Suvestinė redakcija nuo 2015-11-01 iki 2017-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 124-6240, i. k. 1122250ISAK000V-944

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TELERADIOLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 19 d. Nr. V-944

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsniu:

1. T v i r t i n u Teleradiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-944

 

teleradiologijos paslaugų teikimo IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS tvarkos apRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Teleradiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato teleradiologijos (toliau – TR) paslaugų teikimo reikalavimus, šių paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis tvarką.

2. TR paslaugą sudaro radiologinio tyrimo, atlikto vienoje įstaigoje, teikiančioje asmens sveikatos priežiūros paslaugas, (toliau – ASPĮ) vaizdų perdavimas kompiuterių tinklais (internetu) arba skaitmeninėse laikmenose DICOM standartu kitai ASPĮ, radiologinio tyrimo vaizdų įvertinimas ir aprašymas bei radiologinio tyrimo duomenų ir rezultatų (vaizdų aprašymo) persiuntimas radiologinį tyrimą atlikusiai ASPĮ. TR paslauga yra radiologijos paslaugos dalis.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

DICOM – (angl. Digital Imaging and Communications in Medicine) tarptautinis standartas, naudojamas skaitmeniniams radiologinio tyrimo vaizdams perduoti kompiuterių tinklais (internetu) arba skaitmeninėse laikmenose.

Skaitmeninė radiologinė įranga – radiologinė įranga, tiesiogiai sukurianti skaitmeninius radiologinio tyrimo vaizdus.

Skaitmenizuota rentgenologinė įranga – analoginė (neskaitmeninė) rentgenologinė įranga, turinti skaitytuvus, nuskaitančius eksponuotą kasetę, ir sukurianti skaitmeninius radiologinio tyrimo vaizdus.

Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Pagal specialistų kompetenciją TR paslauga gali būti teikiama, atlikus šiuos radiologinius tyrimus:

4.1. rentgenografinius tyrimus;

4.2. mamografinius tyrimus;

4.3. kompiuterinę tomografiją;

4.4. magnetinio rezonanso tomografiją.

 

II. TR PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

5. Aprašo 4 punkte nurodyti radiologiniai tyrimai atliekami ir vertinami vadovaujantis ASPĮ vadovo patvirtinta tvarka.

6. Radiologinius tyrimus atliekanti ASPĮ ir juos vertinanti ASPĮ turi turėti galiojančią licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti radiologijos paslaugas, jei teikiamos kompiuterinės tomografijos ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos paslaugos – ir licenciją teikti kompiuterinės tomografijos ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-483, 2015-04-10, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05866

 

7. Radiologinius tyrimus atliekanti ASPĮ ir juos vertinanti ASPĮ privalo turėti skaitmeninę radiologinę arba skaitmenizuotą rentgenologinę įrangą, atitinkančią Lietuvos medicinos normoje MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 (Žin., 2009, Nr. 13-523), nurodytus medicinos prietaisams taikomus reikalavimus.

8. Radiologinius tyrimus atliekanti ASPĮ ir juos vertinanti ASPĮ turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-922 (Žin., 2009, Nr. 137-6025), sveikatos priežiūros įstaigoms nustatytus kokybės kontrolės reikalavimus ir medicininės rentgenodiagnostikos vertinimo kriterijus.

9. Radiologinius tyrimus atliekančioje ASPĮ ir juos vertinančioje ASPĮ naudojami medicinos prietaisai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (Žin., 2010, Nr. 54-2660), reikalavimus.

10. Už radiologinio tyrimo duomenų saugumą, kokybę ir pacientų duomenų konfidencialumą atsako tyrimą atliekančios ASPĮ ir juos vertinančios ASPĮ vadovai.

11. Teikiant TR paslaugas pagal kompetenciją dalyvauja:

11.1. gydytojas radiologas;

11.2. radiologijos technologas.

12. Radiologinį tyrimą vertinančios ASPĮ kompiuterizuotą gydytojo radiologo darbo vietą sudaro ne mažiau kaip du monitoriai bei įdiegta specializuota programinė įranga radiologinių tyrimų vaizdams DICOM standartu peržiūrėti ir jų analizei atlikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-483, 2015-04-10, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05866

 

13. Radiologinių tyrimų vaizdų kokybės reikalavimai:

13.1. rentgenografinių tyrimų vaizdai turi atitikti pustonių skalės standartizuoto atvaizdavimo reikalavimus, nustatytus DICOM standarte; didžiausias šviesumas (šviesos srautas) – ne mažesnis kaip 500 cd/m2, vaizdai – ne mažesnės kaip 2 mln. vaizdo elementų (megapikselių) raiškos; ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 19 colių;

13.2. mamografinių tyrimų vaizdai turi atitikti pustonių skalės standartizuoto atvaizdavimo reikalavimus, nustatytus DICOM standarte; didžiausias šviesumas (šviesos srautas) – ne mažesnis kaip 500 cd/m2, vaizdai – ne mažesnės kaip 5 mln. vaizdo elementų (megapikselių) raiškos; ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 21 colio;

13.3. kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų vaizdai: didžiausias šviesumas (šviesos srautas) – ne mažesnis kaip 300 cd/m2, vaizdai – ne mažesnės kaip 1,2 mln. vaizdo elementų (megapikselių) raiškos; ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 19 colių.

14. Programinės įrangos reikalavimai:

14.1. radiologinių tyrimų vaizdų perdavimo įrangos – vaizdų arba jų serijų perdavimas DICOM standartu, paciento informacijos užklausa (gavimas) iš DICOM vaizdų archyvo;

14.2. radiologinių tyrimų vaizdų apdorojimo įrangos – vaizdų pilkosios skalės žemėlapis, vaizdų inversija, vaizdų rotavimas (pavertimas) ir veidrodinis atvaizdavimas, vaizdų padidinimas (koregavimas), vaizdų išsaugojimas;

14.3. radiologinių tyrimų vaizdų pakitimų matavimo įrangos – ilgio ir kampo matavimas, vaizdų užrašai.

 

III. TR PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

15. Tarp radiologinius tyrimus atliekančios ASPĮ ir juos vertinančios ASPĮ sudaroma sutartis, kurioje turi būti nurodytos TR paslaugų teikimo sąlygos.

16. TR paslaugų teikimas radiologinį tyrimą atliekančioje ASPĮ:

16.1. Radiologinį tyrimą skiria, tyrimo būdą nurodo gydantis gydytojas ir tai įrašo atitinkamai į Asmens sveikatos istoriją – popierinę ar elektroninę formą Nr. 025/a arba Gydymo stacionare ligos istoriją – formą Nr. 003/a, nurodytas Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše ir saugojimo terminuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972).

16.2. Radiologinį tyrimą atlieka gydytojas radiologas pagal Lietuvos medicinos normoje MN 84:2000 „Gydytojas radiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 270 (Žin., 2000, Nr. 44-1274), nustatytą kompetenciją ir radiologijos technologas pagal Radiologijos technologo profesijos kvalifikacinių reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-914 (Žin., 2007, Nr. 119-4867), nustatytą kompetenciją.

16.3. Radiologinį tyrimą atliekančios ASPĮ specialistas, nurodytas 16.2 punkte, atlikęs tyrimą, šios įstaigos vadovo patvirtinta tvarka užpildo formas Nr. 027/a arba Nr. 028-1/a (nurodant paciento ligos istorijos numerį ar epizodo numerį), nurodytas Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše ir saugojimo terminuose. Radiologinio tyrimo skaitmeniniai vaizdai kartu su viena iš šiame punkte nurodytų formų kompiuterių tinklais (internetu) arba skaitmeninėse laikmenose DICOM standartu persiunčiami radiologinį tyrimą vertinančiai ASPĮ.

17. TR paslaugų teikimas radiologinį tyrimą vertinančioje ASPĮ:

17.1. Gavęs duomenis (siuntimą ir visus radiologinio tyrimo vaizdus), gydytojas radiologas savo darbo vietoje radiologinio tyrimo vaizdus apdoroja, įvertina, aprašo ir užpildo medicinos dokumentus. Vertinančioji ASPĮ turi užtikrinti, kad pagal elektroninius dokumentus būtų galima identifikuoti gydytoją radiologą bei užtikrinti elektroniniu būdu užpildytų formų saugojimą.

17.2. Radiologinio tyrimo vaizdų aprašymai, pateikti vienoje iš 16.3 punkte nurodytų formų, persiunčiami radiologinį tyrimą atlikusiai ASPĮ.

18. Radiologinio tyrimo duomenys ir rezultatai (radiologinio tyrimo vaizdų aprašymas) perduodami į archyvą. Tyrimus atliekanti ASPĮ privalo užtikrinti duomenų įvairios rūšies laikmenose saugojimą. Jei formos pildomos elektroniniu būdu, ASPĮ privalo užtikrinti teisės aktų nustatytus apskaitos dokumentų, asmens duomenų, įskaitant ypatingus asmens duomenis, tvarkymo reikalavimų laikymąsi.

 

IV. TR PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

19. Teritorinė ligonių kasa sudaro sutartį su radiologinį tyrimą atliekančia ASPĮ dėl gydytojo radiologo antrinio lygio konsultacijos, kai teikiama TR paslauga ir pagal specialistų kompetenciją atliekami ir vertinami rentgenografiniai bei mamografiniai tyrimai, išlaidų apmokėjimo.

20. Teritorinė ligonių kasa sudaro sutartį su radiologinį tyrimą atliekančia ASPĮ dėl kompiuterinės tomografijos ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos tyrimo, kai teikiama TR paslauga ir pagal specialistų kompetenciją atliekami ir vertinami kompiuterinės tomografijos ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, išlaidų apmokėjimo.

21. Gydytojo radiologo antrinio lygio konsultacijos, kai teikiama TR paslauga ir pagal specialistų kompetenciją atliekami ir vertinami rentgenografiniai bei mamografiniai tyrimai, teikimą ir išlaidų apmokėjimą reglamentuoja Aprašas bei Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 329 (Žin., 1998, Nr. 57-1611).

22. Kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų, kai teikiama TR paslauga ir pagal specialistų kompetenciją atliekami ir vertinami kompiuterinės tomografijos ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai, teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išlaidos apmokamos vadovaujantis šiuo Aprašu bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašu bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-304 (Žin., 2005, Nr. 55-1890; 2011, Nr. 164-7835).

23. Radiologinių tyrimų, kai teikiama TR paslauga, atliktų stacionare gydomam pacientui, sąnaudos įskaičiuotos į faktinę aktyviojo gydymo kainą stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Radiologinį tyrimą atlikusi ASPĮ ir vertinančioji ASPĮ tarpusavyje atsiskaito pagal sutartį. Sutarčių sudarymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir kiti teisės aktai.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Duomenų siuntimo tvarka, persiuntimo būdas bei terminai, perdavimui naudojamas ryšys bei jo parametrai ir kt. nustatomi tyrimą atlikusios ir vertinančios ASPĮ sutartyse.

26. Už paciento sveikatai padarytą žalą ASPĮ atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-483, 2015-04-10, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05866

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-944 „Dėl Teleradiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo