIS

vaistininkas

6.4.

FAR

vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas)

6.5.

SLAUG

bendrosios praktikos slaugytojas

6.6.

AKUS

akušeris

6.7.

DANT

dantų technikas

6.8.

BHIG

burnos higienistas

6.9.

GOP

gydytojo odontologo padėjėjas

6.10

KIN

kineziterapeutas

6.11

ERG

ergoterapeutas

6.12

MAS

masažuotojas

6.13

MPS

medicinos psichologas

6.14

LOG

logoterapeutas

6.15

PERF

perfuzininkas

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-673, 2006-08-01, Žin., 2006, Nr. 87-3434 (2006-08-08), i. k. 1062250ISAK000V-673

Nr. V-1019, 2006-12-04, Žin., 2007, Nr. 12-505 (2007-01-30), i. k. 1062250ISAK00V-1019

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 


Numerio sveikatos specialisto spaudui

suteikimo ir panaikinimo taisyklių

2 priedas

 

(Pažymos forma)

 

(Lietuvos valstybės herbas arba atsakingos institucijos logotipas)

 

(atsakingos institucijos pavadinimas)

 

[įvesti datą] Nr. [įvesti numerį]

 

__________________

(adresatas)

 

NUMERIO SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDUI SUTEIKIMO PAŽYMA

 

[įvesti datą]  Nr. [įvesti numerį]

 

Sveikatos specialisto profesinis vardas:

[įvesti profesinį vardą]

Vardas:

[įvesti VARDĄ]

Pavardė:

[įvesti PAVARDĘ]

Asmens kodas:

[įvesti asmens kodą]

Spaudui suteiktas numeris:

[įvesti suteiktą seriją ir numerį]

 

_________________________

(pareigos)

_________________________

(rengėjo nuoroda)

____________

(parašas)

___________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-673, 2006-08-01, Žin., 2006, Nr. 87-3434 (2006-08-08), i. k. 1062250ISAK000V-673

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d.

įsakymu Nr. V-1

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2010 m. spalio 11 d.

įsakymo Nr. V-893 redakcija)

 

(Prašymo suteikti numerį sveikatos specialisto spaudui forma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens vardas ir pavardė)

 

(atsakingos institucijos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI NUMERĮ SVEIKATOS SPECIALISTO SPAUDUI

_____________

(data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

Prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis, 3, 6–10 punktuose tinkamas atsakymas žymimas kryželiu „X“.

 

Prašau suteikti numerį sveikatos specialisto spaudui

 

1. Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lytis

moteris

£[]

 

vyras

£[]

 

4. Gimimo data

 

 

 

 

m.

 

 

mėn.

 

 

d.

(pildoma, jei nėra asmens kodo)

 

5. Pilietybė (šalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Profesinis vardas1:

 

 

£[]

 

£[]

 

£[]

 

£[]

 

£[]

(išvardyti profesinius vardus, priskirtus atsakingai institucijai)

__________________

1 atsakinga institucija, rengdama prašymo formą, išvardija profesinius vardus pagal jai priskirtus sveikatos specialistus

 

7. Profesiją patvirtina:

 

7.1. išsilavinimas:

universitetinis

£[]

aukštasis neuniversitetinis

£[]

aukštesnysis

£[]

kitas

£[]

 

nurodyti institucijos pavadinimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. studijų programa2:

£[]

£[]

£[]

£[]

£[]

(išvardyti studijų programos pavadinimus pagal profesinius vardus)

_________________

2 atsakinga institucija, rengdama prašymo formą, išvardija studijų programas pagal jai priskirtus sveikatos specialistus

 

nurodyti programos pavadinimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. įgyta profesinė kvalifikacija, nurodyta diplome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. diplomo serija

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. diplomo išdavimo data

 

 

 

 

m.

 

 

mėn.

 

 

d.

 

8. Spaudo numeris:  8.1. turėtas £[] spaudo Nr.

 

 

 

 

 

 

8.2. neturėta numerio spaudui £[]

 

9. Apie suteiktą numerį spaudui: 

 

£[]

neinformuoti 

£[]

informuoti paštu

£[]

informuoti el. paštu

£[]

informuoti telefonu

 

Adresas: ____________________________________________________________________

 

Telefonas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilusis telefonas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroninis paštas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pateikti dokumentai:

£[]

galiojančio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.

£[]

Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kopija (-os) (ne Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, piliečiui).

£[]

Diplomo arba kito oficialaus formalią profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija.

£[]

Dokumento, patvirtinančio diplomo pripažinimą Lietuvos Respublikoje (jei kvalifikacija įgyta ne Lietuvoje), patvirtinta kopija.

£[]

Atitinkamos praktikos licencijas išduodančios institucijos pažymos, patvirtinančios, kad gali teikti laikinas atitinkamos profesinės kvalifikacijos paslaugas Lietuvoje, kopija (Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos ar valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės susitarimą, piliečiui, laikinai teikiančiam paslaugas Lietuvoje).

£[]

Dokumento (-ų), patvirtinančio (-ių) vardo, pavardės, jei jie nesutampa su nurodytais kituose teikiamuose dokumentuose, keitimą, patvirtinta (-os) kopija (-os).

 

 

Užpildęs asmuo

_____________

(parašas)

 

____________________________

(v., pavardė)

Adresas ir telefonas

__________________________________________________

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-673, 2006-08-01, Žin., 2006, Nr. 87-3434 (2006-08-08), i. k. 1062250ISAK000V-673

Nr. V-1019, 2006-12-04, Žin., 2007, Nr. 12-505 (2007-01-30), i. k. 1062250ISAK00V-1019

Nr. V-828, 2009-10-01, Žin., 2009, Nr. 120-5170 (2009-10-08), i. k. 1092250ISAK000V-828

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. rugpjūčio 3 d.

įsakymu Nr. V-754

 

PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašą (toliau – Sąrašas) sudaro dokumentai ar dokumentų, patvirtinančių asmens įgytą kvalifikaciją, kai baigtų rengimo kursų pavadinimas ar (ir) įgyta profesinė kvalifikacija neatitinka profesijos pavadinimo ar profesinio vardo ir tai nėra nustatyta kituose teisės aktuose, rinkinys. Paprastai Sąraše yra nurodomi dokumentai, patvirtinantys įgytąsias teises.

2. Sąrašas naudojamas siekiant užtikrinti, kad spaudo numerį išduodanti institucija galėtų įvertinti, ar asmenų, besikreipiančių dėl specialisto spaudo numerio išdavimo, turimi dokumentai suteikia teisę turėti spaudo numerį.

3. Sąrašas pildomas ar keičiamas sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva, spaudo numerį suteikiančios institucijos, specialybių draugijos, mokymo institucijos, rengiančios atitinkamus specialistus, teikimu.

 

II. PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS IR JAS PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI AR JŲ RINKINIAI

 

4. Medicinos gydytojo, gydytojo odontologo, vaistininko, bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio, vaistininko padėjėjo (farmakotechniko), gydytojo odontologo padėjėjo, dantų techniko, burnos higienisto, ergoterapeuto kvalifikacijas patvirtina tik diplomas, išduotas baigus atitinkamas studijas.

5. Kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ar jų rinkiniai:

5.1. diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių arba koleginių Kineziterapijos studijų programa;

5.2. diplomas, patvirtinantis 1 lentelėje nurodytas studijas, ir tobulinimo kursų, nurodytų 2 lentelėje, pažymėjimų kopijos, patvirtinančios ne mažiau kaip 144 val. tobulinimąsi, bei darbdavio pažyma, kad asmuo šio įsakymo įsigaliojimo dieną dirbo ar dirba kineziterapeutu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti šias paslaugas;

5.3. diplomas, patvirtinantis 1 lentelėje nurodytas studijas, ir tobulinimo kursų, nurodytų 2 lentelėje, pažymėjimų kopijos, patvirtinančios ne mažiau kaip 144 val. tobulinimąsi, bei darbdavio pažyma, kad asmuo iki šio įsakymo įsigaliojimo yra išdirbęs kineziterapeutu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti šias paslaugas, ne mažiau kaip 36 mėn.

 

Lentelė 1. Kineziterapeuto rengimą patvirtinančios studijų programos

 

Eil. Nr.

Aukštoji mokykla

Studijų programos pavadinimas

Kvalifikacija

1.

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

Fizinis auklėjimas

Fizinio lavinimo dėstytojas

2.

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

Fizinis auklėjimas

Fizinio auklėjimo dėstytojas

3.

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

Fizinis auklėjimas

Kūno kultūros dėstytojas

4.

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

Kūno kultūra

Fizinio auklėjimo dėstytojas

5.

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

Kūno kultūra ir sportas

Fizinio auklėjimo dėstytojas-treneris 

6.

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

Kūno kultūra ir sportas

Fizinio lavinimo dėstytojas-treneris 

7.

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

Kūno kultūra ir sportas

Kūno kultūros ir turizmo dėstytojas organizatorius

8.

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

Kūno kultūra ir sportas

Kūno kultūros dėstytojas

9.

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

Kūno kultūra ir sportas

Dėstytojas sporto šakos treneris

10.

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

Fizinė kultūra ir sportas

Fizinio auklėjimo dėstytojas-treneris

11.

Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas

Fizinė kultūra ir sportas

Fizinio auklėjimo dėstytojas

12.

Lietuvos kūno kultūros institutas

Kūno kultūra ir sportas

Sveikatingumo, kūno kultūros ir turizmo dėstytojas organizatorius

13.

Lietuvos kūno kultūros institutas

Kūno kultūra ir sportas

Kūno kultūros mokytojas

14.

Lietuvos kūno kultūros institutas

Kūno kultūra

Kūno kultūros dėstytojas

15.

Kauno medicinos universitetas

Visuomenės sveikata

Kineziologas 

 

Lentelė 2. Kineziterapeuto rengimą patvirtinantys tobulinimo kursai

 

Eil. Nr.

Tobulinimo įstaiga

Tobulinimo kurso pavadinimas

Trukmė

Vykdymo data

1.

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas 

„Gydomoji fizinė kultūra“ (įvairios teminės specializacijos)

1,5 mėn. 

1980–1989 m.

2.

Vilniaus universitetas 

„Gydomoji fizinė kultūra med. reabilitacijos sistemoje“ 

1 mėn.

1991 m.

3.

Vilniaus universitetas 

„Vaikų gydomoji fizinė kultūra“ 

1 mėn.

1991 m.

4.

Vilniaus universitetas 

„Kineziterapija reabilitacijos sistemoje“ 

1 mėn. 

1993 m.

5.

Vilniaus universitetas 

„Kineziterapija ir reabilitacija chirurgijoje“

1 mėn.

1994 m.

6.

Vilniaus universitetas 

„Kineziterapija ir reabilitacija vaikų neurologijoje“

1 mėn. 12 d.

1995 m., 1996 m.

7.

Vilniaus universitetas 

„Kineziterapija“ / specializacija / 4 ciklai“

516 val. 282 val. 288 val.

1998 m., 2001 m. 2002 m.

8.

Vilniaus universitetas 

„Kineziterapija ir reabilitacija“ 

138 val. 

1999 m., 2000 m.

9.

Vilniaus universitetas

„Kineziterapija neurologijoje“ 

72 val. 66 val.

2002 m., 2003 m., 2004 m.

10.

Vilniaus universitetas 

„Vaikų raidos sutrikimų diagnostika ir reabilitacija“ 

66 val. 72 val.

2002 m., 2005 m.

11.

Vilniaus universitetas 

„Fizioterapijos pagrindai“ 

72 val. 66 val.

2004 m., 2006 m.

12.

Kauno medicinos universitetas

„Aktualūs kineziterapijos klausimai“ 

144 val. (1 mėn.) 

2008 m.

13.

Kauno medicinos akademija kartu su NDT/Bobath

„Vaikų cerebrinio paralyžiaus diagnostika ir gydymas“

400 val.

1995 m., 1996 m.

14.

Lietuvos kūno kultūros akademija su NDT/Bobath asociacija

„NDT/Bobath terapijos pagrindų kursas: vaikų cerebrinio paralyžiaus diagnostika ir gydymas“

400 val.

2000 m., 2001 m.

15.

IBITA

„Suaugusiųjų hemiplegijos ištyrimas ir terapija remiantis Bobath koncepcija“

110 val.

2003 m.

 

6. Masažuotojo profesinę kvalifikaciją patvirtina Masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-27 (Žin., 2007, Nr. 11-452), 4 ir 11 punktuose nurodyti dokumentai ar jų rinkiniai.

7. Medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ar jų rinkiniai:

7.1. diplomai, patvirtinantys, kad baigta universitetinių psichologijos bakalauro studijų programa ir baigta klinikinės ar sveikatos psichologijos magistro studijų programa arba vienos pakopos penkerių metų universitetinių psichologijos studijų programa;

7.2. diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių psichologijos studijų programa, ir darbdavio pažyma, kad asmuo šio įsakymo įsigaliojimo dieną dirbo ar dirba medicinos psichologu ar klinikiniu psichologu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją;

7.3. diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių psichologijos studijų programa, ir darbdavio pažyma, kad asmuo iki šio įsakymo įsigaliojimo iš viso yra išdirbęs medicinos psichologu ar klinikiniu psichologu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, ne mažiau kaip 12 mėn.

8. Logoterapeuto profesinę kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ar jų rinkiniai:

8.1. diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių specialiosios pedagogikos studijų programa, ir darbdavio pažyma, kad asmuo šio įsakymo įsigaliojimo dieną dirbo ar dirba logopedu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją;

8.2. diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių specialiosios pedagogikos studijų programa, ir darbdavio pažyma, kad asmuo iki šio įsakymo įsigaliojimo iš viso yra išdirbęs logopedu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, ne mažiau kaip 12 mėn.;

8.3. diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių specialiosios pedagogikos bakalauro ar (ir) magistro studijų programa, bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ar Vilniaus universiteto išduotas pažymėjimas apie išklausytą ne trumpesnį kaip 1 mėn. logoterapijos specializacijos kursą „Kalbos korekcijos pagrindai“.

9. Perfuzininko profesinę kvalifikaciją patvirtina Perfuzininko profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-601 (Žin., 2008, Nr. 74-2892), 8 ir 15 punktuose nurodyti dokumentai ar jų rinkiniai.

_________________

Papildyta priedu:

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-79, 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-71, 2006-01-27, Žin., 2006, Nr. 14-500 (2006-02-04), i. k. 1062250ISAK0000V-71

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 "Dėl Numerio gydytojo spaudui suteikimo ir panaikinimo nuostatų" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-673, 2006-08-01, Žin., 2006, Nr. 87-3434 (2006-08-08), i. k. 1062250ISAK000V-673

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 "Dėl Numerio gydytojo spaudui suteikimo ir panaikinimo nuostatų" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1019, 2006-12-04, Žin., 2007, Nr. 12-505 (2007-01-30), i. k. 1062250ISAK00V-1019

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 "Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-828, 2009-10-01, Žin., 2009, Nr. 120-5170 (2009-10-08), i. k. 1092250ISAK000V-828

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 "Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-893, 2010-10-11, Žin., 2010, Nr. 122-6217 (2010-10-14), i. k. 1102250ISAK000V-893

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 "Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-754, 2011-08-03, Žin., 2011, Nr. 102-4787 (2011-08-12), i. k. 1112250ISAK000V-754

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 "Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo